Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse                                 Skr 1978/79:103

1978/79:103

med överlämnande av 1979 års kommittéberättelse;

beslutad den 28 december 1978.

Regeringen överlämnar till riksdagen enligt bifogade utdrag av rege­ringsprotokoll, 1979 års kommittéberättelse.

OLA ULLSTEN

SVEN ROMANUS

1    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


Skr 1978/79:103

Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET
              PROTOKOLL

Vid regeringssamman­träde 1978-12-28

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Romanus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirtén, Huss, Rodhe, Wahl­berg, Hansson, Enlund, Lindahl, Winter, De Geer, Blix, Cars, Gabriel Romanus, Tham, Bondestam.

Föredragande: statsrådet Sven Romanus

Skrivelse med överlämnande av 1979 års kommittéberättelse.

1  1979 ÅRS KOMMITTÉBERÄTTELSE

Enligt tilläggsbestämmelse 3.6.2 till riksdagsordningen skall regeringen årligen, samtidigt med budgetpropositionen, lämna riksdagen redogö­relse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut. En sådan redogörelse har utarbetats inom justitiede­partementet. Berättelsen är uppdelad i två volymer, en huvuddel som innehåller personredovisning m m (del I) och en del som innehåller kommittédirektiv som meddelats efter det redovisningen i 1978 års kom­mittéberättelse färdigställdes (del II).

Del I bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1, och del II som bilaga 2.

2 ÖVERSYNEN AV FORMERNA FÖR KOMMITTÉVERK­SAMHETEN

Under senare år har formerna för kommittéverksamheten och därmed sammanhängande frågor setts över i olika sammanhang. Vissa ändringar har därvid gjorts i frågaom uppläggningen av kommittéberättelsen. 1979 års berättelse är dock i huvudsak redigerad och upplagd på samma sätt som 1978 års berättelse. Del I av berättelsen har emellertid ändrats på en punkt.

I slutet av del I finns ett antal tabeller med uppgifter om kostnaderna för kommittéerna. Tabellerna har hittills även omfattat beräknade kost­nader t o m utgången av december månad året före det då berättelsen skall lämnas till riksdagen. Fro m 1979 års berättelse visar emellertid


 


tabellerna utgifterna för kommittéerna t o m utgången av budgetåret före det år som berättelsen avlämnas till riksdagen. I 1979 års berättelse anges alltså utgifterna t o m utgången av juni 1978. Denna ändring medför att utgiftsredovisningen i kommittéberättelsen kommer att överensstämma med den som lämnas i budgetpropositionen.

Frågan om ytterligare ändringar i kommittéberättelsen övervägs f n i regeringskansliet. I det sammanhanget aktualiseras frågan om en sär­skild redovisning av fördelningen av kommittéuppdrag mellan kvinnor och män. Under år 1979 fortsätter även i övrigt översynen av de admi­nistrativa rutiner som rör kommittéväsendet.

Statsrådsberedningen har under år 1978 gett ut en ny utgåva av Kom­mittéhandboken (Ds SB 1978:1). I handboken finns anvisningar om att kommitté bör kostnadsberäkna sitt förslag i samband med att förslagets övriga effekter belyses. För att ge en större tyngd åt anvisningen i Kommittéhandboken har regeringen på förslag av riksdagen (FiU 1978/79:2, rskr 1978/79:16) infört en ny bestämmelse i 13 § kommitté­förordningen (1976:119). Enligt denna bestämmelse, som tillkommit genom beslut den 14 december 1978, skall kommitté i betänkande redo­visa en beräkning av kostnaderna för att genomföra kommitténs förslag.

3 HEMSTÄLLAN

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen överlämnar 1979 års kommittéberättelse till riksdagen.

4 REGERINGENS BESLUT

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.


 


 


 


Skr 1978/1979:103

Bilaga 1

Kommitté­berättelse 1979

Dell

Kommittéernas

sammansättning


 


Skr 1978/79:103                                                                   6

Redaktionell anm. 1. Två delar

Kommittéberällelsen är uppdelad i två delar.

Del I innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, adress och te­lefonnummer, redogörelse för arbetet under den tid berättelsen avser, kost­nader samt register.

Direktiv och tilläggsdirektiv utges löpande i en för hela regeringskansliet ge­mensam serie. Liksom departementspromemorior och betänkanden i SOU-serien sprids de genom LiberFörlag.

Direktiv som getts ut i denna serie trycks på nytt en gång om året i del II. Där anges för varje direktiv omedelbart under rubriken numret i direktivserien.

Del II innehåller direktiv och tilläggsdirektiv som meddelats sedan redovis­ningen i 1978 års berättelse färdigställdes samt register. De är ordnade depar-temenisvis liksom kommittéerna i del 1. Inom departement står de i den ord­ning de numrerats i direktivserien.

2. Kommittébeteckning

För varje departement används fr.o.m. år 1971 en löpande nummerserie för
år. Nummerbeteckningen anges med förkortning för departement samt år­
tal, kolon och löpnummer och anges inom parentes omedelbart efter ordet
kommitté (motsvarande). Exempel: x-kommittén (Ju 1978:00) och kommit­
tén (Ju 1978:00) om —            . Beteckningen är avsedd att användas vid såväl

hänvisningar i löpande text som i kamerala sammanhang.

För kommitté (motsvarande) som tillkommit före år 1971 används som löp­nummer det nummer i riksdagsberättelsen under vilket kommittén första gången redovisats.

3. Rollfördelning inom kommitté

Enligt 2 § kommittéförordningen (1976:119) består en kommitté av ordfö­rande och en eller flera andra ledamöter. Kommitté kan biträdas av bl. a.


 


7                                                                        Skr 1978/79:103

sakkunniga, experter och sekreterare. Kommittéförordningen innehåller fö­reskrifter om nämnda medverkandes befogenheter.

Denna uppdelning av de medverkande avser kommittéer som har tillkallats efter den 30 april 1976. Beträffande befogenheter för medverkande i äldre kommittéer hänvisas til) övergångsbestämmelserna till kommittéförord­ningen.

4.  Uppgifter om kommittéer i berättelsen

1979 års berättelse redovisar uppgifter inkomna till justitiedepartementet före den 1 december 1978 utom vad avser kommittékostnaderna i under­bilagan.

5. Uppgifter om kommittéer under löpande år

De uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i ett datorstött informationssökningssystem. Kommittéberättelsen framställs med hjälp av systemet. Under löpande år kan uppgifter om kommittéernas verksamhet er­hållas ur detta system efter hänvändelse till justitiedepartementet.


 


 


 


Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 1

Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978:11,12,18,19, 20, 21, 26, 29 och 35

Följande kommittéer inom avsnittet fullgör inte egentligt utred­ningsuppdrag: 2 och 13

1. Integritetsskyddskommittén (Ju 1967:62)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 13 maj 1966 (se Post-och Inrikes tidn. den 14 juni 1966) och regeringens bemyndigande den 1 september 1977 för att utreda frågor om förstärkt integritetsskydd på personrättens område:

Ordförande: Lännergren, E. Bengt, f. d. justitiekansler

Ledamöter: Bernström, Bonnie L. I., redaktör, ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 1976)

Dahlberg, K. Thure, ombudsman, f. d. led. av riksdagen Fahlström, Jan Magnus, redaktör (fr.o.m. den 1 september 1977) Kristensson, Astrid M., landshövding, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 november 1974)

Larfors, E. V. Tage, direktör, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 november 1974)

Litzén, Anders G., hovrättslagman Wiklund, Svea S. S., led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 november 1974)

Expert: Ljungberg, Göran L. D., chefsjurist

Sekreterare: Widebäck, Ulf M., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 februari 1975)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 30 61 (ordföranden), 20 3166 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1967 års riksdagsberättelse Ju 62.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio


 


Ju:l    Skr 1978/79:103                                                            10

sammanträden, varav ett med företrädare för pressen. Därutöver har en särskild arbelsgrupp hållit fyra sammanträden.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

2. Samarbetsorganet (Ju 1968:59) för rättsväsendets informationssystem (SARI)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 30 december 1966 för att bereda frågan om omläggning av rutiner inom rättsväsendet för automatisk databehandling och därmed sammanhängande frågor:

Ordförande: Hillerudh.G. Lars-Olov E., expeditionschef (fr.o.m. den I februari 1976)

Ledamöter: Börjesson, Mats R., generaldirektör (fr.o.m. den 3 september 1975) Ekstam, Gunnar E., avdelningschef (fr.o.m. den 1 oktober 1975) Fischier, Sven G. O. M., tjf. överdirektör

Ohlsson, P. T. Ingvar, generaldirektör (t.o.m. den 31 december 1978) Persson, Carl J. G., landshövding (t.o.m. den 31 mars 1978) Petri, Gunnar G. B., tf. statssekreterare (fr.o.m. den 15 september 1977) Romander, Holger A. G., rikspolischef

Sjöberg, K. G. Magnus, riksåklagare (fr.o.m. den 1 april 1978) Skarvall, Karl-Erik, hovrättspresident (fr.o.m. den 15 december 1976)

Ersättare för ledamot: Arkéus, L. O. Sune, datachef (för Romander) (fr.o.m. den 1 februari 1977)

Bolin, Lars A., avdelningschef (fr.o.m. den 13 maj 1975 t.o.m. den 10 september 1978) (för Fischier)

Elmhammer, Nils E. I., tf. avdelningschef (för Ohlsson) (t.o.m. den 12 oktober 1978)

Engdahl, K. Anders F., departementssekreterare (för Petri) (fr.o.m. den 15 juni 1976 I.o.m. den 31 augusti 1978)

Fälth, J. Harald B., kammarrättsfiskal (för Petri) (fr.o.m. den I september 1978)

Gardmo,IrmaM.,datachef (för Fischier) (fr.o.m. den 11 september 1978) Herner, E. Eva M., statistikchef (för Ohlsson) (fr.o.m. den 13 oktober 1978)

Joelsson, V. Arnold, kammarrättslagman (för Börjesson) (fr.o.m. den 1 februari i.o.m. den 31 oktober 1978)

Ljunggren, Nils G., byråchef (för Börjesson) (fr.o.m. den 1 november 1978) Wikström, K. Arne, byråchef (för Sjöberg) (fr.o.m. den I februari 1977)


 


11                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:3

Åhlén, Lars, lagman (för Börjesson) (fr.o.m. den 5 seplember 1975 I.o.m. den 31 januari 1978)

Åkesson,   Hans C. avdelningsdirektör (för  Ekstam) (fr.o.m. den   1 okiober 1975)

Sekreterare: Alpsten. A. Börje, departementsråd

Ordförande i arbetsgrupp eller kontaktmän: Arkéus, L. O. Sune, dalachef, rikspolisstyrelsen Carlson. N. Gunnar, avdelningsdirektör, riksåklagaren Carlsson. Ulf V., överdirektör, DAFA Frenning, Lars W., bitr. skalledirektör, riksskatteverket Gardmo, Irma M.. datachef, kriminalvårdsstyrelsen Herner, E. Eva M., statistikchef, statistiska centralbyrån Miinlzing. Lars, avdelningsdirektör, statens naturvårdsverk Ringström, Björn M., revisionsdirektör, riksrevisionsverket Sandqvisl, Ingrid R. J., byrådirektör, generaliullsiyrelsen Söderlund, .A. Göran, avdelningsdirektör, socialstyrelsen Vallerö, Rolf A. T., förste arkivarie, riksarkivet Weibo, Björn S., avdelningschef, statens invandrarverk Wikslröm, K. Arne. byråchef, riksåklagaren Wranghult, Hans O., byråchef, rikspolisstyrelsen Åkesson, Hans C avdelningsdirektör, statskontoret Österlund, Tord H:son, bitr. skattedirektör, riksskatteverket

Lokal: Justitiedepartementet, Mynttorget 2, Fack, 103 10 Stockholm, tel. direktval 763 10 57 (sekreteraren)

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Samarbetsorganet har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av samarbetsorganets verksamhet. Arbetet har liksom tidigare varit inriktat på ADB-system för broltmålsförfarandel hos polis, åklagare och domstolar samt rutiner för kriminalvårdens myndigheter (BROTTSRI) men också på syslem för lagstiftningsförfarandet samt rättspraxis, m. m. (LAGRI).

Samarbetsorganels verksamhei beräknas pågå under hela år 1979.

3. Familjelagssakkunniga (Ju 1970:52)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 15 augusti 1969 med uppdrag att verkställa uiredning angående den familjerättsliga lagstiftningen (se Post- och Inrikes tidn. den 27 augusti 1969):


 


Ju: 3    Skr 1978/79:103                                                          12

Ordförande: Kjellin. Björn T. M.. f. d. hovrättspresident

Ledamöier; Bjelle. Britta M., distriktsåklagare (fr.o.m. den 29 november 1978) Hansson. Lilly E., mentalskölare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 14 februari 1974)

Mattson, Lisa, förbundsordförande, led. av riksdagen Olsson,   N.   Martin,   bankkamrer,   led.  av riksdagen (fr.o.m.  den   I december 1976)

Romanus, Gabriel, statsråd, led. av riksdagen (i.o.m. den 20 november 1978)

Sundberg, Ingrid E., fil. kand., led. av riksdagen Svensson, Evert 1., förbundsordförande, led. av riksdagen

Experter: Grabe, A. Gerhard, försäkringsdirektör (fr.o.m. den 11 mars 1974) Magnusson, Staffan E., tf. rättschef (fr.o.m. den 28 januari 1974) Tröst, Jan L. E., docent Wahlström, Bror A., advokal

Wittorp, 1. Birgitta, departementssekreterare (fr.o.m. den 28 januari 1974) Åkesson, Hans O., professor

Sekreterare: Tottie, Lars W., hovrättsråd

Bitr. sekreterare: Ekman, Lena B., hovrättsassessor Engström, Lars-Göran, hovrättsfiskal

Lokal: Riddarhuskajen 1, tel. 108292 (Tottie), 1187 14 (Ekman). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm. Departementens utredningsavdelning. Box 187, 201 21 Malmö, tel. 040/749 50 (Engström)

Direktiven för de sakkunniga, se 1970 års riksdagsberättelse Ju 52. Tilläggsdirektiv, se 1974 års riksdagsberättelse Ju 21.

De sakkunniga har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden. Ordföranden och sekreterarna har deltagit i nordiska överläggningar i Stockholm.

De sakkunniga har i oktober 1978 avgett rapporten (SOU 1978:55) Att sambo och gifta sig. Fakta och föreställningar.

De sakkunnigas arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


13                                       Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 5

4.         Konkurslagskommittén (Ju 1971:06)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 4 juni 1971 för översyn av konkurslagstiftningen (se Post- och Inrikes tidn. den 4 september 1971):

Ordförande: Rydin, Bengt C. K. A., hovrättslagman

Ledamöter: Wilhelmsson, Arne E., rådman (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Åvall, Sven K., direktör Öhman, Anders R., advokat

Experter; Lindström, J. Christian, verkst. direktör (fr.o.m. den 5 seplember 1977) Nilsson, Lars S. E., bitr. kronofogde (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Tjernberg, K. V. Harry, lagman (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Åkerdahl, Magnus F., hovrättsassessor (fr.o.m. den 5 september 1977)

Sekreterare: Jerrstedt, Lars-Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 17 oktober 1977)

Bitr. sekreterare: Wiking-Johnsson, I. H. Peter, hovrättsassessor (fr.o.m. den 17 oktober 1977)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 26 37 (Jerrstedt), 20 25 47 (Wiking-Johnsson). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1972 års riksdagsberättelse Ju 54. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 6.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden.

Kommittén avser att i början av år 1979 avge ett delbetänkande om rätten att idka näring i samband med konkurs.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

5.         Utredningen (Ju 1972:04) angående ny lagstiftning om befordran
med järnväg

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 5 maj 1972 för att lägga fram förslag till ny lagsiiftning om befordran med järnväg (se Post- och Inrikes tidn. den 9 juni 1972):

Utredningsman: Weidstam, Åke, hovrättsråd


 


Ju: 5    Skr 1978/79:103                                                          14

Experter: lacobaeus, Anders G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 7 mars 1975) Norelius.Per E., järnvägsdirektör (fr.o.m. den 3 november 1977) Torgils, A. Gunnar, lagman

Lokal:   Umeå   tingsrätt.   Rådhuset,   Box 138,   901 04   Umeå,   tel. 090/11 82 70 (utredningsmannen)

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberättelse Ju 50.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

6. Namnlagsutredningen (Ju 1972:06)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 5 maj 1972 med uppdrag att verkställa översyn av namnlagen (se Post- och Inrikes tidn. den 14 juli 1972):

Utredningsman: Höglund, Olof A., justitieråd

Experter: Dahlsten, Gösla O. L., kyrkoherde (fr.o.m. den 14 februari 1975) Hiljding, Stig G. O., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 12 september 1973) Uggla, Claes A., patenträttsråd (fr.o.m. den 12 september 1973) Ålander, Birgit V., byrådirektör (fr.o.m. den 2 juni 1975)

Sekreterare: Ericsson, Brit-Marie L. B. M., hovrättsråd

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 3122 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberättelse Ju 52.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 19 sammanträden. I ett av sammanträdena har företrädare för Genealogiska Föreningen Riksföreningen för släktforskning deltagit.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete i början av år 1979.

7. Konsumenttjänstutredningen (Ju 1972:07)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 7 juni 1972 för att verkställa utredning angående lagstiftning om konsumentskydd vid privat serviceverksamhet (se Post- och Inrikes tidn. den 15 juli 1972):


 


15                                      Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:8

Utredningsman: Bernitz. Ulf, professor

Experter: Bergqvist, Hans A., hovrättsråd (avliden)

Edling, N. Axel, ställföreträdande konsumentombudsman (fr.o.m. den 27 september 1974)

Grobgeld, Lennart M., revisionssekreterare (fr.o.m. den ( april 1977) Hellner, Jan E., professor Hillbom, Lars H., civilekonom Holm, A. Ernst Olaf, direktör

Johansson, Hans F. G., jur. kand. (fr.o.m. den 20 januari 1975) Steneby, Jan, jur. kand.

Sundberg-Weitman, Brita F., hovrättsråd (fr.o.m. den 27 september 1974) Wallin, Per J., direktör

Sekreterare: Hertzman, A. Olov, hovrättsassessor

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 49 19 (Hertzman), 20 31 74 (Grobgeld). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberättelse Ju 53.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 18 sammanträden samt haft överläggningar med den norska forbrukertjenstekomitén. Vid ett av dessa tillfällen deltog även företrädare för det danska forbrugertjenesteudvalget och det finska justitieministeriet.

Utredningen beräknas avge sitt huvudbetänkande under första halvåret 1979.

8. Utredningen (Ju 1972:12) angående företagsinteckning

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 29 september 1972 för att verkställa översyn av lagstiftningen om företagsinteckning (se Post- och Inrikes tidn. den 14 oktober 1972):

Utredningsman: Rune, Christer L., hovrättslagman

Experter: Heuman, Jan G. M., lagman

Liljeqvist, Rolf A., kammarrättsråd (fr.o.m. den I juli 1974) Löfberg, Karl Axel, f. d. departementsråd Norden, Joar, bankdirektör


 


Ju:8    Skr 1978/79:103                                                           16

Renmyr, Lars E., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 12 seplember 1978)

Törneli, Inga-Britt, bostadsdomare

Wiberg, G. Lennart E:son, direktör (fr.o.m. den 19 januari 1977)

Sekreterare: Dahlgren. Rolf O., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1974)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 50 32 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberätlelse Ju 58.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden. Utredningen har genomfört en enkätundersökning hos de inskrivningsmyndigheter som handlägger ärenden om företagsinteckning och har i samband därmed gjort en undersökning av inskrivningsböckernas innehåll.

Ulredningens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

9. Produktansvarskommittén (Ju 1973:08)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 8 december 1972 (se Post- och Inrikes tidn. den 8 januari 1973) för utredning angående ersättning för produktskador:

Ordförande: Conradi, Erland G. F.. justitieråd

Ledamöter: Bengtsson, T. Bertil, justitieråd Sturkell, Carl-Edvard, lagman

Experier: Ahlslröm, Iwan, direktör

Dufwa, Bill W, universitetslektor (fr.o.m. den 17 oktober 1975) Edling, N. Axel, ställföreträdande konsumentombudsman (fr.o.m. den 9 maj 1978)

Göransson, Lars G., direktör (fr.o.m. den 17 april 1974) Heurgren, Sven C. O., generaldirektör (fr.o.m. den 25 mars 1975) Lindstedt, Hans G., direktör

Nöieberg, Rolf M., rådman (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Oldertz, Carl M., bitr. direktör Slrömbäck, Erland H. D. D:son. direktör Swarén, Ulla M., byråchef

Sekreterare: Olsson, P. L. Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1977)


 


17                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 10

Lokal:   Birger Jarls torg 5. tel. 20 14 11  (sekreteraren).  Postadress: Justiliedepartementel. Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven   för   kommittén,   se    1974   års   riksdagsberätlelse   Ju 50. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 18.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammaniräden.

Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

10. Hemförsäljningskommittén (Ju 1973:10)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:is bemyndigande den 23 mars 1973 för atl verkställa översyn av reglerna om hemförsäljning m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 7 april 1973):

Ordförande: Ag, Lars E., generaldirektör

Ledamöter: Bernitz. Ulf, professor Hillbom, Lars H., civilekonom Schierbeck, Per W., direktör

Walldén, G. Rudolf, direktör (i.o.m. den 31 juli 1978) Westlund, Göran, ombudsman (fr.o.m. den 1 augusti 1978)

Experter: Bergqvist, Hans A., hovrättsråd (fr.o.m. den 1 juli 1977; avliden) Borg, Per, avdelningschef (t.o.m. den 31 maj 1978) Hellstadius, Jan R.. direktör

Huldt, Jan F., revisionssekreterare (fr.o.m. den 17 februari 1975) Nykvist, Ann-Christin, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Sekreterare: Swahn, Jan-Olov, hovrättsassessor

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 26 73 (Swahn), 20 26 82 (Huldt). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1974 års riksdagsberättelse Ju 52.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden, varav fem med en särskild arbetsgrupp. Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

2    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


Ju: 11    Skr 1978/79:103                                           18

11. Utredningen (Ju 1973:11) om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 6 april 1973 för utredning om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten:

Utredningsman: Bergström, S. Gunvor M., kansliråd

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberättelse Ju 53.

Utredningsmannen har den 21 september 1978 avgett betänkandet (Ds Ju 1978:5) Företagsböter. En kartläggande undersökning av korporativt ansvar.

Uppdraget är därmed slutfört.

12. Utredningen (Ju 1973:17) om utländska övertaganden av svenska företag

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 augusti 1973 (se Post- och Inrikes tidn. den 10 november 1973) och regeringens bemyndigande den 25 november 1976 för att utreda frågan om utländska övertaganden av svenska företag:

Ordförande: Eckerberg, Per A., landshövding (I.o.m. den 30 november 1978)

Ledamöter: Bergqvist, Jan G., pol. mag., led. av riksdagen (t.o.m. den 30november 1978)

Engman, Hans O. R., utredningssekreterare (t.o.m. den 30 november 1978)

Hagdahl, K. Thomas, direktör (t.o.m. den 30 november 1978) Lindencrona, Gustaf C. A., bitr. professor (fr.o.m. den 1 december 1976 t.o.m. den 30 november 1978)

Lundin, Bert G., förbundsordförande (t.o.m. den 30 november 1978) Lundqvisl, Arne K. O., direktör (fr.o.m. den 13 januari 1977 i.o.m. den 30 november 1978)

Olsson, Karl Erik T., lantbrukare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 1976 I.o.m. den 30 november 1978)

Siegbahn, Bo L. G., ambassadör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 19761.o.m. den 30 november 1978)


 


19                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 13

Experter: Beckman, Lars K. A. G., departementsråd (fr.o.m. den 27 april 1977 I.o.m. den 30 november 1978)

Edling, A. Roland, tf. förste länsassessor (fr.o.m. den 20 augusti 1975 I.o.m. den 30 november 1978)

Sanden, Peter, fil. kand. (fr.o.m den 1 november 1977 I.o.m. den 30 november 1978)

Sekreterare: Frid, Sven Rune, byråchef (fr.o.m. den 1 november 1974 t.o.m. den 5 februari 1978) Malmström, Bengt G. V., tf. hovrältslagman (fr.o.m. den 3 januari 1974)

Bitr. sekreterare: Josefsson, Jim L. H., rådman (fr.o.m. den 1 oktober 1975)

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberättelse Ju 59.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden.

Utredningen har den 22 november 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:73) Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m. m.

Uppdragei är därmed slutfört.

13. Energirådet (Ju 1974:03)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 14 december 1973:

Ordförande: Fälldin, N. O. Thorbjörn, led. av riksdagen (fr.o.m. den 13 december 1976 I.o.m. den 19 november 1978)

Ullsten, S. K. Olof (Ola), statsminister, led. av riksdagen (fr.o.m. den 20 november 1978)

Ledamöter: Andersson, Torsten Ch., direktör Anér, Kerstin, statssekreterare, led. av riksdagen Bengtsson, Folke L., direktör (fr.o.m. den 1 april 1974) Berg, Folke L. V., direktör (avliden) Björnström, Björn S., direktör Boalt, Carin M., professor Bodström, T. Lennart, förbundsordförande Claeson, Tore M., ombudsman, led. av riksdagen Edberg, Rolf F., f. d. landshövding Ekberg, J. Göran, direktör Engqvist, Lars F., förbundsordförande


 


Ju: 13    Skr 1978/79:103                                                       20

Eskel, Arvid, f. d. landstingsråd

Essen, Ingemar, direktör

Falk, Hans G., direktör

Gerholm, Tor R., bitr. professor

Grafström, Erik O. Hj., f. d. generaldirektör

Grenander, Nils, direktör

Hagson, Carl A., direktör

Hambraeus, S. Birgitta, fil. kand., led. av riksdagen

Hambraeus, Gunnar A., professor

Holmqvist, Sture L., fastighetschef

Kypengren, Sven H., direktör

Lanlz, A. Benne, direktör

Lindahl, Lars O. H., direktör

Lindell, Bo G., professor

Molin, N. Rune, sekreterare

Nilsson, Alde E., direktör

Norland, Sven-Anders, civilingenjör (fr.o.m. den 2 september 1974)

Norrby, Jonas V., generaldirektör

Olsson, E. Billy, byråchef (fr.o.m. den 24 oktober 1974)

Paulsson, Kurt-Inge, pol. mag. (fr.o.m. den 2 september 1974)

Rylander, Nils B., direktör

Schierbeck, Per W., direktör

Sjunnebo, K. Ivan L., direktör

Sundblad, K. Erik, disponent

Svensson, S. I. R. Erik, förbundsordförande

Tham, Carl G. W., statsråd (fr.o.m. den 20 november 1978)

Tobisson, Lars F., partisekreterare (fr.o.m. den 24 april 1974)

Tågmark, Sven G., lantbrukare, f. d. led. av riksdagen

Waldenby, Torbjörn, verkst. direktör

Walin, Gösta A., f. d. justitieråd

Weinehall, Lars E. J., förbundsordförande (fr.o.m. den 24 oktober 1974)

Wetterberg, Gunnar, studerande

Wiberg, Ragne, kanslichef

Sekreterare: Bolang, Carl Olof, informationssekreterare (fr.o.m. den 20 november 1978)

Petersson, S. G. Roland, sekreterare (fr.o.m. den 15 november 1977 I.o.m. den 19 november 1978)

Lokal:    Industridepartementet,   Storkyrkobrinken   7,   Fack,   103 10 Stockholm, tel. 763 21 28 (sekreteraren)

Särskilda direktiv har ej meddelats.


 


21                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 14

14. Försäkringsrättskommittén (Ju 1974:09)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 5 april 1974 med uppdrag alt göra en översyn aV försäkringsavialslagen m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 24 maj 1974):

Ordförande: Hellner, Jan E., professor

Ledamöter: Ernulf, T. Gudmund, borgmästare, f. d. led. av riksdagen Gustafsson, Stig G., förbundsjurist, f. d. ers. förled, av riksdagen Larsson, B. Roland, förbundsordförande Schönmeyr, C. Richard A. C, verkst. direktör Skanlz, Anna-Greta, ombudsman, led. av riksdagen

Experter: Grabe, A. Gerhard, försäkringsdireklör (fr.o.m. den 25 november 1977) Hallgren, Sven, direktör (fr.o.m. den 14 februari 1978) Persson. R. Kjell-Åke, utredningschef (fr.o.m. den 18 december 1974) Roos, Carl-Martin, professor (fr.o.m. den 2 juli 1974) Sandell, Arne, bitr. direktör (fr.o.m. den 18 december 1974) Skaar, Nils, kommendörkapten (fr.o.m. den 2 juli 1974) Stenberg, Hans O., byråchef (fr.o.m. den 2 juli 1974) von Willebrand, Karin M., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 25 november 1977) Åberg, Hilding, direktör (fr.o.m. den 16 maj 1974)

Sekreterare: Carbell, Leif E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 10 december 1976)

Bitr. sekreterare: Jacobson, Hans P. W., hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 december 1978)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 67 35 (Carbell), 20 65 98 (Jacobson). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1975 års kommitléberätlelse Ju 62.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden inklusive överläggningar med företrädare för försäkringsbranschen.

Nordiska överläggningar angående kommitténs fortsatta arbete med översyn av de försäkringsrättsliga reglerna om livförsäkring har hållits i Stockholm den 25 november 1977 och i Viborg, Danmark, den 11 maj 1978.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


Ju: 15    Skr 1978/79:103                                                    22

15. Varumärkesutredningen (Ju 1974:10)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 19 april 1974 för att verkställa översyn av varumärkeslagstiftningen m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 24 maj 1974):

Ordförande:

Knutsson, P. Anders, justitieråd

Ledamöter: Göransson. Lars G., direktör Nillzell, Gunnar O., direktör

Ström, Turid, avdelningschef, f. d. ers. för led. av riksdagen Uggla, Claes A., patenträttsråd

Experter: Carlman, J. Holger, f. d. patenträltsråd (fr.o.m. den 1 augusti 1974) Holmqvist, Lars J. H., docent Lundberg, Bengt I., byråchef Norberg, Sven, departementsråd (fr.o.m. den 9 september 1977)

Sekreterare: Olsson, Agne Henry O., hovrättsassessor

Lokal: Justitiedepartementet, Mynttorget 2, Fack, 103 10Siockholm, tel. direktval 763 11 06 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse Ju 63.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit två sammanträden.

Utredningen skall enligt sina direktiv bl. a. följa utvecklingen på varumärkesområdet inom EG där man f. n. söker att skapa ett gemensamt varumärkessystem. Utredningen har därför funnit det lämpligt att inte slutföra utredningsarbetet nu utan tills vidare avvakta den fortsatta utvecklingen av arbetet inom EG.

Utredningens arbete beräknas därför pågå under hela år 1979.

16. Massmediekoncentrationsutredningen (Ju 1974:13)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 7 juni 1974 för alt pröva frågan om särskilda regler för kontroll av företagskoncentration inom massmediebranschen (se Post- och Inrikes tidn. den 12 juli 1974):

Ordförande: Öhman, Frank G. H., f. d. regeringsråd (fr.o.m. den 1 januari 1977)


 


23                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 17

Ledamöter: Andersson, J. Sven G., utredningssekreterare (fr.o.m. den 18 augusti 1978)

Ericson, Sture T., redaktör, led. av riksdagen Hernelius, J. Allan, bankofullmäktig, led. av riksdagen Hirschfeldt, S. Lennart, chefredaktör Nordin, Sven-Erik, led. av riksdagen

Pettersson, N. Lennart, fil. kand., led. av riksdagen(t.o.m. den I7augusti 1978) Ström, Turid, avdelningschef, f. d. ers. för led. av riksdagen

Expert: Holgersson, K. Jörgen, hovrättsassessor (fr.o.m. den I juni 1978)

Sekreterare: Qviström, N. Jörgen, hovrättsassessor (fr.o.m. den I juli 1974)

Lokal:  Birger Jarls torg 5, tel. 20 35 36 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Siockholm

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse Ju 66.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

17. Utredningen (Ju 1974:14) om reklam i videogram (RIV)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 7 juni 1974 för att utreda användningen av reklam i videogram (se Post- och Inrikes tidn. den 12 juli 1974):

Ordförande: Hörjel, Nils J., landshövding

Ledamöter: Andersson, A. Gösta J., skogsbrukare, led. av riksdagen Ström, Turid, avdelningschef, f. d. ers. för led. av riksdagen

Experier: Fagerlind, Östen, direktör (fr.o.m. den 8 april 1975) Knutsson, P. Anders, justitieråd (fr.o.m. den 12 december 1974)

Sekreterare: Stenefeldt, Ulf 1., rådman (fr.o.m. den 1 september 1974)

Lokal: Malmö tingsrätt. Rådhuset, Box 265, 201 22 Malmö, tel. 040/763 00 (sekreteraren)


 


Ju: 17     Skr 1978/79:103                                                       24

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommilléberältelse Ju 67.

Utredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit sju sammanträden.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

18. Ordningsvaktsutredningen (Ju 1974:15)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 14 juni 1974 för att utreda frågan om översyn av bestämmelserna om ordningsvakter (se Post-och Inrikes tidn. den 2 augusti 1974):

Utredningsman: Wictorsson, Åke V., led. av riksdagen (i.o.m. den 8 maj 1978)

Experter: Gunnarsson, Bror E., ombudsman (fr.o.m. den 17 oktober 1974 t.o.m. den 8 maj 1978)

Göransson, Bengt, direktör (fr.o.m. den 17 oktober 1974 i.o.m. den 8 maj 1978)

Johannesson, Rune S., byråchef (fr.o.m. den 17 oktober 1974 i.o.m. den 8 maj 1978)

Johannesson, Sven-Olof (Olle), direktör (fr.o.m. den 17 okiober 1974 t.o.m. denSmaj 1978)

Schill, Åke L, ombudsman (fr.o.m. den 17 oktober 1974 t.o.m. den 8 maj 1978)

Sekreterare: Heino, Martti O., hovrättsassessor (fr.o.m. den 14 oktober 1974 i.o.m. den 19 maj 1978)

Bitr. sekreterare: Klang, Björn, polisintendent (fr.o.m. den 26 oktober 1977 t.o.m. den 8 maj 1978)

Direktiven för ulredningen, se 1975 års kommittéberättelse Ju 68.

Ulredningen har under tiden november 1977 - mars 1978 hållit fem sammaniräden.

Ulredningen har den 27 april 1978 avgett belänkandet (SOU 1978:33) Ordningsvakter.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


25                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 20

19.      Ungdomsfängelseutredningen (Ju 1974:16)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 28 juni 1974 för att utreda frågor i anslutning till avskaffande av påföljden ungdomsfängelse (se Post- och Inrikes tidn. den 2 augusti 1974):

Ordförande: Landahl, E. Tore, hovrättspresident (i.o.m. den 14 februari 1978)

Ledamöter: Jönsson, Eric L., ombudsman, led. av riksdagen (i.o.m. den 14 februari 1978)

Lindquist, Inger G., rådman, led. av riksdagen (i.o.m. den 14 februari 1978)

Experter; Allahr-Cederberg, Nils M., kriminalvårdsdirektör (fr.o.m. den 23 augusti

1976 I.o.m. den 14 februari 1978)

Bishop, Norman, byråchef (fr.o.m. den 1 november 1975 t.o.m. den 14

februari 1978)

Colliander, Per G., byråchef (fr.o.m. den 15 oktober 1974 I.o.m. den 14

februari 1978)

Håkansson, Sven-Olof H., överåklagare (fr.o.m. den 15 oktober 1974

I.o.m. den 14 februari 1978)

Krook, L. E. Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. den 4 oktober

1977 I.o.m. den 14 februari 1978)

Sekreterare: Alva, Jan A., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1974 i.o.m. den 28 februari 1978)

Bitr. sekreterare: Eriksson, Per-Erik E., hovrättsfiskal (fr.o.m. den 14 mars 1977I.o.m. den 14 februari 1978)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse Ju 69.

Utredningen har under tiden november 1977 - januari 1978 hållit tre sammanträden.

Utredningen har den 27 januari 1978 avgett betänkandet (SOU 1977:83) Tillsynsdom. Förslag till ändringar i påföljdssyslemet.

Uppdraget är därmed slutfört.

20.      Personvals- och valkretsutredningen (Ju 1974:19) (PVU)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 6 september 1974 (se Post-   och   Inrikes    tidn.    den 9   november   1974)   och   regeringens


 


Ju:20    Skr 1978/79:103                                                         26

bemyndigande den 25 november 1976 för att utreda frågan om ändrad valkretsindelning och ökat inslag av personval vid val till riksdagen:

Ordförande: Äman, O. Valter, f. d. landshövding, f. d. led. av riksdagen (I.o.m. den 31 januari 1978)

Ledamöter: Eliasson, Björn E. A., bonde, f. d. ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 19761.o.m. den 31 januari 1978)

Fiskesjö, Bertil A. N., universitetslektor, led. av riksdagen (l.o. m.den 31 januari 1978)

Hammarbäck, E. Rune, organisationssekreterare (I.o.m. den 31 januari 1978)

Håvik, I. Doris H., assistent, led. av riksdagen (I.o.m. den 31 januari 1978)

Johansson, K. Hilding, fil. dr. led. av riksdagen (i.o.m. den 31 januari 1978)

Nisser,  Per-Erik C,  lantmästare,  led.  av  riksdagen (fr.o.m.  den   1 december 19761.o.m. den 31 januari 1978) Olsson, E. Billy, byråchef (I.o.m. den 31 januari 1978) Wachtmeister. Knut G. N., led. av riksdagen (t.o.m.den 31 januari 1978)

Experter: Hult, Jan P., förste byråsekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1977 t.o.m. den 31 januari 1978)

Persson, Kell H., avdelningsdirektör (fr.o.m. den  1 september 1977 I.o.m. den 31 januari 1978)

Sekreterare: Birgersson,     Bengt     Owe,     docent,     föredragande    i    riksdagens konstitutionsutskott (fr.o.m. den 15 november 1974 i.o.m. den 31 januari 1978)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse Ju 72.

Utredningen har den 12 januari 1978 avgett betänkandet (SOU 1977: 94) Personval och valkretsindelning. Uppdraget är därmed slutfört.

21. JK-utredningen (Ju 1974:20)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 11 oktober 1974 för att utreda frågan om justitiekanslerns arbetsuppgifter m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 30 november 1974);


 


27                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju;22

Ordförande: af Geijerslam. Sven O., landshövding (i.o.m. den 2 okiober 1978)

Ledamöter: Fiskesjö, Bertil A. N., universitetslektor, led. av riksdagen (i.o.m. den 2 oktober 1978) Mossberg, K. Holger, led. av riksdagen (i.o.m. den 2 oktober 1978)

Experter: Huldén, K. O. Tomas, rådman (fr.o.m. den 11 oktober 1977 i.o.m. den 31 augusti 1978)

Lambe. Bengt R., departementsråd (fr.o.m. den 20 januari 1976 t.o.m. den 2okiober 1978)

Sekreterare: Nilsson, Lars O., rådman (fr.o.m. den  ) januari 1975 t.o.m. den 22 oktober 1978)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse Ju 73.

Utredningen har under tiden november 1977 - september 1978 hållit åtta sammanträden.

Ulredningen har den 21 september 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:59) JK-ämbetet. Översyn av justitiekanslerns arbetsuppgifter och statens tvistehandläggning.

Uppdraget är därmed slutfört.

22. 1974 års bolagskommitté (Ju 1974:21)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 11 oktober 1974 (se Post- och Inrikes tidn. den 21 december 1974) samt regeringens bemyndiganden den 25 november och den 9 december 1976 för atl utreda frågor om handelsbolag m. m.:

Ordförande: Stark, Hans O., f. d. justitieråd, ordförande i arbetsdomstolen

Ledamöter; Hammarberg, Sven O., ombudsman, f. d. led. av riksdagen Löfgren, N. Sigfrid J., disponent, f. d. led. av riksdagen Ollen, R. Joakim, sekreterare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 december 1976)

Olsson, Johan A., fabrikör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 december 1976)

Experter: Eriksson, Bo I., jur. kand. (fr.o.m. den 17 juni 1975)


 


Ju; 22    Skr 1978/79:103                                                        28

Gustafsson, Kerstin M., förbundsjurist (fr.o.m. den 17 juni 1975) Hanner, Per V. A., auktoriserad revisor (fr.o.m. den 14februari 1978) Johanson, Lars R., länsråd (fr.o.m. den 10 mars 1975) Lindström, J. Christian, verkst. direktör (fr.o.m. den 10 mars 1975) Norén, Alf-Erik, ombudsman (fr.o.m. den 10 mars 1975) Strand, Åke P. E., revisor (fr.o.m. den 10 mars 1975)

Sekreterare: Pettersson, Per A., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1975)

Bitr. sekreterare; Zethraeus, Sten Åke, advokat (fr.o.m. den 1 januari 1975)

Lokal: Riddarhuskajen I, Stockholm, tel. 10 82 76 (Pettersson). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1975 års kommittéberättelse Ju 74. Tilläggsdirektiv, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 5.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden.

Kommittén har den 9 oktober 1978 avgett delbetänkandet (SOU 1978:66) Andelsbolagslag och den 31 oktober 1978 delbetänkandet (SOU 1978:67) Nya bolagsregler m. m.

Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under första halvåret 1979.

23. Stiftelseutredningen (Ju 1975:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 februari 1975 för översyn av lagstiftningen om stiftelser (se Post- och Inrikes tidn. den 19 april 1975):

Ordförande: Ulveson, H. N. Ingemar, justitieråd

Ledamöter: Ahrland, Karin M., förste länsassessor, led. av riksdagen von Bahr, Stig V., kammarrättsassessor (fr.o.m. den 20 augusti 1975) Hammarberg, Sven O., ombudsman, f. d. led. av riksdagen Sandberg, Hans A. S., f. d. landstingsdirektör

Experter: Cederlund, Lars Johan O. B., departementssekreterare (fr.o.m. den 28 september 1977)

Henriz, Gunnar, bankdirektör (fr.o.m. den 20 april 1977) Holmström, Leif, jur. kand. (fr.o.m. den 21 april 1978)


 


29                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:24

Kleberg, Carl-Johan V. E. M., avdelningsdirektör Nöteberg, Rolf M., rådman (fr.o.m. den 8 december 1976)

Sekreterare; Peterson, Staffan A. A., hovrättsassessor (fr.o.m. den 28 maj 1975)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 3109 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommitléberätlelse Ju 57.

Ulredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit tio sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter och andra som berörs av utredningens arbele.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

24. Småhusköpkommittén (Ju 1975:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 6 mars 1975 (se Post-och Inrikes tidn. den 26 april 1975) och den 25 november 1976 för utredning angående förbättrat konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m.:

Ordförande; Tranell, E. Olof B., lagman (fr.o.m. den 22 november 1976)

Ledamöter: Bernitz, Ulf, professor

Danell, C. GeorgV. led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 1976i.o.m. den 10 april 1978)

Gellerman, Kerstin (fr.o.m. den 1 december 1976) Hjalmarsson, H. Yngve J., utredningssekreterare Lindkvist, Oskar W., ombudsman, led. av riksdagen Oskarsson, Ingegärd J., led. av riksdagen

Åkerlind, Allan J. G., byggnadsarbetare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 11 april 1978)

Experter: Hagman, Jan-Erik R., jur. kand. (fr.o.m. den 2 december 1975) Hegardl, Nils A., direktör (fr.o.m. den 9 mars 1976) Lidvall, Johan E., projektsekreterare (fr.o.m. den 2 december 1975) Rimvall, Per O., bankdirektör (fr.o.m. den 9 mars 1976)

Sekreterare: Drangel, Bo F. E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 21 maj 1975)

Bitr. sekreterare: Markborn-Sörås, Catharina, advokal (fr.o.m. den 1 juni 1978)


 


Ju: 24    Skr 1978/79:103                                          30

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 75 58 (Drangel), 20 66 38 (Markborn-Sörås). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1976 års kommitléberätlelse Ju 58.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtla sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

25. Arrendelagskommittén (Ju 1975:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 5 juni 1975 för översyn av vissa delar av arrendelagstiftningen (se Post- och Inrikes tidn. den 23 juni 1975):

Ordförande: Eckersten, Ivan E., f. d. statssekreterare (i.o.m. den 30 juni 1978) Widén, K. A. Ingvar, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Ledamöter: Hedström, T. Uno V. E., hemmansägare, f.d. led. av riksdagen (avliden) Larsson, L. Thorsten, led. av riksdagen Lindberg, Sven J., ombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 9februari

1978)

Experter: Janvid, B. Staffan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 3 mars 1977) Söderberg, Elmer, agronom (fr.o.m. den 3 mars 1977) Wallin, Alf G., tf. överdirektör (fr.o.m. den I januari 1976)

Sekreterare; Ohlsson, K. Agneta, hovrättsassessor (fr.o.m. den 4 augusti 1975)

Bitr. sekreterare: Lundgren, C. Bertil, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1977)

Lokal; Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/749 50(sekreterarna)

Direktiven för kommittén, se 1976 års kommitléberätlelse Ju 60.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammaniräden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete. Vidare har kommittén företagit en studieresa till England den 9-11 oktober 1978.

Kommittén har den 18 maj 1978 avgelt delbetänkandet (SOU 1978:36) Arrenderätt I. Jordbruksarrendatorns besittningsskydd m. m.

Kommitténs arbele beräknas pågå under hela år 1979.


 


31                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:27

26. Väktarutbildningsutredningen (Ju 1975:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 april 1975 för atl utreda frågan om utbildning av väktare (se Post- och Inrikes tidn. den 28 juni 1975):

Särskild utredare: Jansson,  Paul  G., elektriker,  riksgäldsfullmäktig,  led. av riksdagen (t.o.m.den30juni 1978)

Experter: Arvidsson, Lars-Eric, pol. mag(fr.o.m.den7april 19761.o.m.den30juni 1978)

Daun, Stig G., personalchef (fr.o.m. den 17 juni 1977 i.o.m. den 30 juni 1978)

Jacobson, Bengt A., undervisningsråd (fr.o.m. den 15 seplember 1976 I.o.m. den 30 juni 1978)

Johannesson, Rune S., byråchef (fr.o.m. den 7 april 1976 I.o.m. den 30 juni 1978)

Ljung, Bengt-Arne, ombudsman (fr.o.m. den 7 april 1976 I.o.m. den 30 juni 1978)

Ogvall, Dan O., rådman (fr.o.m. den 1 maj 1977 i.o.m. den 30 juni 1978) Wistedt,J. Åke, direktör (fr.o. m.den 7 april 1976t.o.m.den30juni 1978) Åslund, Alvar, andre förbundsordförande (fr.o.m. den7april 19761.o.m. den 30 juni 1978)

Sekreterare: Mild, Kerstin E., utredningsledare (fr.o.m. den 13 juni 19771.o.m. den30 juni 1978)

Direktiven för utredningen,  se   1976 års kommitléberätlelse Ju 61. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 13.

Utredningen har den 28 juni  1978 avgett betänkandet (Ds Ju 1978:4) Bevakningspersonal.

Uppdraget är därmed slutfört.

27. Hyresrättsutredningen (Ju 1975:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 5 juni 1975 (se Post-och Inrikes tidn. den 17 juli 1975), den 25 november 1976 och den 25 maj 1978 för översyn av hyreslagen:

Ordförande: Vängby, Staffan O. S., justitieråd


 


Ju:27    Skr 1978/79:103                                                         32

Ledamöter: Andersson, Kerstin V., led. av riksdagen (fr.o.m. den 28 november 1978) Bengtsson, K.-E. Bengt, ombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den I december 1976)

Berg, Folke L. V., direktör (avliden)

Fagander. Arne, vice verkst. direktör (fr.o.m. den 27 januari 1978) Hjalmarsson, E. Birgit, kurator, f. d. led. av riksdagen (I.o.m. den 27 november 1978) Jansson, Sven L, direktör

Johansson, Erik, tandläkare (fr.o.m. den 29 maj 1978) Strömberg, Karl-Erik J.. skoldirektör, led. av riksdagen Svensson, S. I. R. Erik, förbundsordförande

Experter: Blomgren,   Sture,  sakkunnig i  bostadsdepartementet  (fr.o.m.  den   1 september 1978)

Freivalds, Laila, byrådirektör (fr.o.m. den 29 maj 1978) Josephsson, Leif E., förbundsjurist (fr.o.m. den 15 september 1975) Könberg, Bo G., landstingsråd (fr.o.m. den 11 oktober 1977t.o.m. den31 maj 1978)

Svahn, Bertil A., rådman (fr.o.m. den 7 mars 1978) Åsbring, Lars-Göran G., bostadsdomare (fr.o.m. den 15 september 1975)

Sekreterare: Lundeberg, Magnus, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1978) Svahn, Bertil A., rådman (t.o.m. den 6 mars 1978)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 25 41 (Lundeberg). Postadress; Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse Ju 62.

Utredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit åtta sammaniräden. Därutöver har sammanträden hållits med en särskild arbetsgrupp.

Ulredningen har den 31 mars 1978 avgett delbetänkandet (SOU 1978:8) Hyresrätt 2. Lokalhyra.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

28. 1975 års polisutredning (Ju 1975:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 26 juni 1975 för alt utreda polisens uppgifter, utbildning och organisation m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 8 september 1975):


 


33                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:28

Ordförande: Montgomery, J. Henry A., statssekreterare (fr.o.m. den 1 februari 1977)

Ledamöter; Blom, S. T. Lennart, borgarråd Gustavsson, Bengt T., ombudsman, led. av riksdagen Nygren, Arne J., redaktör, led. av riksdagen Petersson, Hans E., folkskollärare, led. av riksdagen Polstam, K. Åke S., poliskommissarie, led. av riksdagen Segerström, Ingrid B., borgarråd

Experter: Erlandsson, Bengt H., polismästare (fr.o.m. den 1 oktober 1975) Erling, E. Harald, polismästare (fr.o.m. den 1 oktober 1975) Erstam, Sven-Erik F., länspolischef (fr.o.m. den 1 oktober 1975) Hjälm, Nils G. O., förste byråsekreterare (fr.o.m. den 18 mars 1976) Nyqvist, N. Tore, länsöverdirektör (fr.o.m. den I okiober 1975) Persson, Carl J. G., landshövding (fr.o.m. den 1 oktober 1975 t.o.m. den 31 mars 1978)

Romander, Holger A. G., rikspolischef (fr.o.m. den 1 januari 1978) Tornborg, Curt G. F., departementsråd (fr.o.m. den 20 januari 1977 I.o.m. den 14 september 1978)

Welander, Gösta, departementsråd (fr.o.m. den 1 oktober 1975) Wendin, Sture E. W., förbundsordförande (fr.o.m. den 1 oktober 1975)

Sekreterare: Alpsten, A. Börje, departementsråd

Bitr. sekreterare; Munck, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 mars 1977)

Lokal: Justitiedepartementet, Mynllorget 2, Fack ,103 10 Siockholm, tel. direktval 763 10 57 (Alpsten), 763 10 20 (Munck)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse Ju 64.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 15 sammanträden samt haft överläggningar med förelrädare för organisationer och andra som kan komma att beröras av utredningens förslag.

Utredningen beräknas avge ett principbetänkande omkring årsskiftet 1978-1979.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

3    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 103


 


Ju;29    Skr 1978/79:103                                                   34

29. Utredningen (Ju 1976:01) om vissa frågor angående mathållningen vid kriminalvårdens anstalter

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 december 1975 för att utreda vissa frågor angående mathållningen vid kriminalvårdens anstalter (se Post-och Inrikes tidn. den 12 mars 1976):

Utredningsman: Skröder, Per C. C, direktör (fr.o.m. den 3 mars 1976 t.o.m. den 5 september 1978)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommitléberätlelse del II Ju 2.

Utredningsmannen har ingått i en av justitiedepartementet inrättad
arbetsgrupp
     med        representanter    för        departementet,

kriminalvårdsstyrelsen, berörd personalorganisation och Sveriges Allmänna Restaurang AB (SARA) som har övervägt vissa frågor som berörts i utredningens betänkande (Ds Ju 1977:8) Måltidsverksamheten inom kriminalvården. Dessa överväganden har anmälts i prop. 1977/78:100, bil.5,s. 115-116.

Uppdraget är därmed slutfört.

30. Upphovsrättsutredningen (Ju 1976:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 4 mars 1976 (se Post-och Inrikes tidn. den 30 mars 1976) och den 24 februari 1977 för översyn av upphovsrältslagsliftningen m. m.:

Ordförande; Hesser, S. C. E. Torwald, justitieråd (fr.o.m. den 21 januari 1977)

Ledamöter; Gustafsson, Lars, författare (fr.o.m. den 25 februari 1977) Karlsson, K. Gösla, folkhögskolerektor, led. av riksdagen Lindquist, Inger G., rådman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 25 februari 1977) Palm, N. Sture, redaktör, led. av riksdagen

Experter: Bergman, Lars, direktör (fr.o.m. den 19 april 1977) Bottiger, E. Marie A., jur. kand. (fr.o.m. den 17 november 1978) Ekberg, Karl-Henrik, direktör Gehlin, Jan H. M., hovrättsråd Hernlund, Carl-Hugo H., förste ombudsman Holming, Klas J. L., direktör Karnell, G. Gunnar W., professor


 


35                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 31

Landquist, Eddie L., direktör

Magnusson Sessler, Gun I., förbundsjurist

Modig, Jonas E., direktör

Nordmark, Hans A., direktör

Olsson, Agne Henry O., hovrättsassessor

Peyron, Ulf C. C, programjurist

Rembe, Rolf D., teaterchef

Storm, C. Olof, direktör (fr.o.m. den 23 april 1976)

Åkerberg, Yngve, kammarmusiker (fr.o.m. den 25 februari 1977)

Sekreterare: Berg, L. Christer, hovrättsassessor

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 47 80 (Berg), 20 45 72 (Bottiger). Postadress; Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommitléberätlelse del II Ju 4. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 10.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden samt haft överläggningar med kommittéer, organisaiioner och andra som berörs av utredningens arbete. Sammanträden har vidare ägl rum inom särskilda arbetsutskott för frågor rörande dels fotokopiering i undervisningsverksamhet, dels upphovsrätten närstående rättigheter (droits voisins). Därutöver har utredningens ordförande och sekretariat sammanträtt med företrädare för motsvarande utredningar i de övriga nordiska länderna.

Utredningen har i november 1978 avgett delbetänkandet (SOU 1978:69) Upphovsrätt I. Folokopieringinom undervisningsverksamhet.

Ulredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

31. Förmögenhetsbrottsutredningen (Ju 1976:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 mars 1976 (se Post-och Inrikes tidn. den 8 maj 1976) och den 27 januari 1977 för att se över lagstiftningen om förmögenhetsbrott;

Ordförande: Skarvall, Karl-Erik, hovrättspresident

Ledamöter; Bergander, Lilly K., led. av riksdagen Polslam, K. Åke S., poliskommissarie, lec|. av riksdagen Winberg, S. Håkan, hovrättsråd, led. av riksdagen (fr.o.m. den 28 januari

1977)


 


Ju:3I    Skr 1978/79:103                                                         36

Experter; Jareborg, Nils B., docent Jonsson, Torsten J., länsåklagare

Sekreterare; Hegrelius Jonson, Barbro M., hovrättsassessor

Lokal; Hovrätten för Nedre Norrland, Hovrättsgatan 8, Box 170, 851 03 Sundsvall, tel. växel 060/12 83 00 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II Ju 7. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 4.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden. Därjämte har fem sammaniräden hållits med en särskild arbetsgrupp inom utredningen.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

32. Datalagstiftningskommittén (Ju 1976;05) (DALK)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 11 mars 1976 för alt göra en översyn av lagstiftningen om personorienterad ADB-information m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 22 maj 1976):

Ordförande: Wijkman,  Anders  I. S., generalsekreterare, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 19 november 1976)

Ledamöter: Anér, Kerstin, statssekreterare, led. av riksdagen Gustafsson, Stig G., förbundsjurist, f. d. ers. förled, av riksdagen Hugosson, Kurt 1., byråchef, led. av riksdagen Kindbom, Bengt M. L., sekreterare, led. av riksdagen Sundblad, Yngve (fr.o.m. den 24 februari 1977)

Experter; Freese, Jan P. G. H;son, generaldirektör (fr.o.m. den I januari 1977) Ohlin, Tomas, fil. lic. (fr.o.m. den 18 januari 1977 t.o.m. den 5 oktober 1978)

Sekreterare: Nilsson, Torbjörn M. E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 oktober 1976)

Bitr. sekreterare: Sjögren, Bengt L. B., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1976)

Lokal: Datainspektionen, Bergsgatan 51, Box 12050, 102 22 Stockholm, tel. växel 22 79 80(sekretariatet)


 


37                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju;33

Direktiven för kommittén, se 1977 års kommittéberättelse del II Ju 5.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 14 sammanträden saml haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommittén har den 7 augusti 1978 avgett delbetänkandet (SOU 1978:54) Personregister - Datorer - Integritet. Översyn av datalagen.

Kommitténs arbele beräknas pågå under hela år 1979.

33. Utredningen (Ju 1976:06) om kriminalvårdsstyrelsens organisation, m. m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 maj 1976 för att utreda kriminalvårdsstyrelsens organisation m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 19 juni 1976):

Ordförande: Hillerudh.G. Lars-Olov E., expeditionschef (fr.o.m.den 1 februari 1977)

Ledamöter: Bruno, Gösta F., f. d. överdirektör (I.o.m. den 31 augusti 1978) Ekstam, Gunnar E., avdelningschef Fischier, Sven G. O. M., tjf. överdirektör

Håkansson, I. Marianne, tf. departementsråd (fr.o.m. den 1 seplember 1978)

Leche, Johan H., lagman (t.o.m. den 31 augusti 1978) Lönnberg, C. Gunnar I., avdelningsdirektör Martinsson, Bo N. O., generaldirektör, f. d. led. av riksdagen Mattsson, Morgan N., ombudsman

Palmlund, K. Ingår, överdirektör (fr.o.m. den 1 september 1978) Söderman, Elis A., ombudsman

Experter: Ettarp, Lars G., departementsråd (fr.o.m. den 7 december 1978) Leche, Johan H., lagman (fr.o.m. den 1 september 1978)

Sekreterare: Karlström, Vilhelm H., byråchef (fr.o.m. den 15 september 1976)

Lokal: Kriminalvårdsstyrelsen, Slotlsgatan 78, 601 80 Norrköping, tel. växel 011/ 10 82 00 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II Ju 8.

Utredningen har under liden november 1977 - okiober 1978 hållit sju sammanträden. Den projektgrupp som är knuten lill kommittén har haft 16 sammanträden.  Referensgruppen för kriminalvårdens linjepersonal har


 


Ju; 33    Skr 1978/79:103                                                        38

haft sex sammanträden och referensgruppen för kriminalvårdsstyrelsen ett sammanträde. Specialutredningar för kommitténs räkning har under året utförts av Olle F Ringenson Konsultbyrå AB och av Cepro AB. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

34. Utredningen (Ju 1976:07) om isolering inom kriminalvården

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 maj 1976 för atl utreda frågan om isolering inom kriminalvården (se Post- och Inrikes tidn. den 24 juli 1976):

Ordförande; Nygren, Arne J., redaktör, led. av riksdagen

Ledamöter: Gahrton, Per, redaktör, led. av riksdagen Martinsson, Bo N. O., generaldirektör, f. d. led. av riksdagen Schött, Lars E., fögderidirektör, led. av riksdagen Selin, Sven, ombudsman

Experter: Blomquist, Clarence, docent (fr.o.m. den 24 november 1976) Sveri, Knut O., professor (fr.o.m. den 10 december 1976)

Sekreterare: Levén, P. Staffan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 18 oktober 1976)

Lokal: Departementens kommittéer. Lilla Kungsgatan 3, Box 347,401 25 Göteborg, tel. växel 031/17 38 00 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II Ju 9.

Utredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit tio sammanträden. Däruiöver har utredningen besökt fyra kriminalvårdsanstalter i Sverige och Danmark samt haft överläggningar med tjänstemän vid kriminalvårdsstyrelserna i Sverige och Danmark.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

35. Rättighetsskyddsutredningen (Ju 1977:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 januari 1977 för att utreda frågan om förstärkt skydd i regeringsformen för de medborgerliga fri- och rättigheterna:

Ordförande: Heckscher, Gunnar E., f. d. ambassadör (t.o.m. den 25 maj 1978)


 


39                                     Kommittéer; Justitiedepartementet    Ju:35

Ledamöter: Andersson, J. Sven G., utredningssekreterare (I.o.m. den 25 maj 1978) Björck, Anders P.-A., led. av riksdagen (t.o.m. den 25 maj 1978) Fiskesjö, Bertil A. N., universitetslektor, led. av riksdagen (t.o.m. den 25 maj 1978)

Hammarbacken, Britta K. M., leg. sjuksköterska, led. av riksdagen (I.o.m. den 25 maj 1978)

Kvist, Kenneth, sekreterare (I.o.m. den 25 maj 1978) Könberg, Bo G., landstingsråd (I.o.m. den 25 maj 1978) Lidbom, Carl G., led. av riksdagen (t.o.m. den 25 maj 1978)

Sakkunnig: Holmberg, Erik G., hovrättslagman (I.o.m. den 25 maj 1978)

Experter: Beckman, Lars K. A. G., departementsråd (fr.o.m. den 28december 1977 I.o.m. den 25 maj 1978)

Björne, B. Gunnar, departementsråd (fr.o.m. den 28 december 1977 I.o.m. den 25 maj 1978)

Burström, Brita A., byråchef (fr.o.m. den 28 december 1977 i.o.m. den 25 maj 1978)

Eklundh, Claes G. B., rättschef (i.o.m. den 25 maj 1978) Hagstedt, Jan Anders, professor (fr.o.m. den 28 december 1977 i.o.m. den 25 maj 1978)

Regner, Göran I. F., hovrättsassessor (fr.o.m. den 5 maj 1977 t.o.m. den 25 maj 1978)

Sekreterare; Bergh, Carl Herman, försäkringsdomare (fr.o.m. den 1 mars 1977 t.o.m. den 12 juli 1978) Örn, Claes H. G., hovrättsassessor (i.o.m. den 14 maj 1978)

Bitr. sekreterare: Hafström, Marie M. G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 juni 19771.o.m. den 30 april 1978)

Direktiv och tilläggsdirektiv för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 1 och 22.

Utredningen har under tiden november 1977 - april 1978 hållit tolv sammaniräden. Därjämte har en expertgrupp inom utredningen sammanträtt sju gånger.

Utredningen har den 17 maj 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:34) Förstärkt skydd för fri- och rättigheter.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


Ju: 36    Skr 1978/79:103                                                       40

36. 1977 års sexualbrottskommitté (Ju 1977:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 3 februari 1977 för att se över lagstiftningen om sedlighetsbrott;

Ordförande: Nordenson, Ulf K., justitieråd

Ledamöter; André, Gunilla K., led. av riksdagen Hjelmström, 1. Eva K., tjänsteman, led. av riksdagen Mårtensson, Bengt C. L., pol. mag.

Ström, Turid, avdelningschef, f. d. ers. för led. av riksdagen Svegland, Stina L., skyddskonsulent

Experter: Liljeström, Rita, universitetslektor (fr.o.m. den 14 februari 1978) Persson, Leif G. W., kriminolog (fr.o.m. den 7 juni 1977)

Sekreterare: Meyerson, Anita E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 22 februari 1977)

Lokal;  Birger Jarls torg 5, tel. 20 73 10 (sekreteraren).  Postadress; Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Siockholm

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 5.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

37. Spionbrottsutredningen (Ju 1977:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 januari 1977 för att utreda frågan om vissa straffbestämmelser till skydd för rikets säkerhet;

Ordförande; Holmberg, Carl V., justitieråd

Ledamöter: Hernelius, J. Allan, bankofullmäktig, led. av riksdagen Hilding, Per, chefredaktör

Leijon, Anna Margareta (Anna-Greta) M., led. av riksdagen Nyqvist, S. Yngve, länsbostadsdirektör, led. av riksdagen Polstam, K. Åke S., poliskommissarie, led. av riksdagen

Expert: Frånstedt, Olof R., länspolischef (fr.o.m. den 24 maj 1977)


 


41                                    Kommittéer; Justitiedepartementet    Ju: 39

Sekreterare: Almbladh. Ingrid A. M.. hovrättsassessor (fr.o.m. den 12 april 1977)

Bitr. sekreterare: Andersson, S.-Å. Lennart, hovrättsassessor (fr.o.m. den I januari 1978)

Lokal:   Birger  Jarls  torg 5,  tel.  20 50 23  (Andersson).   Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 3.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammanträden.

Ulredningen beräknas slutföra sill arbete under år 1979.

38. Byggnadspantutredningen (Ju 1977:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 februari 1977 för att utreda frågorna om överlåtelse och pantsättning av byggnad på annans mark m. m.:

Särskild utredare: Rune, Christer L., hovrättslagman

Sakkunniga; Corell, Hans A. V., hovrättsassessor Dryselius, Harald S., hovrättsassessor Gregow, P. J. Torkel, hovrättsråd Norden, Joar, bankdirektör

Sekreterare: Eksledt, Olle U.-E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1977)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 040/749 50 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 8.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammaniräden.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

39. Rättegångsutredningen (Ju 1977:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 3 februari 1977 för att göra en översyn av rättegångsförfarandet vid allmän domstol;


 


Ju:39    Skr 1978/79:103                                                         42

Ordförande: Gullnäs, S. Ingvar, justitiekansler

Ledamöier; Edmark. Kerstin, kontorist (avliden) Ericsson Köhler. Ella, chefsrådman Laurin. Lars, advokat Persson, Arvid. f. d. kommunalråd Styring, Sten. länsåklagare Thörngren, John. nämndeman (fr.o.m. den 6 december 1978)

Sakkunniga: Wasteson, Lennart, lagman (fr.o.m. den 5 september 1977) Wentz. Nils O., kammarrällspresident (fr.o.m. den 5 september 1977)

Experier: Blomkvist, Curt B., advokat (fr.o.m. den 10 juni 1977) Lindblom. Per Henrik, professor (fr.o.m. den 28 mars 1978) Lindegård, Jan, chefsåklagare (fr.o.m. den 5 september 1977)

Sekreterare: Fitger, Peter, hovrättsassessor

Bitr. sekreterare: Eklycke, S. Lars G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 5 september 1977) Juneslad, N. Tony, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1978)

Lokal: Riddarhuskajen 1, 1 tr.. Ill 28 Stockholm, tel. 11 87 23 (Fitger), 10 82 73 (Eklycke). 10 82 37 (Junestad)

Direkliv och tilläggsdirektiv för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del 11 Ju 7 och 19.

Ulredningen har under liden november 1977 - okiober 1978 hållit lio tvådagarssammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheler och andra, som berörs av utredningens arbete. Företrädare för utredningen har i september 1978 företagit en studieresa till USA. Utredningen har i juni 1978 avgett en PM med förslag till försöksverksamhet med användning av telefon i rättegång.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

40. Utredningen (Ju 1977:07) om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 februari 1977 för att utreda frågor om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m.m.:


 


43                                     Kommittéer; Justitiedepartementet    Ju:41

Särskild utredare; Hedman, Bengt, hovrättslagman

Sakkunniga: Annevall, Sture, direktör (fr.o.m. den 6 april 1977) Burman, Bengt B., överlantmätare (fr.o.m. den 1 april 1977)

Sekreterare; Adebäck, Sten I., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1977)

Lokal: Hovrätten för Nedre Norrland, Hovrättsgatan 48, Box 170, 851 03 Sundsvall, tel. växel 060/12 83 00 (sekreteraren)

Direktiven för ulredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 9.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit ett sammanträde samt haft överläggningar med olika myndigheler som berörs av ulredningens arbete.

Utredningen beräknas slulföra sitt arbete under år 1979.

41. Utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 februari 1977 föratt uireda frågan om barns rättsliga ställning:

Ordförande: Sverne, Tor E., lagman

Ledamöier: Fredrikson, Märta E. B., led. av riksdagen Hedvall, Yvonne M., fil. kand., ers. förled, av riksdagen Sandelius, Kerstin, utredningssekreterare Strand, Lars B., departementssekreterare West, Maria, ombudsman

Sakkunniga: von Euler, Rigmor, barnombudsman Grunewald, Karl R., medicinalråd Jenlzsch, Gunnie V., byråföreståndare Krantz, P. Gunnar, direktör Linde, Gunnel, författare Lundgren, Valborg, advokat Melldén, Anna-Lisa, avdelningsdirektör Ottoson, Ivan, byråchef Pripp, Nina M. E., hovrättsassessor Thunved, Anders E., hovrättsassessor


 


Ju:41     Skr 1978/79:103                                                        44

Experter: Bohman, Michael, professor (fr.o.m. den 19 december 1977) Gustafsson, Inga, fil. lic. (fr.o.m. den 3 april 1978)

Sekreterare: Röst-Andréasson, E. Barbro, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1977)

Bitr. sekreterare; Ewerlöf, K. Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 49 58 (Ewerlöf). Postadress; Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 11.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tolv sammanträden saml haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen har den 31 januari 1978 avgett delbetänkandet (SOU 1978; 10) Barnets rält 1. Om förbud mot aga.

Utredningen avser alt under år 1979 avge ett delbetänkande angående vårdnad, umgängesrätl och flyttning av barn.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

42. Militäransvarskommittén (Ju 1977:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 mars 1977 för att se över det militära ansvarssystemet m. m.:

Ordförande: Thyresson, Gunnar, f. d. justitieombudsman

Ledamöier: Gustafsson, C. E. Torsten, lantbrukare, led. av riksdagen Hagberg, Helge M. H., led. av riksdagen

Sakkunniga: Allmér, Jan, ombudsman (fr.o.m. den 5 maj 1977) Andersson, Lars G., länsåklagare (fr.o.m. den 5 maj 1977) Asp, K. Åke, hovrättslagman (fr.o.m. den 5 maj 1977) Bjerndell, Jörgen H., ombudsman (fr.o.m. den 5 maj 1977) Carlsson, Håkan A. (fr.o.m. den 11 september 1978) Edström, Rune, ombudsman (fr.o.m. den 5 maj 1977) Ericsson, S. Bo, studerande (fr.o.m. den 5 maj 1977 i.o.m. den 10 seplember 1978)

Skarstedt, Carl-Ivar S., rättschef (fr.o.m. den 5 maj 1977) Wallroth, Bengt, överste (fr.o.m. den 5 maj 1977)


 


45                                     Kommittéer; Justitiedepartementet    Ju;43

Expert: Blomberg, E. Gunnar, överstelöjtnant (fr.o.m. den 13 juni 1977)

Sekreterare: Fernqvist, Dan E. I., hovrättsassessor (fr.o.m. den 13 april 1977)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 57 14 (Thyresson), 20 67 49(Fernqvist). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 12.

Kommittén har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammaniräden samt haft överläggningar med olika myndigheler och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

43. Yttrandefrihetsutredningen (Ju 1977:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 9 juni 1977 för att utreda frågan om en ny yttrandefrihetsgrundlag;

Ordförande: Schöier, Hans E., chefredaktör

Ledamöier: Ehnmark, Anders

Fiskesjö, Bertil A. N., universitetslektor, led. av riksdagen Ljunggren, Anders, förbundsordförande Mattson, Lisa, förbundsordförande, led. av riksdagen Svensson, Olle F. S., chefredaktör, led. av riksdagen Unckel, Per C. G., jur. stud., led. av riksdagen

Sakkunniga; Eklundh, Claes G. B., rättschef Holmberg, Erik G., hovrättslagman Vallinder, Torbjörn, universitetslektor

Sekreterare: Behrman, Carl, rådman

Bitr. sekreterare: Påhlman, Anders T., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 december 1977)

Lokal: Katrineholms tingsrätt, Storgatan 25, 641 00 Katrineholm, tel. 0150/163 30 (Behrman), Birger Jarls torg 5. Postadress; Jusiitiedepartementel, Fack, 103 10 Siockholm, tel. 20 55 23 (Påhlman)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 16.


 


Ju: 43    Skr 1978/79:103                                                        46

Utredningen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammaniräden saml haft överläggningar med olika organisationer som berörs av utredningens arbete. Därutöver har fyra sammanträden hållils med ordföranden och de sakkunniga.

Ulredningen har den 17 oktober 1978 avgett delbetänkandel (Ds Ju 1978:8) Barnpornografi.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

44. Allmänna advokatbyråkommittén (Ju 1977:11) (ABK)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 juni 1977 för att se över systemet med allmänna advokatbyråer m. m.;

Ordförande: Petri, Carl Axel H., kammarrättspresident

Ledamöter: Johansson, N. Bertil M., lantbrukare, led. av riksdagen Karlsson, Torsten A., metallarbetare, led. av riksdagen Körlof, Björn H. B., departementssekreterare

Experter: Brandelius, Gunnel, assistent Bäckström, Jan-Åke, avdelningsdirektör

Engdahl, K. Anders F., departementssekreterare (I.o.m. den 31 augusti 1978)

Fresk, Svante, advokat

Fälth, J. Harald B., kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 1 september 1978) Håslad, Torgny, bitr. professor Kildén, Gunnar, advokal

Sekreterare: Stenstad, Barbro, försäkringsrättsassessor

Lokal: Allmänna advokatbyrån i Jönköping, Östra Storgatan 29, 552 40 Jönköping, tel. växel 036/11 93 65 (sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommitléberätlelse del II Ju 14.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtla sammaniräden. En undersökning om de allmänna advokatbyråernas och ett antal enskilda advokatbyråers ekonomi har genomförts.

Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


47                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:46

45. Tomträttskommittén (Ju 1977:12)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 16 juni 1977 för att se över bestämmelserna om lomträltsavgäld m. m.:

Ordförande: Scherman, Karl Gusiaf, statssekreterare

Ledamöter: Farm, Gunnel, ombudsman, landstingsledamot Göransson, Bengt, kommunalråd Lindkvist, Oskar W., ombudsman, led. av riksdagen Olsson, Karl-Erik T., lantbrukare, led. av riksdagen Persson, S. Erik, universitetslektor Persson, H. Magnus, led. av riksdagen Svegfors, J. Mats A., sekreterare

Sakkunniga: Brunfelter, Ulf, direktör Fridell, G. Ingvar, universitetslektor Ridderstrand-Linderoth, E. Inger A., stadsjurist Romson, Rolf, direktör Svensson, S. I. R. Erik, förbundsordförande

Experier: Hall, A. Bertil, fastighetsråd Strömberg. Rolf E., hovrättsassessor

Sekreterare; Eliasson, Bengt E., hovrättsassessor

Lokal; Bostadsdepartementet, Jakobsgatan 26, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 35 67 (sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 15.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammaniräden.

Kommittén har under 1978 infordrat uppgifter om tomträtt genom enkäter till vissa statliga myndigheter och samtliga kommuner.

Kommittén beräknas slulföra sitt arbete under år 1979.

46. Konsumentköpsutredningen (Ju 1977:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 30 juni 1977 med uppdrag att utreda frågor om konsumentköp:


 


Ju;46    Skr 1978/79:103                                                         48

Särskild utredare: Knutsson, P. Anders, justitieråd (fr.o.m. den 1 september 1977)

Sakkunniga; Broomé, N. G. Bo, tf. departementsråd (fr.o.m. den 27 september 1977) Edling, N. Axel, ställföreträdande konsumentombudsman (fr.o.m. den 27 september 1977)

Fyrberg, Lars Erik, direktör (fr.o.m. den 27 september 1977) Hillbom, Lars H., civilekonom (fr.o.m. den 27 september 1977) Hjalmarsson,  H.   Yngve  J.,  utredningssekreterare  (fr.o.m.  den 27 september 1977)

Persson, Gustav E., direktör (fr.o.m. den 27 september 1977) Sundquist, A. Åke, direktör (fr.o.m. den 27 september 1977) Wiberg, G. Lennart E;son, direktör (fr.o.m. den 27 september 1977)

Expert: Carbell, Leif E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 27 september 1977)

Sekreterare: Adolfsson, Marianne, revisionssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1977)

Lokal: Birger Jarls torg 5, tel. 20 35 44 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 17.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

47. Utredningen (Ju 1977:14) om vissa arvsrättsliga frågor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 augusti 1977 med uppdrag atl utreda frågor om dödsbodelägares ansvar för avlidens skulder m. m.:

Särskild utredare: Mangård, Nils, hovrättsråd, ordförande i allmänna reklamationsnämnden (fr.o.m. den 1 september 1977)

Experter: Gillenius, Leif, advokatfiskal (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Henriques, Bertil, advokat (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Modigh, Pontus, direktör (fr.o.m. den 25 november 1977)

Sekreterare; Melin, P. Torgjl H., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 oktober 1977)


 


49                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:48

Lokal:   Birger Jarls  torg 5,  tel. 20 46 41  (sekreteraren).  Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 20.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammanträden. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

48. Utredningen (Ju 1977:15) rörande rätten till arbetstagares uppfinningar

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 september 1977 med uppdrag att utreda frågor rörande rätten till arbetstagares uppfinningar:

Särskild utredare: Lind,  Johan  A.   L.,  hovrättslagman,  ordförande  i arbetsdomstolen (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Sakkunniga: Carlhammar, Åke, direktör (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Gustafsson, Kerstin M., förbundsjurist (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Halén, E. Torsten, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 28 oktober 1977) Karlsson, Karl Gustav A., ingenjör (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Ljung, Bengt, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Nilsson, Ulf, förbundsjurist (fr.o.m. den 17 okiober 1977) Nyrén, Einar, byrådirektör (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Swan, Brita, rådman (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Wallerius, Olof, ingenjör (fr.o.m. den 17 okiober 1977) Öhman, Bengt, civilingenjör (fr.o.m. den 17 oktober 1977)

Experter: Holmstrand, N. G. Anders, hovrättsassessor (fr.o.m. den 17 oktober 1977) Jacobsson, Måns, hovrättsassessor (fr.o.m. den 28 oktober 1977)

Sekreterare: Trulsson, Rolf G. K., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Lokal; Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 040/749 50

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 21.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden samt haft överläggningar med representanter för organisationer, näringsliv och andra som berörs av utredningsarbetet.

4    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


Ju:48    Skr 1978/79:103                                                        50

Den särskilde utredaren har vid besök i Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritannien haft överläggningar med olika myndigheter och organisationer om respektive lands lagstiftning på området.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

49. Sjölagsutredningen (Ju 1977:16)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 december 1977 med uppdrag att se över sjölagen:

Ordförande:

Blom, K. A. Birgitta, hovrättslagman (fr.o.m. den 5 december 1977)

Ledamöter: Hagberg, Lennart, advokat (fr.o.m. den 5 december 1977) Hedborg, fer Erik, direktör (fr.o.m. den 5 december 1977)

Sakkunnig: Grönfors, Kurt G. W., professor (fr.o.m. den 22 december 1977)

Experter: Bergfelt, K. Lennart, kanslichef (fr.o.m. den 22 december 1977) Edling, N- Axel, ställföreträdande konsumenlombudsman (fr.o.m. den 22 december 1977)

Sekreterare: Hellbacher, Ulf H.. hovrättsassessor (fr.o.m. den 5 december 1977)

Lokal; Birger Jarls torg 5, tel. 20 12 47 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Ju 23.

Utredningen har under tiden december, 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden. Därutöver har utredningens ordförande och sekreterare deltagit i två sammanträden med företrädare för motsvarande utredningar i övriga nordiska länder.

Utredningen beräknas slutföra sill arbete under år 1979.

50. Utredningen (Ju 1977:17) om förfarandet i vissa disciplinärenden fn, m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 november 1977 för att se över förfarandet i vissa disciplinärenden m. m.:

Ordförande: Sjöberg, K. G. Magnus, riksåklagare (fr.o.m. den 22 december 1977)


 


51                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:51

Ledamöter: Andersson, J.  Arne L., inspektör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 22 december 1977) André, Gunilla K., led. av riksdagen (fr.o.m. den 22 december 1977)

Experter: Ekman, Rolf G. E., ombudsman (fr.o.m. den 16 maj 1978) Erlandsson, Bengt H., polismästare (fr.o.m. den 15 juni 1978) Håkansson, Sven-Olof H., överåklagare (fr.o.m. den 7 mars 1978) Olsson, Sten G., stiftssekreterare (fr.o.m. den 16 maj 1978) Åhnberg, Lars, utredningssekreterare (fr.o.m. den 16 maj 1978)

Sekreterare: Alva, Jan A., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 februari 1978)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergalan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 040/749 50 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommiltéberällelse del 11 Ju 1.

Utredningen har under tiden januari - oktober 1978 hållit sju sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter som berörs av utredningens arbete.

Ulredningen beräknas slulföra sitt arbete under år 1979.

51. 1978 års vallagskommitté (Ju 1978:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 8 december 1977 för att göra en översyn av vallagen:

Ordförande: Nordin, Sven-Erik, led. av riksdagen (fr.o.m. den 3 januari 1978)

Ledamöter: Eriksson, Erik, sekreterare (fr.o.m. den 3 januari 1978) Karlsson, Ronny, ombudsman (fr.o.m. den 3 januari 1978) Mossberg, K. Holger, led av riksdagen (fr.o.m. den 3 januari 1978) Pettersson, Lars, organisationssekreterare (fr.o.m. den 3 januari 1978) Schultz, Kerstin, ombudsman (fr.o.m. den 3 januari 1978) Strindberg, Per-Olof J., länsombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 3 januari 1978)

Sekreterare: Nilsson, Bengt-Åke, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 mars 1978)

Lokal:   Birger Jarls  torg 5, tel. 20 56 23 (sekreteraren).  Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Siockholm


 


Ju;51    Skr 1978/79:103                                                         52

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommitléberätlelse del II Ju 2.

Kommittén har under liden mars - oktober 1978 hållit sju sammanträden samt haft överläggningar med myndigheter och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommittén har den 2 oktober 1978 avgett delbetänkandel (SOU 1978:64) Översyn av vallagen 1.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela är 1979.

52. Utredningen (Ju 1978:02) om vidgad ortspressannonsering m. m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 8 december 1977 för att se över frågan om vidgad ortspressannonsering m. m.:

Särskild utredare: Nilsson, Per-Erik, justitieombudsman (fr.o.m. den 5 januari 1978)

Sakkunniga:

Berg, Ulf G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 5 januari 1978)

Bräde, James, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 5 januari 1978)

Engdahl, K. Anders F., departementssekreterare (fr.o.m. den 5 januari

t.o.m. den 31 augusti 1978)

Engström, Johan, direktör (fr.o.m. den 5 januari 1978)

Fälth, J. Harald B., kammarrättsfiskal (fr.o.m. den I september 1978)

Östlund, Sverker S. H., redaktör (fr.o.m. den 5 januari 1978)

Sekreterare: Fallenius, Lars E. G., försäkringsrältsråd (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Lokal: Umeå tingsrätt. Rådhuset, Box 138, 901 04 Umeå, tel. 090/ 11 82 70 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 3.

Utredningen har under tiden februari - oktober 1978 hållit tre sammanträden med de sakkunniga samt haft överläggningar med olika myndigheter och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under första kvartalet 1979.

53. LTO/LOB-utredningen (Ju 1978:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 mars 1978 för att göra en utvärdering av tillämpningen av lagen (1973:558) om tillfälligt omhänderlagande och lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m. m.:


 


53                                    Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju;54

Särskild utredare: Petersson, Hans E., folkskollärare, led. av riksdagen (fr.O:m. den 14 mars 1978)

Experter: Erlandsson, Bengt H., polismästare (fr.o.m. den 16 maj 1978) Lindh, Ove M. I.. kanslichef (fr.o.m. den 16 maj 1978) Magnusson, Nils, departementsråd (fr.o.m. den 16 maj 1978)

Sekreterare: Orton, Frank L. B., hovrättsfiskal (fr.o.m. den 15 maj 1978)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 040/749 50(sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 4.

Utredningen har under liden maj - oktober 1978 hållit två sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheler, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

54. Särskild näringspolitisk delegation (Ju 1978:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 mars 1978:

Ordförande; Bjurel, A. Bertil E., f. d. generaldirektör (fr.o.m. den 11 april 1978)

Ledamöter: Brohult, Sven F. A., professor (fr.o.m. den 11 april 1978) Lehman, Erik, förbundsordförande (fr.o.m. den 11 april 1978) Lindbeck, C. Assar E., professor (fr.o.m. den II april 1978) Ramström, Dick O., professor (fr.o.m. den II april 1978) af Trolle, Ulf, professor (fr.o.m. den 11 april 1978) Westerberg, K. Arne R., verkst. direktör (fr.o.m. den 11 april 1978) Wickman, H. Krister, f. d. riksbankschef, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 11 april 1978)

Expert; Borg, L. Göran, professor (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Huvudsekreterare; Dahlgren, Lars M. T., direktör (fr.o.m. den 11 april 1978)

Bitr. sekreterare: Juås, Birgitta, fil. lic. (fr.o.m. den 22 maj 1978)


 


Ju; 54    Skr 1978/79:103                                                        54

Lokal: Gamla Riksbanken, Fack, 103 10 Siockholm, tel. växel 14 10 00 (sekretariatet)

Direktiven för delegationen, se 1979 års kommiltéberällelse del 11 Ju 7.

Delegationen har under tiden april - oktober 1978 hållit elva sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer, företag och högskolor som berörs av delegationens arbele. Särskilda utredningar har verkställts av svenska och utländska experter rörande teknik, ekonomi, forsknings- och utvecklingsfrågor, skatteteknik och internationell handel.

Delegationen beräknas slutföra sitt arbete under första kvartalet 1979.

55. Fyndlagstiftningsutredningen (Ju 1978:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 april 1978 för att uireda frågor angående lagstiftningen om hittegods samt om bärgning och sjöfynd;

Särskild utredare: Mejegård, O. Sigvard W., tf. hovrättslagman (fr.o.m. den 9 maj 1978)

Sakkunniga: Gustafsson, Lars-Olof, tullinspektör (fr.o.m. den 14 juni I.o.m. den 30 augusti 1978)

Jonsson, Bengt A., polisintendent (fr.o.m. den 14 juni 1978) Wennerström, E. Allan, byrådirektör (fr.o.m. den 12 september 1978)

Expert: Forsström, Ingrid, hovrättsassessor (fr.o.m den 14 juni 1978)

Sekreterare: Melin, P. Torgil H., hovrättsassessor (fr.o.m. den 9 maj 1978)

Lokal:  Birger Jarls torg 5, tel. 20 46 41  (sekreteraren). Postadress; Justitiedepartementet, Fack, 103 10Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 6.

Utredningen har under september 1978 hållit ett sammanträde. Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

56. Kommittén (Ju 1978:06) med uppdrag att se över tvångsmedelsregieringen vid förundersökning i brottmål m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 för att se över tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m. m.:


 


55                                     Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju: 51

Ordförande; Wennergren, C. Bertil O., regeringsråd (fr.o.m. den 29 juni 1978)

Ledamöter: Andersson, Kerstin G., folkskollärare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 29 juni 1978)

Andrén, Margareta, ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 21 november 1978)

Cederqvist, S. Wivi-Anne, arbetsförmedlare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 29 juni 1978)

Junzell, Sven H., advokat (fr.o.m. den 29 juni 1978) Klöver, A. Helge M., järnvägsexpeditör, Ud. av riksdagen (fr.o.m. den 29 juni 1978)

Wahlberg,  E.  Marianhe, statsråd (fr.o.m. den 29 juni i.o.m den 17 oktober 1978)

Sekreterare: Helin, G. Sigvard, hovrättsassessor (fr.o.m. den 25 oktober 1978)

Lokal: Departementens kommittéer. Lilla Kungsgalan 3, Box 347,401 25 Göleborg, tel. växel 031/17 38 00(sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 8.

Kommitténs arbele beräknas pågå under hela år 1979.

57. BRÅ-utrednlngen (Ju 1978:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 juli 1978 för att göra en översyn av brottsförebyggande rådet:

Ordförande: Nyman, Erik O., justitieråd (fr.o.m. den 21 juli 1978)

Ledamöter; Nygren, Arne J., redaktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 21 juli 1978) Winberg, S. Håkan, hovrättsråd, led. av riksdagen (fr.o.m. den 21 juli 1978)

Sekreterare; Lindqvist,    Christina    A.     M.,    byrådirektör    (fr.o.m.    den    27 november 1978)

Lokal:  Birger Jarls torg 5, tel. 20 80 77 (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 10.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


Ju; 58    Skr 1978/79:103                                                   56

58. Utredningen (Ju 1978:08) om skadestånd vid miljöskador

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 med uppdrag att utreda frågor om skadestånd vid miljöskador:

Särskild utredare: Bengtsson, T. Bertil, justitieråd (fr.o.m. den 28 september 1978)

Sakkunniga: Beckman, Lars K. A. G., departementsråd (fr.o.m. den 28 seplember 1978)

Freivalds, Laila, byrådirektör (fr.o.m. den 28 september 1978) Helmerson, Bo I. H., direktör (fr.o.m. den 28 september 1978) Kardell, J. Arne, hovrättsassessor (fr.o.m. den 28 september 1978) Pontén, Erik J., rådman (fr.o.m. den 28 september 1978) Strömbäck, Erland H. D. D:son, direktör (fr.o.m. den 28 september 1978)

Sekreterare; Olsson, P. L. Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 2 oktober 1978)

Lokal:  Birger Jarls torg 5,  tel. 20 14 11  (sekreteraren). Postadress: Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju 9.

Utredningen har under oktober 1978 hållit ett sammanträde. Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

59. Kommittén (Ju 1978:09) för översyn av förvaltningslagen m. m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 28 september 1978 med uppdrag att utreda frågan om översyn av förvaltningslagen m. m.:

Ordförande; Slerzel, Fredrik A. C, statssekreterare (fr.o.m. den 23 november 1978)

Ledamöter: Gustafsson, Slig G., förbundsjurist, f. d. ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 november 1978)

Lindquist, Inger G., rådman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 november 1978)

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommittéberättelse del II Ju II.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


57                                   Kommittéer: Justitiedepartementet    Ju:6I

60. Kommittén för att se över kommissionslagen m. m.

Beslut vid regeringssammanträde den 26 oktober 1978. Ledamöter ej ulsedda.

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommiltéberällelse del 11 Ju 13.

61. Kommittén med uppdrag att utreda frågan om straffrättslig kompensation vid bortfallet av förvaltningsstraffet och att göra en översyn av vitesinstitutet

Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 1978. Ledamöter ej ulsedda.

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommitléberätlelse del II Ju 12.


 


UD:1     Skr 1978/79:103                                                    58

Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978: 2 och 4

1. Delegationen (UD 1972:02) för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 6 juli 1972 för att ulveckla folkrättens regler om humanitet i krig:

Ordförande: Blix, Hans M., utrikesminister (fr.o.m. den 3 november 1976)

Ledamöter: Hellström, Mals J., fil. kand., led. av riksdagen

Lindblad, Hans B., redaktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 3 november 1976)

Nilsson, Bengt G., departementsråd (fr.o.m. den 3 november 1976) Nordbeck, S. E. Gunnar, statssekreterare (fr.o.m. den 3 november 1976) Skala, Björn, departementsråd (fr.o.m. den 8 mars 1977) Skarstedi, Carl-Ivar S., rättschef (fr.o.m. den 25 april 1974) Wulff, Torgil H:son, kommendör av 1. graden

Experter; Anderberg, Bengt, major (fr.o.m. den 29augusti 1977) Hjertonsson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. den 20 april 1976 t.o.m. den 1 november 1978)

Janzon, Bo, förste forskningsingenjör (fr.o.m. den 16 okiober 1972) Johnson, Bo F., folkrältssakkunnig (fr.o.m. den 16 december 1976) Prawitz, Jan, laborator

Rybeck, Bo, förste marinläkare (fr.o.m. den 16 oktober 1972) Sandström, Anders G., kansliråd (fr.o.m. den 6 juni 1977)

Sekreterare: Bring, Ove, jur. kand. (fr.o.m. den 20april 1976)

Lokal; Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1. Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. växel 763 10 00 (sekreteraren)

Direktiven för delegationen, se 1973 års riksdagsberättelse UD 5.


 


59                                     Kommittéer; Utrikesdepartementet    UD;2

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammaniräden saml haft kontakter med olika myndigheter, som berörs av delegationens arbete. Därutöver har fyra sammanträden hållits med en särskild arbetsgrupp för frågan om särskilt inhumana vapen.

Delegationens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

2. Biståndspolitiska utredningen (UD 1972:03)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 8 december 1972 för att företa en utredning angående Sveriges utvecklingssamarbete med u-länderna:

Ordförande; Korpäs, B. G. Sture, folkhögskolereklor, led. av riksdagen (fr.o.m. den 12 november 1976)

Ledamöter; Andersson, Georg L., rektor, led. av riksdagen Engström, Olle, rektor (fr.o.m. den 16 maj 1977) Gustavsson, Åke E. G., redaktör, led. av riksdagen Johansson, Knut B. M., f. d. förbundsordförande, led. av riksdagen Lewén-Eliasson, Anna Lisa, led. av riksdagen Måbrink, Bertil U., ombudsman, led. av riksdagen Nilsson, Anna-Lisa, handelsträdgårdsmästare, led. av riksdagen Petersson, Per M., hemmansägare, led. av riksdagen Siegbahn, Bo L. G., ambassadör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 maj 1977) Wirmark, B. David 1., fil. mag., ers. för led. av riksdagen

Experter: Michanek, Ernst N., generaldirektör (fr.o.m. den 16 maj 1977) Palmlund, Thord G., statssekreterare (fr.o.m. den 16 maj 1977) Östberg, Brita, byrådirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977)

Sekreterare; Ljunggren, C. Börje, biståndsattaché (fr.o.m. den 1 juni 1977)

Bitr. sekreterare; Ehrenpreis, Dag, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1977)

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberätlelse UD 3. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommitléberätlelse del II UD 3.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 27 sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisaiioner och andra, som berörts av ulredningens arbele.


 


UD;2    Skr 1978/79:103                                                         60

Utredningen har den I december 1977 avgelt delbetänkandet (SOU 1977:73) U-landsinformation och internationell solidaritet samt den 6 oktober 1978 delbetänkandet (SOU 1978:61) Biståndets organisaiion.

Uppdraget är därmed slutfört.

3. Nedrustningsdelegationen (UD 1976:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 26 maj 1976 för all fortlöpande följa utvecklingen på nedrustningsområdet samt utarbeta förslag till Sveriges agerande i olika aktuella nedrustningsfrågor:

Ordförande: Thorsson, Inga M., statssekreterare, led. av riksdagen

Ledamöter: Andersson, Georg L., rektor, led. av riksdagen Blix, Hans M., utrikesminister (t.o.m. den 18 oktober 1978) Ericson, Sture T., redaktör, led. av riksdagen

Hamilton af Hageby, C. Gustaf H. C, ambassadör (t.o.m. den 10 juli 1978)

Jonäng, Gunnel M., led. av riksdagen Lidgard,CurtS. H., ambassadör (fr.o.m. den 11 juli 1978) Nordbeck, S. E. Gunnar, statssekreterare (fr.o.m. den 13 januari 1977) Petri, Gunnar, statssekreterare (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Sandström, Anders G., kansliråd (fr.o.m. den 6 juni 1977) Sundberg, Ingrid E., fil. kand., led. av riksdagen (fr.o.m, den 28 mars 1977)

Thyberg, O. Knut, ambassadör (fr.o.m. den 2 juni 1977) Ångström, Rune T., led. av riksdagen

Experter; Björeman, Carl E., överste av 1. graden (fr.o.m. den 1 oktober 1978) Blom, E. Göte, kommendör (I.o.m. den 30 seplember 1978) Cars, Hans Christian, tf. kansliråd (fr.o.m. den 31 augusti 1978) Dahlén, Per Olof (Olle) R., ambassadör Dahlman, S. Ola, laborator

Edmar, A. E. Desirée, departementssekreterare (I.o.m. den 31 augusti 1978)

Ericsson, Ulf A., minister

Hjertonsson, Karin, departementssekreterare (i.o.m. den  17 augusti 1978)

Johnson, Bo F., folkrättssakkunnig (fr.o.m. den 18 januari 1977) Lind, Johan H.. departementssekreterare Lundin, S. Johan, forskningschef


 


61                                    Kommittéer: Utrikesdepartementet    UD;4

Lijbeck, S. A. Lennart, statssekreterare (i.o.m. den 1 november 1978)

Norberg, Lars R., förste ambassadsekreterare (fr.o.m. den 13 januari

1977)

Prawitz, Jan, laborator

Reinius, E. A. Ulf, kommendör (i.o.m. den 30 september 1978)

Skala, Björn, departementsråd (fr.o.m. den 10 oktober 1977)

Strand, Karl-Erik, departementsråd (i.o.m. den 30 augusti 1978)

Strömbäck, Stig, kommendör (fr.o.m. den 1 oktober 1978)

Sekreterare: Engfeldt, Lars-Göran, departementssekreterare (i.o.m. den 15 juli 1978) Hyllenius, Carl-Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. den 16 juli 1978)

Bitr. sekreterare: Lundin, Lars-Erik, departementssekreterare (fr.o.m. den 18januari 1977 I.o.m. den 20 juli 1978)

Lokal: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. växel 763 10 00

Direktiven för delegationen, se 1977 års kommittéberättelse del II UD 1.

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden. Delegationens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

4. Utredningen (UD 1977:01) om det svenska kultur- och informationsutbytet med utlandet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 februari 1977 för att utreda frågan om det svenska kultur- och informationsutbytet med utlandet:

Ordförande: Arvidsson, Ingrid H., programchef

Sakkunnig: Tallroth, Tore O. F., ambassadör

Experter: Bekeris, llmar J., departementsråd Eliasson, Jan K., kansliråd Forsell, L. O. Torbjörn, avdelningsdirektör Gurinder, Jan Olof, departementssekreterare Löfdahl, Göran, direktör


 


UD:4    Skr 1978/79:103                                                         62

Sekreterare: Ahlander, DagS.. departementssekreterare (fr.o.m. den 12 april 1977) Lidslröm.   Karl   Gunnar,   departementssekreterare   (fr.o.m.   den   16 maj 1977)

Bitr. sekreterare: Wiik, L. Gunnar V., socionom (fr.o.m. den 16 januari i.o.m. den 31 mars 1978)

Direktiven för ulredningen, se 1978 års kommiltéberällelse del II UD 1.

Utredningen har under tiden november 1977 - september 1978 hållit 20 sammaniräden med expertgruppen saml haft överläggningar med myndigheter, organisationer och andra, som berörts av utredningens arbete.

Utredningen härden 7september 1978avgett betänkandet (SOU I978:.56) Kultur och information över gränserna.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Kommittén (UD 1977:03) för de svenska förberedelserna inför FN ;s konferens om vetenskap och teknik för utveckling

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 26 maj 1977 med uppdrag atl svara för de svenska förberedelserna inför FN:s konferens om vetenskap och teknik för utveckling:

Ordförande: Ullsten, S. K. Olof (Ola), statsminister, led. av riksdagen

Ledamöter: Andersson, Curt, civilingenjör

Andersson, Johnny, departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1977) Anell, Lars E. R., departementsråd Anér, Kerstin, statssekreterare, led. av riksdagen Cavallin, Jens, departementssekreterare Eliasson, Anna B., fil. mag., led. av riksdagen Ericsson, Gösta, avdelningschef Hambraeus, Gunnar A., professor

Keltis, Pär, departementsråd (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Knutsson, Karl Eric, professor Landberg, Hans W., docent Lindahl-Kiessling, Kerstin M., professor Martin-Löf, C. Johan E., civilingenjör Möller, S. A. Birger, universitetslektor Odhnoff, Jan E., förbundsekonom


 


63                                    Kommittéer: Utrikesdepartementet    UD:6

Rydén, H. Rune O., fil. lic, led. av riksdagen Tandberg, Olle G., fil. lic. Teikmans. André, tekn. dr Wångby, Erik, ombudsman Zachrisson, Bertil J., led. av riksdagen

Sekreterare: Anell, Lars E. R., departementsråd (I.o.m. den 14 juli 1978) Skala, Björn, departementsråd (fr.o.m. den 15 juli 1978)

Bitr. sekreterare: Båge, Lennart, departementssekreterare

Lokal: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Box 16121, 103 23 Siockholm, tel. växel 763 10 00 (sekreteraren)

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammanträden.

Kommittén har i juni 1978 avgett en nationalrapport dels på svenska; Vetenskap och teknik för utveckling, dels på engelska; Science and technology for development.

Kommittén beräknas slutföra sill arbete under år 1979.

6. Utredningen (UD 1978:01) om formerna för stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstituts (SIPRI) framtida verksamhet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 maj 1978 med uppdrag att utreda frågan om formerna för SIPRLs framtida verksamhet;

Särskild utredare: Andersson, Sven O. M.,led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 september 1978)

Sakkunniga; Carlson, S. Svante, hovrättsassessor (fr.o.m. den 25 september 1978) Hirdman, Sven, kansliråd (fr.o.m. den 25 september 1978)

Expert: Nilzelius, Tor, ombudsman (fr.o.m. den 25 september 1978)

Sekreterare: Sahlin, Michael, kanslisekreterare (fr.o.m. den 25 september 1978)

Lokal: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. växel 763 10 00

Direktiven för ulredningen, se 1979 års kommitléberätlelse del II UD 1.

Utredningen    har    under    tiden    t.o.m.    oktober    1978   hållit   två sammanträden. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


UD:7    Skr 1978/79:103                                                         64

7. Utredningen (UD 1978:02) om utrikesrepresentationen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 med uppdrag att utreda frågan om hur de resurser som utrikesförvaltningen disponerar bäst bör utnyttjas samt avge förslag härom liksom om möjliga rationaliseringsåtgärder;

Särskild utredare:

Engblom, Göran, ambassadör (fr.o.m. den 2 okiober 1978)

Sakkunniga: Bothén, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Kjellén, Bo, departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1978) Lindståhl, Mårten, kansliråd (fr.o.m. den I november 1978) Montelius. Jan-Christian, departementsråd (fr.o.m. den  1 november 1978)

Experter: Andersson, Karl-Erik, kanslichef (fr.o.m. den 1 november 1978) Bergman, Agneta, byråassistenl (fr.o.m. den 1 november 1978) Björkman, Rune. byråassistent (fr.o.m. den 1 november 1978) Djurberg, Maj, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Ekdahl, Lennart, byggnadsråd (fr.o.m. den 1 november 1978) Göransson, Bo, avdelningschef (fr.o.m. den 1 november 1978) Hallström, Maj, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Öländer,  Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den  1 november 1978)

af Sillen, Jan, departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1978) Sternby, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Tallroth, Tore, ambassadör (fr.o.m. den 1 november 1978) Wiik, Curt, departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1978) Årefeldt, Ann, assistent (fr.o.m. den 1 november 1978)

Sekreterare: Amnéus, Henrik, ambassadråd (fr.o.m. den 25 september 1978)

Lokal: Utrikesdepartementet, Tysta Marigången 2., tel. växel 763 10 00. Postadress; Box 16121, 103 23 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II UD 2.

Den särskilde utredaren har under oktober 1978 tagit inledande kortakter med myndigheler, organisationer och andra, som kommer att beröras av ulredningens arbele.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


65                             Kommittéer: Försvarsdepartementet    Fö:l

Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978:1,6 och 11

Följande kommitté inom avsnittet fullgör inte egentligt utred­ningsuppdrag: 2

1. Försvarets fredsorganisationsutredning (Fö 1968:20)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 3 februari 1967 (se Post- och Inrikes tidn. den 9 februari 1967) för att utreda frågan om vissa ändringar i krigsmaktens fredsorganisation;

Ordförande: Gustafsson, M. Gunnar, generaldirektör, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 januari 1972)

Ledamöter: Björk, Gunnar E., bankkonsulent, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1974)

Gustavsson, Gusti L. A., el-installatör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1974)

Hylländer, K. Gunnar E., köpman, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1974)

Strindberg, Per-Olof J., länsombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1974) Sundström, M. Gudrun, fru, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1974)

Experter: Albrektson, Hans B., departementsråd (fr.o.m. den 1 juli 1976) Ekström, E. Bengt A., överste (fr.o.m. den 1 november 1977) Höijer, Gunnar, krigsråd

Knulsson-Hall, Torsten K., organisationsdirektör (fr.o.m. den 21 januari 1972)

Larsson, S. Rune W., överste av 1. graden (fr.o.m. den 1 oktober 1976) Larsson, Sven E., departementsråd

Månsson, E. O. Sigvard, överste av 1. graden (fr.o.m. den 16november 1970)

Persson, Ragnar, överste (fr.o.m. den 1 augusti 1975) Thufvesson, Bengt E., departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1972) Wennerhorn, Karl Otto L., departementsråd Wigardt, Hans G. T., planeringsdirektör (fr.o.m. den 1 december 1975)

5    Riksdagen 1978/79. I samt. Nr 103


 


Fö: I     Skr 1978/79:103                                                         66

Sekreterare: Cederwall, Ulf C. avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 december 1975) Lundbergh, Hans P. N. J., överstelöjtnant (fr.o.m. den I december 1975 I.o.m. den 31 augusti 1978)

Direktiven för utredningen, se 1968 års riksdagsberättelse Fö 20. Tilläggsdirektiv se 1972 års riksdagsberätlelse Fö 10, 1975 års kommiltéberällelse Fö 2 samt 1978 års kommittéberättelse del II Fö 1.

Ulredningen har under tiden november 1977 - maj 1978 hållit 13 sammaniräden samt gjort fem studiebesök och haft överläggningar med olika myndigheter och organisationer som berörts av utredningens arbete. Därutöver har 19 sammanträden hållils med särskilda arbetsgrupper inom utredningen.

Ulredningen har den 5 juni 1978 avgetl slutbelänkandet (Ds Fö 1978:3) del 3: Marinen och flygvapnet.

Uppdraget är därmed slutfört.

2. Militära pensionsåldersdelegationen (Fö 1971:04)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 24 september 1971 med uppgift att till Kungl. Maj:t lämna förslag i frågor som hör samman med genomförandel av höjningen av pensionsåldern för militär personal (se Post- och Inrikes tidn. den 8 november 1971):

Ordförande: Wetterblad, R. Ingmar T., generaldirektör

Ledamöter: Bodin. K. Berndt, föredragande i riksdagens försvarsutskott Bäcklin, Lars R., ombudsman

Lord, Jan A. T., ombudsman (fr.o.m. den 12 december 1977) Wiberg, N. Ola R., förste ombudsman (I.o.m. den 11 december 1977) Winéus. Bengt G., departementssekreterare

Ersättare för ledamöier: Liedberg, Anders J. B., ombudsman (för Bäcklin) Sandberg, K. G. Ulf, ombudsman (för Lord)

Experter: Lindahl, Carl-Fredrik H., departementssekreterare Sjöö, Curt O., överstelöjtnant (fr.o.m. den I juli 1975)

Sekreterare: Stålhandske. O. Lennart, överstelöjtnant

Bitr. sekreterare: Otterberg, L. Håkan, kapten


 


67                                    Kommittéer: Försvarsdepartementet    Fö:3

Lokal: Försvarsdepartementets kommitlélokaler, Sehlstedlsgatan 9, 115 28 Stockholm, tel. 62 28 07 (sekreteraren)

Direktiven för delegaiionen, se 1972 års riksdagsberätlelse Fö 21.

Delegationen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter som berörs av delegationens arbete.

Delegationen har den 14 januari 1978 avgett vissa förslag till regeringen.

Delegaiionen beräknas slulföra sill arbete under år 1979.

3. Försvarsmaktens ledningsutredning (Fö 1974:03) (FLU-74)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 20 seplember 1974 för att utreda det militära försvarels centrala och högre regionala ledningsorganisation m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 28 september 1974):

Ordförande: Gustafsson, Hans L.. f. d. landshövding, f. d. led. av riksdagen

Ledamöter: Glimnér, J. Erik, hemmansägare, led. av riksdagen Gustavsson. Åke E. G., redaktör, led. av riksdagen Göransson, J. Olle, verkmästare, led. av riksdagen Lindblad. Hans B., redaktör, led. av riksdagen Träff, Sven-Olov A., direktör, led. av riksdagen

Experter; Edmén, Lars H., försvarsdireklör (fr.o.m. den 1 januari 1977) Edström, Lennart N., kanslichef (fr.o.m. den 1 januari 1977) Håkansson, L. Arne, överstelöjtnant (fr.o.m. den 1 januari 1977) Jarmar, L. Håkan, organisationsdirektör Levinson, K. Bo, överstelöjtnant (fr.o.m. den 1 januari 1977) Olhede, Torleif E., departementssekreterare

Orrö, Sven-Erik O., departementsråd (fr.o.m. den 21 december 1976) Palmgren, Nils A., överste av I. graden (fr.o.m. den Ijanuari 1977) Skoglund, Claes G., generalmajor

Sekreterare: Ludvik, Klaus, organisationsdirektör

Bitr. sekreterare: Blomgren, Eva M., byrådirektör (fr.o.m. den 1 mars 1976 i.o.m. den 31 december 1978) Lundqvisl, Sten T:son, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 februari 1976)


 


Fö:3    Skr 1978/79:103                                                          68

Lokal: Fredsgatan 2,11152 Stockholm, tel. direktval 7633780 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommitléberätlelse Fö 14. Kompletterande direktiv, se 1977 års kommittéberättelse del II Fö 3. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommilléberältelse del II Fö 2

1979 års kommitléberätlelse del II Fö 3.

Utredningen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit 17 sammanträden. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

4. Tjänstereglementsutredningen (Fö 1974:05)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 22 november 1974 för översyn av tjänstereglementet för krigsmakten (se Post- och Inrikes tidn. den 14 december 1974);

Ordförande: Skarstedt, Carl-Ivar S., rättschef

Ledamöter; Hårdefelt, S. Börje, rättschef Peyron, Gusiaf F. C, generalmajor

Expert; Hultan, Ivan H., personaldirektör (fr.o.m. den 12 april 1976)

Huvudsekreterare: Holmquist, K. O. Rolf, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1977)

Sekreterare; Andersson, Jan-Åke L., major Forssberg, E. Olof, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1977)

Lokal; Fredsgatan 2,3 tr., 11152 Siockholm, tel. 1139 35 (huvudsekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse Fö 14.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 14 sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


69                             Kommittéer: Försvarsdepartementet    Fö: 6

5. Beredningen (Fö 1975:01) för det fortsatta arbetet om kvinnan i försvaret (BKF)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 februari 1975 för det fortsatta arbetet om kvinnan i försvaret (se Post- och Inrikes tidn. den 13 mars 1975):

Ordförande: Frändås. S. G. Berit, studierektor, f. d. led. av riksdagen

Ledamöter: Aulin,  Olle  M., överstelöjtnant, led.  av  riksdagen (fr.o.m.  den  15 december 1976) Barke, Christine, rikslottachef

Ekelund, Ulla G., led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 december 1976) Ekman, Kerstin M., ingenjör (fr.o.m. den 30 mars 1978) Larsson, Carl-Otto, överste

Experter; Blomkvist, Claes Göran V., major (fr.o.m. den 7 november 1978) Ershammar, Mats O. T., konsulent (fr.o.m. den 15 april 1975) Granalh, Solve O., förste ombudsman (fr.o.m. den 18 april 1975 t.o.m. den 6 november 1978)

Hultan, Ivan H., personaldirektör (fr.o.m. den 6 maj 1975) Mohall, Carl-Erik, förste ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober 1976) Pålsson, Kerstin L., departementssekreterare (fr.o.m. den 2 okiober 1978)

Sjöö, Curt O., överstelöjtnant (fr.o.m. den 18 april 1975) Wahlberg, Per V., örlogskapten (fr.o.m. den 10 januari 1977)

Sekreterare: Ershammar, Mats O. T., konsulent (fr.o.m. den 1 februari 1976)

Lokal: Kommendörsgatan 28, 5 tr., 114 48 Stockholm, tel. 6158 16 (sekreteraren)

Direktiven för beredningen, se 1976 års kommittéberättelse Fö 15. Tilläggsdirektiv, se 1979 års kommilléberältelse del II Fö 2.

Beredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammanträden saml haft överläggningar med olika myndigheter som berörs av beredningens arbete.

Beredningens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

6. Försvarets gymnasieutredning (Fö 1975:02) (FGU)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 maj 1975 för utredning


 


Fö:6    Skr 1978/79; 103                                                         70

om försvarets gymnasiala utbildning (se Post- och Inrikes tidn. den 31 maj 1975):

Ordförande: Wåäg, Nils Erik, byggnadsingenjör, led. av riksdagen

Experier: Elfving, L. Arne R., skolinspektör (fr.o.m. den 17 maj 1976) Hammarström, P. Rickaid, studierektor (fr.o.m. den 16 juni 1975) Lundin, Åke E., överstelöjtnant (fr.o.m. den 16 juni 1975) Nicklasson, Stina A. R., skolinspektör (fr.o.m. den 16 juni 1975) Norenberg, Bertil W., studierektor (fr.o.m. den 16 juni 1975) Nyberg, Stig K., studierektor (fr.o.m. den 16 juni 1975) Palm. Hans G. G., departementsråd (fr.o.m. den 16 juni 1975)

Sekreterare: Holmgren, B. Uno, rektor(fr.o.m. den 1 april 1977 I.o.m. den 31 juli 1978)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommiltéberällelse Fö 16.

Utredningen har under tiden november 1977 - juni 1978 hållit tolv sammanträden.

Ulredningen har den 21 maj 1978 avgett betänkandet (Ds Fö 1978:2) Gymnasial utbildning för försvaret.

Uppdraget är därmed slutfört.

7. 1975 års skyddsrumsutredning (Fö 1975:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 18 juni 1975 för att lämna förslag till bestämmelser för övergången till ändrat skyddsrumssystem (se Post- och Inrikes tidn. den 5 juli 1975);

Ordförande: Gustafsson, M. Gunnar, generaldirektör, f. d. led. av riksdagen

Ledamöter: Welin, E. Gösta, direktör Wiklund, Svea S. S., led. av riksdagen Williamsson, Uno E. I., länsråd

Experter: Edmén, Lars H., försvarsdirektör (fr.o.m. den 8 januari 1976) Egnell, S. Jan-Erik, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 8 januari 1976) Janson, Björn C, hovrättsassessor

Krona, Kurt, sektionschef (fr.o.m. den 15 november 1975) Terstad, I. Gösta A., kansliråd


 


71                                    Kommittéer; Försvarsdepartementet    Fö:8

Sekreterare: Tjörneryd, John E. E., avdelningschef

Lokal: Civilförsvarssiyrelsen, Karolinen, 651 80 Karlstad, tel. växel 054/10 30 00 (sekreteraren)

Direktivenforutredningen.se 1976 års kommittéberättelse Fö 17.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete. Däruiöver har ett sammanträde hållits med en särskild arbetsgrupp för frågan om utarbetande av underlag för förordning om skyddsrum.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela är 1979.

8. Värnpliktsinflytandekommittén (Fö 1977:01) (VIK)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 10 mars 1977 för alt utreda formerna m.m. för de värnpliktigas medinflytande:

Ordförande: Malmberg, Östen F. G., f. d. stadsjurist

Ledamöter: Björk, Gunnar E., bankkonsulent, led. av riksdagen (t.o.m. den 5 mars 1978)

Eliasson, Björn E. A., bonde, f. d. ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Olsson, E. Billy, byråchef Selö, Christer, ombudsman Svartberg, Karl-Erik, rektor, led. av riksdagen Unckel, Per C. G., jur. stud., led. av riksdagen

Sakkunniga: Bjerndell, Jörgen H., ombudsman (fr.o.m. den 3 maj 1977) Lerner, Thomas, studerande (fr.o.m. den 16 maj 1977) Mohall, Carl-Erik, förste ombudsman Petterson. Lars-Olov, ombudsman Sandberg, Ulf K., förste ombudsman Svensson, S. Raymond, facklig sekreterare Wiklund, Jerry J., ombudsman (fr.o.m. den 18 april 1977)

Experter; Månsson, E. O. Sigvard, överste av 1. graden Sandgren, Gösla, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 3 oktober 1977)


 


Fö: 8    Skr 1978/79:103                                                         72

Huvudsekreterare: Holmquist, K. O. Rolf, hovrättsassessor

Bitr. sekreterare: Pantzerhielm, H. Henrik G., kanslisekreterare (fr.o.m. den 9 maj 1977)

Lokal; Fredsgatan 2,3 tr., 11152 Stockholm, tel. 113935 (huvudsekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommiltéberättelse del II Fö 3.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 16 sammanträden saml haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommitténs arbele beräknas pågå under hela år 1979.

9. Utredningen (Fö 1977:02) rörande datasystemens sårbarhet, sårbarhetskommittén (SÅRK)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 28 april 1977 för att utreda frågan om datasystemens sårbarhet och föreslå ålgärder i syfte alt minska denna:

Ordförande: Eriksson, B. Allan, kansliråd

Ledamöter: Carlsson, Ulf V., överdirektör Freese, Jan P. G. H:son, generaldirektör Hertz, Olof A., avdelningsdirektör Martin-Löf, C. Johan E., civilingenjör Tengelin, Ulf E. G., avdelningsdirektör Vinge, Per-Gunnar, direktör

Expert: Tengelin, Ulrika Ch., kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Huvudsekreterare: Wranghult, Hans O., byråchef

Sekreterare; Siversen, Bengt L, kammarrättsfiskal

Lokal: Datainspektionen, Bergsgatan 51, Box 12050, 102 22 Stockholm, tel. växel 22 79 80(sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommittéberättelse del II Fö 4.

Kommittén har under tiden november  1977 - oktober 1978 hållit 15


 


73                            Kommittéer: Försvarsdepartementet    Fö; 10

sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisaiioner och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommittén har den 21 juni 1978 avgett betänkandet (Ds Fö 1978:4) ADB och samhällets sårbarhet.

Kommittén beräknar slutföra sitt arbete under år 1979.

10. Fredstandvård-80 (Fö 1977:03)

Tillkallad enligi regeringens bemyndigande den 2 juni 1977 med uppdrag att kartlägga formerna för tandvård åt vämpliktiga m. fl. vid överförande av den militära fredstandvården till folktandvården m. m.:

Särskild utredare: Lindgren, S. Åke, generalläkare

Experter: Adolfsson, Erik J., ombudsman (fr.o.m. den 2 september 1977) Bergqvist, Bo Y., värnpliktig (fr.o.m. den 2 september 1977) Blomberg,  Carl-Gunnar  V.,  försvarsövertandläkare  (fr.o.m.  den 2 september 1977)

Cronström, J. N. Runo, tandläkare (fr.o.m. den 2 september 1977) Egelstedt, Ingemar T. A., förste sekreterare (fr.o.m. den 2 september 1977)

Fredriksson, H. Einar, byråchef (fr.o.m. den 2 seplember 1977) Malmqvist, Jan S. N., tandläkare (fr.o.m. den 2 september 1977) Reuterdahl, Gad, överstelöjtnant (fr.o.m. den 2 september 1977) Rådström, Roger, värnpliktig (fr.o.m. den 2 september 1977) Sjöström, J. Folke, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 2 september 1977) Wintzer, P. U., Stig, sekreterare (fr.o.m. den 2 september 1977)

Sekreterare; Pellborn, Lars Åke, kanslichef

Lokal: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Box 558, 101 27 Siockholm, tel. växel 24 33 50 (sekreteraren)

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1978 års kommittéberättelse del II Fö 6.

Den särskilde utredaren har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammanträden med experterna. Utredaren beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


Fö; 11    Skr 1978/79:103                                          74

11. Utredningen (Fö 1977:04) om överföring av civilförsvarets ordnings- och bevakningsuppgifter till andra myndigheter

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 maj 1977 med uppdrag att utreda frågan om överföring av vissa civilförsvarets ordnings- och bevakningsuppgifter till andra myndigheter;

Särskild utredare: Almgren,Carl Eric A., general

Experter; Ask, Carl J., överstelöjtnant Hägglund, John E., länsråd Kappelin, Carl-Erik, byråchef Miiller, Ivar, byråchef

Sekreterare: Weslin, Christer O. R., överstelöjtnant

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II Fö 5.

Den särskilde utredaren har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden med experterna samt haft överläggningar med olika myndigheler och utredningar som berörts av utredningens arbele.

Utredaren har den 15 december 1978 avgett betänkandet (Ds Fö 1978:9) Överföring av civilförsvarets ordnings- och bevakningsuppgifter till andra myndigheter.

Uppdraget är därmed slutfört.

12. Flygindustrikommittén (Fö 1978:01) (FLIK)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 12 januari 1978 med uppdrag att utreda vissa frågor rörande flygindustrin m, m.;

Ordförande; Wåhlin, Sten, f. d. generaldirektör (fr.o.m. den 30 januari 1978)

Ledamöter: Angelöf, Arne, ombudsman (fr.o.m. den 30 januari 1978) Björk, Gunnar E., bankkonsulent, led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 januari 1978)

Danell, C. Georg V., led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 januari 1978) Gustavsson, Åke E. G., redaktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 januari 1978) Lundin, Ulf W., statssekreterare (fr.o.m. den 30 januari 1978)


 


75                                   Kommittéer: Försvarsdepartementet    Fö: 13

Sakkunniga: Bystedt, P. Gösta, verkst. direktör (fr.o.m. den 3 april 1978) Fehrm, E. Martin, tekn. dr (fr.o.m. den 30 januari 1978) Liibeck, S. A. Lennart, statssekreterare (fr.o.m. den 30 januari 1978) Ottoson, Benn E., ingenjör (fr.o.m. den 30 januari 1978) Pettersson, Lars-Olov, ombudsman (fr.o.m. den 30 januari 1978) Petri, Gunnar G. B., tf. statssekreterare (fr.o.m. den 30 januari I.o.m. den 23 oktober 1978) Strand, Karl-Erik, departementsråd (fr.o.m. den 26 okiober 1978)

Experter: Hjalmarsson, S. Åke, byråchef (fr.o.m. den I maj 1978) Regårdh, Carl Gusiaf, arméöverdirektör (fr.o.m. den 1 maj 1978) Strand, Karl-Erik, departementsråd (fr.o.m. den 1 maj i.o.m. den 25 oktober 1978) Sundén, Åke U., generaldirektör (fr.o.m. den 1 maj 1978)

Sekreterare: Cars, Hans Christian, If. kansliråd (fr.o.m. den 30 januari 1978) Holgersson, Svante O., departementssekreterare (fr.o.m. den 30 januari 1978)

Lokal; Fredsgatan 2, 3 tr., 111 52 Stockholm, tel. direktval 763 37 85 (ordföranden), 763 25 34, 763 25 32 (sekreterarna)

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommittéberättelse del II Fö 1.

Kommittén har under tiden januari - okiober 1978 hållit 20 sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete.

Kommittén har den 14 november 1978 avgett betänkandet (Ds Fö 1978:8) Flygindustrikommilténs betänkande; Del 1.

På uppdrag av kommittén har studier genomförts av civilingenjören CarlGustaf Regårdh och civilingenjören Henrik Lindgren; Teknologispridning från flygindustriell till annan verksamhet (november 1978), teknologie doktorn Olle Ljungström: Flygindustrins FoU-spridning till den civila forskningsvärlden och näringslivet (november 1978) saml ekonomie doktorn Siv Gustafsson och universitetslektorn Jan Lindvall; Kunskapsöverföring genom personalomsättning från flygindustriell lill annan verksamhet, (november 1978).

Kommittén beräknas slulföra sitt arbete under år 1979.

13.1978 års försvarskommitté (Fö 1978:02) (FK-78) Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 mars  1978 med


 


Fö: 13    Skr 1978/79:103                                                        76

uppdrag att överväga och lämna förslag om säkerhetspolitikens inriktning och totalförsvarets fortsalla utveckling m. m. efter år 1982:

Ordförande:

Nordbeck, S. E. Gunnar, statssekreterare (fr.o.m. den 6 april 1978)

Ledamöter: Björk, Gunnar E., bankkonsulent, led. av riksdagen Brännström, Roland J., verkmästare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978)

Ekelund, Ulla G., led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978) Frändås, S. G. Berit, studierektor, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978)

Gustavsson, Bengt T., ombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den6april 1978)

Göransson, J. Olle, verkmästare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978)

Hernelius, J. Allan, bankofullmäktig, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978)

Larsson, Ulf O., utredningssekreterare (fr.o.m. den 6 april 1978) Lewén-Eliasson, Anna Lisa, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978) Lindblad, Hans B., redaktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978) Petersson, Per M., hemmansägare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978)

Wirmark, B. David I., fil. mag., ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 april 1978)

Experter: Björck, Berndt H., kanslichef (fr.o.m. den 30 juni 1978) Brodin, Katarina, fil. dr (fr.o.m. den 24 april 1978) Broström, Ulf T. F., byråchef (fr.o.m. den 24 april 1978) Dahlberg, Lars C, departementsråd (fr.o.m. den 24 april 1978) Eliasson, Jan K., kansliråd (fr.o.m. den 30 juni 1978) Flodin, Bertil E., informationschef (fr.o.m. den 30 juni 1978) Hemborg, Bo E. Y., kansliråd (fr.o.m. den 24 april 1978) Lindkvist, Börje K., generalsekreterare (fr.o.m. den 30 juni 1978) Lindow,M.-V. Styrbjörn R. A., kanslichef (fr.o.m. den 30 juni 1978) Nicklasson, Slina A. R., skolinspektör (fr.o.m. den 30 juni 1978) Orrö, Sven-Erik O., departementsråd (fr.o.m. den 24 april 1978) Schuback, Bengt J., viceamiral (fr.o.m. den 24 april 1978) Thyberg, O. Knut, ambassadör (fr.o.m. den 24 april 1978) Thyberg, P. Erik, planeringschef (fr.o.m. den 24 april 1978) Wahlbäck, M. Krister, docent (fr.o.m. den 24 april 1978)

Huvudsekreterare: Wigur, J.T. Rolf, generalmajor (fr.o.m. den 6 april 1978)


 


77                                   Kommittéer: Försvarsdepartementet    Fö; 14

Sekreterare: Dreiwitz, Bo G., överstelöjtnant (fr.o.m. den 6 april 1978) Hellman, Sven R., överingenjör (fr.o.m. den 6 april 1978) Linder, Sven G., kansliråd (fr.o.m. den 1 december 1978) Romare, Jan O. G., kansliråd (fr.o.m. den 6 april I.o.m. den 30november 1978)

Lokal: Försvarsdepartementet, Regeringsgatan 1-3, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 37 85(ordföranden), 763 25 04(sekreteraren), 763 37 86 (kansli)

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommilléberältelse del II Fö 4.

Kommittén har under liden april - okiober 1978 hållit tio sammanträden. Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

14. Delegationen (Fö 1978:03) för samordning av ny befälsordning (SamD NBC)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juni 1978 för samordning av arbetet med att genomföra den nya befälsordningen för det miliiära försvaret:

Ordförande: Ehrling, G. O. Ingvar, departementsråd (fr.o.m. den I juni 1978)

Ledamöter: Albrektson, Hans B., departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1978) Back, K. Gunnar, kommendörkapten (fr.o.m. den 1 juni 1978) Carlson, Lars O., överstelöjtnant (fr.o.m. den 1 juni 1978) Jansson, C. G. Eric, överste (fr.o.m. den 1 juni 1978) Palm, Hans G. G., departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1978) Pettersson, Per-Arne, departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1978) Tamfeldt, Bengt G., överste (fr.o.m. den 1 juni 1978) Österlund, Nils E., överste (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Sekreterare: Ridderstad, Gunnar C. A., major (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Lokal: Försvarsdepartementet, Regeringsgalan 1-3, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 25 98 (sekreteraren)

Direktiven för delegationen, se 1979 års kommiltéberättelse del II Fö 5.

Delegaiionen har under tiden juni - oktober 1978 hållit fyra sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och utredningar som berörs av delegationens arbete.

Delegationens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


Fö; 15    Skr 1978/79:103                                          78

15. Civilmilitärutredningen (Fö 1978:04) (CMU)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 juni 1978 med uppdrag att utreda frågan om kategoritillhörighet, rekrytering och utbildning för viss civilmilitär personal m. m.:

Särskild utredare: Ärvas, Dag G. C, konteramiral (fr.o.m. den 30 juni 1978)

Expert; Borgquisl, Frithiof, byråchef (fr.o.m. den 30 juni 1978)

Sekreterare: Lindahl, Carl-Fredrik H., departementssekreterare (fr.o.m. den 30 juni 1978)

Bitr. sekreterare: Nystedt, StigH., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 23 oktober 1978)

Lokal; Kommendörsgatan 28, 5 tr., 114 48 Stockholm, tel. 6120 34 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Fö 6.

Den särskilde utredaren har under tiden juni - oktober 1978 hållit sex sammanträden med experterna.

Utredarens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

16. Hälso- och sjukvård i försvaret (Fö 1978:05) (HSF)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 med uppdrag att överväga vissa frågor och genomföra vissa överläggningar m. m. i samband med organisationsförändringar inom försvarsmaktens hälso- och sjukvård i fred:

Särskild utredare: Romberg, N. Wilhelm A., direktör (fr.o.m. den 1 augusti 1978)

Sakkunnig; Nilsson, Alice H. C, departementsråd (fr.o.m. den 1 augusti 1978)

Experier: Köhler, N. Christer, major (fr.o.m. den I januari 1979) Lagerholm, Göran E., försvarsöverläkare (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Westberg, Jan E. T., överstelöjtnant (fr.o.m. den 1 augusti i.o.m. den 31 december 1978)


 


79                                   Kommittéer; Försvarsdepartementet    Fö; 17

Sekreterare: Lundquist, David N., departementssekreterare (fr.o.m. den 21 augusti 1978)

Lokal: Försvarsdepartementet, Regeringsgatan 1-3, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 25 63 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II Fö 7.

Den särskilde utredaren har under tiden augusti - oktober 1978 hållit ett sammanträde med den sakkunnige, experterna och sekreteraren och tre sammaniräden med den sakkunnige och sekreteraren samt haft överläggningar med olika myndigheter och utredningar som berörs av den särskilde utredarens arbete.

Utredarens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

17. Folkrättskommittén (Fö 1978:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 för att utreda och lämna förslag angående lolkning och tillämpning av samt information och undervisning om folkrättens regler under krig, neutralitet och ockupation.

Ordförande: Skarstedt, Carl-Ivar S., rättschef (fr.o.m. den 23 oktober 1978)

Ledamöter: Björeman, Carl E., överste av 1. graden (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Johnson, Bo F., folkrättssakkunnig (fr.o.m. den 23 okiober 1978) Lundqvisl, Roland S., byråchef (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Munck, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Wulff. Torgil H;son, kommendör av 1. graden (fr.o.m. den 23 oktober 1978)

Sakkunniga: Broström, Ulf T. F., byråchef (fr.o.m. den 23 okiober 1978) von Celsing, Elof F. H. T. H., överstelöjtnant (fr.o.m. den 23 oktober 1978)

Forssbeck, Bengt G. l:son, byråchef (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Grahl-Madsen, Alle, professor (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Landahl, Per-Axel V., kanslichef (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Mattsson, Ingemar, undervisningsråd (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Stroh, Olof, generalsekreterare (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Sundelius, Ove R. S., länsråd (fr.o.m. den 23 oktober 1978) Åstrand, K. Gunnar, kanslichef (fr.o.m. den 23 oktober 1978)


 


Fö: 17    Skr 1978/79:103                                         80

Huvudsekreterare; Johnson, Bo F., folkrättssakkunnig (fr.o.m. den 23 oktober 1978)

Bitr. sekreterare; Brandel, Erik J. M., jur. kand. (fr.o.m. den I november 1978)

Lokal:   Försvarsdepartementet,   Regeringsgatan   1-3,   Fack,   103 20 Stockholm, tel. direktval 763 39 94 (bitr. sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommittéberättelse del II Fö 8.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


Kommittéer; Socialdepartementet    S: I

Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978: 4, 9,10,11,13, 22, 24, 25, 27, 34 och 36

Följande kommittéer inom avsnittet fullgör inte egentligt utred­ningsuppdrag: 1 och 8

1. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation (S 1966:39)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1965 för att som en till socialdepartementet knuten delegation följa utbyggnaden av sjukvårdsresurserna i landet och verka för en samordning av sjukvårdsplaneringen;

Ordförande: Ifvarsson, Carl-Anders, statssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Larsson, Gerhard, statssekreterare (fr.o.m. den 20 oktober 1976 I.o.m. den 31 oktober 1978)

Ledamöter: AIsén, Sven, tf. överdirektör

Andersson, J. Gunnar D., överdirektör (I.o.m. den 9 november 1978) Andersson, Johnny, departementsråd (fr.o.m. den 15 maj 19761.o.m. den 31 mars 1978)

Carlsson, G. Rune, förbundsdirektör Ekholm, Lars V., kansliråd (fr.o.m. den 1 april 1978) Ericsson, Nils E., ombudsman (I.o.m. den 31 mars 1978) Eriksson, Evert G., landstingsråd

Hedengren, Sven-Olof G., tf. generaldirektör (fr.o.m. den 16 mars 1978 I.o.m. den 30 juni 1979) Heideman, Gunnar A., kommunalråd

Hillerdal, N. Olof, docent (fr.o.m. den 6 december 1976 I.o.m. den 31 okiober 1978)

Hjerne, Gunnar, f. d. landstingsråd (fr.o.m. den 21 juni 1977) Hörnlund, O. Börje, skogsmäslare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 21 juni 1977)

Ihrfors, Carl-Johan, landstingsledamot (fr.o.m. den 21 juni 1977) Johansson, Einar, landstingsledamot (fr.o.m. den 21 juni 1977) Kärnek, Ruth I. C, oppositionsråd Larsson, Gerhard, statssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978)

6    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


S:l     Skr 1978/79:103                                                             82

Lindahl-Kiessling, Kerstin M., professor (fr.o.m. den 6 december 1976

I.o.m. den 31 mars 1978)

Lindström, Alice M. F.. undervisningsråd

Lindvall, Karl-Erik, andre förbundsordförande (fr.o.m. den 1 april 1978)

Rexed, Broi A., generaldirektör (t.o.m. den 15 mars 1978)

Rollen, Berit M., avdelningschef (fr.o.m. den lOnovember 1978)

Ruin, Olof K., planeringschef (fr.o.m. den 1 april 1978)

Strand, Karl-Erik, departementsråd (fr.o.m. den 15 november 1977)

Söderqvisi, Bengt O. A., expeditionschef

Thor, Thorsten, direktör (fr.o.m. den 1 september 1976)

Weslerborn, Olle O. A., docent

Zellerström-Lagerwall, Gerd M., direktör

Experter: Bergman. Sven-Eric, avdelningschef (fr.o.m. den 21 juni 1977) Bergsledl, Tord L. H., sjukvårdsdirektör Fredriksson. H. Einar, byråchef Jönsson, E. Gustav, departementsråd Lindgren, S. Åke. generalläkare

Lönnquist, John Gunnar, förste sekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978)

Nygren. G. Ingemar, departementsråd Orava, Olavi A. (Olle), byråchef Wennslröm, K. Gunnar, avdelningschef Wiclorson, Karl-Eric A., avdelningschef

Sekreterare: Bratthall. 1. Birgitta, departementssekreterare

Lokal: Socialdepartementet, Jakobsgatan 26. Fack, 103 20 Stockholm, tel. växel 763 10 00

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden.

Delegaiionen har bl.a. behandlat olika frågor angående läkarfördelningsprogrammet och vårdpersonalprogram avseende sjuksköterskor och undersköterskor. Delegationen har' vidare angett riktlinjer för prioritering av nya byggnadsinvesteringar inom sjukvårdssektorn för åren 1979- 1981.

Delegationens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

2. Pensionskommittén (S 1970:40)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 27 maj 1970 för att utreda frågan om pensionsåldern m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 25 juni 1970):


 


83                                         Kommittéer: Socialdepartementet    S:3

Ordförande: Granqvist, Liss M., president

Ledamöter; Andersson, M. Alvar, lantbrukare, led. av riksdagen Bergström, Britta J., universitetslektor, led. av riksdagen Jönsson, E. Gustav, departementsråd Karlsson, F. Göran, redaktör, led. av riksdagen Nordberg, S. Ivar, ombudsman, led. av riksdagen Regnéll, Carl Göran, fil. dr, f. d. led. av riksdagen

Experter: Alkman, Leif A., kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 1 november 1977) Bratthall, Kenneth, tf. försäkringsdomare Nilsson, K. F. Lennart, generaldirektör Persson, Gustav B., sekreterare Svensson, Inge G., direktör

Wilhelmsson, A. Börje, försäkringsrättsråd (fr.o.m. den 1 maj 1977) Ödman, Margot, ombudsman

Sekreterare; Abelson, Lars Göran, hovrättsfiskal (fr.o.m. den 1 januari 1977) Eriksson, Per E., hovrättsfiskal (fr.o.m. den 4 oktober 1978) Nordborg, Kjerslin M., hovrättsassessor (t.o.m. den 31 oktober 1978)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/749 50 (Abelson, Eriksson)

Direktiven för kommittén, se 1971 års riksdagsberätlelse S 34. Tilläggsdirektiv, se 1977 års kommittéberättelse del II S 1.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammanträden.

Kommitténs återstående arbete innefattar bl.a. en översyn av efterlevandepensioneringen och beräknas pågå under hela år 1979.

3. Barnomsorgsgruppen (S 1973:07)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 29 juni 1973 för frågor rörande verksamheien för barn med särskilda behov av stödåtgärder m.m.:

Ordförande: Lundblad, Grelhe, socialinspektör, led. av riksdagen

Ledamöter: Baude, Annika M. C, avdelningschef Johansson, Karl-Axel, sekreterare (i.o.m. den 31 okiober 1978)


 


S:3    Skr 1978/79:103                                                            84

Johnsson, Ella I., fru, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 januari 1977) Karlsson, Tore, sekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Viklund, Margareta, sekreterare Wahrby, Elsa M., skolkonsulent (fr.o.m. den 15 september 1977)

Sakkunniga; Gardesiröm, Linnea, kanslichef (fr.o.m. den 1 januari 1977) Hedenström. Bengt, studieombudsman (fr.o.m. den 1 januari 1977) Henriksson, E. Sture F., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1977) Klingberg, Karl Erik, konsulent (fr.o.m. den 1 januari 1977) Malmström, Hugo, landstingsledamot (fr.o.m. den 1 januari 1977) Svensson, Sten, departementssekreterare (fr.o.m. den I januari 1977)

Experter; Liberg, Laila, förskollärare (fr.o.m. den 15 september 1977) Spörndly, Barbro I., departementssekreterare (fr.o.m. den 15 seplember 1977)

Sekretariat; Blom-Nyman, K. Margot, lärare (fr.o.m. den 1 mars 1977) Isaksson, Britt D., bibliotekarie (fr.o.m. den 1 september 1978) Lauritzen, Sonja, psykolog (fr.o.m. den 1 januari 1976) Söderberg, Per-Olof, sekreterare Sävenstrand, Inger E., sjukvårdslärare (I.o.m. den 31 okiober 1978)

Bitr. sekreterare; Lejdström, Kristina, projektledare

Lokal: Drottninggatan 20, 2 tr., tel. 21 14 01 (kansli) Postadress: Social­departementet, Fack 103 20 Stockholm

Utvidgat uppdrag angående föräldrautbildning, se 1975 års kommiltéberättelse S 19.

Gruppen har den 15 februari 1978 avgett delbetänkandet (SOU 1978:5) Föräldrautbildning. Kring barnets födelse.

Gruppen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit lolv sammaniräden. Därutöver har i oktober 1978 anordnats en konferens med studieförbunden angående föräldraulbildning. Gruppen deltar vidare aktivt i försöksverksamheter med föräldrautbildning.

Gruppen beräknas avge sitt slutbetänkande angående föräldrautbildning under senare delen av år 1979.

4. Barnmiljöutredningen (S 1973:08)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 29 juni 1973 för att undersöka barnens levnadsförhållanden;


 


85                                          Kommittéer: Socialdepartementet    S:5

Utredningsman: Rexed, Bror A., generaldirektör

Sekreterare: Lund, Karin, socionom Wittorp, I. Birgitta, departementssekreterare

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberättelse S 31.

Utredningens sekretariat har under året haft tre sammaniräden. Utredningen har i december 1978 avgett en slutrapport. Uppdraget är därmed slutfört.

5. Familjestödsutredningen (S 1974:01)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 4 januari 1974 för att pröva vissa frågor inom föräldraförsäkringen m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 22 januari 1974);

Utredningsman: Odhnoff, Camilla, landshövding

Experter: Hallberg, Kajsa, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1977) Johansson, Karl-Axel, sekreterare (I.o.m. den 22 okiober 1978) Jönsson, E. Gustav, departementsråd (I.o.m. den 31 juli 1978) Karlsson, Vanja M., seminarielärare (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Kindlund, A. Sören, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 augusti 1978)

Liljeström, Rita, universitetslektor

Nelander, Sven, utredningssekreterare (fr.o.m. den 15 september 1977) Olin, Patrick, med. lic. (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Persson, Gustav B., sekreterare

Persson, Inger, förskollärare (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Sjöberg, Margit E., länsarbetsdirektör Svensson, Inge G., direktör

Svensson, Sten, departementssekreterare (fr.o.m. den 10 mars 1978) Winberg, Ylva, sekreterare (fr.o.m. den 23 oktober 1978)

Sekreterare: Blomqvist, Karen, byrådirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Kindlund, A. Sören, departementssekreterare (t.o.m. den 31 juli 1978)

Bitr. sekreterare: Arve-Parés, Birgit E., fil. kand. Etzler, Cecilia E. M., byrådirektör (t.o.m. den 31 juli 1978)


 


S;5    Skr 1978/79:103                                                            86

Gurner. Ulla, fil. kand. (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Karlsson, Vanja M., seminarielärare (i.o.m. den 31 juli 1978) Olin, Patrick, med. lic. (fr.o.m. den 1 juli 1977 I.o.m. den 31 juli 1978) Sjöblom, Kerstin, psykolog (fr.o.m. den 1 april 1976)

Lokal: Drotlningholmsvägen 14, 1 tr., 112 42 Stockholm, tel. 51 84 39 (kansli), 51 75 51 (Blomqvist)

Direktiven för utredningen, se 1975 ärs kommittéberättelse S 22.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammaniräden.

Utredningen har i april 1978 avgelt betänkandet (SOU 1978:39) Föräldraförsäkring, i seplember 1978 en diskussionspromemoria. Daghem för små barn och likaledes i seplember 1978 en rapport (Ds S 1978:15) Hälsorisker och hälsovård för barn i daghem.

Utredningens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

6. Medicinalansvarskommittén (S 1974:02) (MAK)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 18 januari 1974 för att utreda vissa ansvarsfrågor m. m. inom hälso- och sjukvården (se Post- och Inrikes tidn. den 25 januari 1974);

Ordförande: Lidbeck, P. Ingmar, regeringsråd

Sakkunniga: Hjern, Bo G., verkst. direktör Hjerne, Gunnar, f. d. landstingsråd Karlsson. F. Göran, redaktör, led. av riksdagen Larsson, Erik, lantbrukare, led. av riksdagen Wilander, Sven E., landstingsman

Experter: Herner, N. Birger E., överläkare

Hull, Lennart A. F. W., professor (fr.o.m. den 31 augusti 1978) Hultslrand, LarsR., hovrättsassessor Kullberg, Gunni V., förste förbundssekreterare Langton, Börje, byråchef Lundqvisl, Lilly M., första skötare Malmqvist, Jan S. N.. tandläkare Roos, Kurt H. G., tf. avdelningschef Royen, Sverre N. H., direktör

Serner, Uncas, sekreterare (fr.o.m. den 26 februari 1976) Sullivan, Lars G. M., överläkare (fr.o.m. den 31 augusti 1978)


 


87                                         Kommittéer: Socialdepartementet    S:7

Sekreterare: Holmquist, Gertrud M. M., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1977 I.o.m. den 14 november 1978) Prom, Peter F. G., hovrättsassessor Wistrand, Birgitta M., sekreterare (I.o.m. den 31 okiober 1978)

Lokal: Tegel udds vägen 90, 4 tr., tel. 6195 07. Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1975 års kommittéberättelse S 23.

Kommittén har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammanträden.

Kommittén har i mars 1978 avgett huvudbetänkandet (SOU 1978:26) Hälso- och sjukvårdspersonalen - ansvarsfrågor - samverkan personal -patienter.

Kommittén beräknas slutföra sill arbete i början av år 1979.

7. Nykterhets vårdens erkända och enskilda vårdanstalters personalorganisationsutredning (S 1974:04) (NEPO)

Tillkallad enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 25 januari 1974 med uppdrag att företa en översyn av personalorganisationen vid erkända och enskilda vårdanstalter för alkohol missbrukare:

Utredningsman: Jonsson, Folke, byråchef

Experter: Blixt, Olov, ombudsman Danielsson, Birger, direktör Nordström, Gösla, byråchef Söderman, Elis A., ombudsman

Sekreterare: Roslönn, Ulf, byrådirektör (fr.o.m. den 10 november 1977)

Lokal; Tegeludds vägen 90, 4 tr., tel. 68 86 76. Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammanträden samt företagit uppföljande resor till några vårdanstalter. Utredningen beräknas slutföra sitt arbele under första halvåret 1979.


 


S:8    Skr 1978/79:103                                             88

8. Delegationen (S 1974:05) för social forskning

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1974 för att som en till socialdepartementet knuten delegation ha till uppgift dels att med utgångspunkt i departementets verksamhetsområden svara för bedömning och samordning av pågående och planerade projekt avseende forsknings-och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet inom den sociala sektorn, dels alt initiera forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för socialpolitiken;

Ordförande; Ifvarsson, Carl-Anders, statssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978) Larsson, Gerhard, statssekreterare (fr.o.m. den 1 okiober 19771.o.m. den 31 oktober 1978)

Ledamöter: Anderson, K. G. Göthe, kommunalråd (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Berfvenstam, Ragnar A. G-, professord.o.m. den 14 mars 1978) Bjurulf, Per, professor (fr.o.m. den 15 mars 1978) Engström, Arne V,, professor, generaldirektör Göransson, G. Bertil, oppositionsråd (fr.o.m. den 1 december 1976) Hedlén, Bengt R., socialdirektör Lindahl, Hedda, statsråd (t.o.m. den 22 maj 1978) Nilsson, Ruth, landstingsledamot (fr.o.m. den 23 maj 1978) Rehn, L. Gösta, professor

Rexed, Bror A., generaldirektör (i.o.m. den 28 februari 1978) Wennström, K. Gunnar, avdelningschef (fr.o.m. den I november 1978 t.o.m.den30juni 1979) Wiklund, Svea S. S., led. av riksdagen Åström, Lars-Åke E., generaldirektör

Ersättare; Baude, Annika M. C, avdelningschef (för Wennslröm) (fr.o.m. den 1 november 1978 I.o.m. den 30 juni 1979)

Bergman,   Sven-Eric,   avdelningschef  (för  Lindahl)  (fr.o.m.   den  5 november 1976)

Janson, Carl-Gunnar, professor (för Berfvenstam) Kjellgren, Eivor, intendent (för Wiklund) (fr.o.m. den 1 april 1977) Korpi, F. Walter, professor (för Rehn)

Loven, John T., sektionschef (för Andersson) (fr.o.m. den 13 maj 1976) Magnusson, Nils, departementsråd (för Ifvarsson) Skalin, E. Douglas, förste sekreterare (för Göransson) (I.o.m. den 22 maj 1978)

Smedmark,GöranG;son,byråchef (för Åström) (fr.o.m. den 1 september 1977)


 


89                                         Kommittéer: Socialdepartementet    S;9

Stark, K. Birger, socialchef (för Hedlén)

Wennström,  K. Gunnar, avdelningschef (för Rexed) (I.o.m. den 31

oktober 1978)

Villner, Ina, sekreterare (för Göransson) (fr.o.m. den 23 maj 1978)

Experter: Elmhammer, Nils E. I., tf. avdelningschef (fr.o.m. den 6 mars 1978) Forslund, E. Birger, kansliråd

Wallberg, Klas H. S., avdelningschef (t.o.m. den 5 mars 1978) Wictorson, Karl-Eric A., avdelningschef (fr.o.m. den 1 april 1976)

Sekreterare: Uggla, G. Inga-Lill, fil. lic.

Bitr. sekreterare; Jonsson, Lena B., departementssekreterare (fr.o.m. den 25 okiober 1976 I.o.m. den 31 okiober 1978)

Stigmark, Kerstin, byråsekreterare (fr.o.m. den 24 augusti I.o.m. den 31 december 1978)

Lokal; Socialdepartementet, Jakobsgatan 26, Fack, 103 20 Stockholm, tel. växel 763 10 00

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tre sammanträden. Dessutom har delegationens arbetsutskott sammanträtt fem gånger.

Fem rapporter har givits ut, som ger en analys av problemen och en översikt av behov av forsknings- och utvecklingsarbete. En initialivgrupp för narkomanvårdsforskning har även bildats.

Delegationens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

9. Pensionärsundersökningen (S 1974:06) (PU)

Tillkallad enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 28 juni 1974 för att göra en undersökning angående åldringsvården m. m.;

Utredningsman; Forslund, E. Birger, kansliråd

Experter: Barenthin, Willi, departementssekreterare (fr.o.m. den I september 1977) Bratthall, I. Birgitta, departementssekreterare Ekberg, Valter, sekreterare Petersson, Kerstin, sekreterare Skalin, E. Douglas, sektionschef


 


S;9    Skr 1978/79:103                                                           90

Svanborg, Alvar, professor

Sälde, K. A. Henry, avdelningschef

Widman, Mona G. U-B., socialassistent

Sekreterare; Hedin, Bernt, departementssekreterare Redgert, Jan I. G., avdelningschef

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse S 27.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden.

Utredningen har i december 1977 avgett huvudbetänkandet (SOU 1977:98) Pensionär 75 samt bilagorna (SOU 1977:99) Diagram och tabeller. Bilaga A och (SOU 1977:100) Intervju-undersökningen, Bilaga B. Utredningen har vidare i december 1978 avgett särskilda rapporter om social hemhjälp, färdtjänst, ålderdomshem och hemsjukvård.

Uppdraget är därmed slutfört.

10. Regionsjukvårdsutredningen (S 1974:07)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 28 juni 1974 för alt utreda regionsjukvårdens organisation m.m.:

Ordförande; Söderqvist, Bengt O. A., expeditionschef

Sakkunniga; AIsén, Sven, tf. överdirektör Eskel, Arvid, f. d. landstingsråd Göransson, G. Bertil, oppositionsråd Olsson, Harald, landstingsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1976)

Experter: Fredriksson, H. Einar, byråchef Gremner, Kjell, organisationschef Hamberger, Carl-Axel, professor Hjern, Bo G., verkst. direktör Nygren, G. Ingemar, departementsråd

Roos, Kurt H. G., tf. avdelningschef (fr.o.m. den 1 seplember 1976) Skalin, E. Douglas, utredningssekreterare (fr.o.m. den I september 1976) Werkö, Lars, professor (i.o.m. den 20 februari 1978) Wictorson, Karl-Eric A., avdelningschef

Sekreterare; Bratthall, I. Birgitta, departementssekreterare


 


91                                       Kommittéer; Socialdepartementet    S:ll

Bitr. sekreterare: Olofsson, C. Sigbjörn, fil. kand. (fr.o.m. den 16 februari 1976)

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Utredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit elva sammanträden.

Utredningen har i december 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:70) Regionsjukvården. Genom ett särskilt projekt har analyserats regionsjukvårdens innehåll och avgränsning mot länssjukvården m. m. Detta material redovisas som huvudbilagor lill betänkandet (SOU 1978:71) Huvudbilaga I - Medicin och onkologi samt (SOU 1978:72) Regionsjukvården Huvudbilaga 2 - Kirurgi.

Uppdraget är därmed slutfört.

11. Hälsovårdsstadgeutredningen (S 1974:08)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:tsbemyndigandeden28 juni 1974 för att göra en översyn av hälsovårdsstadgan:

Ordförande: Sundström, Thorsten, f. borgarråd

Sakkunniga: Andersson, Karl-Gustav, kommunalråd Andersson, Roland L, länshälsovårdskonsulent Johansson, J. Erik, lantbrukare, led. av riksdagen Leuchovius, Karl G. W., led. av riksdagen (fr.o.m. den 10 mars 1977) Rinder, Lennart, medicinalråd Törnquist, Harry E., byggnadsråd Ågren. Lars O. T., direktör

Experter; Eriksson, Sune, avdelningsdirektör Hallbäck, N. Thore, direktör Hullstrand, Lars R., hovrättsassessor Köhl, Olof F.E., rättschef (fr.o.m. den 10 mars 1977) Mollstedt, Bengt O., stadsläkare Petrelius, Torsten, avdelningschef Swarén, Ulla M., byråchef

Sekreterare: Meyer. Lennart S. G., hovrättsassessor

Bitr. sekreterare: Berglund, Bengt I., byrådirektör


 


S:I1     Skr 1978/79:103                                                         92

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse S 29.

Utredningen   har   i   juni   1978   avgett   betänkandet   (SOU   1978:44) Kommunall hälsoskydd.

Uppdraget är därmed slutfört.

12. Utredningen (S 1974:09) beträffande sjukvård i livets slutskede

(SLS)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 15 november 1974 för atl utreda vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede:

Ordförande: Rexed, Bror A., generaldirektör

Sakkunniga: Biörck, C. Gunnar W., professor, led. av riksdagen Einhorn,Jerzy, professor Giertz. Gustav B., professor Göransson, G. Bertil, oppositionsråd Karlsson, F. Göran, redaktör, led. av riksdagen Kärnek, Ruth I. C, oppositionsråd Linder, Lars G., överläkare Zetterström-Lagervall, Gerd M., direktör Willig, Anna, undersköterska

Experter: Carlheim-Gyllensköld, Karin, fil. dr Feigenberg, Loma, bitr. överläkare Langton, Börje, byråchef

Sekreterare: Björkman, Marie-Louise (Malou) K., fil. kand. Wistrand, Birgitta M., sekreterare (fr.o.m. den 1 december 1976)

Lokal: Socialstyrelsen, Linnégalan 87, Fack, 106 30 Stockholm, tel. växel 14 06 00

Särskilda direkliv har ej meddelats.

Utredningen har i september 1977 avgett rapporterna (SOU 1977:81) Vårdpersonal, Utbildning och attityder, (SOU 1977:82) Att dö på sjukhus och (SOU 1977:85) Patienter.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammanträden.

Utredningen beräknas avge sitt huvudbetänkande under våren 1979.


 


93                                        Kommittéer: Socialdepartementet    S;13

13. Ledningsgruppen (S 1974:11) för försöksverksamhet inom socialvården

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 20 december 1974 för försöksverksamhet inom socialvården:

Ordförande: Göransson, G. Bertil, oppositionsråd

Ledamöter: Loven, John T., sektionschef Nilsson, Göte, planeringschef Ottoson, Ivan, byråchef Thorstenson, R. Billy, kansliråd Villner, Ina, sekreterare

Experter: Holmquist, Lizzie, folkskollärare Larnstedt, A. Ossian G., f. d. departementsråd Magnusson, Nils, departementsråd (fr.o.m. den 1 februari 1976) Ording, Jan, byråchef (fr.o.m. den 20 maj 1976) Palm, Margit, kommunalråd Wingqvist, Kay Vilhelm, fil. kand. (fr.o.m. den 2 december 1976)

Bitr. sekreterare: Haeggström, Ingrid M., assistent (I.o.m. den 30 juni 1978) Lamnevik, Gunilla, förste sekreterare

Ledningsgruppen har till uppgift att bedriva försöksverksamhet inom socialvården, främst barna- och ungdomsvården i syfte atl ge prakliska erfarenheter inför förestående reformarbete på grundval av socialutredningens och fosterbamsulredningens intentioner.

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Ledningsgruppen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden. Den referensgrupp med företrädare för de fackliga organisationerna, som knutits till ledningsgruppen, har under samma tid sammanträtt en gång.

Ledningsgruppens försöksverksamhet bedrivs i Skåne och innefattar särskilda projekt i elva kommuner, ändrat utnyttjande av inom regionen befintliga institutioner samt utbildnings- och konferensverksamhet i an­slutning härtill.

En utvärderingsrapport har avgetts i december 1978.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


S:14    Skr 1978/79:103                                                     94

14. Socialpolitiska samordningsutredningen (S 1975:02)

Tillkallade  enligt regeringens  bemyndigande  den   18  juni   1975  om samordningsfrågor i det socialpolitiska bidragssystemet:

Ordförande: Sjöberg, N. Björn V., rättschef

Ledamöter: Andersson, Elis G., byggnadsarbetare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 19 november 1976)

Carlsson, Bo, utredningssekreterare (fr.o.m. den 27 januari 1978) Ekberg, Leif, justitieombudsman Håvik, 1. Doris H., assistent, led. av riksdagen Karlsson, Helge G., metallarbetare, led. av riksdagen Ringaby, Per-Eric, godsägare, led. av riksdagen

Westerberg, Bengt C. G., statssekreterare (fr.o.m. den 19november 1976 t.o.m. den 26 januari 1978)

Experter: Björne, B. Gunnar, departementsråd Edvardsson, P. Einar, byråchef Nasenius, B. Jan V., departementssekreterare Nelander, Sven, utredningssekreterare Nordin, Å. Ingvar, förbundsdirektör Pårud, Nils G., universitetslektor Smedmark, Göran G:son, byråchef Svensson, Inge G., direktör Walander, Håkan I., ombudsman

Sekreterare: Eriksson, C. Ingemar, fil. kand.

Gustavsson, Bengt A., hovrättsfiskal (fr.o.m. den 1 januari 1979) Kärrström, Margit E. V., kammarrättsråd (fr.o.m. den 1 februari 1976) Schering, Per E., försäkringsrättsassessor

Lokal: Oxtorgsgatan4, 7lr., tel. 21 58 95 (Eriksson), 21 50 97 (Schering) och 031/17 38 00 (Kärrslröm). Postadress; Socialdepartementet, Fack, 103 20 Siockholm

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse S 29.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden.

Utredningen har i juni 1978 avgett delbetänkandet (Ds S 1978:3) Ekonomiskt stöd vid yrkesinriktad rehabilitering m. m.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


95                                       Kommittéer: Socialdepartementet    S:I5

15. Hälso- och sjukvårdsutredningen (S 1975:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 16 december 1975 för att uireda frågan om ny lagstiftning för hälso- och sjukvården;

Ordförande: Hörnlund, O. Börje, skogsmästare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 1976)

Sakkunniga; Carlshamre, Nils O. G., lektor, led. av riksdagen Fridh, K. Göte, landshövding (fr.o.m. den 1 december 1976) Göransson, G. Bertil, oppositionsråd Holsl, Hans-Eric, landstingsråd Kärnek, Ruth I. C oppositionsråd Olsson, Gunnar, journalist, led. av riksdagen Petersson, Karl-Anders P., bankkamrer, led. av riksdagen Swartz, Kersti V., fru, led. av riksdagen

Experter: Bergman, Sven-Eric, avdelningschef (fr.o.m. den 22 februari 1977) Bratthall, I. Birgitta, departementssekreterare

Croné, Ulrica, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening (fr.o.m. den 5 april 1976)

Hillerdal, N. Olof, docent (fr.o.m. den 1 december 1976 t.o.m. den 1 november 1978)

Hjern, Bo G., verkst. direktör (fr.o.m. den 29 december 1975) Hultslrand, Lars R., hovrättsassessor (fr.o.m. den 29 december 1975) Lönnquist, John Gunnar, förste sekreterare (fr.o.m. den 2 november 1978)

Marjasin, Sigvard, förbundsordförande (fr.o.m. den 5 april 1976) Rahm, Håkan, f. d. överdirektör (fr.o.m. den 29 december 1975) Royen, Sverre N. H., direktör (fr.o.m. den 22 februari 1977) Wennström, K. Gunnar, avdelningschef (fr.o.m. den 29 december 1975)

Sekreterare: Brynolfsson, Gusiaf V., avdelningschef (fr.o.m. den 1 november 1977) Serner, Uncas, sekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1976) Ågren, Staffan, kanslichef (fr.o.m. den 1 november 1977)

Lokal;   Oxlorgsgatan   4,7   tr.,   tel.   2157 22   (Serner).   Postadress; Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II S 2.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtla sammaniräden. Utredningen beräknas slutföra sill arbele under år 1979.


 


S:16    Skr 1978/79:103                                                     96

16. Planeringsgruppen (S 1976:03) för barnomsorg

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 april 1976 med uppgift att på grundval av de praktiska erfarenheterna förbättra underlaget för kommunernas utbyggnadsplanering och beräkningar av platsbehovet inom barnomsorgen:

Ordförande: Thorstenson, R. Billy, kansliråd

Ledamöter: Henriksson, E. Sture F., avdelningsdirektör Johansson, Karl-Axel, sekreterare (I.o.m. den 5 november 1978) Karlsson, Tore, sekreterare (fr.o.m. den 6 november 1978)

Experter: Dreber, I. Agneta, förste revisor (fr.o.m. den 16 mars 1978) Elmhammer, Nils E. I., tf. avdelningschef Hammarberg, Margareta, departementssekreterare Hardeberg, Gunilla I., förste byråsekreterare (fr.o.m. den 1 augusti 1977 t.o.m. den 15 mars 1978) Jonsson, Bo A., departementssekreterare Weslin, Aina V. H., ombudsman

Sekreterare; Johansson, E. Gunnel L., byrådirektör (fr.o.m. den 21 november 1977) Torring, Lisbeth, socionom

Bitr. sekreterare: Terne, Eva, fil. kand. (fr.o.m. den 24 oktober 1977)

Lokal: Departementens kommittéer. Lilla Kungsgatan3, Box 347,401 25 Göteborg, tel. växel 031 /17 38 00 (Torring)

Direktiven för planeringsgruppen, se 1977 års kommittéberättelse del II S 4.

Planeringsgruppen har under liden november 1977 - okiober 1978 hållit åtta sammanträden.

Gruppen härden 13 oktober 1977 fått tilläggsuppdrag att analysera i vad mån kommunerna enligt barnomsorgsplanerna når upp till ca 80 procent av det platsbehov som med ledning av 1975 års förskoleplan kunde beräknas för år 1980. Den 29 november 1977 avrapporterades tillläggsuppdraget i en promemoria om kommunernas barnomsorgsplaner.

Planeringsgruppens arbele beräknas pågå under hela år 1979.


 


97                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S:18

17. Utredningen (S 1976:05) om sjukvården i krig

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 december 1976 för all utreda frågan om sjukvård i krig:

Ordförande: Petersson, Per M., hemmansägare, led. av riksdagen

Ledamöter: Hansson, Lilly E., mentalskötare, led. av riksdagen Litzner, Ragnar, landstingsråd Nilsson, Göte, landstingsledamot Ångström, Rune T., led. av riksdagen

Experter: Börjeson, Börje, driftchef (fr.o.m. den 4 mars 1977) Gyllö, Sture A., avdelningschef Hultslrand, Lars R., hovrättsassessor Lindgren, S. Åke, generalläkare Lundgren, Nils-Gunnar, överstelöjtnant Orrö, Sven-Erik O., departementsråd Persson, Sven-Åke, landstingsdirektör Wennström, K. Gunnar, avdelningschef Wiktorin, Bengt, sektionschef

Sekreterare: Skoglund, Caj U.

Lokal: Karolinen/E432,651 80Karlstad, tel. 054/10 30 00(sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II S 17.

Utredningen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit 15 sammaniräden.

Utredningen har i december 1978 avgett huvudbetänkandet (SOU 1978:83) Sjukvården i krig.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

18. Prostitutionsutredningen (S 1977:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 februari 1977 för att göra en kartläggning av prostitutionen m. m.:

Särskild utredare: Lindquist, Inger G., rådman, led. av riksdagen

7     Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 103


 


S;18    Skr 1978/79:103                                                          98

Sakkunniga: Borg, Arne, bitr. socialdireklör Elwien, Folke, polisintendent Grönwall, Lars O., departementsråd Liljeström, Rita, universitetslektor Månsson, Sven-Axel, sociolog Nelin, Anders, polisintendent Persson, Leif G. W., kriminolog Sjöberg, Tage B., departementssekreterare

Sekreterare; Friihling, Michael, fil. kand. (fr.o.m. den 1 januari 1978) Olsson, Hanna, byrådirektör

Lokal:   Oxlorgsgatan   4,7   tr.,   tel.   21 19 72   (Olsson).   Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II S 1.

Utredningen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

19. Utredningen (S 1977:02) om sjukvårdens inre organisation

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 februari 1977 föratt utreda vissa frågor om sjukvårdens inre organisation:

Ordförande; Wieslander, K. H. Bengt, regeringsråd

Ledamöter: Ekberg, Sewon, personalchef Göransson, G. Bertil, oppositionsråd Ihre, Thomas, docent

Lundqvisl, Marianne, förbundsordförande Marjasin, Sigvard, förbundsordförande Pettersson, S. Åke E., landstingsråd

Experter: AIsén, Sven, tf. överdirektör Bratthall, I. Birgitta, departementssekreterare Gardell, Bertil G. T. B., professor Gavelin, Wanja, sektionschef

Lamnevik, Gunilla, förste sekreterare (fr.o.m. den 12 september 1978) Petersson, Birgitta, förste sekreterare (t.o.m. den 11 september 1978)


 


99                                        Kommittéer: Socialdepartementet    S:20

Sekreterare: Boivie, Marianne, sekreterare (fr.o.m. den 2 juni 1977)

Lokal: Oxlorgsgatan 4,7 tr., tel. 20 68 07 (sekreteraren). Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del 11 S 2.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammanträden. Därjämte har en expertgrupp inom utredningen under tiden september - oktober 1978 sammanträtt tre gånger.

Ulredningen beräknas avge en idépromemoria i början av år 1979.

Ulredningen beräknas avsluta sitt arbete under år 1979.

20. Tobakskommittén (S 1977:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 mars 1977 för att utarbeta ett program för arbetet med att nedbringa tobakskonsumlionen och molverka dess skadeverkningar:

Ordförande: Hillerdal, N.Olof, docent

Ledamöter; Andrén, Margareta, ers. för led. av riksdagen Hytlring, Jan, landstingsråd Litzner, Ragnar, landstingsråd Mårtensson, A. Iris, studieombudsman, led. av riksdagen

Experier; Lindau, Christer, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 1 juni 1978) Nordberg, B. Krister, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 maj 1978) Ramström, Lars, direktör Sevéus, Vallentin, förbundssekreterare Östby, Nils, avdelningsdirektör

Sekreterare; Nordgren, Paul, sekreterare (fr.o.m. den 22 augusti 1977)

Lokal: Tegeluddsvägen 90, 4 tr., tel. 34 24 22. Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Siockholm

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommittéberättelse del II S 3.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tolv sammaniräden.

Kommittén har i mars 1978 avgett delbetänkandet (Ds S 1978:7) Rökfria miljöer.

Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


S:2I    Skr 1978/79:103                                           100

21. Utredningen (S 1977:04) om narkotikamissbrukets omfattning

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 mars 1977 för att göra en kartläggning av narkotikamissbrukels omfattning:

Särskild utredare; Palm, Böret, justitieråd

Sakkunniga: Bishop, Norman, byråchef Carlsson, Gösla, professor Esbjörnson, Esbjörn, byråchef Fors, Åke Hj., departementsråd Ording, Jan, byråchef

Expert: Hagnell, Olle, professor (fr.o.m. den 15 juni 1977)

Sekreterare; Karlsson, Christer, departementssekreterare Olsson, Orvar, fil. lic. (fr.o.m. den 1 maj 1977)

Bitr. sekreterare; Fant, Maj, socionom (fr.o.m. den 1 maj 1978) Johansson, Torbjörn, byråassistent (fr.o.m. den 1 okiober 1977) Olsson, Börje, byråsekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Ritter, Kristin, socionom (fr.o.m. den 1 juli 1977 i.o.m. den 30 oktober 1978) Roth, Christer, föreståndare (fr.o.m. den 28 maj 1978)

Lokal: Tegeluddsvägen 90,4 tr., tel. växel 763 10 00 (Christer Karlsson), 67 38 55 (Orvar Olsson). Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II S 4.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammaniräden.

Ulredningen har den 29 december 1977 avgett betänkandet (Ds S 1977:8) Undersökningar av narkotikavanor samt den 29 juni 1978 rapporten (Ds S 1978:10) Definitionsproblem vid narkolikaundersökningar.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

22. Lednmgsgruppen (S 1977:06) för narkotikafrågor

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 mars 1977 med uppdrag att föreslå och initiera insatser mot narkotikamissbruket och verka för samordning av insatserna på detta område:


 


101                                     Kommittéer: Socialdepartementet    S;23

Ordförande: Larsson, Gerhard, statssekreterare

Ledamöter: Carlsson, Rune, förbundsdirektör Eriksson, Lennart, generaltulldirektör Järdler, Sven A., direktör

Martinsson, Bo N. O., generaldirektör, f. d. led. av riksdagen Montgomery, J. Henry A., statssekreterare Orring, Jonas A., generaldirektör (avliden) Persson, Carl J. G., landshövding Rehnberg, K. Bertil, generaldirektör Rexed, Bror A., generaldirektör Romander, Holger A. G., rikspolischef

Sekreterare: Hultslrand, Lars R., hovrättsassessor

Lundborg, Hans, avdelningssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1977) Sannegård, Wilhelm, byrådirektör (fr.o.m. den 1 maj 1977)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II S 5.

Ledningsgruppen  har den  8 februari   1978 avgett  betänkandet (Ds S 1978:2) Ålgärder mot narkotikamissbruk.

Efter en tids uppföljningsarbete är uppdraget slutfört.

23. Utredningen (S 1977:07) om barnolycksfall

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 februari 1977 för att utreda frågan om barnolycksfallen:

Särskild utredare: von Euler, Rigmor, barnombudsman (fr.o.m. den 15 juni 1977)

Sakkunniga: Eek, Karin, skolöverläkare (fr.o.m. den 15 juni 1977) Fraenki, Claes, arkitekt (fr.o.m. den 15 juni 1977 t.o.m. den 15 februari 1978)

Fredriksson, UIla M.,departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1977) Lantz, V. Inga B., fil. kand., led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 februari 1978)

Lindencrona, Hanne, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1977) Lindquist, Ivonne, byrådirektör (fr.o.m. den 15 juni 1977) Petersson, Owe, sjukhusdirektör (fr.o.m. den 15 juni 1977) Ringstedt, Nils A. E., byråchef (fr.o.m. den 15 juni 1977) Sterner, Anna-Lisa, sekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1977)


 


S:23    Skr 1978/79:103                                                         102

Experter: Barr. Mats, barnhälsovårdsöverläkare (fr.o.m. den 15 juni 1978) Berfvenstam, Ragnar A. G., professor (fr.o.m. den 1 november 1977) Johansson. Lars, förste sekreterare (fr.o.m. den 1 november 1977) Mann, Kent V., sekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1978) Weslius. Stefan, forskare (fr.o.m. den 15 juni 1978)

Sekreterare: Lundqvisl, Lars-Åke, jur. kand. (fr.o.m. den 15 juni 1977)

Bitr. sekreterare: Biicksiröm, Kerstin R. A., fil. kand. (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Lokal: Drottningholmsvägen 14, 1 tr., 112 40 Stockholm, tel. 51 84 29 (Lundqvisl), 51 44 28 (Bäckström)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del 11 S 6.

Utredningen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit lio sammanträden. Två expertgrupper har därjämte haft sju sammanträden. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under försia kvartalet 1979.

24. Utredningen (S 1977:08) om frågan om kontinuitet i kontakterna mellan patient och läkare i den öppna vården m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 maj 1977 med uppdrag att utreda frågan om kontinuitet i kontakterna mellan patient och läkare i den öppna vården m. m.:

Särskild utredare: Hjerne, Gunnar, f. d. landstingsråd

Experter: Bergman, Sven-Eric, avdelningschef

Häggmark, Siri, distriktssköterska (fr.o.m. den 12 september 1977) Lamell, Björn, överläkare

Lindberg, Ingemar, sekreterare (fr.o.m. den 1 okiober 1977) Lindgren. Anders, departementssekreterare Nordlander, Nils Brage, överläkare Rådö, E. Göran, bitr. sjukvårdsdirektör Wictorsson, Karl-Eric A., avdelningschef

Sekreterare: Lönnquist, John Gunnar, förste sekreterare

Bitr. sekreterare: Hasselgren, Ann-Mari, sekreterare


 


103                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S;25

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II S 9.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 14 sammanträden. Studiebesök har företagits i vissa andra länder.

Utredningen har i november 1978 avgetl betänkandet (SOU 1978:74) Husläkare - en enklare och tryggare sjukvård.

Uppdragei är därmed slutfört.

25. Utredningen (S 1977:09) om verksamheten vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 18 maj 1977 för atl utreda vissa frågor om verksamheten vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL):

Ordförande; Björkman, K. Gösta, f. d. generaldirektör (fr.o.m. den 4 oktober 1977)

Ledamöter; Engman, Jan G., avdelningschef (fr.o.m. den 4 okiober 1977) Filipsson, Ann-Christin, departementssekreterare (fr.o.m. den 30 juni 1978)

Nicander, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. den 4 oktober 1977 I.o.m. den 29 juni 1978)

Rahm, Håkan, f. d. överdirektör (fr.o.m. den 4 okiober 1977) Rinder, K. Lennart, medicinalråd (fr.o.m. den 4 oktober 1977)

Experier; Bottiger, Lars Erik, professor (fr.o.m. den 30 juni 1978) Edslrand, Märta, expedilionsförman (fr.o.m. den 4 okiober 1977) Liljestrand, Åke, professor (fr.o.m. den 10 oktober 1977) Söderholm, Jan, laboratorieingenjör (fr.o.m. den 4 oktober 1977) Bergquist, Robert, docent (fr.o.m. den 4 okiober 1977)

Sekreterare; Lundgren, Dan, byrådirektör (fr.o.m. den 4 oktober 1977 t.o.m. den 5 oktober 1978)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II S 10.

Utredningen har den 30 augusti 1978 avgett betänkandet (Ds S 1978:17) Produktionsavdelningen vid statens bakteriologiska laboratorium saml Försörjningen med bakteriologiska preparat.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


S;26    Skr 1978/79:103                                           104

26. Utredningen (S 1977:10) om ADB inom den allmänna försäkringen m. m. (ALLFA)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 mars 1977 för att utreda frågor om ADB inom den allmänna försäkringen m. m.;

Ordförande; Kindbom, Bengt M. L., sekreterare, led. av riksdagen

Ledamöter: Lindström, Gunvor, försäkringstjänsteman Ollen, R. Joakim, sekreterare, led. av riksdagen Pettersson, N. Lennart, fil. kand., led. av riksdagen Stephansson, Jan, civilekonom

Sakkunniga: Bergvall, Olof, avdelningschef Engman, Jan G., avdelningschef Osvald, Thomas, byråchef Tengvall, Sven-Erik G., departementssekreterare

Experter: Alexandersson, Stefan, byrådirektör Bohman, Sven, direktör Carlman, Synnöve, assisieni Holmberg, Stig, direktör Johansson, Börje, ombudsman Lundberg, Bengt T., avdelningsdirektör

Sekreterare: Torpefält, Leif, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 21 juli 1977) Öström, Klasgöran, byrådirektör (fr.o.m. den 21 juli 1977)

Lokal: Oxlorgsgatan 4,7 tr., tel. 2114 06,2167 03. Postadress; Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för ulredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II S 7.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammaniräden.

Ett utredningsprojekt under medverkan från riksförsäkringsverket och statskontoret har organiserats. Utredningen beräknas lämna två delrapporter under första halvåret 1979.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

27. Utredningen (S 1977:11) om läkemedelsinformation

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 juni 1977 för att se över


 


105                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S:28

läkemedelsinformationen till läkarna och sjukvården i övrigt samt till allmänheten;

Ordförande: Dahlström, Gunnar, professor

Ledamöter: Eriksson, Bror R., landstingsråd Liljestrand, Åke, professor Nohrlander, Åke, verkst. direktör Olsson, Bo Christer, vice verkst. direktör

Experier: Eckerberg, Ingela, departementssekreterare Lennmarker, Göran, sakkunnig

Lindau, Christer, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 7 april 1978) Strandberg, Inger, avdelningsdirektör Wintzer, Slig, sekreterare

Sekreterare: Rosell, Sune, bitr. professor (fr.o.m. den I september 1977 I.o.m. den 14 seplember 1978)

Westerling, Rune, farm. dr (fr.o.m. den 1 september 1977 I.o.m. den 14 september 1978)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II S II.

Utredningen har den 20 juni 1978 avgett rapporten (Ds S 1978:13) Läkemedelsinformationen I. Synpunkter och förslag samt rapporten (DsS 1978:14) Läkemedelsinformationen II. Bilagor.

Uppdraget är därmed slutfört.

28. Omsorgskommittén (S 1977:12)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 12 augusti 1977 för att utreda vissa frågor om omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda, psykotiska barn och flerhandikappade;

Ordförande: Andersson, Karl-Olof, landstingsledamot (t.o.m. den 19 oktober 1978) Larsson, Gerhard, statssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978)

Ledamöter: Anderson, K. G. Göthe, kommunalråd Hallerby, Nils, landstingsråd

Signell, E. Sven-Gösta, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 oktober 1977) Swarlling, Fredrik, landstingsråd Wiklund, Svea S. S., led. av riksdagen (fr.o.m. den 13 november 1978)


 


S:28    Skr 1978/79:103                                                         106

Sakkunniga: Grunewald, Karl R., medicinalråd Grönwall, Lars O., departementsråd Wessman, Lennart, särskoleinspeklör

Experter: Dahlin, Gunilla, psykolog Everitl, Allan, advokat

Johansson, Karl-Axel, sekreterare (I.o.m. den 19 oktober 1978) Karlsson. Tore, sekreterare (fr.o.m. den 20 oktober 1978) Linder, Bengt, förste sekreterare Maltsson, Bengt Olof T., departementssekreterare

Sekreterare: Bolander, Lars. socialchef

Fellenius, Olle, regeringsrältssekreterare (fr.o.m. den 1 mars 1978) Kildén, Anna-Lisa, avdelningschef (fr.o.m. den 18 september 1978) Nolie, Lennart R. J., anpassningslärare Wahlström, Victor, kanslichef (I.o.m. den 31 augusti 1978)

Bitr. sekreterare: Tengvall, Ingalill, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 6 februari I.o.m. den 6 juni 1978) Wendel, Maj-Britt, socionom (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Lokal: Oxlorgsgatan 4,7 tr., tel. 2167 01 (Bolander), 2148 23 (Fellenius), 2145 43 (Kildén), 2150 88 (Nolte). Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommitléberätlelse del II S 12.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden.

Kommittén har i maj 1978 avgetl (Ds S 1978:9) Rapport om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt i juni 1978 rapport om flerhandikappade med titeln Att vara flerhandikappad.

Vidare har kommittén i maj 1978 utgivit ett studiematerial. Vi talar om omsorgerna, avsett alt användas i studiecirklar med utvecklingsstörda.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

29. Fluorberedningen (S 1977:13)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 4 augusti 1977 för vissa vissa frågor om användning av fluor i kariesförebyggande syfte:

Ordförande; Larsson, Gerhard, statssekreterare (fr.o.m. den 4 augusti 1977)


 


107                                     Kommittéer: Socialdepartementet    S:30

Ledamöier: Bengtsson. K.-E. Bengt, ombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 4 augusti 1977)

Hjelmslröm. 1. Eva K., tjänsteman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 4 augusti 1977)

Karlsson, K. Ove, skogsarbetare, led. av riksdagen (fr.o.m. den4 augusti 1977)

Klingvall, Maj-Inger, utredningsassistent (fr.o.m. den 4 augusti 1977) Wachtmeister, Knut G. N.,led. av riksdagen (fr.o.m. den 4 augusti 1977) Östergren, Karin, leg. sjuksköterska (fr.o.m. den 4 augusti 1977)

Sakkunniga: Berglund, Fredrik, professor (fr.o.m. den 4 augusti 1977) Hedlin, John W. A., medicinalråd (fr.o.m. den 4 augusti 1977) Holmsledt, Bo R., professor (fr.o.m. den 4 augusti 1977 Torell, Per, tandvårdschef (fr.o.m. den 4 augusti 1977) Winberg, Jan, professor (fr.o.m. den 4 augusti 1977)

Experter: Bruce, Åke, laborator (fr.o.m. den 26 september 1977) Cronström, J. N. Runo, landläkare (fr.o.m. den 8 september 1977)

Sekreterare: Lindgren, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 4 augusti 1977)

Lokal: Socialdepartementet, Jakobsgatan 26, Fack, 103 20 Stockholm, tel. växel 763 10 00.

Beredningen har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden till vilka har kallats bl. a. representanter för olika organisationer och personalgrupper som berörs av beredningens arbete.

Beredningen beräknas slulföra sitt arbete under år 1979.

30. Utredningen (S 1977:14) om huvudmannaskapet för karolinska sjukhuset

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 september 1977 med uppdrag att utreda huvudmannaskapet för karolinska sjukhuset och därmed sammanhängande frågor:

Särskild utredare; Olsson, Bengt K., landshövding (fr.o.m. den 15 november 1977 i.o.m. den 15 januari 1978) Persson, Carl J. G., landshövding (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Sakkunniga; Kihl, Krislina, sjuksköterska (fr.o.m. den 1 mars 1978)


 


S:30    Skr 1978/79:103                                                         108

Lagergren, Curt H., överläkare (fr.o.m. den I april 1978) Nenzén, Sigrid, expeditionsföreståndare (fr.o.m. den 1 mars 1978) Norberg. Bengt, ombudsman (fr.o.m. den 1 mars 1978)

Experter: Bergkvist, Nils L., direktör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Bergsledl, Tord L. H., sjukvårdsdirektör (fr.o.m. den I oktober 1977) Skilje, Ivar, finansdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Biträde: Olofsson, Gunnar, sjukhusdirektör

Sekreterare: Palmstierna, T. Carl Oswald K., f. d. byråchef (fr.o.m. den 1 mars 1978)

Lokal: Karolinska Sjukhuset, 104 01 Stockholm, tel. 34 05 00

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II S 13.

Utredningen har under tiden april - oktober 1978 hållit fem sammaniräden. En ledningsgrupp har därjämte under samma tid hållit sex sammaniräden.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under början av år 1979.

31, Texttelefongruppen (S 1977:15)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 7 juli 1977 för atl i överensstämmelse med riktlinjerna i prop. 1976/77:87 utarbeta plan för hur olika grupper handikappade skall få tillgång till telefon:

Ordförande: Fors, Åke Hj., departementsråd (fr.o.m. den 3 okiober 1977)

Ledamöter: Gellstedt, Björn P. T., departementsråd (fr.o.m. den 3 oktober 1977) Lindström, Jan-Ingvar, förste ingenjör (fr.o.m. den 3 oktober 1977) Silwer, Jan, överingenjör (fr.o.m. den 3 oktober 1977) Strömberg, Hjalmar M., departementssekreterare (fr.o.m. den 3 oktober 1977t.o.m.den28maj 1978)

Winblad, Ulf, sekreterare (fr.o.m. den 3 oktober 1977) Åsbrink, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. den 29 maj 1978)

Experter; Mattsson, Bengt OlofT., departementssekreterare (fr.o.m. den 3 okiober 1977)

Nolte, Lennart R. J., anpassningslärare (fr.o.m. den 3 oktober 1977) Thordin, Bengt, byrådirektör (fr.o.m. den 3 oktober 1977)


 


109                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S;32

Sekreterare: Sundelius, Claes-Göran, departementssekreterare (fr.o.m. den 3 oktober

1977)

Lokal; Kommunikationsdepartementet, Vasagatan 8-10, Fack, 103 20 Stockholm, tel. växel 763 10 00

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Texttelefongruppen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammaniräden.

Gruppen har i augusti 1978 avgett delbetänkandel (Ds S 1978:16) Telefon för döva.

Gruppen fortsätter sitt arbete under hela år 1979.

32. Ensamförälderkommittén (S 1977:16)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 september 1977 för att göra en översyn av samhällsstödet till ensamstående föräldrar:

Ordförande: André, Gunilla K., led. av riksdagen (fr.o.m. den lOnovember 1977)

Ledamöier; Forslund, Bo E., led. av riksdagen (fr.o.m. den lOnovember 1977) Heinemann, Kerstin, ombudsman (fr.o.m. den lOnovember 1977) Johansson, Ulla, småskollärare (fr.o.m. den 10 november 1977) Åkerlind, Allan J. G., byggnadsarbetare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 10 november 1977)

Sakkunniga: Björne, B. Gunnar, departementsråd (fr.o.m. den 7 februari 1978) Jönsson, E. Gustav, departementsråd (fr.o.m. den 7 februari 1978) Pripp, NinaM. E., hovrättsassessor (fr.o.m. den 7 februari 1978) Sterner, Anna-Lisa, sekreterare (fr.o.m. den 7 februari 1978)

Expert: Kindlund, A. Sören, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 september 1978)

Sekreterare: Helmer, Siv, regeringsrättssekreterare (fr.o.m. den 30 december 1977 I.o.m. den 15 okiober 1978)

Johansson, Karl-Axel, sekreterare (fr.o.m. den 18 september 1978) Lundkvist, Gunnel, regeringsrättssekreterare (fr.o.m. den 17 augusti 1978)


 


S:32    Skr 1978/79:103                                           110

Bitr. sekreterare; Persson, E. Annika, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april I.o.m. den 31 augusti 1978)

Lokal: Tegeluddsvägen 90, 4 tr., tel. 6127 81 (Lundkvist), 67 49 20 (Johansson). Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II S 14.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammaniräden. Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

33. THX-utredningen (S 1977:17)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 september 1977 för översyn av THX-frågan m.m.:

Ordförande: Hjern, Bengt K. L., regeringsråd (fr.o.m. den 9 november 1977)

Ledamöter: Einhorn, Jerzy, professor (fr.o.m. den 9 november 1977) Hammarbacken, Britta K. M., leg. sjuksköterska, led. av riksdagen (fr.o.m. den 9 november 1977)

Larsson, Svante, leg. läkare (fr.o.m. den 9 november 1977) Lindahl, Hedda, statsråd (fr.o.m. den 9 november 1977 t.o.m. den 17 oktober 1978)

Littmark, Blenda M. V., led. av riksdagen (fr.o.m. den9november 1977) Stålberg, Marianne G. E., skolkurator, led. av riksdagen (fr.o.m. den 9 november 1977)

Sekreterare; Johnsson, Lars-Åke, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 december 1977)

Lokal; Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/749 50

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II S 15.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden och genomfört ett studiebesök. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete i början av år 1979.

34. Läkemedelskontrollutredningen (S 1977:18) (SLK-utredningen)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 november 1977 för att se över läkemedelskontrollens mål, arbetsuppgifter och finansiering;


 


111                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S:35

Särskild utredare: Bottiger, Lars Erik, professor (fr.o.m. den 17 november 1977)

Experter: Eckerberg, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. den 23 december 1977)

Eriksson, Lena, förste lokalvårdare (fr.o.m. den 23 december 1977) Lindau. Christer, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 23 december 1977) Mandahl, Håkan, byråchef (fr.o.m. den 23 december 1977) Nyberg, Gunilla, apotekare (fr.o.m. den 23 december 1977) Sanner, Marianne, kansliskrivare (fr.o.m. den 23 december 1977)

Sekreterare; Hydén, Elisabeth, byrådirektör (fr.o.m. den 17 november 1977)

Direktiven för ulredningen, se 1979 års kommittéberättelse del 11 S 1 och S5.

Ulredningen har i juni 1978 avgett betänkandet (Ds S 1978:12) Den statliga läkemedelskontrollen. Uppgifter, organisation och finansiering. Uppdraget är därmed slutfört.

35. Beredningsgruppen (S 1977:19) för att förbereda det internationella barnåret 1979

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 oktober 1977 för atl förbereda del internationella barnåret 1979:

Ordförande: Gustavsson, K. Rune, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 november 1977 I.o.m. den 5 november 1978)

Romanus, Gabriel, statsråd, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 november 1978)

Vice ordförande: Palmlund, Thord G., statssekreterare (fr.o.m. den 6 november 1978) Ullsten. S. K. Olof (Ola), statsminister, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 november 1977 t.o.m. den 5 november 1978)

Ledamöter: Andersson, Karin E., förbundssekreterare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 november 1977)

Andersson, Örjan, informationskonsulent (Sveriges ungdomsorganisa­tioners landsråd) (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Anér,   Kerstin,   statssekreterare,   led.   av   riksdagen   (fr.o.m.   den   1 november 1977)


 


S:35    Skr 1978/79:103                                                         112

Baude, Annika M. C, avdelningschef (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Edam, Carl Tomas H:son, departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1977

I.o.m. den 19 februari 1978)

Gustavsson, Bengt, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 november 1977)

Hedvall, Yvonne M., fil. kand., ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 1

november 1977)

Hellström, Mals J., fil. kand., led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 november

1977)

Landström. Sten-Sture H., direktör (fr.o.m. den 1 november 1977)

Michanek, Ernst N., generaldirektör (fr.o.m. den 1 november 1977)

Nilsson, Anna-Lisa, handelsträdgårdsmästare, led. av riksdagen (fr.o.m.

den 1 november 1977)

Nordlander, Nils Brage, överläkare (fr.o.m. den 1 november 1977)

Rexed, Bror A., generaldirektör (fr.o.m. den I november 1977 I.o.m. den

28 februari 1978)

Sellergren, Ulf G. E., departementsråd (fr.o.m. den 15 mars 1978)

Sjöberg, Gunvor, sekreterare (fr.o.m. den 1 november 1977)

Svensson, Jerry, förbundssekreterare (Statens Ungdomsråd) (fr.o.m.

den 6 mars 1978)

Thedin, Nils, direktör (fr.o.m. den 1 november 1977)

Thorstenson, R. Billy, kansliråd (fr.o.m. den 1 november 1977)

Ulvhammar, Birgitta, generaldirektör (fr.o.m. den 1 november 1977)

Expert: Fredriksson, Ulla M., departementssekreterare (fr.o.m. den 6 november 1978)

Sekreterare: Fredriksson, Ulla M., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1977 I.o.m. den 5 november 1978)

Hardeberg, Gunilla L, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 6 november 1978)

Bitr. sekreterare: Mannegard, E. Margareta, fil. kand. (fr.o.m. den I januari 1978)

Lokal: Socialdepartementet, Jakobsgatan 26, Fack, 103 20 Stockholm, tel. växel 763 10 00

Direktiven för beredningsgruppen, se 1978 års kommilléberältelse del II S 16.

Beredningsgruppen har under perioden hållit fem sammanträden. Beredningsgruppens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


113                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S:37

36. Utredningen (S 1977:20) med uppdrag att se över priskontrollen av läkemedel

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 november 1977 för att se över priskontrollen av läkemedel;

Särskild utredare: Carlson, Sune, professor (fr.o.m. den 17 november 1977)

Experter; Adler, Lars, ekon. lic. (fr.o.m. den 13 december 1977) Almström, Bjarne A., byråchef (fr.o.m. den 13 december 1977) Barenthin, Willi, departementssekreterare (fr.o.m. den  13 december 1977)

Eckerberg, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. den 13 december 1977)

Edstedt, Ulf, direktör (fr.o.m. den 13 december 1977) Hallman, L. Åke G., avdelningschef (fr.o.m. den 13 december 1977) Mandahl, Håkan, byråchef (fr.o.m. den 13 december 1977) Nohrlander, Åke, verkst. direktör (fr.o.m. den 13 december 1977) Wiström, Olle, ekonomichef (fr.o.m. den 13 december 1977)

Sekreterare: Hörnell, Erik F., universitetslektor (fr.o.m. den 17 november 1977)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommiltéberättelse del II S 3.

Den särskilde utredaren har den 20 juni 1978 avgetl betänkandet (Ds S 1978:11) Pillerpriser. Uppdraget är därmed slutfört.

37. Utredningen (S 1977:21) om de homosexuellas situation i samhället

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 8 december 1977 för atl undersöka de homosexuellas situation i samhället:

Ordförande: Sturkell, Carl-Edvard, lagman (fr.o.m. den 17 januari 1978)

Ledamöter; Ahlmark, Lars F., fil. mag., avdelningschef, ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 17 januari 1978) Bohlin, Eva, lärare (fr.o.m. den 17 januari 1978)

Hansson, Lilly E., mentalskötare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 17 januari 1978)

Jonäng, Gunnel M., led. av riksdagen (fr.o.m. den 17 januari 1978) Malmgren, Lena, kyrkoadjunkt (fr.o.m. den 17 januari 1978)

8    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


S;37    Skr 1978/79:103                                                         114

Experter: Ekdahl, Bertil, hovrättsassessor (fr.o.m. den 14 mars 1978) Wittorp, I. Birgitta, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 januari 1978)

Sekreterare: Hansson, Johan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 17 april 1978)

Lokal: Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 040/749 50

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II S 2.

Utredningen har under tiden april - oktober 1978 hållit fem sammaniräden, vilka huvudsakligen haft formen av diskussionsmöten med de homosexuellas organisationer och med olika myndigheter.

Ulredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

38. 1978 års tandvårdsutredning (S 1978:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 december 1977 för att göra en översyn av den allmänna tandvårdsförsäkringen m. m.;

Ordförande; Englund, K. Svante I., överdirektör (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Ledamöter; Carlshamre, Nils O. G., lektor, led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Claesson, Halvard, landstingsråd (fr.o.m. den 16 januari 1978) Dahl, Gerd B., ombudsman (fr.o.m. den 16 januari 1978) Gustafsson, Hans I., sladsdirektör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 januari 1978) Öfslröm, Sylve, landstingsledamot (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Sakkunniga; Hedlin, John W. A., medicinalråd (fr.o.m. den 16 januari 1978) Marits, Arvo A., byråchef (fr.o.m. den 16 januari 1978) Sandberg, Lars, förbundsdirektör (fr.o.m. den 16 januari 1978) Strand, Karl-Erik, departementsråd (fr.o.m. den 16 januari 1978) Tengvall, Sven-Erik G., departementssekreterare (fr.o.m. den 16 januari 1978) Wintzer, Stig, sekreterare (fr.o.rn. den 16 januari 1978)

ixperler; Böhlin, Erling, landläkare (fr.o.m. den 9 juni 1978) Ek, Bengt, tandvårdschef (fr.o.m. den 16 januari 19


 


115                                      Kommittéer: Socialdepartementet    S:39

Gardeström, Linnea, kanslichef (fr.o.m. den 9 juni 1978)

Marken, Karl-Erik, övertandläkare (fr.o.m. den 9 juni 1978)

Mattsson, Bengt Olof T., departementssekreterare (fr.o.m. den 9 juni

1978)

Sundberg, Hans E., tandläkare (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Ågren, Sture, tandtekniker (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Sekreterare; Högberg, Gunnar, avdelningschef (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Bitr. sekreterare: Carlsson, Birgitta, byrådirektör (fr.o.m. den 16 januari 1978) Malmqvist, Jan S. N., tandläkare (fr.o.m. den 16 januari 1978)

Lokal: Spri, Sehlstedlsgatan 9, Fack, 102 50 Stockholm, tel. 63 05 60 (Högberg)

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II S 4.

Utredningen har I.o.m. oktober 1978 hållit åtta sammanträden. En särskild arbetsgrupp för frågor om tandvård till handikappade har därjämte hållit två sammanträden.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

39. Organisationskommittén (S 1978:02) för försäkringsrätterna

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 mars 1978 för att ombesörja erforderliga förberedelser för försäkringsrätternas verksamhet fr.o.m. den 1 januari 1979:

Ordförande: Järnbrink, Hans G., f. d. överdirektör (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Ledamöter: Bengtsson, Albert, försäkringsrättsråd (fr.o.m. den 1 december 1978) Blom, Åke M., försäkringsrältsråd (fr.o.m. den 6 mars 1978) Jönsson, E. Gustav, departementsråd (fr.o.m. den 6 mars 1978) Sjöberg, N. Björn V., rättschef (fr.o.m. den 6 mars 1978) Wilhelmsson, Börje A., försäkringsrättsråd (fr.o.m. den 1 december 1978)

Experter; Bengtsson, Albert, försäkringsrättsråd (fr.o.m. den 25 maj I.o.m. den 30 november 1978)

Krook, Inger, departementssekreterare (fr.o.m. den 6 mars 1978) Kärrström, Margit E. V., kammarrättsråd (fr.o.m. den 6 mars 1978) Linde, Torsten, chef för försäkringsrådet (fr.o.m. den 6 mars 1978)


 


S:39    Skr 1978/79:103                                                         116

Nilsson, Gunnel, assistent (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Strand, Birgit, byrådirektör (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Wilhelmsson, Börje A., försäkringsrättsråd (fr.o.m. den 25 maj I.o.m.

den 30 november 1978)

Sekreterare: Blomgren, Lars A., byrådirektör (fr.o.m. den 17 april 1978) Horneij, Lennart, organisationsdirektör (fr.o.m. den 17 april 1978) Tengvall, Sven-Erik G., departementssekreterare (fr.o.m. den 6 mars 1978)

Lokal: Drottninggatan 20, 2 tr., tel. 2122 69 (Järnbrink), 2129 89 (Blomgren), 21 29 82 (Horneij), direktval 763 33 88 (Tengvall). Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Organisationskommittén har under liden mars - oktober 1978 hållit 19 sammaniräden.

Kommittén har genomfört de organisatoriska och praktiska förberedelserna för verksamheten vid försäkringsrätterna som startar den 1 januari 1979. Regeringen har genom beslut den lOnovember 1978 uppdragit åt organisationskommittén alt fullfölja utredningsarbetet angående bl. a. vissa administrativa frågor för försäkringsrätterna.

Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under är 1979.

40. Beredningen (S 1978:03) för försöksverksamhet rörande samarbete inom läkemedelsområdet med vissa utvecklingsländer

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 8 juni 1978 med uppdrag att planera, samordna och successivt utvärdera en försöksverksamhet rörande samarbete inom läkemedelsområdet med vissa utvecklingsländer samt lämna förslag beträffande utformningen av en eventuell framlida reguljär verksamhet inom detla område:

Ordförande: Lennmarker, Göran, sakkunnig (fr.o.m. den 2 oktober 1978)

Ledamöier: Abramowicz, Isak, departementssekreterare (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Elfwendahl, Bo, kansliråd (fr.o.m. den 2 okiober 1978) Mandahl, Håkan, byråchef (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Poluha, Olov, departementssekreterare (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Stenson, Bo, byrådirektör (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Tyndal, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 2 oktober 1978)


 


117                                     Kommittéer: Socialdepartementet    S;41

Sakkunniga: Karlsson, Bengt, direktör (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Lundbäck, Holger, professor (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Rönmark, John, direktör (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Wahlqvist, Stig. direktör (fr.o.m. den 2 oktober 1978)

Sekreterare: Karlen, Ingvar, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 13 november 1978) Lundgren, Dan, byrådirektör (fr.o.m. den 13 november 1978)

Lokal:     Fredsgatan    2,     tel.     21 61 47    (Lundgren).     Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för beredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II S 8.

Beredningen   har  under   tiden  oktober  -   november   1978  hållit  ett sammanträde.

Beredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

41. Sjukpenningkommittén (S 1978:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den  15 juni   1978 med uppdrag att göra en översyn av sjukpenningförsäkringen:

Ordförande: Granqvist, Liss M., president (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Ledamöter; Arrbäck Falk, Gunnel, kommunalråd (fr.o.m. den 1 juli 1978) Hållsten, E. Bertil, direktör (fr.o.m. den I juli 1978) Håvik, 1. Doris H., assistent, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juli 1978) Karlehagen, Sigvard, företagsläkare (fr.o.m. den I juli 1978) Nilsson, H. Christer, socionom, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juli 1978) Persson, R. Kjell-Åke, utredningschef (fr.o.m. den 1 juli 1978) Unge, Torkel, direktör (fr.o.m. den I juli 1978) Walander, Håkan L, ombudsman (fr.o.m. den 1 juli 1978) Wennerfors, Alf, informationschef, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Sakkunniga; Backman, Ulla-Britt, konsulent (fr.o.m. den 25 september 1978) Horn af Rantzien, Hans, sektionschef (fr.o.m. den 25 september 1978) Jönsson, E. Gustav, departementsråd (fr.o.m. den 25 september 1978) Strand, Karl-Erik, departementsråd (fr.o.m. den 25 september 1978)

Experter: Edvardsson, P. Einar, byråchef (fr.o.m. den 25 september 1978)


 


S:41    Skr 1978/79:103                                                        118

Smedmark, Göran G:son, byråchef (fr.o.m. den 25 september 1978) Svensson, Inge G., direktör (fr.o.m. den 25 september 1978) Svärd, Göran, förbundssekreterare (fr.o.m. den 25 september 1978)

Sekreterare: Nordborg, Kjerslin M., hovrättsassessor (fr.o.m. den 25 september 1978) Thoresson, Per Göran, hovrättsfiskal (fr.o.m. den 27 november 1978)

Lokal:  Oxlorgsgatan  4, 7  tr., tel. 21 53 41  (Nordborg).  Postadress: Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommiltéberättelse del II S 6.

Kommittén har under tiden juli - okiober 1978 hållit ett sammanträde. Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

42. Utredningen (S 1978:05) om familjevård för missbrukare, m. m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 för att initiera, samordna och utvärdera viss försöksverksamhet samt atl med utgångspunkt häri utreda vissa frågor rörande vård i familjehem av missbrukare:

Särskild utredare; Sannegård, Wilhelm, byrådirektör (fr.o.m. den 20 september 1978)

Sakkunniga: Hedlund, Maj-Britt, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 20 september 1978) Minell, Marita, sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1978) Sandberg, Ove, psykolog (fr.o.m. den 20 september 1978) Villner, Ina, sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1978)

Experter; Danielsson, Lars, arkitekt (f r .o .m. den 20 september 1978) Hultslrand, Lars R., hovrättsassessor (fr.o.m. den 20 seplember 1978) Linderoth, Tore, ombudsman (fr.o.m. den 20 september 1978) Olsson, Birger, lantbrukare (fr.o.m. den 20 seplember 1978) Vikström, Björn, psykolog (fr.o.m. den 20 seplember 1978)

Sekreterare; Stymne, Anders, forskningsassistent (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Lokal: Oxlorgsgatan 4,7 tr., tel. 2150 96. Postadress; Socialdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II S 7.

Ulredningen    har   t.o.m.    oktober    1978   hållit   ett   sammanträde.


 


119                              Kommittéer: Socialdepartementet    S;42

Försöksverksamhet har påbörjats i Norrbottens, Jämtlands och Skaraborgs län samt är planerad i Gotlands kommun.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela är 1979.


 


K:l    Skr 1978/79:103                                              120

Kommunikationsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978: 2, 4, 7, 9, II, 12, 15, 18, 21 och 22

Följande kommittéer inom avsnittet fullgör inte egentligt utred­ningsuppdrag: 1 och 4

1. Trafikpolitiska delegationen (K 1965:38)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 23 april 1964, den 24 november 1967 och den 7 september 1971 att ingå i en trafikpolitisk delegation:

Ordförande; Danell, C. Georg V., led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 oktober 1978)

Furbäck, Bengt L., generaldirektör (fr.o.m. den 1 november 1976 I.o.m. den 31 mars 1978) Liibeck, S. A. Lennart, statssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978)

Ledamöter; Björkman, N. G. Folke, redaktör, f. d. led. av riksdagen Ericson, Hans E., förbundsordförande Grafström, Erik O. Hj., f. d. generaldirektör Grebäck, Erik H., agronom, f. d. led. av riksdagen Himmelstrand, Gunnar G. F., direktör Högberg, Mats J. G., ekonomidirektör Kolare, Gustav C. K., f. d. förste förbundsordförande Lindberg, Sven J., ombudsman, led. av riksdagen Mellqvist, Sven A., expeditör, led. av riksdagen Persson, N. Arne, lantbrukare, led. av riksdagen Sellgren, Rolf O. M., transportplaneringschef, led. av riksdagen Sundblad, Lars G., disponent Thorell, K. Arne B,, direktör Öhrn, J. Bruno, departementsråd

Experter: Kritz, LarsO.,fil.dr Ranhem, Lars H., civilingenjör Sjöberg, E. Arne, direktör Sjökvist, Slig A. R., ingenjör


 


121                       Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K;2

Sekreterare; Carlsund, H. Bo H., departementssekreterare Norrbom, N. Claes-Eric, departementsråd

Lokal: Kommunikationsdepartementet, Vasagatan 8-10, Fack, 103 20 Stockholm, tel. växel 763 10 00, rikssamt. 11 73 34 (Norrbom)

Direktiven för delegationen, se Kungl. Maj:ts beslul den 23 april 1964. Tilläggsdirektiv, se 1972 års riksdagsberätlelse K 6.

I avvaktan på en trafikpolitisk propostion ligger arbetet tills vidare nere.

2. Befälsbemanningsutredningen (K 1970:29)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 23 maj 1969 för översyn av behörighetskraven för sjöbefäl (se Post- och Inrikes tidn. den 16 juni 1969);

Utredningsman: Borggård, Göran R., generaldirektör (I.o.m. den 15 juni 1978)

Experter: Forssblad, N. Douglas, direktör (I.o.m. den 15 juni 1978) Grenander, Nils, direktör (fr.o.m. den 1 november 19761.o.m. den 15 juni 1978)

Hadrup. Knut E. H., direktör (I.o.m. den 15 juni 1978) Hurden, Ragnar H. G., ombudsman (t.o.m. den 15 juni 1978) Karisson, Gunnar B. S., förbundsordförande (t.o.m. den 15 juni 1978) Wiebe, Stig W. O., direktör (I.o.m. den 15 juni 1978)

Sekreterare: Palm, Anders K., rådman (fr.o.m. den 25 januari 1977 I.o.m. den 15 juni 1978)

Direktiven för utredningen, se 1970 års riksdagsberätlelse K 29. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommitléberätlelse del II K 7.

Utredningen har under liden november 1977 - januari 1978 hållit tre sammanträden.

Utredningen har i januari 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:21) Bemanning av fartyg med en separat tryckt bilaga (Ds K 1977:6) Bemanning av fartyg i sex länder.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


K: 3    Skr 1978/79:103                                                          122

3.         Sakkunniga (K 1972:01) för att leda visst utrednings- och
utvecklingsarbete i fråga om metoder för märkning av olja i fartyg
(UMOF)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 18 februari 1972 för att leda vissl utrednings- och utvecklingsarbete i fråga om metoder för märkning av olja i fartyg;

Ordförande: Steen, Göran A., generaldirektör

Sakkunniga: Carlbom, Lars E., överingenjör Engdahl, O. Roland, gränschef Fahlin, Per G., avdelningsdirektör

Sekreterare: Agnedal, P.O., fil. lic.

Lokal: Statens Haverikommission, Munkbron 11,111 28 Stockholm, tel. växel 10 87 79 (ordföranden), Studsvik Energiteknik AB, 611 82 Nyköping, tel. växel 0155/800 00 (Agnedal)

Direktiven för kommittén, se 1973 års riksdagsberättelse K 38. Tilläggsdirektiv, se 1977 års kommittéberättelse del II K 3.

Sekreteraren har deltagit i de överläggningar som ägt rum med öslersjöstaterna för planering av ett gemensami märkningsförsök i Östersjön. Arbetet beräknas pågå under hela är 1979.

4.         Trafikpolitiska utredningen (K 1972:07)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 29 september 1972 för att utreda vissa trafikpolitiska frågor (se Post- och Inrikes tidn. den 16 december 1972);

Ordförande; Nelander, Olle M. V., direktör (I.o.m. den 31 augusti 1978)

Vice ordförande; Furbäck, Bengt L., generaldirektör (fr.o.m. den 1 november 19761.o.m. den 31 augusti 1978)

Ledamöter; Börjesson, Fritz A., lantbrukare, led. av riksdagen (I.o.m. den 31 augusti 1978)

Clarkson, Rolf A., direktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 december 1976t.o.m.den3l augusti 1978) Ericson, Hans E., förbundsordförande (i.o.m. den 31 augusti 1978)


 


123                  Kommittéer; Kommunikationsdepartementet    K;4

Larson, Rune, förste ombudsman (t.o.m. den 31 augusti 1978)

Lothigius, Cari-Wilhelm, lantbrukare, led. av riksdagen (t.o.m. den 31

augusti 1978)

Magnusson, John, konduktör, f. d. led. av riksdagen (I.o.m. den 31

augusti 1978)

Mellqvist, Sven A., expeditör, led. av riksdagen (I.o.m. den 31 augusti

1978)

Nicklasson, Lars-Erik, förbundsordförande (I.o.m. den 31 augusti 1978)

Normark,HagarM., led. av riksdagen (t.o.m. den 31 augusti 1978)

Persson,   N.   Arne,  lantbrukare,  led.   av riksdagen (fr.o.m.  den 23

december 1976 i.o.m. den 31 augusti 1978)

Sellgren, Rolf O. M., transportplaneringschef, led. av riksdagen (t.o.m.

den 31 augusti 1978)

Östling, Sven, direktör (t.o.m. den 31 augusti 1978)

Experter; Berglund, Å. Erik R., utredningschef (t.o.m. den 31 augusti 1978) Ericsson, M. Inger-Britl, ekonomidirektör (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Hadrup, Knut E. H., direktör (fr.o.m. den 1 januari 1976 I.o.m. den 22 december 1977)

Hurden, Ragnar H. G., ombudsman (fr.o.m. den 1 januari 1976 I.o.m. den 22 december 1977)

Hållsten, E. Bertil, direktör (t.o.m. den 31 augusti 1978) Johnsson, Jan G., lagman (t.o.m. den 31 augusti 1978) Källsson, K. A. Jan, direktör (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Lasson, Knut-Inge L., f. d. överdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Nordström, Lars E., bitr. professor (fr.o.m. den 1 januari 19761.o.m.den 22 december 1977)

Ocklind, Sigurd, intendent (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Rickard, Bengt O., ekonomidirektör (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Rude, Karl R., verkst. direktör (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Sellstedt, Bo I., fil. dr (i.o.m. den 31 augusti 1978) Wahlström, Per E., andre förbundsordförande (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)

Westerberg, Bengt C. G., statssekreterare (t.o.m. den 31 augusti 1978) Wredenfors, H. E. Walter, direktör (I.o.m. den 31 augusti 1978) Åslund, Alvar, andre förbundsordförande (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 22 december 1977)


 


K: 4    Skr 1978/79:103                                            124

Sekreterare: Ernmark, L. Göran G., avdelningschef (t.o.m. den 31 augusti 1978)

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberättelse K 44. Tilläggsdirektiv, se 1975 års kommittéberättelse K 28.

Utredningen har under liden november 1977 - augusti 1978 hållit sex sammanträden om sammanlagl åtta dagar. Därutöver har utredningens experter hållit ett antal sammanträden.

Utredningen har den 27 april 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:31) Trafikpolitik - kostnadsansvar och avgifier.

Uppdragei är därmed slutfört.

5. Fartygsmiljöutredningen (K 1973:04)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 5 juli 1973 för att uireda frågor som hänger samman med de ombordanstäUdas arbets- och miljöförhållanden m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 23 augusti 1973, den 10 februari 1975 och den 25 oktober 1975);

Utredningsman: Borggård, Göran R., generaldirektör (t.o.m. den 1 juni 1978) Sidenbladh, Karl J. E., f. d. hovrättspresident (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Experter: Ahlkvist, Ture W., ombudsman (fr.o.m. den 15 mars 1976) Alarik, Lennart, hovrättsassessor (fr.o.m. den 16 mars 1977) Baecklund, Lars I., direktör

Egstedt, Hans B., ombudsman (fr.o.m. den 12 juni 1978) Eliasson, Rolf E., skeppsredare

Eriksson, Per A., sjösäkerhetsdirektör (fr.o.m. den 15 mars 1976) Grenander, Nils, direktör Gullberg, Hans E., hovrättsråd Hadrup, Knut E. H., direktör

Hurden, Ragnar H. G., ombudsman (fr.o.m. den 15 mars 1976I.o.m. den II juni 1978)

Johansson, Bertil E., ombudsman

Lindskog, Björn E., jur. kand. (fr.o.m. den 25 januari 1977) Rude, Karl R., verkst. direktör

Stenmark, Bengt-Erik, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1977) Thomström, J. H. Torgny, civilingenjör Wahlström, Per E., andre förbundsordförande

Sekreterare; Grönstedt, Gert T. V., länsassessor (fr.o.m. den 1 september 1977 t.o.m. den 15 november 1978) Hogebrandt, S. Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 16 november 1978)


 


125                  Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K:6

Bitr. sekreterare: Hogebrandt, S. Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1977 t.o.m. den 15 november 1978)

Lokal; Lilla Nygatan 1, Fack, 103 10 Stockholm, tel. direktval 763 23 74

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberättelse K 37. Tilläggsdirektiv, se 1976 års kommittéberättelse K 20, 1978 års kommitléberätlelse del IIK 6 och 1979 års kommitléberätlelse, del IIK 11.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden. Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

6. Trafiksäkerhetsutredningen (K 1973:07)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndiganden den 5 juli och den 21 september 1973 och regeringens bemyndigande den 22 december 1976 för att uireda vissa trafiksäkerhelsfrågor (se Post- och Inrikes tidn. den 25 augusti 1973);

Ordförande; Tjällgren, Per Olov L., f. d. generaldirektör

Ledamöter; Annerstedt, YlvaS. V., adjunkt, ers. förled, av riksdagen (fr.o.m. den 22 december 1976)

Backman, Gösta B., departementsråd Håkansson, Alfred L., lantbrukare, led. av riksdagen Komstedt, P. L. Wiggo, disponent, led. av riksdagen Nilsson, Elvy I., led. av riksdagen

Printz, Å. Lennart, överdirektör (fr.o.m. den 25 februari 1977) Rejdnell, Erik H., kamrer, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 december 1976)

Rosqvist, G. Birger, mästerlols, led. av riksdagen Ryding, Gunvor I., industritjänsteman, f. d. led. av riksdagen Temryd, Carl-Olof, generaldirektör

Experter: Amalid, Bengt L., ingenjör (fr.o.m. den I februari 1977) Cronier, Sven S., förbundsjurist (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Douglas, Jacob L., byråchef

Gummesson, G. Margit K., skolkonsulent (fr.o.m. den 1 januari 1976) Håkansson, K. Ragnar, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1977) Kritz, Lars-Bruno, avdelningsdirektör Marlling, Per-Roland M., poliskommissarie


 


K;6    Skr 1978/79:103                                                      126

Mohlin, Hans H., byrådirektör

Nilsson, Jan-Erik L., major

Norberg, Randolph, sekreterare (fr.o.m. den I juli 1976)

Oskarsson, K. O. Alf, byrådirektör (fr.o.m. den 1 okiober 1977)

Pettersson, Bengt G., byrådirektör

Sohlberg, Lennart, herr (fr.o.m. den 1 februari 1977)

Thorson, G. Alvar, f.d. verkst. direktör

Sekreterare: Gunnarson, E. J. Ingvar, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Roosmark, G. Per-Olov, avdelningsdirektör

Bitr. sekreterare: Rindlöw, Leif G., departementssekreterare

Lokal: Lilla Nygatan 1,3 tr.. Fack, 103 10 Siockholm, tel. direktval 763 23 66 (Tjällgren), 763 23 64 (Gunnarson) och 763 23 63 (Roosmark)

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberättelse K 40.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheler, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete. Därutöver har ett antal sammaniräden hållits med fyra arbetsgrupper för frågor om barnens trafiksäkerhet, motorcyklisters och mopedisters trafiksäkerhet, väg- och trafikmiljöfrågor samt förarutbildningsfrågor.

Utredningens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

7. 1975 års Öresundsdelegation (K 1975:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 26 juni 1975 för att utreda frågor om fasta förbindelser över Öresund m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 5 juli 1975);

Ordförande: Hasslev, Nils-Olov F., ambassadör (t.o.m. den 30 september 1978)

Ledamöter: Hjelmqwist, Kari-Gustaf H., länsråd (t.o.m. den 30 september 1978) Rosqvist, C. Gunnar, trafikdirektör (t.o.m. den 30 september 1978) Ternryd, Cari-Olof, generaldirektör (t.o.m. den 30 september 1978) Wennerhorn, Karl Otto L., departementsråd (t.o.m. den 30 september 1978)

Experter; Algers, K. Staffan, sekreterare (t.o.m. den 30 september 1978) Alm, Ove J. G., vägdirektör (t.o.m. den 30 september 1978)


 


127                       Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K:8

Asp, Kenneth O. P., avdelningsdirektör (t.o.m. den 30 seplember 1978) Blomberg, A. J. Lennart, f. d. gatuchef (t.o.m. den 30 september 1978) Frisen, Rune E., byråchef (t.o.m. den 30 seplember 1978) Godlund,Sven A. I., professord.o.m. den 30 seplember 1978) Hållslen, E.  Bertil, direktör (fr.o.m. den  I  mars 1977 t.o.m. den 30 september 1978)

Källsbo, H. Arne, stadsbyggnadsdirektör (t.o.m. den 30 september 1978) Larsson, G. Nils-Olof, överingenjör (t.o.m. den 30 september 1978) Myrenberg, B. Sverker R., överingenjör (t.o.m. den 30 september 1978) Widén, Lars R., byrådirektör (t.o.m. den 30 september 1978) Winberg, Tage K. V., byråchef (t.o.m. den 30 seplember 1978)

Sekreterare: Lundin, Christer K. O., vägdirektör (t.o.m. den 30 seplember 1978)

Bitr. sekreterare: Jonasson, Holger L., planeringsdirektör (t.o.m. den 30 september 1978) Werner, Sven W., förste vägingenjör (t.o.m. den 30 seplember 1978)

Direktiven för delegaiionen, se 1976 års kommitléberätlelse K 31.

Delegationen har under tiden november 1977 - juni 1978 hållit åtta sammanträden, varav fyra gemensamt med molsvarande danska delegation. Därjämte har ett flertal sammaniräden ägt rum med delar av delegationen och med olika expertgrupper.

Delegationen har den 13 juni 1978 avgetl betänkandena (SOU 1978:18) Öresundsförbindelser, (SOU 1978:19) Öresundsförbindelser. Bilaga A. Ritningar och (SOU 1978:20) Öresundsförbindelser. Bilaga B. Konsekvenser för företag och hushåll. I anslutning härtill har delegationen avgett rapporterna (Ds K 1978:1) Öresundsförbindelser. Tekniska utredningar, (Ds K 1978:2) Öresundsförbindelser. Bilaga. KM-ritningar, (Ds K 1978:3) Öresundsförbindelser. Bilaga. HH-ritningar, (Ds K 1978:4) Öresundsförbindelser. Persontrafik över Öresund, (Ds K 1978:5) Öresundsförbindelser. Godstrafik över Öresund och (Ds K 1978:6) Öresundsförbindelser. Planerings- och miljöfrågor.

Uppdraget är därmed slutfört.

8. Sakkunnig (K 1975:07) med uppdrag att utreda vissa säkerhetsfrågor vid användning av truckar

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 juni 1975 för alt utreda vissa säkerhetsfrågor vid användning av truckar:

Sakkunnig: Lundbergh, Per C, hovrättsråd


 


K: 8    Skr 1978/79:103                                            128

Expert: Svenson, Gösta E., ingenjör

Lokal: Koncessionsnämnden för Miljöskydd, Näckströmsgatan 2, Box 7573, 103 93 Siockholm, tel. växel 22 98 10

Direktiven för den sakkunnige, se 1976 års kommittéberättelse K 32.

Den sakkunnige har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden med experten samt haft överläggningar med vissa myndigheter och organisationer.

Den sakkunnige beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

9. Sjömanspensionsutredningen (K 1975:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 november 1975 för utredning om sjömanspension (se Post- och Inrikes tidn. den 11 december 1975):

Ordförande; Petri, Carl Axel H., kammarrättspresident (fr.o.m. den I januari 1976 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Ledamöter: Grenander, Nils, direktör (fr.o.m. den  1 januari 1976 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Karlsson, Gunnar B. S., förbundsordförande (fr.o.m. den I januari 1976 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Experter: Hävermark, K. Gunnar J;son, f. d. organisationsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 31 okiober 1978)

Lindencrona, Gustaf, f. d. sjöfartsråd (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 31 okiober 1978)

Sjöquist, Hans E., byråchef (fr.o.m. den 1 januari 1976 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Vilhelmsson, A. Börje, hovrättsråd (fr.o.m. den 1 januari 19761.o.m. den 31 oktober 1978)

Sekreterare: Hogebrandt, S. Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1977 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II K 1.

Utredningen har under tiden november 1977 - juni 1978 hållit sju sammaniräden.


 


129                     Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K: 11

Utredningen   har   den   7   september   1978   avgelt   slutbetänkandet Sjömanspensioneringen (Ds K 1978:12). Uppdraget är därmed slutfört.

10. Utredningen (K 1976:01) om samverkansmöjligheterna hos vissa affärsverks och myndigheters verkstadsrörelser m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 december 1975 för att utreda om samverkansmöjligheterna hos vissa affärsverks och myndigheters verkstadsrörelser m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 3 januari 1976):

Sakkunnig; Bruno, Gösta F., f. d. överdirektör (t.o.m. den 31 augusti 1978) Swanstein, Stig N. S., generaldirektör (fr.o.m. den I september 1978)

Experier: Carisson, Jan M., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 november 1977) Dahlin, N. Åke S., överingenjör (fr.o.m. den 17 november 1977) Gellstedt, Björn P. T., departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1976) Swanstein, Slig N. S., generaldirektör (fr.o.m. den I juli t.o.m. den 31 augusti 1978)

Sekreterare; Brunsson, Karin M., byrådirektör (fr.o.m. den 1 november 1978) Formgren, J.Holger, fil. lic. (fr.o.m. den 1 april 19761.o.m.den 31 augusti 1978)

Lokal; c/o Generaldirektör Stig Swanstein, Fortifikationsförvaltningen, Lidingövägen 24, Fack, 104 50 Stockholm, tel. växel 67 90 00 ankn. 1769 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II K 2. Tilläggsdirektiv, se 1977 års kommittéberättelse del II K 5.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 haft överläggningar med vissa av de myndigheter som berörs av utredningens arbete. Arbetet har under del gångna året huvudsakligen varil inriktat på en redovisning av nuvarande produktionsförhållanden saml forsknings- och utvecklingsverksamheten vid berörda myndigheter.

Arbetet beräknas pågå under hela år 1979.

11. Körkortsutrednmgen (K 1976:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 mars 1976 för att uireda vissa körkorlsfrågor;

9    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


K; Il    Skr 1978/79:103                                                         130

Utredningsman: Gullnäs, S. Ingvar, justitiekansler (fr.o.m. den 30 mars 1976 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Sakkunnig: Nilsson, K. Valter, rättschef (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Experter: Hammarlund, Carl-Gunnar, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1977 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Jotoft, Yngve S., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Molander, Mats O., trafikinspeklör (fr.o.m. den 1 februari 1977 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Nilsson, H. G. Ola, chefsåklagare (fr.o.m. den 1 februari 1977 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Petersson, Jan G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 21 februari 1977 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Sjöberg, Hans E. L., förste länsassessor (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Täveby, Gunnar V., poliskommissarie (fr.o.m. den 1 februari 1977 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Wranghult, Hans O., byråchef (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Zeime, Claes A., byråchef (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 31 januari 1977)

Sekreterare: Junestad, N. Tony, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 mars 1977 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Petersson, Jan G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 20 februari 1977)

Wallin, John-Olof A., hovrättsassessor (fr.o.m. den 16 juni 1976 t.o.m. den 22 augusti 1978)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommiltéberättelse del II K 4. Tilläggsdirektiv, se 1977 års kommiltéberättelse del II K 6.

Utredningen har under tiden november 1977 - juni 1978 hållit nio sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisaiioner och andra som berörts av utredningens arbete.

Utredningen har i juni 1978 avgelt betänkandet (SOU 1978:27) Fortsatt körkortsreform.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


131                      Kommittéer: KommunikaHonsdepartementet    K: 13

12. Utredningen (K 1976:04) om vissa bidrags- och författningsfrågor avseende cykeltrafiken (Cykelutredningen)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 28 oktober 1976 för att pröva vissa bidrags- och författningsfrågor avseende cykeltrafiken (se Posi-och Inrikes tidn. den 25 november 1976):

Särskild utredare; Hammarskjöld, Claes Å. H., länsråd (t.o.m. den 1 okiober 1978)

Sakkunnig: Gustafson, Cari-Erik, f. teknisk direktör (t.o.m. den 1 oktober 1978)

Experter: Ferdinandson, Kaj L., trafikingenjör (fr.o.m. den 13 december 1976 t.o.m. den 1 oktober 1978)

Källström, Lars, byrådirektör (fr.o.m. den 2 januari t.o.m. den 1 oktober 1978)

Sekreterare; Jäderholm, Bengt A., departementssekreterare (fr.o.m. den 13december 1976 t.o.m. den 1 oktober 1978)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommitléberätlelse del II K 7.

Den särskilde utredaren har under tiden november 1977 - april 1978 hållit sex sammanträden med den sakkunnige, sekreteraren och experterna.

Ulredningen har den 14 april 1978 avgett betänkandet (Ds K 1978:7) Statsbidrag till cykelvägar.

Uppdraget är därmed slutfört.

13. SMHl-utredningen (K 1977:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 januari 1977 för att göra en översyn av Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet och organisation:

Särskild utredare: Bruno, Gösta F., f. d. överdirektör

Ledamöter i samrådsgrupp; Berggren, K. Roy, byråchef (fr.o.m. den 12 maj 1977) Farholt, Torborg, förste lokalvårdare (fr.o.m. den 12 maj 1977) Holmström, Ingemar, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 12 maj 1977) Larsson, Hans, statsmeteorolog (fr.o.m. den 12 maj 1977) Lönnqvist, Olov, byråchef (fr.o.m. den 12 maj 1977) Olsson, Lars E., byråchef (fr.o.m. den 12 maj 1977)


 


K: 13    Skr 1978/79; 103                                                       132

Rosenqvist, Stig, förste statsmeteorolog (fr.o.m. den 12 maj 1977) Stéen, Manfred, ingenjör (fr.o.m. den 12 maj 1977)

Experter: Bolin, Bert R. J., professor (fr.o.m. den 27 september 1977) Häggfeldt, Göran, byrådirektör (fr.o.m. den 27 september 1977) Jonason, Arne, förste stabsmeteorolog (fr.o.m. den 27 september 1977) Lindgren, I. Lennart, departementsråd (fr.o.m. den 27 seplember 1977) Sundberg-Falkenmark, Malin F. S., fil. dr (fr.o.m. den 27 september 1977)

Svärd, Lars-Göran, ADB-direktör (fr.o.m. den 27 september 1977) Synnerholm, Bo, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 27 september 1977)

Sekreterare: Dreber, Ulf P., departementssekreterare

Lokal: Kommunikationsdepartementet, Vasagatan 8-10, Fack, 103 20 Siockholm, tel. direktval 763 36 44

Direktiv och tilläggsdirektiv, se 1978 års kommitléberätlelse del II K I och 8.

Den särskilde utredaren har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit ca 30 sammanträden med dels samrådsgruppen, dels experterna och dels inom sekretariatet.

Utredaren beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

14. Typbesiktningsutredningen (K 1977:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 10 mars 1977 för att överväga och föreslå förbättringar i typbesiktningssystemet;

Särskild utredare; Johnsson, Jan G., lagman

Sakkunniga; Eklund, E. Sven-Olof, byråchef (fr.o.m. den 9 maj 1977) Gawell, Jonas, direktör (fr.o.m. den 9 maj 1977) Hibe, Erik G., direktör (fr.o.m. den 9 maj 1977)

Holm, A. Ernst Olaf, direktör (fr.o.m. den 9 maj 1977 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Kardell, J. Arne, hovrättsassessor (fr.o.m. den 22 augusti 1977) Lagerstam, Kurt, direktör (fr.o.m. den I november 1978) Sigfridsson, Sven-Erik I., hovrättsassessor (fr.o.m. den 9 maj 1977) Åslander,   A.   Nils-Olof  (Olle),   avdelningsdirektör  (fr.o.m.   den  9 maj 1977)


 


133                      Kommittéer; Kommunikationsdepartementet    K: 15

Experter: Egebäck, Karl-Erik, laborator (fr.o.m. den 19 september 1977) Ekberg, K. Gustav, civilingenjör (fr.o.m. den 19 september 1977) Salinger, Gerhard, civilingenjör (fr.o.m. den 19 september 1977) Tejle, Gunnar, civilingenjör (fr.o.m. den 19 september 1977 t.o.m. den 28 februari 1978)

Sekreterare: Björklund, Bengt T., hovrättsassessor (fr.o.m. den 9 maj 1977)

Bitr. sekreterare: Tejle, Gunnar, civilingenjör (fr.o.m. den 1 mars 1978)

Lokal: Departementens kommittéer, Lilla Kungsgatan 3, Box 347,401 25 Göteborg, tel. 031/17 38 00

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II K 3.

Den särskilde utredaren har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit lio sammanträden med de sakkunniga samt i samband med studiebesök haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och företag i Danmark, USA och Canada. Därutöver har tio sammanträden hållits med en särskild arbetsgrupp för bilavgasfrågor.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

15. Utredningen (K 1977:03) om huvudmannaskap för driften av Göta kanal

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 mars 1977 med uppdrag att - i samråd med bl. a. berörda landsiing - överväga frågan om huvudmannaskap för driften av Göta kanal och att i anslutning härtill förhandla med berörda intressenter;

Särskild utredare: von Sydow, Gunnar, f.d. landshövding (fr.o.m. den 1 juni 1977 t.o.m. den 15 juni 1978)

Sakkunnig; Rickard, Bengt O., ekonomidirektör (fr.o.m. den 1 juh 1977 t.o.m. den 15 juni 1978)

Expert; Ekelund, Hans E. B., byrådirektör (fr.o.m. den 5 juli 1977 t.o.m. den 15 juni 1978)

Sekreterju-e: Lindskog, Hans, länsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1977 t.o.m. den 15 juni 1978)


 


K: 15    Skr 1978/79:103                                                       134

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del 11 K 2.

Utredaren har under tiden november 1977 - maj 1978 haft tre överläggningar med representanter för aktieägarna i Göta Kanalbolag samt hållit tre sammaniräden med av kanalfrågan berörda landsiing och primärkommuner.

Utredaren har avgett en promemoria den 30 november 1977 och en den 21 februari 1978 samt den 10 maj 1978 redovisat förslag lill bolagsordning för det nybildade kanalbolaget.

Uppdraget är därmed slutfört.

16. Utredningen (K 1977:04) om vissa containerfrågor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 juni 1977 med uppdrag att utreda vissa containerfrågor:

Särskild utredare; Wilhelmsson,     Börje     A.,     försäkringsrättsråd     och     chef     för försäkringsrätten för Södra Sverige

Experter: Bergman,   Knut   Gunnar,   departementssekreterare  (fr.o.m.   den   20 september 1977)

Jahnke, A. A. F. Ulrich, sjökapten (fr.o.m. den 20 september 1977) Kjellegård, Bo C, byrådirektör (fr.o.m. den 20 september 1977) Linder, Mats O. H., byrådirektör (fr.o.m. den 20 september 1977) Lindh, N. H. Göran, byråchef (fr.o.m. den 20 september 1977) Rönngren, Bo E., förbundsombudsman (fr.o.m. den 20 september 1977)

Sekreterare: Göransson, E. Magnus, hovrättsfiskal (fr.o.m. den 1 juli 1977)

Lokal; Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö tel. 040/749 50

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II K 4.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tolv sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

17. Sjöfartspolitiska utredningen (K 1977:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 juni 1977 med uppdrag att göra en sjöf artspolitisk utredning:


 


135                      Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K: 17

Särskild utredare: Gerentz, Sven, direktör (fr.o.m. den 27 juni 1977)

Sakkunniga: Blennow, Ingemar, direktör (fr.o.m. den 12 september 1977) Grenander, Nils, direktör (fr.o.m. den 12 september 1977) Havik, Folke, direktör (fr.o.m. den 12 september 1977) Johansson, S. K. Lennart, generaldirektör (fr.o.m. den 12 september 1977)

Karlsson, Gunnar B. S., förbundsordförande (fr.o.m. den 12 seplember 1977)

Patriksson, Folke, skeppsredare (fr.o.m. den 12 september 1977) Rickard, Bengt O., ekonomidirektör (fr.o.m. den 12 september 1977) Rude, Karl R., verkst. direktör (fr.o.m. den 12 september 1977) Wahlström, Per E., andre förbundsordförande (fr.o.m. den 12 september 1977) Ödner, E. P. Sture, direktör (fr.o.m. den 12 september 1977)

Experter; Ekström, John E., ekon. lic, (fr.o.m. den 12 seplember 1977) Forsström, Ingrid, hovrättsassessor (fr.o.m. den 12 september 1977) Francke, Jan, kammarrättsråd (fr.o.m. den 12 september 1977) Jobin, Bengt Å., sekreterare (fr.o.m. den 12 seplember 1977) Källsson, K. A. Jan, direktör (fr.o.m. den 12 september 1977) Lasson, Knut-Inge L., f.d. överdirektör (fr.o.m.den 12 september 1977) Nordström, Lars E., bitr. professor (fr.o.m. den 19 april 1978) von Oelreich, Carl-Erik H., kommerseråd (fr.o.m. den 12 september 1977)

Olofsson, K. A. Lennart, riksbanksdirektör (fr.o.m. den 12 seplember 1977)

Rispe, Curt B..kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 16 november 1978) Sohlman, Staffan, departementsråd (fr.o.m. den 14 juli 1978) Strömberg, Ingemar, avdelningsombudsman (fr.o.m. den I februari 1978) Tallroth, N. Börje, departementssekreterare (fr.o.m. den 12 september 1977) Voss, Bertil G. P., departementsråd (fr.o.m. den 12 september 1977)

Sekreterare; Hyllengren, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. den I augusti 1977) Renck, Olle, ekon. lic. (fr.o.m. den 12 september 1977)

Bitr. sekreterare; Grönberg, Kerstin, byråsekreterare (fr.o.m. den 10 oktober 1977)

Lokal; Kommunikationsdepartementet, Vasagalan 8-10, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 3170 (Gerentz), 763 36 69 (Hyllengren), 763 23 89 (Renck), 763 36 49 (Grönberg)


 


K: 17    Skr 1978/79:103                                                        136

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II K 5.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden. Dessutom har hållits ett antal sammanträden med experter i olika arbetsgrupper.

Utredningen har den 31 maj 1978 avgett en begärd komplettering till befälsbemanningsutredningens betänkande (SOU 1978:21) Bemanning av fartyg.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

18. Särskild utredare (K 1978:01) med uppdrag att överväga frågan om huvudmannaskap för viss drift av Nora Bergslags järnväg

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 januari 1978 för att slutföra utredningarna rörande framtida driftformer för godstransporterna inom trafikområdet för Nora Bergslags järnväg och förhandlingarna rörande huvudmannaskap för viss drift av järnvägen:

Särskild utredare; Pellijeff, F. H. Alexej, direktör (fr.o.m. den 19 januari t.o.m. den 25 juni 1978)

Experter; Berg, Hans E., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 25 juni 1978)

Strömberg, Hjalmar M., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 25 juni 1978)

Uhnbom,  C.   Bengt  l;son, departementssekreterare  (fr.o.m.  den  1 februari t.o.m. den 25 juni 1978)

Sekreterare; Eriksson, N. Bert-Åke, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 25 juni 1978)

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommiltéberättelse del II Kl.

Den särskilde utredaren har under tiden februari - april 1978 hållit 16 sammanträden med experterna samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och företag som berörts av utredarens arbete.

Utredaren har den 16 juni 1978 avgett betänkandet (Ds K 1978:10) Statsövertagande av Nora Bergslags Järnväg.

Uppdragei är därmed slutfört.


 


137                    Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K:20

19.      Särskild utredare (K 1978:02) med uppdrag att ta upp
överläggningar med Stockholms kommun och Stockholms läns
landsting om flygplatsfrågan på lång sikt i Stockholmsregionen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 16 februari 1978 med uppdrag alt la upp överläggningar med Stockholms kommun och Stockholms läns landsting om flygplatsfrågan på lång sikt i Stockholmsregionen:

Särskild utredare: Lyberg, Bengt, f. d. landshövding (fr.o.m. den 16 februari 1978)

Experter; Elghuvud, Gösta E., f. d. fastighetschef (fr.o.m. den 14 september 1978) Hellström, Erik, hovrättsassessor (fr.o.m. den 14 september 1978) Lidbjörk, Gunnar, flygplatsdirektör (fr.o.m. den 14 september 1978)

Sekreterare: Andersson, Christer, departementssekreterare (fr.o.m. den 10 mars 1978)

Lokal: Kommunikationsdepartementet, Vasagatan 8-10, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 36 40

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommittéberättelse del II K 3.

Den särskilde utredaren har under tiden februari - okiober 1978 haft överläggningar med företrädare för Stockholms kommun och Stockholms läns landsting.

Utredaren beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

20.      Särskild utredare (K 1978:03) med uppdrag att se över
lagstiftningen rörande säkerheten på försvarsmaktens fartyg

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 16 februari 1978 med uppdrag att se över lagstiftningen rörande säkerheten på försvarsmaktens fartyg:

Särskild utredare: Steen, Göran A., generaldirektör (fr.o.m. den 21 februari 1978)

Experter; Alarik, Lennart, hovrättsassessor (fr.o.m. den 3 april 1978) Friefeldt, H. Jan, kommendörkapten (fr.o.m. den 3 april t.o.m. den 1 okiober 1978)

Gullberg, Hans E., hovrättsråd (fr.o.m. den 3 april 1978) Holmen, Björn, marindirektör första graden (fr.o.m. den 3 april t.o.m. den 30 september 1978)


 


K: 20    Skr 1978/79:103                                                       138

Jonasson. Rolf A. E., ombudsman (fr.o.m. den 3 april 1978) KJaar, Bengt J. I., kommendörkapten (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Melander, Kent A., byrådirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1978) 0'Konor, Bengt G. W., kommendör (fr.o.m. den 3 april 1978) Stenmark, Bengt-Erik, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 3 april 1978)

Sekreterare: Lindencrona, Gustaf, f. d. sjöfartsråd (fr.o.m. den 3 april 1978)

Lokal: Nockeby Backe 8, 161 51 Bromma, tel. 37 95 60

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommilléberältelse del 11 K 4.

Den särskilde utredaren har under tiden april - oktober 1978 hållit fyra sammanträden.

U tredaren beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

21. Särskild utredare (K 1978:04) med uppdrag att göra översyn av statens väg- och trafikinstituts verksamhet och finansiering, m. m. (VTI-utredningen)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 januari 1978 med uppdrag att göra översyn av statens väg- och trafikinstituts verksamhet och finansiering:

Särskild utredare; Clarkson, Rolf A., direktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 seplember 1978)

Experter; Gissdahl, Carl-Olof, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Hylländer, Göran C. A., förste revisor (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Strömberg, Hjalmar M., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Sekreterare: Holmgren, Magnus E. J., civilingenjör (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Bitr. sekreterare; Nyström, Göran K., kanslisekreterare (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)


 


139                     Kommittéer; Kommunikationsdepartementet    K:22

Ledamöter i samrådsgrupp: Asp, Kenneth O. P., avdelningsdirektör (fr.o.m. den I mars t.o.m. den 10 september 1978)

Bronge, Ingemar O. L., forskningschef (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Caristedt, Roland K. E., tekniker (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Engman, Sven B., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Magnusson, Georg K., förste forskningsingenjör (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Sylvén, Jan G. O., administrativ direktör (fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 10 september 1978)

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommilléberältelse del II K 2.

Den särskilde utredaren har under tiden mars - september 1978 hållit elva sammanträden med experterna samt sex sammaniräden med samrådsgruppen. Däruiöver har överläggningar skett med olika myndigheter och organisationer som berörts av den särskilde utredarens arbele.

Utredaren har den 8 september 1978 avgett betänkandet (Ds K 1978:11) Statens väg- och trafikinstitut - verksamhet och ekonomi.

Uppdraget är därmed slutfört.

22. Särskild utredare (K 1978:05) med uppdrag att göra en översyn av sjöfartsverkets sjökortsframställning

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 20 april 1978 med uppdrag att göra en översyn av sjöfartsverkets sjökortsframställning:

Särskild utredare: Bjerhammar, E. Arne, professor (fr.o.m. den 20 april t.o.m. den 30 november 1978)

Sekreterare; Engberg, Lars E., civilingenjör (fr.o.m. den 9 maj t.o.m. den 31 augusti 1978)

Åslund, K. Margaretha, civilingenjör (fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 27 november 1978)

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommittéberättelse del II K 5.

Den särskilde utredaren har under tiden april - okiober 1978 hållit två sammanträden   med   konsulter.   Fem   undersökningar   har  verkställts.


 


K:22    Skr 1978/79:103                                                         140

Utredaren har den 15 november 1978 avgett betänkandet (Ds K 1978:14) Sjöfartsverkets sjökortsframställning. Uppdragei är därmed slutfört.

23. Utredaren (K 1978:06) av differentierade körkort

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 8 juni 1978 med uppdrag att utreda det fortsatta genomförandet av reformen med differentierade körkort:

Särskild utredare: Dahlberg, Rolf I., yrkesvalslärare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 14 juni 1978)

Experter: Bengtsson, Hans, hovrättsassessor (fr.o.m. den 29 augusti 1978) Ericsson, Per-Inge, byråchef (fr.o.m. den 29 augusti 1978) Frohm, B. Allan, intendent (fr.o.m. den 29 augusti 1978) Hagander, Sten L, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 29 augusti 1978)

Sekreterare; Ringborg, Bengt, departementssekreterare (fr.o.m. den 29 augusti 1978)

Lokal: Kommunikationsdepartementet, Vasagatan 8-10, Fack, 103 20 Stockholm, tel. direktval 763 36 90

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommittéberättelse del II K 7.

Den särskilde utredaren har under tiden september - oktober 1978 hållit sex sammanträden med experterna samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredarens arbete.

Utredarens arbele beräknas pågå under hela år 1979.

24. Lufttransportutredningen (K 1978:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 maj 1978 med uppdrag all utreda vissa frågor beträffande luftfartens roll i en samordnad trafikpolitik, m. m.

Ordförande: von Sydow, Gunnar, f. d. landshövding (fr.o.m. den 26 juni 1978)

Ledamöter: Björk, Jimmy, sektionschef (fr.o.m den 26 juni 1978) Gellstedt, Björn P. T, departementsråd (fr.o.m. den 26 juni 1978)


 


141                 Kommittéer: Kommunikationsdepartementet    K:25

Nordell, J. Olof C, trafikdirektör (fr.o.m. den 26 juni 1978) Winberg, Henrik A., generaldirektör (fr.o.m. den 26 juni 1978)

Ledamöter i referensgrupp: Bengtsson, Kari F., verkmästare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 26 juni 1978)

Clarkson, Rolf A., direktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 26 juni 1978) Gustavsson, G. Ingvar, kommunalråd (fr.o.m. den 26 juni 1978) Håkansson, Alfred L., lantbrukare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 26 juni 1978)

Nyqvist, S. Yngve, länsbostadsdirektör, led. av riksdagen (fr_o.m. den 26 juni 1978)

Experter; Andersson, Christer, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978)

Hägglund, Bengt, ekonomichef (fr.o.m. den 1 november 1978) Olsson, Lennart, direktör (fr.o.m. den 1 november 1978) Persson, Tore, överste av 1. graden (fr.o.m. den I november 1978) Swarting, Sven, direktör (fr.o.m. den 1 november 1978) Åsbrink, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1978)

Sekreterare: Sundberg, Kjell M., departementssekreterare (fr.o.m. den 26 juni 1978)

Lokal: Kommunikationsdepartementet, Vasagalan 8-10, Fack, 103 20 Siockholm, tel. direktval 763 36 82

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommittéberättelse del 11 K 6.

Utredningen har under tiden juni - oktober 1978 hållit ell sammaniräde. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

25. Pilotutbildningsutredningen (K 1978:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 juni 1978 med uppdrag att utreda frågan om rekrytering och utbildning av flygförare till den civila luftfarten m. m.;

Särskild utredare: Letzén, K. Sven-Roland, ekonomidirektör (fr.o.m. den 29 juni 1978)

Experter; Bandholz, Tommy C.-G., flygstyrman (fr.o.m. den 26 september 1978) Engstrandh, P. Torgny B., flygkapten (fr.o.m. den 26 september 1978) Holmberg, Anders, flygstyrman (fr.o.m. den 26 september 1978) Liljedahl, Svante R., överstelöjtnant (fr.o.m. den 26 seplember 1978)


 


K:25    Skr 1978/79:103                                                        142

Palmqvist, Bengt G., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 26 september 1978) Tengner, Onni, byrådirektör (fr.o.m. den 26 seplember 1978)

Sekreterare: Cederwall, Ulf C, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 3 juli 1978)

Lokal: Lilla Nygatan  1,3 tr.. Fack, 103 10 Stockholm, tel. direktval 763 23 79 (sekreteraren)

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommittéberättelse del II K 8.

Den särskilde utredaren har under tiden juni - oktober 1978 hållit två sammanträden med experterna. Utredaren beräknas slutföra silirbete under år 1979.

26. Särskild utredare (K 1978:09) med uppdrag att företa en översyn av taxinäringen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 14 september 1978 med uppdrag att företa en översyn av taxinäringen;

Särskild utredare: Cederschiöld, Carl, bitr. direktör (fr.o.m. den 14 september 1978)

Experier: Levin, Jan L., hovrättsassessor (fr.o.m. den 12 oktober 1978) Selen, Jan-Olof, departementssekreterare (fr.o.m. den 12 okiober 1978)

Sekreterare: Waara, Rolf, civilekonom (fr.o.m. den 1 november 1978)

Lokal: Umeå universitet, Statistiska institutionen, 901 87 Umeå, tel. direktval 090/16 56 33

Direktiven för den särskilde utredaren, se 1979 års kommittéberättelse del II K 9.

Den särskilde utredaren har under tiden september - oktober 1978 hållit ett sammanträde med experterna. Utredaren beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


143                                   Kommittéer: Ekonomidepartementet    E:l

Ekonomidepartementef

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978:1, 6, 9 och II

1. 1968 års kapitalmarknadsutredning (Fi 1969:59)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts och regeringens bemyndiganden den 13 september 1968 och den 11 november 1976 för översyn av kapitalmarknadens struktur och funktionssätt (se Post- och Inrikes tidn. den 16 okiober 1968):

Ordförande: Wickman, H. Krister, f. d. riksbankschef, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 13 november 1973)

Ledamöter: Back, Klas H., försäkringsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1974) Browaldh, Tore, tekn. dr Höök, Erik S. V., professor Iveroth, C. Axel, direktör

Johansson, Knut B. M., f. d. förbundsordförande, led. av riksdagen Lindblad, Sven J. H., bankdirektör Mehr, Hjalmar L., f. d. landshövding Nilstein, Arne H., förbundsdirektör

Sjönell, P. Bengt G., direktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 12 november 1976) Wohlin, Lars M., statssekreterare (fr.o.m. den 12 november 1976)

Experter; Eklöf, Kurt. G. A., riksbanksdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1974) Karlsson, Erik L., bitr. riksbanksdireklör (fr.o.m. den 1 januari 1974) Persson, Lars E. H., hovrättsråd (fr.o.m. den 9 februari 1977) Sjönander, Bo Jonas, direktör (fr.o.m. den 11 april 1974)

Sekreterare: Hansson, Lars R., bankokommissarie

Bitr. sekreterare: Sahlén, Anders F., pol. mag. (t.o.m. den 31 januari 1978)


 


E;l     Skr 1978/79:103                                                           144

Lokal: Sveriges Riksbank, Brunkebergs torg 11, Box 16283, 103 25 Stockholm, tel. växel 22 82 00

Direktiven för utredningen, se 1969 års riksdagsberätlelse Fi 59.

Utredningen har under tiden november 1977 - januari 1978 hållit ett sammanträde.

Utredningen har den 30 januari 1978 avgett betänkandena (SOU 1978; 11) Kapitalmarknader i svensk ekonomi, (SOU 1978:12) Kapitalmarknaden i svensk ekonomi. Bilaga 1. Kapitalmarknader utomlands och (SOU 1978:13) Kapitalmarknaden i svensk ekonomi. Bilaga 2-4.

Uppdraget är därmed slutfört.

2. Utredningen (Fi 1970:70) rörande förhållandet mellan bankgiro och postgiro

Tillkallad enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 30 december 1969 för att utreda förhållandet mellan bankgiro och postgiro (se Post- och Inrikes tidn. den 29 januari 1970):

Särskild utredare: Malmgren, Kurt K-G., rättschef (t.o.m. den 15 februari 1978) Walberg, Sten S., generaldirektör (fr.o.m. den 16 februari 1978)

Experter: Anderberg, K. Ingvar, direktör (fr.o.m. den 22 februari 1978) Hallman, Eric R., överdirektör (fr.o.m. den 22 februari 1978) Lindeberg, Sven A., byrådirektör (fr.o.m. den 22 februari 1978) Nilsson, Gösla V., postgirochef (fr.o.m. den 22 februari 1978) Teleslam, Gösta L., direktör (fr.o.m. den 16 februari 1978)

Sekreterare: Persson, G. Bertil, riksbanksdirektör (t.o.m. den 15 februari 1978) Wärnsund, Sven-Olof, byrådirektör (fr.o.m. den 16 februari 1978)

Lokal: Bankinspektionen, Drottninggatan 50-52, Box 16069, 103 22 Stockholm, tel. växel 24 21 20

Direktiven för utredningen, se 1971 års riksdagsberättelse Fi 56. Tilläggsdirektiv, se 1979 års kommittéberättelse del II E 1.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 27 sammanträden.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


145                                   Kommittéer: Ekonomidepartementet    E;4

3. Betalningsbalansdelegationen (Fi 1975:02)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 30 oktober 1974 för samordning av betalningsbalansstatistiken (se Post- och Inrikes tidn. den I mars 1975):

Ordförande: Wohlin, Lars M., statssekreterare (fr.o.m. den I mars 1977)

Ledamöter: Hansson, Lars R., bankokommissarie Lönnqvist, Åke S. G., avdelningschef

Ersättare för ledamot; Esaieson, Erik R. A., statistikchef (för Lönnqvist) Franzén, J. Thomas H., avdelningsdirektör (för Hansson) (fr.o.m. den 18 oktober 1977) Wahlstedt, Bengt L., departementssekreterare (för Wohlin)

Sekreterare; Svensson, Hans O., byrådirektör (fr.o.m. den 19 juni 1975)

Lokal; Sveriges Riksbank, Brunkebergslorg 11, Box 16283, 103 25 Stockholm, tel. växel 22 82 00 (sekreteraren)

Direktiven för delegationen, se 1976 års kommitléberätlelse Fi 36.

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden.

Delegaiionen har den 30 november 1978 avgett rapporten Sveriges betalningsbalans - redovisning och utveckling fram till 1975.

Delegationens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

4. Utredningen (Fi 1975:03) om löntagarna och kapitaltillväxten

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 30 januari 1975 och den 12 maj 1977 för att utreda frågor om löntagarfonder (se Post- och Inrikes tidn. den 8 februari 1975)

Ordförande; Mehr, Hjalmar L., f. d. landshövding

Ledamöier: Adelsohn, Ulf, borgarråd (fr.o.m. den 21 september 1977 t.o.m. den 30 juni 1978)

Bartley, A. Osborne, professor (fr.o.m. den 19 oktober 1977) Bergström, N. Hans I., tf. kansliråd (fr.o.m. den 5 december 1978)

10    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


E;4    Skr 1978/79:103                                                          146

Edin, Per Olov, utredningschef (fr.o.m. den 19 oktober 1977)

Landberg, Maj-Lis H. A., led. av riksdagen

Meidner, Rudolf A., fil. dr

Nilsson, Karl-Erik, bitr. direktör

Nilsson, Kjell O. H., metallarbetare, led. av riksdagen

Rämgård, Rolf I., led. av riksdagen

Stefanson, R. Stig S., optikermästare, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. den

1 juli 1977)

Tham, Carl G. W., statsråd (fr.o.m. den 9 februari 1976 t.o.m. den 14

november 1978)

Waldenström, Erland, direktör

Wijkman,  Anders I. S., generalsekreterare, f. d. led. av riksdagen

(fr.o.m. den 1 juli 1978)

Önnesjö, Karl Erik A., direktör

Experter: Boman, Ragnar Å., civilekonom (fr.o.m. den I seplember 1977) Böök, Sven Åke, föreståndare (fr.o.m. den 14 juli 1977) Dahlsten, Ulf L., byråchef (fr.o.m. den 9 mars 1976) Eidem, Rolf I., civilekonom (fr.o.m. den 1 april 1977) Johansson, Sven-Erik N., professor (fr.o.m. den 9 mars 1976) Kristoffersson, Anders W., fil. kand. (fr.o.m. den 1 april 1977) Låflman, Lennart R., civilekonom (fr.o.m. den 1 december 1977) Saläng, B. Stefan, byrådirektör (fr.o.m. den 1 september 1977)

Sekreterare: Öhman, Berndt, universitetslektor (fr.o.m. den 1 december 1975)

Bitr. sekreterare; Nordell, J. Olof C, trafikdirektör (fr.o.m. den Ijuni 1975) Skog, Rolf R., civilekonom (fr.o.m. den 7 november 1978)

Lokal: Regeringsgatan 19, 1 tr., 11153 Stockholm, tel. 2108 20 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse Fi 37.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden. Därutöver har en särskild referensgrupp angående sambandet mellan löner och vinster hållit tre sammanträden.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

5. Finansieringsbolagskommittén (Fi 1975:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 25 september 1975 för uiredning om finansieringsbolagen m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 19 november 1975):


 


147                                  Kommittéer; Ekonomidepartementet    E;6

Ordförande: Eklöf, Kurt G. A., riksbanksdirektör

Sakkunniga: Jansson, Paul G., elektriker, riksgäldsfullmäktig, led. av riksdagen Regnéll, Cari Göran, fil. dr, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 12 januari

1977)

Experter: Livijn, Claes-Olof, direktör (fr.o.m. den 15 mars 1976) Persson, Lars E. H., hovrättsråd (fr.o.m. den 12 januari 1977) Telestam, Gösta L., direktör (fr.o.m. den 1 april 1976) Ödlund, Lars-Olof, direktör (fr.o.m. den 15 mars 1976)

Sekreterare: Klangby, Lars-Erik, avdelningsdirektör

Bitr. sekreterare; Uggla, J. Magnus, byråsekreterare (fr.o.m. den 15 november 1976)

Lokal: Sveriges Riksbank, Brunkebergslorg 11, Box 16283, 103 25 Stockholm, tel. växel 22 82 00 (sekreteraren och bitr. sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse Fi 42.

Kommittén har i december 1977 avgetl betänkandet (SOU 1977:97) Finansieringsbolag.

Kommittén kommer att ta ställning till sitt uppdrag vad avser fondkommissionärer när riksdagen har behandlal prop. 1978/79:9 med förslag till fondkommissionslag, m. m.

6. FoB-utredningen (E 1976:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 11 november 1976 och den 24 mars 1977 för att uireda frågan om behovet av framtida folk- och bostadsräkningar:

Ordförande: Lemne, Mats H., landshövding

Ledamöter; Holm, J. Lennart, generaldirektör (fr.o.m. den 8 februari 1977) Karlsson, Bengt Olof, departementsråd (fr.o.m. den 8 februari 1977) Ruisl, Erik H., professor (fr.o.m. den 8 februari 1977) Wallberg, Klas H. S., avdelningschef (fr.o.m. den 8 februari 1977) Ågren, Lars O. T., direktör (fr.o.m. den 13 april 1977)


 


E:6    Skr 1978/79:103                                                          148

Experter: Danielsson, Georg, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 29 juni 1977) Grunberger, Jan R., byrådirektör (fr.o.m. den 29 juni 1977) Gustafsson, K. Börje, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 29 juni 1977) Landström, L. Ivan, byrådirektör (fr.o.m. den 29 juni 1977) Samuelsson, Per S., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Sjögren, Bernt A., avdelningsdirektör (fr.o.m. den I april 1978)

Sekreterare: Landberg, K. Erik, byrådirektör (fr.o.m. den 1 mars 1977)

Bitr. sekreterare: Ekwall, Thomas F. H., byrådirektör (fr.o.m. den 1 maj 1977) Lundström, K. Sixten L., byrådirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Lokal; Fredsgatan 6, 4 tr., 111 52 Stockholm, tel. 21 74 83 eller 21 74 73

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II E 6.

Utredningen har under november 1977 - oktober 1978 hållit 16 sammaniräden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen har den 23 december 1977 avgett delbetänkandet (Ds E 1977:2) Lägesrapport från FoB-utredningen.

Utredningen har i december 1978 avgett sitt huvudbetänkande (SOU 1978:79) Förslag till undersökning om hushåll, bostäder och sysselsättning 1980.

Uppdraget är därmed slutfört.

7. Banklagsutredningen (Fi 1976:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 juni 1976 för att göra en översyn av banklagstiftningen (se Post- och Inrikes tidn. den 20 juli 1976);

Ordförande: Malmgren, Kurl K-G., rättschef

Ledamöier: Danielsson, C. Bertil, bankdirektör Danielsson, Stig A., bankinspektör Eklöf, Kurl G. A., riksbanksdirektör Lindquist, Sven B. E., direktör Svenson, Sven G., direktör Thunholm, Lars-Erik, bankdirektör


 


149                            Kommittéer: Ekonomidepartementet    E:8

Sakkunnig: Thörn, Lars-Olof, avdelningsdirektör

Experter: Bökmark, Jan S., hovrättsassessor

Dahlheim, Bo I. G., byrådirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1976) Lindstrand, H. Tomas, civilekonom (fr.o.m. den 1 april 1978)

Sekreterare; Bredin, Lars A. G., kansliråd (fr.o.m. den 20 april 1977)

Bitr. sekreterare; Noltorp, Lars G. N., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1978) Nordström, L. Anders, tf. hovrättsassessor (fr.o.m. den 20 november 1978)

Lokal; Göta hovrätt, Hovrättstorget, Box 422, 551 02 Jönköping, tel. växel 036/11 94 30 (bitr. sekreterarna)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del II E I.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammanträden.

Utredningen har i november 1978 avgett delbetänkandet (Ds E 1978:4) Nya kapiialtäckningsregler för bankerna. Delbetänkande angående bankernas rörelseregler m. m. beräknas bli framlagt under år 1979.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

8. Utredningen (E 1977:01) angående statistiska centralbyråns (SCB) uppgiftsinsamling

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 mars 1977 för att utreda frågan om statistiska centralbyråns uppgiftsinsamling;

Särskild utredare; Landberg, K. Erik, byrådirektör (fr.o.m. den 25 april 1977)

Experter; Levenius, Gustav B. G., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 20 september 1977)

Printz, Bengt-Åke L., organisationsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1977) Sandström, K. Rune, direktör (fr.o.m. den 20 september 1977)

Sekreterare: Hallberg, Dag R., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 19 seplember 1977)

Lokal: Fredsgatan 6, 4 tr., 111 52 Siockholm, tel. 21 62 73 eller 21 74 83


 


E:8    Skr 1978/79:103                                                          150

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del 11 E 1.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av ulredningens arbete.

Utredningen har i maj 1978 a\'gelt delbetänkandet (Ds E 1978:2) Minskade uppgjflskrav på företag.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

9. Utredningen (E 1977:02) om lönsparande

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 maj 1977 med uppdrag atl utreda frågan om möjligheter till ökat lönsparande;

Särskild utredare: von Sydow, Gunnar, f. d. landshövding

Sakkunnig: Jakobsson, Ulf G., planeringschef (fr.o.m. den 15 augusti 1977)

Experter: Anclow, Per R., kammarrättsassessor (fr.o.m. den 15 augusti 1977) Dahlberg, Lars C, departementsråd (fr.o.m. den 1 september 1977) Widestrand, Lars O., byrådirektör (fr.o.m. den 1 okiober 1977)

Sekreterare: Atterwall, Göran L., jur. kand. (fr.o.m. den 15 augusti 1977t.o.m. den22 januari 1978)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II E 2.

Utredningen har i januari 1978 avgett betänkandet (Ds E 1978:1) Ökat lönsparande. Uppdraget är därmed slutfört.

10. Kommittén (E 1977:03) med uppdrag att utreda med valutaregleringen sammanhängande spörsmål

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 30 juni 1977 för att utreda med valutaregleringen sammanhängande spörsmål:

Ordförande; Wickman, H. Krister, f. d. riksbankschef, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 20 september 1977)


 


151                          Kommittéer; Ekonomidepartementet    E;II

Ledamöter; Berg, Bengt R., direktör (fr.o.m. den I februari 1978) Berg, Bengt Åke, utredningssekreterare (fr.o.m. den 1 februari 1978) Eklöf, Kurt G. A., riksbanksdireklör (fr.o.m. den 1 februari 1978) Ekman, Jan E. H. M., bankdirektör (fr.o.m. den 1 februari 1978) Enlund, Eric P., statsråd, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari t.o.m den 24 oktober 1978)

Grönfors, Kurt G. W., professor (fr.o.m. den 1 februari 1978) Johansson, Göran, ombudsman (fr.o.m. den 1 februari 1978) Larsson, L. Thorsten, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1978) Nilsson,BenglG.,utredningschef (fr.o.m. den 1 februari 1978) Wachtmeister, Knut G. N.,led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1978)

Experter: Hall, Kurt Arne, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1978) Nipstad, Jan A., bankokommissarie (fr.o.m. den 15 november 1977) Nyström, Lars A., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Persson, Lars E. H., hovrättsråd (fr.o.m. den 7 november 1978) Sanden, Peter, fil. kand. (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Huvudsekreterare: Sahlén, Anders F., pol. mag. (fr.o.m. den I september 1978)

Sekreterare: Öjeheim, Per-Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Bitr. sekreterare: de Neergaard, Claes D., civilekonom (fr.o.m. den Ijuli 1978 l.o.m.den 28 februari 1979)

Lokal: Regeringsgatan 65,3 tr., Box 7311, 103 90 Stockholm, tel. 21 55 20 (huvudsekreteraren)

Direktiven för kommittén, se 1978 års kommittéberättelse del II E 3.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden. Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

11. Utredningen (E 1977:04) angående statistiska centralbyråns framtida behov av utrustning för automatisk databehandling

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 16 juni 1977 för atl utreda statistiska centralbyråns framtida behov av utrustning för automatisk dalabehandling;


 


E;ll    Skr 1978/79:103                                                           152

Särskild utredare: Hjalmarsson, S. Åke, byråchef (fr.o.m. den 17 oktober 1977)

Experter; Ärvas, Christer G. T., avdelningschef (fr.o.m. den 24 oktober 1977) Gustavson, J. Krister, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 24 oktober 1977) Lönnberg, C. Åke B., departementssekreterare (fr.o.m. den 24 okiober 1977) Öhman, Ulf R., departementssekreterare (fr.o.m. den 24 oktober 1977)

Sekreterare; Söderberg, E. Lennart, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 24 oktober 1977 t.o.m. den 30 november 1978)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II E 4.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tretton sammanträden. Därutöver har fyra sammanträden hållits med särskilda arbetsgrupper.

Ulredningen har den 30 november 1978 avgett betänkandet (Ds E 1978:3) ADB för SCB.

Uppdragei är därmed slutfört.

12. Utredningen (E 1977:05) angående översyn av lagen om försäkringsrörelse m. m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 oktober 1977 föratt se över lagen om försäkringsrörelse m. m.:

Särskild utredare: Lind,  Johan  A.   L.,  hovrättslagman,  ordförande  i arbetsdomstolen (fr.o.m. den 21 november 1977)

Experter: Bökmark, Jan S.. hovrättsassessor (fr.o.m. den 10 januari 1978) Eriksson, A. A. Tage, direktör (fr.o.m. den 10 januari 1978) Svensson, Åke E. F., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 10 januari 1978) von Willebrand, Karin M., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 10 januari 1978)

Sekreterare; Hahn, R. A. Birgitta, hovrättsassessor (fr.o.m. den 10 januari 1978)

Lokal; Gamla Riksbanken, tel. växel 14 10 00 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II E 5.

Utredningen har under tiden den 10 januari 1977 -oktober 1978 hållit fyra sammanträden.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


153                            Kommittéer; Budgetdepartementet    Bo:l

Bostadsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978:3,6, 7, 8 och 22

1.1969 års punktskatteutredning (Fi 1970:57)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndiganden den 21 mars 1969, den 29 juni 1970 samt den 18 juni 1971 för att se över gällande bestämmelser på punktskatteområdet i vissa delar (se Post- och Inrikes tidn. den 5 juni 1969 och den 2 oktober 1970:

Ordförande: Edslrand, Karl-Ingmar, departementsråd (fr.o.m. den 12 juli 1976)

Ledamöter; Thulin, Einar E;son, f. d. skattedirektör Wadell, Ulla G. S., skattedirektör (fr.o.m. den 12 juli 1976) Willart, N. Bo, byråchef

Experter; Andersson, Fritz A. R., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 12 juli 1976) Friedner, Lars F. V., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 28 september 1977) Olsson, Bertil O., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 14 september 1976) Schultz, J. Allan S., f. d. bitr. skatledirektör Sjöstrand, A. Mats T., byrådirektör (fr.o.m. den 14 september 1976)

Sekreterare; Lindgren, Per Anders, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 25 april 1977)

Bitr. sekreterare: Körner, Klas-Håkan (Håkan), tf. kammarrättsassessor (fr.o.m. den 17 oktober 1977)

Lokal; Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (ordföranden och sekreteraren). Postadress; Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden.

Utredningen har den 12 september 1978 avgett delbetänkandet (Ds B 1978:8) Beskattningen av sockerfria konfektyrer.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.


 


B:2    Skr 1978/79; 103                                                         154

2. Mervärdeskatteutredningen (Fi 1971:05)

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 15 oktober 1971 med uppdrag att vetkställa leknisk översyn av mervärdeskatten (se Post- och Inrikes tidn. den 11 november 1971);

Utredningsman; Fridolin, Hans R., departementsråd

Experter: Allström, B. Greger B;son, bitr. skattedirektör (t.o.m. den 28 februari 1978)

Crabo, Sven, direktör Helmers, Dag, professor Lindstam, Leif E., kammarrättsråd Mellbin, B. Lennart, byråchef Norrman, Bo U. S., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 mars 1978)

Sekreterare: Olofsson, L. Göran, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1976)

Bitr. sekreterare: Skarell, Gunnar E. A., departementssekreterare

Lokal; Budgetdepartementet, Kanslihusannexet, Riddarhustorget 7-9, Fack, 103 10 Stockholm, tel. växel 763 10 00 (sekreteraren och bitr. sekreteraren)

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Ulredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 15 sammaniräden. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

3.1972 års skatteutredning (Fi 1972:02)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ls och regeringens bemyndiganden den 14 april 1972 och den 18 november 1976 för att se över skattesystemet, m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 19 maj 1972):

Ordförande; Sjönander, Bo Jonas, direktör (fr.o.m. den 29 november 1976)

Ledamöter; Andersson, M. Alvar, lantbrukare, led. av riksdagen Beutley, A. Osborne, professor (fr.o.m. den 1 april 1974) Bergqvist, G. Holger, civilekonom, led. av riksdagen (fr.o.m. den 29 november 1976)


 


155                             Kommittéer: Budgetdepartementet    B;3

Björne, B. Gunnar, departementsråd

Brandt, Erik R., f. d. ombudsman, f. d. led. av riksdagen

Enlund, Eric P., statsråd, led. av riksdagen (fr.o.m. den 29 november

1976)

Gadd, P. E. Arne, revisionsdirektör, led. av riksdagen

Hedborg, Anna M., sekreterare (fr.o.m. den 29 juni 1974)

Hermansson, Carl-Henrik, f. d. chefredaktör, led. av riksdagen

Holgerson, Nils H., direktör (fr.o.m. den 26 februari 1975)

Hörnlund, Gördis K., fru, led. av riksdagen

Krislenson, E. Valter, metallarbetare, led. av riksdagen

Lundgren Bo A. M., civilekonom, led. av riksdagen (fr.o.m. den 29

november 1976)

Sundkvist, K. R. Tage, lantbrukare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 29

november 1976)

Sundström, Olof G., utredningschef (fr.o.m. den 25 maj 1977)

Tobisson, Lars F., partisekreterare (fr.o.m. den 29 november 1976)

Experter: Anclow, Per R., kammarrättsassessor (fr.o.m. den 12 januari 1976) Andersson, Karl Olov, direktör (fr.o.m. den 9 december 1976) Barghoitz, Percy B., fil. kand. (fr.o.m. den 1 december 1976) Edlund, C. Bertil, departementsråd

Fries, Ingmar F., departementssekreterare (fr.o.m. den 21 februari 1977) Garke, Hans B., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 12 augusti 1974) Jakobsson, Ulf G., planeringschef (fr.o.m, den 26 april 1977) Jönsson, E. Gustav, departementsråd Lindstam, Leif E., kammarrättsråd

Persson, E. Annika, departementssekreterare (fr.o.m. den 14 april 1975) Swartling, Anders J. A., departementsråd (fr.o.m. den 15 februari 1976) Åberg, Carl Johan, forskare (fr.o.m. den 16 december 1975)

Expert i frågor som rör viss deklarationsundersökning; Nilsson, J. Ove G., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 25 seplember 1974)

Expert i frågor som rör progressiv ulgiftsskait:

Lodin, Sven-Olof, professor (fr.o.m. den 21 augusti 1975)

Sekreterare; Hulgaard, Bodil C, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1976)

Bitr. sekreterare; Gammer, Gerhard, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 1 mars 1976) Holm, Lars G., tf. kammarrättsassessor (fr.o.m. den 22 november 1976) Nyström, Kerstin, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 15 februari 1976)

Direktiv     och     tilläggsdirektiv     för     utredningen,     se 1973     års riksdagsberättelse Fi 42. Tilläggsdirektiv, se 1974 års riksdagsberättelse


 


B;3    Skr 1978/79:103                                                           156

Fi 32     och     1975    års    kommhtéberättelse     Fi 27    samt     1977    års kommiltéberättelse del II B 6.

Utredningen har under tiden november - december 1977 hållit två sammanträden.

Utredningen har den 30 december 1977 avgett betänkandet (SOU 1977:91) Översyn av skattesystemet.

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Utredningen (Fi 1972:06) om underställning av avtal

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 30 juni 1972 för att utreda vilka frågor om arbets- och anställningsvillkor för tjänstemän som skall underställas Kungl. Maj;t och vilka som därutöver skall underställas riksdagens lönedelegation (se Post- och Inrikes tidn. den 10 juli 1972):

Utredningsman: Foyer, Lars O., kanslichef

Lokal: Riksdagens näringsutskott, Brunkebergsterrassen 1, 100 12 Stockholm, tel. växel 14 20 20

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberättelse Fi 46.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete vid årsskiftet 1978-1979.

5. Utredningen (Fi 1973:01) om säkerhetsåtgärder m. m. i
skatteprocessen

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 16 februari 1973 för att uireda frågan om regler om kvarstad, skingringsförbud m. m. i skatteprocessen (se Post- och Inrikes tidn. den 7 mars 1973):

Ordförande: Nordenadier, Anders, länsåklagare

Ledamöter: Bergh, Sten, länsråd

Gustafsson, K. G. Wilhelm, rektor, led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 juni 1978)

Söderström, Kurt I. W., ingenjör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 juni 1978)

Welander, Gösta, departementsråd Weslberg, H-0. (Olle), svarvare, led. av riksdagen

Sakkunnig; Nord, Karl-Erik, skattedirektör (fr.o.m. den 30 juni 1978)


 


157                              Kommittéer; Budgetdepartementet     8:6

Experter; Bjernstad, S. L. Börje, kronofogde Björnesjö, Sven G., taxeringsrevisor

Bruhn, Sigleif (Leif) E., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 30 juni 1978) Gustafsson, K. G. Wilhelm, rektor, led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 mars 1977 t.o.m. den 29 juni 1978)

Hirschfeldt, Johan H., bitr. skattedirektör (fr.o.m. den 30 juni 1978) Jarenius, J. Christer 1., direktör

Johanson, Lars R., länsråd (fr.o.m. den 17 februari 1976) Ljungwall, N. E. Folke, kammaråklagare (fr.o.m. den 17 februari 1976) Söderström, Kurt I. W., ingenjör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 mars 1977 t.o.m. den 29 juni 1978)

Sekreterare; Erling, E. Martin H., hovrättsfiskal (fr.o.m. den 22 april 1974)

Bitr. sekreterare; Nordahl, Jan-Erik, hovrättsassessor (fr.o.m. den 17 juni 1977 t.o.m, den 30 november 1978)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel växel 040/749 50 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1974 års riksdagsberätlelse Fi 40. Tilläggsdirektiv, se 1979 års kommittéberättelse del II B 6.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 13 sammanträden. Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

6. Sakkunnig (Fi 1973:02) med uppdrag att utreda frågan om förvaltningen av Drottningholms kungsgård

Tillkallad enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 11 maj 1973 för atl utreda frågan om förvaltningen av Drottningholms kungsgård (se Post- och Inrikes tidn. den 2 juni 1973);

Utredningsman: Lindberg, N, Olof, expeditionschef (fr.o.m. den 20 seplember 1974)

Sekreterare; Sellvall, L. Göran, kansliråd

Direktiven för den sakkunnige, se 1974 års riksdagsberättelse Fi 41.

Den sakkunnige har den 7 februari 1978 avgetl betänkandet (Ds B 1978:1) Förvaltningen av Drottningholms kungsgård. Uppdraget är därmed slutfört.


 


B:7    Skr 1978/79:103                                             158

7. Revisions- och rationaliseringsutredningen (Fi 1974:02)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 28 juni 1974 för att utreda frågan om gränsdragningen mellan förvaltningsrevision och rationaliseringsverksamhet inom statsförvaltningen m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 20 juli 1974);

Ordförande; Magnander, Ebbe E. A., avdelningschef (fr.o.m. den 15 december 1976)

Ledamöter; Ehrling, G. O. Ingvar, departementsråd (fr.o.m. den 15 december 1976) Jarmar, L. Håkan, organisationsdirektör (fr.o.m. den 15 december 1976) Palm, Tore, revisionsdirektör (fr.o.m. den 15 december 1976)

Sakkunniga: Edman, Kurt E., krigsråd (fr.o.m. den 25 mars 1977) Löwenmark,J. Örjan T., major (fr.o.m. den 15 december 1976; avliden) Sagrén, K. Åke, överstelöjtnant (fr.o.m. den 12 januari 1978)

Sekreterare: Grufberg,   Maj-Britt   K.,   tf.   organisationsdirektör  (fr.o.m.   den   15 december 1976) Nyman, V, Seppo, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 16 maj 1977)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommittéberättelse Fi 39.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 15 sammanträden.

Utredningen har den 2 november 1978 avgett betänkandet (Ds B 1978:9) Förvaltningsrevision inom försvaret.

Uppdraget är därmed slutfört.

8. Utredningen (Fi 1974:05) angående den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning och organisation

Tillkallad enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 13 september 1974 för att utreda frågan om den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning och organisation (se Post- och Inrikes tidn. den 5 november 1974);

Utredningsman: Jeding, Lars G., tf. utbildningschef (fr.o.m. den 11 oktober 1976)

Experter: Andersson, L. Ingemar, ombudsman Asplund, C. Christer, ombudsman Jalling, Hans G. T., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 februari 1977)


 


159                              Kommittéer; Budgetdepartementet    B:9

Gothefors, Per L., ombudsman

Lagerström, Ulf Å., departementssekreterare (fr.o.m. den 26 augusti

1976)

von Otter, Caslen, professor (fr.o.m. den 10 februari 1977)

Sekreterare: Claeson, Bo, tf. departementssekreterare (fr.o.m. den 11 oktober 1976)

Bitr. sekreterare: Söderström, Lars M., byrådirektör (fr.o.m. den 21 februari 1977)

Direktiven för utredningen, se 1975 års kommitléberätlelse Fi 42.

Utredningen har under tiden november 1977 - maj 1978 hållit fyra sammanträden.

Ulredningen har den 17 december 1976 avgelt betänkandet (SOU 1976:61) Statlig personalutbildning, ett principförslag och den 6 juni 1978 betänkandet (SOU 1978:41) Statlig personalutbildning, utbildning för administration och ledning.

Uppdragei är därmed slutfört.

9. Skattetilläggsutredningen (Fi 1975:06) (SU)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 februari 1975 föratt utreda frågan om det skatteadministrativa sanktionssystemet (se Post- och Inrikes tidn. den 16 maj 1975);

Ordförande; Widmark, P, Sverker V., tf. kammarrättslagman

Sakkunniga; Sundkvist, K. R. Tage, lantbrukare, led. av riksdagen Westberg, H-0. (Olle), svarvare, led. av riksdagen

Experter; Baekkevold, Arne E., kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 augusti 1975) Burström, Brita A., byråchef (fr.o.m. den 1 augusti 1975) Fries, Ingmar F., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1978)

Gustafson, G. Arne, direktör (fr.o.m. den 20 oktober 1975) Johansson, Bo G. H., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1975) Lundholm, Eric L. O., bitr. skattedirektör (fr.o.m. den I augusti 1975) Malsson, Tommy, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1975)

Sekreterare: Werdinius, Claes A., hovrättsfiskal (fr.o.m. den 1 augusti 1975)


 


B;9    Skr 1978/79:103                                                          160

Bitr. sekreterare; Olsson, E. Ragnar, taxeringsintendeni (fr.o.m. den 12 september 1977)

Lokal: L. Nygatan 1,1 tr., tel. växel 763 10 00 (sekreteraren). Postadress: Budgetdepartementet, Fack. 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommitléberätlelse Fi 40.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 18 sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisaiioner och andra som berörs av utredningens arbele. Vidare har utredningen under perioden företagit studiebesök i Danmark, Finland och Norge.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

10. Utredningen (Fi 1976:02) om beskattning av tjänstepensioner

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 mars 1976 för att utreda vissa frågor angående avdrag vid inkomsttaxering för kostnader för tryggande av anställds pensionering, m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 23 mars 1976):

Utredningsman: Wahlgren, E. Göran, regeringsråd

Experter; Berglöf, J. Sigvard C. D;son, skattedirektör Eriksson, Gösta, direktör

Fries, Ingmar F., departementssekreterare (fr.o.m. den 4 september 1978)

Kihlström, Laila K. E., direktör (fr.o.m. den 19 januari 1977) Lindberg, Göran, direktör

Persson, E. Annika, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 april t.o.m. den 3 september 1978)

Sköllerholm, S. Ove J., hovrättsassessor (fr.o.m. den 22 februari 1977) Thornell, Anders B., länsråd (fr.o.m. den 19 januari 1977) Öhman, Arne J. P., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 19 januari 1977)

Sekreterare; Edling, A. Roland, tf. förste länsassessor

Lokal; Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro, tel. växel 019/13 60 00 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommiltéberättelse del II B 3.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 14 sammanträden.


 


161                             Kommittéer: Budgetdepartementet    B; Il

Utredningen har den 20 november 1978 avgett delbetänkandet (Ds B 1978:13) Avdragsrätt for utländska pensionsförsäkringspremier m.m. Utredningen beräknas slulföra sitt arbete under år 1979.

11. Företagsobeståndskommittén (Fi 1976:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 12 februari 1976 föratt utreda frågan om samordning av statliga åtgärder vid företags obestånd (se Post- och Inrikes tidn. den 22 maj 1976):

Ordförande: Westerlind, Erik A., landshövding

Ledamöter; Boström, Curt B., kamrer, led. av riksdagen

Fransson, Arne A. E., personalchef, led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 juni 1977)

Fridolfsson, Filip W., fabrikör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 30 juni 1977)

Löfberg, Karl Axel, f. d. departementsråd Wilhelmsson, Arne E., rådman Ångström, Rune T., led. av riksdagen

Sakkunniga; Ekström, Bert O., avdelningschef (fr.o.m. den 15 juni 1976) Jäderqvist, K. Bertil, kronofogde (fr.o.m. den 1 september 1976) Spendrup, K. Aksel, avdelningschef (fr.o.m. den 30 juni 1977) Åvall, Sven K., direktör (fr.o.m. den 15 juni 1976)

Experier: Björklund, Jan O., planeringsdirektör (fr.o.m. den 9 september 1976) Bovidson, Thure, företagareföreningsdirektör (fr.o.m. den 9 seplember 1976)

Herrstedt, Henry T. O., länsarbetsdirektör (fr.o.m. den 9 september 1976) Thornell, Anders B., länsråd (fr.o.m. den 9 september 1976)

Sekreterare; Ohlsson, J. Staffan C, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 15 juni 1976)

Bitr. sekreterare; Berge, Lars Magnus, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 18 september 1978)

Ottemark, Hans O., byrådirektör (fr.o.m. den 22 augusti 1977 t.o.m. den 17 september 1978)

11    Riksdagen 1978/79. I sami Nr 103


 


B; 11     Skr 1978/79:103                                                       162

Lokal: Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00( sekreteraren och bitr. sekreteraren). Postadress: Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1977 års kommitléberätlelse del II B I.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden samt haft överiäggningar med olika myndigheler, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete. Kommittén har under perioden företagit en studieresa till Norrbottens län.

Kommittén beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

12. 1976 års fastighetstaxeringskommitté (Fi 1976:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 16 september 1976 för alt göra en översyn av reglerna för fastighetstaxering (se Post- och Inrikes tidn. den 30 oktober 1976):

Ordförande; Björne, B. Gunnar, departementsråd

Ledamöter: Hall, A. Bertil, fastighetsråd

Jansson,  Paul  G., elektriker, riksgäldsfullmäktig,  led.  av riksdagen (fr.o.m. den 17 mars 1978)

Josefson, Stig A., lantbrukare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 17 mars 1978)

Lundgren, Bo A. M., civilekonom, led. av riksdagen (fr.o.m. den 17 mars 1978)

Malmberg, C. Lars E., bitr. skattedirektör

Stensson, S. L. Börje, skolchef, led. av riksdagen (fr.o.m. den 17 mars 1978) Wadell, UllaG.S., skattedirektör

Sakkunnig: Fredelius, Bo B., kammarrättsråd (fr.o.m. den 10 februari 1977)

Experier; Carlegrim, N. Erik A., professor (fr.o.m. den 10 februari 1977) Fridell, G. Ingvar, universitetslektor (fr.o.m. den 20 mars 1978) Fries, Ingmar F., departementssekreterare (fr.o.m. den 12 september 1977)

Henriksson, Kjell-Åke, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 12 juni 1978) Jönsson, Per Ivan, vattenrättsråd (fr.o.m. den lOfebruari 1977) Nilsson, Nils-Erik, professor, avdelningschef (fr.o.m. den 19 september 1977)


 


163                                    Kommittéer; Budgetdepartementet    B; 13

Sekreterare: Hiibinette, Ewa L. E., kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 28 april 1978) Widebäck, I. Birgitta, hovrättsfiskal (fr.o.m. den 6 oktober 1976)

Lokal: L. Nygatan 1, 1 tr., tel. växel 763 10 00 (Widebäck). Postadress: Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för kommittén, se 1977 års kommittéberättelse del II B 4. Tilläggsdirektiv, se 1979 års kommittéberättelse del II B 4.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 32 sammanträden samt haft överiäggningar med olika myndigheter, organisaiioner och andra som berörs av kommitténs arbele. Däruiöver har ett flertal sammanträden hållits med särskilda arbetsgrupper inom kommittén.

Kommitténs arbete beräknas pågå under hela år 1979.

13. Förvaitningsutredningen (B 1977:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 december 1976 för att utreda frågan om bättre metoder för planering och hushållning i statsförvaltningen:

Ordförande: Tarschys, N. Daniel, statssekreterare, led. av riksdagen

Ledamöter: Hanson, Per-Olof, borgarråd Karlsson, F. Göran, redaktör, led. av riksdagen Kristiansson, N. Axel, lantbrukare Lewén-Eliasson, Anna Lisa, led. av riksdagen Pettersson, S. Arne, sekreterare, led. av riksdagen Träff, Sven-Olov A., direktör, led. av riksdagen

Sakkunniga; Andersson, B. Göran, ombudsman Båfält, B. Evert, kanslichef (fr.o.m. den 15 mars 1977) Carlsson, Jan-Olof, bergsingenjör

Carnhagen, Göran E. T., departementsråd (fr.o.m. den 15 mars 1977) Olsson, E. Olof, andre förbundsordförande

Experter: Dahlberg, Lars B. L.,avdelningsdirektör(fr.o.m.den l4november 1977) Dahlberg, Lars C, departementsråd (fr.o.m. den 1 okiober 1977) Engström, Odd E. L., utredningssekreterare (fr.o.m. den 25 mars 1977) Esping, Hans G., revisionsdirektör (fr.o.m. den 22 september 1977)


 


B; 13    Skr 1978/79:103                                                       164

Fallenius, Ann Marie, byrådirektör (fr.o.m. den 1 seplember 1977)

Fransson, Bo-Gunnar L., avdelningschef (fr.o.m. den 25 mars 1977)

Hillman, Bo I., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 13 juni 1977)

Magnander, Ebbe E. A., avdelningschef (fr.o.m. den lOfebruari 1977)

Printz, Bengt-Åke L., organisationsdirektör (fr.o.m. den 15 september

1977)

Werbell, Bror I., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 augusti 1977 t.o.m.

den 31 juli 1978)

Wetterberg, Ulf G., tf. departementsråd (fr.o.m. den februari 1978)

Widebäck, Ulf M., hovrättsassessor (fr.o.m. den 30 augusti 1977)

Sekreterare: Annerberg, Rolf G., byrådirektör (fr.o.m. den 12 april 1977) Carlsson, Sture E., byrådirektör (fr.o.m. den 12 april 1977)

Bitr. sekreterare: Norén, Agneta, byrådirektör (fr.o.m. den 1 februari 1978) Schiick, Johan H., byrådirektör (fr.o.m. den 11 september 1978)

Lokal; L. Nygatan 1, 1 tr., tel. växel 763 10 00 (sekreterarna och bitr. sekreterama). Postadress: Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II B 11.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden samt haft överiäggningar med olika myndigheter, utredningar och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen har den 28 februari 1978 till statsrådet och chefen för budgetdepartementet avgett en skrivelse om tillämpning och efterlevnad av kungörelsen (SFS 1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd. En arbetsgrupp inom utredningens sekretariat har i juni 1978 avgett skriften Krångla lagom!

Utredningen beräknas slutföra sitt arbele under år 1979.

14. Vägtrafikskatteutrednmgen (B 1977:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 mars   1977 med uppdrag att göra en leknisk översyn av vägtrafikbeskaltningen:

Särskild utredare; Lindstam, Leif E., kammarrättsråd

Experter; Bomhager, Sven-Åke (Sven) I., förste byråsekreterare Carlson, Å. Lennart, bitr. skatledirektör Eriksson, K. Birger, avdelningsdirektör


 


165                             Kommittéer: Budgetdepartementet    B: 15

Guste, Göran L., byrådirektör

Skarell, Gunnar E. A., departementssekreterare

Sekreterare; Sjöstrand, A. Mats T., byrådirektör

Lokal; Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (sekreteraren). Postadress: Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberättelse del II B 2.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit elva sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter och organisationer som berörs av ulredningens arbete.

Utredningen har den 17 juli 1978 avgelt delbetänkandet (Ds B 1978:5) Översyn av vägtrafikbeskattningen. Del 1. Kilometerskatt.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

15. Stämpelskatteutrednuigen (B 1977:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 21 april 1977 med uppdrag att se över reglema om stämpelskatt och expeditionsavgift samt avgiften för förhandsbesked i taxeringsfrågor:

Särskild utredare: Francke, Jan Å., kammarrättsråd

Experter; Bredin, Lars A, G., kansliråd Hagman, Björn O., byrådirektör

Kleist, Åke O., revisionsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1978) Lundholm, Eric L. O., bitr. skattedirektör Rehnström, K. Åke H., hovrättsassessor Åhlén, Lars, lagman

Sekreterare: Tomgren, Håkan E., kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 11 juni 1977)

Lokal: Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (sekreteraren). Postadress: Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II B 5.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tolv sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheler som berörs av utredningens arbete.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


B; 16    Skr 1978/79:103                                                        166

16. Utredningen (B 1977:07) med uppdrag att utreda frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 maj 1977 med uppdrag att utreda frågan om lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län:

Särskild utredare: Ångström, Rune T., led. av riksdagen

Sakkunniga; Beckman, Lars E. A., bitr. professor, universiletsrektor Carlsson, P. Bertil, kommunalråd Forsell, Harry A., länsråd Lundberg, Henry L., direktör Svensson, Åke G., fil. dr, utbildningsledare

Expert: Pärson, Hanns B. S., direktör (fr.o.m. den 15 augusti 1977)

Sekreterare: van der Capelien, Constance (Connie) E., departementssekreterare Peterson, Christer B. O., byrådirektör (fr.o.m. den 1 februari 1978)

Lokal: Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå, tel. växel 090/ 12 20 00 (Peterson).

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommiltéberällelse del II B 6.

Utredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit fyra sammanträden.

Utredningen har den 30 december 1977 avgett delbetänkandet (Ds B 1977:11) Lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län, del 1 och den 27 november 1978 delbetänkandet (Ds B 1978:14) Lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län, del 2.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete i början av år 1979.

17. Monopolutredningen (B 1977:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 juli 1977 med uppdrag att utreda frågan om särställning för vissa myndigheter och förelag vid leveranser till staten:

Särskild utredare: Lindencrona, Gustaf C. A., bitr. professor (fr.o.m. den 1 augusti 1977)

Expert; Bergkvist, Arne B. S., byrådirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977)


 


167                                    Kommittéer: Budgetdepartementet    B; 18

Sekreterare; Roman, Rolf-Erik, pol. mag. (fr.o.m. den 15 oktober 1977)

Lokal: Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (sekreteraren). Postadress: Budgetdepartemeniet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse dei II B 7.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden med en interdeparlemental referensgrupp samt haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer, företag och andra som berörs av utredningens arbete.

Utredningen har den 19 juni 1978 avgett delbetänkandel (SOU 1978:48) Konkurrens på lika villkor.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete i början av år 1979.

18. Delegationen (B 1977:09) för företagens uppgiftslämnande m. m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 juni 1977 för att aktivt verka för att begränsa och underlätta företagens uppgiftslämnande;

Ordförande: Wirsäll, Nils-Erik, verkst. direktör (fr.o.m. den I september 1977)

Ledamöter; Ahrfelt, Bengt, avdelningschef (fr.o.m. den 1 seplember 1977) Andersson, BenglL, vice verkst. direktör (fr.o.m. den 1 seplember 1977) Bergstig, Lars H., informationssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1977)

de Woul, Jan T. J., pol. mag. (fr.o.m. den 1 september 1977) Haglund, Sune K., boktryckare (fr.o.m. den 1 september 1977) Hallenius, G. Ingemar, lantbrukare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 5 december 1978)

Hedberg, Stig £., förbundsjurist (fr.o.m. den 1 seplember 1977) Myrbeck, Arne K. D., sektionschef (fr.o.m. den 1 september 1977) Radesjö, G. Wivi-Anne, företagare led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 seplember 1977)

Tarschys, N. Daniel, statssekreterare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 september 1977 t.o.m. den 4 december 1978) Wästberg, Greta E., direktör (fr.o.m. den 1 september 1977)

Expert: Landberg, K. Erik, byrådirektör (fr.o.m. den 1 september 1977)

Delegationens kansli är organiserat i sektorer med utgångspunkt från departementens verksamhetsområden.


 


B; 18    Skr 1978/79:103                                                       168

Sekreterare; Armholl, Roland H., byrådirektör (fr.o.m. den 1 november 1978) Densjö,  K.  A.  Sören, byrådirektör (fr.o.m. den  13 oktober 1977), arbetsmarknads-, utrikes-, handels- och industridepartementen Edsta, Björn O., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 november 1977 t.o.m. den 15 maj 1978), utrikes- och handelsdepartementen Hallberg, Dag R., avdelningsdirektör (fr.o.m. den I oktober 1978), social-och försvarsdepartementen

Ihrmark, Astrid K. M., byrådirektör (fr.o.m. den 1 juli 1978), budget-och utbildningsdepartementen

Lemne, Marja E., departementssekreterare (fr.o.m. den 13 okiober 1977 t.o.m. den 30 juni 1978), kommun-, bostads-, utbildnings- och socialdepartementen

Lindqvist, A. M. Christina, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 13 okiober 1977 t.o.m. den 26 november 1978), justitie- och kommunikationsdepartementen samt delar av jordbruksdepartementet Nordqvist, Rolf G., pol. mag. (fr.o.m. den 1 januari 1979) Pedersen, Zaid O. B., byrådirektör (fr.o.m. den 13 oktober 1977), ekonomidepartementet och delar av jordbruksdepartementet (miljöfrågor)

Printz, Bengt-Åke L., organisationsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1977), kanslichef

Tollerz, Kerstin B., byrådirektör (fr.o.m. den 5 oktober 1977 t.o.m. den 5 oktober 1978), budgetdepartementet

Werbell, Bror I., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 okiober 1978), kommun- och bostadsdepartementen

Lokal: Birger Jaris torg 7-9, Fack, 103 10 Stockholm, tel. växel 22 36 00 (sekreterarna)

Direktiven för delegationen, se 1978 års kommittéberättelse del II B 8.

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheter, företag, organisaiioner och andra som berörs av delegationens arbete.

Delegationens arbete beräknas pågå t.o.m. år 1980.

19. Dagspresskommittén (B 1978:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 januari 1978 med uppdrag att göra en allmän översyn över gällande bestämmelser för statligt stöd till dagspressen;

Ordförande; Nilsson, N. Per-Erik, justitieombudsman (fr.o.m. den 25 januari 1978)


 


169                             Kommittéer: Budgetdepartementet    B:20

Ledamöter: Andersson, A. Gösta J., skogsbrukare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 25 januari 1978)

Andersson, J. Sven G., utredningssekreterare (fr.o.m. den 25 januari 1978)

Hanson, Per-Olof, borgarråd (fr.o.m. den 25 januari 1978) Karlsson, K. J. Urban, internationell sekreterare (fr.o.m. den 25 januari 1978)

Nordin, Sven-Erik, led. av riksdagen (fr.o.m. den 25 januari 1978) Svensson, Olle F. S., chefredaktör, led. av riksdagen (fr.o.m. den 25 januari 1978) Tobisson, Lars F., partisekreterare (fr.o.m. den 25 januari 1978)

Sakkunniga: Engström, Johan L. E., verkst. direktör (fr.o.m. den 25 januari 1978) Johansson, Östen, redaktör (fr.o.m. den 25 januari 1978) Präntare, Bo L. O., kanslichef (fr.o.m. den 25 januari 1978) Ramstén, Nils E., ombudsman (fr.o.m. den 25 januari 1978)

Experter; Hedén, Kerstin E., kanslisekreterare (fr.o.m. den 2 mars 1978) Ohlsson-Leijon, S. H. Lennart, direktör (fr.o.m. den 2 augusti 1978) Westergren, Håkan W., byrådirektör (fr.o.m. den 2 augusti 1978)

Sekreterare: Gustafsson, Karl Erik, docent (fr.o.m. den 25 januari 1978)

Bitr. sekreterare: Hanson, H. Samuel (Sam) M., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 mars 1978)

Lokal: Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (sekreteraren och bitr. sekreteraren). Postadress; Budgetdepartemeniet, Fack, 103 10 Stockholm.

Direktiven för kommittén, se 1979 års kommitléberätlelse del II B 1.

Kommittén har under tiden mars - oktober 1978 hållit fem sammanträden.

Kommittén har den 9 oktober 1978 avgelt delbetänkandet (Ds B 1978; 10) Översyn av presstödet.

Huvudmannaskapet för kommittén, vars arbete beräknas pågå under hela år 1979, avses bli överfört till utbildningsdepartementet.

20. Traktamentsbeskattningssakkunniga (B 1978:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 januari 1978 med uppdrag att se över reglema om beskattning av traktamenten m.m.:


 


B:20    Skr 1978/79:103                                                         170

Ordförande: Reuterswärd. Erik A. P., regeringsråd (fr.o.m. den 16 mars 1978)

Ledamöter: Boström, Curt B., kamrer, led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 mars 1978) Hägelmark, S. Eric L., kapten, led. av riksdagen (fr.o.m. den 16 mars 1978)

Sakkunniga; Anclow, Per R., kammarrättsassessor (fr.o.m. den 16 mars 1978) Hirschfeldt, Johan H., bitr. skattedirektör (fr.o.m. den 16 mars 1978) Hägglund, Sven-Olof, ombudsman (fr.o.m. den 16 mars 1978) Högberg, K. Gunnar, direktör (fr.o.m. den 16 mars 1978) Ljungh, Claes W., utredningssekreterare (fr.o.m. den 16 mars 1978) Ulfhielm, Monica H. V., sekreterare (fr.o.m. den 16 mars 1978)

Experter: Edlund, C. Bertil, departementsråd (fr.o.m. den 16 mars 1978) Karlson, Matts E., förste revisor (fr.o.m. den 29 juni 1978) Wilhelmsson, F. Uno, lönedirektör (fr.o.m. den 16 mars 1978)

Sekreterare: Palme, Sven C. G., regeringsrättssekreterare (fr.o.m. den 14 mars 1978) Ström, Ivan S., länsassessor (fr.o.m. den 14 mars 1978)

Lokal: Gamla riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (sekreterarna). Postadress: Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm.

Direktiven för de sakkunniga, se 1979 års kommittéberättelse del II B 2.

De sakkunniga har under tiden april - oktober 1978 hållit fem sammaniräden. Därutöver har sammanträden hållils i en särskild arbetsgrupp.

De sakkunnigas arbete beräknas pågå under hela år 1979.

21. Konsidtexportutredningen (B 1978:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 mars 1978 med uppdrag atl utreda frågan om samverkan i fråga om statlig konsultverksamhet i utlandet m. m.;

Särskild utredare: Dennis, Bengt, ambassadör (fr.o.m. den 13 mars 1978)

Expert: Lonaeus, G. Håkan N., departementssekreterare (fr.o.m. den 10 april 1978)


 


171                            Kommittéer; Budgetdepartementet    B:22

Sekreterare; Skogö, Ingemar, byrådirektör (fr.o.m. den 13 mars 1978)

Bitr. sekreterare: Svensson, Cari-Gustaf Å., civilekonom (fr.o.m. den 13 november 1978)

Lokal: Tysta Marigången 2,4 tr., tel. växel 763 10 00. Postadress: Konsullexportutredningen, Ulrikesdeparlemenlet, Box 16121, 103 23 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1979 års kommitléberätlelse del II B 3.

Utredningen har under tiden maj - oktober 1978 haft överläggningar med olika myndigheter och företag som berörs av utredningens arbete. Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

22. Organisationskommittén (B 1978:04) för statens arbetsgivarverk

Tillkallade enligt regeringens beslut den 29 juni 1978 med uppgift atl under liden intill den 1 januari 1979 förbereda de närmare besluten om arbetsgivarverkets ställning, uppgifter och inre organisation;

Ordförande: Uggla, Karl-Lennart, generaldirektör (fr.o.m. den 3 juli 1978)

Ledamöter: Bohlin, Bengt C, lönedirektör (fr.o.m. den 3 juli 1978) Engdahl, K. Anders F., departementssekreterare (fr.o.m. den 3 juli 1978) Kolström, K. E. Gunnar, lönedireklör (fr.o.m. den 3 juli 1978) Larsson, Gösla E., personaldirektör (fr.o.m. den 3 juli 1978) Lindahl, K. Olof R., förhandlingsdirektör (fr.o.m. den 3 juli 1978)

Experter: Lagerström, Ulf Å., departementssekreterare (fr.o.m. den 3 juli 1978) Rydén, Jan E., överdirektör (fr.o.m. den 31 oktober 1978)

Särskilda direktiv har ej meddelals.

Kommittén har under tiden juni - oktober 1978 hållit 18 sammanträden.

Kommittén har den 15 september 1978 avgelt förslagtill anslagm.m. och den 20 november 1978 förslag till instruktion m. m. för statens arbetsgivarverk för tiden den 1 januari - den 30 juni 1979.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


B;23    Skr 1978/79:103                                           172

23. Utredningen (6 1978:05) om åtgärder vid beskattningen för att främja forsknings- och utvecklingsinsatser

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 14 september 1978 med uppdrag att utforma förslag till åtgärder vid beskattningen för alt främja forsknings- och utvecklingsinsatser:

Särskild utredare: Mileikowsky, Curt, tekn. dr (fr.o.m. den 14 seplember 1978)

Sakkunniga; von Bahr, Stig V., kammarrättsassessor (fr.o.m. den 6 november 1978) Gustafson, G. Arne, direktör (fr.o.m. den 6 november 1978) Hedborg, AnnaM., sekreterare (fr.o.m. den 6 november 1978) Hållsten, E. Bertil, utredningschef (fr.o.m. den 6 november 1978) Ljungh, Claes W., utredningssekreterare (fr.o.m. den 6 november 1978) Sidenbladh, Thomas P., If. departementsråd (fr.o.m. den 6 november 1978)

Sekreterare: Tömros,   E.   A.  Christer,  regeringsrättssekreterare (fr.o.m.  den 20 november 1978)

Lokal: Gamla Riksdagshuset, tel. växel 14 10 00 (sekreteraren). Postadress; Budgetdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för ulredningen, se 1979 års kommitléberätlelse del II B 7.

24. Förhandlare (B 1978:06) för förhandlingar med Solna kommun om vissa markfrågor, m. m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 28 september 1978 för alt företräda staten vid förhandlingar med Solna kommun om överlåtelse av vissa markområden, m.m.:

Förhandlare; Englund, K. Svante 1., överdirektör (fr.o.m. den 6 november 1978)

Sakkunniga; Hägg, Y. O. Sture, avdelningschef (fr.o.m. den 6 november 1978) Smith, A. Åke, planeringsdirektör (fr.o.m. den 6 november 1978)

Experter: Norell, Thomas P., departementssekreterare (fr.o.m. den 6 november

1978)


 


173                             Kommittéer: Budgetdepartementet    B:25

Tengwall, JanO., byråchef (fr.o.m. den 6 november 1978) Särskilda direktiv har ej meddelats.

25. Utredningen (B 1978:07) om real beskattning av räntor och kapitalvinster, m. m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 november 1978 med uppdrag alt belysa konsekvensema av en real beskattning av räntor och kapitalvinster, m. m.;

Särskild utredare; Lindencrona, Gustaf C. A., bitr. professor (fr.o.m. den 7 november 1978)

Direktiven för ulredningen, se 1979 års kommittéberättelse del II B 8.


 


U:l    Skr 1978/79:103                                              174

Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet under år 1978:4, 7, 15, 22, 27, 29 och 42

Följande kommittéer inom avsnittet fullgör inte egentligt utred­ningsuppdrag: 1, 2, 3, 7, 8, II och 17

I. Lokal- och utrustningsprogramkommittéerna (E 1965:54) för universitet och högskolor (LUP-kommittéerna)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 29 juni 1964 för alt utarbeta lokalprogram och utruslningsprogram för universitet och högskolor (se Post- och Inrikes tidn. den 21 juli 1964):

Samarbetsnämnden (E 1965:54:01) för LUP-kommittéerna:

Ordförande; Löwbeer, Hans, universitetskansler

Ledamöter: Almefelt, Paul V., byråchef

Beckman, Lars E. A., bitr. professor, universitetsrektor Hammar, Stig H., universiletsråd Hultin, S. Eriand V., tekn. lic. Konnander, Benkt A. V., överdirektör Lindstrand, Leif, byggnadsråd Lundgren, Georg E. H., professor, rektor Norberg, Dag L., professor Philipson, Lars H. G., civilingenjör Törnquist, Harry E., byggnadsråd Wijkman, E. Gunnar B., universitetsråd

Experter: Abel, Enno, professor Allander, Claes C. G., professor Andersson, A. Owen, tekn. lic.

Angvik, Lennart, läromedelsintendent (fr.o.m. den 1 februari 1977) Arrhenius, N. Erik A., bitr. professor Bjerkén, Torslen, universitetslektor (fr.o.m. den 1 juli 1978) Ehrner-Samuel, Harriet S. K., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1978)

Eskilsson, Per H., revisionsdirektör Fors, Sbclen R., f. d. byråchef


 


175                                Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:I

Hornwall, Gert H. D., överbibliotekarie (fr.o.m. den 1 februari 1975

t.o.m. den 31 oktober 1978)

Johansson, Bertil C. Å., förste forskningsingenjör

Kjellén, Bengt I., civilingenjör (fr.o.m. den 1 juli 1975)

Lindquist, B. Rune L., byråchef

Lustig, Gunnar, intendent

Mattsson, Lars G., verkmästare (fr.o.m. den I februari 1977)

Mårtensson, Skotte, universitetslektor

Plato, Nils G. B., yrkesinspektör (fr.o.m. den 6 oktober 1977 t.o.m. den

30 september 1978)

Sanner, Lars-Erik, överbibliotekarie (fr.o.m. den 1 februari 1975 t.o.m.

den31 oktober 1978)

Waller, Tage E., veterinär

Öbrink, Karl Johan, professor

Huvudsekreterare; Moll, Olof G., byråchef (tjänstledig) Nygren, Jan, kanslichef (fr.o.m. den 1 januari 1977)

Bitr. sekreterare; Albertsson, E. Birgitta, fil. kand. (t.o.m. den 31 december 1978) Hallgren, E. Margaretha, fil. kand. Johnsson, Roland G., avdelningsdirektör Kugelberg, Otto F. R. L, fil. dr (fr.o.m. den 1 april 1975) Ozolins, H. Berit, fil. kand. (fr.o.m. den 1 februari 1977) Persson, Ann C, byrådirektör (fr.o.m. den 1 januari 1976) Sellers, Pia M., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1976) Tunebro. B. Torslen J., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Österman, Elsa, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 1 januari 1977)

Lokal; Vasagalan 52, Box 45049, 104 30 Stockholm, tel. växel 24 85 60

Direktiven för kommittéerna, se 1%5 års riksdagsberätlelse E 54.

Nämnden  har  under  tiden november  1977 - oktober  1978 hållit sex sammaniräden.

LUP-kommittén (E 1965:54:02) för Uppsala:

Ordförande: Wijkman, E. Gunnar B., universitetsråd

Ledamöter: Augustsson, Ame, byrådirektör (fr.o.m. den 1 maj 1977) Lindfors, Leif W., byråchef (fr.o.m. den 1 juli 1976) Ling, Lars, institulionstekniker Ringborg, S. Erland, byråchef (fr.o.m. den I januari 1977)


 


U;l    Skr 1978/79:103                                              176

Rydén, Jan E., avdelningschef

Täckholm, Fredrik, fil. stud. (fr.o.m. den 1 juli 1977)

Kommittén för Uppsala har under tiden november 1977-oktober 1978 hållit sju sammanträden.

LUP-kommittén (E 1965:54:03) för Lund:

Ordförande: Hammar, Stig H., universiletsråd

Ledamöter; Broberg, K. Bertram, professor Frostell, Anders, jur. stud. (fr.o.m. den 1 juli 1977) Hellgren, G. Bertil, maskinist Julhagen, Leif R., byggnadsråd Lindfors, Leif W., byråchef (fr.o.m. den 1 juli 1976) Moll, Olof G., byråchef Rydén, Jan E., avdelningschef

Kommittén för Lund har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammanträden.

LUP-kommittén (E 1965:54:04) för Göteborg:

Ordförande: Lundgren, Georg E. H., professor, rektor

Ledamöter: Balsvik, Karin, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977) Juthagen, Leif R., byggnadsråd Knape, Anders, fil. stud. (fr.o.m. den 1 juli 1977) Lindfors, Leif W., byråchef (fr.o.m. den 1 juli 1976) Rydén, Jan E., avdelningschef Ry din, Roland Y., fil. kand. Thun, K. Ragnar, byråchef Wemminger, Lars V., förste forskningsingenjör

Kommittén för Göteborg har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden.

LUP-kommittén (E 1965:54:05) för Stockholm:

Ordförande; Norberg, Dag L., professor

Ledamöter; Eklund, K. Ronnie, jur. kand.


 


177                         Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U;l

Ekman, Stig Rune, forskningsingenjör

Lindfors, Leif W., byråchef (fr.o.m. den 1 juli 1976)

Lindstrand, Leif, byggnadsråd

Moll, Olof G., byråchef

Pemow, Bengt B., professor (fr.o.m. den 1 juli 1977)

Rasmuson, Anders S. H., professor

Rydén, Jan E., avdelningschef

Kommittén för Stockholm har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit åtta sammanträden.

LUP-kommittén (E 1965:54:06) för Umeå:

Ordförande; Beckman, Lars E. A., bitr. professor, universitetsrektor

Ledamöter; Enquist, N. Daniel, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 9 december 1977) Larsson, Staffan, soc. stud. (fr.o.m. den 1 juli 1976) Lindfors, Leif W., byråchef (fr.o.m. den 1 juli 1976) Lindstrand, Leif, byggnadsråd (fr.o.m. den 1 maj 1977) Nordlander, N. Arne, universitetslektor

Nyman, Lars A., byrådirektör (fr.o.m. den 1 januari 1977 t.o.m. den 31 oktober 1978)

Rydén, Jan E., avdelningschef Wickholm, Jan, tekn. stud. (fr.o.m. den 9 december 1977)

Kommittén för Umeå har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden.

LUP-kommittén (E 1965:54:07) för Linköping:

Ordförande: Almefelt, Paul V., byråchef

Ledamöter: Balsvik, Karin, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977) Bengtsson, Bernt-OIof, teknolog (fr.o.m. den 19 januari 1977) Lindell, Mats G., avdelningsdirektör Lindfors, Leif W., byråchef (fr.o.m. den 1 juh 1976) Olsson, Björn E., förste driftsingenjör Rydén, Jan E., avdelningschef

Kommittén för Linköping har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit fyra sammanträden.

LUP-nämnden och LUP-kommittéema beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

12    Riksdagen 1978/79. 1 saml. Nr 103


 


U;2    Skr 1978/79; 103                                                         178

2. Sakkunniga (U 1968:49) för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (AUU-sakkunniga)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls beslut den 30 juni 1%7 med uppgift alt förhandla om en avtalsreglering av de upphovsrätlsliga frågoma på undervisningsområdet.

De sakkunnigas uppgift är att förhandla om en avtalsreglering rörande inspelning av upphovsrättsligt skyddat material inom undervisningsverksamheten. Från upphovsrätlslig synpunkt gäller olika regler för inspelning av ljudradioprogram och TV-program. De sakkunnigas förhandlingar skall enbart omfatta TV-programmen. Därvid skall beakias atl olika regler kan böra gälla för undervisningsprogram och andra program. De sakkunniga skall inte ta upp frågor som rör storleken av de ersättningar som kan komma ifråga.

Ordförande: Hesser, S. C. E. Torwald, justitieråd

Ledamot: Bergström, Svante B., professor

Experter: Ahlslröm, Bengt, avdelningsdirektör Dahlbom, Bengt S., avdelningsdirektör Eliasson, Per-Erik, statssekreterare Landström, Sten-Sture H., direktör Sandberg, A. Birger, förhandlingsdirektör

Sekreterare: Grijling, Britt M., departementssekreterare

Lokal; Utbildningsdepartementet, Storkyrkobrinken 4, tel. växel 763 10 00, direktval 763 23 94 (sekreteraren). Postadress; Fack, 103 10 Stockholm

Särskilda direktiv har ej meddelats.

De sakkunniga har under liden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammanträden samt haft överläggningar med förelrädare för intressen, som berörs av uppdraget.

De sakkunnigas arbete beräknas pågå under hela år 1979.

3. Universitetsrestaurangkommittén (U 1970:46)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ls bemyndigande den 7 mars 1%9 för att planera och samordna m.m. restaurangverksamheten vid universiteten och


 


179                               Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U;4

högskolorna (se Post- och Inrikes tidn. den 27 mars 1%9 och den 29 juli 1972):

Ordförande: Hagbergh, Göran G. E., kanslichef (fr.o.m. den 15 september 1975)

Ledamöter; Almefelt, Paul V., byråchef Brundell, Nils-Erik, direktör Eskilsson, Per H., revisionsdirektör Fors, Sixten R., f. d. byråchef Juthagen, Leif R., byggnadsråd

Magnusson, Leif, divisionschef (fr.o.m. den 1 okiober 1975) Philipson, Lars H. G., civilingenjör

Experter: Heister, Per, mellanstadielärare (fr.o.m. den 1 juni 1978) Johansson, Sjunne, ombudsman (t.o.m. den 30 juni 1978) Johnsson, Roland G., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 maj 1978)

Moberg, Kaj, förste stadsveterinär (t.o.m. den 30 juni 1978) Söfelde, Karin, socialinspektör (t.o.m. den 30 juni 1978)

Sekreterare: Heister, Per, mellanstadielärare (fr.o.m. den 1 januari 1977 t.o.m. den 31 maj 1978) Johnsson, Roland G., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Lokal: Vasagatan 52. Postadress; Box 45049, 104 30 Stockholm, tel. växel 24 85 60

Direktiven   för   kommittén,   se 1970   års   riksdagsberättelse   U 46. Tilläggsdirektiv, se 1973 års riksdagsberättelse U 21.

Kommittén har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden. Kommittén beräknas slutföra sill arbete under år 1979.

4. Utredningen (U 1972:06) om skolan, staten och kommunema (SSK)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 8 september 1972 för att utreda ansvarsfördelningen mellan slal och kommun i fråga om grundskolan och gymnasieskolan (se Post- och Inrikes tidn. den 22 seplember 1972):

Ordförande: Arfwedson, Anders J., statssekreterare (fr.o.m. den 21 februari 1978)


 


U:4    Skr 1978/79:103                                                          180

Edam, Cari Tomas H:son, departementsråd (fr.o.m. den 9 november 1977 t.o.m. den 20 februari 1978)

Ledamöter: Andersson, Lennart F. H., sludieombudsman, led. av riksdagen Edam, Carl Tomas H:son, departementsråd (fr.o.m. den 13 februari 1975 I.o.m. den 8 november 1977)

Gillslröm, K. Åke, rektor, led. av riksdagen (fr.o.m. den 13februari 1975) Gölhberg, Kerstin V., fru, led. av riksdagen (fr.o.m. den 13 februari 1975) Karlsson, K. J. Urban, internationell sekreterare (fr.o.m. den 13 februari 1975)

Landström, Sten-Sture H., direktör Lundin, Ulf W., statssekreterare (fr.o.m. den 15 okiober 1976 t.o.m. den

10     mars 1978)

Nyhage, HansB., rektor, led. av riksdagen (fr.o.m. den 13 februari 1975) Olsson, A. Maj Britt, fru (fr.o.m. den 13 februari 1975) Orehag, Lennart, överdirektör (fr.o.m. den 24 februari 1978) Stålhammar, Bert E. J., skolinspektör, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den

11     mars 1978)

Experier: Andersson, Ingemar, ombudsman (fr.o.m. den 16 januari 1978) Andersson, Lennart, rektor (fr.o.m. den 13 januari 1976) Andersson, Uno, ombudsman (fr.o.m. den 30 april 1974 t.o.m. den 13 januari 1978)

Alexandersson, Rune J., sekreterare (fr.o.m. den 12 september 1974) Backmann, Sven, skoldirektör (fr.o.m. den 10 april 1975) Bergman, Folke, skoldirektör

Björkman, Fredrik, förste länsassessor (fr.o.m. den 14 oktober 1976) Carlsson, Lennart, skolinspektör

Cornelius, Claes, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 5 april 1974) Ekelius, Wåge, byrådirektör (fr.o.m. den 26 augusti 1974) Eklund, Kari, intendent (fr.o.m. den 18 mars 1974) Elvander, Nils, professor (fr.o.m. den I januari 1978) Engman, Ove, adjunkt (fr.o.m. den 18 april 1977) Eriksson, Hilding, bitr. skoldirektör

Fagerström, Jan Peter, studierektor (fr.o.m. den 29 april 1974) Fogelström, Hans, ombudsman (fr.o.m. den 6 maj 1976) Furumark, Ann-Marie, byråchef Grendin, Kurt, undervisningsråd Gårmark, Thore O., direktör Hagman, B. Anders, bitr. avdelningschef Hamber, Hans, undervisningsråd Hedberg, Anders, sekreterare Hellers, P. A. Hans, förbundsordförande


 


181                              Kommittéer; Utbildningsdepartementet    U;4

Hellzén, Nils, metodiklektor (fr.o.m. den 17 maj 1976)

Henrysson, Sten, professor

Hjalmarsson, Sven, rektor

Holm, Lennart, avdelningsdirektör

Holmberg, Bo, bitr. skoldirektör

Höglind, Lars O., bitr. skoldirektör

Jacobson, Bengt A., undervisningsråd (fr.o.m. den 3 september 1974)

Karierö, Lars-lngemar, länsskolinspektör (fr.o.m. den I september 1976)

Karlin, Bengt, organisationsdirektör

Karlsson, John-Evert, sekreterare

Karlsson, Torslen, sekreterare

Kebbon, Lars, direktör

Keil, Hans, studerande (fr.o.m. den 16 april 1975 t.o.m. den 12december

1977)

Klason, Lars Erik, förbundssekreterare (fr.o.m. den 16 april 1975)

Larsson, Lennart, utbildningschef

Levén, Sören, byrådirektör

Lindstedt-Piltz, Inga, advokat

Lukkari, Bror, byråchef (fr.o.m. den 1 september 1975)

Lundgren, Ulf, bitr. professor

Lundström, Karin E., f.d. undervisningsråd

Lövgren, Esse T. C, undervisningsråd (fr.o.m. den 1 september 1976

t.o.m. den 30 juni 1978)

Marklund, O. Sixten A., skolråd

Mundebo, K. Lillemor, utredningssekreterare (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Mårtensson, Stig, förvaltningschef (fr.o.m. den 7 maj 1974)

Nilsson, Gothard, f. d. landstingsdirektör

Nilsson, Johnny, studerande (fr.o.m. den 16 april 1975)

Olsson, Sven-Robert, sekreterare (fr.o.m. den I augusti 1977 t.o.m. den

31 maj 1978)

Palmquist, Kurt, förste byråsekrelerare (fr.o.m. den 16 april 1975 I.o.m.

den 23 januari 1978)

Persson, Mårten, fil. mag. (fr.o.m. den 1 januari 1975)

Petersson, Hans, länsskolinspektör (fr.o.m. den 13 januari 1976)

Reuterswärd, Claes, kanslisekreterare (fr.o.m. den 5 april 1974)

Rinman-Car/sson, Anna, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 24 januari

1978)

Rådmark, Johan, förbundsordförande (fr.o.m. den 13 december 1977)

Sahlén, Hans, ombudsman

Stegö, Eskil, rektor

Stenhem, Bengt, kamrer (fr.o.m. den 7 maj 1974)

Stetler, Emil, avdelningsdirektör

Sälgström, Leif, adjunkt

Teveborg, Lennart, skolråd (fr.o.m. den 1 september 1975)


 


U:4    Skr 1978/79:103                                                          182

Trozell, Bertil, personaldirektör

Törnqvist, Ingvar B., rektor (fr.o.m. den 1 september 1976)

Vestlund, A. G. Gösta, undervisningsråd

Wandén, Stig, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1974)

Wester, Jan, adjunkt

Wik, Lars, avdelningsdirektör

Sekreterare; Nicklasson, Stina A. R., skolinspektör (fr.o.m. den 1 seplember 1975)

Direktiven för utredningen, se 1973 års riksdagsberättelse U 55. Tilläggsdirektiv, se 1975 års kommiltéberättelse U 36 och 1978 års kommittéberättelse del II U 14.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit lolv sammanträden.

Utredningen har den 12 oktober 1978 avgett betänkandet (SOU 1978:65) Skolan. En ändrad ansvarsfördelning.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Bibelkommissionen (U 1972:07)

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ls bemyndigande den 1 december 1972 för att nyöversätta Nya testamentet (se Post- och Inrikes tidn. den 19 januari 1973);

Ordförande; Ljungberg, Blenda M., adjunkt, f. d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 20 oktober 1978) Rodhe, Birgit, statsråd (t.o.m. den 19 oktober 1978)

Ledamöter; Björck, Staffan, professor

Erlander, Lillemor, kyrkoadjunkt (fr.o.m. den 24 januari 1978) Forkman, Göran, docent Lindström, Harry, fil. lic.

Ljungberg, Blenda M., adjunkt, f. d. led. av riksdagen (t.o.m. den 23 januari 1978)

Marlling, Carl Henrik, direktor

Mattsson, S. M. Lennart, distriktsstudieledare, f. d. led. av riksdagen Narrowe, Morton H., rabbin (fr.o.m. den 1 juli 1975) Vallquist, Gunnel, författare

Experter: Andersson, Lars, författare (fr.o.m. den 1 september 1977) André, Gunnel, teol. kand. (fr.o.m. den 1 september 1977)


 


183                               Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U;5

Bagg, Aron, ingenjör (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Bergsten, Torsten, lektor (fr.o.m. den 1 september 1977)

Björndalen, Anders J., docent (fr.o.m. den 1 april 1978 t.o.m. den 29

februari 1980)

Blomqvist, Jerker, tf. professor (fr.o.m. den I juli 1974)

Brandt, Krister, pastor (fr.o.m. den 1 juli 1976)

Dewailly, Leon N. G., teol. dr (fr.o.m. den 1 september 1975)

Edman, Stefan, folkhögskollärare (fr.o.m. den 1 september 1977)

Gellerstam, Martin, docent (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Gerhardsson, Birger, professor

Gerleman, Gillis H., professor (fr.o.m. den 15 november 1975)

Hammar, Anna Karin, kyrkoadjunkt (fr.o.m. den 1 september 1977)

Harlman, Lars, professor (fr.o.m. den 1 juli 1974)

Hartman, Olov, teol. dr (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Hellström, Jan Arvid, docent (fr.o.m. den I september 1977)

Hemrin, Sven, teol. lic. (fr.o.m. den 1 seplember 1977)

Hidal, Sten, docent (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Hildebrand, Karl-Gustaf, professor (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Huldén, Lars, professor (fr.o.m. den 1 september 1977)

Illman, Karl-Johan, tf. professor (fr.o.m. den 1 september 1977)

Johnson, Bo, docent (fr.o.m. den I mars 1976)

Julen, Bjöm, docent (fr.o.m. den 1 september 1977)

Kieffer, René, docent (fr.o.m. den 1 september 1977)

Kronholm, B. Tryggve, docent

Linden, Ingemar, docent (fr.o.m. den 1 september 1977)

Meltinger, N. D. Tryggve, professor (fr.o.m. den 1 november 1977)

Molde, F. Bertil, professor

Mårtensson, Jean-Erik, pastor (fr.o.m. den 1 september 1977)

Nilsson, Torsten, folkhögskollärare (fr.o.m. den 1 september 1977)

Nivenius, Olle, biskop (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Norin, Stig, teol. dr (fr.o.m. den 1 september 1977)

Nygren, Åke, talpedagog (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Olingdahl, Göte, lektor (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Olsson, Birger, docent (fr.o.m. den 1 september 1978)

Paillard, Jean, pater (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Pelrén, Erik, lektor (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Ringgren, K. V. Helmer, professor (fr.o.m. den 1 oktober 1975)

Rinkmar-Bengtsson, Gun, adjunkt (fr.o.m. den 1 september 1977)

Rodhe, Sten, lektor

Rubinstein, Harry, studierektor (fr.o.m. den 1 mars 1976)

Stolt, Birgit, professor (fr.o.m. den 1 juli 1974)

Sundström, Gun-Britt, författare (fr.o.m. den 1 september 1977)

Söderström, Herbert, redaktör (fr.o.m. den 1 september 1977)

Tengström, Sven, teol. dr (fr.o.m. den 1 september 1977)


 


U;5    Skr 1978/79:103                                                          184

Toll, C. Christopher, professor (fr.o.m. den 1 november 1977) Westman, Margareta, docent (fr.o.m. den I maj 1976) Wettéus, Bo, pastor (fr.o.m. den 1 september 1977) Vitestam, N. Gösta, professor (fr.o.m. den 1 oktober 1975) Örnberg, Sune, redaktör (fr.o.m. den 1 september 1977)

Oversättningsenheten för Nya testamentet:

Ordförande; Björck, Staffan, professor

Ledamöter: Block, Per H. L., teol. lic. (fr.o.m. den 1 seplember 1975) Jonason, Olov, översättare Palm, Jonas, professor Riesenfeld, Harald, professor Vennberg, Kari, författare

Oversättningsenheten för Gamla testamentet:

Ledamöter: Albrektson, Bertil, professor (fr.o.m. den I juli 1975) Björck, Staffan, professor (fr.o.m. den 1 juli 1975) Malmström, Sten, professor (fr.o.m. den 1 juli 1975)

Koordinat or: Olsson, Birger, docent (fr.o.m. den 1 juli 19751.o.m. den31 augusti 1978) Åsberg, Christer, fil. mag. (fr.o.m. den 1 september 1978)

Sekreterare: Åsberg, Christer, fil. mag.

Bitr. sekreterare: Jonsson, K. E.Johnny, B. D.(BachelorofDivinity) (fr.o.m. den I januari 1977)

Nilsson, Herbert, departementssekreterare

Rydén, Bo I., fil. kand. (fr.o.m. den 1 juli 1978 t.o.m. den 30 juni 1980) Secher, Jörgen, fil. lic. Wiklander, Bertil, fil. mag., teol. kand. (fr.o.m. den 1 november 1975)

Lokal; Åsgränd 1,1/2 tr. ög., 752 35 Uppsala, tel. 018/12 83 97 (sekreteraren), 018/12 83 95 (kansli)

Direktiven för kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46. Tilläggsdirektiv, se 1976 års kommittéberättelse U 25 samt 1978 års kommittéberättelse del II U II.

Bibelkommissionen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden. Kommissionen har därutöver hållit tio sammanträden


 


185                               Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:6

med    översättningsenheten    för   Nya    testamentet    samt   elva    med översättningsenheten för Gamla testamentet.

Kommissionens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

6. 1974 års lärarutbildningsutredning (U 1974:04) - LUT 74

Tillkallade enligt Kungl. Maj;ts bemyndigande den 31 maj 1974 för att utreda lärarutbildningens mål, struktur och innehåll (se Post- och Inrikes tidn. den 25 juni 1974);

Ordförande: Bosson-Nordbo, Maj, f. d. skolråd

Ledamöter: Dahl, R. Birgitta, led. av riksdagen Gustafsson, Lars I., universitetslektor, led. av riksdagen Hansson, Bertil, statsråd

Larsson, Lennart, utbildningschef (fr.o.m. den 1 september 1974) Marcusson, Sten G., utredningssekreterare (fr.o.m. den 8 december 1976)

Nordstrandh, Ove H., f. d. lektor, led. av riksdagen Persson, Henry A., utbildningschef (fr.o.m. den 1 september 1974) Persson, Sten, sekreterare Rogestam, A. Christina, avdelningschef, led. av riksdagen

Experter: Andersson, Lennart, rektor (fr.o.m. den I april 1978) Askling, Berit, lektor (fr.o.m. den 1 juni 1977) Björkman, Jerker, ombudsman (fr.o.m. den 2 januari 1975) Bäckström, Maja, undersköterska (fr.o.m. den 5 oktober 1977) Christofferson, Birger, rektor (fr.o.m. den 20 mars 1975) Eklund, Solveig, fritidspedagog (fr.o.m. den 20 mars 1975) Fjällhed, Åke, forlbildningsledare (fr.o.m. den 16 augusti 1976) Fogelström, Hans, ombudsman (fr.o.m. den 5 okiober 1977) Fransson-Belohorka, Birgitta, hushållslärare (fr.o.m. den 5 okiober 1977 t.o.m. den 30 april 1978)

From, Hans-Sören, studerande (fr.o.m. den 29 april 1975) Gran, Bertil, lektor (fr.o.m. den 20 mars 1975)

Hanstorp, Erling, studierektor (fr.o.m. den 16 augusti 1976 t.o.m. den 31 maj 1977 och fr.o.m. den 15 augusti 1977)

Heiuicson, Sven-Eric, undervisningsråd (fr.o.m. den 16 augusti 1976) Håkansson, Ivar, adjunkt (fr.o.m. den 5 oktober 1977 t.o.m. den 30 april 1978) Jalling, Hans G. T., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 16 augusti 1976)


 


U;6    Skr 1978/79:103                                                          186

Jansson, Sven, studierektor (fr.o.m. den 16 augusti 1976 t.o.m. den 31

maj 1977 och fr.o.m. den 15 augusti 1977)

Javette, Bo, ombudsman (fr.o.m. den 2 januari 1975)

Kågström, Olof, adjunkt (fr.o.m. den 1 maj 1978)

Lareke, Carl-Axel, lektor (fr.o.m. den 2 januari 1975)

Larsson, Tore, studierektor (fr.o.m. den 24 maj 1976)

Lundberg, P. J. Thorsten, rektor (fr.o.m. den 16 augusti 1976 t.o.m. den

31 maj 1977 och fr.o.m. den 15 augusti 1977)

Lunde, Ingrid, kanslichef (fr.o.m. den 2 januari 1975)

Löfqvist, Slig, fortbildningsledare (fr.o.m. den 18 oktober 1976)

Mundebo, K. Lillemor, utredningssekreterare (fr.o.m. den 5 oktober

1977)

Nilsson, Lars G., utredningssekreterare (fr.o.m. den 2 januari 1975)

Nordin, Karl-Anders, lektor (fr.o.m. den 20 mars 1975)

Rehnman, Ann-Marie, hushållslärare (fr.o.m. den 1 maj 1978)

Rosendahl, Gunnar, studierektor (fr.o.m. den 16 augusti 1976)

Rubenson, Kjell, docent (fr.o.m. den 5 okiober 1977)

Skagert, Stig, adjunkt (fr.o.m. den 16 augusti 1976)

Sondér, Ebbe, yrkeslärare (fr.o.m. den 5 oktober 1977)

Slem, Tommy, rektor (fr.o.m. den 28 april 1977)

Svingby, Gunilla, fil. lic. (fr.o.m. den I september 1975)

Wallgren, Åke, adjunkt (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Wallin, Erik, bitr. professor (fr.o.m. den 1 september 1975)

Wingborg, Mats, studerande (fr.o.m. den 5 oktober 1977)

Zetterlund, Sven, skoldirektör (fr.o.m. den 29 april 1975)

Sekreterare: Österling, A. Olov (Olle), rektor (fr.o.m. den 15 augusti 19741.o.m. den 31 december 1978)

Bitr. sekreterare; Atterfors, Kerstin, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 september 1977) Eklund, Harald, lektor (fr.o.m. den 1 november 1974) Sellergren, Ulf G. E., departementsråd (fr.o.m. den 22 augusti 1977 t.o.m. den 12 mars 1978)

Slahle, Gun, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april 1976) Ternström, Anders, lektor (fr.o.m. den 15 oktober 1974)

Lokal: Skeppargalan 51, 114 58 Stockholm, tel. 63 68 33 (Ösleriing), 67 53 81 (Atterfors), 63 68 36 (Eklund), 63 68 37 (Christofferson), 63 26 64 eller 763 17 81 (Stahle), 63 68 35 (Ternström), 63 26 18 (kansli)

Direktiven för ulredningen, se 1975 års kommiltéberättelse U51. Tilläggsdirektiv, se 1976 års kommiltéberättelse U 36 och 1978 års kommiltéberättelse del II U 3.


 


187                               Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:7

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden samt haft överläggningar med olika myndigheler och andra som berörs av utredningens arbete. Därutöver har hållits två sammanträden med en särskild referensgrupp för frågan om återkommande fortbildning och fyra sammanträden med en särskild referensgrupp för frågan om utbildning av lärare för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Utredningen har den 4 april 1978 avgelt rapporten (Ds U 1978:2) Arbetslivserfarenhet som ett led i lärares yrkesförberedelser.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

7. Skeppsholmsgruppen (U 1975:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 febmari 1975 föratt fortlöpande medverka i den fortsatta planeringen av Skepps- och Kastellholmama;

Ordförande: Svensson, Gunnar, departementsråd

Ledamöter: Morling, Bertil, departementssekreterare Norell, Thomas P., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1977)

Experter; Sjöberg, Svante C, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1977) Tömquist, Harry E., byggnadsråd (fr.o.m. den I maj 1976)

Sekreterare; Lönngren,  Kerstin, byrådirektör (fr.o.m. den   1  juli t.o.m. den 31 december 1977)

Bitr. sekreterare; Dillner-Thorsson, Monica A. M., departementssekreterare (fr.o.m. den 24 juni 1975)

Gruppens uppgift är atl - med utgångspunkt i vad som anförts i prop. 1974:34 (s. 19) - i samråd med byggnadsstyrelsen och statens förhandlingsnämnd samt i samverkan med berörda kommunala organ fortlöpande medverka i den fortsatia planeringen av Skepps- och Kastellholmama.

Några särskilda direktiv dämtöver har ej meddelats.

Gmppen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sju sammanträden.

Gruppen har den 11 december 1978 avgett rapporten (Ds U 1978:9) Riktlinjer för planering av Skepps- och Kastellholmama.

Uppdraget är därmed slutfört.


 


U:8    Skr 1978/79:103                                                          188

8. Beredningen (U 1975:05) för internationellt utbildningssamarbete

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 15 maj 1975 för försöksverksamhet rörande utbildningssamarbete med vissa utvecklingsländer:

Ordförande: Östlund, Hans-Erik, departementsråd

Ledamöter; Döös, Sten-Olof, avdelningschef (fr.o.m. den 23 juni 1976 t.o.m. den 31 mars 1978)

Forsse, Anders P., överdirektör (fr.o.m. den 1 april 1978) Lönnberg, C. Åke B., departementssekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977)

Palmlund, Thord G., statssekreterare (fr.o.m. den 23 juni 1975) Persson, Bengt Rudolf, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april 1977)

af Sillen, Jan, departementsråd (fr.o.m. den 1 juli 1977) Öhman, Carl Ivar, kansliråd (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Öländer, Jan A., kansliråd (fr.o.m. den 1 april 1977)

Experter; Beijer, Rolf, byråchef (fr.o.m. den 1 oktober 1976) Henriksson, E. Sture F., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1978) Jansson, Jan, studierektor (fr.o.m. den 7 mars 1977) Lindberg, Ingemar, sekreterare (fr.o.m. den 20 okiober 1976 t.o.m. den 30 april 1977 och fr.o.m. den 15 februari 1978)

Stark, K., Birger, socialchef (fr.o.m. den 20 oktober 1976 t.o.m. den 30 april 1977 och fr.o.m. den 1 januari 1978) Wilén, Bo, byrådirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1976)

Experter i referensgrupp: Axelsson, Carl-Axel, byråchef (fr.o.m. den 7 mars 1977) Fogelström, Hans, ombudsman (fr.o.m. den 25 mars 1977) Hjelm, Sture, byrådirektör (fr.o.m. den 7 mars 1977) Lindstrand, Leif, byggnadsråd (fr.o.m. den 7 mars 1977) Lundeberg, Christer N. S., undervisningsråd (fr.o.m. den 7 mars 1977) Rydegran, Gunnar, direktör (fr.o.m. den 7 mars 1977) Åshuvud, Olof, direktör (fr.o.m. den 7 mars 1977)

Sekreterare: Karlen, Ingvar, avdelningsdirektör (t.o.m. den 30 juni 1979)

Bitr. sekreterare: Alton, Finn, byrådirektör (t.o.m. den 30 juni 1979)


 


189                         Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:9

Hökerberg, Annika S. O., byrådirektör (fr.o.m.den 24 januari 1977 t.o.m. den 30 juni 1979)

Lokal: Fredsgatan 2, 2tr., 111 52Stockholm, tel. 11 94 74(sekreteraren), 10 96 71 och 10 86 78 (bitr. sekreterarna), 10 96 48 (kansli)

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Beredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden,   samt   haft   överläggningar   med   olika   myndigheter, organisationer och andra som berörs av beredningens arbete. Beredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

9. Utredningen (U 1975:14) om studiedokumentation och statistik för högskolan

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 29 maj 1975 (se Post-och Inrikes tidn. den 21 juli 1975) och den 13 januari 1977;

Ordförande; Berg, C. G. Håkan, kanslichef

Ledamöter: Bergendal, Gunnar S., rektor Höglund, E. Olov, organisationsdirektör Jos, N. Olof, statistikchef (fr.o.m. den 1 febmari 1977) Kuylenstierna, B. Gunvor, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 24 mars 1977) Ringborg, S. Erland, byråchef (fr.o.m. den 9 november 1976) Rydén, Nils, byråchef (fr.o.m. den 24 mars 1977) Sandström, L. Annika, jur. stud. Sanner, Leif H., utbildningsledare Sannerstedt, Lars T. G., universitetsadjunkt Schneider, Werner, driftschef

Experter; Elgqvist-Saltzman, Inga, docent (fr.o.m. den 1 juli 1977) Frisk, K. Äke, utbildningsledare (fr.o.m. den I april 1976) Kim, Lillemor A. B., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977) Lindström, Claes-Göran, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977) Reinhold, Sune, byrådirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 30 juni 1978)

Rodin, J. Anders, byrådirektör (fr.o.m. den 1 april 1976) Sånger, J. Stefan, byrådirektör (fr.o.m. den 1 april 1976) Stigendal, Lars, byrådirektör (fr.o.m. den 15 maj 1978) Strandeli, Hans V., departementssekreterare (fr.o.m. den I september 1976) Svanfeldt, Göran H., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977)


 


U:9    Skr 1978/79:103                                                           190

Törnqvist, Ingvar B., rektor (fr.o.m. den 17 januari 1977)

Åström. Urban, bitr. utbildningsledare (fr.o.m. den 11 oktober 1976)

Sekreterare: Sävborg-Lundgren, Görel, byrådirektör (fr.o.m. den 8 november 1976)

Bitr. sekreterare: Lindahl, Lars E., folkskollärare (fr.o.m. den 1 april 1977) Magnusson, Dag, ombudsman (fr.o.m. den 1 okiober 1977 t.o.m. den 30 juni 1978)

Lokal; Svartmangatan 9, 1 tr., 111 29 Stockholm, tel. 10 19 65 (Sävborg-Lundgren), 21 43 54 (Lindahl), 10 23 41 (kansli)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommittéberättelse U 56. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommittéberättelse del II U 5.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden. Därutöver har tre sammanträden hållits med en särskild delegation för arbetsmarknadsstatistik.

Utredningen har den 27 januari 1978 i en skrivelse till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet redovisat sina överväganden nar det gäller frågan om samordning mellan högskolans datorbaserade sludiedokumenlationssystem, där sådant finns, och informationssystemet på studiemedelsområdet.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbele under år 1979.

10. Studiestödsutredningen (U 1975:16)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 september 1975 för atl utreda del studiesociala stödet (se Post- och Inrikes tidn. den 7 oktober 1975):

Ordförande: Andersson, Johnny, departementsråd

Ledamöter; Andersson, Tore, ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober 1976) Båhlerud, Hillegert, kassör (fr.o.m. den 22 oktober 1977) Diesen, Ingrid E., fil. mag., led. av riksdagen (t.o.m. den 25 januari 1978) Håvik, I. Doris H., assistent, led. av riksdagen (i.o.m. den 30 juni 1978) Lindblad, Göran, leg. tandläkare (fr.o.m. den 16 september 1976 t.o.m. den 28 maj 1978)

Lindström, R. Ralf E., ombudsman, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Lundgren, Bo Richard, sekreterare (fr.o.m. den 26 januari 1978) Lundin, Ulf W., statssekreterare (t.o.m. den 31 december 1977)


 


191                             Kommittéer; Utbildningsdepartementet    U:10

Mundebo, K. Lillemor, utredningssekreterare (fr.o.m. den 20 okiober

1976)

Nilsson, Christer, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 januari 1978)

Odelsparr, Margit E., jur. kand., led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 oktober

1977)

Waldenström, Sven, civilekonom (fr.o.m. den 29 maj 1978)

Westerlund, Uno, ombudsman

Wiklund, Bengt O., journalist, led. av riksdagen

Öhrsvik, Lena M., kurator, led. av riksdagen (fr.o.m.den 1 augusti 1976)

Experter: Anneli, Johan G., hovrättsassessor (fr.o.m. den 12 december 1975) Dalen, Ingrid K., departementssekreterare (fr.o.m. den 3 november 1976) Edelholm, Olof Gunnar (Olle), överdirektör (fr.o.m. den 1 april 1978) Elmqvist, Fred, sekreterare (fr.o.m. den 2 oktober 1978) Hedvall, Jan, sekreterare (fr.o.m, den 2 oktober 1978) Honeth, Peter, jur. kand. (fr.o.m. den 1 mars 1978) Jonsson, Nils Ingemar, skolkamrer (fr.o.m. den 30 oktober 1978) Kindlund, A. Sören, departementssekreterare (fr.o.m. den I november 1976)

Sibe, Jan, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 december 1976) Svanfeldt, Göran H., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 17 december 1975)

Sekreterare: Lagercrantz, Richard C. H., departementssekreterare (t.o.m. den 30 juni 1978) Mattsson, Stig, överdirektör (fr.o.m. den 1 april 1978)

Bitr. sekreterare: Dahlqvist, Lars-Ola, utredningssekreterare (fr.o.m. den 15 januari 1976) Ekholm, Birgitta Maria (Brittmju-i), byrådirektör (fr.o.m. den I december 1975 t.o.m. den 30 juni 1978) Lundquist, Olof, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 april 1978)

Lokal; Svartmangatan 9,1 tr., 11129 Siockholm, tel. 10 18% (sekreteraren), 10 24 59 (kansli)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommitléberätlelse U 58. Tilläggsdirektiv, se 1977 års kommittéberättelse del II U 14 och 1979 års kommitléberätlelse del II U 14.

Utredningen har under liden november 1977 - okiober 1978 hållit tre sammaniräden samt haft överläggningar med olika myndigheler och organisationer som berörs av kommitténs arbele.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.


 


U:I1     Skr 1978/79:103                                                        192

11. Styrelsen (U 1975:17) för sekretariatet för framtidsstudier

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 16 oktober 1975 med uppgift alt leda verksamheten på framtidsstudieområdet (se Post- och Inrikes tidn. den 3 november 1975);

Ordförande; Anér, Kerstin, statssekreterare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 oktober 1976)

Ledamöter: Biörck, C. Gunnar W., professor, led. av riksdagen Dahl, R. Birgitta, led. av riksdagen

Hambréus, S. Birgitta, fil. kand., led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 december 1976)

Ingelstam, Lars E., bitr. professor Israelsson, Per J., apparalskötare, f. d. led. av riksdagen Tarschys, N. Daniel, statssekreterare, led. av riksdagen (fr.o.m. den 10 december 1976) Thorsson, Inga M., statssekreterare, led. av riksdagen

Experier; Bäckstrand, K. Göran M., departementssekreterare Ekström, E. Sören, departementsråd (fr.o.m. den 27 december 1977) Engellau, Patrik, biståndsaltaché (fr.o.m. den 1 september 1978) Gerholm, Tor R., bitr. professor (fr.o.m. den 1 juli 19761.o.m. den 30 juni 1978)

Hollander, Ernst E., civilekonom (fr.o.m, den 1 september 1976 t.o.m. den 28 februari 1978)

Johansson, Birgitta, psykolog (fr.o.m. den 1 augusti 1978 t.o.m. den 1 febmari 1979) Johansson, Ola, pol. mag.

Laesladius, Staffan, fil. kand. (fr.o.m. den 1 juli 1978) Lagergren, Mårten, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1977) Lundh, Lena, sjuksköterska (fr.o.m. den 15 oktober 1977 t.o.m. den 30 juni 1978ochfr.o.m. den31 juli 1978 t.o.m. den 30 juni 1979) Lönnroth, Måns, civilingenjör (fr.o.m. den 30 oktober 1975) Nygren, Birgitta, civilekonom (fr.o.m. den 17 maj 1978) Sanne, Christer, civilingenjör (fr.o.m. den I okiober 1977 t.o.m. den 30 juni 1979)

Steen, F. Peter, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1978) Tägil, Sven O., professor

Wentzel, Ann-Kristin, fil. mag. (fr.o.m. den 1 juli 1977 t.o.m. den 30 juni 1979)


 


193                              Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U;12

Huvudsekreterare; Ingelstam, Lars E., bitr. professor

Lokal: Regeringsgatan 65, tel. växel 763 10 00, direktval 763 37 17 (Ingelstam), 763 37 18 (Bäckstrand), 2104 49 (kansli). Postadress: Box 7502, 103 92 Stockholm.

Direktiven för styrelsen, se 1976 års kommittéberättelse U 59.

Sekretariatet publicerar löpande rapporter och arbetsmaterial från symposier och seminarier. Fyra framtidsstudieprojekt har avslutats under verksamhetsåret: Arbetslivet i framtiden, Sveriges internationella villkor. Resurser och råvaror. Energi och samhälle. Dessa projekt har publicerat flera delrapporter före de nu publicerade slutrapporterna: Resurserna, Samhället och Framtiden, Sol eller uran - att välja energiframtid, Sverige i världen - tankar om framtiden. Två nya siörre projekt har påbörjats: Omsorgen i samhället - en framlidsstudie om vård och vårdbehov - saml Sverige i en ny ekonomisk världsordning. Mindre studier pågår under följande mbriker. Det sårbara samhället saml Prognoser och politisk framtidsplanering.

Styrelsens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

12. Folkbildningsutredningen (U 1975:19)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 oktober 1975 för atl utreda vissa folkbildningsfrågor m. m. (se Post- och Inrikes tidn. den 29 november 1975);

Ordförande: Gustafsson, Lars I., universitetslektor, led. av riksdagen

Ledamöter; Ahlmark,  Lars F., fil. mag., avdelningschef, f. d. ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 25 augusti 1977)

Anderson, Nils Erik, studierektor (fr.o.m. den 25 augusti 1977) Andersson, B. Sivert, avdelningsordförande, led. av riksdagen Bengtsson, K. Lennart A., verkmästare, f. d. ers. för led. av riksdagen (fr.o.m. den 25 augusti 1977) Edelholm, Olof Gunnar (Olle), överdirektör Eriksson, Maria Krislina (Maja-Stina), bildningskonsulent Frändås, S. G. Berit, studierektor, f. d. led. av riksdagen Gustavsson, Åke E. G., redaktör, led. av riksdagen Johansson, K. Inge, förbundsordförande Karlsson, K. Gösta, folkhögskolerektor, led. av riksdagen Mundebo, K. Lillemor, utredningssekreterare Nyhage, Hans B., rektor, led. av riksdagen

13    Riksdagen 197S/79. I saml. Nr 103


 


U:12    Skr 1978/79:103                                                        19.

Swedberg, Bo G. R., redaktör (fr.o.m. den 25 aiigHsti i977!

Experter: Alexandersson, Olle, rektor (fr.o.m. den 3 juni 1976) Andersson, Tore, ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober Iv77) Andersson, U. Gunnar, folkhögskollärare (fr.o.m. den i septsmoer S576) Andersson. Sven-Gustav, studieombudsman (fr.o m. den 14 septr.fflber 1976)

Björkman, Jan, språklärare (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Blinke, Maj-Britt, studiesekrelerare (fr.o.m. den 3 juni 5976) Book, Hans, studiereklor (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Ekström, Solweig (fr.o.m. den 1 juli 1977) Engberg, Peter O., sekreterare (fr.o.m. den 6 augusti 1977; Engström, Åke, rektor (fr.o.m. den 1 juli 1977) Garmo, Sune, komminister (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Hallenberg, Ingemar, studieinstruktör (fr.o.m. den 1 sepfembe: 1977) Hög, Alfhild, kanslist (fr.o.m. den 3 juni 1976) Johansson, Bengt, studieombudsman (fr.o.m. den 3 juni i976) Larsson, Hans, rektor (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Lindgren, Seved, studieinstruktör (fr.o.m. den 25 augusti i976) Lindsten, Ingrid, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 september )97o) Lyrberg, Bengt, sludieombudsman (fr.o.m. den 1 juli 1977) Nilsson, Åke, sekreterare (fr.o.m. den 3 juni 1976) Nilzelius, Tor, ombudsman (fr.o.m. den 1 juli 1977) Norén, Åke, rektor (fr.o.m. den 3 juni 1976) Ohlsson, Gunnar, skolinspektör (fr.o.m. den 1 seplember !977) Olsson, Hans Erik, fil. kand. (fr.o.m. den 25 september 1977) Ottoson, Ulf, rektor (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Persson, Mårten, studierektor (fr.o.m. den 3 juni 1976) Qvarlander, Eva, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 3 juKi 1976.) Sandberg, Jan-Eric, studieombudsman (fr.o.m. den 25 augusÉi !976) Sjögren, Boo, studierektor (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Sjöqvisl, Eric G., rektor (fr.o.m. den I augusti 1976) Stellborn, Kurt, studiesekreterare (fr.o.m. den 3 juni 1976) Sundqvist, Allan, studierektor (fr.o.m. den 3 juni 1976) Svanfeldt, Göran H., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 3 iun! 1976) Svensson, Alvar, studiesekreterare (fr.o.m. den 3 juni 1976) Thoursie, Kerstin A., tf. avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 fiiarc 1977) Wessman, Lennart, särskoleinspektör (fr.o.m. den 6 septerober 1976) Wickberg, Sven, rektor (fr.o.m. den 25 augusti 1976) Widén, Åke, intendent (fr.o.m. den 3 juni 1976) Åkesson, Sigvard, ordförande i TBV (fr.o.m. den 25 augus';' 1976)

Sekreterare: Högemark, Karl H., folkhögskolerektor (fr.o.m. den 15 aörii 1977)


 


195                             Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:I3

Bitr. sekreterare: Andersson, Gunnar, folkhögskollärare (fr.o.m. den 21 december 1977) Möllstam, Bengt L. G., studieombudsman (fr.o.m. den I okiober 1976) Westlund, Jan, länsbildningskonsulent (fr.o.m. den 28 juni 1976)

Lokal: Fredsgatan 2, 2 tr., 111 52 Stockholm, tel. 11 69 41 (Högemark), 21 61 54 (Westlund), 11 69 42 (Möllstam), 21 57 89 (Andersson)

Direktiven för utredningen, se 1976 års kommitléberätlelse U61. Tilläggsdirektiv, se 1979 års kommitléberätlelse del II U 3.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit tio sammanträden. Därutöver har tre sammaniräden hållits med en särskild arbetsgrupp med uppgift alt bereda förslag till stalsbidragskonstruklion.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

13. Byggnadsvårdsutredningen (U 1976:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 18 mars 1976 för att avge förslag om formerna för stödåtgärder för värd och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (se Post- och Inrikes tidn. den 3 april

1976);

Ordförande: Edenman, Ragnar H. L., landshövding, f.d. led. av riksdagen

Ledamöter: Fraenkel, Ingegärd C. E., studierektor, led. av riksdagen Green, Äke, studieombudsman, led. av riksdagen Ryding, Gunvor I., industritjänsteman, f. d. led. av riksdagen Svanström, K. Ivan H., lantbrukare, led. av riksdagen Svartberg, Karl Erik, rektor, led. av riksdagen Wachtmeister, Hans W. A:son, civiljägmästare, led. av riksdagen

Experter: Gustafsson, K. G. Evald, länsantikvarie (fr.o.m. den 3 maj 1977) Ivarsson, I. Holger, överingenjör (fr.o.m. den 13 mars 1978) von Plåten, Fredrik, planarkilekt (fr.o.m. den 24 mars 1977) Svedberg, Sten-Olof (Olle), universitetslektor (fr.o.m. den 16 september 1977)

Sekreterare: Lindstedt, Gusiaf, hovrättsassessor (fr.o.m. den 2 augusti 1976)

Lokal: Svartmangatan 9,4 tr., 11129 Stockholm, tel. 10 53 54 (sekreteraren), 21 17 74 (kansli)

Direktiven för ulredningen, se 1977 års kommitléberätlelse del II U 3.


 


U:I3    Skr 1978/79:103                                                         196

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammanträden.

Utredningen beräknas slutföra sill arbete under år 1979.

14. Utredningen (U 1976:04) om läromedelsmarknaden (ULÄ)

'['inkallad  enligt  regeringens bemyndigande den   13  maj 1976 för att kartläggiT läromedelsmarknaden (se Postoch Inrikes tidn. den 4 jvini 1976):

Utredningsman: Andersson, N. G. Bertil, kanslichef

Sakkunniga: Björinder, Henry, sektionschef (fr.o.m. den 28 juni 1976) Lövgren. Esse T. C undervisningsråd (fr.o.m. den 28 juni 1976) Schyl-Bjurman, Gertrud S., fil. lic. (fr.o.m. den 28 juni 1976) Storm, C. Olof direktör (fr.o.m. den 28 juni 1976)

Expiiter; Ahnmé, Eva, seminarielärare (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Altan, Birgitta, speciallärare (fr.o.m. den 25 februari 1977) Björkman. Jerker, ombudsman (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Engman, Ove, adjunkt (fr.o.m. den 6 april 1978) Gustafsson, Christina, fil. dr (fr.o.m. den 1 november 1977) Hallen, Håkan, sekreterare (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Håkansson, iva;   : '''mkt (fr.o.m. den 27 okiober 1976 t.o.m. den 5 april 19781

Höglund, Hans, studierektor (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Johansson, Karl-Axel, sekreterare (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Keil, Hans, studerande (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Kling, Eva. tjänsteman (fr.o.m. den 25 februari t.o.m. den 31 december 1977)

Larsson. Gösta H. F., sekreterare (fr.o.m. den 27 okiober 1976) Lundgren, Ulf, bitr. professor (fr.o.m. den 25 februari 1977) Nilsson, Ulla A., förskollärare (fr.o.m. den 18 januari 1978) Norenlind. 1. Märit, bitr. psykolog (fr.o.m. den 10 oktober 1977) Persson. Per-Ebbe, ombudsman (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Sandberg. N. Börje K., skolkamrer (fr.o.m. den 14 januari 1977) Sondér, Ebbe. yrkeslärare (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Thorsell, Lars, bitr. skoldirektör (fr.o.m. den 27 oktober 1976) Wingborg, Mats, studerande (fr.o.m. den 14 november 1977)

Sekreterare: Rudhe. Catharina, departementssekreterare (fr.o.m. den I augusti 1976) Lokal: Statens institut för läromedelsinformation, S:t Eriksgalan 20, tel.


 


197                             Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:15

växel 52 03 50. Postadress: Box 12258, 102 26 Stockholm Direktiven för ulredningen. se 1977 års kommilléberältelse del 11 U 5.

Utredningen har under tiden november 1977 - okiober 1978 hållit 18 sammanträden.

Utredningen har för avsikt att vid årsskiftet 1978-1979 avge delbelänkandena (Ds U 1978:12) Produktions-och konkurrensförhållanden i läromedelsbranschen och (Ds U 1978:14) Läromedelsmarknaden -kostnader för inköp av läromedel 1974-77.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

15. Förhandlare (U 1976:08) för förhandlingar om utformningen av en utställningsersättning inom det statliga området

Tillsatt enligt regeringens bemyndigande den 23 juni 1976 för att föra förhandlingar om utformningen av en utställningsersättning inom del statliga området:

Förhandlare: Hammar, Carl-Filip, avdelningschef

Experter: Beskow, Ulla-Britta, assistent (fr.o.m. den 10 maj 1977) Bjurström, Per Gunnar, förste intendent (fr.o.m. den 25 maj 1977) Cariman, Ingrid, byrådirektör (fr.o.m. den 7 september 1976) Pennlöv, Jan, kansliråd (fr.o.m. den 7 september 1976) von Schantz, Philip, museidirektör (fr.o.m. den 7 september 1976) Weslin, Gunnar, direktör (fr.o.m. den 7 september 1976)

Sekreterare: Griiting, Britt M., departementssekreterare (fr.o.m. den 7 september 1976)

Direktiven, se 1977 års kommitléberätlelse del II U 9.

Den särskilde förhandlaren har under tiden november 1977 - juni 1978 hållit 14 sammanträden med experterna samt haft särskilda överläggningar med företrädare för intressen, som berörs av uppdraget.

Förhandlaren har den 12 maj 1978 avgett ett huvudavial om utställningsersättning samt hemställt om regeringens godkännande av avtalet. Huvudavtalet har samma dag undertecknats av förhandlaren såsom företrädare för staten och företrädare för Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare samt Svenska Fotografernas Förbund, Genom beslut den 8 juni 1978 har regeringen godkänt avtalet.

Uppdragei är därmed slutfört.


 


U:I6    Skr 1978/79:103                                                         198

16. Gymnasieutredningen (U 1976:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 5 augusti 1976 för att göra en översyn av den gymnasiala utbildningen (se Post- och Inrikes tidn. den 17 augusti 1976):

Ordförande: Sköld, Lars G., överdirektör

Ledamöter: Alemyr, Stig R., folkhögskolerektor, led. av riksdagen Fogelström, Hans, ombudsman

Gren, Arne, kommunalråd (fr.o.m. den 21 oktober 1977) Grunewald, Björn M., civilekonom

Hjelm-Wallén, Lena B., adjunkt, led. av riksdagen (fr.o.m. den 20 januari 1977)

Mundebo, K. Lillemor, utredningssekreterare Paul, Lars, ombudsman (fr.o.m. den 1 september 1977) Rogestam, A. Christina, avdelningschef, led. av riksdagen Stålhammar, Bert E. J., skolinspektör, f. d. led. av riksdagen Sundberg, Ingrid E., fil. kand., led. av riksdagen

Sakkunniga: Arndt, Nils, rektor

Hellström, E. Emil, länsarbetsdirektör Hälleberg, Allan, sekreterare Kalin, Göran, förbundsordförande Nilsson, Johnny, studerande Nilsson, Lars G., utredningssekreterare Nilsson, Matts G., bitr. avdelningschef Ringborg, S. Erland, byråchef (fr.o.m. den 1 januari 1977) Teveborg, Lennart, skolråd

Experier: Beckman, Anita, studierektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Berggren, Sören V., utbildningsintendent (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Björkman, Jerker, ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Boldt, Göran B. L., förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Brändslröm, Dan A., kanslichef (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Dahlander, Gunnar, rektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Dahllöf, Urban S., professor (fr.o.m. den 9 juni 1977) Ejerhed, Anders G., civilingenjör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Eklund, Svea I., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Fredriksson, Bert, avdelningsdirektör (fr.o.m. den I okiober 1977) Fredriksson, Ingrid, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977)


 


i 99                             Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:16

Göranson, Ulf G., avdelningsdirektör (fr.o.m. den I maj 1977) Hektor, Cail-Magnus, civilingenjör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Hellgren. Kristina, studerande (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Holnikvist-Svensson,   Ruth  L,  (itbildningssekreterare (fr.o.m.  den   1 okiober 1977)

Härnqvist, Kjell, professor (fr.o.m. den I januari 1978) Javette, Bo, ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Johnsson, Inga, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Jonsson, Ingela, studerande (fr.o.rn. den 1 oktober 1977) Jorg, Johann M., ingenjör (fr.o.m. den 10 okiober 1977) Jos, N. Olof, statistikchef (fr.o.m. den 9 juni 1977) KarlsdotlerJonshagen, Ingrid C, byråchef (fr.o.m. den 9 juni 1977) Lagerstiöm, Martin, studerande (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Larsson, Hans, ombudsman (fr.o.m. den I oktober 1977) Lind, Siv 1., byrådirektör (fr.o.m. den I oktober 1977) Lindström, Alice M. F., undervisningsråd (fr.o.rn. den 1 oktober 1977) Lindström, Lars E., ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 31 augusti 1978)

Ljungqvist, Björn U. T., sekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Lundeberg, Christer N. S., undervisningsråd (fr.o.m.den 1 oktober 1977) Magnusson, Göran, departementssekieterare (fr.o.m. den  1 oktober 1976)

Malmenstedt, Curt O., ombudsman (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Marklund, Inger, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 9 juni 1977) Murray, U. Mac, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Myrberg, Mats, fil. dr (fr.o.m. den 1 okiober 1978) Nerdrurn-Ullman, Vi'enche, rektor (fr.o.m. den 1 okiober 1977) Pettersson, Kenth J. L., utredningssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1978)

Rosén, Tommy B., sekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Rosengren, Bodil C, fil. mag. (fr.o.m. den 1 oktober 1976) Schelin, Leif Ericsson, fil. mag. (fr.o.m. den 1 september 1977) Schöldström, Ulf C. W. S., utredningschef (fr.o.m. den I oktober 1977) Stridh, Arne, utbildningschef (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Ström, GunnarO. F., professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Svanfeldt, Göran H., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 9 juni 1977) Söderström, Göran, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Thelin, Bengt A., undervisningsråd (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Waern, Karl-Gustav, tf. avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Vestin, F. E. Margareta, f. d. undervisningsråd (fr.o.rn. den 1 april 1978) Vikman, Sven, tekn. lic. (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Örne, Ingegerd, sekreterare (fr.o.m. den 1 okiober 1977) Sekreterare: Furumark, Ann-Marie, byråchef (fr.o.m. den 1 oktober 1976)


 


U:I6    Skr 1978/79:103                                                         200

Bitr. sekreterare: Bergstrand-Wilson, Kerstin, musikpedagog (fr.o.m. den 1 juli 1978)

Lokal: Vasagatan36,3 tr., 111 20Siockholm, tel. 11 91 02(sekreteraren), 10 39 25 (kansli)

Direktiven för utredningen, se 1977 års kommittéberättelse del 11 U 11. Tilläggsdirektiv, se 1978 års kommiltéberättelse del II U I.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit nio sammanträden samt haft överiäggningar med olika myndigheter, kommitiéer och övriga som berörs av utredningens arbete.

Därutöver har sju sammanträden hållits med en särskild grupp för frågor rörande statistik, forskning och undersökningar. Vidare har fem sammanträden hållils med en arbetsgrupp för leknisk utbildning, sex sammanträden med arbetsgrupper för vårdutbildning och övrig socialt inriktad utbildning samt sex sammaniräden med en grupp för administrativ och ekonomisk utbildning. Vidare har sammanträden hållits med interna utskott inom kommittén.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

17. Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 9 september 1976 för atl ingå i den svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (se Post­och Inrikes tidn. den 14 oktober 1976):

Ordförande: Stiernstedt, K. Jan T., expeditionschef

Ledamöter; Baude, Annika M. C, avdelningschef Ebbeson, Ulf, byrådirektör Norberg, Randolph, sekreterare Teveborg, Lennart, skolråd

Sakkunniga; Lundgren, Staffan, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 12 november 1976) Vrelhammar, Harald, undervisningsråd Åstedt, Inga-Britta, byrådirektör

Expert: Johansson, Lars E. I, departementssekreterare (fr.o.m. den 24 februari 1978) Lidbaum, Marja, skolkonsulent (fr.o.m. den 24 februari 1978)


 


201                             Kommittéer; Utbildningsdepartementet    U:18

Malmqvist, Stig, byrådirektör (fr.o.m. den 10 maj 1977 t.o.m. den 25

okiober 1978)

Sparrman, Carl-Axel, adjunkt (fr.o.m. den 26 okiober 1978)

Strömberg, Silja K., departementssekreterare (fr.o.m. den 24 februari

1978)

Sekreterare: Kenttä, V. Matti, adjunkt

Lokal; Omvägen 5, 953 00 Haparanda, tel. 0922/112 46 (Kenttä)

Direktiven för delegationen, se 1977 års kommiltéberällelse del II U 12.

Delegationen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fem sammanträden, varav två tillsammans med finska delegationen, det ena i Övertorneå-Haparanda och det andra i Vasa i Finland. Därutöver har delegationen haft kontakter med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av delegationens arbete.

Delegationens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

18. Arbetsgruppen (U 1976:12) för vissa frågor rörande De blindas förenings biblioteksverksamhet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 14 oktober 1976 för att utreda vissa frågor rörande De blindas förenings (numera Synskadades riksförbunds) biblioteksverksamhet:

Ordförande: Svensson, Gunnar, departementsråd

Ledamöter: Böhlin, Birgitta, departementssekreterare Engman, Jan G., avdelningschef Lindqvist, Bengt, förbundsordförande

Expert: Höglund, E. Olov, organisationsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Sekreterare: Gurinder, Jan-Olof, departementssekreterare (t.o.m. den 31 maj 1978) Riidel, WolfgangH. A., byrådirektör (fr.o.m. den 1 juni 1978)

Lokal; Utbildningsdepartementet, Storkyrkobrinken 4, tel. växel 763 10 00, direktval 763 19 21 (sekreteraren). Postadress: Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för arbetsgruppen, se 1977 års kommiltéberättelse del II U 13.


 


'J:IH    Skr 1978/79:103                                                   202

Arbetsgruppen har imder tiden november 1977 - okiober 1978 hållit sex : .'irinranlräden.

Arbetsgruppen har den 30 okiober 1978 avgetl betiinkandei (Os U l97o:7) /oskadades bibliotek. /' betsgruppen beräknas slutföra sitt arbete undei år 1979.

39. Utredningen (U 1977:03) om kvinnliga skolleilare

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 januari i':*77 r.fieu ■ippgifl atl genom olika initiativ öka andelen kvinnor pä s.kciicdariGe befattiiitigar:

( rdförande: Du Rietz. Lars B. Hj., rektor

Ledamöter: Hammarlund, Olof. förbundsordförande Jurén, Ing-Britt, fil. lic. Lindstedt. Lars, lönedirektör Nilsson, Asta, sekreterare Sönnerlind, Arne, skolråd

Vestin. F. E. Margareta, f. d. undervisningsråd (t.o.m. den 31 december 1977)

Fiitperter: Breski, Lillemor, fil. kand. (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Carlsson, Lennart, skolinspektör (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Claesson-Heljeberg, Margareta, rektor (fr.o.m. den 1 augusti 1978) Ekholm, Mats, docent (fr.o.m. den 1 november 1977) Herlin, Helena N,. byrådirektör (fr.o.m.den 15 december 1977 t.o.m. den 31 december 1978)

Stegö, Eskil, rektor (fr.o.m. den 1 november 1977)

Vestin, F. E. Margareta, f. d. undervisningsråd (fr.o.m. den 1 januari 1.978)

oekrelerare'. Berggien, Anne Ivlarie, fil. mag.

Lokal; Svartmangatan 9,4 tr., 11129 Stockholm, tel. 1175 73 och d!rektvar763 17 63 (Berggren), 21 17 74 (kansli)

Diiektiven för utredningen, se 1978 års kommitléberätlelse del II U 2,

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit fyra sammaniräden, Dessulom har utredningen genomfört två enkätundersökningar samt en specialundersökning av utredningens expert, Helena Herlin.


 


203                             Kommittéer; Utbildningsdepartemeritel     5I:2f

Utredningen har i samarbete med forlbildningsavdelninger! i L.inköp-.n;.! initierat en studiecirkel om skolledarskap i Skellefteå, Utredningen beräknas slutföra sitt arbele under Sr 1979.

20. Lärartjänstutredningen (U 1977:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 14 april 1977 lör a-.; utreda vissa tjänsteorganisatoriska frågor inom högskolan m. ni.:

Ordförande: Nyquist, Per-Olof (Ola), statssekreterare, f. d. led. av riksdau;';r! (l.o rr.. den 30 november 1978)

Ullenhag, Jörgen U., fil. dr, led. av riksdagen (fr.o.m. den ! decembe/ 1978)

Ledamöter: Elmstedt, Claes Y., lantbrukare, led. av riksdagen Grudevall, Lennart, sektionschef Johansson, Birgitta, metallarbetare, led. av riksdagen Löfström, J. Henric, sekreterare Marcusson, Sten G., utredningssekreterare Nilsson, Sven, sekreterare

Ruin, Olof K., planeringschef (fr.o.m. den 1 oktober 1977) Rydén, Rune O., fil. lic, led. av riksdagen Sundgren, E. Roland, ombudsman, led. av riksdagen Ulvhammar, Birgitta, generaldirektör Åkerstedi, Jonas, ombudsman

Sakkunniga: Egardl, Peter A. N., fil. kand.

Lindqvist, Ingvar F., professor (fr.o.m. den 25 april 1977) Sandberg, A. Birger, förhandlingsdirektör

Experter: Andersson, Bertil, bitr. sjukvårdsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 31 december 1978)

Appelberg, Göte, universitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari 1978)

Areblad, Ann Marie, ombudsman (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 3) december 1978)

Axelsson, Carl Axel, byråchef (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 30 seplember 1978)

Bengmark, Stig, professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari 1978)


 


U:20    Skr 1978/79:103                                                        204

Berg. Clary, lärare (fr.o.m. den I december 1977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Bergendai, Gunnar S., rektor (fr.o.m. den 1 okiober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Berglund, Erik Å. R., utredningschef (fr.o.m. den I februari t.o.m. den 30

september 1978)

Björkslrand, Ulf, assisieni (fr.o.m. den 1 okiober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Björnegård, Gudrun, reklor (fr.o.m. den 1 okiober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Brandberg, Anders, lektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Brinck. K. Inge G., universitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m.

den 28 februari 1978)

Broman, Lennart, universitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m.

den 28 februari 1978)

Carlsson, Bertil, universitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den

28 februari 1978)

Carlsson, Börje, universitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den

28 februari 1978)

Cornelius, Claes, byrådirektör (fr.o.m. den 1 september 1978 t.o.m. den

31 mars 1979)

Corneliusson, Roy, ADB-lärare (fr.o.m. den 1 oktober 1977t.o.m. den28

februari 1978)

Dahl, Sonja, kanslichef (fr.o.m. den 1 september 1978 t.o.m. den 31 mars

1979)

Djärv, Sigbritt, vårdlärare (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Drangert, Jan Olof, universitetsadjunkt (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den

30     september 1978)

Edenfelt, Annika, sjukgymnast (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 31

december 1978)

Edwardsson, Roland, utbildningsledare (fr.o.m. den  1  oktober 1977

t.o.m. den 28 februari 1978)

Eklund, Margareta, rektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Elling, Monica, socionom (fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 31 augusti 1978)

Ericsson, Ulla Bella, sekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den

31     december 1978)

Falk, Stig, docent (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari 1978) Fenne, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. den I september 1978 t.o.m. den 31 mars 1979)

Forslind, Bo, universitetslektor (fr.o.m. den I oktober 1977 t.o.m. den 28 februari 1978)


 


205                             Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:20

Gudmundsson. Mats. sekreterare (fr.o.m. den I februari t.o.m. den 31

december 1978)

Gustafsson, Gunnel, lektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Gottsén, Bertil, konstnär (fr.o.m. den 1 oktober  1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Hall, Lennart, lektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Hane. Helge, direktör (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 30 september

1978)

Helmfrid, Staffan, professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Hillert, Mals, professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Hjoriås, Bernt Olof, studierektor (fr,o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den

28 februari 1978)

Holmqvist, Olle, lektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Hudner, Tor, rektor (fr.o.m. den I oktober 1977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Hastad, Torgny, bitr. professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Häggquist, Harald, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m.

den 31 januari 1978)

Hälleberg,  Allan,  sekreterare (fr.o.m. den   1  februari t.o.m. den 31

december 1978)

Johansson, Gerd, studieledare (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Johansson, Sven Ove, universitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977

t.o.m. den 28 februari 1978)

Josjö,Siv,reklor(fr.o.m.den 1 oktober 1977 t.o.m. den28februari 1978)

Krause,  Urban, docent (fr.o.m.  den  1  oktober  1977 t.o.m. den 31

december 1978)

Lareke, Carl Axel, lektor (fr.o.m. den I oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Lindahl-Kiessling, Kerstin M., professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977

t.o.m. den 28 februari 1978)

Lindgren, Krislin, studierektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Lindström, Ylva, sekreterare (fr.o.m.  den  1 februari t.o.m. den 31

december 1978)

Lundh, Bengt, docent (fr.o.m. den  1 december  1977 t.o.m. den 31

december 1978)


 


:'-:..    >;':v :o,7U/79:!03                                                      206

i", ?■■/::-.>n. L,j:->.ra;itt., !ek;;:>r (ir.o.rn. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

?:S'-!if.>'' '97S)

' -io, ril.vftCftr, Göte, 'jniversitetsleklor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m.

1 .;.>';irt.';>!i', Oio.*" A., universitetslektorlfr.o.m. den I okiober 19771.o.m.

No!

Lcn 2i.l rebriiai'! ;y7K)

"v.'<,:'i, S.-atvi, assistent (fr.o.ni. rien 1 okiober 1977 t.o.m. den28 februari

;-:;:K-;;:r., ilis-;;:, lek*or (fr.o.m. eien i okiober 1977 t.o.m. den 28 februari

•f:.'...  2i:\x':!i, j.rofessor (fr.o.r»'.. den  1  oktober 1977 t.o.m. den 28 :foiv.'- vri'i\ Gi:\\t. f'!i;',-\äavet'i, iniversitelslekto: (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m.

0"C:g,je:;.. /.b.e', i.ekior (fr.o.rn. den 1 oktober 1977 t.o.rn. den 28 februari

' :-■ i?.\

C[':i:o\i, \:tg;ic h/i., hovrättsassessor (fr.o.m. den i juli 1977 t.o.m. den 30

iiiV.i 1979)

Oiiva, Olav: A. (OI=e), byråchef (fr.o.m. den I oktober 1977 t.o.m. den 31

oscesnber 197)

'L'i.;i.:2'3w, G'J.(:njn. avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den

.V ■.cf;ejv?iie;' j97S)

r;r,T'C;■/•:-.!, Liii's, stiidierckto'' (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

Pa;)'is;,or!, Christer, uni'i/ersitetslektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m.

der. :;<; feh-ta.-; 1978)

P&rJo.in, Gunnar, studierektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

:■];?■ L;-jr! s' ■ dS

i.,-!.'.r,fc, Geriiard, sniversitetslekior (fr.o.m. den i oktober 1977 t.o.m.

der> 28 februari 1978)

Reinnc.Jd. Sur\e., byrådirektör (fr.o.m. den 23 september 1977 t.o.m. den

R;>-:e:':ior!», .'';.  Er'.and, byråchef (fr.o.m. den  I februari t.o.m. den 31

å&c:tT{

;..'/';.; .'3?', 'rCerstin, adjunkt (fr.o.rn. den i oktober 1977 t.o.m. den 28

hlirian !978}

';s!hi, iohn-F-rik, lönedirektör (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 31

;.er"=;ihe- i978)

:;i;;.'i.:'Ström, Jan, professor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28

Schalii.i er, Wolfgang, lektor (fr.o.m. den I oktober 1977 t.o.m.. den 28


 


r /                              K.OnimiUéer: iU{bil(iiiisi9,suapii!-te?nenvet    Li;20

'>CL.:":-f. ;5;■;-/!ii■■le, rcgiäsor (fr.o.m. åc.n 1 ol;iober 1977 t.o.m. den 2ö .'vf;!:'.!. £''.''a, uravcrsiieisrektör (fr.o.rn. den 1 oktoS'ior 1977 i.o.m. <'8 Lvark, Lmnéa, värdlärare (fr.o.m. den ! februari t.o.m. den 31 december

'.97:

.S-e.irer., Peter, smiversite.tslektor ('fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 31

<:ci-;:;!ibe'' '978)

;-'.'.c-r!'''.irs;. Be L L., Qepa!"temenisse'-ci"eJerarc (fL''-0.rfi. den 1 oktober 1977

'/..■.cte3'decer:ib6r i978i

:;*iSf;'., Lsif, ri;. lic. 'fr.o.iir!. den i februari t.i'i.rv:. dan 31 december 1978)

'::i'e;>-i.-'>-, fcf.eriar, iekJoi- (.''!".o.r.i. deo  ! oktober 1977 t.o.m. den zS

\ ::b:'.l9.:-i '.9'V,';

Zyt:r:\i\-M, Mariaorse £., stiidiareklo;'('if.o.m. den 1 ok{obe,'r 1977 t.o.m.

-.(eL-. /:; ijraari !978)

.Svf!:L;'ce'g, Eva, avdelnJngsdirektÖ!' ('fr.o.m. den ! 'icbruari t.o.ni. den 2)

'.eceinbev !978)

Gc.'vari'-'!;i, Ove, studierektor (fr.o.rA. den ? okiober 1977 t.o.m. den 28

feb:''i;)ri ;97o)

Te? fel., A!f, e. Jriiversi(ets'ekt.or(fr.o.m. den 1 oktober i977 t.o.m. den IS]

Th.(.'n. jorm-Eriii L., universiletsiektO!' (fr.o.m. uen 1 februari t.o.m.

d-;i> T! december 1978)

T-osi. .;an L, £., docent (fr.o.rn. den 1 oktober 1977 i.o.m. den 28 febriian

1978)

7o;'s>e.vist, iijigvar B., rektor (fr.o.m. den 26 rnaj 1977 t.o.m. den3i

dee.fcrnber 1978)

VV-shiherg, Leif, intendent (fr.o.m. den 1 febru.ari t.o.r/i. den 30 september

;c-rov

Vallin, Ivar, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 oktober 1978)

WaSlir, Karin, leklor (fr.o.m. den ! oktober 1977 t.o.m. den 28 lebrijari

1978)

Widgre:'!, Greger O., departementssekreterare (fr.o.m. den 26 maj 1977

i.o.m. den 31 december 1978)

..-iftfe;-., inger, rektor (fr.o.m. den \ oktober 3977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Åberg, Bengt, unii/ersitetslektor(fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 2.o

vebnjai's !97c)

Ahgren-Lange, 'Jlla H. A., byråchef (fr.o.m. den 1 februari t.o.m. don 35

Gecernber i 578)

Ahman, Gustav, statsagronom (fr.o.m. den \ oktober 1977 t.o.m. den 28

feöniari !973)


 


U:20    Skr 1978/79:103                                                       208

Östberg, Gertrud, rektor (fr.o.m. den  1 oktober  1977 t.o.m. den 28

februari 1978)

Ostling, Berit, rektor (fr.o.m. den 1 oktober 1977 t.o.m. den 28 februari

1978)

Sekreterare: Kirsebom, Bjarne A., departementssekreterare

Bitr. sekreterare: Bruhn, L. Gunnila, studierektor (fr.o.m. den 1 seplember 1977 i.o.m. den 31 december 1978)

Köhler, Karl Johan, fil. mag. (fr.o.m. den 1 okiober 1977 t.o.m. den 30 juni 1979)

Lindborg, Carin, byrådirektör (fr.o.m. den 22 augusti 1977 t.o.m. den 30 juni 1979)

Reinhold, Sune, byrådirektör (fr.o.m. den 1 april 1978 t.o.m. den 30 juni 1979)

Lokal: Stora Nygatan 33, 1 tr., 11127 Stockholm, tel. 206984 (Kirsebom), 20 7183 (Bruhn), 20 69 75 (Köhler), 20 70 82 (Lindborg). 046/12 41 00 (Reinhold), 20 33 05 (kansli)

Direktiven för ulredningen, se 1978 års kommilléberältelse del II U 6.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit sex sammanträden. Därutöver har nio sammanträden hållits med en särskild arbetsgrupp för frågor rörande arbets- och tjänsteorganisationen i den statliga högskolan, nio sammanträden med en grupp för motsvarande frågor i den kommunala högskolan, åtta sammanträden med en grupp för frågor rörande lärarnas anknytning till yrkeslivet uianför högskolan samt sex sammanträden med en grupp för frågor rörande läkarlärare. Därtill har överläggningar ägt rum med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av kommitténs arbete.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under år 1979.

21. Videogramutredningen (U 1977:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21  april  1977 med uppdrag att utreda frågan om samhällets insatser på videogramområdet:

Ordförande: Sundman, Per Olof, författare, led. av riksdagen

Ledamöter; Björck, Anders P.-A., led. av riksdagen Bladh, Lennart W., yrkesvalslärare, led. av riksdagen


 


209                        Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:21

Ingelstam, Margareta, producent Ström, Gunnar, partisekreterare

Experter: Arlinger, Stig, docent (fr.o.m. den 13 mars 1978)

Bergman, Lars, direktör (fr.o.m. den 26 oktober 1977 t.o.m. den 6 oktober 1978)

Bergold, Jan Olov, utredningssekreterare (fr.o.m. den 16 oktober 1978) Bottiger, E. Marie A., jur. kand. (fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 16 november 1978)

Edwall, Ingvar, sludiekonsulent (fr.o.m. den 13 mars 1978) Eklindh, Kenneth, skolkonsulent (fr.o.m, den 13 mars 1978) Elmhom, Kerstin M., avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 september 1977 t.o.m. den 30 april 1979)

Fransson, Ame, rektor (fr.o.m. den 13 mars 1978) Gustavsson, Sture, redaktör (fr.o.m. den 13 mars 1978) Hederslröm, C. Christer, byrådirektör (fr.o.m. den 6 oktober 1977 t.o.m. den 31 december 1978)

Jacobson, Brita A., apotekare (fr.o.m. den 1 juli 1978) Liljeros, K. E. Lillemor, fil. kand., med. kand. (fr.o.m. den 15september 1977 t.o.m. den 18 augusti 1978)

Lindsten, Ingrid, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1978) Lundström, Beata, informationssekreterare (fr.o.m. den 15 febmari 1978)

Olsson, Agne Henry O., hovrättsassessor (fr.o.m. den 3 juni 1977) Preisler, Gunilla, doktorand (fr.o.m. den 13 mars 1978) Svanberg, Lars, redaktör (fr.o.m. den 3 juni 1977) Söderiind, Olof, förbundsdirektör (fr.o.m. den 13 mars 1978)

Sekreterare: Svärd, Stig, studiesekreterare

Bitr. sekreterare: Hallenberg, Ingemar, studieinstruktör (fr.o.m. den 1 november 1977) Lindencrona, Birgitta, fil. lic. (fr.o.m. den 16 november 1977)

Lokal: Västeriånggatan 46, 2 tr., tel. 20 74 18 (Svärd), 20 73 64 (kansli). Postadress: Utbildningsdepartementet, Fack, 103 10 Stockholm

Direktiven för utredningen, se 1978 års kommittéberättelse del II U 7.

Utredningen har under tiden november 1977 - oktober 1978 hållit 18 sammanträden saml haft överläggningar med olika myndigheter, organisationer och andra som berörs av utredningens arbele. Därutöver har två sammanträden hållits tillsammans med upphovsrältsutredningen.

Utredningen har den 27 september 1978 avgett betänkandet (Ds U 1978:8) Svenska videonät utomlands.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1979.

14    Riksdagen 1978/79. I saml. Nr 103


 


U:22    Skr 1978/79:103                                                        210

22. Utredningen (U 1977:06) om vissa vårdutbildningar inom högskolan (VÅRD 77)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 9 juni 1977 för att utreda frågan om vissa vårdutbildningar inom högskolan:

Ordförande: Levin, Bert L., statssekreterare

Ledamöter: Hillerdal, N.Olof, docent Holgersson, Leif H., ombudsman

Hörnlund, O. Börje, skogsmästare, led. av riksdagen (t.o.m. den 19 december 1977)

Jansson, Per-Olof, leg. sjuksköterska Javette, Bo, ombudsman Kärnek, Ruth I. C, oppositionsråd Larsson, Karl G., sekreterare Lindström, Alice M. F., undervisningsråd

Pettersson, S. Åke E., landstingsråd (fr.o.m. den 20december 1977) Sköld, Lars G., överdirektör Svennilson, Marianne E., studierektor

Sakkunniga: Bratlhall, I. Birgitta, departementssekreterare Ekholm, Lars V., kansliråd Rådö, E. Göran, bitr. sjukvårdsdirektör

Experier: Aggebo, Claes-Göran, förste byråsekreterare (fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 30 juni 1978)

Areblad, Ann Marie, ombudsman (fr.o.m. den 20 september 1977) Berg, Marianne, skolkonsulent (fr.o.m. den 20 seplember 1977) Björklund, Berit, rektor (fr.o.m. den 1 januari 1978) Björkman, Jerker, ombudsman (fr.o.m. den 20 september 1977) Eklund, Svea L, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 21 december 1977) Furumark, Ann Marie, byråchef (fr.o.m. den 20 seplember 1977) Gullslröm, Estrid, byrådirektör (fr.o.m. den 20 september 1977) Helmbring, Anita, arbetsterapeut (fr.o.m. den 20 september 1977) Hermansson, Alice, universitetsadjunkt (fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 15 juni 1978)

Hessleborn, Olle K. A., ombudsman (fr.o.m. den 20 september 1977) Holmkvist-Svensson, Ruth L, utbildningssekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Johansson, Helfrid, skolkonsulent (fr.o.m. den 20 september 1977) Jungqvist, Anna-Brita, sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)


 


211                             Kommittéer: Utbildningsdepartementet    U:22

Klässbo, Maria, studerande (fr.o.m. den 20 september 1977)

Kälvemark, Torsten, avdelningsdirektör (fr.o. m.den 20 september 1977)

Lindmark, Christer, byrådirektör (fr,o.m. den 29 augusti 1977)

Löfström, J. Henric, sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Nilsson, Berndt, sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Nyström, L. Ingrid, sekreterare (fr.o.m. den 15 augusti 1977 t.o.m. den 30

juni 1978)

Olausson, Britt, rektor (fr.o.m. den 20 september 1977)

Orava, Olavi A. (Olle), byråchef (fr.o.m. den 20 september 1977)

Palm, Anita, förste förbundssekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Persson, Kerstin, skolkonsulent (fr.o.m. den 20 september t.o.m. den 20

december 1977)

Rangrost,   Johny   A.   P.,   departementssekreterare   (fr.o.m.   den   19

september 1977)

Rosén, Tommy B., sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Schulze, Jacob, leg. sjuksköterska (fr.o.m. den 20 september 1977)

Skalin, Douglas (fr.o.m. den 20 september 1977)

Starck, Linnea, vårdlärare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Slåhlklo, Maj, undersköterska (fr.o.m. den 20 september 1977)

Sundelin, Dick, sekreterare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Svensson, Björn, vårdlärare (fr.o.m. den 20 september 1977)

Varnvik, Eva, undersköterska (fr.o.m.