Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76:138

Regeringens proposition

1975/76:138

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;

beslutad den 19 februari  1976,

Regeringen föreslär riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.


På regeringens vägnar OLOF PALME


LENNART GEIJER


Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås den lagändring som behövs med anledning av förslaget i årets budgetproposition att en kammarrätt skall inrättas i Jön­köping,

1 Riksdagen 1976. I saml. Nr 1.18


 


Prop. 1975/76:138

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom­stolar

Härigenom föreskrives att 1 i; lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­domstolar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

l§'

1 § Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm, Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regeringsrätten.

Kammarrätterna är kammarrätten Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göte- i Stockholm, kammarrätten i Göte­borg och kammarrätten i Sundsvall,     borg, kammarrätten i Sundsvall och

kammarrätten i Jönköping.

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1977,

' Senaste lydelse 1974:356.


 


Prop. 1975/76:138

Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET
      PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-02-19

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, An­dersson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Bengtsson, Noriing, Carisson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson

Föredragande: statsrådet Geijer

Proposition om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt­ningsdomstolar

Det finns f n. tre kammarrätter, nämligen kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göteborg och kammarrätten i Sundsvall. I prop. 1975/76:100 (bil, 4 s, 55-57) föresläs att en fjärde kammarrätt inrättas i Jönköping och all den nya kammarrätten skall börja sin verksamhel den 1 januari 1977,

Inrättandet av en kammarrätt i Jönköping förutsätter en ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. I 1 S tredje stycket denna lag anges nämligen att kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kam­marrätten i Göteborg och kammarrätten i Sundsvall, Om kammarrätten i Jönköping tillkommer enligl förslaget i prop, 1975/76:100, måste upp­räkningen i lagrummet kompletteras med den nya kammarrätten. Denna ändring i  1 § bör i så fall träda i kraft den 1 januari 1977.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslär riksdagen

att antaga inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga del förslag som före­draganden har lagl fram.


 


Golab, Stockholm 1976 50,231