Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition nr 98 år 1975             Prop. 1975: 98

Nr 98

Regeringens proposition om skatteplikt för vissa studiebidrag, m. m.;

beslutad den 20 mars 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG

BERTIL LÖFBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att särskilda regler införs rörande bl. a. beskattningen av studiebidrag i samband med vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Propositionen innehåller också förslag om att skatteintäkterna härav i sin helhet skall tillgodoföras statsverket. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1976.

1    Riksdagen 1975.1 saml Nr 98


 


Prop. 1975: 98                                                                       2

1   Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)

Härigenom föreskrives att 19 och 20 §§ samt punkt 12 av anvisning­arna lill 32 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

19 §1

Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:

vad som vid bodelning eller eljesi på gmnd av giftorätt tillfallit make eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gåva;

vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som avses i 35 § 3 eller 4 mom.;

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket ut­färdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst 100 kronor;

ersättning, som på grund av försäknng jämlikt lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring till­fallit den försäkrade, om icke ersättningen gmndas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp för år eller utgör föräldrapenning, så ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete, eller under militärtjänstgö­ring om icke ersättningen gmndas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp för år, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke tagils i samband med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersätt­ning i form av pension eUer annan livränta, så ock ersättning som ut­går på gmnd av trafikförsäkring eller, med nedan angivet undantag, annan ansvarighetsförsäkring och avser förlorad inkomst av skatteplik­tig natur;

ersättning pä grund av ansvarighetsförsäkring enhgt gmnder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisatio­ner lill den del ersättningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den skadade är arbelsoförmögen och beräknas så att ersättning­en uppgår för insjuknandedagen till högst 30 kronor och för övriga da­gar ttll högst 6 kronor för dag;

belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen utgått på grund av kapitalförsäkring;

ersättning på grund av skadeförsäkring, dock ej i den mån köpeskil­ling, som skulle hava infludt därest försäkrad egendom i stället försålts, varit att hänföra till intäkt av jordbmksfastighet, av annan fastighet eller av rörelse eller i den mån ersättningen eljest motsvarar sådan skat­tepliktig intäkt eller motsvarar sådan avdragsgill omkostnad, vilken är att hänföra till någon av nämnda förvärvskällor;

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund

» Senaste lydelse 1974: 993.


 


Prop. 1975: 98                                                                          3

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, som utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på gmnd av skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat;

ersättning jämhkt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare om icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp för år;

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, i den mån givaren enligt 20 § eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke är berättigad till avdrag för utgivet belopp;

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest av­sedda för mottagarens utbildning;

studiestöd enligt 2, 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:349), internatbidrag, återbetalningsplikti­ga studiemedel och resekostnads­ersättning enligt 6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskUt bi­drag vilket enligt av regeringen el­ler statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställda, och äger i fölfd härav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;

allmänt barnbidrag;

lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt;

kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av statsmedel;

handikappersättning enligl 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala eller landstingskommu­nala medel till den vårdbehövande;

kommunalt bostadstillägg enligt lagen (1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg lill folkpension;

kommunalt bostadstillägg till handikappade;

bostadstillägg som avses i kungörelserna (1968: 425) om stattiga bo­stadstillägg till barnfamiljer och (1973: 379) om statskommunala bo­stadstillägg;

sådan gollgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit från pensions- eller personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stif­telsen;

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbmkats vid yrkesmässig användning av motorsåg.

(Se vidare anvisningarna.)


 


Prop. 1975: 98                                                                          4

Nuvarande lydelse                        Föreslagen lydelse

20 §2

Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skola från samtliga ur förvärvskällan under beskattningsåret härflutna intäkter i penningar eller penningars värde (bruttointäkt) avräknas alla om­kostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibe­hållande. Ätt koncernbidrag, som icke utgör sådan omkostnad, ändå skall avräknas i vissa fall och inräknas i bruttointäkt hos mottagaren framgår av 43 § 3 mom.

Avdrag må icke ske för:

den skattskyldiges levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter, däruti inbegripet vad skattskyldig utgivit såsom gåva eller såsom perio­diskt understöd eller därmed jämförhg periodisk utbetalning till person i sitt hushåll;

värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts av den skattskyldige själv, andre maken, hemmavarande barn under 16 år eller hemmavarande barn, som fyllt 16 men ej 18 år och som ej an­ses tillhöra arbetspersonalen;

ränta å den skattskyldiges eget, i hans förvärvsverksamhet nedlagda kapital;

svenska allmänna skatter;          svenska allmänna skatter;

kapitalavbetalning å skuld;         kapitalavbetalning å skuld;

avgift enligt 5 kap. studiestöds-  avgift enligt 8 kap. studiestöds-

lagen (1973: 349);                      lagen (1973: 349);

avgift enligt lagen (1972: 435) om överlastavgift; förlust, som är att hänföra till kapitalförlust.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 32 § 12.3 Sjukpenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring och lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring utgör skattepliktig intäkt av tjänst om sjukpenningen grundas på inkomst, som hänför sig till tjänst och för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgår till 4 500 kronor eller högre belopp för år. Till intäkt av tjänst hänföres under nämnda förutsättningar också ersättning enligt lagen (1956: 293) om ersättning åt smittbärare samt annan lag eller författ­ning, som utgått annorledes än på grund av försäkring, som nyss sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av mili­tärtjänstgöring.

Föräldrapenning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring utgöra skattepliktig inläkt av tjänst.

Timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxensludiebidrag enligt slu­diestödslagen (1973:349) räknas som skattepliktig intäkt av tjänst.

Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmark­nadsstöd räknas som skattepliktig intäkt av tjänst.

' Senaste lydelse 1973:1113. > Senaste lydelse 1973: 434.


 


Prop. 1975: 98

Nuvarande lydelse

Delsamma gäller grundbidrag, hyresbidrag på hemorten och barn-tUlägg, vilka enligt av regeringen eller av statlig myndighet medde­lade bestämmelser ulgå, / samband ined utbildning eller omskolning, till arbetslösa eller partiellt arbets­föra samt med dem i fråga om så­dana bidrag likställda.


Föreslagen lydelse

Detsamma gäller dagpenning och stimulansbidrag, vilka enligt av regeringen eller av statlig myn­dighet meddelade bestämmelser utgå till deltagare i arbetsmark­nadsutbildning samt med dem i fråga om sådana bidrag likställda.


Denna lag träder i kraft såvitt avser vuxenstudiebidrag och återbetal­ningspliktiga studiemedel enligt 7 kap. studiestödslagen (1973: 349) den 1 juli 1975 och i övrigt den 1 januari 1976. Lagen tillämpas första gång­en vid 1976 års taxering såvitt avser nyssnämnda vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel och i övrigt första gången vid 1977 års taxering. Bestämmelserna i punkt 12 fjärde stycket av anvisningarna till 32 § i dess äldre lydelse gäller dock alltjämt i fråga om belopp som belöper på tid före den 1 januari 1976.

2   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt

Härigenom föreskrives att anvisningarna till 5  § lagen (1947: 577) om statlig f örmögenhetsskatti skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


Anvisningar

till 5 §2


Avdrag för återbetalningsplikti­ga studiemedel får ske med sum­man, omräknad i kronor, av de basbelopp som återstå att betala med tillämpning av 5 kap. 23 § sludiestödslagen (1973:349). Vid beräkning av avdraget tiUämpas basbeloppet vid ingången av året före taxeringsåret. Avdraget får ej överstiga det belopp som återstår att erlägga med hänsyn till 5 kap. 24 § första stycket lagen.

Utöver avdrag enligt första styc­ket får avdrag göras för påförda, ej erlagda avgifter enligt 5 kap. studiestödslagen i den mån debi­teringen ej förfallit enligt 5 kap. 30 § samma lag.


Avdrag för återbetalningsplikti­ga studiemedel får ske med den skattskyldiges återbetalningsbelopp enligt 8 kap. 16—21 §§ studie­stödslagen (1973: 349).

Utöver avdrag enligt första styc­ket får avdrag göras för påförda, ej erlagda avgifter enligt 8 kap. studiestödslagen i den mån debi­teringen ej förfallit enligt 8 kap. 66 § samma lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Vid 1976 års taxering medges avdrag för återbetalningspliktiga studiemedel med det återbe­talningsbelopp som har fastställts enligt punkt 11 övergångsbestämmel­serna till lagen (1974: 483) om ändring i studiestödslagen (1973: 349).

1 Senaste lydelse av mbriken 1974: 859. " Senaste lydelse 1973: 1115.


 


Prop. 1975: 98

3   Förslag till

Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623)

Härigenom föreskrives att 37 § 1 mom. taxeringslagen (1956: 623)i skall ha nedan angivna lydelse.

37 § Nuvarande lydelse 1   mom.2  Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan an­maning uppgifter   (kontrolluppgifter)   för nästföregående ka­lenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning:

Uppgiftsskyldig                     Vem uppgiften                       Vad uppgiften

skall avse                              skall  avse


3   c.   Arbetsmarknadssty­relsen.


Den som åtnjutit utbild­ningsbidrag i form av grundbidrag, hyresbidrag på hemorten och barntillägg.


Utgivet belopp som upp­går till sammanlagt minst 100 kronor för hela året.


Föreslagen lydelse 1   mom.   Till ledning vid inkomsttaxering skola varje år utan an­maning uppgifter   (kontrolluppgifter)   för nästföregående ka­lenderår avlämnas på sätt framgår av följande uppställning:

Vem uppgiften skall avse

Uppgiftsskyldig                     Vem uppgiften                       Vad uppgiften

skall avse


3 c. Allmän försäkrings­kassa.


Den som åtnjutit utbild­ningsbidrag i form av dag­penning eller stimulansbi­drag

Den som åtnjutit timstu­diestöd, inkomstbidrag eller vuxenstudiebidrag enligt stu­diestödslagen (1973: 349).


Dagpenning och stimu­lansbidrag som uppgår till sammanlagt minst 100 kro­nor för hela året.

Utgivet belopp som upp­går till sammanlagt minst 100 kronor för hela året.


Detma lag träder i kraft såvitt avser vuxenstudiebidrag enligt studie­stödslagen (1973: 349) den 1 juli 1975 och i övrigt den 1 januari 1976. Äldre bestämmelser gäller dock utom såvitt avser nyssnämnda vuxen­studiebidrag i fråga om belopp som belöper på tid före den 1 januari 1976.

1 Lagen omtryckt 1971: 399. Senasle lydelse av rubriken 1974: 773. ' Senaste lydelse 1973: 435.


 


Prop. 1975: 98

4   Förslag tiU

Lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestänunelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt

Härigenom föreskrives att 2 § lagen (1965: 269) med särskilda be­slämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt skall ha nedan angivna lydelse.


1 §2

Nuvarande lydelse

Vid tillämpning av 1 § skall i skatteunderlaget icke inräknas skattekronor och skatteören som kan anses hänföra sig till följande skattepUktiga intäkter, nämligen dels sjukpenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkes­skadeförsäkring eller ersättning enligt förordningen (1954: 249) om ersättning i anledning av kropps­skada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret, kungörelsen (1962: 607) om ersättning på gmnd av verksamhet för brandsläckning m.m., kungörelsen (1961: 457) om ersättning på grund av medverkan i skyddsarbete vid olyckor i atom­anläggningar m. m., förordningen <1954: 250) om ersättning i anled­ning av kroppsskada, ådragen un­der vislelse å anstalt m. m., lagen (1954: 246) om krigsförsäkring för sjömän m. fl., militärersättnings­förordningen (1950: 261) och lagen <1956: 293) om ersättning åt smitt­bärare, allt till den del sjukpen­ningen eller ersättningen gmndas på förvärvsinkomst av minst 4 500 kronor för år, dels föräldrapen­ning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring, dels dag­penning från arbetslöshetsförsäk­ringen och kontant arbetsmark­nadsstöd, dels utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning så­vitt avser grundbidrag, hyresbidrag på hemorten och barntillägg. In-


Föreslagen lydelse

Vid tillämpning av 1 § skall i skatteunderlaget icke inräknas skattekronor och skatteören som kan anses hänföra sig till följande skattepliktiga intäkter, nämligen dels sjukpenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller lagen (1954: 243) om yrkes­skadeförsäkring eller ersättning en­ligt förordningen (1954: 249) om ersättning i anledning av kropps­skada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret, kungörelsen (1962: 607) om ersättning på gmnd av verksamhet för brandsläckning m. m., kungörelsen (1961: 457) om ersättning på grund av medverkan i skyddsarbete vid olyckor i atom­anläggningar m. m., förordningen (1954: 250) om ersättning i anled­ning av kroppsskada, ådragen un­der vistelse å anstalt m. m., lagen (1954: 246) om krigsförsäkring för sjömän m. fl., militärersättnings­förordningen (1950: 261) och lagen (1956: 293) om ersättning åt jmitt-bärare, allt till den del sjukpen­ningen eller ersättningen grundas på förvärvsinkomst av minst 4 500 kronor för år, dels föräldrapen­ning och vårdbidrag enligt lagen om allmän försäkring, dels tim­studiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­stödslagen (1973: 349), dels dag­penning från arbetslöshetsförsäk­ringen och kontant arbetsmark­nadsstöd,  dels utbildningsbidrag


' Lagen omtryckt 1973: 437.

» Senaste lydelse 1973:1124, 1974:'J73 (övergångsbest.)


 


Prop.1975: 98                                                           8

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

takterna upptages härvid till be- vid arbetsmarknadsutbildning så-
lopp som anges på konlrollupp- vitt avser dagpenning och stimu-
gift enligt taxeringslagen (1956: lansbidrag. Intäktema upptages
623).
                                   härvid till belopp som anges  på

kontrolluppgift enligt taxeringsla­gen (1956: 623).

Vid beräkning av skatteunderlaget för fysisk person skall avdrag vi­dare göras för skattekronor och skatteören, som kan anses motsvara sjukpenning, vilken vid arbetsgivarinträde enligt 3 kap. 16 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring för honom uppburits av arbetsgiva­ren, om arbetsgivarinträdet skett den 9 november 1973 eller senare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976 och tillämpas första gången i fråga om utdebitering för år 1978.

5   Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69)

Härigenom föreskrives att 1 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1.   lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner
och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av
aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), förordningen
(1933:395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:
576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947: 577) om statlig förmögen­
hetsskatt, lagen (1958: 295) om sjömansskatt, förordningen (1970: 99)
om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,

2.    förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen
(1943: 477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om för­
säljningsskatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m.m.,
lagen (1953: 397) om avgift för fettvaror som användas för framställ­
ning av fettemulsion m. m., lagen (1956: 545) om omsättningsskatt på
motorfordon, förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt, förord­
ningen (1960: 253) om tillverkning och beskattning av malt- och läske­
drycker, lagen (1960: 258) om utjämningsskatt på vissa varor, förord­
ningen (1961:372) om bensinskatt, förordningen (1961:394) om to­
baksskatt, förordningen (1961: 653) om brännoljeskatt, stämpelskatte­
lagen (1964: 308), förordningen (1964: 352) om gasolskatt, förordningen
(1966: 21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968: 430) om
mervärdeskatt, förordningen (1971: 170) om annonsskatt, förordningen
(1972: 266) om skatt på annonser och reklam, förordningen (1972: 820)
om skatt på spel, förordningen (1973: 37) om avgift på vissa dryckes­
förpackningar, vägtrafikskattelagen (1973: 601), förordningen (1973: 602)

' Lydelse enligt prop. 1975: 47.


 


Prop. 1975: 98


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


om särskild vägtrafikskatt, forordningen (1973: 1216) om särskild be­redskapsavgift för oljeprodukter, lagen (1975: 000) om logiavgift.


3. lagen (1954: 243) om yrkes­skadeförsäkring i vad avser obliga­torisk försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vissa er­sättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m., lagen (1960: 77) om byggnadsforsknings­avgift, lagen (1961: 300) om reda­reavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän för­säkring, lagen (1962: 398) om fi­nansiering av folkpensioneringen, lagen (1968: 419) om allmän ar­betsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift.

3. lagen (1954: 243) om yrkes­skadeförsäkring i vad avser obliga­torisk försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vissa er­sättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m., lagen (1960: 77) om byggnadsforsknings­avgift, lagen (1961: 300) om reda­reavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän för­ säkring, lagen (1962: 398) om fi­nansiering av folkpensioneringen, lagen (1968: 419) om allmän ar­betsgivaravgift, lagen (1970: 742) om lönegarantiavgift, lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift, la­gen (1975:000) om vuxenutbild­ningsavgift, lagen (1975: 000) om arbetsgivaravgift till arbetsmark­nadsutbildningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman­de skatt som avses i uppbördslagen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skattetillägg eUer liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.


 


Prop. 1975: 98                                                          10

Utdrag
FINANSDEPARTEMENTET
                   PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1975-03-20

Närvarande: statsråden Sträng, ordförande, och Johansson, Holmqvist, Aspling, Geijer, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson, Feldt, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén

Föredragande: statsrådet Sträng

Proposition om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m.

Inledning

Förslag om ändringar i studiestödslagen (1973: 349) har tidigare i år förelagts riksmötet (prop. 1975: 23). Förslagen, som anmälts av stats­rådet Zachrisson, innebär bl. a. att studiestödet för vuxenutbildningen byggs ut kraftigt. Vidare har förslag till reformerade bidrag vid arbets­marknadsutbildning lagts fram efter anmälan av statsrådet Leijon (prop. 1975: 45). De nämnda reformerna avses bli finansierade genom två sär­skilda arbetsgivaravgifter, vuxenutbildningsavgift och arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildningen. De nya bidragsformerna fömtsätter ändringar i skatteförfattningarna, bl.a. i kommunalskattelagen (1928: 370), KL. Jag avser alt nu ta upp sistnämnda fråga.

Yuxenstudiestödet

Förslagen bettäffande vuxenutbildningen innebär bl.a. att tre nya bidragsformer införs; timstudiestöd, dagstudiestöd och särskilt vuxen-tudiestÖd. Timstudiestödet, som föreslås utgå med 18 kr. per timme, avses i sin helhet vara skattepliktigt. De båda andra bidragsformerna innehåller däremot både skattepliktiga och skattefria inslag. Dagstudie­stödet består av ett inkomstbidrag på 90 kr. per dag som har avsetts vara skattepliktigt för mottagaren samt av ett skattefritt internatbidrag. Det särskilda vuxenstudiestödet förutsätts bestå av ett vuxenstudiebidrag som beskattas samt av återbetalningspliktiga studiemedel som inte beskattas.

Den åsyftade skattemässiga behandlingen av bidragen åstadkommes lämpligen genom att man i 19 § KL anger de bidrag som skall vara skattefria. Uppräkningen av skattefria bidrag i 19 § KL bör i förtyd­ligande syfte kompletteras med vissa former av studiestöd som redan nu


 


Prop. 1975:98                                                          11

anses skattefria ehuru detta inte framgår direkt av nämnda lagrum. Jag avser här bl. a. studiestödet enligt 2—4 kap. studiestödslagen (1973: 349), återbetalningsplikliga studiemedel m. m. De bidrag vid vuxenut­bildning som skall beskattas bör tas upp i punkt 12 av anvisningarna till 32 § KL.

Jag föreslår alltså att 19 § och punkt 12 av anvisningarna till 32 § KL ändras enligt vad jag nu har anfört. De nya bidragen enligt studie­stödslagen avses i stor utsträckning administreras av de allmänna för­säkringskassorna, som bl.a. kommer att helt svara för utbetalnuigen. Försäkringskassoma bör då också vara skyldiga att avlämna kontroll­uppgifter till ledning för bidragstagarnas taxering. Jag föreslår att regler härom införs i 37 § 1 mom. c) taxeringslagen (1956: 623), TL.

Kassorna avses även göra avdrag för preliminär skatt då de skatte­pliktiga bidragen betalas ut. I proposition 1975: 23 har denna fråga be­handlats närmare. Jag avser att senare föreslå regler om särskild beräk­ningsgrund för skatteavdraget.

Ändringarna i studiestödslagen föranleder också följdändringar i an­visningarna till 5 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. Även i 20 § KL bör en redaktionell ändring göras.

Bidrag vid arbetsmarknadsutbildning

De ändringar som enligt proposition 1975: 45 avses ske i fråga om bidragen vid arbetsmarknadsutbildning föranleder följdändringar av skattereglerna. Nuvarande utbildningsbidrag i form av gmndbidrag, hyresbidrag på hemorten och barntillägg föreslås ersatta med dagpen­ning och stimulansbidrag. Jag förordar att punkt 12 av anvisningarna till 32 § KL ändras med hänsyn härtill.

Vid sidan om dagpenning och stimulansbidrag kan även annan ersätt­ning utgå. Såvitt gäller traktamenlsersättning och liknande gäller enligt 32 § 3 mom. första stycket KL att utgående belopp inte skall redovisas som inläkt. Vidare kan särskilt bidrag utgå för kursavgifter, undervis­ningsmaterial och dagliga resor. Enligt vad jag har inhämtat kommer statsrådet Leijon att föreslå regeringen att meddela beslämmelser om bl. a. särskilda bidrag till sådana kostnader. Därvid kommer alt för­ordas att bidrag till sådana kostnader utgår i den mån de överstiger 110 kr. per månad. Även delta bidrag bör vara skattefritt. Det är natur­ligt med hänsyn till att det rör sig i regel om obetydliga belopp och till att det tidigare särskilda bidraget inte utgjort skattepliktig intäkt. En del av de kostnader som förutsätts skola bestridas med det nya bidraget avser för övrigt sådant som tidigare tillhandahållits direkt av det all­männa. En beslämmelse om skattefrihet bör införas i 19 § KL.

I och med att bidraget är skattefritt bör självfallet inte heller avdrag medges för sådana kostnader som avsetts skola bestridas med dessa


 


Prop. 1975: 98                                                                      12

bidrag. Vid arbetsmarknadsutbildning torde därför avdragsrätten i den­na del normalt bli begränsad lill det nyss nämnda beloppet 110 kr. som sålunda inte täcks av bidrag. Begränsningen i avdragsrätten omfattar även kostnader som skall täckas av det tidigare nämnda internatbidra-get som ingår som en skattefri del i dagstudieslödet.

Vuxenutbildningsavgiften och arbetsgivaravgiften till arbetsmark­nadsutbildningen bör omfattas av skattebrottslagen (1971: 69). Jag fö­reslår att 1 § skattebrottslagen kompletteras i enlighet härmed.

Avräkningen mellan staten och kommunerna

Som framgår av vad jag tidigare har anfört avses de ökade kostnader­na för vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen att täckas av arbetsgivaravgifter. I fråga om den närmare utformningen av avgifterna hänvisas tUl de inledningsvis nämnda propositionerna.

Avgifternas storlek har bestämls med hänsyn till att vissa utgående bidrag skall vara skattepliktiga och att en del därav skall återgå till det allmänna i form av skatt.

Såvitt gäller arbetsmarknadsutbildningen är beskattningen av de nu­varande bidragen i form av gmndbidrag, hyresbidrag på hemorten och bamtillägg så ordnad att skatteintäkterna i sin helhet tillgodoförs staten. Detta sker genom lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt. Enligt 2 § nämnda lag inräknas inte i det kommunala skatteunderlaget skattekronor och skatteören som hänför sig till de nyssnämnda bidragen. Detta system infördes genom 1973 års lagstiftning (prop. 1973: 49, SkU 1973: 30, rskr 1973: 199, SFS 1973: 437).

Såsom jag tidigare har nämnt är vuxenutbildningsavgiften och arbets­givaravgiften till arbetsmarknadsutbildningen avvägda med hänsyn till att skatteintäkterna av de skattepliktiga bidragen i sin helhet skall tillgo­doföras staten. Jag föreslår därför att 2 § nyssnämnda lag ändras på så sätt att i kommunernas skatteunderlag inte inräknas dagpenning, stimu­lansbidrag och inte heller de nya skattepliktiga bidragen till vuxenutbild­ningen.

Ikraftträdande

Särskilt vuxenstudiestöd avses kunna utgå till studerande vid yrkes­teknisk högskola redan under andra halvåret 1975. I övrigt avses de nya formerna av studiestöd liksom de nya bidragen vid arbetsmark­nadsutbildning börja utgå fr. o. m. den 1 januari 1976. De härav för­anledda ändringarna i skatteförfattningarna bör träda i kraft samtidigt och således tillämpas första gången vid 1976 resp. vid 1977 års taxering.

Ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och


 


Prop. 1975: 98                                                         13

annan menighets utdebitering av skatt bör träda i kraft då justeringarna i skatteunderlaget enligt 1977 års taxering första gången läggs till gmnd för skatteberäloiing eller beslut om utdebitering. Reglerna i 2 § i nämn­da lag påverkar beräkningen av kommunalskattemedel enligt 72 § kom­munallagen (1953: 753), 76 § kommunallagen (1957: 50) för Slockholm, 76 § landstingslagen (1954:319) och 84 § lagen (1961:436) om för­samlingsstyrelse. Den nya lydelsen av 2 § bör i enlighet härmed träda i kraft den 1 januari 1976 och liilämpas första gången i fråga om ut­debitering för år 1978.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege­ringen föreslår riksdagen

att antaga inom finansdepartementet upprättade förslag till

1.   lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),

2.   lag om ändring i lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt,

3.   lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623),

4.   lag om ändring i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,

5.   lag om ändring i skattebrotlslagen (1971: 69).

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslu­tar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga, de förslag som föredraganden har lagt fram.

KUNGL.BOKTR. STOCKHOLM 1975     750190