Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1974:104


Tisdagen den 22 oktober

Kl, 10,00


Tisdagen den 22 oktober 1974


§ 1 Herr talmannen meddelade att till kammaren inkommit läkarintyg för herr Lange, som var sjukskriven under tiden den 21 oktober-30 november, Erforderiig ledighet beviljades.

Herr talmannen anmälde att herr Silfverstrand Inträdde som ersättare för herr Lange under hans ledighet frän riksdagsmannauppdraget,

§ 2 Föredrogs och hänvisades Kungl, Maj:ts propositioner nr 133 till trafikutskottet, nr 139 till skatteutskottet samt nr 141 till socialutskottet,

§ 3 Föredrogs, men bordlades åter konstitutionsutskottets betänkanden nr 30-36 samt skatteutskottets betänkanden nr 42-50,

§ 4 Föredrogs och bifölls interpellationsframslällningen nr 126,

§ 5 Efteranmälan av Kungl, Maj:ts proposition 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m, m, hänvisades propositionen, såvitt avsåg förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen, till skatteutskottet samt i övrigt till civilutskottet.

§ 6 Meddelande ang. enkla frågor

Meddelades att följande enkla frågor framställts, nämligen

den 21 oktober av

Nr 272 Herr Hörberg (fp) till herr industriministern om rätt för anställda till styrelserepresentation i investmentbolag:

Är industriministern beredd atl medverka till atl de anställda i större

företagsgrupper, där ett investmentbolag är den sammanhållande länken,

ges representation i styrelsen för delta?

Nr 273 Herr Hörberg (fp) till herr industriministern om åtgärder för att stimulera tillkomsten av löntagarägda förelag:

Är industriministern beredd att stimulera tillkomsten av löntagarägda företag,!, ex, genom förköpsrätt för de anställda vid företagsförsäljningar?


 


Nr 104              § 7 Kammaren åtskildes kl, 10,02,

Tisdagen den

22 oktober 1974      '" '""''"
__________      SUNE K, JOHANSSON

/Solveig Gemert