Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1978/79: 59 Regeringens proposition

1978/79: 59

om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m.;

beslutad den 2 november 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upp­tagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

SVEN ROMANUS

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 19 maj 1978 upprättades ett protokoll om immunitet och privi­legier för den internationella telesatellitorganisationen Intelsat. Vidare har två internationella organisationer på senare tid upptagits i kretsen av Förenta Nationernas fackorgan, nämligen Internationella jordbruks-utvecklingsfonden (IFAD) och Världsorganisationen för den intellek­tuella ägander'ätten (WIPO). Sverige är medlem av samtliga dessa orga­nisationer. I propositionen föreslås att Sverige tillträder protokollet an­gående Intelsat och åtar sig att beträffande de nytillkomna fackorganen tillämpa 1947 års konvention om privilegier och immunitet för FN:s fackorgan. Förslagen föranleder ändringar i bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Propositionen innehåller förslag tiil sådana ändringar.

1    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 59


 


Prop. 1978/79: 59

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga om bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa falU

dels att punkten 27 skall upphävas och att nuvarande punkten 28 skall betecknas som 27,

dels att punkten 17 skall ha nedan angivna lydelse.


17 Internationella te­lesatellitorganisa­tionen Intelsat


Medlemmarnas repre­
sentanter i organisa­
tionens församling,
representanterna i or­
ganisationens signa-
tärmöte, organisatio­
nens tjänstemän och
personer som med­
verkar i skiljedom.s-
förfarande
    jämte

ovannämnda perso­ners familjemedlem­mar


Protokoll om privile­gier, friheter och im-muniteter för Intel­sat den 19 maj 1978


Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1978: 159.


 


Prop. 1978/79: 59

Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET
                PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-11-02

Närvarande: statsministem Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Ro­manus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirtén, Huss, Rodhe, Wahl­berg, Hansson, Enlund, Lindahl, Winter, De Geer, Blix, Cars, Gabriel Romanus, Tham, Bondestam.

Föredragande: statsrådet Sven Romanus

Proposition om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privi­legier i vissa fall, m. m.

1    Intelsat 1.1 Bakgrund

Efter långvariga förhandhngar avslutades vid en internationell kon­ferens i Washington den 20 augusti 1971 en överenskommelse rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat samt en därtill an­slutande driftöverenskommelse. Sedan riksdagen godkänt överenskom­melserna (prop. 1971: 149, TU 26, rskr 305) har Sverige den 19 maj 1972 undertecknat dem med bindande verkan. Överenskommelserna trädde i kraft den 12 februari 1973.

Enligt artikel XV i överenskommelsen rörande Intelsat skall organi­sationen, dess tjänstemän och vissa andra personer tillförsäkras veder­börliga privilegier, friheter och immuniteter genom särskilda överens­kommelser vid sidan av själva Intelsat-överenskommelsen. Såvitt gäller den stat där Intelsat har sitt säte skall det ske i ett särskilt avtal mellan organisationen och värdlandet. Övriga medlemsstater skall upprätta ett protokoll om sådana förmåner. Beträffande vissa skatte- och tullför­måner för Intelsat har emellertid bestämmelser tagits in redan i själva Intelsat-överenskommelsen, Organisationen har sitt säte i Washington, Den föreskrivna överenskommelsen med värdlandet har ingåtts. Den trädde i kraft den 24 november 1976.

Vid en av Intelsat anordnad konferens i Washington, i vilken Sverige deltog, nåddes den 19 maj 1978 överenskommelse om texten till ett protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat. Proto­kollet är öppet för undertecknande av berörda stater till den 20 novem-

Rättelse: Fyra första raderna på sid. 3 har tillkommit.


 


Prop. 1978/79: 59                                                     4

ber 1978 och därefter för anslutning. Det har upprättats på engelska, franska och spanska. Texterna på dessa språk äger lika vitsord. Proto­kollets engelska och franska texter jämte översättning till svenska bör fogas vid protokollet i detta ärende som bilaga 1.

1.2 Protokollets materiella innehåll

Artiklarna 2—6 i protokollet innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för Intelsat, som är en juridisk person.

Enligt artikel 2 tillerkänns organisationen okränkbarhet för sina arkiv.

I artikel 3 föreskrivs att organisationen med vissa undantag åtnjuter immunitet mot rättsliga förfaranden och exekutiva åtgärder. Ett väsent­ligt undantag är alt immuniteten inte gäller i vad avser Intelsats kom-inersiella verksamhet. Det kan även nämnas att immunitet inte gäller mot talan om skadestånd p. g. a. olycka med fortskaffningsmedel. Ar­tikel 3 innehåller också bestämmelser om att Intelsats egendom skall vara fredad från husrannsakan, rekvisition, konfiskation, beslag, expro­priation, administrativa tvångsåtgärder och provisoriska rättsliga tvångs­åtgärder. Såvitt gäller immuniteten mot expropriation görs undantag för expropriation för allmänt ändamål, och från immuniteten mot admi­nistrativa och judiciella tvångsåtgärder görs undantag för åtgärder i samband med olyckor med transportmedel eller för förebyggande av sådana olyckor.

Organisationens förmåner när det gäller skatt och tull behandlas i artikel 4. Inom ramen för sin verksamhet enligt Intelsat-överenskom­melsen skall organisationen vara fri från skatt på inkomster och egen­dom. Intelsat skall vidare, när organisationen köper kommunikations­satelliter som skall skjutas upp i det världsomspännande satellitsystemet samt delar till sådana satelliter i princip befrias från sådana skatter och avgifter som normalt ingår i priset. När det gäller export eller import av sådana satelliter och delar som nu nämnts skall Intelsat vara befriat från tull och andra skatter som eljest skulle ha utgått. I anslutning till denna föreskrift sägs också att Intelsat vid exporten och importen skall åtnjuta undantag från förbud och inskränkningar som eljest skulle ha gällt och att protokollets parter skall vidta lämpliga åtgärder för att underlätta tullklareringen.

Vid överbringande av tjänstemeddelanden och vid överföring av do­kument skall Intelsat enligt artikel 5 hos envar av protokollets parter ha samma förmåner som denna part har medgivit annan internationell, icke-regional organisation när det gäller företrädesrätt, avgifter och taxor vid postbefordran eller utnyttjande av telekommunikationer. Intel­sats tjänstemeddelanden får enligt artikeln inte censureras.

Enligt artikel 6 ikr det kapital som Intelsat innehar inte underkastas någon kontroll eller några restriktioner eller regleringar förutsatt att de


 


Prop. 1978/79: 59                                                     5

transaktioner som berör kapitalet står i överensstämmelse med lagstift­ningen i resp. stat.

Artikel 7 i protokollet rör Intelsats tjänstemän. Enligt de definitioner som finns i artikel 1 avses med begreppet tjänstemän i förevarande sammanhang Intelsats generaldirektör och sådana andra befattnings­havare som inte är anställda på deltid eller kortare tid än ett år eller för Intelsats intema service. De förmåner som medges Intelsats tjänstemän innebär bl, a, följande.

Tjänsteman skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser åtgärder i tjänsten som ligger inom ramen för hans tjänsteåliggan­den. Undanlag görs dock för talan om skadestånd p. g. a, trafikolycka och talan om ansvar för trafikbrott, Hans tjänstedokument skall vara okränkbara. Tjänsteman skall vara befriad från nationell tjänstgörings­plikt och från nationell inkomstskatt på lön och andra förmåner från Intelsat, Befrielsen gäller dock inte pension. Skattefriheten hindrar inte att lönen från Intelsat beaktas när nationell skatt beräknas på andra in­komster. Tjänsteman och familjemedlemmar i hans hushåll skall vara undantagna från in- och utreserestriktioner och utlänningsregistrering. Tjänsteman skall vidare ha rätt att när han tillträder eller frånträder tjänst hos Intelsat tullfritt införa resp. utföra sitt bohag. I den mån Intelsat upprättar ett eget socialförsäkringssystem skall Intelsat och dess tjänstemän befrias från eljest obligatoriska avgifter till nationella social­försäkringssystem.

De stater som biträtt protokollet är inte förpliktade att såvitt gäller egna medborgare eller invånare medge andra förmåner än de som avser rättslig immunitet för tjänsteåtgärder och okränkbarhet för tjänstedoku­ment.

Intelsats högsta organ är dess församling. Den utgörs av represen­tanter för de stater som tillträtt Intelsat-överenskommelsen. Dessutom finns ett organ — signatärmötet — som utgörs av representanter för de parter som tillträtt driftöverenskommelsen, merendels nationella tele­administrationer. Artikel 8 innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier för representanterna i dessa organ. Som representant räknas i förevarande sammanhang även ersättare och rådgivare. Artikeln inne­håller också bestämmelser om immunitet och privilegier för personer som tar del i skiljedomsförfarande.

För representanter i nyssnämnda organ gäller vid möten som har sammankallats av Intelsat eller under dess beskydd samt vid resor till och från sådana möten att deras tjänstedokument skall vara okränkbara och att de själva jämte sådana familjemedlemmar som ingår i deras hushåll skall undantas från eljest gällande föreskrifter om inresetillstånd, utlänningsregistrering och formaliteter vid utresa. Representanterna för Intelsat-slat skall därjämte åtnjuta rättslig immunitet för åtgärder vid fullgörande av uppdraget med undantag för talan om skadestånd p, g, a, trafikolycka och talan om ansvar för trafikbrott.


 


Prop.1978/79: 59                                                       6

Vid sådant skiljedomsförfarande som äger rum enligt Intelsat-överens­kommelsen skall skiljedomare och vittne som skall höras inför skilje­domstolen åtnjuta samma förmåner som Intelsatstats representant i för­samlingen.

Beträffande immunitet och privilegier som föreskrivits i fråga om representanter för Intelsat-stater och signatärer samt personer som med­verkar i skiljedomsförfarande gäller att inte någon stat är skyldig att medge egna representanter eller medborgare sådana förmåner.

I artikel 9 slås fast att de privilegier, friheter och immuniteter som föreskrivs i protokollet inte är avsedda som personliga förmåner. Kan de antas hindra rättvisans gång skall de hävas om det kan ske utan men för Intelsats verksamhet.

I artiklarna 10 och 11 finns sedvanliga besfämmelser om r'ätt för stat att förbehålla sig att vidta alla åtgärder som påkallas av säkerhetsskäl samt om samarbete mellan organisationen och dess medlemsstater för att underlätta rättvisans gång och förhindra missbruk av förmåner. En­ligt artikel 12 kan Intelsat sluta kompletterande avtal med en eller flera av medlemsstaterna. Artikel 13 är en bestämmelse om skiljedom vid tvist som rör protokollet.

1.3 Ikraftträdande m. m.

Protokollet är fram till den 20 november 1978 öppet för underteck­nande av de stater som har tillträtt Intelsat-överenskommelsen, dock med undantag för den stat på vars territorium Intelsat har sitt säte. Undertecknande måste följas av ratifikation, antagande eller godkän­nande. Stat som varit berättigad att underteckna protokollet men som inte gjort det inom den angivna fristen kan senare ansluta sig till proto­kollet. I samband med att instrument rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning deponeras kan vederbörande stat reser­vera sig mot vilken som helst av bestämmelserna i protokollet. Reserva­tion kan när som helst tas tillbaka genom underrättelse till Intelsats generaldirektör.

Protokollet träder i kraft trettio dagar efter det att tolv stater har de­ponerat sina instrument rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning. Stat som tillträder protokollet efter det att de för ikraft­trädande erforderliga instrumenten har deponerats blir bunden av pro­tokollet trettio dagar efter det att staten deponerade sitt eget instrument rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning.

Protokollet skall fortsätta att gälla så länge Intelsat-överenskommelsen gör det. Uppsägning av protokollet sker genom skriftligt meddelande till Intelsats generaldirektör. Uppsägning blir gällande sedan sex måna­der förflutit från dess mottagande. Uppsägning av Intelsat-överenskom­melsen medför automatiskt att protokollet anses uppsagt.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                1

1    IFAD

Den 13 juni 1976 träffades eU avtal om att upprätta en internationell jordbruksutvecklingsfond (International Fund for Agriculture Develop­ment, IFAD). Fonden fick den 15 december 1977 ställning som ett av FN:s fackorgan.

Riksdagen har godkänt avtalet (prop. 1976/77: 100, Bilaga 6, s. 40 och 41, UU 17 rskr 248) och Sverige har sedermera anslutit sig till fonden. Avtalet blev bindande för Sverige vid ikraftträdandet den 30 november 1977.

Bestämmelser om immunitet och privilegier för FN:s fackorgan finns i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för FN:s fackorgan. Sverige tillträdde denna konvention år 1951 (SÖ 1951: 84). Den innehåller ett antal standardbestämmelser om immunitet och privilegier för fackorganen. Det förutsätts att standardbestämmel­serna för varje fackorgan för sig skall modifieras genom ett annex rö­rande vederbörande organ. Lydelsen av dessa annex bestäms av resp. fackorgan. Konventionen blir tillämplig på ett fackorgan sedan detta till FN:s generalsekreterare sänt in det beslutade annexet och under­rättat generalsekreteraren om att det godtar standardbestämmelserna sådana de modifierats genom annexet samt åtagit sig vissa specificerade förpliktelser (art. X § 37 i 1947 års konvention). Varje stat som till­träder konventionen skall i anslutningsdokumentet ange i förhållande till vilket eller vilka fackorgan den förbinder sig att tillämpa konven­tionen. Stat som har tillträtt konventionen kan senare genom skriftlig underrättelse till FN:s generalsekreterare åta sig att tillämpa konven­tionen i förhållande till ytterligare ett eller flera fackorgan. Sådan un­derrättelse har verkan från den dag då den tas emot av FN:s general­sekreterare (art. XI § 43 i 1947 års konvention).

I avtalet om upprättande av IFAD finns bestämmelser om immunitet och privilegier för fonden och personer i dess tjänst. Redan då dessa bestämmelser avfattades förutsågs det att fonden skulle bli ett av FN:s fackorgan. Därför innehåller avtalet som huvudregel en bestämmelse om vad som skall gälla när fonden fått ställning av fackorgan. I stat som tillträtt konventionen om privilegier och immunitet för FN:s fack­organ med avseende på fonden skall då gälla vad som föreskrivs i kon­ventionens standardklausuler och i ett av fondens styrande församling godkänt annex till konventionen.

Avtalet innehåller emellertid ytteriigare två alternativ, vilka främst tar sikte på att reglera frågan om immunitet och privilegier för tiden intill dess fonden blivit ett fackorgan. Enligt det ena alternativet skall, i medlemsstat som tillträtt FN-konventionen med avseende på andra organ än fonden, gälla den konventionens standardbestämmelser i den mån reservation inte görs däremot. Enligt det andra skall omfattningen


 


Prop. 1978/79: 59                                                                    8

av immuniteten och privilegierna bestämmas i ett särskilt avtal mellan fonden och vederbörande stat.

Ett tillträde till fonden förutsatte att bestämmelserna om immunitet och privilegier i avtalet om fonden införlivades med svensk rätt, Sverige har inte ingått något särskilt avtal med fonden om immunitet och pri­vilegier. Enligt avtalet om fonden medför detta att standardbeslämmel-serna i 1947 års konvention skall tillämpas på fonden från svensk sida. För att uppnå detta behövdes en komplettering av lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Genom lag (1977: 343) om änd­ring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 1976/77: 69, JuU 32, rskr 249) fogades till den förteckning över förmånsberät-tigade internationella organ och fysiska personer som finns i bilagan till lagen en ny punkt. I denna punkt — punkt 27 — anges att fonden, medlemmarnas representanter i fonden samt fondens verkställande di­rektör och personal åtnjuter förmåner enligt vad som anges i avtalet om fondens upprättande.

Fonden har den 16 december 1977 till FN:s generalsekreterare över­lämnat den av fonden slutligt antagna texten till ett annex, betecknat annex XVI, till 1947 års konvention. En bestyrkt avskrift av denna text, avfattad på engelska och franska språken, har därefter i vederbörlig ordning överlämnats till Sverige av FN:s generalsekreterare. Texten till annex XVI på engelska och franska samt i översättning till svenska bör fogas vid protokollet som bilaga 2.

Om Sverige åtar sig att tillämpa 1947 års konvention med avseende på fonden behövs inte längre den särskilda föreskriften om fonden i bilagan till lagen om immunitet och privilegier. Enligt 4 § i denna lag skall nämligen sådana internationella organ och därtill anknutna per­soner som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier enligt vad som bestäms i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande till Sverige, Av punkten 3 i bilagan framgår vidare att FN:s fackorgan samt medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådana organ skall åtnjuta förmåner enligt konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fackorgan. Med konventionen avses här, i överens­stämmelse med den terminologi som brukas i densamma, konventionen sådan den har modifierats genom olika annex.

3    WIPO

Bland FN:s fackorgan ingår numera också Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, som tillkom genom en i Stock­holm den 14 juh 1967 avslutad konvention. Efter riksdagens godk'än-nande (prop. 1969: 34, NU 12, rskr 280) tillträdde Sverige den konven-


 


Prop. 1978/79: 59                                                                   9

tionen år 1969. Enligt WlPO-konventionen beror organisationens im­munitet och privilegier på de avtal som organisationen träffar med sina medlemsstater. Något avtal på detta område har inte ingåtts mellan Sverige och WIPO.

Sedan WIPO fått ställning som ett av FN:s fackorgan, har WIPO den 19 oktober 1977 lill FN:s generalsekreterare överlämnat en av or­ganisationen slutligt antagen text till ett annex till 1947 års konvention. En bestyrkt avskrift av detta annex, som fått beteckningen annex XV, har därefter i vederbörlig ordning överlämnats till Sverige av FN:s ge­neralsekreterare. Texten till annex XV på engelska och franska samt i översättning till svenska bör fogas vid protokollet som bilaga 3.

4    Föredragandens överväganden

INTELSAT

Genom tillträdet år 1972 till överenskommelsen om den internatio­nella telesatellitorganisationen Intelsat har Sverige enligt artikel XV i överenskommelsen (se SÖ 1972: 22) förbundit sig att bevilja Intelsat vederbörliga privilegier och immuniteter. Såvitt gäller den stat i vilken Intelsat har sitt säte skall frågan om immunitet och privilegier regleras i ett särskilt avtal med värdlandet. Intelsat har sitt säte i Washington och det föreskrivna särskilda avtalet har ingåtts med USA. Övriga Intelsat-stater skall enligt överenskommelsen upprätta ett särskilt protokoll rö­rande immunitet och privilegier. Det i Washington den 19 maj 1978 av­slutade protokollet har tillkommit i enlighet med denna föreskrift.

De synpunkter som under förberedelsearbetet rörande protokollet har framförts från svensk sida har i allt väsentligt blivit beaktade. Viss hän­syn har tagits till att Intelsat driver kommersiell verksamhet. Sålunda har undantag gjorts från immuniteten mot rättsligt förfarande och exe­kutiva åtgärder när det gäller organisationens kommersiella verksamhet.

Bestämmelserna om att Intelsat skall vara befriat från inkomstskatt och skatt på egendom går tillbaka på föreskrift i Intelsat-överenskom­melsen (art. XV, b). Samma är förhållandet med bestämmelsen om be­frielse från tull på inköpt satellitmaterial. På dessa punkter täcker proto­kollet helt de föreskrifter om sådana förmåner som finns i själva Intel­sat-överenskommelsen, Bestämmelserna om förmåner i övrigt ansluter nära till vad som är gängse beträffande liknande internationella orga­nisationer, I flera fall innehåller protokollets bestämmelser hänvisningar till internarionell pra.xis på området. De privilegier och immuniteter som enligt protokollet skall medges Intelsat och personer med anknytning till Intelsat berör i praktiken Sverige i mycket ringa mån. Organisationen har f. n. ingen egendom i Sverige eller någon personal i tjänst här. Det är inte heller känt att organisationen planerar någon verksamhet i Sve-

tl    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 59


 


Prop. 1978/79: 59                                                                   10

rige. Vad som främst torde bli aktuellt att tillämpa för Sveriges del är bestämmelserna om underlättande av tullklarering m, m, i fall då Intel­sat här i landet köper in komponenter till telesatelliter. De direkia kost­naderna för Sveriges del av ett tillträde till protokollet synes bli obe­tydliga.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag alt Sverige bör till­träda protokollet. Jag anser inte att det finns anledning för Sverige alt utnyttja möjligheterna till reservalion mot protokollet. Tillträde lill pro­tokollet gör det nödvändigt att dess bestämmelser införlivas med svensk rätt. Intelsat har hitintills enligt lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall åtnjutit förmåner i enlighet med vad som före­skrivs direkt i 1971 års överenskommelse rörande Intelsat. Sålunda har under punkten 17 i bilagan till lagen såsom förmånsberiättigat organ tagits upp Intelsat och som tillämplig överenskommelse Intelsat-överens­kommelsen. Vid ett tillträde till protokollet bör punkten ändras dels så alt som tillämplig överenskommelse anges protokollet, dels så att ut­över Intelsat såsom förmånsberättigade upptas också Intelsat-medlem-marnas och Intelsat-signatärernas representanter samt Intelsats tjänste­män och personer som medverkar i skiljedomsförfarande jämte de nämnda personernas familjemedlemmar.

IFAD

För FN:s fackorgan finns, som förut nämnts, bestämmelser om im­munitet och privilegier i en är 1947 avslutad konvention. I den mån Sverige har åtagit sig att tillämpa den konventionen — och däri inbe­grips resp. annex — i förhållande till visst fackorgan gäller enligt 4 § lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall samt punkten 3 i bilagan till lagen konventionens bestämmelser som svensk rätt.

Sedan internationella jordbruksutvecklingsfonden numera blivit ett av FN:s fackorgan uppkommer för Sverige, såsom medlem av fonden, fråga om att åta sig att tillämpa 1947 års konvention på fonden. Såsom framgått av min tidigare redogörelse har konventionens standardbesläm-melser redan, på grund av föreskrifter i avtalet om fondens upprättande, provisoriskt gällt i förhållande till fonden. Ett svenskt åtagande att till-lämpa 1947 års konvention på fonden innebär i sak inte annat än att i tillägg till standardbeslämmelserna kommer att gälla också de modi­fikationer som framgår av det av fonden beslutade annex XVI till kon­ventionen.

Det annex som rör fonden innebär tillägg till standardbeslämmelserna i 1947 års konvention i två avseenden. Enligt standardbeslämmelserna åtnjuter ett fackorgans generaldirektör vissa förmåner utöver de som lillkommer fackorganets tjänstemän i övrigt. Han skall sålunda, jämte maka och minderåriga barn åtnjuta de ytterligare förmåner som enligt den  internationella rätten  tillkommer diplomatiska sändebud. Sådana


 


Prop. 1978/79: 59                                                                   11

förmåner tilläggs enligt annexet även fondens vicepresidenter. Det andra tillägget rör experter som tjänstgör i fondens utskott eller har särskilt uppdrag för fonden och som inte är att anse som tjänstemän hos fack­organet. Sådana experter omfattas inte av standardbestämmelserna. Ge­nom tilläggsbestämmelserna i annexet medges dessa experter vissa av de förmåner som tillkommer tjänstemännen. Främst gäller det rättslig im­munitet för åtgärder som rör uppdraget samt okränkbarhet för tjänste­dokument. Experterna skall också åtnjuta immunitet mot frihetsberö­vande och beslag av personligt resgods.

Jag ser inte något hinder mot att Sverige åtar sig att i förhållande till fonden tillämpa 1947 års konvention, vilket för fondens vidkommande inbegriper annex XVI. Jag föreslår därför att Sverige lämnar sådant åtagande till FN:s generalsekreterare.

Om Sverige åtar sig att tillämpa 1947 års konvention på fonden be­hövs inte längre den särskilda punkten rörande fonden i bilagan till lagen om immunitet och privilegier. Såsom förut nämnts faller fonden då in under punkten 3 i bilagan. Den särskilda punkten rörande fonden — nr 27 — bör därför upphävas sedan åtagandet att tillämpa 1947 års konvention på fonden har blivit gällande.

WIPO

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten har f. n. om­kring 80 medlemsstater, däribland Sverige.

Organisationen har sitt säte i Schweiz. Inom ramen för WIPO bedrivs ett mycket omfattande internationellt samarbete som täcker så gott som alla den intellektuella äganderättens områden. Sverige tar aktivt del i arbetet på många av dessa arbetsfält. Det är mot den bakgrunden natur­ligt att Sverige åtar sig att i förhållande till WIPO såsom ett av FN:s fackorgan tillämpa 1947 års konvention, I konventionen inbegrips när det gäller WIPO annex XV.

Annexet XV innebär, liksom det förut behandlade annexet rörande IFAD, modifikationer av standardbestämmelserna i 1947 års konven­tion i två hänseenden. För det första jämställs organisationens vice generaldirektörer med generaldirektören när det gäller immunitet och privilegier. Liksom generaldirektören skall de alltså åtnjuta samma för­måner som diplomatiska sändebud. Det andra tilfägget g'äller experter som tjänstgör i organisationens utskott eller har särskilt uppdrag för organisationen och som inte är att anse som tjänstemän. Liksom när det gäller IFAD får dessa experter vissa av de förmåner som enligt stan­dardbestämmelserna tillkommer tjänstemännen, främst rättslig immuni­tet för åtgärder som rör expertuppdraget samt okränkbarhet för tjänste­dokument. Vidare får de immunitet mot frihetsberövande och beslag av personligt resgods.

Jag ser inte något hinder mot att 1947 års konvention med de modi-


 


Prop. 1978/79: 59                                                    12

fikationer som framgår av annex XV tillämpas av Sverige i förhållande till WIPO. Jag föreslår därför att Sverige lämnar åtagande h'ärom till FN:s generalsekreterare. Såsom framgått av min tidigare redogörelse medför ett sådant åtagande inte något behov av lagändring.

För ett åtagande att tillämpa 1947 års konvention på ett nytt fack­organ behövs numera riksdagens godkännande även om åtagandet kan ske utan lagändring. Åtagandet måste nämligen anses liktydigt med att Sverige ingår en internationell överenskommelse enligt vilken organisa­tionen och personer med anknytning till denna undantas från bestäm­melser om vilka riksdagen har att besluta.

Ikraftträdande

Upphävandet av punkt 27 i bilagan bör träda i kraft samtidigt med att åtagandet beträffande IFAD blir bindande för Sverige medan änd­ringarna i punkt 17 bör träda i kraft då protokollet rörande Intelsat får verkan gentemot Sverige.

Det bör därför ankomma på regeringen att förordna om ikraftträdan­de av lagändringarna. Därvid bör regeringen kunna förordna att änd­ringarna skall träda i kraft vid skilda tidpunkter.

5    Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege­ringen föreslår riksdagen att dels godkänna

1.  protokollet den 19 maj 1978 om privilegier, friheter och im­muniteter för Intelsat,

2.  1947 års konvention om immunitet och privilegier för FN:s fackorgan med avseende på internationella jordbruksutveck­lingsfonden och

3.  1947 års konvention om immunitet och privilegier för FN:s fackorgan med avseende på världsorganisationen för den in­tellektuella äganderätten,

dels anta inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

6    Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som före­dragandena har lagt fram.


 


 


 


Prop. 1978/79: 59


14


 


PROTOCOL

on INTELSAT Privileges, Exemptions and Immunities

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Considering that paragraph (c) of Artide XV of the Agreement relating to the Inter­national Telecommunications Salellite Or­ganization (INTELSAT) provides that each Party, including the Party in whose territory the headquarters of INTELSAT is located, shall grant appropriate privileges, exemp­tions and immunities;

Considering that INTELSAT has con­duded a Headquarters Agreement with the Government of the United States of Amer­ica, which entered into force on 24 Novem­ber 1976;

Considering that paragraph (c) of Artide XV of the Agreement relating to INTEL­SAT provides for the condusion by the Parties, other than the one in whose ter­ritory the INTELSAT Headquarters is locat­ed, of a Protocol covering privileges, ex­emptions and immunities;

Affirming that the purpose of the privil­eges, exemptions and immunities covcred by this Protocol is to ensure the efficient per-formance of the functions of INTELSAT;

HAVE AGREED as follows:

Artide 1 Use of Terms

For the purposes of this Protocol:

(a)     "Agreement" means the Agreement Relating to the International Telecommuni­cations Salellite Organization (INTELSAT), including its Annexes, opened for signature by Governments at Washington on August 20, 1971;

(b)     "Operating Agreement" means the agreement, including its Annex, opened for signature at Washington on August 20, 1971, by Governments or telecommunications en-tities designated by Governments;


PROTOCOLE

relät if aux privileges, exemptions et immunités d'INTELSAT

Préambule

Les Etats Parties au present Prolocole, Considérant que le paragraphe (c) de Far­tide XV de FAccord relatif ä TOrganisa-tion intemationale de telecommunications par satellites (INTELSAT) stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siége d'INTELSAT, accorde les privileges, exemptions et immu­nités nécessaires;

Considérant qu'INTELSAT a conclu avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique un Accord de siége qui est entré en vigueur le 24 novembre 1976;

Considérant que le paragraphe (c) de Par-ticle XV de PAccord rdatif ä INTELSAT prévoit la condusion entré les Parties, autres que celle sur le territoire de laquelle est situé le siége d'INTELSAT, d'un Protocole relatif aux privileges, exemptions et immunités;

Affirmant que le but des privileges, exemptions et immunités couverts par le present Protocole est d'assurer Texercice ef-ficace des fonctions d'INTELSAT;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Artide 1 Definitions

Aux fins du present Protocole:

(a)     le terme « Accord » désigne 1'Accord relatif a TOrganisalion intemationale de te­lecommunications par satellites « INTEL­SAT », y compris ses annexes, ouvert ä la signature des gouvernements å Washington, le20aout 1971;

(b)    les termes « Accord d'exploitation » designern 1'accord, y compris ses annexes, ouvert le 20 aout 1971 å Washington, a la signature des gouvernements ou des orga-nismes de telecommunications désignés par les gouvernements;


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                             15

Bilaga 1 (Översättning)

PROTOKOLL

om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat

Preambel

De stater som tillträtt delta protokoll, vilka beaktar att enligt artikel XV c) i överenskommelsen rörande den internatio­nella telesatellitorganisationen (Intelsat) skall alla som biträtt överenskommelsen, även den part på vars territorium Intelsat har sitt säte, bevilja vederbörliga privile­gier, friheter och immuniteter;

vilka beaktar att Intelsat har slutit avtal rörande organisationens säte med Amerikas Förenta Staters regering och att det avtalet trädde i kraft den 24 november 1976;

vilka beaktar att enligt artikel XV c) i överenskommelsen om Intelsat skall par­terna, utom den på vars territorium Intelsat har sitt säte, avsluta ett protokoll rörande privilegier, friheter och immuniteter;

vilka bekräftar att syftet med de privile­gier, friheter och immuniteter som avhand­las i förevarande protokoll är att säkerställa all Intelsat kan fullgöra sina uppgifier på ett effektivt sätt;

har överenskommit följande:

Artikd 1 Definitioner

1 detla protokoll avses med:

a)    "överenskommelse" den överenskom­melse rörande den internationella lelesatel-lilorganisalionen (Intelsat) som öppnades för regeringarnas undertecknande i Wa­shington den 20 augusti 1971, inbegripet bi­lagorna till överenskommelsen;

b)    "driftöverenskommelse" den överens­kommelse med bilagor som den 20 augusti 1971 öppnades för undertecknande av re­geringarna eller telekommunikaiionsorgan som utsetts av regeringarna;


 


Prop. 1978/79: 59


16


 


(c)     "INTELSAT Agreements" means the
Agreement and the Operating Agreement
referred to in (a) and (b) above;

(d)    "INTELSAT Party" means a State for
which the Agreement is in force;

(e)     "INTELSAT Signatory" means an
INTELSAT Party, or the telecommunica­
tions entity designated by an INTELSAT
Party, for which the Operating Agreement
is in force;

(f)    "Contracting Party" means an INTEL­
SAT Party for which this Protocol has en­
tered into force;

(g)      "Staff members of INTELSAT"
means the Director General and those staff
members of the Executive Organ holding
regular or fixed-term appoinlments for a
minimum of one year and who are em-
ploycd on a full-time basis within the Or­
ganization, other than persons in the do-
mestic service of INTELSAT;

(h) "Representatives of Parlies" means representatives of INTELSAT Parties and in each case means heads of delegation, their alternates and advisers;

(i) "Representatives of Signatories" means representatives of INTELSAT Signatories and in each case means heads of delega­tions, their alternates and advisers;

(j) "Property" includes evcry subject of whatever nature to which a right of owner-ship can attach, as well as contractual rights;

(k) "Archives" includes all rccords, cor-respondence, documents, manuscripts, pho-tographs, films, optical and magnetic re-cordings belonging to or held by INTEL­SAT.


(c)    les termes « Accords INTELSAT»
désignent FAccord et FAccord d'exploita-
tion, vises aux paragraphes (a) et (b) ci-
dessus;

(d)    les termes « Partie ä INTELSAT »
désignent un Etat ä Fégard duquel FAccord
est en vigueur;

(e)    les termes « Signataire d'INTELSAT »
désignent une Parlie ä INTELSAT, ou For-
ganisme de telecommunications désigné par
une Partie å INTELSAT, å Fégard desquels
FAccord d'exploitation est en vigueur;

(f)     les termes « Partie contractante » dé­
signent une Partie ä INTELSAT å Fégard
de laquelle le present Protocole est entré
en vigueur;

(g)    les termes « membres du personnel
d'INTELSAT » désignent le Directeur gene­
ral et les membres du personnel de Forgane
exécutif nommés a titre permanent ou pour
une durée déterminée d'au moins un an et
qui exercent leur activité å plein temps au
sein de Forganisation, autres que les per­
sonnes employées au service domestique de
1'Organisation;

(h) les termes « représentantes des Par­ties » désignent les representants des Parties å INTELSAT et dans chaque cas désignent les chefs de delegation, leurs suppleants et les conseillers;

(i) les termes « representants des Signa­taires » désignent les representants des Sig­nataires d'lNTELSAT et dans chaque cas désignent les chefs de delegation, leurs suppleants et les conseillers;

(j) le terme « biens » comprend tout ele­ment, quelle qu'en soit la nature, ä Fégard duquel un droit de propriété peut étre exercé, ainsi que tout droit contractuel;

(k) le terme « archives » comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits, photographies, films, enregis-trements optiques et magnétiques apparte-nant ä INTELSAT ou détenus par elle.


 


CHAPTER I:

INTELSATS PROPERTY AND OPERA­TIONS

Artide 2

Inviolabillty of Archives

The Archives of INTELSAT shall be in-violable wherever located.


CHAPITREI:

BIENS ET OPERATIONS D'INTELSAT

Artide 2

Inviolabilité des archives

Les archives d'INTELSAT,  en  quelque endroit qu'elles se trouvent, sont inviolables.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                17

c)       "Intelsat-överenskommelserna" den
överenskommelse och den driftöverens­
kommelse som avses under a) resp. b)
ovan;

d)    "Intelsat-part" stat för vilken överens­
kommelsen är i kraft;

e)    "Intelsat-signatär" sådan Intelsat-med-
lem eller sådant av Intelsat-medlem utsett
telekommunikationsorgan för vilken eller
vilket driftöverenskommelsen är i kraft;

f)     "avtalsslulande part" Intelsat-part för
vilken   detta   protokoll   har   trätt   i   kraft;

g) "tjänstemän vid Intelsat" generaldi­rektören och sådana tjänstemän i det verk­ställande organet som är anställda inom organisationen på heltid antingen fast eller för en bestämd tidsperiod av minst ett år dock med undantag för dem som är an­ställda för Intelsats interna service;

h) "parternas representanter" represen­tanterna för Intelsat-parterna, vilket för var­je part avser delegationens ordförande samt dennes ersättare och rådgivare;

i) "signalärernas representanter" repre­sentanterna för Intelsat-signatärerna, vilket för varje signatär avser delegationens ord­förande samt dennes ersättare och rådgi­vare;

j) "egendom" föremål av varje slag som kan omfattas med äganderätt, även rättigheter enligt avtal;

k) "arkiv" alla uppteckningar, brev, do­kument, koncept, fotografier, filmer eller optiska eller magnetiska upptagningar som tillhör   Intelsat   eller   innehas   av  Intelsat.

KAPITEL I:

INTELSATS   EGENDOM   OCH   DRIFT

Artikd 2

Arkivens okränkbarhet

Intelsats arkiv skall vara okränkbara var de än befinner sig.

t2    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 59


 


Prop. 1978/79: 59


Artide 3

Immuniiy from Jiirisdiction and Exécution


Artide 3

Iminunité de juridiction et d'exécution


 


1. Within the scope of its aclivities authorized by the INTELSAT Agreements, INTELSAT shall have immunity from juris-diction and immunity from exécution ex­cept:

(a)   to the extent that the Director General shall have expressly waived such immunity from jurisdiction or immuniiy from exécu­tion in a particular case;

(b)  in respect of its commercial activities;

(c)   in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, INTELSAT, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle;

(d)    in the event of the attachment, pur-
suant to a décision by the judicial author­
ities, of the salaries and emoluments owed
by INTELSAT to a staff member;

(e)    in respect of a counter-daim directly
connected with proceedings iniliated by
INTELSAT; or

(f)     in respect of the enforcement of an
arbitration award made under Artide XVIII
of the Agreement or Artide 20 of the
Operating Agreement.

2. The property of INTELSAT, wherever located and by whomsoever held, shall be immune:

(a)    from any form of search, requisition, confiscation and sequestration;

(b)   from expropriation, except that real property may be expropriatcd for public purposes and subject to prompt payment of fair compensation;

(c)    from any form of administrative or piovisional judicial conslraint, except in-sofar as may be temporarily necessary in connection with the prevention and in-vestigation of accidents involving motor ve-hicles or other means of transport belonging to, or operated on behalf of, INTELSAT.


1.    Dans le cadre de ses activités autorisées
par les Accords INTELSAT, rOrganisation
bénéficie de Fimmunité de juridiction et de
Fimmunité d'exécution, sauf:

(a)    dans la mesure oii le Directeur gene­ral renonce expressément ä Fimmunité de juridiction ou ä Fimmunité d'exécution dans un cas particulier;

(b)   pour ses activités commerciales;

(c)    en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un acci­dent causé par un véhicule å moteur ou autre moyen de transport appartenant ä 1'Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction å la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;

(d)    en cas de saisie, en exécution d'une
décision des autorités judiciaires, des traite-
ments, salaires et emoluments dus par FOr-
ganisation ä un membre de son personnel;

(e)    dans le cas d'une demande reconven-
tionnelle directement liée ä une procedure
entamée å titre principal par INTELSAT;

(f)     en cas d'exécution d'une décision ar-
bitrale rendue en vertu de Fartide XVIII
de FAccord ou de Fartide 20 de FAccord
d'exploitation.

2.    Les biens d'INTELSAT, quel que soit
le lieu ou ils se trouvent et quel qu'en soit
le détenteur, sont exempts:

(a)    de toute forme de perquisition, requi­sition, confiscation ou séquestre;

(b)    d'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent étre expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équi-table;

(c)    de toute forme de contrainte adminis­trative ou de mesures préalables å un juge­ment, sauf dans la mesure ou le nécessitent temporairement la prevention des accidents mettant en cause des véhicules å moteur ou autres moyens de transport appartenant å INTELSAT ou utilisés pour le compte de rOrganisation ainsi que les enquétes aux­quelles peuvent donner lieu lesdits accidents.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                19

Artikel 3

Immunitet   mot   rättsligt   förfarande   och

verkställighet

1.     Inom ramen för den verksamhet som
bedrivs enligt Intelsat-överenskommelsen
skall Intelsat åtnjuta immunitet mot rätts­
ligt förfarande och mot verkställighet, utom

a)    i den utsträckning generaldirektören i visst fall uttryckligen avstått från immu­niteten mot rättsligt förfarande eller immu­niteten mot verkställighet;

b)    såvitt avser dess kommersiella verk­samhet;

c)    såvitt avser talan i tvistemål, vilken väckts av tredje man angående skada till följd av olycka som orsakats av motorfor­don eller annat transportmedel som ägs av Intelsat eller framföres för dess räkning eller såvitt avser trafikbrott i vilket sådant fordon varit inblandat;

d)    i händelse av utmätning enligt beslut
av juridisk myndighet av lön eller annan
ersättning som Intelsat är skyldig en an­
ställd;

e)    såvitt gäller motkrav som har direkt
samband med rättsligt förfarande som in­
letts av Intelsat; eller

f)    såvitt gäller verkställighet av skiljedom
som tillkommit enligt artikel XVIII i över­
enskommelsen eller artikel 20 i driftöver­
enskommelsen.

2.     Intelsats egendom skall, var den än
befinner sig och av vem den än innehas,
åtnjuta immunitet mot:

a)    varje form av husrannsakan, rekvisi­tion, konfiskation och beslag;

b)   expropriation, dock med det undan­taget att fast egendom får exproprieras för allmänna ändamål, förutsatt att skälig er­sättning utges omgående;

c)    varje form av administrativa tvångsåt­gärder eller interimistiska rättsliga tvångsåt-g'ärder, utom när sådana åtgärder är till­fälligt nödvändiga för att förhindra eller utreda olyckor i vilka är inblandat sådant motorfordon eller annat transportmedel som ägs av Intelsat eller framföres för dess räkning.


 


Prop. 1978/79: 59


20


 


Artide 4

Fiscal and Customs Provisions

1.    Within the scope of activities author­
ized by the INTELSAT Agreements, IN­
TELSAT and its property shall be exempt
from all national income and direct national
property taxation.

2.     When the price of Communications satellites purchased by INTELSAT and of components and parts for such satellites to be launched for use in the global system in­cludes taxes or duties of such a nature that they are normally incorporated in such price, the Contracting Party that has levied the taxes or duties shall take appropriate measures to remit or reimburse to INTEL­SAT the amount of the identifiable taxes or duties.

3.     INTELSAT shall be exempt from customs duties and other taxes, prohibitions or restrictions imposed by reason of the import or export of Communications satel­lites and components and parts for such satellites to be launched for use in the global system. The Contracting Parties should take all appropriate steps to facilitate customs clearance.

 

4.    The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply to taxes or duties which are in fact no more than charges for spe-cific services rendered,

5.    Goods belonging to INTELSAT which have been exempted under paragraphs 2 or 3 shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, except in ac­cordance with the domestic laws of the Contracting Party which granted the ex-emption.

Artide 5 Communications

With regard to its official Communications and the transfer of all its documents, INTELSAT shall enjoy in the territory of each Contracting Party treatment not less favourable than that accorded to other in-tergovernmental non-regional organizations in the matter of priorities, råtes and taxes on mails and all forms of telecommunica­tions, as far as may be compatible with any


Artide 4

Dispositions fiscales et douaniéres

1.    Dans le cadre des activités autorisées par les Accords INTELSAT, INTELSAT et ses biens sont exonérés de tout impöt national sur le revenu et de tout impot di­rect national sur les biens.

2.    Lorsque le prix des satellites de tele­communications acquis par INTELSAT ainsi que celui des elements et piéces desdits satellites qui doivent étre lancés en vue de leur utilisation dans le systéme mondial comprennent des impots ou droits d'une nature telle qu'ils y sont normalement in-corporés, la Partie contractante qui a per?u les impots ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du rem-boursement å 1'Organisation des impots ou droits identifiables.

3.    INTELSAT est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou res­trictions imposés en raison de Fimportation ou exportation des satellites de telecommu­nications et des elements et piéces desdits salelHtes qui doivent étre lancés en vue de leur utilisation dans le systéme mondial. Les Parties contractantes prennent toutes me­sures utiles pour faciliter les formalités de douane.

4.    Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne constituent en fait que la rémunéra-tion de services rendus.

5.    Les biens appartenant å INTELSAT qui ont bénéficie de 1'exonération visée aux paragraphes 2 ou 3 ne seront cédés, loués ou prétés a titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé 1'exonération.

Artide 5 Communications

En ce qui concerne ses Communications officielles ainsi que la transmission de tous ses documents, INTELSAT jouit, sur le ter­ritoire de chaque Partie contractande, d'un traitement non moins favorable que celui accordé ä d'autres organisations intergou-vernementales non régionales en matiére de priorités, tarifs et impots sur le courrier et sur   tous   moyens   de   telecommunications.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                21

Artikel 4

Bestämmelser om skatt och tull

1.   Inom ramen för den verksamhet som bedrives enligt Intelsat-överenskommelsen skall Intelsat och dess egendom vara be­friade från alla direkta nationella skatter på inkomster och egendom.

2.   I den mån priset på sådana kommuni­kationssatelliter som Intelsat köper in och som skall skjutas ut för att nyttjas i det yärldsomspännande systemet eUer priset på komponenter och delar till sådana satel­liter inbegriper skatter eller avgifter som normalt ingår i priset, skall den avtalsslu­tande part som förordnat om skatten eller avgiften vidtaga lämpliga åtgärder för att Intelsat skall befrias från eller återfå den skatt eller avgift som kan utskiljas.

3.   Vid import eller export av kommuni­kationssatelliter som skall skjutas ut i det världsomspännande systemet eller av kom­ponenter och delar till sådana satelliter skall Intelsat vara befriat frän tullar och andra skatter som eljest skulle ha utgått och undantaget från förbud och inskränk­ningar som eljest skulle ha gällt. De avtals­slutande parterna skall vidtaga alla lämp­liga åtgärder för att underlätta tullklare­ringen.

4.   Bestämmelserna under 1, 2 och 3 avser inte sådana skatter och avgifter som endast utgör ersättning för särskilda tjänster.

5.     Varor som tillhör Intelsat och som
undantagits enligt bestämmelsema under 2
eller 3 får inte överlåtas, uthyras eller ut­
lånas stadigvarande eller tillfälligt annat än
i överensstämmelse med nationell rätt hos
den avtalsslulande part som medgett un­
dantaget.

Artikel 5 Kommunikationer

För sina tjänstemeddelanden och för överföring av alla sina dokument skall In­telsat på varje avtalsslutande parts territo­rium åtnjuta en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medges an­nan internationell, icke-regional organisa­tion när det gäller företräde, avgifter eller taxor som tillämpas på post eller något slag av telekommunikation, såvida detta är för-


 


Prop. 1978/79: 59


international conventions, regulations and arrangements to which that Contracting Party is a party. No censorship shall be applied to official Communications of IN­TELSAT by whatever means of commu-nication.

Artide 6 Restrictions

Within the scope of its activities autho­rized by the INTELSAT Agreements, the funds held by INTELSAT shall not be restricted by controls, restrictions, regu­lations or moratoria of any kind, provided that operations involving those funds comply with the laws of the Contracting Party.


dans la mesure compatible avec tous régle-ments, conventions et accords internationaux auxquels ladite Partie contractante est par­tie. Aucune censure ne peut étre exercée å Fégard des Communications officielles d'IN-TELSAT, quelle que soit la voie de com-munication utilisée.

Artide 6 Restrictions

Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, les fonds détenus par INTELSAT ne seront soumis ä aucun controle, restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que les opera­tions relatives ä ces fonds soient conformes å la legislation nalionale des Parties con­tractantes.


 


CHAPTER II:

STAFF MEMBERS OF INTELSAT

Artide 7

1. The staff members of INTELSAT shall enjoy the following privileges and im­munities:

(a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of INTELSAT, in respect of acts, including words written and spöken, done by them in the exercise of their official functions and within the limits of their duties. However, there shall be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by them, or in respect of a traffic offence in­volving such a vehicle and committed by them;

(b)    inviolabillty for official documents and papers related to the performance of their functions within the scope of the ac­tivities of INTELSAT:

(c)    exemption from national service obli­gations;

(d)    together with members of their fam-
ilies forming part of their households, the
same immunity from restrictions on ad-
mission, alien registration and departure
formalities, as well as the same repatriation


CHAPITRE II:

MEMBRES DU PERSONNEL

D'INTELSAT

Artide 7

1. Les membres du personnel d'INTEL-SAT jouissent des privileges et immunités suivants:

(a)    immunité de juridiction, méme lors-qu'ils ont quitté le service d'INTELSAT, en ce qui concerne les actes (y compris leurs paroles et écrits) accomplis par eux dans 1'exercice de leurs fonctions officielles et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction å la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité;

(b)   inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant å Faccomplis-sement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT;

(c)    exemption des obligations relatives au service national;

(d)    méme exemption, pour eux-mémes et
pour les membres de leur famille faisant
partie de leur ménage, des restrictions con-
cernant 1'admission, Fenregistrement des
étrangers et les formalités de départ, ainsi


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                23

enligt med sådana internationella konven­tioner, föreskrifter och uppgörelser i vilka den avtalsslutande parten är part. Intelsats tjänslemeddelanden får inte bli föremål för censur, vilket kommunikationsmedel de än befordras med.

Artikel 6 Restriktioner

Inom ramen för den verksamhet som bedrives enligt Intelsat-överenskommelsen skall det kapital som Intelsat innehar inte vara underkastat någon form av kontroll, restriktioner, regleringar eller moratorie-bestämmelser, förutsatt att de transaktioner som berör detta kapital står i överensstäm­melse med den avtalsslutande parlens lag.

KAPITEL II:

INTELSATS TJÄNSTEMÄN

Artikd 7

1. Tj'änsteman vid Intelsat skall åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

a)    Immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det anställningen hos Intelsat upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbe­gripet skriftliga och muntliga uttalan­den, som han företagit vid fullgöran­de av sin tjänst och inom ramen för sina tjänsteåligganden. Immunitet föreligger dock inte vid tvistemålstalan som tredje man väckt angående skada till följd av olycka som orsakats av motorfordon eller annat fortskaffningsmedel som tillhör tjäns­teman eller framförts av honom och inte heller vid trafikbrott vari sådant fordon varit inblandat och som begåtts av tjänste­man;

b)    okränkbarhet för alla dokument och handlingar av tjänstenatur som har sam­band med utövandet av hans uppgifter inom ramen för Intelsats verksamhet;

c)    befrielse från nationell tjänstgörings-plikt;

d)    för sig och de familjemedlemmar som
ingår i hushållet samma undantag från
inreserestriktioner, registrering av utlän­
ningar och formaliteter vid utresa samt
samma fättnader för repalriering vid inter-


 


Prop. 1978/79: 59


24


 


facilities in time of international crisis, as are normally accorded to staff members of intergovernmental organizations;

(e)    exemption from all national income
tax on their salaries and emoluments paid
to them by INTELSAT, exduding pensions
and other similar benefits paid by INTEL­
SAT. The Contracting Parties reserve the
right to take those salaries and emoluments
into account when asscssing the amount of
tax to be applied to income from other
sources;

(f)     the same treatment in the malier of
currency and exchange control as is nor­
mally accorded to staff members of inter­
governmental organizations;

(g)    the right to import free of customs
duties and other customs charges (except
payment for services rendered), their fur-
niture and personal effects, including a
motor vehicle, at the time of taking up their
post in the territory of a Contracting Party,
and the right to export them free of duty
upon termination of their functions, subject
to the conditions laid down by the laws of
the Contracting Party concerned.

2. Goods belonging to staff members which have been exempted under paragraph 1 (g) shall not be transferred, hired out or lent, permanently or temporarily, except in accordance with the domestic of the Con­tracting Party which granted the exemption.

3. Provided that staff members are cov-ered by the social security scheme of INTELSAT, INTELSAT and its staff mem­bers shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agreements to be con­duded with Contracting Parties concerned in accordance with Artide 12. This exemp­tion does not preclude any voluntary par-ticipation in a national social security scheme in accordance with the law of the Contracting Party concerned; neither does it require a Contracting Party to make payments of benefits under social security


que mémes facilités de rapatriement en pé-riode de crise intemationale, que celles qui sont normalement accordées aux membres du personnel des organisations intergouver-nementales;

(e)    exonération de tout impot national sur
le revenu sur les traitements et emoluments
qui leur sont versés par INTELSAT, å l'ex-
clusion des pensions et autres prestations
similaires versées par INTELSAT. Les Par­
ties contractantes se réservent la possibilité
de prendre en considération lesdits traite­
ments et emoluments pour le calcul du
montant de Fimpot ä percevoir sur les re-
venus d'autres sources;

(f)     mémes facilités en ce qui concerne les
restrictions monétaires ou de change que
celles qui sont accordées normalement aux
membres du personnel des organisations in-
tergouvernementales;

(g)    droit d'importer en franchise des
droits et taxes de douane (å Fexception de
la rémunération des services rendus), leur
mobilier et leurs effets personnels, y com­
pris un véhicule automobile, å 1'occasion de
leur prise de fonctions sur le territoire d'une
Partie contractante, ainsi que le droit de les
exporter en franchise au moment oii ils
quittent leurs fonctions, sous réserve des
conditions prévues par la legislation de la
Partie contractante concernée;

2.    les biens appartenant aux membres du personnel d'lNTELSAT qui ont été exonérés du paiement de droits en application du paragraphe 1 (g) ci-dessus ne sont cédés, loués ou prétés å titre définitif ou provisoire que conformément au droit interne de la Partie contractante qui a accordé 1'exonéra­tion.

3.    Sous réserve que les membres du per­sonnel soient couverts par le systéme de sécurité sodale d'INTELSAT, INTELSAT et les membres de son personnel sont exemptes de toutes contributions obliga-tories å des regimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d'accords å condure avec les Parties contractantes intéressées, conformément aux dispositions de Fartide 12. La présente exemption n'empéche pas la participation volontaire a un régime national de sécurité sociale conformément ä la legis­lation de la Partie contractante concernée; elle n'oblige pas non plus une Partie con-


 


Prop. 1978/79: 59                                                                            25

nationella kriser som vanligen medges mcl-lanstatliga organisationers personal;

e) befrielse från all nationell inkomst­skatt på lön och ersättning som utbetalats från Intelsat, dock med undantag för pen­sioner och andra motsvarande förmåner som utbetalats av Intelsat. De avtalsslutande parterna förbehåller sig rätten att ta hänsyn till sådan lön och ersättning när skatt be­räknas på inkomst från andra inkomst­källor;

f) samma läunader i valuta- och växlings­restriktioner som vanligen medges mellan-statliga organisationers personal;

g) rätt att vid tillträde till befattning på avtalsslutande parts territorium utan tull och andra införselavgifter (med undantag för avgifter som avser ersättning för tjäns­ter) få införa möbler och personliga till­hörigheter, däri inbegripet ett motorfor­don, samt rätt att då anställningen upphör tullfritt utföra sådant gods, allt dock på de villkor som anges i lagstiftningen hos ve­derbörande avtalsslutande part.

2. Varor som tillhör tjänsteman och som har undantagits enligt 1. g) ovan får inte överlåtas, uthyras eller utlånas stadigvaran­de eller tillfälligt annat än i överensstäm­melse med nationell rätt i den avtalsslutan­de part som medgett undantaget.

3. Omfattas tjänstemännen av Intelsats eget socialförsäkringssystem, skall Intelsat och dess tjänstemän befrias från alla obli­gatoriska avgifter till nationella socialför­säkringssystem, om inte annat följer av av­tal som enligt artikel 12 sluts med veder­börande avtalsslutande parter. Detta undan­tag hindrar inte frivillig anslutning till na­tionella socialförsäkringssystem i enlighet med vederbörande avtalsslutande parts lag­stiftning; inte heller innebär det att avtals­slutande part är skyldig att betala ut social­försäkringsersättning tiil tjänstemän som är undantagna enligt detta stycke.


 


Prop. 1978/79: 59


26


 


schemes to staff members who are exempt under the provisions of this paragraph.

4.    Contracting Parlies shall take all appropriate measures to facilitate entry into, slay in, or departure from their territories of staff members of INTELSAT.

5.    The Contracting Parties shall not be obliged to accord to their nationals or per­manent residents the privileges, exemptions and immunities referred to in paragraphs 1 (c), (d), (e), (f) and (g) and in paragraph 3.

6.    The Director General of INTELSAT shall notify the Contracting Parties con­cerned of the names of the staff members to whom the provisions of this Artide shall apply. The Director General shall also notify without delay the Contracting Party which granls the exemption provided for under paragraph 1 (d) of this Artide of the completion of the official functions of any staff members in the territory of ihat Contracting Party.


iraclante å accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale aux membres du personnel qui bénéficient de 1'exemption visée au present paragraphe.

4.    Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour faciliter, sur leur territoire, Fentrée, le séjour ou le départ des membres du personnel d'INTEL-SAT.

5.    Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder a leurs ressortissants et aux residents permanents les privileges, exemptions et immunités énoncés au para­graphe 1, alinéas (c), (d), (e), (f) et (g) et au paragraphe 3.

6.    Le Directeur general d'INTELSAT notifie aux Parties contractantes intéressées le nom des membres du personnel å qui les dispositions du present artide s'appliquent. Le Directeur general notifie également sans tarder å la Partie contractante qui accorde 1'exemption visée au paragraphe 1 alinéa (d) la cessation des fonctions officielles de tout membre du personnel dans le territoire de ladite Partie contractante.


 


CHAPTER III:

REPRESENTATIVES OF INTELSAT PARTIES AND SIGNATORIES AND PERSONS PARTICIPATING IN ARBI­TRATION PROCEEDINGS

Artide 8

1. Representatives of INTELSAT Parties at meetings called by or held under the auspices of INTELSAT shall, in the exercise of their functions, and during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from jurisdiction, even after termination of their mission, in respect of acts, including words written and spöken, done by them in the exercise of their of­ficial functions and within the limits of their duties. However, there shall be no immunity in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by them.


CHAPITRE III:

REPRESENTANTS DES PARTIES A INTELSAT ET SIGNATAIRES D'INTEL-SAT ET PERSONNES PARTICIPANT AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE

Artide 8

1. Les representants des Parties ä INTELSAT qui participent a des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans 1'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages a. destination ou en provenance du lieu de réunion, des privileges et immunités suivants :

(a) immunité de juridiction, méme apres la fin de leur mission, pour les actes (y compris leurs paroles et leurs écrits) ac­complis par eux dans Fexercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité n'existe pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résul­tant d'un accident causé par un véhicule ä moteur ou autre moyen de transport leur


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                27

4.    De avtalsslutande parterna skall vid­
taga alla lämpliga åtgärder för att under­
lätta för Intelsats tjänstemän att inresa till,
uppehålla sig på och utresa frän deras terri­
torier.

5.    De avtalsslutande parterna är inte skyldiga att medge egna medborgare eller invånare de privilegier, friheter och im­muniteter som avses under 1 c), d), e), f), g) och 3.

6.    Intelsats generaldirektör skall under­rätta vederbörande avtalsslutande part om namnet på de tjänstemän på vilka bestäm­melserna i denna paragraf är tillämpliga. Generaldirektören skall också utan dröjs­mål underrätta sådan avtalsslutande part som medger undantag enligt 1 d) om när anställningen upphör för tjänstemän som tjänstgör på dess territorium.

KAPITEL III:

REPRESENTANTER FÖR INTELSAT-PARTER OCH INTELSAT-SIGNATÄ-RER SAMT PERSONER SOM MEDVER­KAR I SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Artikel 8

1. Representant för Intelsat-parter, som deltager i möte som sammankallats av In­telsat eller hålls under dess beskydd, skall vid fullgörande av sitt uppdrag och under resor till och från mötet åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

a) immunitet mot rättsligt förfarande, även efter det att uppdraget upphört, såvitt avser ålgärder, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som han företagit vid fullgörande av sitt uppdrag och inom ramen för hans uppgifter. Immunitet före­ligger dock inte vid tvistemålstalan som tredje man väckt angående skada till följd av olycka som orsakats av motorfordon el­ler  annat  fortskaffningsmedel  som  tillhör


 


Prop. 1978/79: 59


28


 


or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and committed by them;

(b)    inviolability for all their official
documents and papers;

(c)     together with members of their fam-
ilies forming part of their households, the
same immunity from restrictions on ad-
mission, alien registration and departure
formalities as is normally accorded to staff
members of intergovernmental organiza­
tions; provided that no Contracting Party
shall be obliged to apply this provision to
its permanent residents.

2. Representatives of Signatories to meet­ings called by or held under the auspices of INTELSAT shall, in the exercise of their functions, and during their journe)'s to and from the place of meeting, enjoy the follow­ing privileges and immunities:

(a)    inviolability for official documents and papers related to the performance of their functions within the scope of the ac­tivities of INTELSAT;

(b)   together with members of their fam-ilics forming part of their households, the same immunity from restrictions on admis-sion, alien registration and departure for­malities as is normally accorded to staff members of intergovernmental organiza­tions; provided that no Contracting Party shall be obliged to apply this provision to its permanent residents.

 

3.   The members of an arbitral tribunal and witnesses before that tribunal partici-paiing in arbitration proceedings in accor­dance with Annex C of the Agreement shall, in the exercise of their functions, and during their journeys to and from the place of meeting, enjoy the privileges and im­munities referred to in paragraphs 1 (a), (b) and (c).

4.   No Contracting Party shall be obliged to accord to its own nationals or to ils own representatives the privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2.


appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction au réglement de la circulation automobile impliquant ledit véhicule et commise par eux;

(b)   inviolabilité pour tous leurs docu­ments et papiers officiels;

(c)    méme exemption pour eux-mémes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant Fadmission, Fenregistrement des étrangers et les formalités de départ que celle qui est normalement accordée aux membres du per­sonnel des organisations intergouvernemen-tales; aucune Partie contractante n'est toute­fois tenue d'appliquer la présente disposition å ses residents permanents.

2.      Les representants des Signataires qui
participent å des réunions convoquées par
INTELSAT, ou tenues sous ses auspices,
jouissent dans Fexercice de leurs fonctions
officielles ainsi qu'au cours de leurs voyages
ä destination ou en provenance du lieu de
réunion, des privileges et immunités sui­
vants :

(a)    inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant å 1'acomplis-sement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT;

(b)    méme exemption pour eux-mémes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant Fadmission, Fenregistrement des étrangers et les formahtés de départ que celle qui est normalement accordée aux membres du per­sonnel des organisations intcrgouvernemen-tales; aucune Partie contractante n'est toute­fois tenue d'appliquer la présente disposition å ses residents permanents.

 

3.    Les membres du tribunal d'arbitrage et les témoins convoqués par ledit tribunal par­ticipent aux procédures d'arbitrage confor­mément å FAnnexe C de FAccord jouissent, pendant Fexercice de leurs fonctions, ainsi qu'au cours de leurs voyages å destination ou en provenance du lieu de réunion, des privileges et immunités vises aux para­graphes 1 (a), (b) et (c).

4.    Aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder å ses ressortissants ou ä ses pro­pres representants les privileges et immu­nités énoncés aux paragraphes 1 et 2,


 


Prop. 1978/79: 59                                                                           29

representant eller framförts av honom och inte heller vid trafikbrott vari sådant for­don varit inblandat och som begåtts av re­presentant;

b)  okränkbarhet för alla dokument och handlingar som rör uppdraget;

c)   för sig och de familjemedlemmar som ingår i hushållet samma undantag från inreserestriktioner, registrering av utlän­ningar och formaliteter vid utresa som van­ligen medges mellanstatliga organisationers personal; dock är inte någon avtalsslutande part skyldig att tillämpa denna bestämmelse på egna invånare.

2, Representant för signatär, som del­tager i möte som sammankallats av Intelsat eller hålls under dess beskydd, skall vid fullgörande av sitt uppdrag och under re­sor till och från mötet åtnjuta följande privilegier och immuniteter:

a)   okränkbarhet för handlingar och do­kument av tjänstenatur som rör fullgöran­det av hans uppdrag inom ramen för In­telsats verksamhet;

b)   för sig och de familjemedlemmar som ingår i hushållet samma undantag från inreserestriktioner, registrering av utlän­ningar och formaliteter vid utresa som van­ligen medges mellanstatliga organisationers personal; dock är inte någon avtalsslutan­de part skyldig att tillämpa denna bestäm­melse på egna invånare.

3,   Ledamöter i skiljedomstol och vittnen
inför den domstolen skall, när de deltager i
skiljedomsförfarande i enlighet med bilaga
C till överenskommelsen, vid fullgörande
av sina uppgifter och under resa till och
från sammanträdesorten åtnjuta privilegier
och immuniteter som avses under 1 a), b)
och c),

4.   Avtalsslutande part är inte skyldig att
på egna representanter eller egna medbor­
gare tillämpa privilegier och immuniteter
som avses under 1 och 2.


 


Prop. 1978/79: 59


30


 


CHAPTER IV: WAIVER

Artide 9

The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted for the personal benefit of individuals. If such privileges and immunities are likely to im-pede the course of justice, and in all cases where they may be waived without pre­judice to the efficient performance of the functions of INTELSAT, the authorities set forth below shall agree to waive such priv­ileges and immunities:

(a)    the Contracting Parties, with respect to their representatives and the representa­tives of their Signatories;

(b)   the Board of Governors, with respect to the Director General of INTELSAT;

(c)    the Director General of INTELSAT, with respect to INTELSAT and the other staff members;

(d)    the Board of Governors, with respect
to the persons participating in arbitration
proceedings referred to in paragraph 3 of
Artide 8,


CHAPITRE IV :

RENONCIATION AUX PRIVILEGES ET

IMMUNITÉS

Artide 9

Les privileges et immunités prévus au present Protocole ne sont par établis en vue d'accorder ä leurs bénéficiaires des avan-tages personnels. Si ces privileges et immu­nités risquent de gener Faction de la justice, et dans tous les cas ou ils peuvent étre levés sant porter prejudice å Fexercice effi-cace des fonctions d'INTELSAT, les auto­rités ci-aprés désignées consentiront a la renonciation auxdits privileges et immuni­tés :

(a)    les Parties contractantes, ä Fégard de leurs representants et des representants de leurs Signataires;

(b)   le Conseil des Gouverneurs, ä Fégard du Directeur general d'INTELSAT;

(c)     le Directeur general d'INTELSAT, a
légard d'lNTELSAT et des autres mem­
bres du personnel;

(d)     le ConseU des Gouverneurs, å Fégard
des personnes participant aux procédures
d'arbitrage énumérées au paragraphe 3 de
Farlide 8 du present Protocole.


 


CHAPTER V: GENERAL PROVISIONS

Artide 10 Precaittionary Measures

Each Contracting Party réserves the right to take all necessary measures in the in-lerests of its security.

Artide 11

Co-operation with the Contracting Parties

INTELSAT and its staff members shall co-operate at all times with the competent authorities of the Contracting Parties con­cerned, in order to facilitate the proper ad­ministration of justice, to ensure the ob-servance of the laws and regulations of the Contracting Parties concerned and to pre-vent any abuse of the privileges, exemptions and immunities provided for in this Proto­col.


CHAPITRE V: DISPOSITIONS GENERALES

Artide 10

Mesures de précaution

Chaque Partie contractante conscrve le droit de prendre toutes les mesures utiles dans Fintérét de sa siireté.

Artide 11

Cooperation avec les Parties contractantes

INTELSAT et les membres de son per­sonnel coopérent en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contrac­tantes concernées en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et réglements des Parties contractantes concernées et d'empécher tout abus auquel pourraient donner lieu les pri­vileges, immunités et facilités prévus dans le present Protocole,


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                31

KAPITEL IV:

HÄVANDE    AV    PRIVILEGIER   OCH

IMMUNITET

Arrikd 9

Privilegier och immuniteter som före­skrives i detta protokoll har inte tillkommit för att ge personliga fördelar åt enskilda, kan dessa privilegier och immuniteter antas hindra rättvisans gång och i samtliga fall då de kan hävas utan men för ett effektivt genomförande av Intelsats verksamhet, skall nedan angivna organ medge att privilegier­na och immunitelerna häves;

a)    de avtalsslutande parterna, såvitt av­ser deras representanter och representanter­na för deras signatärer;

b)   styrelsen, såvitt avser Intelsats gene­raldirektör;

c)    generaldirektören, såvitt avser Intelsat och övrig personal;

d)     styrelsen, såvitt avser personer som
deltager i skiljedomsförfarande som avses
i artikel 8,3.

KAPITEL V:

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Artikd 10 Säkerhetsåtgärder

Avtalsslutande part förbehåller sig rätten att vidtaga alla nödiga åtgärder med hän­syn till sin säkerhet.

Artikel 11

Samarbete med de avtalsslutande parterna Intelsat och dess tjänstemän skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter hos de avtalsslutande parterna för att under­lätta rättsskipning, för att s'äkerställa att lagar och förordningar hos de avtalsslutan­de parterna iakttages och för att hindra missbruk av privilegier, friheter och immu­niteter som föreskrivs i detta protokoll.


 


Prop. 1978/79: 59


32


 


Artide 12

Coinplementary Arrangements

INTELSAT may condude with one or more Contracting Parties complementary arrangements to give effect to the provi­sions of this Protocol as regards such Con­tracting Party or Contracting Parties, and olher arrangements to ensure the efficient funclioning of INTELSAT.

Artide 13

Settlement of Disputes

Any dispute between INTELSAT and a Contracting Party or between Contracting Parties concerning the interpretation or ap­plication of this Protocol which is not set-tled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final décision to a tribunal of three arbitrators. One of these arbitrators shall be chosen by each of the parties to the dispute within sixty (60) days of the notification by one party to the other of its intention to refer the dispute to arbitration. The third arbitrator, who shall be the chairman of the tribunal, shall be chosen by the first two arbitrators. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within sixty (60 days of the date of the appointment of the second arbirator, the third arbirator shall be chosen by the Secretary General of the United Nations,


Artide 12

Accords complémentaires

INTELSAT peut condure avec une ou plusieurs Parties contractantes des accords complémentaires en vue de Fapplication des dispositions du present Protocole en ce qui concerne cette ou ces Parties contractantes, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement d'INTEL-SAT.

Artide 13

Réglement des différends

Tout différend entré INTELSAT et une Partie contractante ou entré des Parties con­tractantes au sujet de Finterprétation ou de Fapplication du present Protocole sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou d'une autre maniére convenue par les par­ties, soumis, aux fins de décision définitive, a un tribunal composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés re-spectivement par chacune des parties au différend dans les soixante (60) jours qui suivront la notification par une partie å 1'autre de son intention de soumettre le dif­férend ä Farbitrage. Le troisiéme arbitre, qui sera President du tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisiéme dans les soixante (60) jours qui suivront la nomination du deuxiéme arbitre, celui-ci sera alors choisi par le Secrétaire general des Nations Unies.


 


CHAPTER VI: FINAL PROVISIONS

Artide 14

1.   This Protocol shall be open for signa­ture until 20 November 1978 by INTEL­SAT Parties other than the Party in whose territory the headquarters is located.

2.   This Protocol shall be subject to ratifi­cation, acceptance or approval. The in­struments of ratification, acceptance or ap­proval shall be deposited with the Director General of INTELSAT.

3.   This Protocol shall be open for acces­sion by the INTELSAT Parties referred to in paragraph 1 of this Artide. Instruments


CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Artide 14

1.      Le present Protocole sera ouvert
jusqu'au 20 novembre 1978 ä la signature
des Parties å INTELSAT autres que la
Partie sur le territoire de laquelle est situé
le siége.

2.    Il sera soumis ä ratification, accepta­tion ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprés du Directeur general d'INTELSAT.

3.    Le present Protocole restera ouvert å Fadhésion de toute Partie å INTELSAT visée au paragraphe  1   du present  artide.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                               33

Artikd 12 Tilläggsavtal

Intelsat får sluta tilläggsavtal med en eller flera av de avtalsslutande parterna för att genomföra föreskrifterna i detta pro­tokoll såvitt avser vederbörande part eller parter, ävensom andra överenskommelser för att säkerställa att Intelsats verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

Artikel 13 Slitande av tvister

Tvist mellan Intelsat och avtalsslutande part eller mellan avtalsslutande parter om tolkningen eller tillämpningen av detta pro­tokoll skall, om den inte bilägges genom förhandling eller annat överenskommet tillvägagångssätt, hänskjutas till slutligt av­görande av en skiljedomstol bestående av tre skiljedomare. Inom sextio (60) dagar från det ena parten underrättat den andra om sin avsikt att hänskjuta tvisten till skilje­dom skall envar av de tvistande utse en skiljedomare. Den tredje skiljedomaren, som skall vara skiljedomstolens ordförande, väljes av de två först utsedda skiljedomar­na. Skulle de två först utsedda skiljedomar­na inte ha kunnat enas om den tredje inom sextio (60) dagar från det den andre av dem utsågs, skall den tredje skiljedomaren utses av Förenta Nationernas generalsekre­terare.

KAPITEL VI: SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

1.    Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande till den 20 november 1978 för andra Intelsat-parter än den på vars territorium organisationen har sitt säte,

2.    Detla protokoll skall ratificeras, anta­gas eller godkännas. Instrument rörande ra­tifikation, antagande eller godkännande skall deponeras hos Intelsats generaldirek­tör,

3.    Detta protokoll skall förbli öppet för anslutning för alla Intelsat-parter som av­ses under 1 i förevarande artikel. Anslut-


 


Prop. 1978/79: 59


34


 


of  accession   shall   be   deposited   with   the Director General of INTELSAT.

Artide 15

Any INTELSAT Party may, at the time of depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make re­servations to any provision of this Protocol, Reservations may be withdrawn at any time by a statement to that effect addressed to the Director General of INTELSAT, Unless the statement indicates otherwise, a with­drawal shall take effect upon its receipt by the Director General.

Artide 16

1.   This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the twelfth instrument of ratification, ac­ceptance, approval or accession.

2.   For each State ratifying, accepting, ap-proving or acceding to this Protocol after the deposit of the twelfth instrument of ratification, acceptance, approval or acces­sion, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after that State shall have deposited its instrument of ratification, ac­ceptance, approval or accession.

Artide 17

1.   This Protocol shall remain in force until the expiry of the Agreement,

2.   Any Contracting Party may denounce this Protocol by giving written notice to the Director General of INTELSAT, Such de­nunciation shall become effective six months after the date of receipt of the notice by the Director General of INTELSAT,

3.     Withdrawal from the Agreement by
any INTELSAT Party, in accordance with
the provisions of Artide XVI of the Agree­
ment, shall imply denunciation by that State
of this Protocol,

Artide 18

1, The Director General of INTELSAT shall notify all States which have signed, or acceded to, this Protocol of the deposit of


Les  instruments d'adhésion seront déposés auprés du Directeur general d'INTELSAT.

Artide 15

1, Toute Partie å INTELSAT, au moment oil elle dépose ses instruments de ratifica­tion, d'acceptation, d'approbation ou d"ad-hésion, peut exprimer des réserves sur n'im-porte laquelle des dispositions du present Protocole, Ces réserves peuvent étre retirées ä tout moment par une dedaration ä cet effet adressée au Directeur general d'lN-TELSAT. Sauf si la dedaration en dispose autrement, le retrait des réserves prend effet dés que le Directeur general regoit ladite dedaration.

Artide 16

1,     Le present Protocole entrera en vi­
gueur le trentiéme jour qui suivra la date du
dépot du douziéme instrument de ratifica­
tion, d'acceptation, d'approbation ou d'ad-
hésion.

2.     Pour chacun des Etats qui ratifieront,
accepteront, approuveront le present Proto­
cole ou y adhéreront apres le dépöt du
douziéme instrument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhésion, le
Protocole entrera en vigueur le trantiéme
jour apres le dépot par cet Etat de son in­
strument de ratification, d'acceptation, d'ap-
probation ou d"adhésion.

An ide 17

1,   Le present Protocole restera en vigueur jusqu'ä Fexpiration de FAccord,

2,   Toute Partie contractante peut dénon­cer le present Protocole par voie de notifica­tion écrite adressée au Directeur general d'lNTELSAT. La dénonciation prendra effet six mois apres la date å laquelle elle aura été regue par le Directeur general d'lNTELSAT.

3,    Le retrait d'une Partie å INTELSAT,
conformément aux dispositions de Fartide
XVI de FAccord, entrainera la dénonciation
par cet Etat du present Protocole.

Artide 18

1. Le Directeur general d'INTELSAT informera tous les Etats qui ont signé le present Protocole ou y ont adhéré du dépot


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                                35

ningsinstmment skall deponeras hos Intel­sats generaldirektör.

Artikel 15

Intelsat-part får, när den deponerar sitt instrument rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning, avge reser­vation mot vilken som helst av bestäm­melserna i detta prolokoll. Reservation får när som helst återtagas genom meddelande härom tiil Intelsats generaldirektör. Om inte annat framgår av meddelandet, gäller åter­tagandet från den tidpunkt då det mottages av generaldirektören.

Ariikel 16

1,     Detta protokoll träder i kraft den
trettionde dagen efter den då det tolfte
instrumentet rörande ratifikation, antagan­
de, godkännande eller anslutning deponera­
des,

2.    För stat, som ratificerar, antager,
godkänner eller ansluter sig till detta pro­
tokoll efter det att det tolfte instrumentet
rörande ratifikation, antagande, godkän­
nande eller anslutning har deponerats, trä­
der protokollet i kraft den trettionde da­
gen efter det att den staten har deponerat
sitt instrument rörande ratifikation, anta­
gande, godkännande eller anslutning.

Ariikel 17

1.     Delta prolokoll skall gälla till dess
överenskommelsen upphör att gälla.

2.    Avtalsslutande part får säga upp detta protokoll genom skriftligt meddelande till Intelsats generaldirektör. Uppsägning blir gällande sedan sex månader förflutit från den dag då Intelsats generaldirektör mot­tog meddelandet om densamma.

3.    Utträder Intelsat-part ur Intelsat en­ligt bestämmelserna i överenskommelsens artikel XVI skall det anses innefatta upp­sägning av detla protokoll från den staten.

Artikd 18

1. Intelsats generaldirektör skall under­rätta alla stater som har undertecknat detta protokoll eller anslutit sig till det om de-


 


Prop. 1978/79: 59


36


 


each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, of the entry into force of this Protocol and of any other Com­munications relating to this Protocol.

2.   Upon entry into force of this Protocol, the Director General of INTELSAT shall register it with the Secretariat of the United Nations in accordance with Artide 102 of the Charter of the United Nations.

3.   The original copy of this Protocol, of which the English, French and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Director General of INTELSAT, who shall transmit certified copies of the texts to INTELSAT Parties.


de chaque instrument de ratification, d'ac-ceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du present Pro­tocole, ainsi que de toutes autres Communi­cations relatives au present Protocole.

2.     Dés Fentrée en vigueur du present
Protocole, le Directeur general d'INTEL­
SAT Fenregistrera auprés du Secretariat des
Nations Unies conformément aux disposi­
tions de Fartide 102 de la Charte des Na­
tions Unies.

3,     L'original du present Protocole, dont
les textes anglais, espagnol et fran?ais font
également foi, sera déposé auprés du Di­
recteur general d'lNTELSAT qui en fera
tenir copies ceitifiées conformes aux Parties
a INTELSAT.


 


In witness whereof the undersigned Pleni-potentiaries, duly authorized by their re-spective Governments, have signed this Pro­tocol.


En foi de quoi les Plénipotentiaires sous-signés, dument autorisés par leurs gouverne­ments respectifs, ont signé le present Proto­cole.


 


Done at Washington, on the 19th day of May 1978.


Fait ä Washington, le 19 mai 1978.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                            37

position av varje instrument rörande rati­fikation, antagande, godkännande eller an­slutning, om detta protokolls ikraftträdande och om andra meddelanden rörande detta protokoll,

2.    När detta protokoll träder i kraft
skall Intelsats generaldirektör låta registre­
ra det hos Förenta Nationernas sekretariat i
överensstämmelse med artikel 102 i Fören­
ta Nationernas stadga.

3,    Originalet till detta protokoll, vars
engelska, franska och spanska texter äger
lika vitsord, skall deponeras hos Intelsats
generaldirektör, som skall överlämna be­
styrkta kopior därav till Intelsat-parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade ombud, därtill vederbörligen befullmäktiga­de av sina respektive regeringar, underskri­vit detta protokoll.

Som skedde i Washington den 19 maj 1978,


 


Prop. 1978/79: 59


38


 


ANNEX XVI

(to  the Convention  of  the  Privileges and Iininunillcs of the Specialized Agencies)


ANNEXE XVI

(å la Convention sur les privileges et inunii nités des institutions spédalisées)


 


International Fund for Agricultural Devel­opment

In their application to the International Fund for Agricultural Development (herein-after called "the Fund") the standard clauses shall operate subject to the following provi­sions:

1,    The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in section 21 of the standard clauses shall also be accorded to any Vice-President of the Fund,

2,    (i) Experts (other than officials com-ing within the scope of artide VI) serving on cominittees of, or performing missions for the Fund shall be accorded the follow­ing privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on jour­neys in connection with service on such committees or missions:

 

(a)    immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(b)    in respect of words spöken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on commit­tees of, or employed on missions for, the Fund;

(c)    the same facilities in respect of cur­rency and exchange restrictions and in re­spect of their personal baggage as are ac­corded to officials of foreign governments on temporary official missions;

(d)    inviolability of their papers and docu­
ments relating to the work on which they
are engaged for the Fund and, for the pur-


Fonds international de développemcnt agri-cole

En ce qui concerne le Fonds international de développemcnt agricole (ci-aprés désigné par le terme « le Fonds »), les clauses stan­dard s'appliqueront sous réserve des disposi­tions suivantes :

1.     Le bénéfice des privileges, immunités,
exemptions et avantages mentionnés å la sec­
tion 21 des clauses standard sera également
accordé ä tout Vice-Président du Fonds.

2,     i) Les experts (autres que les fonction-
naires vises å Fartide
VI), lorsqu'ils exerce-
ront des fonctions auprés des Comilés du
Fonds ou lorsqu'ils accompliront des mis­
sions pour ce dernier, jouiront des privileges
et immunités ci-aprés dans la mesure oii ils
leur seront nécessaires pour Fexercice effec-
tif de leurs fonctions, y compris durant les
voyages effectués ä 1'occasion de Fexercice
de leurs fonctions auprés de ces Comités ou
au cours de ces missions :

a)    Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

b)    Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonctions offi­cielles, y compris leurs paroles et écrits; les intéressés continueront de bénéficier de la­dite immunité alors méme qu'ils n'exerce-raient plus de fonctions auprés des Comités du Fonds ou qu'ils ne seraient plus charges de mission pour le compte de ce dernier;

c)    Les mémes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matiére monétaire et de change et relativement å leurs bagages per­sonnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

d)    Inviolabilité de tous leurs papiers et
documents relatifs aux travaux qu'ils effec-
tuent pour le Fonds et, en ce qui concerne


 


(Översättning)

ANNEX XVI

(till konventionen rörande privilegier och Immunitet för Förenta Nationernas fack­organ)

Intemationella jordbmksutvecklingsfonden

I fråga om internationella jordbruksut­vecklingsfonden (i det följande kallad "fon­den") skall standardbestämmelserna gälla med följande modifikationer:

1,    De privilegier, den immunitet, de fri­
heter och de lättnader som avses i § 21 i
standardbestämmelserna skall också gälla
vicepresident i fonden.

2.    (i) Experter (andra än sådana tjänste­
män som avses i artikel
VI) som tjänstgör i
fondens utskott eller fullgör uppdrag för
fonden skall åtnjuta nedan angivna privile­
gier och immuniteter i den mån så fordras
för att de på ett effektivt sätt skall kunna
fullgöra sina uppgifter, däri inbegripet tid
för resor i samband med tjänstgöring i ut­
skotten eller i samband med uppdrag:

a)    immunitet mot frihetsberövande och beslag av personligt resgods;

b)    immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande såvitt avser sådana muntliga och skriftliga uttalanden som gjorts eller sådana åtgärder som vidtagits vid fullgörandet av tjänsteuppdrag, vilken immunitet skall fort­sätta att gälla även efter det tjänsten i ut­skottet eller uppdraget för fonden upphört;

c)     samma lättnader från valuta- och väx­
lingsrestriktioner och samma lättnader såvitt
gäller personligt resgods som medges främ­
mande regeringstjänstemän på tillfälligt
tjänsteuppdrag;

d)    okränkbarhet för handlingar och doku­
ment som rör uppdraget från fonden och,
såvitt gäller  kommunikation med fonden,


39

BUaga2


 


Prop. 1978/79: 59


40


 


pose of their Communications with the Fund, the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags.

ii) In connection with (d) of 2 (i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(iii) Privileges and immunities are grant­ed to the experts in the interests of the Fund and not for the personal benefit of the in­dividuals themselves. The Fund shall have the right and the duty to waive the immuni­ty of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived with­out prejudice to the interests of the Fund.


leurs Communications avec le Fonds, le droit d'utiliser des codes et de recevoir de la cor­respondance par des courriers ou des valises scellées.

ii) Relativement aux dispositions de Fali-néa d) du paragraphe 2 i) ci-dessus, le prin-cipe contenu dans la derniére phrase de la section 12 des clauses standard sera appli­cable.

iii) Les privileges et immunités sont ac-cordés aux experts dans Fintérét du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever Fimmunité accordée a un expert dans tous les cas ou il estimera que cette immunité génerait Faction de la justice et qu'elle peut étre levée sans nuire aux intéréts du Fonds.


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                             41

rätt att använda kod och rätt att mottaga handlingar och brev genom kurir eller i förseglad säck.

(ii) Såvitt gäller bestämmelsen under 2 (i) d) ovan gäller principen i § 12 sista mening­en i standardbeslämmelserna tillämpning.

(iii) Privilegier och immunitet har bevil­jats experterna i fondens intresse och inte för att tillgodose dem personligen. Fonden har rätt och skyldighet att häva immuniteten för expert i alla sådana fall då immuniteten enligt fondens uppfattning skulle hindra rättvisans gång och immuniteten kan hävas utan förfång för fondens intressen.


 


Prop. 1978/79: 59


42


 


ANNEX XV

(to  the Convention on  the Privileges and Iniinunitles of the Specialized Agencies)


ANNEXE XV

(ä la Convention sur les privileges et iin-muniiés des institutions spédalisées)


 


World Intellectual Property Organization

In their application to the World In­tellectual Property Organization (hereinafter called "the Organization"), the siandard clauses shall operate subject to the following modifications:

1.   The privileges, immunities, exemp­tions and facilities referred lo in artide VI, section 21, of the standard clauses shall also be accorded to the Deputy Directors Gener­al of the Organization.

2.   (a) Experts (other than officials com-ing within the scope of artide VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions:

(i) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;

(ii) In respect of works spöken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on com­mittees of, or employed on missions for, the Organization;

(iii) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Govern­ments on temporary official missions;


Organisation mondiale de la propriété in-tellectuelle

Les clauses standards s'appliqueront å 1'Organisation mondiale de la propriété in-tellectuelle (ci-aprés désignée sous le nom de l'« Organisation ») sous réserve des mo­difications suivantes :

1.    Le bénéfice des privileges, immunités, exemptions et facilités mentionnés a la sec­tion 21 de Fartide VI des clauses standard sera également accordé aux vice-directeurs généraux de 1'Organisation.

2.    a) Les experts (autres que les fonction­naires vises ä Fartide VI), lorsqu'ils exer-ceront des fonctions auprés des commissions de 1'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette derniére, jouiront des privileges et immunités ci-aprés, dans la mesure oti cela est nécessaire pour Fexercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués a 1'occasion de Fexer­cice de leurs fonctions auprés de ces com­missions ou au cours de ces missions, et en particulier:

i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans Fexercice de leurs fonctions offi­cielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront å bénéficier de ladite immunité alors méme qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprés des commissions de 1'Organisation ou qu'ils ne seraient plus charges de mission pour le compte de cette derniére;

iii) Les mémes facilités, en ce qui con­cerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonc­tionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                             43

Bilaga 3 (Översättning)

ANNEX XV

(//// konventionen rörande privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fack­organ)

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

1    fråga om världsorganisationen för den
intellektuella äganderätten (i det följande
kallad "organisationen") skall standardbe­
slämmelserna gälla med följande modifika­
tioner:

1. De privilegier, den immunitet, de fri­heter och de lättnader som avses i artikel IV § 21 i standardbestämmelserna skall gälla också organisationens vice generaldirektö­rer.

2    a) Experter (andra än sådana tjänste­
män som avses i artikel
VI) som tjänstgör
i organisationens utskott eller fullgör upp­
drag för organisationen skall åtnjuta nedan
angivna privilegier och immuniteter i den
mån så fordras för att de på ett effektivt
sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter, däri
inbegripet tid för resor i samband med
tjänstgöring i utskotten eller i samband med
uppdrag:

(i) immunitet mot frihetsberövande och beslag av personligt resgods;

(ii) immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande såvitt avser sådana muntliga och skriftliga uttalanden som gjorts eller sådana åtgärder som vidtagits vid fullgörandet av tjänsteuppdrag, vilken immunitet skall fort­sätta att gälla även efter det tjänsten i ut­skottet eller uppdraget för organisationen upphört;

(iii) samma lättnader från valuta- och växlingsrestriktioner och samma lättnader såvitt gäller personligt resgods som medges främmande regeringstjänstemän på tillfälligt tjänsteuppdrag;


 


Prop. 1978/79: 59


44


 


(iv) Inviolability for all papers and docu­ments relating to the work on which they are engaged for the Organization;

(v) For their Communications with the Organization, the right to use codes and to receive documents and correspondence by courier or in sealed dispalch bags.

In connexion with (iv) and (v) above, the principle contained in the last senience of section 12 of the standard clauses shall be applicable.

(b) Privileges and immunities are grant­ed to the experts referred to in paragraph (a) above in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and duty to waive the immunity of any expert in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization,


iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux quils effec-tuent pour le compte de 1'Organisation;

v) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspon­dance par courrier ou par valises scellées, pour leurs Communications avec 1'Organisa­tion,

Le principe énoncé dans la derniére phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v,

b) Les privileges et immunités sont ac-cordés aux experts vises å Falinéa a ci-dessus dans Fintérét de rOrganisation et non pour leur bénéfice personnel, L'Organi-sation pourra et devra lever Fimmunité ac­cordée ä un expert dans tous les cas oti, å son avis, cette immunité empécherait que justice ne soit faite et ou Fimmunité peut étre levée sans porter prejudice aux intéréts de 1'Organisation,


 


Prop. 1978/79: 59                                                                                            45

(iv) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör uppdraget från organisa­tionen;

(v) rätt att för sina kommunikationer med organisationen använda kod och mot­taga dokument och brev genom kurir eller i förseglad säck.

Såvitt gäller bestämmelserna under (iv) och (v) ovan äger principen i § 12 sista me­ningen i standardbestämmelserna tillämp­ning.

b) Privilegier och immunitet har beviljats de under a) avsedda experterna i organisa­tionens intresse och inte för att tillgodose dem personligen. Organisationen har rätt och skyldighet att häva immuniteten för ex­pert i alla sådana fall då immuniteten enligt organisationens uppfattning skulle hindra rättvisans gång och immuniteten kan hävas utan förfång för organisationens intressen.

NORSTEDTS TRYCKERI    STOCKHOLM 1973 780578