Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition nr 78 år 1974                         Prop. 1974r78

Nr 78

Kungl. Majrts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971 r289) om aUmänna förvaltningsdomstolar, m.m.; given den 15 mars 1974.

Kungl. Majrt viU härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande tUl riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

CARL GUSTAF

LENNARTGEIJER

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås de lagbestämmelser som behövs med anled­ning av förslaget i årets statsverksproposition att en självständig kammar­rätt skall inrättas i Sundsvall.

Samtidigt föreslås några smärre ändringar i förvaltningsprocesslagen i anslutning till lagstiftning på angränsande områden.

1 Riksdagen 1974. 1 saml Nr 78


 


Prop. 1974r78                                                                        2

1   Förslag till

Lag om ändring i lagen (1971 r289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom förordnas att  1 § lagen (1971r289) om allmänna förvalt­ningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

1 § Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regerings­rätten.

Kammarrätterna    är   kammar-  Kammarrätterna    är   kammar-

rätten i Stockholm och kammar-       rätten i Stockholm, kammarrätten
rätten i Göteborg.
                          i  Göteborg  och   kammarrätten  i

SundsvaU.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Utan hinder av andra stycket andra punkten i övergångsbestämmel­serna till lagen (1971r289) om allmänna förvaltningsdomstolar får Kungl. Majrt bestämma att kammarrätten i Sundsvall skall pröva där angivna besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för kammarrätten i Sundsvall.

2 Förslag tiU

Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971 r291)

Härigenom förordnas att 34 och 51 §§ förvaltningsprocesslagen (1 971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse

34 § Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan fär dock föras särskilt när rätten

1.    ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

2.    avvisat ombud eller biträde,

3.    förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4.    förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom.


 


Prop. 1974r78


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


6.  förordnat angående under­sökning eller omhändertagande av person   eller   egendom   eller   om annan liknande åtgärd eller

1. förordnat angående ersätt­ning för någons medverkan i må­let.

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlätenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska.

6.    förordnat angående under­sökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7.    förordnat angående ersätt­ning för någons medverkan i målet eller

8.    avslagit begäran om biträde eller till biträde förordnat annan än den som begärts.

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.


Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför rätten avlägga ed eller försäkran, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag.


51 §


Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför rätten avlägga ed eller försäkran, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag. Finnes an­ledningantaga att han skall erhålla ytterligare sådana uppdrag av rät­ten, får han avlägga ed eller för­säkran som avser även framtida uppdrag.


Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.


 


Prop. I974r78

Utdrag  av   protokollet   över justitieärenden, hållet  inför Hans Majrt Konungen i statsrådet den 15 mars 1974.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASP­LING, GEIJER, NORLING, LIDBOM, CARLSSON, GUSTAFSSON, ZACHRISSON, LEIJON, HJELM-WALLÉN.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om änd­ringar i lagen /1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen /1971:291) samt anför.

Kammarrätterna är f. n. tvä, nämligen kammarrätten i Stockholm och kammarrätten i Göteborg. Två av stockholmskammarrättens avdelningar är förlagda till Sundsvall. 1 prop. 1974rl (bil. 4. s. 83) föreslås att en självständig tredje kammarrätt med tre avdelningar inrättas i Sundsvall fr. o. m. den I juli 1974 och att den nya kammarrätten byggs upp av dels de tvä avdelningarna av stockholmskammarrätten som är förlagda tiU Sundsvall, dels en i den nyssnämnda propositionen fr. o. m. den 1 juli 1974 föreslagen ny avdelning.

Inrättandet av en självständig kammarrätt i Sundsvall förutsätter en ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 1 1 § tredje stycket denna lag anges nämligen att kammarrätterna är kammar­rätten i Stockholm och kammarrätten i Göteborg. Om kammarrätten i Sundsvall tillkommer i enlighet med förslaget i prop. 1974:1 måste uppräkningen i lagrummet kompletteras med den nya kammarrätten. Denna ändring i 1 § bör i så fall träda i kraft den I juli 1974.

Enligt 8 § andra stycket lagen om allmänna förvaltningsdomstolar förordnar Kungl. Maj:t om kammarrätternas domkretsar. Med stöd härav kan Kungl. Majrt bestämma vilka mål som i fortsättningen skall handläggas av sundsvallskammarrätten och vilka mål som skall prövas av stockholmskammarrätten. Denna bestämmanderätt för Kungl. Majrt omfattar såväl nytillkommande mål som mål vilka är anhängiga hos stockholmskammarrätten vid utgången av juni 1974.

Såvitt avser vissa äldre mål har dock med nuvarande bestämmelser Kungl. Majrt inte frihet att bestämma om rnåluppdelningen mellan sundsvallskammarrätten och stockholmskammarrätten. Detta beror pä föreskrifterna i andra stycket av övergångsbestämmelserna till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Dessa föreskrifter reglerar övergångsför­hållandena då den dittillsvarande enda kammarrätten ersattes av dels kammarrätten i Stockholm och dels kammarrätten i Göteborg. Enligt första punkten i föreskrifterna skulle äldre bestämmelser fortfarande gälla i fråga om besvär över beslut sorn meddelats före ikraftträdandet


 


Prop. 1974r78                                                                          5

den 1 januari 1972 av lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. 1 andra punkten fastslås därefter att besvär över beslut, som enligt äldre bestämmelser anfördes hos kammarrätten, skulle efter ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm. Samtidigt öppnades emellertid i tredje punkten en möjlighet för Kungl. Majrt att bestämma att sådana besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för kammarrätten i Göteborg skulle prövas av denna kammarrätt.

Andra punkten i de här behandlade föreskrifterna medför att Kungl. Majrt inte utan stöd i lag kan till sundsvallskammarrätten överlämna prövningen av mål som är anhängiga hos stockholmskammarrätten och som avser besvär över beslut som meddelats före den 1 januari 1972. Det bör emellertid inte vara uteslutet att till kammarrätten i Sundsvall överlämna prövningen även av sådana rnål, om de härrör frän sundsvalls­kammarrättens domkrets. En bestämmelse som möjliggör en sådan överflyttning skulle vara en parallell till den bestämmelse i motsvarande ämne som år 1971 meddelades med avseende på göteborgskammarrätten. Jag föreslår därför att i den lag, varigenom ändring görs i I § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, tas in en övergångsbestämmelse av innehåll att, utan hinder,av andra stycket andra punkten i övergångs­bestämmelserna till lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomsto­lar, Kungl, Maj:t får bestämma att kammarrätten i Sundsvall skall pröva där angivna besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för kammarrätten i Sundsvall.

1 detta sammanhang bör ocksä lämpligen 34 och 51 §§ förvaltnings­processlagen (1971:29l) ändras.

1 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen uppställs regeln att talan mot beslut, som ej innebär alt målet avgörs, får föras bara i samband med talan mot beslut i själva målet. Såsom undantag härifrån föreskrivs dock att talan får föras särskilt i åtta uppräknade fall. Det sista av dessa fall avser den situationen att rätten avslagit begäran om biträde eller till biträde förordnat annan än den som begärts. Efter genomförandet av 1973 års ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) saknar emellertid bestämmelsen om nu ifrågavarande fall aktualitet. Det ankommer nämligen numera aldrig på förvaltningsdomstol att på begäran förordna biträde. Det är i stället rättshjälpsnämnderna som har denna uppgift (jfr SFS 1973:118). Nu ifrågavarande bestämmelse i förvaltningsprocesslagen bör därför utgå.

Enligt 51 § förvaltningsprocesslagen skall den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling inför rätten avlägga ed eller försäkran att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag. Paragrafen motsvarar 5 kap. 7 § rättegångsbalken. Sistnämnda lagrum utbyggdes genom lagen (I 973:240) om ändring i rättegångsbalken med en bestämmelse som gör det möjligt att låta tolk vid allmän domstol avlägga ed eller försäkran som avser inte bara det aktuella tolkuppdraget utan även framtida tolkuppdrag vid den ifrågavarande domstolen. En motsvarande möjlighet bör finnas med avseende på tolk som anlitas vid muntlig förhandling inför förvaltnings­domstol  som omfattas av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Jag


 


Prop. I974r78                                                                           6

föreslår därför att i 51 § förvaltningsprocesslagen tas in en bestämmelse av innehåll att, om det finns anledning antaga att den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling kommer att erhålla ytterligare sådana uppdrag av rätten, han får avlägga ed eller försäkran som avser även framtida uppdrag.

Ändringarna i förvaltningsprocesslagen bör träda i kraft snarast möjligt.

1 enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats förslag tUl

1.     lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­
domstolar,

2.  lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Jag hemställer att Kungl. Majrt föreslår riksdagen

att antaga förslagen.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instäm­mande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Majrt Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposi­tion av den lydelse bUaga tUl detta protokoll utvisar.

Ur protokollelr Britta Gyllensten