Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 119 år 1974  Prop. 1974:119

Nr 119

Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan Sve­rige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter; given den 5 april 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementsche­fen hemställt.

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett mellan Sverige och Zambia ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter.

Efter ratifikation tillämpas avtalet på svensk sida i fråga om inkomst som förvärvas fr. o. m. den 1 januari året närmast efter ratifikations­året.

1    Riksdagen 1974.1 saml. Nr 119


 


Ffrop. 1S»74:119

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen 1 statsrådet den 5 april 1974.

Närvarande: statsråden STRÄNG, HOLMQVIST, ASPLING, GEIJER, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT, SIGURDSEN, GUSTAFSSON, ZACHRISSON, LEIJON, HJELM-WALLÉN,

Chefen för finansdeparternentet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge­mensam beredning med, statsrådets övriga ledamöter fråga om godkän­nande av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbel­beskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter och anför.

Sedan Kungl, Maj:t den .11. augusti 1972 beslutat att avtalet mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhind­rande av skatteflykt beträffande inkomstskatter skulle undertecknas, har det den 18 mars 1974 undertecknats för Sveriges del av beskicknings­chefen i Lusaka,

Den 30 mars 1949 slöts mellan Sverige och Storbritannien ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter. Avtalet godkändes av riksdagen (prop, 1949: 196, BeU 1949: 33, rskr 1949: 212) och tillämpades första gången vid 1950 års taxering (SFS 1949: 523 och 524), Avtalet omfattar iiite den svenska kommunalskatten. Genom noteväxling den 28 maj 1958 utvidgades avtalet med vissa jämkningar till den förutvarande Federa­tionen Rhodesia och Nyasaland och därefter genom noteväxling den 21 december 1963 till det tidigare protektoratet Nordrhodésia, Avtalet har därefter gällt i förhållande till Zambia.

Förslag om att ersätta gällande avtalsreglering med ett avtal direkt mellan Sverige och Zambia framfördes från zambisk sida år 1969, Med anledning härav ägde förhandlingar rum i Lusaka den 24—28 augusti 1970, varvid enighet nåddes om ett på engelska språket avfattat förslag till avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskatt­ning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter,

Ävtalsförslaget jämte svensk översättning remitterades till kammar­rätten och riksskatteverket, I remissvaren framfördes vissa anmärkning­ar av i huvudsak formell natur. Med anledning härav har skriftväxling ägt rum med vederbörande zambiska myndigheter. Enighet har därvid nåtts om vissa ändringar i förslaget med beaktande av en del av de fram­förda anmärkningarna. Det sålunda ändrade förslaget jämte en svensk översättning torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.


 


Prop. 1974:119                                                         3

I Zambia utgår allmän inkomstskatt till staten och en lokal progressiv personskatt, "personal levy". För gruvföretagens del ersätts den all­männa inkomstskatten av en särskild statlig inkomstskatt (Mineral Tax), Någon allmän förmögenhetsskatt förekommer inte.

I inkomstskattelagen anges vad som avses med inkomst, vilka in­komster som är undantagna från beskattning samt under vilken förut­sättning en inkomstkälla anses belägen i Zambia. Skattskyldighet före­ligger i princip för all inkomst från källa i Zambia. Dessutom är fysisk person som är bosatt i Zambia eller juridisk person som är hemma­hörande där skyldig att erlägga inkomstskatt för ränta eller utdelning från inkomstkälla utanför Zambia.

Fysisk person erlägger allmän inkomstskatt i Zambia efter en progres­siv skiktskala. Skattesatsen uppgår i lägsta skiktet (t. o. m. 1000 kwachas; en kwacha motsvarar ca 7 kr.) till 10 % och i högsta skiktet (över 16 000 kwachas) till 75%. Den särskilda personskatten utgår i lägsta skiktet (120—200 kwachas) till 1,25 kwacha och i högsta skiktet (belopp överstigande 999,99 kwachas) till 20 kwachas. Vissa engångs­belopp, som uppbärs av en skattskyldig t. ex. i samband med att en an­ställning upphör eller liknande beskattas efter en särskild tariff med 10%.

I Zambia bosatt gift man, som sammanlever med hustru, och ensam­stående, som underhåller ogift barn under 18 år, erhåller personliga av­drag vid inkomstbeskattningen. Även annan ensamstående är berättigad till visst avdrag. Sammanlevande makars inkomst beskattas hos man­nen.

Bolag utom gravbolag erlägger proportionell inkomstskatt med 45 %. Med bolag avses i inkomstskattelagen varje sammanslutning, som in­registrerats inom eller utom Zambia. För andra juridiska personer och truster utgår en likaledes proportionell inkomstskatt med 35 %. Ett bo­lag anses bosatt i Zambia, om bolagets verksamhet leds och kontrolleras från Zambia.

Gruvföretag erlägger proportionell skatt, som varierar alltefter den metall som utvinnes. Skattesatsen uppgår sålunda till 51 % för koppar­gruvor, 20 % för bly- eller zinkgruvor samt 15 eller 10 % för gruvor där annan metall utvinnes. Gruvföretag kan under de tre första verk­samhetsåren återfå inbetald skatt eller del därav.

I Zambia liksom i många andra utvecklingsländer gäller särskilda, gynnsamma skatteregler för nystartade företag, vilka bedriver verksam­het som anses speciellt viktig för landets ekonomi (s. k. pionjärindustri­er). Företag i Zambia som förklaras såsom pionjärindustri åtnjuter un­der vissa föratsättningar skattefrihet under de första två åren efter det verksamheten startats. För särskilt expansiva företag kan tiden efter ansökan utsträckas ända till fem år.

2    Riksdagen 1974.1 saml. Nr 119


 


Prop. 1974:119                                                                     4

Fysisk person, som inte är bosatt i Zambia, är i regel berättigad till särskilt avdrag med 600 kwachas (non-resident allowance). Möjlighet finns emellertid att i stället begära särskild inkomstberäkning, varigenom den beskattningsbara inkomsten kan reduceras med hänsyn till att viss del av den sammanlagda inkomsten härrör från källa utanför Zambia. Fysisk person anses i princip inte bosatt i Zambia, om han vistas där utan avsikt att bosätta sig och vistelsen under ett beskattningsår inte överstiger 183 dagar.

I fråga om speciella slag av utbetalningar till personer som ej är bo­satta i Zambia uttas källskatt med i inkomstskattelagen fastställda pro­portionella skattesatser. För utdelning, ränta och royalty gäller sålunda en skattesats på -20 % samt beträffande konsultarvoden, utbetalningar för företagsledning och ersättningar till artister m. fl. 15 %.

Det nu aktuella avtalet har i huvudsak kunnat utformas i enlighet med de regler som OECD rekommenderat för bilaterala skatteavtal. Vissa avvikelser förekommer dock bl. a. i fråga om beskattning av royalty och genom att i metodartikeln (art. XXII) intagits särskilda reg­ler om avräkning från svensk skatt av zambisk skatt som inte erlagts (s. k. matching credit).

Som jag tidigare nämnt hade remissinstanserna, kammarrätten och riksskatteverket, riktat vissa anmärkningar mot det ursprungliga avtals­förslaget. Några av dessa anmärkningar beaktades vid fortsatta förhand­lingar och föranledde ändringar i avtalstexten. Andra anmärkningar i anledning av remisserna har dock inte ansetts böra medföra ändringar i avtalstexten. Jag avser att i den följande redogörelsen behandla dessa anmärkningar i samband med redovisningen av innehållet i de artiklar till vilka de hör.

Angående det huvudsakliga innehållet i avtalet får jag anföra föl­jande.

Art. I anger vilka personer som omfattas av avtalet.

Art. II upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Den svenska statliga förmögenhetsskatten omfattas inte av avtalet. Som jag tidigare nämnt förekommer ingen allmän förmögenhetsskatt i Zambia.

Art. III—V innehåller definitioner av vissa uttryck som används i av­talet. Det kan nämnas att begreppet fast driftställe genom art. V § 4 fått en vidare innebörd än i OECD-reglerna. Utvidgningen berör företag som utövar övervakande verksamhet i samband med byggnads-, anlägg­nings- eller installationsarbete. Sådant övervakande företag i en avtals­slutande stat anses enligt avtalet ha fast driftställe i den andra staten om övervakningsverksamheten pågår i den staten under mer än sex måna­der. Riksskatteverket befarar att svårigheter kan uppstå vid tillämpning av art. V § 4 och vill fästa uppmärksamheten på risken att i det enskilda fallet inkomster, som ej avser den övervakande verksamheten, kan kom­ma att hänföras till denna, särskilt mot bakgrunden av den möjlighet till


 


Prop. 1974:119                                                         5

uppskattning av inkomsterna som medges enligt art. VII § 3 andra me­ningen. Risken är enligt verkets mening störst beträffande konsultföre­tag. Jag är medveten om att det ibland kan vara svårt, inte bara vid tillämpningen av förevarande paragraf, att bestämma vilka in­komster som är hänförliga till en viss verksamhet. På zambisk sida fäste man vid avtalsförhandlingarna stor vikt vid förevarande bestämmelse, som f. ö. förekommer i tidigare svenska avtal, t. ex. art. II punkt 1 j 4 aa i avtalet med Japan (SFS 1965: 918) och art. II § 1 punkt 1 4 i avtalet med Singapore (SFS 1969: 190). Svårigheter vid tillämpningen av dessa bestämmelser har såvitt känt inte förekommit hittills. Skulle sådana svå­righeter uppkomma i framtiden torde de kunna lösas inom ramen för de bestämmelser om ömsesidig överenskommelse som regelmässigt finns intagna i dubbelbeskattningsavtalen. Jag anser därför att art. V § 4 kan accepteras i den lydelse bestämmelsen har i den överenskomna avtals­texten.

Art. VIXXI upptar regler om beskattningen av särskilda inkomst­slag.

Art. VI föreskriver att inkomst av fastighet får beskattas i den stat där fastigheten är belägen. Vid beskattning i inkomsttagarens hem­viststat sker skatteavräkning enligt art. XXII.

Art. VII anger, att rörelseinkomst beskattas i den stat där rörelsen be­drivs från fast driftställe. Riksskatteverket har ansett att uttrycken "in­komst av rörelse" i art. VII §§ 1 och 2 samt "rörelseinkomst" och "in­komstslag" i art. VII § 7 i den svenska texten kan ge anledning till oklar­het och har föreslagit andra formuleringar. Jag anser dock inte att miss­förstånd skall behöva uppstå beträffande innebörden av dessa uttryck, vilka förekommer i en rad tidigare ingångna avtal.

Som ett undantag från art. VII stadgas i art. VIII § 1 i överensstäm­melse med OECD:s modellavtal, att inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik skall beskattas endast i den stat där företag som be­driver sådan verksamhet har sin verkliga ledning. Särskilda bestämmel­ser har ansetts erforderliga för beskattningen av inkomst som förvärvas av Scandinavian Airlines System (SAS).

Art, IX behandlar speciella skatteproblem som kan uppkomma vid intressegemenskap mellan företag. Artikeln föreskriver, att vardera sta­ten i enlighet med sin nationella lagstiftning förbehålls rätt att verk­ställa omräkning av inkomst av rörelse om obehörig vinstöverföring fö­religger mellan sådana företag i vardera avtalsslutande staten. Bestäm­melsen får på svensk sida betydelse för tillämpningen av 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928: 370).

Utdelning och ränta beskattas enligt art. X och XI i prmcip i inkomst­tagarens hemviststat. Även den stat varifrån utbetalning sker (källstaten) har dock rätt att i enlighet med sin interna lagstiftning beskatta in­komsten. Skatten skall emellertid begränsas, beträffande utdelning till 5


 


Prop. 1974:119                                                         6

resp. 15 % (art. X § 2) och beträffande ränta till 10 % (art. XI § 2). Be­träffande räntor från en avtalsslutande stat till regeringen eller vissa offentliga institutioner i den andra staten gäller emellertid enligt art. XI § 3 att de är helt undantagna från beskattning i källstaten. Har skatt på utdelning eller ränta uttagits i källstaten enligt art. X § 2 eller art. XI § 2, avräknas denna skatt mot inkomsttagarens skatt på inkomsten i hemviststaten enligt bestämmelserna i art. XXII. Beträffande aktie­utdelning från zambiskt till svenskt bolag finns särskilda regler i art. XXII. Jag avser att återkomma till dessa regler i samband med redogö­relsen för denna artikel.

Art. XII innehåller bestämmelser om beskattning av royalty. Sådan inkomst beskattas liksom utdelning och ränta i princip i betalningsmot­tagarens hemviststat (art. XII § 1) men källstaten tillerkänns en be­gränsad beskattningsrätt. Skatten i sistnämnda stat får enligt art. XII § 2 inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp. Dubbelbeskattning un-danröjes genom skatteavräkning i betalningsmottagarens hemviststat på samma sätt som i fråga om utdelning och ränta.

Beskattning av realisationsvinst behandlas i art. XIII. Vinst genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den stat där fastigheten är belägen. Om avyttring avser lös egendom som ingår i anläggnings- eller drift­kapitalet i fast driftställe eller stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattning av vinsten ske i den stat där driftstället eller anordningen ligger. Vinst genom avyttring av fartyg eller luftfartyg, som används i internationell trafik, eller av lös egendom hänförlig till sådana fartyg och luftfartyg beskattas endast i den stat som enligt art. VIII har beskattningsrätten till inkomsten av verksamheten, dvs. den stat där sjö­farts- och luftfartsföretaget har sin verkliga ledning. Beträffande SAS gäller dock särskilda regler (art. XIII § 3; jfr art. VIII § 2). Realisations­vinst av annat slag beskattas endast i överlåtarens hemviststat.

Art. XIV föreskriver i enlighet med OECD:s modellavtal, att inkomst av fritt yrke i regel beskattas endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist. Om yrket utövas från en stadigvarande anordning i den andra staten, får inkomsten emellertid beskattas i denna stat till den del in­komsten är hänförlig till denna anordning.

Beskattning av inkomst av enskild tjänst regleras i art. XV. Sådan inkomst beskattas endast i inkomsttagarens hemviststat, såvida inte ar­betet utförs i den andra staten. I sådant fall får inkomsten enligt art. XV § 1 beskattas där. Inkomst av arbete, som utförs under kortvarig vistelse i denna andra stat, beskattas dock i hemviststaten under de förutsätt­ningar som anges i art. XV § 2. Beskattningen av inkomst av anställ-nuig ombord på fartyg och luftfartyg i mternationell trafik behandlas särskilt i art. XV § 3. Enligt denna bestämmelse får sådan inkomst be­skattas i den stat där företaget i fråga har sin verkliga ledning. Inkomst som person med hemvist i Sverige uppbär genom tjänstgöring ombord


 


Prop. 1974:119                                                                     7

på luftfartyg i internationell trafik utövad av SAS beskattas endast i Sverige.

I överensstämmelse med OECD:s modellavtal får styrelsearvoden och liknande ersättningar enligt art. XVI beskattas i den stat, där det ut­betalande bolaget har hemvist.

Enligt art. XVII får inkomst som artister och professionella idrotts­män förvärvar beskattas i den stat där verksamheten utövas. Bestämmel­sen i art. XVII § 2, som förekommer i flertalet under senare år in­gångna svenska dubbelbeskattningsavtal, har tillkommit för att för­hindra att beskattningsregeln i art. XVII § 1 kringgås genom att ersätt­ningen för artistuppträdandet etc. utbetalas exempelvis till ett för ända­målet bildat artistbolag.

Enligt art. XVIII beskattas pensioner i regel endast i mottagarens hemviststat. Undantag från denna regel gäller enligt art. XIX i fråga om bl. a. statspensioner, svenska socialförsäkringspensioner samt pensioner utbetalade av Zambia National Provident Fund. Sådana pensioner får be­skattas i den utbetalande staten. Beträffande statslöner gäller motsva­rande regler, dvs. beskattning får ske i den stat i vars tjänst arbetet ut­förs. Enligt en undantagsregel i art. XIX § 2 beskattas dock statlig lön eller pension, som utgår på grund av anställning utövad i samband med rörelse som den utbetalande staten bedrivit, enligt de regler som gäller för inkomst av enskild tjänst.

Art. XX innehåller specialregler om viss skattefrihet för inkomster, som uppbärs vid undervisnings- eller forskningsverksamhet, praktikant­tjänstgöring m. m. Liknande bestämmelser finns i flera svenska dubbel­beskattningsavtal. Syftet med reglerna är att underlätta utbyte av lärare, forskare, studenter och praktikanter mellan de båda statema.

Kammarrätten och riksskatteverket har påpekat att det i art, XX §§ 1—3 förekommande uttrycket "tidigare haft hemvist" synes kunna innebära en alltför vidsträckt tillämpning av bestämmelserna genom att dessa, i varje fall formellt, omfattar inte bara personer som haft hemvist i en stat omedelbart före en vistelse i den andra staten utan även perso­ner som kanske flera år tidigare men inte därefter haft hemvist i den förstnämnda staten.

Jag vill framhålla att avsikten inte är att uttrycket skall ges denna vidare tolkning. Uttrycket, som även används i OECD:s modellavtal, avser att klargöra, att bestämmelserna om skattebefrielse i art. XX är tillämpliga även om studenten, forskaren etc. skulle förlora sitt hem­vist i en av staterna i samband med en tillfällig vistelse i den andra sta­ten. Utan detta uttryck skulle det nämligen möjligen kunna hävdas, att personen i fråga inte omfattas av avtalet på grund av den allmänna be­stämmelsen i art. I att avtalet endast gäller för personer med hemvist i en av staterna. Mot bakgrunden härav kan artikeln enligt min mening accepteras i den överenskomna lydelsen.


 


Prop. 1974:119                                                         8

Inkomstslag som inte behandlats i föregående artiklar beskattas enligt art. XXI endast i inkomsttagarens hemviststat.

Art. XXII (den s. k. metodartikeln) reglerar tekniken för undvikande av dubbelbeskattning. Såväl på svensk som på zambisk sida tillämpas härvid skatteavräkningsmetoden (credit of tax). Metoden innebär för svensk del, att en person med hemvist i Sverige beskattas i vanlig ordning även för inkomst som enligt avtalet får beskattas i Zambia. Zambisk skatt, som erlagts på inkomsten i överensstämmelse med avtalets regler, får emellertid enligt art. XXII § 2 avräknas från den svenska skatten på inkomsten. Bestämmelserna i art. XXII § 3 innebär att avräkning från svensk skatt i vissa fall skall ske även då zambisk skatt inte uttagits. Som jag tidigare nämnt förekommer i Zambia liksom i många andra utvecklingsländer särskilda, temporära skattelättnader för s. k, pionjär­industrier. Enligt art. XXII § 3 skall sålunda från svensk skatt avräknas belopp som skulle ha utgått såsom zambisk skatt om sådana skattelättna­der inte medgivits (matching credit). Motsvarande bestämmelser före­kommer i flertalet svenska dubbelbeskattningsavtal med utvecklingslän­der (se t. ex. art. XX § 5 i avtalet med Malaysia; SFS 1971: 1252).

Jag har tidigare redogjort för avtalets regler om beskattning av ut­delning (art. X), vilka innebär att sådan inkomst i princip får beskattas i mottagarens hemviststat men att den begränsade skatt som källstaten enligt avtalet tar ut på utdelningen avräknas från hemviststatens skatt. Ärt. XXII § 4 innehåller emellertid ett undantag från dessa regler. Ut­delning från ett zambiskt bolag till ett svenskt skall nämligen enligt denna paragraf undantas från beskattning i Sverige i den mån utdelning­en enligt svensk lag hade varit skattefri om båda bolagen varit svenska bolag. De svenska lagregler som åsyftas här finns i 54 § kommunalskatte­lagen (54 § ändrad senast 1970: 915) och 7 § förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. Skattefriheten enligt art. XXII § 4 har emeller­tid försetts med ytterligare villkor för att förhindra att bestämmelsen utnyttjas för icke avsedda skattelättnader. Motsvarande villkor har inta­gits i art. 8 § 3 i dubbelbeskattningsavtalet med Liberia (SFS 1969: 566).

Art. XXIII och XXIV innehåller sedvanliga regler om förbud mot diskriminering samt förfarandet vid ömsesidig överenskommelse i fall då beskattning skett i strid med avtalets regler och då svårigheter uppkom­mer rörande avtalets tolkning och tillämpning.

Föreskrifterna i art. XXV om utbyte av upplysningar har utformats i enlighet med OECD:s modellavtal.

Ärt. XXVI innehåller bestämmelser om diplomatiska och konsulära befattningshavare.

Avtalet skall enligt art. XXVII ratificeras och träda i kraft i och med utväxlingen av ratifikationshandlingama. Avtalet är avsett att för Sveriges del tillämpas på skatt som utgår på inkomster förvärvade fr. o. m. den 1 januari året närmast efter ratifikationsåret. På zambisk


 


Prop. 1974:119                                                         9

sida blir avtalet tillämpligt i fråga om beskattningsår som börjar den 1 april året närmast efter ratifikationsåret eller senare. Olikheten beträf­fande tidpunkten för första tillämpningen beror på att det zambiska be­skattningsåret sträcker sig från den 1 april till den 31 mars.

Motsvarande förskjutning gäller enligt art. XXVIII vid avtalets upp­hörande.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Nu gällande avtalsreg­lering mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning grundar sig på 1949 års svensk-brittiska dubbelbeskattningsavtal. Detta avtal reglerar beskattningsförhållandena mellan två industriellt utveck­lade stater och är därför ur fiskala och andra synpunkter inte tillfreds­ställande för att lösa dubbelbeskattningsfrågor mellan Sverige och ett utvecklingsland som Zambia. 1949 års avtal är dessutom otillfreds­ställande ur andra synpunkter, på svensk sida särskilt emedan den svenska kommunalskatten inte omfattas av avtalet, varför detta inte helt undanröjer uppkommen dubbelbeskattning. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att betydande förändringar ägt rum i båda staternas skattelagstiftning har ingåendet av ett nytt avtal tett sig naturiigt.

Det nya avtalet har i huvudsak kunnat baseras på OECD:s modell­avtal. Avvikelser förekommer dock på en del punkter, där eftergifter skett från svensk sida till förmån för zambiska fiskala intressen. Sålunda har begreppet fast driftställe en vidare innebörd än i OECD-avtalet och i fråga om royalty gäller att källstaten fått en viss beskattnings­rätt. Vidare har intagits regler om s, k. matching credit på svensk sida, dvs, avräkning från svensk skatt för zambisk skatt som efter­givits på grund av regler i zambisk lagstiftning om särskilda skatte­lättnader för vissa nyetablerade företag. Motsvarande avvikelser fö­rekommer i flertalet dubbelbeskattningsavtal som Sverige tidigare träffat med utvecklingsländer. Avtalet bygger emellertid i princip på ömse­sidiga åtaganden och får anses innebära en tillfredsställande lösning av hithörande beskattningsproblem.

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att

1.      godkänna avtalet mellan Sverige och Zambia för undvikande
av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträf­
fande inkomstskatter,

2,      bemyndiga Kungl, Maj:t att, i den mån det föranleds av avta­
let, meddela föreskrifter om ändring i fråga om taxeringar som
rör statlig eller kommunal skatt och i fråga om andra åtgär­
der varigenom sådan skatt har påförts.


 


Prop. 1974:119                                                                    10

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten


 


Prop. 1974:119


11 Bilaga


 


Convention between the Government of the Kingdom of Sweden and the Govern­ment of the Republic of Zambia for the Avoidance of Double Taxation and the Pre-vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income


Avtal mellan Konungariket Sveriges rege­ring och Republiken Zambias regering för undvikande av dubbelbeskattning och för­hindrande av skatteflykt beträffande in­komstskatter


 


The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Repub­lic of Zambia,

Desiring to conclude a new Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, Have agreed as follows:

Artide I Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Con-tracting States.

Artide II Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Convention are: (fl) in Zambia— (i) the income tax; (ii) the mineral tax; (iii) the personal levy; (hereinafter   referred   to   as   "Zambian tax");

(b) in Sweden—

(i) the State income tax, induding sai-lors' tax and coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on distribution in connection with the reduction of share capital or the winding-up of a company;

(iii) the tax on public entertainers; and

(iv) the communal income tax; (hereinafter referred to as "Swedish tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed in addition to, or in place of,

3    Riksdagen 1974.1 saml. Nr 119


Konungariket Sveriges regering och Re­publiken Zambias regering har, föranledda av önskan att ingå ett nytt avtal för und­vikande av dubbelbeskattning och förhind­rande av skatteflykt beträffande inkomst­skatter, överenskommit om följande be­stämmelser:

Artikel I Skattskyldiga

Detta avtal är tillämpligt på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

Artikd II Skatter

1 §. De skatter som avses i detta avtal är:

a) I Zambia:

1)    Inkomstskatten,

2)    mineralskatten samt

3)    skatten på fysiska personer;

skatt av sådant slag benämnes i det föl­jande "zambisk skatt".

b) I Sverige:

1)    Den statiiga inkomstskatten, sjö­mansskatten och kupongskatten däri in­begripna,

2)    ersättningsskatten och utskiftnings-skatten,

3)    bevillningsavgiften för vissa offent­
liga föreställningar samt

4)         den kommunala inkomstskatten;
skatt av sådant slag benämnes i det föl­
jande "svensk skatt".

2 §. Detta avtal tillämpas även på skat­ter av samma eller i huvudsak likartat slag som  efter undertecknandet av  avtalet ut-


 


Prop.1974:119


12


 


the above-mentioned taxes subsequent to the date of signature of this Convention.

3. Ät the end of each year the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.


tages vid sidan av eller i stället för de ovan­nämnda skatterna.

3 §. Vid slutet av varje år skall de be­höriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna meddela varandra de ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.


 


Artide III

General Definitions

1. In this Convention, unless the context

otherwise requires—

(fl) the term "Zambia" means the Re­public of Zambia;

(b)    the term "Sweden" means the King­
dom of Sweden induding any area outside
the territorial sea of Sweden within which
under the laws of Sweden and in accordance
with international law the rights of Sweden
with respect to the sea bed and subsoil and
their natural resources may be exercised;

(c)     the terms "a Contracting State" and
"the other Contracting State" mean Zambia
or Sweden as the context requires;

(d)    the term "tax" means Zambian tax
or Swedish tax as the context requires;

(e)    the term "company" means any body
corporate, or any entity which is treated as
a body corporate for tax purposes;

(/) the term "person" indudes an indi-vidual and any body of persons corporate or not corporate;

ig) the terms "resident of a Contracting State" and "resident of the other Contrac­ting State" mean a person who is a resident of Zambia or a person who is a resident of Sweden as the context requires;

(h) the terms "enterprise of a Contrac­ting State" and "enterprise of the other Con­tracting State" mean respectively an indus-trial, mining, commercial, plantation, agri-cultural or pastoral enterprise or under-taking or any like enterprise or undertaking carried on by a resident of a Contracting State and an industrial, mining, commercial, plantation,   agricultural  or  pastoral  enter-


Artikel III Allmänna definitioner

1 §. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck ne­dan angiven betydelse:

a)    Uttrycket "Zambia" åsyftar Republi­ken Zambia.

b)   Uttrycket "Sverige" åsyftar Konunga­riket Sverige och inbegriper varje utanför Sveriges territorialvatten beläget område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med av­seende på havsbottnen, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar,

c)    Uttrycken "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Zambia eller Sverige, alltefter som sam­manhanget kräver.

d)    Uttrycket "skatt" åsyftar zambisk skatt
eller svensk skatt, alltefter som samman­
hanget kräver.

e)    Uttrycket "bolag" åsyftar varje slag
av juridisk person eller varje subjekt, som
i beskattningshänseende behandlas såsom
juridisk person.

f)     Uttrycket "person" inbegriper en fy­
sisk person, bolag och varje annan sam­
manslutning av personer antingen den är
juridisk person eller ej.

g)    Uttrycken "person med hemvist i en
avtalsslutande stat" och "person med hem­
vist i den andra avtalsslutande staten" åsyf­
tar person med hemvist i Zambia eller per­
son med hemvist i Sverige, alltefter som
sammanhanget kräver.

h) Uttrycken "företag i en avtalsslutan­de stat" och "företag i den andra avtals­slutande staten" åsyftar ett industriföretag, ett gruvföretag, ett handelsföretag, en plan­tage, ett lantbruk eller ett liknande företag, som bedrives av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive ett industri­företag, ett gruvföretag, ett handelsföretag, en plantage, ett lantbruk eller ett liknande


 


Prop. 1974:119


13


 


prise or undertaking or any like enterprise or undertaking carried on by a resident of the other Contracting State;

(/) the term "international traffic" in­dudes traffic between places in one country in the course of a journey which extends över more than one country;

(/') the term "competent authority" means—

(i) in the case of Zambia, the Com-missioner of Taxes or his authorised re­presentative;

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance or his authorised represen­tative.

2. In the application of the provisions of this Convention by a Contracting State, any term not otherwise defined shall, un­less the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.


företag, som bedrives av person med hem­vist i den andra avtalsslutande staten,

i) Uttrycket "internationell trafik" inbe­griper trafik som utövas mellan orter i ett och samma land, vilken ingår som en del av en resa som sträcker sig över mer än ett land,

j) Uttrycket "behörig myndighet" åsyf­tar:

1)    I Zambia: Generalskattedirektören
("Commissioner of Taxes") eller hans
befullmäktigade ombud,

2)    I Sverige: Finansministern eller
hans befullmäktigade ombud.

2 §. Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke angivits särskilt, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.


 


Artide IV

Fiscal Domicile

1.   The term "resident of Zambia" means any person who is resident in Zambia for the purposes of Zambian tax and the term "resident of Sweden" means any person who is resident in Sweden for the purposes of Swedish tax,

2.   Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residence shall be determined in accordance with the following rules:

(fl) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic re­lations are dosest (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident


Artikd IV Skatterättsligt hemvist

1   §. Uttrycket "person med hemvist i Zambia" åsyftar varje person som enligt zambiska beskattningsregler behandlas så­som bosatt i Zambia och uttrycket "person med hemvist i Sverige" åsyftar varje person som enligt svenska beskattningsregler be­handlas såsom bosatt i Sverige.

2   §. Då på grund av bestämmelserna i 1 § fysisk person har hemvist i båda avtals­slutande staterna, fastställes hans hemvist enligt följande regler:

 

a)   Han anses ha hemvist i den avtalsslu­tande stat, där han har ett hem som stadig­varande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna anses han ha hemvist i den avtals-slutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

b)   Om det icke kan avgöras, i vilken av­talsslutande stat han har centrum för lev­nadsintressena, eller om han icke i någon­dera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, an-


 


Prop. 1974:119


14


 


of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c)     if he has an habitual abode in both
Contracting States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident of the Con­
tracting State of which he is a national;

(d)    if he is a national of both Contract­
ing States or of neither of them, the com­
petent authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual agree-
ment,

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an indi­vidual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resi­dent of the Contracting State in which its place of effective management is situated.


ses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

c)     Om han stadigvarande vistas i båda
avtalsslutande staterna eller om han icke
vistas stadigvarande i någon av dem, anses
han ha hemvist i den avtalsslutande stat där
han är medborgare.

d)    Om han är medborgare i båda avtals­
slutande staterna eller om han icke är med­
borgare i någon av dem, avgör de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
frågan genom överenskommelse.

3 §. Då på grund av bestämmelserna i 1 § person som ej är fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna an­ses personen i fråga ha hemvist i den av­talsslutande stat där dess verkliga ledning är belägen.


 


Artide V

Permanent Establishment

1,   For the purposes of this Convention the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the busi-ness of the enterprise is wholly or partly carried on.

2,   The term "permanent establishment" shall include especially—

(fl) a place of management;

(b) a branch;

(c) an Office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(/) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;

(g) a building site or constraction or as-sembly project which exists for more than six months,

3,    The term "permanent establishment"
shall not be deemed to include—

(fl) the use of facilities solely for the pur­pose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b)    the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c)    the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of


Artikel V Fast driftställe

1   §, Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande affärsanordning, där företa­gets verksamhet helt eller delvis utövas.

2   §. Såsom fast driftställe anses särskilt:

 

a)    plats för företagsledning,

b)   filial,

c)    kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f)     gruva, oljekälla, stenbrott eller annan
plats för utnyttjandet av naturtillgång,

g)    plats för byggnads-, anläggnings- eller
installationsarbete, som varar mer än sex
månader.

3     §. Uttrycket "fast driftställe" anses icke
innefatta:

a)    användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller ut­lämnade av företaget tillhöriga varor,

b)    innehavet av ett företaget tillhörigt va­rulager, avsett uteslutande för lagring, ut­ställning eller utiämnande, ■

c)    innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbet­ning eller förädhng genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande affärsan-


 


Prop. 1974:119


15


 


business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting in­formation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertis-ing, for the supply of information, for scien-tific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4.   An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other Contracting State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other Contracting State.

5.   A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies—shall be deemed to be a perma­nent establishment in the first-mentioned Contracting State, if he has, and habitually exercises in that Contracting State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or mer­chandise for the enterprise.

6.   Än enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, where such person is acting in the ordinary course of his business.

7.    The fact that a company which is a
resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a res­
ident of the other Contracting State, or
which carries on business in that other Con­
tracting State (whether through a permanent
estabhshment or otherwise), shall not of
itself constitute either company a permanent
establishment of the other.


ordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

e) innehavet av stadigvarande affärs­anordning, avsedd uteslutande för att om­besörja reklam, meddela upplysningar, be­driva vetenskaplig forskning eller utöva lik­nande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art för företaget.

4 §. Företag i en avtalsslutande stat anses ha fast driftställe i den andra avtalsslutan­de staten, om företaget utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som utföres i denna andra stat.

5    §. Person som är verksam i en avtals­slutande stat för företag i den andra av­talsslutande staten — härander inbegripes icke sådan oberoende representant som avses i 6 § — behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i före­tagets namn samt verksamheten icke be­gränsas till inköp av varor för företagets räkning.

6    §. Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtals­slutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan obe­roende representant, under förutsättning att denna person därvid utövar sin vanliga af­färsverksamhet.

7    §. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrol­lerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av ett bolag som uppehåller affärs­förbindelser i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.


 


Prop. 1974:119


16


 


Artide VI

Income from Immovable Property

1.   Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2.   The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to im­movable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respect-ing landed property apply, usufruct of im­movable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural re­sources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3.   The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4.   The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from im­movable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Artide VII Business Profits

1.    The profits of an enterprise of a Con­
tracting State shall be taxable only in that
Contracting State unless the enterprise carr­
ies on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situat­
ed therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the
enterprise may be taxed in the other Con­
tracting State but only so much of them as
is attributable to the permanent establish­
ment.

2,    Where an enterprise of a Contracting
State carries on business in the other Con­
tracting State through a permanent estab­
lishment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that per­
manent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a
distinct and separate enterprise engaged in
the  same  or  similar  activities  under  the


Artikd VI Fastighet

1    §, Inkomst av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen,

2    §. Uttrycket "fastighet" har den be­tydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid egendom som utgör tillbehör till fastighet, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka föreskriftema i allmän lag angående fastig­heter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastig­het samt rätt till föränderliga eller fasta er­sättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet,

3    §, Bestämmelserna i 1 § äger tillämp­ning på inkomst, som förvärvas genom ome­delbart brukande, genom uthyrning eller ge­nom annan användning av fastighet.

4    §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ äger även tillämpning på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastig­het som användes vid utövande av fritt yrke.

Artikd VII Rörelse

1    §. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat, såvida icke företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

2    §. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hän-föres i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antagas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående före­tag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande


 


Prop. 1974:119


17


 


same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3.   In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment induding executive and gen­eral administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or dsewhere, If the information available to the taxation authorities concerned is in-adequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment, nothing in this paragraph shall affect the application of the law of either Contracting State in relation to the liability of the per­manent establishment to pay tax on an amount determined by the making of an estimate by the taxation authorities of that Contracting State; provided that each esti­mate shall be made so far as the informa­tion available to the taxation authorities permits, in accordance with the principles laid down in this Artide,

4.   Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establish­ment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall predude that Contracting State from deter-mining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Artide,

5.   No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent estab­lishment of goods or merchandise for the enterprise,

6.     For the purposes of the preceding
paragraphs, the profits to be attributed to
the permanent establishment shall be deter­
mined by the same method year by year
unless there is good and sufficient reason to
the contrary,

7.    Where profits include items of income
which are dealt with separately in other
Artides of this Convention, then the pro-


villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör,

3    §, Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder in­begripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kost­naderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Om de upplysningar som är tillgängliga för beskattningsmyndigheterna ej är tillräckliga för att avgöra vilken in­komst som bör vara hänförlig till det fasta driftstället, skall bestämmelserna i denna pa­ragraf icke hindra tillämpningen av så­dana lagbestämmelser i någondera avtals­slutande staten enligt vilka myndigheterna kan genom uppskattning fastställa det fasta driftställets skattepliktiga inkomst. En så­dan uppskattning av inkomsten skall dock — så långt de för beskattningsmyndigheter­na tillgängliga upplysningarna tillåter — ske i överensstämmelse med de i denna artikd angivna principerna.

4    §. I den mån inkomst hänförlig till fast driftställe brakat bestämmas i en avtals­slutande stat på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika de­larna av företaget, skall bestämmelserna i 2 § icke hindra att i denna stat den skatte­pliktiga inkomsten bestämmes genom ett så­dant förfarande. Förfarandet skall dock va­ra sådant att resultatet står i överensstäm­melse med de i denna artikel angivna prin­ciperna.

 

5    §, Inkomst anses icke hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköpes genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning,

6    §, Vid tillämpningen av föregående paragrafer bestämmes inkomst som är hän­förlig till det fasta driftstället genom sam­ma förfarande år från år såvida icke sär­skilda förhållanden föranleder annat,

7    §, Ingår i rörelseinkomsten inkomst­slag, som behandlas särskilt i andra artiklar av   detta   avtal,   beröres   bestämmelserna


 


Prop. 1974:119


18


 


visions of those Artides shall not be affected by the provisions of this Artide,


i dessa artiklar icke av reglerna i förevaran­de artikel.


 


Artide VIII

Shipping and Air Transport

1.   Notwithstanding the provisions of Ar­tides V and VII, profits of an enterprise from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2.   With respect to profits derived by the Swedish, Daiiish and Norwegian air trans­port consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this Artide shall apply, but only to such part of the profits as corresponds to the shareholding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System (SAS).

Artide IX

Associated Enterprises

Where—•

(fl) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Con­tracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which dif-fer from those which would be made be­tween independent enterprises, then any profits which would, but for those condi­tions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be induded in the profits of that enterprise and taxed accordingly.


Artikel VIII Sjö- och luftfart

1    §. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna V och VII beskattas inkomst, som ett företag förvärvar genom utövande av sjö- eller luftfart i internationell trafik, endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2    §. Bestämmelserna i denna artikel till-lämpas beträffande inkomst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfarts­konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i kon­sortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandina­vian Airlines System (SAS).

Artikel IX

Företag med intressegemenskap

I fall då

a)    ett företag i en avtalsslutande stat di­rekt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b)   samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kaphal,

iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor, som avviker från dem som skulle ha av­talats mellan av varandra oberoende före­tag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företa­get men som på grund av villkoren i fråga icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i över­ensstämmelse därmed.


 


Prop. 1974:119


19


 


Artide X Dividends

1,    Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State,

2,    However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the com­pany paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed—

 

(a)    5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company (excluding partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b)    in all other cases, 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Con­tracting States shall by mutual agreement settie the mode of application of this limita-tion. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3,    The term "dividends" means income from shares or other rights, not being debt-daims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimi-lated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident,

4,    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the divi­dends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the provisions of Artide VII shall apply,

5,    Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other Contracting State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistribut-


Artikd X Utdelning

1    §. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hem­vist i den andra avtalsslutande staten får be­skattas i denna andra stat.

2    §. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i en­lighet med lagstiftningen i denna stat men skatten får icke överstiga

 

a)     5 procent av utdelningens bruttobe­lopp om mottagaren är ett bolag (med un­dantag för handelsbolag och enkelt bolag) som direkt behärskar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital,

b)    15 procent av utdelningens bruttobe­lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­tande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna be­gränsning. Denna paragraf berör inte bo­lagets beskattning för vinst av vilken ut­delningen betalas,

3    §, Med uttrycket "utdelning" förstås inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bo­lag, som enligt skattelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med inkomst av aktier,

4    §, Bestämmelserna i 1 och 2 §§ till-lätnpas icke, om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hem­vist, samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället, I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel VII,

5    §, Om bolag med hemvist i en avtals­slutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hem­vist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om   utdelningen   eller   den   icke   utdelade


 


Prop. 1974:119


20


 


ed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State,


vinsten helt eller delvis utgöres av inkomst som uppkommit i denna andra stat.


 


Artide XI Inter est

1,    Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract­ing State may be taxed in that other Con­tracting State.

2,    However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not ex­ceed 10 per cent of the gross amount of the interest, The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation,

3,    Notwithstanding the provisions of pa­ragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (induding a financial institution) wholly owned by the Government or local authority shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State,

4,    For the purposes of paragraph 3 the term "Government" shall include, in the case of Sv;eden, the Central Bank of Sweden and the National Debt Office, and in the case of Zambia, the Bank of Zambia,

5,    The term "interest" means income from Government securities, from bonds or debentures, whether or not secuied by mort-gage and whether or not carrying a right to participate in profits, and from debt-claims of every kind, and any excess of the amount repaid in respect of such debt-claims över the amount lent, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

6, The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the inter­est, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in


Artikd XI Ränta

1    §. Ränta, som härrör från en avtals­slutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande sta­ten, får beskattas i denna andra stat.

2    §. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den här­rör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndig­heterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för ge­nomförandet av denna begränsning.

3    §. Ränta, som härrör från en avtals­slutande stat och som betalas till regeringen eller lokal myndighet i den andra avtals­slutande staten eller till organ eller myndig­het, penninginrättning däri inbegripen, vil­ken lyder under denna regering eller lokala myndighet, är — utan hinder av bestäm­melserna i 2 § — undantagen från beskatt­ning i den förstnämnda avtalsslutande sta­ten.

4    §. Vid tillämpningen av 3 § omfattar uttrycket "regering", i Sverige riksbanken och riksgäldskontoret och i Zambia Zam­bias bank ("Bank of Zambia").

5    §. Med uttrycket "ränta" förstås in­komst av värdepapper som utfärdats av sta­ten, av obligationer eller debentures, an­tingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till an­del i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt varje belopp, som återbetalas på grund av sådan fordran utöver lånesumman, liksom även all annan inkomst som enligt skatte­lagstiftningen i den avtalsslutande stat från vilken inkomsten härrör jämställes med in­komst av försträckning.

6    §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tilläm­pas icke, om mottagaren av räntan har hem­vist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i  den  andra avtalsslutande


 


Prop. 1974:119


21


 


which the interest arises a permanent establishment with which the debt-daim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Artide VII shall apply.

7.    Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

8.    Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or be­tween both of them and some other person, the amount of interest paid, having regard to the debt-daim for which it is paid, ex-ceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Artide shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall re-main taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.


staten från vilken räntan härrör samt den fordran av vilken räntan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i ar­tikd VII.

7 §. Ränta anses härröra från en avtals­slutande stat, om utbetalaren är denna stat själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket upptagits det lån som räntan avser och rän­tan bestrides av det fasta driftstället, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

8 §. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mot­tagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade ränte­beloppet med hänsyn till den skuld, för vil­ken räntan erlägges, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäller bestämmelserna i denna ar­tikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta­ten med iakttagande av övriga bestämmel­ser i detta avtal.


 


Artide XII Royalties

1.    Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con­tracting State may be taxed in that other Contracting State.

2.    However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and in accordance with the law of that Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent au­thorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of ap­plication of this limitation.

3.    The term "royalties" means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copy-


Artikel XII Royahy

1    §, Royalty, som härrör från en av­talsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat,

2    §, Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lag­stiftning men skatten får inte överstiga 10 procent av royaltyns brattobelopp. De be­höriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna be­gränsning,

3    §, Med uttrycket "royalty" förstås var­je slag av belopp som betalas såsom er­sättning för nyttjandet av eller rätten att


 


Prop. 1974:119


22


 


right of literary, artistic or scientific work (induding cinematograph films, video tapes for use in connection with television or tapes for use in connection with radio), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scien­tific experience.

4,    The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royal­ties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establish­ment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Artide VII shall apply.

5,    Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a local authority or a resident of that Contracting State, Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6,    Where, owing to a special relation­ship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or informa­tion for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Artide shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.


nyttja upphovsrätt till litterära, konstnär­liga eller vetenskapliga verk (biograffilm och inspelade band för televisions- eller ra­diosändning häri inbegripna), patent, varu­märke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller fabrikationsmetod samt för nytt­jandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning el­ler för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4   §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tilläm­pas icke, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den rättighet eller egendom av vilken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas be­stämmelserna i artikel VII.

5   §. Royalty anses härröra från en av­talsslutande stat om utbetalaren är denna stat själv, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, innehar fast driftställe i en avtalsslutande stat för vilket rättigheten eller egendomen, som ger upp­hov till royaltyn, förvärvats och royaltyn bestrides av det fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget.

6 §. Beträffande sådana fall, då särskil­da förbindelser mellan utbetalaren och mot­tagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller egendom för vilken royaltyn er­lägges, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser icke förelegat, gäl­ler bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp, I sådant fall be­skattas överskjutande belopp enligt lagstift­ningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.


 


Prop. 1974:119


23


 


Ärtide XIII Capital Gains

1.    Gains from the sale, transfer or ex-change of immovable property, as defined in paragraph 2 of Artide VI, may be taxed in the Contracting State in which such pro­perty is situated.

2.    Gains from the sale, transfer or ex-change of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Con­tracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing pro­fessional services, induding such gains from the sale, transfer or exchange of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State,

 

3,    Notwithstanding the provisions of pa­ragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the sale, transfer or exchange of ships or aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Con­tracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. With respect to gains derived by the Swed­ish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of this para­graph shall apply, but only to such propor­tion of the gains as corresponds to the share-holding in that consortium held by AB Aerotransport (ABA), the Swedish part­ner of Scandinavian Airlines System (SAS).

4,    Gains from the sale, transfer or ex­change of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.


Artikel XIII Realisationsvinst

1   §. Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av sådan fastighet som av­ses i artikel VI § 2 får beskattas i den av­talsslutande stat där fastigheten är belägen.

2   §. Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av lös egendom hänförlig till anläggnings- eller driftkapital i fast drift­ställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadig­varande anordning för utövande av fritt yr­ke, vilken en person med hemvist i en av­talsslutande stat har i den andra avtals-slutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom för­säljning, byte eller annan överlåtelse av så­dant fast driftställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller så­dan stadigvarande anordning.

3   §. Vinst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av fartyg eller luft­fartyg, vilka användes i internationell tra­fik, samt lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller luft­fartyg, beskattas — utan hinder av bestäm­melserna i 2 § — endast i den avtals­slutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfarts­konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i kon­sortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandina­vian Airlines System (SAS).

4   §, Vinst genom försäljning, byte eller annan överlåtelse av annan än i 1, 2 och 3 §§ angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hem­vist.


 


Artide XIV

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Con­tracting State in respect of professional ser­vices or other independent activities of a


. Artikd XIV Fritt yrke

1 §, Inkomst, som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat genom utövande av fritt yrke eller annan därmed


 


Prop. 1974:119


24


 


similar character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of per­forming his activities, If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" in­dudes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching ac­tivities as well as the independent activities of physidans, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.


jämförbar självständig verksamhet, beskat­tas endast i denna stat, om han icke i den andra avtalsslutande staten har en stadig­varande anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för utövandet av verk­samheten. Om han har en sådan stadigva­rande anordning, får inkomsten beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav som är hänförlig till den­na anordning.

2 §. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper självständig vetenskaplig, litterär och konst­närlig verksamhet, uppfostrings- och under­visningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advoka­ter, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.


 


Artide XV Employments

1.    Subject to the provisions of Artides XVI, XVIII, XIX and XX, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employ­ment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State,

2.    Notwithstanding the provisions of pa­ragraph 1, remuneration derived by a resi­dent of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Con­tracting State shall be taxable only in the first-mentioned    Contracting    State    if—

(fl) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year of that other Contracting State; and

(b)    the remuneration is paid by, or on
behalf of, an employer who is not a resident
of the other Contracting State; and

(c)     the remuneration is not home by a
permanent establishment or a fixed base
which the employer has in the other Con­
tracting State,

3.    Notwithstanding the provisions of pa­
ragraphs 1 and 2, remuneration in respect
of employment exercised aboard a ship or


Artikel XV Enskild tjänst

1  §. Där icke bestämmelserna i artiklarna XVI, XVIII, XIX och XX föranleder an­nat, beskattas löner och liknande ersättning­ar, som person med hemvist i en avtalsslu­ tande stat förvärvar genom anställning, en­dast i denna stat såvida icke arbetet utföres. i den andra avtalsslutande staten. Om ar­betet utföres i denna andra stat, får ersätt­ning som uppbäres för arbetet beskattas, där.

2  §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 §■ beskattas inkomst, vilken uppbäres av per­son med hemvist i en avtalsslutande stat för­arbete som utföres i den andra avtalsslutan­de staten, endast i den förstnämnda avtals­slutande staten, under förutsättning att

 

a)    inkomsttagaren vistas i den andra av­talsslutande staten under tidrymd eller tid­ rymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra stats beskatt­ningsår,

b)    ersättningen betalas av eller på upp­drag av arbetsgivare, som inte har hem­vist i den andra avtalsslutande staten, samt

c)    ersättningen icke såsom omkostnad be­lastar fast driftställe eller stadigvarande an­ordning, som arbetsgivaren har i den and­ra avtalsslutande staten.

3    §. Utan hinder av bestämmelserna i 1
och 2 §§ får inkomst av arbete, som utförts,
ombord på fartyg eller luftfartyg i interna-


 


Prop. 1974:119


25


 


aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Where a resident of Sweden der­ives remuneration in respect of employment exercised aboard an aircraft operated in in­ternational traffic by the Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium, known as Scandinavian Airlines System (SAS), such remuneration shall be taxable only in Sweden.

Ärtide XVI Directors' Fees

Directors' fees and similar payments der­ived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Artide XVII

Ar t is tes and Athletes

1.    Notwithstanding anything contained in this Convention, income derived by public entertainers such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians and by athletes from their personal activities as such, may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2.    Where the services mentioned in para­graph 1 of this Artide are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, then the profits derived from providing those services by such an enterprise may, notwithstanding anything contained in this Convention, be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Artide XVIII Pensions

Subject to the provisions of paragraphs 1, 3 and 4 of Artide XIX, any pension or similar remuneration derived from sources within a Contracting State in consideration of past employment by an individual who is a resident of the other Contracting State and subject to tax in respect thereof in that other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State,


tionell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel XVI Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och liknande ersättning­ar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av sty­relseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel XVII

Artister och idrottsmän

1  §. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartis­ter, musiker och idrottsmän förvärvar ge­nom sin personliga verksamhet i denna egenskapi beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

2  §. I de fall då de tjänster som avses i 1 § av denna artikel tillhandahålles i en av­talsslutande stat av företag i den andra av­talsslutande staten, får utan hinder av övri­ga bestämmelser i detta avtal inkomst, som uppkommer för företaget genom sådan verk­samhet, beskattas i den förstnämnda avtals­slutande staten.

Artikd XVIII Pensioner

Där icke bestämmelserna i artikd XIX §§ 1, 3 och 4 föranleder annat är pension eller liknande ersättning, som i anledning av tidigare anställning uppbäres från källa i en avtalsslutande stat av person vilken har hemvist i den andra avtalsslutande staten och är skattskyldig där för ersättningen, un­dantagen från beskattning i den förstnämn­da avtalsslutande staten.


 


Prop. 1974:119


26


 


Artide XIX Governmental functions

1,    Remuneration, induding pensions, paid by or out of funds created by a Con­tracting State or a local authority thereof to any individual in respect of services rend-ered to that Contracting State or local au-thorithy thereof in the discharge of func­tions of a governmental nature may be tax­ed in that Contracting State,

2,    The provisions of Ärtides XV, XVI and XVIII shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business car­ried on by a Contracting State or a local authority thereof,

3,    In the case of Sweden, pensions paid out under the Swedish Social Security Sche-me may be taxed in Sweden,

4,    In the case of Zambia, pensions paid out of the Zambia National Provident Fund may be taxed in Zambia.


Artikd XIX

Ersättningar av allmän natur

1  §. Ersättning, pension däri inbegripen, som utbetalas av — eller från fonder inrät­tade av — en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats eller lokala myndighets tjänst, får beskattas i denna avtalsslutande stat.

2  §. Bestämmelserna i artiklarna XV, XVI och XVIII tillämpas på ersättning eller pen­sion, som utbetalas på grund av arbete ut­fört i samband med rörelse som bedrivits av en avtalsslutande stat eller dess lokala myndigheter.

3  §. Pensioner, som utbetalas enligt be­stämmelserna om svensk socialförsäkring, får beskattas i Sverige.

4  §. Pensioner, som utbetalas från "Zam­bia National Provident Fund", får beskattas i Zambia.


 


Artide XX

Research Personnel and Students

1.   The remuneration which an individual who is or was formerly a resident of a Con­tracting State receives for undertaking study or research at a high levd during a period of temporary residence not exceeding one year at a university, research institute, school, college or other similar establish­ment in the other Contracting State shall not be taxable in that other Contracting State.

2.   Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State mainly for the purpose of his education or training re­ceives for the purposes of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other Contracting State, provided that such payments are made to him from sour­ces outside that other Contracting State.

3.   Remuneration which a student or bu­siness apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State main­ly for the purpose of his education or training derives from an employment which he exercises in the other Contracting State


Artikel XX

Forskare och studerande

1  §. Ersättning, vilken fysisk person som har eller tidigare haft hemvist i en avtals­slutande stat erhåller på grund av studier eller forskning på hög nivå vid universitet, forskningsinstitution, skola, högskola eller annan liknande inrättning i den andra av­talsslutande staten under tillfällig vistelse där ej överstigande ett år, beskattas icke i denna andra stat.

2  §. Belopp, vilka studerande eller affärs-dier hantverkspraktikant som har eller ti­digare haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas i den andra avtalsslutande staten huvudsakligen för sin undervisning eller utbildning erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, beskattas icke i denna andra stat, under fömtsättning att beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna stat.

3  §. Ersättning, vilken studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som har eller tidigare haft hemvist i en avtalsslutan­de stat och som vistas i den andra avtals­slutande staten huvudsakligen för sin under­visning eller utbildning uppbär på grund av  anställning i den  andra avtalsslutande


 


Prop. 1974:119


27


 


shall not be taxed in that other Contracting State provided that such remuneration does not exceed 9,500 Swedish crowns or its equivalent in Zambian currency in any tax year and such benefits shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken but shall in no event exceed a period of three con-secutive years.


staten, beskattas icke i denna andra stat, om ersättningen icke under något beskattnings­år överstiger 9 500 svenska kronor eller motsvarande belopp i zambisk valuta. Skat­tebefrielsen gäller endast under sådan tid­rymd som skäligen erfordras eller vanligtvis åtgår för att fullborda undervisningen eller utbildningen och skall icke i något fall ut­sträckas under längre tid än tre på varand­ra följande år.


 


Artide XXI

Income not expressly mentioned

Items of income of a resident of a Con­tracting State which are not expressly men­tioned in the foregoing Artides of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.


Artikd XXI Övriga inkomstslag

Inkomst, beträffande vilken ingen uttryck­lig bestämmelse meddelats i föregående ar­tiklar av avtalet och som uppbäres av per­son med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.


 


Artide XXII

Elimination of Double Taxatioit

1.    (fl) Where a resident of Zambia derives
income from Sweden which may be taxed
in Sweden in accordance with the provisions
of this Convention, the amount of Swedish
tax payable in respect of that income shall
be allowed as a credit against Zambian tax
imposed on that resident. The amount of
credit, however, shall not exceed that part
of the Zambian tax which is appropriate to
that income, before allowing the credit,

(b) Where the income derived from Sweden is a dividend paid by a company which is a resident of Sweden, the credit shall take into account the Swedish tax pay­able in respect of its profits by the company paying the dividend.

2.    Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Zambia and in accordance with this Convention may be taxed in Zambia, Sweden shall allow the Zambian tax paid in respect of such income as a credit against any Swedish tax payable in respect of that income. The amount of credit shall not, however, exceed that part of the Swedish tax, as computed before the credit is given, which is appro­priate to the income which may be taxed in Zambia,

3.    For the purposes of paragraph 2 Zam­bian tax paid shall be deemed to include


Artikel XXII

Undvikande av dubbelbeskattning

1    §, a) Om person med hemvist i Zam­
bia uppbär inkomst från Sverige, vilken får
beskattas i Sverige enligt bestämmelserna
i detta avtal, skall den svenska skatt som ut­
går på inkomsten avräknas från zambisk
skatt som uttages av denna person, Avräk-
ningsbeloppet skall emellertid icke översti­
ga beloppet av den del av den zambiska
skatten som utan sådan avräkning belöper
på inkomsten,

b) Om inkomsten från Sverige utgöres av utdelning frän bolag med hemvist i Sverige, medräknas vid avräkningen den svenska skatt, som det utbetalande bolaget har att erlägga för sin vinst.

2  §, Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst, som enligt zambisk lag­stiftning och i överensstämmelse med detta avtal får beskattas i Zambia, skall Sverige avräkna zambisk skatt som erlagts för så­dan inkomst från svensk skatt som belöper på inkomsten, Avräkningsbeloppet skall emellertid icke överstiga beloppet av den del av den svenska skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den in­komst som får beskattas i Zambia,

3  §, Vid tillämpningen av 2 § anses ut­trycket "zambisk skatt som erlagts" inbe-


 


Prop. 1974:119


28


 


any amount which would have been pay­able as Zambian tax, but for an exemption or reduction for tax granted under the Pioneer Industries (Relief from Income Tax) Äct, The competent authorities of the Contracting States shall consult each other in order to determine whether this paragraph shall be altered so as take into account new or amended legislation on investment incen-tives,

4, Dividends paid by a company being a resident of Zambia to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the dividends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies, This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Zambia to the normal income tax which applies at the date of signature of this Convention or an income tax comparable thereto, or the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directiy or indirectly, from business activi­ties other than the management of securities and other similar property and such activi­ties are carried on within Zambia by the company paying the dividends or by a company in which it owns at least 25 per cent of the voting power.


gripa varje belopp som skulle ha påförts såsom zambisk skatt om icke skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits i enlighet med lagen om befrielse från inkomstskatt för pionjärindustrier /"Pioneer Industries (Relief from Income Tax) Äct"/. De behö­riga myndigheterna i de avtalsslutande sta­terna skall överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna paragraf behöver ändras med hänsyn till ny eller ändrad lag­stiftning om investeringsfrämjande åtgärder.

4 §. Utdelning från bolag med hemvist i Zambia till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska bolag. Så­dan skattebefrielse inträder dock icke med mindre

den vinst, av vilken utdelningen utbe­talas, i Zambia har underkastats sedvanlig bolagsskatt, som utgår vid tiden för under­tecknandet av detta avtal, eller därmed jämförlig bolagsskatt, eller

den huvudsakliga delen av det utbeta­lande bolagets inkomst direkt eller indirekt härrör från annan verksamhet än förvalt­ning av värdepapper och därmed likartad egendom samt verksamheten bedrives i Zambia av det utbetalande bolaget eller av ett bolag i vilket det äger aktier eller an­delar motsvarande minst 25 procent av rös­tetalet för samtliga aktier eller andelar.


 


Artide XXIII Non-Discrimination

1,    The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contract­ing State to any taxation or any require-ment connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected,

2,    The term "nationals" means —■

 

(a)    in relation to Zambia all citizens of Zambia and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Zambia;

(b)    in relation to Sweden all citizens of Sweden and all legal persons, partnerships


Artikd XXIII

Förbud mot diskriminering

1   §, Medborgare i en avtalsslutande stat skall icke i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller nå­got därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer tyngande än medbor­garna i denna andra stat under samma för­hållanden är eller kan bli underkastade,

2   §, Uttrycket "medborgare" betyder:

 

a)    Beträffande Zambia alla zambiska medborgare samt alla juridiska personer och andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande zambisk lag,

b)   Beträffande Sverige alla svenska med­borgare samt alla juridiska personer och


 


Prop. 1974:119


29


 


and associations deriving their status as such from the law in force in Sweden.

3,    The taxation on a permanent establish­ment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

4,    Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directiy or indirectiy, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned Contracting State are or may be subjected,

5,    The provisions of this Artide shall not be constraed as obliging a Contracting State to grant residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities, which it grants to its own residents.

6, In   this   Artide  the  term   "taxation" means taxes of every kind and description.


andra sammanslutningar, som bildats enligt gällande svensk lag,

3   §, Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna stat, som bedriver samma verksamhet,

4   §, Företag i en avtalsslutande stat, vil­kas kapital helt eller delvis äges eller kon­trolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra av­talsslutande staten, skall icke i den först­nämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av an­nat slag eller mer tyngande än den beskatt­ning och därmed sammanhängande skatte­krav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkas­tade,

5   §, Bestämmelserna i denna artikel skall icke anses medföra förpliktelse för en avtals­slutande stat att medge personer med hem­vist i den andra avtalsslutande staten per­sonliga avdrag vid beskattningen, skattebe­frielser eller skattenedsättningar, som med­ges personer med hemvist i den förstnämn­da avtalsslutande staten på grund av civil­stånd eller försörjningsplikt mot familj,

6   §, I denna artikel avser uttrycket "be­skattning" skatter av varje slag och beskaf­fenhet.


 


Artide XXIV

Mutual Agreement Procedure

1,    Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordan­ce with this Convention, he may, notwith­standing the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2,    The competent authority shall endeav-our, if the objection appears to be justified and if it is not able to arrive at an appropri­ate solution, to resolve the case by mutual


Artikd XXIV

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1   §, Om person med hemvist i en avtals­slutande stat gör gällande, att i en avtals­slutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kom­mer att medföra en mot detta avtal stridan­de beskattning, äger han — utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning — göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtals­slutande stat, där han har hemvist,

2   §, Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom


 


Prop. 1974:119


30


 


agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

3.    The competent authorities of the Con­tracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or applica­tion of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4.    The competent authorities of the Con­tracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent author­ities of the Contracting States.


ömsesidig överenskommelse med den be­höriga myndigheten i den andra avtalsslu­tande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

3   §. De behöriga myndigheterna i de av­talsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta av­tal. De kan även överlägga i syfte att undan­röja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4   §, De behöriga myndigheterna i de av­talsslutande staterna kan träda i direkt för­bindelse med varandra för att träffa över­enskommelse i de fall som angivits i före­gående paragrafer. Om muntliga överlägg­ningar anses underlätta en överenskommel­se, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommitté bestående av repre­sentanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.


 


Artide XXV

Exchange of Information

1,   The competent authorities of the Contracting States shall exchange such in­formation as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention, Any information so exchanged shall not be disdosed to any persons or authorities other than persons, induding a court or other adjudicating authority, concerned with the assessment or collection of those taxes or the determina­tion of appeals in relation thereto,

2,   In no case shall the provisions of paragraph 1 be constraed so as to impose on a Contracting State the obligation—

(fl) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administra­tive practice of that or of the other Con­tracting State;

(b)    to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c)    to  supply information which would


Artikd XXV

Utbyte av upplysningar

1  §. De behöriga myndigheterna i de av­talsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att till-lämpa detta avtal och för att genomföra be-stämmelsema i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattning­en enligt denna lagstiftning står i överens­stämmelse med detta avtal. De utbytta upp­lysningarna får icke yppas för andra perso­ner eller myndigheter, befattningshavare vid domstolar eller andra dömande myndig­heter inbegripna, än dem som handlägger taxering eller uppbörd av sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill,

2  §, Bestämmelserna i 1 § skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

 

a)    att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtals­slutande staten,

b)    att lämna upplysningar, som icke är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten, eller

c)    att lämna upplysningar, som skulle rö-


 


Prop. 1974:119


31


 


disclose any trade, business, industrial, com­mercial or professional secret or trade pro­cess, or information, the disdosure of which would be contrary to public policy.


ja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vil­kas överlämnande skulle strida mot allmän­na hänsyn.


 


Artide XXVI

Diplomatic and Consular Officials

1.    Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consul­ar officials under the general rales of inter­national law or under the provisions of special agreements.

2.    Insofar as, due to fiscal privileges granted to diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special intema-tional treaties, income is not subject to tax in the receiving State, the right to tax shall be reserved to the sending State.

3.    An individual who is a member of a diplomatic or consular mission (except honorary consuls) or permanent delegation of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or a third State, shall for the purposes of this Convention be deemed to be a resident of the sending State if—

(fl) he is not a national of the receiving State; and

(b) in accordance with international law he cannot be taxed in the receiving State on any income from sources outside that State.


Artikd XXVI

Diplomatiska och konsulära befattnings­havare

1     §. Detta avtal påverkar icke de privi­
legier i beskattningshänseende, som enligt
folkrättens allmänna regler eller stadganden
i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska eller konsulära befattningsha­
vare.

2  §. I den mån privilegier i beskattnings­hänseende, vilka enligt folkrättens allmänna regler eller stadganden i särskilda överens­kommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare, medför att inkomst icke beskattas i den mottagande sta­ten, förbehålles beskattningsrätten den sän­dande staten.

3  §. Fysisk person, som tillhör en avtals­slutande stats diplomatiska eller konsulära representation (med undantag för honorar-konsuler) eller representation med stadig­varande uppdrag, vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten eller i en tredje stat, anses vid tillämpningen av detta avtal ha hemvist i den sändande staten om

 

a)    han icke är medborgare i den motta­gande staten, och

b)    han enligt folkrättens regler icke kan beskattas i den sistnämnda staten för in­komst från källa utanför denna stat.


 


Artide XXVII Entry into Force

1,    This Convention shall be ratified in accordance with the legal requirements of each Contracting State and the instruments of ratification shall be exchanged at Lusaka as soon as possible.

2,    This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratifi­cation and its provisions shall have effect—

(fl) In Zambia as  respects  income  for  any  charge  year beginning   on   or  after   1st  April   of   the


Artikel XXVII Ikraftträdande

1  §, Detta avtal skall ratificeras i enlig­het med föreskrifterna i vardera avtalsslu­tande statens lagstiftning. Ratifikationshand­lingarna skall utväxlas i Lusaka snarast möjligt,

2  §, Detta avtal träder i kraft med utväx­lingen av ratifikationshandlingama och dess bestämmelser tillämpas:

a) I Zambia: Beträffande inkomst, som förvärvas under beskattningsår, som börjar den 1 april kalenderåret efter det då utväx-


 


Prop. 1974:119


32


 


calendar year following the year in which the exchange of instruments of ratification takes place;

(b) in Sweden as respects income derived on or after 1st January of the calendar year following the year in which the exchange of instruments of ratification takes place,

3, Upon the coming into effect of the provisions of this Convention, the Conven­tion between the Government of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at London on 30th March, 1949, extended with certain modifi-cations to the former Federation of Rho­desia and Nyasaland by an Exchange of Notes, dated 28th May, 1958, and to the former Protectorate of Northern Rhodesia by an Exchange of Notes, dated 21st De­cember, 1963, and contmued by Zambia shall cease to have effect.


lingen av ratifikationshandlingarna äger rum eller senare dag.

b) I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret efter det då utväxlingen av ratifikationshandling­arna äger rum eller senare dag,

3 §. Avtalet mellan Sveriges regering samt Storbritanniens och Nordirlands regering för undvikande av dubbelbeskattning och för­hindrande av skatteflykt beträffande in­komstskatter, vilket undertecknades i Lon­don den 30 mars 1949 och som med vissa jämkningar utvidgats till den förutvarande Federationen Rhodesia och Nyasaland ge­nom noteväxling den 28 maj 1958 och till det tidigare Protektoratet Nordrhodesia ge­nom noteväxling den 21 december 1963 och som därefter gällt i förhållande till Zambia, skall upphöra att gälla från och med den dag förevarande avtal blir tillämpligt.


 


Artide XXVIII Termination

This Convention shall remain in force indefinitely, but either of the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event, the Convention shall cease to have effect—

(«) in Zambia as  respects  income  for  any  charge  year beginning   on   or   after   1st  April   of  the calendar year following the year in which such notice is given;

(b) in Sweden as respects income derived on or after 1st January of the calendar year following the year in which such notice is given.


Artikd XXVIII

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­gränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni un­der ett kalenderår, dock icke tidigare än fem år efter dagen för avtalets ikraftträdan­de — på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör av­talet att gälla:

a)    I Zambia: Beträffande inkomst, som förvärvas under beskattningsår, som börjar den 1 april kalenderåret efter det då upp­sägningen ägde rum eller senare dag,

b)    I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret efter det då uppsägningen ägde rum eller senare dag.


 


Prop. 1974:119


33


 


In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Convention and have affixed thereto their seals,

DONE at Lusaka this 18th day of March, 1974 in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden F. Iwo Dölling

For the Government of the Republic of Zambia

A B Chikwanda


Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under­tecknat detta avtal och försett detsamma med sina sigill.

Som skedde i Lusaka den 18 mars 1974 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering: F. Iwo Dölling

För Republiken Zambias regering: A B Chikwanda


MARCUSBOKTR. STOCKHOLM 1974     740184