Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

7

Motion
1979/80:1206

av Ove Karlsson m. fl.
om barnmiljörådet

Lekmiljörådet startade sin verksamhet 1971. Vi hade då bakom oss
1960-talets folkomflyttning med allt vad den inneburit. Det var för att bota
vad som brustit och för att förhindra fortsatt felplanering för framtiden som
lekmiljörådet inrättades.

Lekmiljörådet har under sin snart tioåriga tillvaro tagit många initiativ för
att förbättra barnens situation - främst på fritidsområdet. Rådet har tolkat
”lek” efter en vid definition och därför lyckats blanda sig i åtskilliga frågor.
Vi vill här bara erinra om den utställningsverksamhet som förekommit kring
olika delar av barnstugeutredningens betänkande, barn på sjukhus, leksaker
m. m. Det har varit viktigt att vi haft ett centralt samhällsorgan som har
hävdat leken som idé och barns rätt till utvecklingsstimulerande och roande
lek.

Kontroversiellt blev lekmiljörådet när det häromåret sökte påverka de fria
marknadskrafterna genom att kräva förbud för krigsleksaker. Motioner
väcktes i riksdagen, och en omfattande debatt förekom såväl i massmedia
som i olika organisationer. I samband med detta kom också kraven på att
lekmiljörådet skulle läggas ned. Försvararna av de fria marknadskrafterna
betraktade helt naturligt lekmiljörådet med avsmak. Samtidigt väckte rådets
agerande hopp i stora kretsar av pedagoger och barnintresserad allmänhet,
ett hopp om att det trots allt gick att påverka den till synes obönhörliga
kommersiella utvecklingen på barnområdet. Lekmiljörådet har också uttalat
att man ämnar fortsätta på den inslagna linjen och uppmärksamma dåliga
leksaker, eländiga seriemagasin etc.

Vi vet också att framstående experter förklarat att barn lär sig mer under
lek än vad de lär sig under sin tid i skolan. Leken är viktig men oftast
förbisedd i samhällsdebatten. Internationellt har uppmärksammats att vi i
Sverige tillmätt leken sådan betydelse att ett särskilt statligt organ fått till
uppgift att ta initiativ på området. Norska stortinget har sänt en studiedelegation
för att informera sig om rådets uppgifter. Åtskilliga förfrågningar har
kommit från andra länder runt om i världen.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att lekmiljörådet skall ombildas
till barnmiljöråd och också tillföras frågor angående barnsäkerhet, vilka
varit föremål för en statlig utredning (SOU 1979:28). Även om man i och för
sig kan ifrågasätta lämpligheten av en sådan utvidgning av arbetsuppgifterna,
finns det inga direkta anledningar att inte bifalla detta. Däremot bör
riksdagen uttala att det om- och nybildade barnmiljörådet också får i uppdrag
att fullfölja de arbetsuppgifter på lekmiljöområdet som det tidigare

Mot. 1979/80:1206

lekmiljörådet har påbörjat. Barnmiljörådets arbetsuppgifter får inte innebära
att det åsidosätter de uppgifter angående barns lek som det tidigare
lekmiljörådet hittills haft. Det är ur allmän synpunkt synnerligen viktigt att
man får tillfälle att fullfölja det påbörjade arbetet men också att rådet bereds
möjlighet att även fortsättningsvis ta initiativ på lekområdet.

Med hänvisning till det ovan sagda hemställs

att riksdagen uttalar att det nybildade barnmiljörådet får i uppdrag
att fullfölja de arbetsuppgifter på lekmiljöområdet som det
tidigare lekmiljörådet påbörjat.

Stockholm den 25 januari 1980
OVE KARLSSON (s)

ÅKE GUSTAVSSON (s) MATS HELLSTRÖM (s)

YNGVE NYQUIST (s)