Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

3

Motion
1979/80:1580

av Märta Fredrikson och Filip Johansson
om vägtrafikbeskattningen av veteranbilar

Grunderna för vägtrafikbeskattningen innebär att även s. k. veteranbilar
i princip är skattepliktiga. Dessa bilar används emellertid endast till ringa
del, och den årliga körsträckan utgörs ofta av endast något eller några
hundratal kilometer. Under större delen av året är dessa bilar avställda.

Det är enligt vår mening inte rimligt att utifrån dessa förhållanden som
nu sker jämställa veteranbilama med övriga bilar som kontinuerligt utnyttjas
för nytto- eller personbefordran.

Det bör i detta sammanhang påpekas att Motorhistoriska riksförbundet
(MHR) i skrivelse 1976 till kommunikationsdepartementet lämnat förslag
till ändring av bestämmelserna för beskattning av teknikhistoriskt intressanta
fordon. Riksskatteverket ställde sig positivt till att frågan om en
förmånligare beskattning av veteranbilar prövades. Skrivelsen har emellertid
inte föranlett någon åtgärd.

Det finns således rättviseskäl som talar för att vägtrafikbeskattningar för
veteranbilar blir förmånligare i förhållande till övriga skattepliktiga fordon.
Frågan kan lämpligen prövas av vägtrafikskatteutredningen.

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär att vägtrafikskatteutredningen
(1977: 05) får i uppdrag att pröva frågan om ändrade beskattningsregler
för veteranbilar i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 25 januari 1980

MÄRTA FREDRIKSON (c) FILIP JOHANSSON (c)

tl Riksdagen 1979180. 3 sami. Nr 1579—1582