Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1977/78: 98


Regeringens proposition

1977/78: 98

med förslag till lag om skatt på vissa resor, m. m.;

beslutad den 16 februari 1978,

Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, i enlighet med vad som aviserades i budgetpro­positionen, atl en skall införs på charterresor med flyg till utlandet. Skatten föreslås utgå med 100 kronor per passagerare. För bam under 12 år utgår ingen skatt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 1978 och gälla för resor som påbörjas efler ikraftträdandet och som har beställts den 1 mars 1978 eller senare.

1 Riksdagen 1977/78. 1 saml. Nr 98


 


Prop. 1977/78:98                                                                 2

1 Förslag till

Lag om skatt på vissa resor

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Skatt (reseskatt)eriäggs lill staten enligt denna lag för charterflygning från svensk flygplats till utländsk ort.

Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta atl skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

2§ Med charterflygning avses i denna lag flygning med passagerare i yrkesmässig, ej regelbunden luftfart, om flygningen utgör

1.    sällskapsreseflygning,

2.    föreningsflygning,

3.    flygning för eget bruk,

4.    sludenlflygning eller

5.    flygning i samband med sportevenemang eller liknande.

Flygning med passagerare i yrkesmässig, regelbunden luftfart anses enligt denna lag som charterflygning om den till sitt innehåll motsvarar sådan flygning som anges i första stycket.

3§ Flygning med flygplan, vars högsta tillåtna slartvikl uppgår till högst 5 700 kilogram eller som är godkänt för befordran av högst tio passagerare, anses ej som charterflygning.

4§ Riksskatteverket är beskaltningsmyndighet för reseskalt.

5 § Skattskyldig är den som utför charterflygning.

Skaltskyldig fysisk person, som ej är bosatt här i landet, eller skattskyldigt utländskt bolag skall företrädas av en representant som har godkänts av riksskatteverket. Sådan representant skall enligl fullmakt av den skatlskyl­dige som ombud för denne svara för redovisningen av reseskatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som gäller reseskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

6 § Den som avser alt ulföra charterflygning skall anmäla sig för registrering
hos riksskatteverket.

För att avgöra om skattskyldighet föreligger kan riksskatteverket infordra uppgift från den som utför flygning och som ej har anmält sig för registrering.

7 § Underiåter skattskyldig alt utse representant enligt 5 § eller underiåter
någon atl göra anmälan eller lämna uppgift enligt 6 §, kan riksskatteverket


 


Prop. 1977/78:98                                                      3

förelägga honom atl vid vite fullgöra sin skyldighet. Försuttet vite utdöms av länsskatterätten i Stockholms län.

8 § Skallskyldighet inträder när charterflygning börjar.

9§ Reseskatt utgår med 100 kronor per passagerare.

Reseskatt utgår ej för passagerare som inte fyllt 12 år. Reseskatt utgår ej heller för passagerare som deltar i charterflygning som avses i 2 § 1,2,4 eller 5 utan egen kostnad i egenskap av anställd hos den som utför flygningen eller anordnar resa i vilken flygningen ingår.

10      § Skattskyldig skall utan anmaning lämna deklaration för varje kalender­
månad. Deklarationen skall innehålla uppgift om de charterflygningar för
vilka skattskyldighet har inträtt under månaden.

Deklarationen skall ha kommit in lill riksskatteverket inom en månad efler utgången av den kalendermånad deklarationen avser.

11  § 1 deklaration får skattskyldig göra avdrag för reseskatt som hänför sig till föriust på gmnd av bristande betalning från uppdragsgivare.

12  § När särskilda skäl föreligger får riksskatteverket kräva alt reseskall eriäggs i förskott eller att säkerhet ställs för skattens betalning.

13  § Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumlionsbeskattning skall tillämpas på reseskalt. Lagens bestämmelser om kontroll hos annan än skattskyldig skall tillämpas på researrangör och annan som anordnar resa i vilken charterflygning ingår.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978. Lagen gäller för charterUygning vars avresedag är bestämd till den 1 maj 1978 eller senare. Reseskatt utgår dock ej för resa som har beställts av passagerare före den 1 mars 1978.

1* Riksdagen 1977/78. 1 saml. Nr 98


 


Prop. 1977/78:98                                                                 4

2 Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrivs att 1 § skatlebrottslagen (1971:69) skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


 


Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligl

1.   lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskatielagen (1928:370), förordningen (1933:395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårdsavgifl, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577)om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295)om sjömans­skatt, förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbe­ten, lagen (1977:322) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,

2.   lagen (1941:251) om särskild 2. lagen (1941:251) om särskild va-varuskatt,  förordningen (1943:477)     ruskatt, förordningen (1943:477) om

om skatt å vissa pälsvaror, förord­ningen (1948:85) om försäljnings­skatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfor­don, lagen (1957:262) om allmän energiskalt, lagen (1960:253) om till­verkning och beskattning av malt-och läskedrycker, lagen (1960:258) om uljämningsskatl på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, förordningen(1961:653)om brännol­jeskatt, stämpelskattelagen (1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förordningen (1966:21)om särskild skatt på motor­bränslen, lagen (1968:430) om mer­värdeskatt, förordningen (1971:170) om   annonsskall,  lagen  (1972:266)


!§'


skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­ordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen (1956:545) om omsätt­ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskalt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedryck­er, lagen (1960:258) om utjämnings­skatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, slämpelskatte­lagen (1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förord­ningen (1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430) om mervärdeskatt, förordningen (1971:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820)om skatt på


I Med nuvarande lydelse avses den lydelse som har föreslagits i prop. 1977/78:78.


 


Prop. 1977/78:98                                                       5

om skatt på annonser och reklam, spel, lagen (1973:37) om avgift på lagen (1972:820) om skatt på spel, vissa dryckesförpackningar, vägtra-lagen (1973:37) om avgift på vissa fikskalielagen (1973:601), lagen dryckesförpackningar, vägtrafik- (1973:602) om särskild vägtrafik-skattelagen (1973:601), lagen skatt, lagen (1973:1216) om särskild (1973:602) om särskild vägtrafik- beredskapsavgifi för oljeprodukter, skatt, lagen (1973:1216) om särskild bilskrotningslagen (1975:343), lagen beredskapsavgift för oljeprodukter, (1977:306) om dryckesskatt, lagen bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1978:000) om försäljningsskatt på (1977:306) om dryckesskatt, lagen motorfordon, lagen (1978:000) om (1978:000) om försäljningsskatt på skall på vissa resor, motorfordon,

3. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk försäkring, lagen (1955:469) angående omreglering av vissa ersätt ningar enligl lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m., lagen (1960:77)om byggnadsforksningsavgift, lagen (1961:300)om redareav-gift för sjöfolks pensionering, lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegaranliavgifi, lagen (1971:282)omarbetarskyddsavgifi, lagen(1975:358)om vuxenutbildningsav­gift, lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbild­ningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skall som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.


 


Prop.1977/78:98                                                                  6

3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatte­fordringar m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skaltefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


1 §'

Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran på

3. skatt eller avgift enligl förord­ningen (1908:129) angående en sär­skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotlerivinster, lagen (1941:251) om särskild varu­skatt, förordningen (1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­ordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen (1956:545) om omsätt­ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av mall- och läskedryck­er, lagen (1960:258) om utjämnings­skall på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (196]:394)om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, slämpelskatte­lagen (1964:308), förordningen (1964:352) om  gasolskatt,  förord-

1.   skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272), saml skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt och kupongskaiielagen (1970:624),

2.   skatt enligt förordningen (1959:507) om allmän varuskatt och lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

3.   skatt eller avgift enligt förord­ningen (1908:129) angående en sär­skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varu­skatt, förordningen (1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­ordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen (1956:545) om omsätt­ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av mall- och läskedryck­er, lagen (1960:258) om utjämnings-skatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961 ;394) om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskatte­lagen (1964:308), förordningen (1964:352) om   gasolskatt,  förord-

I Med nuvarande lydelse avses den lydelse som har föreslagits i prop. 1977/78:78.


 


Prop. 1977/78:98                                                      7

ningen (1966:21) om särskild skatt på ningen (1966:21) om särskild skatt på
motorbränslen, förordningen (1971: motorbränslen, förordningen
170) om annonsskatt, lagen (1971:170) om annonsskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och (1972:266) om skall på annonser och
reklam, lagen (1972:820) om skatt på reklam, lagen (1972:820) om skatt på
spel, lagen (1973:37) om avgift på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, lagen vissa dryckesförpackningar, lagen
(1973:1216) om särskild beredskaps- (1973:1216) om särskild beredskaps­
avgift för oljeprodukter, bilskrot- avgift för oljeprodukter, bilskrot­
ningslagen (1975:343), lagen
  ningslagen (1975:343), lagen
(1977:306) om dryckesskatt samt (1977:306) om dryckesskatt, lagen
lagen (1978:000) om försäljnings- (1978:000) om försäljningsskatt på
skall på motorfordon,
            motorfordon samt lagen (1978:000)

om skatt på vissa resor,

4.   skatt enligt förordningen (1922:260) om automobilskatt, kungörelsen (1951:750) om saluvagnsskatt, förordningen (1963:116) om trafikomlägg-ningsskatt, traktorskatleförordningen (1969:297), vägtrafikskallelagen (1973:601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt, kungörelsen (1973:781) om saluvagnsskatt samt lagen (1976:339) om saluvagnsskatt,

5.   tull saml avgift enligt kungörelsen (1960:235) om avgift för växtskydds-konlroll vid införsel av växter och förordningen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6.   avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbmkels område och lagen (1974:226) om prisreglering på fiskels område,

7.   avgift, som uppbäres med tillämpning av lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m., i den mån avgiften icke omfattas av 1.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse alt redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.


 


Prop. 1977/78:98

Utdrag
BUDGETDEPARTEMENTET
           PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-02-16

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullslen, Burenslam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition med förslag till lag om skatt på vissa resor, m. m.

Vid min anmälan till budgetpropositionen av budgetförslaget för nästa budgetår (prop. 1977/78:100, bil. 2) aviserade jag att regeringen skulle lägga fram förslag om särskild skatt på utrikes charterresor med flyg.

Jag avser nu att ta upp detla förslag till närmare behandling.

Den indirekta beskattning som ligger i priset på semestervislelser i Sverige är avsevärt högre än som är fallet i de flesta andra länder. En skall på turistresor till utlandet kan därför ses som ett sätt atl något minska den konkurrensnackdel som den inhemska turistnäringen har i fråga om svenskars val av semesterort. Den kan därigenom också komma att bidra till en viss uppbromsning av den försämring av den svenska lurislbalansen som ägt mm under lång tid. Jag föreslår därför all en reseskalt införs i Sverige. Det kan anmärkas, all en skatt på charterresor med flyg till ullandel har införts i Danmark och man överväger alt införa en liknande skatt i Norge (St. prp. nr. 81).

De skäl som talar för att en reseskalt införs talar också för att skatten skulle omfatta resor med alla färdmedel. Starka praktiska skäl gör dock alt beskaliningsområdel måste inskränkas. En beskattning t. ex. av resor med personbil eller fritidsbåt är knappast möjlig all genomföra, särskilt som resor till de nordiska länderna då torde få undantas. Kostnaderna för skallens administration måste också slå i rimligt förhållande till skatteintäkterna. Mot bakgrund av dessa synpunkter har jag stannat för att skatt bör utgå endast på charlerrresor med flyg från svensk ort till utlandet. Denna avgränsning stämmer överens med vad som redan gäller i Danmark och med vad som övervägs i Norge.

Skatten kan utgå antingen med ett fast belopp, som är lika för varje resa, eller med ett belopp som varierar t. ex. med priset på resan eller resans längd.


 


Prop. 1977/78:98                                                      9

En fast skatt är enklare att administrera för de skattskyldiga och för beskattningsmyndigheten. Jag anser därför att skatten t. v. bör utgå med ett fast belopp för varje resa.

När del gäller skattens storiek måste, vid sidan av beskattningens syfte, också beaktas att en semester i annan miljö än den vanliga är av stort värde för många människor. Skattens prishöjande effekt får därför inle bli för slor. För egen del anser jag att skatten i princip bör utgå med 100 kr. för varje passagerare. En sådan skallenivå bör inte leda till atl svenska resenärer i någon väsentlig utsträckning väljer att starta sina resor från annat land. Del kan nämnas att den danska skatten ulgör 50 danska kr. för varje passagerare och all man i Norge överväger att bestämma skatten till 100 norska kr.

Även en skatt av den måttliga storlek som jag nu har förordat kan i vissa fall framstå som alltför hög. Jag tänker då närmast på barnfamiljerna. Av hänsyn till dessa bör skatt inte tas ut för barn under 12 år. En sådan åldersgräns tillämpas redan för barnrabatter på linjetrafiken och i allmänhet vid sällskapsresor med charterflyg.

Beträffande skattens utformning i övrigt vill jag framhålla följande.

Skatt bör, som jag redan har nämnt, utgå för charterresor med flyg från svensk flygplats till utlandet. Med charterflygning bör därvid förslås flygning i yrkesmässig, ej regelbunden luftfart för befordran av passagerare med flygplan vars högsta tillåtna startvikt överstiger 5 700 kg eller som är godkänt för befordran av mer än tio passagerare.

Denna definition överensstämmer med den som används i luftfartsverkets bestämmelser för civil luftfart. Enligt dessa bestämmelser omfattar charter-fiygning följande kategorier av flygningar

-    sällskapsreseflygning

-    föreningsflygning

-    flygning för eget bruk

-    sludenlflygning

-    evenemangsflygning, dvs. flygning i samband med sportevenemang m. m.

Charterflygning kräver särskilt tillstånd, som meddelas av regeringen i vissa fall och i övrigt av luftfartsverket. Olika villkor gäller för sådant tillstånd beroende på vilken charterkategori del är fråga om. Del bör anmärkas att tillstånd regelmässigt kan meddelas endast om uppställda villkor är uppfyllda. Del är alltså inte möjligt att ta med andra passagerare på en flygning än sådana som enligt tillståndet är berättigade att delta i resan och, under åberopande av att de inte är charterresenärer, underlåta att redovisa skatt för dem. 1 princip bör alltså reseskatt utgå för varje passagerare på en flygning, för vilken tillstånd lill charterflygning krävs.

I fråga om sällskapsreseflygning gäller att flygplanets hela kapacitet i princip .skall vara förhyrd av en eller flera researrangörer för befordran av grupper av personer, som deltar i ett på förhand fastställt sällskapsresearran-


 


Prop. 1977/78:98                                                      10

gemang. Arrangemanget skall omfatta flygtransporl med samma flygföretag till bestämmelseorten och tillbaka saml inkvartering för hela perioden i fråga. 1 övrigt finns särskilda bestämmelser om arrangemangels längd i liden, antalet deltagare m. m.

När det gäller föreningsflygning skall flygplanets hela kapacitet vara förhyrd av en eller i vissa fall upp till tre föreningar. Flygningen får inte annonseras eller på annat sätt utbjudas lill allmänheten. Berättigade att deltaga i flygningen är endast medlemmar i föreningen och vissa familje­medlemmar.

I fråga om flygning för eget bruk gäller alt flygplanets hela kapacitet skall vara förhyrd av den som chartrar flygplanet. Syftet med förhyrningen skall vara befordran av passagerare. Den som chartrar planet skall bestämma destinationsort och bestrida samtliga kostnader för flygningen och deltagarna får varken direkt eller indirekt ersätta dessa kostnader.

För studentflygning gäller all flygplanets hela kapacitet skall vara förhyrd av den som chartrar planet. Denne skall vara en erkänd institution eller studentförening. Särskilda krav i fråga om ålder m. m. ställs på deltagarna i sludenlflygning.

För flygning i samband med sporlevenemang och liknande gäller att flygplanets hela kapacitet skall vara förhyrd av den som chartrar planet för befordran av personer som skall närvara vid evenemanget. Ut- och hemresa skall företas gemensamt av samtliga deltagare i arrangemanget och företas i direkt anslutning till evenemanget. 1 arrangemanget skall minst ingå flygning tur och retur, transport mellan flygplats och ort för evenemanget samt biljetter till detta. Varje deltagare skall betala för hela researrangemanget, som utgör en helhet.

Samtliga de angivna kategorierna charterflygningar bör omfattas av reseskatten. Med hänsyn till utvecklingen på reseområdet är det dock nödvändigt att bestämma skattepliklsområdet på sådant sätt att därunder kan inrymmas även andra reseformer än renodlad charterflygning. Detta bör ske genom att sådana resor med reguljärflyg som i sak motsvarar angivna kategorier av flygningar också anses som sådana. Detla innebär t. ex. att s. k. lT-resor(inclusive tours) kommer att beskattas. Det utmärkande för sådana resor är att de företas med reguljärt fly g och all priset för resan innefattar även inkvartering på destinationsorten. Vanligen börjar och slutar sådana resor på samma plats och företas på i förväg bestämda tider. IT-resor bör behandlas lika oavsett om det är fråga om individuell resa eller gruppresa (GIT-resa). Vidare bör med charterresa jämställas resa som sker med reguljärt flyg med grupprabatt (s. k. GAF-rabatt).

Med yrkesmässig flygning bör förslås flygning som sker mot vederiag.

1 fråga om resor som sker med olika transportmedel på olika delsträckor av resan, t. ex. kombinerade flyg- och bålresor, bör gälla alt skatt utgår om avresan från Sverige sker med charterflygning. Om så är fallet kommer även sådana resor som påbörjas i annat land med annat transportmedel än flyg atl


 


Prop. 1977/78:98                                                      H

beskattas här. Om en charterflygning som börjat i annat land innefattar mellanlandning i Sverige, kommer skatt atl utgå för de passagerare som börjar resan här men inte för övriga passagerare.

Speciella problem kan uppstå i fråga om studentflygningar, eftersom dessa delvis bedrivs på ett sätt som liknar reguljär flygtrafik. För att inte påverka konkurrenssituationen mellan studentflyg och sällskapsreseflygning måste den totala charterskatl som påläggs varje resenär vara lika. Jag har erfarit, att de danska myndigheterna ej belägger resenärer som flyger med student-charter från Köpenhamn men som inköpt sin biljett i t. ex. Sverige med dansk charterskatl. En resenär med studentflyg från Stockholm via Köpenhamn skall således enbart drabbas av den svenska skatten på det sätt som gäller för resenärer med sällskapsflygningar från Sverige.

Skatt bör utgå endast för passagerare vars resa betalas av honom själv eller, i fråga om flygning för eget bruk, av den som chartrar planet. Detla innebär att de resor som färdledare, guider, flygpersonal osv. får göra utan egen kostnad och i' egenskap av anställd hos flygföretaget eller den som arrangerar resan inte kommer att beskattas.

För att förenkla administrationen av skatten bör antalet skattskyldiga vara så litet som möjligt. Jag anser därför att de flygföretag som utför charterresor med start i Sverige skall vara skattskyldiga. 1 enlighet med vad som gäller i fråga om punklskallerna i övrigt bör riksskatteverket vara beskattningsmyn­dighet. Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskatlning (ändrad senast 1975:711), förfarandelagen, bör tillämpas när det gäller fastställelse av skatt, deklaration, skattens inbetalning m. m.

Beskattningsperioderna bör bestämmas till en kalendermånad. Deklara­tion bör ha kommit in till riksskatteverket inom en månad efter beskatt­ningsperiodens utgång. Enligt förfarandelagen skall skatten betalas inom deklarationstiden.

Flygföretagen bör i likhet med andra skattskyldiga vara registrerade. 1 fråga om utländskt flygföretag bör föreskrivas att företaget skall företrädas av en av riksskatteverket godkänd representant. Denne skall enligt fullmakt av flygföretaget som ombud för detta svara för redovisningen av skatt och i övrigl företräda det utländska förelaget i frågor som gäller reseskalt. Underlag för kontroll av skatteredovisning skall finnas tillgängligt hos representanten. Det nu angivna systemet överensstämmer med vad som gäller enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (p. 1 femte stycket av anvisningarna till 2 §).

Det kan förekomma att utländskt flygförelag tilirälligi utför någon enstaka charterflygning från Sverige. Även sådant företag bör i princip vara registre­rat. För alt i sådana och andra fall skapa bättre förutsättningar för en effektiv skatteuppbörd bör riksskatteverket dock kunna kräva att ett flygföretag ställer säkerhet för reseskatten eller betalar in skattebeloppet i förskott innan flygning får ske. Som skäl för en sådan begäran bör kunna åberopas att flygföretaget utför endast någon enstaka flygning från Sverige, att företaget häftar i skuld för reseskatt eller liknande omständighet.


 


Prop. 1977/78:98                                                      12

I lagen bör, på samma sätt som i flertalet andra lagar på den indirekta beskattningens område, las in fullmakt för riksdagens finans- och skatleut-skott att besluta i vissa frågor när riksmöte ej pågår. Vidare bör enligt mönster från annan indirekt beskattning de skattskyldiga medges rätt lill avdrag för reseskalt som belöper på kundföriusier.

Skattebrottslagen (1971:69, ändring föreslagen senast i prop. 1977/78:78) och lagen (1971:1072, ändring föreslagen senast i prop. 1977/78:78) om förmånsberättigade skattefordringar bör göras tillämpliga på reseskalten.

Reseskaiten bör träda i funktion snarast möjligt. Jag föreslår att lagen sätts i kraft den 1 maj 1978. Den bör tillämpas på alla skattepliktiga resor, vars avresedag är bestämd lill den 1 maj 1978 eller senare. Skall bör dock av praktiska skäl inte utgå för resor, som beställts av resenären före den I mars 1978,

Den föreslagna reseskatten beräknas innebära en inkomstförstärkning med ca 100 milj. kr. budgetåret 1978/79.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag atl regeringen föreslår riksdagen all antaga inom budgetdepartementel upprättade förslag lill

1. lag om skatt på vissa resor,

2.   lag om ändring i skatlebrottslagen (1971:69),

3.   lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatteford­ringar.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar atl genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

GOTAB.   Siockholm 1978