Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76: 70

Regeringens proposition

1975/76: 70

om ändring i uppbördslagen (1953:272), m. m.;

beslutad den 30 oktober 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

GE. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås att anstånd med inbetalning av skall m. m. skall kunna erhållas, då ansökan gjorts om uppskov med beskattning av rea­lisationsvinst eller intäkt av skogsbruk samt då ansökan gjorts om avräkning av utländsk skall.

I propositionen föreslås vidare atl arbetsgivare inte skall medges avdrag för belopp som han blivit skyldig att betala på grund av alt han underiåtit atl verkställa skatteavdrag för arbetstagare.

Förslag läggs också fram om att person med bosättning utom riket skall vara skattskyldig här för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, kontant arbetsmarknadsstöd samt för timsiudieslöd och inkomsibidrag enligt stu­diestödslagen.

Engångsbidrag som utgår i samband med arbetsplacering av flyktingar avses bli skattefritt.

Härutöver föreslås ändringar av närmast teknisk karaktär i ett flertal skat­teförfattningar.

1 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 70


 


Prop. 1975/76: 70

1 Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrives atl 20 S och 53 § 1 mom. samt anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen (1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                Föreslagen lydelse

20 S'

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skola från samt­liga ur förvärvskällan under beskattningsåret härflutna intäkter i penningar eller penningars värde (bruttointäkt) avräknas alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibehållande. Atl koncern­bidrag, som icke utgör sådan omkostnad, ändå skall avräknas i vissa fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 § 3 mom.

Avdrag må icke ske för:

den skatlskyldiges levnadskostnader och därtill hänföriiga utgifter, däruti inbegripet vad skatlskyldig utgivit såsom gåva eller såsom periodiskt un­derstöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;

värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet ulförts av den skaltskyldige själv, andre maken, hemmavarande barn under 16 år eller hemmavarande barn, som fyllt 16 men ej 18 år och som ej anses tillhöra arbetspersonalen;

ränta ä den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda ka­pital;

svenska allmänna skatter;

kapitalavbetalning å skuld;

avgift enligt 8 kap. sludiestödslagen (1973:349);

avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift;

belopp, för vitkel arbetsgivare är an­svarig enligt 75 uppbördslagen (1953:272);

föriusl, som är att hänföra till kapitalföriust.

(Se vidare anvisningarna.)

53 5

1 m o m. Skyldighet alt erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 i;?; sägs:

a) fysisk person:

för tid, under vilken  han varit  här i  riket bosatt:

' Senaste lydelse 1975:327. ' Senaste lydelse 1975:259.


 


Prop.1975/76: 70                                                      3

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvals; samt för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt: för inkomst av här belägen fastighet; för inkomst av rörelse, som här bedrivits;

för avlöning eller annan därmed jämföriig förmån, som utgått av an­ställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för avlöning eller annan därmed jämföriig förmån, som utgått av an­ställning eller annal uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån och förvärvats genom verksamhet här i riket;

för pension och annan ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän för­säkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun;

för ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring och lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare saml enligt annan lag eller författ­ning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på gmnd av militärtjänstgöring;

för dagpenning från erkänd arbets­löshetskassa enligt lagen (1973:370) otn arbetslöshetsförsäkring och kon­tant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmark­nadsstöd:

för timsiudieslöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:349);

för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad inkomst av tjänst;

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör lill sådan fastighet eller rörelse; samt

för belopp vilket motsvarar restituerad, avkortad eller avskriven social-försäkringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, tilläggspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift eller all­män arbetsgivaravgift och med vilket avdrag enligt 46 § 2 mom. åtnjutits vid tidigare års taxeringar;

b) staten:

för inkomst av jordbruksdomäner, skogar samt uthyrda eller med tomträtt eller vatienfallsrätt upplåtna fastigheter; samt

för inkomst av rörelse, som ej härflutit av bank- eller försäkringsrörelse eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och anläggningar eller av industriell verksamhet, som huvudsakligen avser att tillgodose sta­tens egna behov;


 


Prop.1975/76: 70                                                      4

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

c) landsting, kommuner och andra menigheter ävensom hushållnings­
sällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer:

för inkomst av faslighet och av rörelse;

d) akademier, Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds Min­
nesfond, så ock allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt
gällande stadgar äro skyldiga att vara medlemmar samt samarbetsorgan för
sådana sammanslutningar med ändamål alt fullgöra uppgifter som enligt
nämnda stadgar ankomma på sammanslutningarna, sjömanshus, svenska
skeppshypotekskassan, skeppsfartens sekundärlånekassa, norrlandsfonden,
statens utvecklingsfond, Apotekarsocieletens stiftelse för främjande av
farmacins utveckling m. m.. Stiftelsen Industricentra, Sveriges exportråd,
järnkontoret, så länge kontorets vinstmedel användas till allmänt nyttiga
ändamål och kontoret icke lämnar utdelning åt sina delägare, aktiebolaget
tipsljänst, svenska penninglotteriet aktiebolag, allmänna sjukförsäkringsfon­
den, pensionsstiftelser som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse
m. m., allmänna försäkringskassor, understödsföreningar, som icke bedriva
lill livförsäkring hänföriig verksamhet, personalstiftelser som avses i lagen
om tryggande av pensionsutfästelse m. m. med ändamål uteslutande att
lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som
bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare
med ändamål atl utgiva avgångsersättning till friställd arbetstagare eller
främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper
risk att bliva uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse
eller rationalisering av företags verksamhet ävensom sådana ömsesidiga för­
säkringsbolag, som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring:

för inkomst av fastighet;

e) kyrkor, andra trossamfund än svenska kyrkan därest de utöva kyrklig
verksamhet, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte,
barmhärtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål
att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar
eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda per­
soner, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för be­
redande av undervisning'eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland
behövande eller främja vetenskaplig forskning, ävensom sådana föreningar
vilka, ulan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska in­
tressen, huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga om stiftelser här
angivna art:

för inkomst av fastighet och av rörelse;

O svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning äro skyldiga att avslå sin vinst, ekonomiska föreningar, samfund, stiftelser.


 


Prop. 1975/76: 70                                                     5

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

understödsföreningar, som bedriva lill livförsäkring hänföriig verksamhet, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jämförligt sätt bildats för atl förvalla samfällighet endast om samfälligheten har taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller reglerings-samfällighet, samtliga här under Q avsedda bolag, verk och andra juridiska personer i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och e):

för all inkomst, som här i riket eller å utländsk ort förvärvats;

g) utländska bolag:

för inkomst av här belägen fastighet;

för inkomst av rörelse, som här bedrivits; samt

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse;

h) allmänna pensionsfonden:

för all inkomst som härflyter av medel, som förvaltas av fjärde fond­styrelsen, samt i övrigt för inkomst av fastighet.

Riksskatteverket må, om särskilda skäl därtill äro, efter ansökan förklara, att stiftelse eller förening, som har till huvudsakligt ändamål att främja nordiskt samarbete, i fråga om skattskyldighet eller eljest vid tillämpning av denna lag skall anses jämställd med stiftelse eller förening, som ovan i första stycket vid e) angives. Sådant beslut må, när omständigheterna det föranleda, av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskatte­verket meddelat enligt detla stycke, må klagan icke föras.

Anvisningar

till  19 §'

Socialhjälp, begravningshjälp samt underhåll, som lämnats fånge eller pa­tient å hospital, m. m. dyl. är icke alt hänföra till skattepliktig inkomst. Detsamma gäller i fråga om till föreningar influtna medlemsavgifter.

Utbytes sådan livränta eller del därav, som enligt bestämmelserna i 32 >5 i sin helhet skall räknas såsom skattepliktig intäkt, mot belopp för en gång, skall beträffande detta belopp i beskattningshänseende gälla vad om sådan livränta är stadgat. Sker utbyte, helt eller delvis, av annan livränta än nyss sagts mot engångsbelopp, skall beloppet anses utgöra icke skattepliktig in­täkt.

Lön, som utgår från arbetsgivare i sådana fall, då denne på grund av 3 kap. 16 !; andra eller tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring äger uppbära arbetstagaren tillkommande ersättning från allmän försäkrings­kassa, är skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren är den av honom i nämnda fall uppburna ersättningen från försäkringskassan ävensom annan därifrån uppburen ersättning i anledning av kostnad för den anställdes räkning att

' Senaste lydelse 1973:1098 och 1113 samt 1974:769 (ingressen).


 


Prop. 1975/76:70                                             -        6

Nuvarande lydelse                 Föreslagen Ivdelse

betrakta som skattepliktig inkomst, dock att ersättningen icke är skattepliktig för arbetsgivaren, därest den till den anställde utbetalda lönen eller den för honom havda kostnaden utgör för arbetsgivaren icke avdragsgill utgift i förvärvskälla. Ersättning, som annoriedes än i form av pension eller annan livränta utbetalas av arbetsgivare vid yrkesskada i de fall, då arbetsgivaren står s. k. självrisk enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, räknas till skattepliktig inkomst enligt de gmnder spm skulle hava gällt vid för­säkring enligt sistnämnda lag.

Skatteplikt föreligger icke för bidrag från stat eller kommun, vilka enligt av regeringen eller av statlig myndighet meddelade bestämmelser utgå, i samband med utbildning eller omskolning, till arbetslösa och partiellt ar­betsföra samt med dem i fråga om sådana bidrag likställda i den mån bidragen avse traktamente och särskilt bidrag. Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag som utgår enligt förordningen om bidrag till vanföra ägare av motorfordon.

Statsbidrag, som utgår till näringsidkare för hans näringsverksamhet, är icke skattepliktig inkomst, om bidraget använts för att bestrida kostnad för vilken rätt till avdrag icke föreligger vare sig direkt såsom omkostnad eller i form av åriiga värdeminskningsavdrag. Har bidraget använts för att bestrida sådan kostnad i verksamheten som är på en gång avdragsgill vid taxeringen, utgör bidraget skattepliktig intäkt. Är den kostnad för vilken bidraget utgår avdragsgill vid taxeringen för tidigare beskattningsår än det då bidraget skall upptagas spm intäkt, får den skattskyldige i stället åtnjuta avdrag för kostnaden vid taxeringen för det år då bidraget upptages som intäkt. Yrkande härom skall göras i deklarationen avseende det beskatt­ningsår då yrkande om avdraget eljest enligt denna lag först skolat fram­ställas. Återbetalas bidrag, som upptagits som intäkt, får den skattskyldige göra avdrag för det återbetalade beloppet. Har bidraget använts för att an­skaffa tillgång, för vilken anskaffningskostnaden får avdragas genom åriiga värdeminskningsavdrag, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag så­som anskaffningskostnad anses endast så stor del av kostnaden som icke täckts av bidraget. Är bidraget större än det taxeringsmässiga restvärdet för tillgången, skall ett belopp motsvarande skillnaden utgöra skattepliktig intäkt för mottagaren. Återbetalas statsbidrag, som påverkat beräkningen av anskaffningskostnaden i nu avsett hänseende, får tillgångens avskriv-ningsunderiag ökas med vad som återbetalats, dock med högst det belopp varmed beräkningen påverkats. 1 den mån statsbidrag enligt vad nyss fö­reskrivits utgjort skattepliktig intäkt, får den skattskyldige vid återbetal­ningen tillgodoföra sig avdrag för den del som sålunda utgjort skattepliktig intäkt. Har bidraget använts för att anskaffa tillgångar avsedda för om­sättning eller förbrukning (lager), utgör bidraget skattepliktig intäkt, men skall å andra sidan vid tillämpning av 41 § och anvisningarna till nämnda paragraf den del av lagret för vilken anskaffningskostnaden täckts av bidraget


 


Prop. 1975/76: 70                                                     7

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

icke medräknas vid värdesättningen av tillgångarna. Återbetalas statsbidrag, som använts för anskaffande av lagertillgångar, får den skattskyldige göra avdrag för det återbetalade beloppet. Tillgångarnas anskaffningsvärde skall därvid anses ökat med det återbetalade beloppet. Vad som ovan sagts i detta stycke äger motsvarande tillämpning för statsbidrag i form av amor-teringsfritt lån (avskrivningslån). Omställningsbidrag enligt arbetsmarknads­kungörelsen (1966:368) och kontant arbetsmarknadsstöd utgör skattepliktig intäkt.

Skatteplikt Jöreligger icke för en­gångsbidrag som utgår i samband med arbetsplacering som utgör led i arbets­marknadsstyrelsens omhändertagande av flyktingar. Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammar­skjölds Minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottagarens utbildning.

Enligt 46 § 2 mom. första stycket 4) föreligger viss rätt till avdrag för bidrag till barns underhåll. Sådant underhållsbidrag skall icke hänföras till skattepliktig inkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. 1 fråga om 20 § och 53 S I mom., såvitt gäller dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd, tillämpas dock äldre bestämmelser vid 1976 eller ti­digare års taxering och vid eftertaxering för år 1976 eller tidigare år.


 


Prop.1975/76: 70                                               8

2 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1972:742) om ikraftträdande av lagen

(1972:741) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrives att 6 i; lagen (1972:742) om ikraftträdande av lagen (1972:741) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

6§ Äldre bestämmelser om beräkning av inkomst av jordbruksfastighet gäller vid 1973 års taxering och vid eftertaxering för år 1973 eller tidigare år liksom vid taxering eller eftertaxering för år då enligt denna lag beräkning av sådan inkomst icke skall ske enligt de nya bestämmelserna.

Skatlskyldig. som vid tillämpning av punkt 2 a av anvisningarna till 22 § i dess lydelse enligt lagen (1969:363) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) icke såsom byggnads an­skaffningsvärde upptagit anskaffnings­kostnaden får oavsett ordalydelsen av första stycket nämnda anvisningspunkt såsom byggnadsvärde upptaga två tredjedelar av summan av under be­skattningsåret gällande taxerat jord­bruksvärde, skogsmarksvärde, värde av övrig mark. byggnadsvärde, mins­kat med värde av överbyggnad och värde av särskilda tillgångar, minskal med skäligt värde av mera betydande naturtillgångar och särskilda förmå­ner. Skogsmarksvärdet inräknas dock med högst 25 000 kronor. Naturtill­gångar och särskilda förmåner anses som mera betydande, om deras värde överstiger en tiondel av ovannämnda

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas första gången vid 1976 års taxering.


 


Prop. 1975/76: 70                                                                9

3 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt

Härigenom föreskrives att 6 § 1 mom. och anvisningarna till 5 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt' skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                Föreslagen lydelse

6§ I  m o m. Skyldighet att erlägga skatt för förmögenhet åligger, såframt ej annat föreskrives i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av över­enskommelse eller beslut, varom i 20 och 21 §§ sägs:

a)    fysiska personer, vilka voro här i riket bosatta vid beskattningsårets
utgång, och oskifta dödsbon efter personer, som vid dödsfallet voro här
i riket bosatta, med undantag av dödsbon som vid taxering till statlig in­
komstskatt skola behandlas såsom handelsbolag, ävensom i 10 § 1 mom.
lagen om statlig inkomstskatt omförmälda familjestiftelser:

för all den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång ägt vare sig här i riket eller å utländsk ort;

b)                                 föreningar pch samfund, vilkas        b) föreningar och samfund, vilkas
medlemmar icke på grund av med-
medlemmar icke på grund av med­
lemskapet äga del i föreningens eller lemskapet äga del i föreningens eller
samfundets förmögenhet, sådan ju-
samfundets förmögenhet, sådan ju­
ridisk person spm förvaltar regie-
ridisk perspn som förvaltar samfät-
ringssamföllighet eller förvaltar sam-
lighet enligt lagen (1952:166) om hä-
fällighet enligt lagen (1952:166) om
radsallmänningar eller lagen
häradsallmänningar eller lagen
(1952:167) om allmänningsskogar i
(1952:167) om allmänningsskogar i
Norriand och Dalarna eller förvaltar
Norrland och Dalarna eller förvaltar
sockenallmänning, sockensamfälld
sockenallmänning, sockensamfälld
mark eller mark som av ålder är sam­
mark eller mark som av ålder är sam-
fälld o. dyl. enligt lagen (1973:1150)
fälld o. dyl. enligt lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter,
om förvaltning av samfälligheter,
ävensom andra stiftelser än familje-
ävensom andra stiftelser än familje-
stiftelser, samtliga dock endast om
stiftelser, samtliga dock endast om
och i den mån de äro skyldiga eriägga
och i den mån de äro skyldiga erlägga
     skatt för inkomst:

skatt för inkomst:

för den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång ägt vare sig här i riket eller å utländsk ort;

c)    fysiska personer, vilka icke voro här i riket bosatta vid beskattningsårets
utgång, oskifta dödsbon efter personer, som vid dödsfallet icke voro här
i riket bosatta, samt utländska bolag:

Senaste lydelse av rubriken 1974:859. ' Senaste lydelse 1975:262,

1* Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 70


 


Prop. 1975/76: 70                                                    10

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

för den förmögenhet, de vid beskattningsårets utgång haft här i riket nedlagd, till den del den icke utgjorts av svenska aktier eller andelar i svensk aktiefond, dock att skattskyldighet föreligger för sådana aktier och andelar, som äro nedlagda i rörelse här i riket.

För skattskyldiga, om vilka i 18 S förmäles, bestämmes skyldigheten att eriägga skatt för förmögenhet efter de i samma paragraf meddelade före­skrifter.

Hypoteksföreningar och jordbrukets kreditkassor äro frikallade från skatt­skyldighet för förmögenhet.

Utländska livförsäkringsanstalter äro frikallade från skattskyldighet för förmögenhet, som hänför sig till här i riket bedriven försäkringsrörelse.

Allmänna pensionsfonden är frikallad från skattskyldighet för förmögen­het.

Anvisningar

fill Sij' Avdrag för återbetalningspliktiga studiemedel för ske med den skattskyl­diges återbetalningsbelopp enligt 8 kap. 16-21 ijij studiestödslagen (1973:349). Utöver avdrag enligt första stycket får avdrag göras för påförda, ej eriagda avgifter enligt 8 kap. studiestödslagen i den mån debiteringen ej förfallit enligt 8 kap. 66 § samma lag.

Skulder, som hänföra sig lill sam­fälligheter av annat slag än som anges i 6 § 1 mom. första stycket b), fördelas efter de delägande fastigheternas an­delslal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976 och tillämpas första gången vid 1977 års taxering. Vid 1976 års taxering medges avdrag för återbetal-ningsplikliga studiemedel med det återbetalningsbelopp spm har fastställts enligt punkt 11 övergångsbestämmelserna lill lagen (1974:483) om ändring i sludiestödslagen (1973:349).

Senaste lydelse 1975:328.


 


Prop.1975/76: 70                                                               11

4 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt

Härigenom föreskrives atl i 6 J; lagen (1958:295) om sjömansskatt' ordet "förordning" skall bytas ul mot "lag".

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Lagen omtryckt 1970:933. Senaste lydelse av 6 § 1971:814 (Jfr 1974:777), av lagens mbrik 1974:777,


 


Prop. 1975/76: 70


12


5 Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)

Härigenom   föreskrives  att  37 §   5   mom.   och   182 §   taxeringslagen (1956:623)' skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

37 i

5 mom. Den som har att avläm­na kontrolluppgift enligt 1 mom. för­sta, andra eller sjunde punkten skall senast den 31 januari under taxe­ringsåret till inkomsttagaren över­sända ett exemplar av uppgiften.

Om skyldighet att vid arbelsgivar-uppgift, som skall lämnas enligt./or-ordningen angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän för­säkring, m. m., foga kontrolluppgift som nyss sagts stadgas i nämnda/or-oidning.


Föreslagen Ivdelse

5 m o m. Den som har att avläm­na kontrolluppgift enligt 1 mom. punkterna 1.2,3 b-3 d eller 7 skall senast den 31 januari under taxe­ringsåret till inkomsttagaren över­sända elt exemplar av uppgiften.

Om skyldighet att vid arbetsgivar-uppgift, som skall lämnas enligt la­gen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän för­säkring, m. m.,foga kontrolluppgift som nyss sagts stadgas i nämnda lag.


 


182 i


Länsstyrelsen skall senast den 15 november till riksskatteverket avgiva förslag till anvisningar för följande års taxering. Senast den 20 december året före taxeringsåretföstställer verket så­dana anvisningar. Lånsstyrelsen skall senast den 15 januari under taxerings­året tillställa ta.xeringsnämnderna de anvisningar som gälla för länet.


Regeringen eller den myndighet re­geringen bestämmer skall senast den 20 december jåsiställa anvisningar för följande års taxering. Senast den 10 januari under taxeringsåret skall fast­ställas de ytteriigare anvisningar för årets taxering inom länet, som äro på­kallade, utöver dem som riksskattever­ket eller skattechefen fastställt jÖr den närmast föregående allmänna fastig­hetstaxeringen och Jör därefter följan­de särskilda fasiigheista.xeringar.


Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Lagen omtrycki 1971:399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:733,  Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938.


 


Prop. 1975/76: 70                                                              13

6 Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Härigenom föreskrives att 49 § 1 och 2 mom., 68 !; 4 mom., 69 S 2 mom. samt anvisningarna till 85 § uppbördslagen (1953:272)' skall ha nedan an­givna lydelse.

Nuvarande lydelse                Föreslagen lydelse

49 §

1 m o m. Skatlskyldig må av lokal skattemyndighet erhålla anstånd med
inbetalning av skatt, kvarskalleavgift eller ränta

1)   om taxeringsinlendenlen anfört besvär över taxering med yrkande om ändring till den skatlskyldiges förmån: till belopp som betingas av taxerings-intendentens yrkande,

2)   om den skattskyldige anfört besvär över taxering och taxeringsinlen­denlen, helt eller delvis, tillstyrkt besvären eller, om besvären avser taxe­ringsnämnds beslut, tillstyrkt ansökan om anstånd: lill belopp som betingas av taxeringsintendentens yttrande,

3)   om taxering blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende: till belopp som betingas av förbiseendet,

4)   om den skaltskyldige taxerats på mer än en ort för samma inkomst, garantibelopp för fastighet eller förmögenhet: till belopp, motsvarande en­dera av eller båda de skattebelopp som påförts i anledning av taxeringen,

5)   (har upphört att gälla),

6)   om skatt påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund av fel vid debitering: till belopp som betingas av felaktigheten i debiteringen,

7)   om preliminär skatt, som enligt 7) om preliminär skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gottskrivas den 27 § 2 mom, skall gottskrivas den skallskyldige, kan beräknas översti- skaltskyldige, kan beräknas översli­ga motsvarande slutliga skatt och ga motsvarande slutliga skatt och bliva avkortad enligt 65 S samt den bliva avkortad enligt 65 § samt den skattskyldige icke erhållit jämkning skaltskyldige icke erhållit jämkning inom den i 45 S 1 mom. sista stycket enligi bestämmelserna i 45 S 1 mom. angivna tiden: till så stor del av skal- sista stycket: till så stor del av skat­ten som kan antagas bliva avkortad.     ten som kan antagas bliva avkortad.

2 m o m.' Skatlskyldig må av länsstyrelsen erhålla anstånd med inbe­
talning av skatt, kvarskalleavgift eller ränta

I) om den skattskyldige anfört besvär över taxering och eriäggandet av skatt, som påförts i anledning av den icke lagakraftvunna laxeringen, skulle för den skattskyldige medföra betydande skadeverkningar eller eljest framstå

' Lagen omtryckt 1972:75, Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771, ' Senaste lydelse 1974:853. ' Senaste lydelse 1974:853,


 


Prop.1975/76: 70


14


 


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


2)   om ansökan gjorts angående skatteberäkning för ackumulerad in­komst, angående uppskov med be­skattning av realisationsvinst eller in­täkt av skogsbruk, angående avräk­ning av utländsk skatt eller angående befrielse från eriäggande av skatt, som påförts avliden person eller hans dödsbo, eller om skattskyldig eller dödsbo anfört besvär över be­slut med anledning av sådan ansö­kan: till belopp som betingas av an­sökningen eller besvären,

3)   om ansökan gjorts angående nedsättning enligt 85 § 2 mom. av kvarskalleavgift eller om besvär an­förts över beslut i anledning av sådan ansökan: till belopp som betingas av ansökningen eller besvären.

såsom obilligt: till belopp som betingas av den skattskyldiges yrkande i fråga om taxeringen.

2) om ansökan gjorts angående skatteberäkning för ackumulerad in­komst eller angående befrielse från eriäggande av skatt, som påförts av­liden person eller hans dödsbo, eller om skattskyldig eller dödsbo anfört besvär över beslut med anledning av sådan ansökan: lill belopp som be­tingas av ansökningen eller besvä­ren,

3) om ansökan gjorts angående befrielse enligt 85 § 2 mom//-an er-läggande av kvarskatteavgift eller om besvär anförts över beslut i an­ledning av sådan ansökan: till belopp som betingas av ansökningen eller besvären.

Anstånd enligt första stycket vid 1) må medgivas endast om den skatt­skyldige ställer nöjaktig säkerhet hos länsstyrelsen om icke med hänsyn till anståndstidens varaktighet, den skatlskyldiges förhållanden och omstän­digheterna i övrigt kan antagas, att det belopp som avses med anståndet ändå kommer alt behörigen eriäggas.


68 § 4 mo m. Häftar den, som enligt 1 eller 2 mom. är berättigad återbekomma erlagt skallebelopp eller som är berättigad till ränta enligt 69 S I mom. för restförd skatt, äger han ulfö allenast vad som överstiger det oguldna beloppet jämte därå belöpande restavgift. Återstoden skall gottskrivas honom till gäldande av den oguldna skatten jämte restavgift och i förekommande fall tillställas annan länsstyrelse med motsvarande tillämpning av bestämmel­serna i 3 mom.

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning då skattskyldig, vilken enligt 1 mom. är berättigad återbekomma eriagd preliminär skatt eller ränta en­ligt 69 § 1 mom., har att gälda till-

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning då skattskyldig, vilken enligt 1 mom. är berättigad återbekomma er­lagd preliminär skatt eller ränta en­ligt 69 S 1 mom., har att gälda till-


 


Prop. 1975/76: 70


15


 


Nuvarande lydelse

kommande skatt, som debiterats på grund av taxeringför inkomst fördel år vartill den preliminära skatten hänför sig. Har, då återbetalning en­ligt 1 mom. skall ske, den tillkom­mande skatten icke påförts men kan med fog antagas, att sådan skatt kommer att påföras på grund av be­slut av skatterätt om höjd taxering eller om eftertaxering eller av länsstyrelse om höjd debitering eller av lokal skattemyndighet om rättel­se av taxeringslängd eller höjd de­bitering, må den preliminära skatten innehållas i avbidan på att tillkom­mande skatt påföres.


Föreslagen lydelse

kommande skatt, som debiterats på grund av taxering för inkomst för det år vartill den preliminära skatten hänför sig. Har, då återbetalning en­ligt I mom. skall ske, den tillkom­mande skatten icke påförts men kan med fog antagas, att sådan skatt kommer att påföras på grund av be­slut av skatterätt om höjd taxering eller om eftertaxering eller av länsstyrelse om höjd debitering eller av lokal skattemyndighet om rättel­se av taxeringslängd eller höjd de­bitering, må den preliminära skatten eller räntan innehållas i avbidan på att tillkommande skatt påföres.


69 S


2 m o m. På skatt, kvarskalleav­gift, respitränta och anståndsränta. som återbetalas enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket, utgår ränta (restitutionsränia). Vid ränteberäkningen gälla i tillämp­liga delar bestämmelserna i 32 § för­sta stycket.

2 m o m." På skatt, kvarskatteav­gift, respitränta och restitutionsränia, som återbetalas enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som innehållits med stöd av 68 i; 4 mom. andra stycket, utgår ränta (restitutionsränia). Vid ränteberäkningen gälla i tillämp­liga delar bestämmelserna i 32 t; för­sta stycket.

Vid beräkning av restitutionsränia gäller i övrigt,

all ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret eriagts som preliminär skatt, från utgången av taxeringsåret och på annal belopp från utgången av den månad, då det betalats;

atl, därest skatt betalts före uppbördstermin, då skallen förfallit till be­talning, skatten anses som eriagd under nämnda uppbördstermin;

att, därest skatten betalts i flera poster och restitutionen avser allenast viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket eriagda beloppet avräknas mot det eller de belopp som sist guldils;

alt ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas; samt

alt ränta utgår i helt krontal, varvid örelal bortfaller.

Har beslut som föranlett restitutionsränia ändrats på sådant sätt att ränta icke skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslutet

Senaste lydelse 1974:853.


 


Prop. 1975/76:70                                                     16

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

beaktats vid ränteberäkningen, är den skaltskyldige pliktig återbetala vad

han sålunda uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna lag om tillkpm-

mande skatt äga mptsvarande tillämpning beträffande restitutionsränia.

Om restitulionsränta i särskilt fall föreskrives i 75 § femte stycket.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

lill 85 §'

Som exempel på förhållande, varöver den skattskyldige icke kunnat råda, må nämnas atl arbetsgivaren felaktigt uträknat den skattskyldiges preli­minära skatt eller att skatt beräknats enligt för gift skattskyldig gällande bestämmelser och den skattskyldige på grund därav och med hänsyn till övriga förhållanden icke kunnat rätt uträkna den slutliga skatten eller att den kvarstående skatten beror på att taxeringen bestämts med frångående av den skatlskyldiges deklaration. Därest taxeringsåtgärden avsett rättelse av uppenbar felräkning eller misskrivning eller omständigheterna äro sådana alt den skattskyldige uppenbariigen bort förstå att deklarationen skulle kom­ma att frångås, skall nedsättning av avgift medgivas endast om särskilda omständigheter föreligga.

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer äger lämna regeringen bestämmer äger lämna
anvisningar i frågor rörande avgifts- anvisningar i frågor rörande nedsatt-
befrielse,
                             ning av avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Den nya lydelsen av 69 S 2 mom. tillämpas vid beräkning av ränta för tid efter ikraftträdandet.

Senaste lydelse 1974:853.


 


Prop. 1975/76: 70


17


7 Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Härigenom föreskrives atl 1 § skatlebrotlslagen (1971:69) skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande Ivdelse


Föreslagen lydelse


1,   lagen (1908:128) om bevill­ningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommu-nalskattelagen (1928:370), förord­ningen (1933:395) om ersättnings­skatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577) om statlig förmögenhets­skatt, lagen (1958:295) om sjömans­skatt, förordningen (1970:99) om in­vesteringsavgift för vissa byggnads­arbeten,

2,   lagen (1941:251) om sär­skild varuskatt förordningen (1943:477)om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försälj­ningsskatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m,, lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfor­don, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om till­verkning och beskattning av malt-och läskedrycker, lagen (1960:258) om uljämningsskatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, la­gen (1961:394) om tobaksskatt, för-

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1.    lagen (1908:128) om bevill­
ningsavgifter för särskilda förmåner
och rättigheter, förordningen
(1927:321) om skatt vid utskiftning
av aktiebolags tillgångar, kommu­
nalskattelagen (1928:370), förord­
ningen (1933:395) om ersättnings­
skatt, lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt, förordningen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, la­
gen (1947:576) om statlig in­
komstskatt, lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt, lagen
(1958:295) om sjömansskatt, förord­
ningen (1970:99) om invesleringsav-
gift för vissa byggnadsarbeten,

2.    förordningen(\9Al:2S\)om sär­
skild varuskatt, förordningen
(1943:477)om skatt å vissa pälsvaror,
förordningen (1948:85) om försälj­
ningsskatt, förordningen (1953:396)
om accis å fettemulsion m. m., lagen
(1953:397) om avgift för fettvaror
som användas för framställning av
fettemulsion m. m., lagen (1956:545)
om omsättningsskatt på motorfor­
don, /o/wtfz/mgert (1957:262) om all­
män energiskatt, förordningen
(1960:253) om tillverkning och be­
skattning av malt- och läskedrycker,
lagen (1960:258)om uljämningsskatt
på vissa varor, förordningen
(1961:372) om bensinskatt, förord-
' Senaste lydelse 1975:331,

1975/76:29.

Författningens rubrik enligt förslag i prop


 


Prop. 1975/76:70


Ii


Föreslagen lydelse

ordningen (1961:653) om brännolje-skatt, stämpelskattelagen (1964:308), förordningen (1964:352) om gasol­skatt, förprdningen(l966:2l)pm sär­skild skatt på mptorbränslen, lagen (1968:430) om mervärdeskatt, för­ordningen (1971:170) om annons­skatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryck­esförpackningar, vägtrafikskattela­gen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild vägtrafik­skatt, lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bllskrotningstagen (1975:343).

Nuvarande lydelse

ningen (1961:394) om tobaksskatt,
förordningen(1961:653)om brännol-
jeskatt,
        stämpelskattelagen

(1964:308), förprdningen (1964:352)
om gasolskatt, förordningen
(1966:21) om särskild skatt på mo­
torbränslen, lagen (1968:430) om
mervärdeskatt,
    förordningen

(1971:170) om annonsskatt, ./Öra/rf-/7/>7ge/7(1972:266)om skatt på annon­ser och reklam, förordningen (1972:820) om skatt på spel, förord­ningen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafik­skattelagen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild vägtrafik­skatt, /o>o/Y/«w;?pn (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljepro­dukter,

3, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk för­säkring, lagen (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m., lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, lagen (1961:300) om redare­avgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, lagen (1968:419) om all­män arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift, lagen (1975:358) om vuxenutbildnings­avgift, lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning­en.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (1953:272),

Lagen tilUimpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skat­tetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre lydelse av 1 i; gäller dock fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ikraftträdandet.


 


Prop.1975/76: 70


19


8 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatte­fordringar m. m.

Härigenom föreskrives att I § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m, skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


 


Förmånsrätt enligt 11 § förmånsrältslagen (1970:979) följer med fordran


om tillverkning och beskattning av ' Nuvarande lydelse enligt förslag i prop,  1975/76:12, se även  1974:872 Författningens rubrik enligt förslag i prop,  1975/76:29,

pa

1.   skatt och avgift, som anges i 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272), samt skatt enligt lagen (1908; 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt och      kupongskatteförordningen (1970:624),

2.   skatt enligt förordningen (1959:507) om allmän varuskatt och förordningen (1968:430) pm mervär­deskatt,

3.   skatt eller avgift enligt förord­ningen (1908:129) angående en sär­skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen (1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förord­ningen (1948:85) om försäljnings­skatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m. förordningen (1956:545) angående omsättnings­skatt å motorfordon / vissa fäll, för­ordningen (1957:262) om allmän energiskatt, förordningen (1960:253)1.   skatt och avgift, som anges i I § första stycket uppbördslagen (1953:272), samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958:295) om sjömansskatt och kupongskattelagen (1970:624),

2.   skatt enligt förordningen (1959:507) om allmän varuskatt pch lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

3.   skatt eller avgift enligt förord­ningen (1908:129) angående en sär­skild stämpelavgift vid köp pch byte av fondpapper, lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varu­skatt', förordningen (1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­ordningen (1953:396) om accis å fett­emulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror spm använ­das för framställning av fettemulsipn m. m., lagen (1956:545) om omsätt­ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedryck­er, lagen (1960:258) om utjämnings-


 


Prop.1975/76: 70


20


Nuvarande lydelse

malt- och läskedrycker, /ora/-(/n/>?gfn (1960:258) om utjämningsskatt å vis­sa varor, förordningen (1961:372) om bensinskatt, förordningen (1961:394) oin tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stäm­pelskattelagen (1964:308), förord­ningen (1964:352) om gasolskatt, för­ordningen (1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, förordning­en (1971:170) om annonsskatt,./ÖV-ordningen (1912:266) om skatt på an­nonser och reklam, förordningen (1972:820) om skatt på spel, förord­ningen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar samt förord­ningen (1973:1216) om särskild be­redskapsavgift för oljeprodukter,

4. skatt enligt förordningen (1922:260) om automobilskatt, kungörelsen (1934:122) om skatt å motorfordon, som för tillfälligt bru­kande i riket från utlandet införts, kungörelsen (1951:750) om salu-vagnsskatt, förordningen (1963:116) om trafikomläggningsskatt, kungö­relsen (1964:43) om skatt å automo-bil, som av utomlands bosatt person för tillfälligt brukande i riket här för­värvats, traktorskatteförordningen (1969:297), vägtrafikskattelagen (1973:601) saml förordningen (1973:602) om särskild vägtrafik­skatt.

Föreslagen lydelse

skatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskattela­gen (1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förord­ningen (1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1971:170) om annonsskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,/öge/7 (1972:820) om skatt på spel,/flgÉ'/;(1973:37)om avgift på vis­sa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild beredskaps­avgift för oljeprodukter 50/77/ bilskroi-ningslagen (1975:343).

4. skatt enligt förordningen (1922:260) om automobilskatt, kungörelsen (1934:122) om skatt å motorfordon, som för tillfälligt bru­kande i riket från utlandet införts, kungörelsen (1951:750) om salu-vagnsskatt, förordningen (1963:116) om trafikomläggningsskatt, kungö­relsen (1964:43) om skatt å automo-bil, som av utomlands bosatt person för tillfälligt brukande i riket här för­värvats, traktorskatteförordningen (1969:297), vägtrafikskattelagen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt samt kungörelsen (1973:781) om saluvagns-skatt,

5,   tull samt avgift enligt kungörelsen (1960:235) om avgift för växt-skyddskontroll vid införsel av växter och förprdningen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6,   avgift enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område och lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område,

7,   avgifl. som anges i I § första    1. avgift, som uppbäres med till-stycket förordningen (1959:552) angå- lämpning av lagen (1959:552) om upp-ende uppbörd av vissa avgifter enligt     börd av vissa avgifter enligt lagen om


 


Prop. 1975/76: 70


21


Föreslagen lydelse

allmän försäkring, m. m.. i den mån avgiften icke omfattas av 1.

Nuvarande lydelse

lagen om allmän försäkring, m. m. samt avgift enligt lagen (1961:300) om redareavgifi för sjöfolks pensionering och lagen (1968:419) om allmän ar­betsgivaravgift, allt i den mån avgift som här avses icke omfattas av 1.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringen och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Äldre lydelse av 1 § gäller fortfarande beträffande konkurs på grund av ansökan, som gjorts före ikraft­trädandet.


 


Prop.1975/76: 70


22


9 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1975:185) om ändring i lagen (1946:324) om

skogsvårdsavgift

Härigenom föreskrives att övergångsbestämmelserna till lagen (1975:185) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling och till-lämpas första gången vid 1976 års taxering.


Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i-Svensk författningssamling pch till-lämpas första gången vid 1975 års taxering.


Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.


 


Prop. 1975/76: 70                                                    23

Utdrag
FINANSDEPARTEMENTET
        PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-10-30

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Jo­hansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Feldt, Sigurdsen, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Sträng

Proposition om ändring i uppbördslagen (1953:272), m. m.

Inledning

Riksskatteverket har i skrivelser den 6 maj och den 12 september 1975 föreslagit ett flertal smärre ändringar i skatteförfattningarna. Jag avser nu att ta upp dessa förslag. Jag vill också anmäla fråga om vissa andra ändringar i skatteförfattningarna, i stor utsträckning av redaktionell karaktär.

Skattebefrielse för engångsbidrag som utgår i samband med arbets­placering

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) ansvarar för verksamheten när det gäller överföring till Sverige samt omhändertagande i riket av flyktingar. Enligt regleringsbrev den 12 maj 1967 skall styrelsen bl.a. lämna flyktingar er­forderlig ekonomisk hjälp i samband med första arbetsplaceringen.

Denna hjälp har tidigare utgått i form av lån till uppehälle och hyra m. m. AMS har emellertid i samråd med socialstyrelsen funnit att ett bidragssystem är att föredra framför det nuvarande lånesystemet, AMS har därför föreslagit att engångsbidrag vid första arbetsplaceringen skall utgå fr, o. m. den I ja­nuari 1976. Till ensamstående person avses bidraget bli I 500 kr,, till familj om två personer 2 500 kr, och till större familjer 2 500 kr. med tillägg av 500 kr. för varje familjemedlem utöver två. Dock avses maximalt 5 000 kr. per familj kunna utgå. Bidragen är avpassade så att de skall motsvara normerna för den kommunala socialhjälpen.

Riksskatteverket har i sin skrivelse till finansdepartementet framhållit att engångsbidragen - så länge de anpassas till den kommunala socialhjälpen - bör kunna jämställas med sådan socialhjälp som jämlikt anvisningarna


 


Prop. 1975/76: 70                                                    24

till 19 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, inte utgör skattepliktig in­komst. Verket har förordat att nämnda anvisningar ändras i enlighet härmed.

Jag tillstyrker riksskatteverkets förslag och föreslår alltså att engångsbi­drag, som enligt angivna grunder utgår i samband med arbetsplacering av flyktingar, skall undantas '"rån skatteplikt.

Mitt förslag i denna del föranleder ändring av anvisningarna till 19 § KL.

Arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt m. m.

Arbetsgivare är i vissa fall ansvarig för arbetstagares skatt m, m. Enligt 75 § uppbördslagen (1953:272), UBL, är sålunda arbetsgivare, som utan skälig anledning underlåtit att verkställa vederböriigt skatteavdrag, jämte arbets­tagaren ansvarig för skatten till belopp som svarar mot vad som ej avdragits. Beslut om arbetsgivares ansvarighet fattas av lokal skattemyndighet. Sedan sådant beslut fattats kan både arbetsgivaren och arbetstagaren krävas på skattebeloppet.

Arbetsgivare som betalat skatt för arbetstagare i sådant fall får enligt 76 § UBL söka skattebeloppet åter av arbetstagaren.

Riksskatteverket har i sin skrivelse till finansdepartementet framhållit att man på sina håll har uppfattningen att belopp, för vilket arbetsgivare är ansvarig enligt 75 § UBL, skulle vara avdragsgillt vid taxeringen. Verket anser att avdragsräti inte bör föreligga.

Även jag anser, att belopp som arbetsgivare åläggs att betala därför att han inte fullgjort sin skyldighet att verkställa vederböHiga skatteavdrag för sina anställda, inte bör hänföras till avdragsgilla omkostnader i verksam­heten. 1 sammanhanget vill jag erinra om att restavgift, tilläggsavgift m. m., som skall eriäggas då betalningsskyldighet inte fullgjorts, inte heller får dras av vid inkomstberäkningen. Jag föreslår därför atl en uttrycklig bestämmelse införs om att arbetsgivare inte skall medges avdrag för belopp, för vilket han är ansvarig enligt 75 § UBL.

Milt förslag i denna del föranleder ändring av 20!; KL.

Skattskyldighet for dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, m. m.

Enligt punkt 12 av anvisningarna till 32 § KL skall dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd räknas som skattepliktig inläkt av tjänst. Skattskyldighet för nämnda ersättningar gäller dock endast personer som är bosatta i riket (53 § I mom. KL).

Riksskatteverket har i sin skrivelse till finansdepartementet framhållit atl personer, som är bosatta i Tornedalen i Finland och som arbetar i Sverige (s. k. "gränsgångare"), vid arbetslöshet är berättigade lill dagpenning och kontant arbetsmarknadsstöd på samma villkor som gäller för personer med


 


Prop. 1975/76: 70                                                    25

bosättning i riket. Liknande förhållanden kan föreligga även beträffande norska och danska "gränsgångare". Riksskatteverket föreslår att skattskyl­dighet införs för personer, som är bosatta utom riket, för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och för kontant arbetsmarknadsstöd.

Genom ändring (prop. 1975:98,SkU 1975:27,rskr 1975:181,SFS 1975:327) av punkt 12 av anvisningarna till 32 § KL har skatteplikt införts för bl. a. timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen (1973:349). Skatt­skyldighet för dessa ersättningar har dock inte ålagts personer som ej är bosatta i riket (53 § 1 mom. KL). Verket anser att så bör ske.

Här berörda ersättningar kan sålunda numera komma att i vissa fall utgå också till personer som är bosatta utom Sverige. Dessa ersättningar bör i likhet med vad som gäller t. ex, ersättningar från den allmänna försäkringen vara skattepliktiga här i riket även om mottagaren bor utomlands.

Jag tillstyrker alltså riksskatteverkets förslag och förordar att skattskyl­dighet införs för person, som ej är bosatt i riket, beträffande dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd samt för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen.

Mitt förslag i denna del föranleder ändring av 53 !; I mom. KL.

I sammanhanget vill jag även ta upp några smärre frågor av närmast teknisk karaktär. Tidigare kunde inkomst av jordbruksfastighet efter den skattskyldiges eget val ske enligt den s. k. kontantprincipen eller enligt bok-föringsmässiga grunder. Genom riksdagsbeslut år 1972 (prop, 1972:120, SkU 1972:67, rskr 1972:343,SFS 1972:742) infördes reglerom en allmän successiv övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastig­het. Den successiva övergången motiverades av det stora antalet kontant-redovisande jordbrukare. Samtidigt infördes nya regler för beräkning av inkomst av jordbruksfastighet, vilka trädde i kraft den 1 januari 1973. Äldre bestämmelser äger alltjämt tillämpning i fråga om jordbrukare som redovisar inkomsten enligt kontantprincipen. Sådan jordbrukare kan tillgodoföra sig avdrag för värdeminskning av byggnader för fastigheter med utgångspunkt i ett schablonvärde som beräknas med användande av delvärdena vid fas­tighetstaxeringen. En redaktionell ändring i bestämmelserna som reglerar beräkningen av detta schablonmässiga värde bör göras med anledning av den nya delvärdesredovisningen vid 1975 års allmänna fastighetstaxering. Jag föreslår att bestämmelser härom tas in i 6 § lagen (1972:742) om ikraft­trädande av lagen (1972:741) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370).

Genom 1975 års lagstiftning (prop. 1975:48, SkU 1975:22, rskr 1975:162, SFS 1975:262) angående beskattningen av samfällighet förklarades att sådan juridisk person som förvaltar regleringssamfällighet skall vara skyldig att eriägga förmögenhetsskatt. Genom detta förslag avsåg man att behålla dittills gällande beskattningsregler för regleringssamfälligheler. Enligt vad jag se­dermera erfarit har i praxis förmögenhetsskatt inte tagits ut av samfällig­heterna som sådana, sannolikt genom en analog tillämpning av bestäm­melserna i 45 § andra stycket KL. Eftersom syftet med den nya lagstiftningen


 


Prop. 1975/76: 70                                                    26

om regleringssamfälligheteräratt inte rubba nuvarande beskattningsordning börden nuvarande tillämpningen lagfästas. Delägare i regleringssamfällighet är vanligtvis inte skyldiga att utge förmögenhetsskatt. Flertalet samfällig­heter av detta slag ägs nämligen av staten eller av aktiebolag. Med hänsyn till del anförda föreslår jag atl 6§ I mom. b) lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt ändras. Värdet av en regleringssamfällighet bör således i stället vid förmögenhetsberäkningen fördelas på de delägande fastigheterna. Genom lagstiftning tidigare detta år fick anvisningarna till 5 g sistnämnda lag ändrad lydelse. Lagrummet ändrades vid två tillfällen. Så skedde i an­slutning till den nyss nämnda lagstiftningen rörande beskattningen av sam­fälligheter. Kort därefter ändrades lagrummet ånyo i anledning av lagstift­ningen om skatteplikt för vissa studiebidrag (prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181,SFS 1975:328), varvid emellertid lagrummet togs uppi felaktig lydelse. Jag föreslår att anvisningarna får det innehåll som avsetts.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift, m. m.

Enligt 37 5; 1 mom. 3 b taxeringslagen (1956:623), TL, skall riksförsäk­ringsverket lämna kontrolluppgift till skattemyndigheterna beträffande den som åtnjutit skattepliktig sjukpenning, föräldrapenning m. m. Verket bör åläggas skyldighet att översända ett exemplar av uppgiften också till in­komsttagaren. Den ändring som jag sålunda förordar överensstämmer med den praxis som redan tillämpas i dessa fall.

Motsvarande skyldighet bör även införas för allmän försäkringskassa och arbetslöshetskassa beträffande inkomsttagare som avses i 37 § 1 mom. 3 c-3 d TL.

Jag föreslår att 37 S 5 mom, TL ändras i enlighet härmed,

I detta sammanhang vill jag ta upp en annan teknisk fråga vid taxeringen. Det gäller reglerna i 182 v; TL om utfärdande av anvisningar för särskild fastighetstaxering. Grundläggande för de särskilda fastighetstaxeringarna är att värderingen av fastigheterna skall ske efter det allmänna prisläge och de uppskattningsgrunder i övrigt som tillämpats vid den föregående allmänna fastighetstaxeringen. Denna grundregel slås fast i 13i 2 mom. KL. Till dessa uppskattningsgrunder hör bl. a. de anvisningar som riksskatteverket utfärdade till 1975 års allmänna fastighetstaxering. Inför 1975 års allmänna fastighetstaxering föreskrevs att de anvisningar som centralt meddelades av riksskatteverket, skulle kompletteras med anvisningar av skattecheferna främst avseende byggnadsvärdetabeller för småhus och markvärdekartor. De anvisningar som sålunda utfärdades av skattecheferna till 1975 års tax­ering hör också till de uppskattningsgrunder som skall följas vid de särskilda fastighetstaxeringarna under den löpande taxeringsperioden. De komplet­terande anvisningar som behövs för den särskilda fastighetstaxeringen bör kunna utfärdas på motsvarande sätt. Anvisningarna avses liksom hittills bli utfärdade av riksskatteverket och skattecheferna.

Jag föreslär att 182 J; TL ändras i enlighet härmed.


 


Prop. 1975/76: 70                                                              27

Anstånd med inbetalning av skatt vid ansökan om uppskov med be­skattning av realisationsvinst, m. m.

Enligt 48 och 49 §§ UBL medges i vissa fall anstånd med inbetalning av skatt. Bl. a. kan skattskyldig, som avyttrat fastighet eller rörelse mot betalning under minst tre år, under vissa villkor få anstånd med att betala del av kvarstående skatt på grund av avyttringen. Om försäljningen medfört debitering av tillkommande skatt får anstånd medges efter motsvarande grunder.

Justitieombudsmannen (JO) har till behandling upptagit vissa frågor rö­rande ärenden om uppskov med beskattning av realisationsvinst enligt för­ordningen (1968:276) om uppskov i vissa fall med beskattning av reali­sationsvinst (beslut den 3 februari 1975, dnr 881/74 m. fl.). I samband där­med behandlades också frågan om reglerna i UBL om anstånd med in­betalning av skatt kan anses tillämpliga i uppskovsärendena.

JO anförde bl. a. följande. 1 48 och 49 SS UBL anges att anstånd under vissa närmare angivna förutsättningar kan medges, då den skattskyldiges skattebetalningsförmåga är oförvållat nedsatt, då taxeringsbesvär anförts samt i fall då vissa slag av ansökningsärenden anhängiggjorts hos myndighet. 1 bestämmelserna omnämns därvid inte ärenden rörande uppskov med be­skattning av realisationsvinst, liksom f. ö. ej heller lik nande ärendegrupper, så­som ärenden enligt förordningen (1959:129) om uppskov i vissa fall med be­skattning av intäkt av skogsbruk. Vidare finns i 48 § 4 mom. UBL en special­regel rörande fall då bl. a. fastighet avyttrats mot betalning under minst tre år. Bestämmelserna i 48 och 49 §§ UBL måste anses på ett uttömmande sätt ange de situationer i vilka anstånd lagligen kan medges. Änståndsreglerna kan där­för inte anses tillämpliga i fall som de förevarande. Innebörden av 48 och 49 §§ UBL i nu gällande lydelser utgör ett viktigt skäl försnabb behandling av upp­skovsärendena.

Riksskatteverket har i sin skrivelse till finansdepartementet - under hän­visning till JO:s uttalanden - framhållit att del måste anses otillfredsställande att anstånd med betalning av skatt m. m, inte kan medges i ärenden rörande uppskov med beskattning av realisationsvinst. Anstånd borde kunna medges i alla de fall, där påförd skatt kan komma att bortfalla. Verket föreslår därför att möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt m. m. införs beträffande dessa uppskovsärenden.

Med samma motivering förordar verket att anståndsinstitutet utökas till att omfatta även skattskyldig som gjort ansökan om uppskov med beskatt­ning enligt förordningen (1959:129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk eller ansökt om avräkning av utländsk skatt jämlikt bestämmelserna i 24-28 §5; lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Även jag anser alt det i dessa fall är naturiigt att det ges möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt m, m. Jag föreslår alltså att skattskyldig skall kunna få anstånd, om ansökan gjorts angående uppskov med beskatt-


 


Prop. 1975/76: 70                                                    28

ning av realisationsvinst eller intäkt av skogsbruk eller ansökan gjorts om avräkning av utländsk skatt.

Mitt förslag i denna del föranleder ändring av 49 S 2 mom, UBL.

Jag vill också anmäla vissa författningsändringar av teknisk natur. Enligt 49 § 1 mom. 7) UBL kan skattskyldig under vissa förutsättningar få anstånd med inbetalning av skatt, m. m. Bl. a. krävs enligt lagtextens ordalydelse att han inte erhållit jämkning inom den i 45 § 1 mom. sista stycket angivna tiden. Enligt dessa bestämmelser får jämkning efter inkomstårets utgång verkställas endast om den preliminära skatten därigenom nedsätts. Ansökan om sådan jämkning skall av den skattskyldige ges in före utgången av april månad året näst efter inkomståret. Skattskyldig kan emellertid få jämk­ning genom beslut som fattats sedan den angivna ansökningstiden gått ut. Lokal skattemyndighet kan dessutom självmant ta upp fråga om jämkning. Myndigheten är i dessa fall inte bunden av någon sista dag. 49 § I mom. 7) UBL bör i förtydligande syfte ändras så att därigenom framgår att anstånd kan medges om den skattskyldige inte erhållit jämkning enligt bestäm­melserna i 45 § 1 mom. sista stycket UBL.

Enligt 49 t; 2 mom. 3) UBL kan skattskyldig få anstånd med inbetalning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta, då ansökan gjorts angående befrielse enligt 85 S 2 mom. UBL från eriäggande av kvarskatteavgift. Genom lag­stiftning (prop. 1974:159. SkU 1974:57, rskr 1974:360, SFS 1974:853) har sistnämnda tagrum ändrats. Ändringen innebar bl.a. att möjligheten till fullständig befrielse avskaffades och att numera endast nedsättning av kvar-skatteavgiften kan ske. 49 S 2 mom. 3) UBL bör därför ändras så att ordet "befrielse" utbytes mot "nedsättning".

Äv samma skäl bör även sista stycket av anvisningarna till 85 ij UBL ändras genom att ordet "avgiftsbefrielse" utbytes mot "nedsättning av av­gift".

Enligt 68 S 4 mom. andra stycket UBL får preliminär skatt, som skatt-skyldig är berättigad att återfö, under vissa angivna villkor innehållas i av­vaktan på att tillkommande skatt påföres. Även ö-skatteränta bör emellertid kunna innehållas i dessa fall. Jag föreslär att bestämmelserna i 68 § 4. mom. andra stycket UBL ändras i enlighet härmed.

Enligt 69 5 2 mom. UBL i dess nuvarande lydelse skall underlaget för beräkning av restitutionsränia vara bl. a. skatt, kvarskatteavgift, respitränta eller restitutionsränia, som återbetalas enligt 68 § 2 mom. UBL. Rätteligen skall emellertid anslåndsränta och inte restitutionsränia ingå i underlaget för sistnämnda ränta (prop. 1974:159, SkU 1974:57, rskr 1974:360, SFS 1974:853), Jag föreslår att bestämmelsen ändras i enlighet härmed.

1 sammanhanget vill jag anmäla att jag senare detta år avser att ta upp frå,ean om möjligheten lör folkpensionärer att betala preliminiir B-skati med utfallande pension.


 


Prop. 1975/76: 70                                               29

Bilskrotningslagen, m. m.

Enligt 9 § bilskrotningslagen (1975:343) skall skrotningsavgift erläggas för personbil och lastbil i de fall omsällningsskatl skall utgå för sådant fordon jämlikt lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon. Bestämmel­serna i sistnämnda lag äger med vissa undantag motsvarande tillämpning i frågaomskrolningsavgift(ll f; bilskrotningslagen). Skrotningsavgiften skall ta.s ut på nya bilar i form av en engångsavgift. Avgiften skall erläggas av tillverkare och importörer. Avgiftsuttaget skall samordnas med uttaget av den omsättningsskatt, som utgår på bl. a. nya personbilar, den s. k. bilaccisen.

Sistnämnda skall hänföres lill sådana skatter och avgifter på vilka skatte-brotlslagen (1971:69) skall tillämpas. Detsamma bör gälla för skrotningsavgif­ten. Jag föreslår därför atl 1 § skaltebroltslagen kompletteras i enlighet här­med.

Jag vill också föreslå atl lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skat­tefordringar m. m. görs tillämplig på skrotningsavgift enligt bilskrotningsla­gen.

1 detta sammanhang vill jag även föreslå atl lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m. görs tillämplig på saluvagnsskatt enligt kungörelsen (1973:781) om saluvagnsskatt. Jag förordar också en ändring i I § punkt 7 av nämnda lag. Bestämmelsen avser de avgifter som tas ut av riksförsäkrings­verket enligt lagen (1959:552)om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om all­män försäkring, m. m. Den uppräkning av avgifter som f n, innefattas i lagtexten bör i förenklingssyfte bytas ut mot en mera generell bestämmelse. Härigenom blir förmånsreglerna också tillämpliga på de avgifter som utgår lill bestridande av kostnader för delpension, vuxenutbildning och kontant arbetsmarknadsstöd.

Uttagande av skogsvårdsavgift

Genom ändring i 1 S lagen (1946:324) om skogsvårdsavgifl (prop. 1975:56, SkU 1975:23, rskr 1975:157, SFS 1975:185) bestämdes att sådan avgift i fortsättningen skall utgå för varje år med 0,9 promille av skogsbruksvärdet. Fram l. o. m. 1974 års taxering hade avgiften bestämts för ett år i taget. Den nya bestämmelsen avsågs skola lillämpas fr. o. m. 1975 års taxering. 1 övergångsbestämmelserna lill den nya lagstiftningen kom emellertid atl anges att bestämmelserna skulle tillämpas första gången vid 1976 års taxering. Övergångsbestämmelserna bör ändras till den avsedda innebörden.

Hemställan

Med hänvisning lill del anförda hemställer jag atl regeringen föreslår riks­dagen att antaga förslagen till

1. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),


 


Prop. 1975/76: 70                                                   30

2.    lagom ändring i lagen (1972:742) om ikraftträdande av lagen (1972:741) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

3.    lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt,

4.    lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt,

5.    lag om ändring i taxeringslagen (1956:623),

6.    lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),

7.    lag om ändring i skaltebroltslagen (1971:69),

8.    lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skalleford­ringar m. m.,

9.    lag om ändring i lagen (1975:185) om ändring i lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift.

Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen atl antaga de förslag som föredra­ganden lagt fram.