Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majtts proposition nr 183 år 1973        Prop. 1973:183

Nr 183

Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet; given den 19 oktober 1973.

Kungl, Maj:t vUl härmed, under åberopande av bUagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande tUl riksdagen föredragande departementsche­fen hemställt.

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga mnehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett mellan Sverige och Kenya ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträf­fande skatter på inkomst och förmögenhet.

Efter ratifikation avses avtalet bli tUlämpat första gången vid 1974 års taxering.

1   Riksdagen 1973.1 saml. Nr 183


 


Prop. 1973:183

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockhobns slott den 19 oktober 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, MO­BERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.

Chefen fÖr finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge­mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om god­kännande av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dub­belbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och an­för.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 maj 1973 beslutat att avtalet mellan Sverige ocb Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skulle undertecknas, har det den 28 juni 1973 undertecknats för Sveriges del av beskickningschefen i Nairobi.

Den 30 mars 1949 slöts mellan Sverige och Storbritannien ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter. Avtalet godkändes av riksdagen (prop. 1949: 196, BeU 1949: 33, rskr 1949: 212) och tUlämpades första gången vid 1950 års taxering (SFS 1949: 523 och 524).

Genom noteväxling den 28 maj 1958 utvidgades avtalet med några jämkningar tUl vissa dåvarande brittiska territorier, bland dem Kenya (SFS 1959: 462). Sedan Kenya blivit självständigt den 12 december 1963, har avtalet tUlämpats 1 förhållandet mellan Sverige och Kenya tUl dess det efter uppsägning från Kenyas sida upphört att gälla vid utgången av är 1972 (SFS 1972: 475).

Förhandlingar om ett nytt avtal mellan Sverige och Kenya inleddes år 1969 och avslutades i Nairobi den 13—15 december 1971. Vid sist­nämnda tillfälle nåddes överenskommelse om ett på engelska språket avfattat avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbe­skattning beträffande skatter på uikomst och förmögenhet.

Avtalsförslaget jämte svensk översättning remitterades till kammar­rätten i Stockholm och riksskatteverket. 1 anledning av ett par påpekan­den i remissvaren har skriftväxling ägt rum med vederbörande kenyans-ka myndigheter. Enighet har därvid nåtts om vissa ändringar i försla­get. En del av de framförda anmärkningarna har därigenom kunnat be­aktas. Det sålunda ändrade förslaget jämte en svensk översättning torde få fogas tUl statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.


 


Prop. 1973:183                                                                        3

Kenya, Tanzania och Uganda utgör sedan den 1 december 1967 den s. k. Östafrikanska Gemenskapen. Medlemsstaterna har, vid sidan av nationell skattelagstiftning, även gemensamma skattelagar, vilka stiftas av Gemenskapen.

I Kenya utgår allmän inkomstskatt enligt kapitel 24 i den östafri­kanska inkomslskattelagen och särskUd skatt enligt lagen om progressiv personskatt. Någon allmän förmögenhetsskatt utgår inte. Person med hemvist i Kenya erlägger i princip skatt för all inkomst. Utdelning från utlandet beskattas dock endast under vissa förutsättningar. Övriga per­soner erlägger skatt för inkomst som uppkommit i eller på annat sätt härledes från Kenya. I inkomslskattelagen anges för vilka inkomster skatteplikt föreligger.

Fysisk person erlägger allmän inkomstskatt i Kenya efter en progres­siv skiklskala. I lägsta skiktet, som avser inkomst upp till 600 £, utgår skatt med 2 sh. 50 cent per pund. I högsta skiktet, över 10 800 £, upp­går inkomstskatten till 16 sh. per pund. (1 £ = 20 sh., 1 sh. = 100 cent; 1 £ = ca 12 svenska kronor). Den progressiva personskatten utgår i lägsta släktet, upp till 96 £, med 2 £ 8 sh, och i högsta skiktet, över 600 £, med 30 £, Skatteplikt tUl progressiv personskatt föreligger för bl, a, in­komst av rörelse, anställning, periodiskt understöd, utdelning, ränta och royalty.

Gift kvinnas inkomst sammanläggs med mannens och beskattas hos honom om makarna sammanlever. Personliga avdrag medges enligt följande. Gift fysisk person, som sammanlever med hustrun erhåller avdrag med 480 £, Annan skattskyldig fysisk person erhåller avdrag med 216 £, Ensamstående skatlskyldig samt män över 65 år och kvin­nor över 60 år kan erhålla ett extra avdrag med 216 £, Avdrag medges för upp tUl fyra barn med 120 £ för varje bam, -— Vid beräkning av beskattningsbar inkomst får avdrag göras för erlagd progressiv person­skall.

Juridiska personer erlägger i allmänhet skatt efter 40 %, Inkomst av livförsäkringsrörelse beskattas dock efter 37,5 % och inkomst av gruvrörelse efter 22,5 %, Med bolag avses varje bolag registrerat enligt lagstiftningen i Gemenskapen eller i annat land,

I fråga om vissa inkomster som uppbärs från Kenya av person som inte är bosatt där las källskatt ut efter varierande skattesatser. För ut­delning och ränta är skattesatsen sålunda 12,5 % och för royalty 20 %, Sistnämnda skattesats gäller också i fråga om s, k, "management or professional fees", dvs, utbetalningar som sker som ersättning för före­lagsledning eller utövande av fritt yrke,

I Kenya liksom i de flesta andra utvecklingsländer ges särskilda skat­telättnader i syfte att underlätta investeringar inom vissa näringsgrenar som anses ha särskild betydelse för landets ekonomi. Enligt den öst­afrikanska inkomstskattelagen medges vissa företag hel skattebefrielse

It    Riksdagen 1973.1 saml. Nr 183


 


Prop. 1973:183                                                                     4

medan vissa andra företag erhåller skattelättnad i form av särskilda investeringsavdrag.

Avtalet har i huvudsak kunnat utformas i enlighet med de regler som Organisarionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har rekommenderat för bUaterala skatteavtal. Vissa avvikelser förekommer dock bl, a, i fråga om beskattnmg av utdelning, ränta och royalty samt sjöfart i internationell trafik. Vidare har begreppet fast driftställe ut­vidgats jämfört med OECD:s modellavtal. Avtalet innehåller också be­stämmelser om s, k. matching credit på svensk sida, dvs. avräkning för kenyaiisk skatt som eflergivils i enlighet med den lagstiftning om sär­skilda skattelättnader som jag nyss redogjort för.

Som jag inlednmgsvis nämnde hade remissinstanserna, kammarrätten i Stockholm och riksskatteverket, gjort vissa påpekanden i fråga om det urspmngliga avlalsförslagel. Några av dessa beaktades vid fortsalla för­handlingar och föranledde ändringar i avtalstexten. Andra erinringar i anledning av remisserna har dock inte ansetts böra medföra ändringar i avtalstexten. Jag avser alt i den följande redogörelsen behandla dessa senare erinringar i samband med redovisningen av innehållet i de ar­tiklar tiU vUka de hör.

Angående det huvudsakliga innehållet i avtalet får jag anföra föl­jande.

Art. I anger de skatter på vilka avtalet är tiUämpligt, Som jag ti­digare nämnt förekommer mgen förmögenhetsskatt i Kenya,

Art, II och III innehåller definitioner av vissa uttryck, som används i avtalet.

Enligt art, IV får inkomst av rörelse, som förvärvas av person med hemvist i en av de avlalsslutande staterna, beskattas i den andra staten endast i den mån inkomsten är hänförlig tUl ett fast driftställe som in­komsttagaren har i denna andra stal, Riksskatteverket har ansett att uttrycken "inkomst av rörelse" i art. IV §§ 1—3 och "rördsein-komsien" i art, IV § 8 i den svenska texten kan ge en snävare inne­börd åt stadgandena än som avsetts. Jag anser dock inte att missför­stånd skall behöva uppstå beträffande innebörden av dessa uttryck, som förekommer i en rad tidigare slutna avtal. Bestämmelsen i art, IV § 4 har ingen motsvarighet i OECD:s modellavtal. Bestämmelsen har till­kommit på kenyanskt initiativ och avser att förhindra att reglerna om beskattning av fast driftställe kringgås genom att varor eller tjänster tUlhandahäUs på annat sätl än genom det fasta driftstället, — I fråga om sjöfart eller luftfart i internationell trafik gäller de särskilda bestäm­melserna i art, VII.

I art. V anges innebörden av begreppet fast driftställe. Som jag nämnt tidigare har begreppet här fått en vidare innebörd än i OECD:s modeUavtal,


 


Prop. 1973:183                                                         5

Riksskatteverket har invänt att bl, a, bestämmelserna i art, IV § 4 och vissa bestämmelser i art, V och VIII—XI ensidigt länder Kenya till fördel. Jag avser alt la upp denna fråga senare i samband med redogö­relsen för art. VIII—XI.

Art. VI innehåller regler för omräkning av inkomst av rörelse vid obehörig vinstöverflytlning tiU utlandet, exempelvis i förhållande md­lan moderbolag i den ena staten och dotterbolag i den andra. Be­stämmelserna får för Sveriges del betydelse vid tillämpning av 43 § 1 mom, kommunalskaltelagen (1928: 370) (43 § 1 mom, ändrad se­nast 1965: 573).

Såsom ett undanlag från huvudregeln i art. IV gäller enligt art. VII i överensstämmelse med OECD-reglerna att inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning. Reglerna om beskattning av inkomst av sjöfart i in­ternationell trafik i art. VII § 2 avviker däremot från OECD:s modeU­avtal. Reglerna innebär, att inkomst av sjöfart i internationell trafik i princip får beskattas i båda staterna. Om ett svenskt rederi förvärvar inkomst av sådan trafik i Kenya, får emellertid inkomsten vid kenyansk beskattning beräknas till högst 5 % av bruttoinläklerna av denna tra­fik. Den sålunda beräknade kenyanska skatten nedsätts med 50 % enligt art. VII § 2. Det nedsatta skattebeloppet avräknas från svensk skatt på inkomsten enligt art. XXII § 2. En liknande uppdelning av beskattningsrätten har tidigare skett i avtalen med Ceylon, numera Sri Länka (SFS 1958: 83), Indien (SFS 1959: 24), Singapore (SFS 1969: 190) och Malaysia (SFS 1971: 1252).

Art. VIII—X i avtalet föreskriver, att utdelning, ränta och royalty i princip skall beskattas i mottagarens hemviststat. Sådan utbetalning får emellertid beskattas också i den stat från vUken den härrör (käll­staten) men vissa begränsningar gäller i fråga om de skattesatser som får tUlämpas. Sålunda är enligt art. VIII § 2 skattesatsen på utdel­ning begränsad tUl 25 %, under vissa förutsättningar 15 %, av utdel­ningens bruttobelopp. För ränta gäller en högsta skattesats av 15 % (art, IX § 2) och för royalty 20 % (art, X § 2), Ränta som härrör från en stat och som betalas till den andra statens regering m, fl, organ skall dock enligt art, IX § 3 vara undantagen från beskattning i källstaten. Skatt som tagits ut i källstaten enligt bestämmelserna i art, VIII—X får avräknas i betalnuigsmottagarens hemviststat med tillämpning av art, XXII §§ 1 och 2,

Art. XI behandlar beskattning i vissa fall av ersättning för företags­ledning dier utövande av fritt yrke och föreskriver att ersättningen får beskattas i mottagarens hemviststat. Om ersättningen härrör från den andra staten, får ersättningen beskattas också där men skatte­satsen får inte överstiga 20 % av ersättningens bruttobelopp. Bestäm­melsen, som utgör ett undantag från reglerna i art, XV om beskatt­ning av arbetsinkomst, återfinns inte i OECD:s modellavtal.


 


Prop. 1973:183                                                                      6

Som jag tidigare antytt har riksskatteverket från principiella ut­gångspunkter diskuterat bestämmelsema i art. IV § 4 samt art, V och VIII—XI, Riksskatteverket menar, att dessa bestämmelser ensidigt gynnar Kenya och att de fördelningsmässiga skäl som bör vara av­görande för dubbelbeskattningsavtalens utformning synes ha undan­trängts. Verket anser, att om man i avsevärd mån i avtalen tillgodoser andra syften, varierande från avtal lill avtal, än att få till stånd ra­tionella lösningar av beskattningsrättens fördelning, likformigheten i de internationella skattereglerna bryts. Detta medför, menar verket, all förelagens struktur och deras etableringar påverkas på ett sätt som inte är företagsekonomiskt motiverat. Riksskatteverket anser del önsk­värt, att man i möjligaste mån söker följa de av OECD rekommen­derade avtalsreglerna även i förhållande till stater vUka, såsom fallet är med Kenya, inte är medlemmar av denna organisation. Verket framhåller dock, att man är medveten om alt dubbelbeskattningsav­tal med utvecklingsländer erbjuder särskilda problem i dessa hänseen­den men att återhållsamhet med avvikelserna från OECD-moddlen likväl bör iakttagas, särskilt med hänsyn tUl att arbete pågår inom För­enta nationerna i syfte att åstadkomma ett modeUavtal för dubbelbe­skattningsavtal mellan utvecklingsländer och industriellt mer utvecklade länder.

Med anledning av riksskatteverkets erinringar får jag framhålla föl­jande. Vid de förhandlingar som Sverige under de senaste lO åren fört om dubbelbeskattningsavtal med andra stater, antingen dessa varit medlemmar av OECD eller inte, har OECD:s modellavtal hittills all­tid kunnat användas som utgångspunkt för förhandlingarna. Jag vill emellertid erinra om att jag vid ett flertal tillfällen i samband med alt dubbelbeskattningsavtal med utvecklingsländer förelagts riksdagen för godkännande betonat, att det i förhållande tiU sådana länder inte är möjligt alt helt följa en avtalsmodell som i första hand är avsedd att tiUämpas mellan industriellt utvecklade stater. Som exempel kan nämnas avtalen med Filippinerna (prop, 1966: 142 s, 29), Singapore (prop, 1968: 148 s, 41), Liberia (prop, 1969: 108 s, 36) och Malaysia (prop, 1971: 24 s, 41—42), Motsvarande synpunkter har f, ö, framförts även beträffande avtal som ingåtts före år 1963, dvs, det år då OECD:s mo­dellavtal publicerades (se t, ex. avtalet med Thailand, prop, 1961: 192 s, 24). OECD:s modellavtal är baserat på principen om beskattning uteslutande i inkomsttagarens hemviststat. Vissa undanlag härifrån tiU förmån för källstaten gäller dock i fråga om bl, a, inkomst av fastig­het och rörelse samt utdelning och ränta. Begränsningen av källstalens, dvs. i avtal med ett utvecklingsland praktiskt taget uteslutande detta lands, beskattningsrätt är i regel inte acceptabel för utvecklingslän­derna av ekonomiska och politiska skäl. Avtalen med utvecklings­länderna innehåller därför genomgående regler som innebär en utvidgad


 


Prop. 1973:183                                                         7

beskattningsrätt för källstaten jämfört med OECD:s modellavtal. De svenska avtalen med utvecklingsländer är i detta hänseende ingalunda unika ulan liknande avvikelser från OECD-moddlen förekommer ock­så i andra OECD-staters dubbelbeskattningsavtal med sådana länder.

Riksskatteverket hänvisar i sitt yttrande till det arbete som pågår inom FN för att åstadkomma en modell till dubbelbeskattningsavtal mellan ulveckUngsländer och industriländer. Verket torde avse det arbete som sedan år 1968 bedrivs av en arbetsgrupp under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Gruppen, som består av re­presentanter för både utvecklingsländer och industriländer, torde emel­lertid knappast kunna lägga fram något förslag lill modeUavtal under de närmaste åren. Del föreligger ganska stora olikheter i uppfatt­ningen om avtalsreglernas utformning, inte bara mellan utvecklings­länderna och industriländerna utan också inom de båda ländergrupper-na. Det kan dock nämnas, att en del utvecklingsländer inom denna arbetsgrupp gjort gällande, alt OECD:s modeUavtal inte ens kan an­vändas som utgångspunkt vid dubbelbeskattningsavtal mellan utveck­lingsländer och industriländer ulan att man i stället skall utgå från en primär beskattning i källstaten, I detta sammanhang kan jag ocksä nämna, att den s, k, andinska gruppen, dvs, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador och Peru, upprättat ett modellavtal avsett att ligga till grund för förhandlingar med stater utanför gruppen. Avtalet föreskriver en uteslutande beskattningsrätt for källstaten beträffande praktiskt laget alla inkomstslag. De avvikelser från OECD-moddlen som skett i de svenska dubbelbeskattningsavtalen med utvecklingsländer måste alltså ställas i relation till de tankegångar rörande utform.ningen av dubbelbeskattningsavtal som enligt vad jag nyss påpekat framförts av många utvecklingsländer,

Riksskatteverket pekar också på vissa ölägenheter med att dubbel­beskattningsavtalen inte är i huvudsak likformiga. På detta vill jag sva­ra, att del är en rad faktorer som påverkar utformningen av dubbel­beskattningsavtal, I första hand är det uppenbart, att avtalsreglerna måste utformas så att de avpassas till de båda staternas skattelagstift­ning. Delta gäller givetvis avtal både med utvecklingsländer och in­dustriländer. Särskilt när det gäller utvecklingsländer kommer dock i regel även andra överväganden in i bilden. Politiska, sociala och ekonomiska förhåUanden varierar avsevärt från land till land, vilket medför att man fäster större vikt vid vissa avtalsregler än vid andra, I vissa stater kan man t, ex, vara angelägen att stimulera investeringar av visst slag och därför beredd till fiskala eftergifter i fråga om av­talsregler som berör avkastning på sådana investeringar, under det att man på andra områden fäster större vikt vid att så långt möjligt ha kvar beskattningsrätten, även om detta skulle få vissa negativa effek­ter. Dessa förhållanden medför med nödvändighet ganska stora olik­heter mellan avtalen.


 


Prop. 1973:183                                                                     g

Mot bakgrund av vad jag nu anfört om de problem som uppkom­mer vid avtalsförhandlingar av detta slag måste de här föreslagna be­stämmelsema ses som en skälig kompromiss som enligt min mening bör kunna accepteras. Det är uppenbart att det även i fortsättningen blir nödvändigt att godta liknande lösningar av dubbelbeskattnings­problem i förhållande lill utvecklingsländer om några avtal över huvud taget skall komma till stånd med dessa länder.

Art. XII föreskriver att inkomst av fastighet får beskattas i den stat där fastigheten är belägen. Vid beskattning i inkomstlagarens hem­viststat sker skatteavräkning enligt art, XXII §§ 1 och 2, Motsvarande regler gäller enligt art, XII § 2 i fråga om vissa andra slag av ersätt­ningar.

Regler om beskattning av realisationsvinst återfinns i art, XIII, Vinst genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den stat där fastigheten iir belägen. Vinst genom överlåtelse av annan egendom än fastighet be­skattas endast i överlåtarens hemviststat förutsatt att denne ej driver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten. Art. XIII § 3 återspeglar vissa regler i kenyansk skattelagstiftning som i första hand är avsedda att förhindra skatteflykt.

Art. XIV föreskriver att lön eller pension som betalas av en av de avlalsslutande staterna eller från fond inrättad av staten i fråga i princip beskattas endast i den utbetalande staten. Undantag från den­na bestämmelse gäller i regel i de fall då en svensk medborgare erhål­ler ersättning från Kenya cch då en i Kenya fast bosalt person er­håller ersättning från Sverige, I dessa fall får inkomsten beskattas även i den andra avlalsslutande staten. Uppkommen dubbelbeskattning löses med tillämpning av art, XXII §§ 1 och 2,

Inkomst av anställning och fritt yrke som en person med hemvist i en stal uppbär beskattas i regel i den stat där arbetet utförs (art, XV § 3). Om arbetet utförs under kortvarig vistelse i den andra staten sker dock beskattning enligt art, XV §§1 och 2 i regel endast i hemvistslaten. Jag bar tidigare berört det undantag från sistnämnda regel som enligt art, XI gäller i fråga om inkomst av fritt yrke. Inkomst av arbete, som utförs ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, får enligt art, XV § 3 beskattas i den stat, där rederiet eller luftfartsföretaget har hemvist. Om inkomst enligt nu berörda regler beskattas i båda staterna sker skatteavräkning i inkomsttagarens hemviststat enligt art, XXII §§ 1 och 2,

I överensstämmelse med OECD:s modellavtal får slyrelsearvoden och liknande ersättningar enligt art, XVI beskattas i den stat där del utbeta­lande bolaget har hemvist.

Inkomst som förvärvas av artist eller idrottsman beskattas i den stat där verksamheten utövas. Denna regel gäller även om artistens eller idrottsmannens tjänster tillhandahålls i den ena avlalsslutande staten av


 


Prop. 1973:183                                                         9

ett företag i den andra staten. Undantag från nu nämnda regler före­skrivs i art, XVII § 3 för de fall då verksamheten är statsunderstödd, I sådana fall gäller bestämmelserna i art, IV, XI, XIV och XV,

Art, XVIII innehåUer bestämmelser om beskattning av enskild pen­sion och livränta. Som pension anses bl, a, utbetalningar enligt en stats socialförsäkringssystem. Beskattning får ske i den stal varifrån utbetal­ningen sker. Uppkommer dubbelbeskattning undanröjs denna med till-lämpning av bestämmelserna i art, XXII §§1 och 2,

Art. XIX och XX innehåller särskilda regler om skattefrihet för in­komster, som uppbärs för undervisnings- eller forskningsverksamhet, prakliktjänstgöring m. m. Likartade bestämmelser finns i flertalet svenska dubbelbeskattningsavtal. Syftet med bestämmelserna är att un­derlätta utbytet av lärare, forskare, studenter och praktikanter mellan de båda staterna.

Riksskatteverket har påpekat, att det i art. XIX § 1 och art. XX § 1 förekommande uttrycket "omedelbart före vistelsen hade hemvist i den andra staten" innefattar personer, som vistas i Sverige ulan att vara här bosatta och som inte längre betraktas som bosatta i Kenya. Eftersom skatteanspråk i dessa fall torde ställas endast i den stat där vederbö­rande studerar, finner riksskatteverket del oegentligt all reglering sker i dubbelbeskattningsavtal som enligt art. I endast omfattar personer med hemvist i en av staterna eller i båda.

Avsikten med detta uttryck, som inte återfinns i OECD:s modeUavtal, avser all klargöra att bestämmelserna om skattebefrielse i art. XIX och XX är tillämpliga även om studenten, forskaren etc. skulle förlora sitt hemvist i en av staterna i samband med en tUlfällig vistelse i den andra staten. Utan detta uttryck skulle det nämligen kunna hävdas att perso­nen i fråga inte omfattas av avtalet på grund av bestämmelsen i art. 1. En sådan tolkning skulle enligt min mening strida mot bestämmelsernas syfte, varför artiklama bör accepteras i den överenskomna lydelsen.

Bestämmelser om beskattning av förmögenhet har upptagils i art, XXI, Som jag tidigare nämnt förekommer f. n. ingen allmän förmögen­hetsskatt i Kenya.

I art. XXII §§ 1 och 2 föreskrivs för båda staterna skatteavräkning (credit of tax) som huvudmetod för undvikande av dubbelbeskattning. Metoden innebär, att beskattningen i hemviststaten innefattar den skatl­skyldiges samtliga inkomster utom de som i avtalet uttryckligen undan­tagits från beskattning i denna stat. Från den sålunda uträknade skatten avräknas den skatt som påförts av den andra avtalsslutande staten. I lik­het med flertalet andra svenska avtal med utvecklingsländer, bl. a. FUip-pinerna (SFS 1969: 635) och Malaysia (SFS 1971: 1252), innehåller av­talet med Kenya bestämmelser om avräkning från svensk skatt av sådan kenyansk skatt som skulle ha utgått om inte skattebefrielse eller skatte­nedsättning enligt lagstiftningen i Kenya medgivits i syfte att främja in­vesteringar där, s. k. matching credit (art. XXII § 4).


 


Prop. 1973:183                                                        10

Art. XXIIIXXV innehåller regler om likställighet mellan skattskyl­diga, förfarandet vid ömsesidig överenskommelse om avtalets tillämp­ning eller tolkning sam.l utbyte av upplysningar.

Enligt art. XXVI träder avtalet i kraft så snart meddelanden utväx­lats, om att de båda staterna vidtagit sådana åtgärder som enligt lagstift­ningen i resp. stat krävs för att avtalet skall bli gällande. På svensk sida skall avtalet ratificeras. Avtalet skall för svensk del tillämpas första gången vid 1974 års taxering samt i fråga om kupongskatt, som förfallit till betalning efter utgången av år 1972, och sjömansskatt och beviUningsavgift, som utgår på inkomst förvärvad efter sistnämnda tidpunkt.

Art. XXVII innehåller uppsägningsbeslämmdser.

Sammanfattningsvis får jag anföra följande. Nu gällande avlalsregle­ring mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning gmndar sig på 1949 års svensk-brittiska dubbelbeskattningsavtal. Det är uppenbart, alt reglerna i 1949 års avtal, som fördelar beskattningsrätten mellan två industriellt utvecklade stater, ger ett fiskalt otillfredsställande resultat för ett utvecklingsland som Kenya på grund av bristen på jäm­vikt mdlan Sverige och Kenya i fråga om investeringar och inkomst­strömmar. Ur svensk synpunkt är avtalet dessutom bristfälligt genom alt den svenska kommunalskatten inte omfattas, varför viss dubbelbeskatt­ning kvarstår på svensk sida trots avtalet. Med hänsyn till dessa om­ständigheter och liU de ändringar som ägt rum i de båda staternas skat­telagstiftning är det naturligt att man på ömse håll velat ersätta det gamla avtalet med ell nytt. Det nya avtalet har i huvudsak kunnat baseras på OECD:s modeUavtal, Avvikelser förekommer dock på en del punkter, där eftergifter skett från svensk sida till förmån för kenyanska fiskala intressen. Detta gäller särskilt beskattning av ut­delning, ränta, royalty, ersättning för företagsledning samt sjöfart i internationell trafik. Beträffande de överväganden som motiverat dessa avvikelser får jag hänvisa till vad jag tidigare anfört. Vidare har in­tagits regler om s, k, matching credit på svensk sida, dvs. avräkning från svensk skatt för kenyansk skatt som eftergivits på grund av keny­anska regler om investeringsfrämjande skattelättnader. Avtalet bygger emeUertid i princip på ömsesidiga åtaganden och får anses innebära en tillfredsställande lösning av hithörande beskaltningsproblem.

Under åberopande av det anförda hemställer jag all Kungl. Maj:l föreslår riksdagen att

1.  godkänna avtalet mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmö­genhet,

2.  bemyndiga Kungl. Maj:t att, i den mån det föranleds av av­talet, meddela föreskrifter om ändring i fråga om taxeringar som rör statiig eller kommunal skatt och i fråga om andra åt­gärder varigenom sådan skatt har påförts.


 


Prop. 1973:183                                                                    H

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga lill detta protokoll utvisar.

Ur protokoUet: Britta Gyllensten

2t    Riksdagen 1973. 1 saml. Nr 183


 


Prop. 1973:183


12


Bilaga

(Översättning)


Convention between the Kingdom of Sweden

and the Republic of Kenya for the avoidance

of double taxation with respect to taxes on

income and capital

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Re­public of Kenya, desiring to condude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal eva­sion with respect lo taxes on income and capital, have agreed as follows:


Avtal mellan Konungariket Sverige och Repu­bliken Kenya för undvikande av dubbelbeskatt­ning beträifande skatter på inkomst och förmögenhet

Konungariket Sveriges regering och Re­publiken Kenyas regering har, föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, överenskommit om föl­jande bestämmelser:


 


Article I

1.     Subject to paragraph 5 of Article
XXIII, the taxes which are the subject of
the present Convention are:

(a)    In Sweden:

(i)   the   State   income   lax,   induding saUors' tax and coupon tax;

(ii) the lax on the undistributed profits of companies;

(iii) the lax on public entertainers;

(iv) the communal income lax;

(v) the State capital tax (hereinafter   referred    to   as    "Swedish tax");

(b)    in Kenya:

(i) the income tax; (ii) the graduated personal tax (hereinafter referred lo as "Kenyan tax").

2.     The present Convention shall also
apply to any other taxes of a substantially
similar character imposed in Sweden or
Kenya subsequentiy lo the date of signature
of the present Convention.

The competent authorities of the Con­tracting States shall notify to each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.


Artikel I

1     §. Där icke annat följer av artikel
XXIII § 5, tillämpas detta avtal på följande
skatter:

a) Beträffande Sverige:

1)    Den statiiga inkomstskatten, sjö­mansskatten och kupongskatten däri in­begripna,

2)    ersättningsskatten,

3)    bevillningsavgiften för vissa offent­liga föreställningar,

4)    den kommunala inkomstskatten, samt

5)        den statiiga förmögenhetsskatten;
skatt av sådant slag benämnes i det föl­
jande "svensk skatt".

b) Beträffande Kenya:

1) Inkomstskatten, samt

2)        den progressiva personskatten;
skatt av sådant slag benämnes i det föl­
jande "kenyansk skatt".

2     §. Detta avtal tUlämpas även på aUa
andra skatter av i huvudsak likartat slag,
som efter undertecknandet av detta avtal
framdeles kan komma att uttagas i Sverige
eller Kenya.

De behöriga myndighetema i de avtals-slutande staterna skall meddela varandra mera väsentliga ändringar i deras respektive skattelagstiftning.


 


Prop. 1973:183


13


 


Article II

1. In the present Convention unless the contexl otherwise requires:

(a)    the term "Kenya" means the Re­public of Kenya, induding any area out­side the territorial waters of Kenya which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Kenya concerning the Continental Shelf, as an area över which Kenya may exer­cise sovereign rights with respect to the ex-ploration for and exploitation of natural resources;

(b)   the term "Sweden" means the King­dom of Sweden, and includes any area adjacent to the territorial waters of Swe­den within which, under the laws of Swe­den and in accordance with international law, the rights of Sweden with respect to the exploration and exploitation of the natural resources on the sea bed or in its sub-soU may be exercised;

(c)    the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Sweden or Kenya as the contexl requires;

(d)    the term "tax" means Swedish lax
or Kenyan tax as the contexl requires,
but shall not include any tax which is pay­
able in respect of any default or omission in
relation to the taxes lo which this Con­
vention applies or which represents a
penalty iroposed relating to those taxes;

(e)    the term "person" means an indivi­
dual, a company and any other body of
persons treated as an entity for tax pur­
poses;

(f)     the term "company" means any body
corporate, or any entity which is trealed
as a body corporate for tax purposes;

(g)    the terms "Swedish enterprise" and
"Kenyan enterprise" mean respectively an
industrial or commercial enterprise or un­
dertaking carried on by a resident of Swe­
den and an industrial or commercial enter­
prise or undertaking carried on by a resident
of Kenya, and the terms "enterprise of a
Contracting State" and "enterprise of the
other Contracting State" mean a Swedish
enterprise or a Kenyan enterprise, as the
conlext requires;


Artikd II

1 §. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande ullryck ne­dan angiven betydelse:

a)    Uttrycket "Kenya" åsyftar Republiken Kenya och inbegriper varje utanför Kenyas territorialvatten beläget område som i över­ensstämmelse med folkrättens allmänna reg­ler i kenyansk lagstiftning om kontinantal-sockeln betecknas — eller kan komma att betecknas — såsom ett område över vUket Kenya äger utöva sina suveräna rättigheter med avseende på utforskning och utvinning av naturtillgångar.

b)   Uttrycket "Sverige" åsyftar Konunga­riket Sverige och inbegriper varje till Sve­riges territorialvatten gränsande område, inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler äger utöva sina rättigheter med av­seende på utforskning och utvinning av na­turtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag.

c)    Ullrycken "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Sverige eller Kenya, alltefter som samman­hanget kräver,

d)    Uttrycket "skatt" åsyftar svensk eller
kenyansk skatt, alltefter som sammanhang­
et kräver, men inbegriper icke avgift, som
utgår på grund av försummelse eller under­
låtenhet i fråga om skatter på vilka detta
avtal är tillämpligt eller utgör straff eller
vite som har samband med sådana skatter,

e)    Uttrycket "person" åsyftar fysisk per­
son, bolag och varje annan sammanslutning,
som i beskattningshänseende behandlas som
ett subjekt,

f)     Ullrycket "bolag" åsyftar varje slag av
juridisk person eller varje subjekt, som i
beskattningshänseende behandlas som juri­
disk person.

g)    Uttrycken "svenskt företag" och "ke­
nyanskt företag" åsyftar rörelsedrivande
företag, som bedrives av person med hem­
vist i Sverige, respektive rörelsedrivande fö­
retag, som bedrives av person med hemvist
i Kenya, och uttrycken "företag i en avtals­
slutande stat" och "förelag i den andra av­
talsslutande staten" åsyftar svenskt eUer
kenyanskt företag, alltefter som samman­
hanget kräver.


 


Prop. 1973:183


14


 


(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Kenya the Minister for Finance or his authorised representa­tive;

(ii) in the case of Sweden the Minister of Finance or his authorised representa­tive.

2, In the application of the provisions of the present Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the contexl otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State in rela­tion to the taxes which are the subject of Ihe present Convention,


h) Uttrycket "behörig myndighet" åsyf­tar:

1)    För Kenyas vidkommande finans­ministern eller hans befuUmäktigade om­bud,

2)    För Sveriges vidkommande finans­ministern eller hans befuUmäktigade om­bud,

2 §, Då en avtalsslutande stat tiUämpar detta avtal, anses, såvitt icke sammanhanget föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars innebörd icke särskUt angi­vits, ha den betydelse som uttrycket har en­ligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som omfattas av avtalet.


 


Artide III

1,    For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domieile, résidence, place of management or any other criterion of a simUar nature,

2,    Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Artide an individual is a resident of both Contracting States, then his case shall be determined in accordance with the following rules:

(i) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a home avaUable lo him, If he has a home avaUable to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are dos-est (centre of vital interests),

(ii) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a home avaUable to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode,

(iii) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national.

(iv) If he is a national of both Con­tracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting


Artikd III

1    §, Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" varje person som en­ligt lagstiftningen i denna stat är underkas­tad beskattning där på grund av hemvist, bosättning, styrelses säte eller varje annan liknande omständighet,

2    §, Då på grund av bestämmelserna i 1 § av denna artikel fysisk person har hem­vist i båda avtalsslutande staterna, faststäl­les hans hemvist enligt följande regler:

 

1)   Han anses ha hemvist i den avtals­slutande stal, där han har ett hem som står till hans förfogande. Om han har så­dant hem i båda avlalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och eko­nomiska förbindelser är starkast (centmm för levnadsintressena).

2)   Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat centrum för levnads­intressena är beläget eller om han icke i någondera staten har ett hem tUl sitt förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas,

3)   Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, an­ses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han är medborgare,

4)   Om han är medborgare i båda av­talsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de be-


 


Prop. 1973:183


15


 


States shall settie the question by mutual

agreement,

3, Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Con­tracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situ­ated.


höriga myndigheterna frågan genom över­enskommelse.

3 §, Då på grund av bestämmelserna i 1 § person, som ej är fysisk person, har hem­vist i båda avlalsslutande staterna, anses per­sonen i fråga ha hemvist i den avlalsslutan­de stat, där den har sin verkliga ledning.


 


Article IV

1,   The profils of a Kenyan enterprise shall not be subject to Swedish tax unless the enteiprise carries on a trade or business in Sweden through a permanent establish­ment situated therein, If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be im­posed on those profits by Sweden, but only on so much of them as is atlribulable lo that permanent establishment,

2,   The profits of a Swedish enterprise shall not be- subject to Kenyan lax unless the enterprise carries on a trade or business in Kenya through a permanent establish­ment situated therein, If it carries on a trade or business as aforesaid, tax may be im­posed on those profits by Kenya, but only on so much of them as is atlribulable to that permanent establishment,

3,   Where an enterprise of a Contracting State carries on a trade or business in the other Contracting State through a per­manent establishment situated therein, there shall be attributed to that permanent estab­lishment the profits which it might be ex-pected to derive in that other State if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing al arm's lenglh with the enterprise of which it is a permanent establishment and the profhs so attributed shall be deemed lo be income derived from sources in that other State,

4,   If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or mer-chandise otherwise than through the per­manent establishment of the same or similar kind as those sold by the permanent estab­lishment, or renders otherwise than through the permanent establishment services of the same or similar kind as those rendered by the   permanent   establishment,   the   profits


Artikd IV

1  §, Inkomst av rörelse, som förvärvas av kenyanskt förelag, beskattas icke i Sverige, såvida icke företaget bedriver rörelse i Sve­rige från där beläget fast driftställe. Om fö­retaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får Sverige beskatta inkomsten men endast så stor del därav som är hänförlig tiU det fasta driftstället,

2  §, Inkomst av rörelse, som förvärvas av svenskt företag, beskattas icke i Kenya, såvida icke företaget bedriver rörelse i Ke­nya från där beläget fast driftställe. Om fö­retaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får Kenya beskatta inkomsten men endast så stor del därav som är hänförlig liU det fasta driftstället,

3  §, Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hän­föres till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som del kan antagas all drift­stället skulle ha förvärvat i denna andra stat, om det varit etl oberoende företag, som bedrivit verksamhet av samma eller lik­nande slag under samma eller liknande vill­kor och självständigt avslutat affärer med det förelag lill vilket driftstäUet hör. In­komst, som hänförs tUl det fasta driftstället, anses utgöra inkomst som uppbäres från källa i denna andra stat,

4  §, Om ett företag i en avtalsslutande stat har ett fast driftställe i den andra av­lalsslutande staten och säljer varor, annor­ledes än genom det fasta driftstället, som är av samma eller liknande slag som de som säljes av det fasta driftstället eller tillhanda­håller tjänster, annorledes än genom det fasta driftstället, som är av samma eller lik­nande slag som de som tillhandahålles av del fasta driftstället, kan inkomst av sådan


 


Prop. 1973:183


16


 


of such activUies may be attributed to the permanent establishment unless the enter­prise proves that such sales or services are not atlribulable to the activily of the perma­nent establishment,

5,    In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as dcductions expenses which are incurred for ihe purposes of Ihe permanent establishment induding executive and gen­eral administrative expenses so incurred, v/hether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses v/hich, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an independent enterprise of that State,

6,    For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be de­termined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary,

7,    No portion of any profits arising to an enterprise of a Contracting; State shall be attributed to a permanent establishment situated in the other Conlracting State by reason of the mere purchi.;c of goods or merchandise within that other State by the enterprise.

8,    Where profits include items of income which are dealt with separately in other Ar­tides of this Convention, then the provisions of those Artides shall not be affected by the provisions of this Article,

Article V

1.     For the purposes of this Convention,
the term "permanent establishment" means
a fixed place of business in which the
business of the enterprise is wholly or
partly carried on,

2,     The term "permanent establishment"
shall include:

(a) a place of management; (b)a branch;

(c) an office;

(d)    a factory;

(e)    a workshop;

(f)      a mine, oil well, quarry or other
place of extraction of natural resources;


verksamhet anses hänförlig till det fasta driftstället, såvida icke förelaget visar att försäljningen eller tillhandahållandet av tjänsterna icke är hänförliga till den vid det fasta driftstället bedrivna verksamheten,

5  §, Vid bestämmandel av inkomst, som är hänförlig tUl del fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning — härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning — antingen kost­naderna uppkommit i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget, eller annorstädes. Dessa bestämmelser omfattar emellertid icke sådana kostnader som enligt lagen i sistnämnda stat icke hade varit av­dragsgUla för ett fristående företag i den staten,

6  §, Vid tUlämpningen av föregående pa­ragrafer bestämmes inkomst, som är hän­förlig till det fasta driftstället, genom sam­ma förfarande år från år, såvida icke sär­skilda förhållanden föranleder annat,

7  §, Inkomst, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stal, anses icke lUl någon dd hänförlig till fast driftställe i den andra avlalsslutande staten endast av den anled­ningen att företaget inköper varor i denna andra stat,

8  §, Ingår i rörelseinkomsten inkomst­slag, som behandlas särskilt i andra artiklar i detta avtal, berörs icke bestämmelserna i dessa artiklar av reglerna i förevarande ar­tikel,

Artikd V

1  §, Vid tillämpningen av detta avtal för­stås med uttrycket "fast driftställe" en sta­digvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

2  §, Uttrycket "fast driftställe" innefat­tar:

 

a)   plats för företagsledning,

b)   filial,

c)   kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f)     gruva, oljekälla, stenbrott eller annan
plats för utnyttjande av naturtillgång,


 


Prop. 1973:183


17


 


(g) a farm, plantalion or other place where agricultural, foreslry, plantalion or related activities are carried on;

(h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;

(i) the provision of supervisory activities for more than six months on a building site or construction or assembly project.

3,     The term "permanent establishment"
shall not be deemed to include:

(a)    the use of facilities solely for the purposes of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b)   the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purposes of storage or display;

(c)    the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purposes of processing by another enterprise;

(d)    the maintenance of a fixed place of
business solely for the purposes of pur-
chasing goods or merchandise, or for col-
lecting information, for Ihe enterprise;

(e)    the maintenance of a fixed place of
business solely for the purposes of adverti-
sing, for the supply of information, for
scientific research or for similar activities
which have a preparalory or auxiliary
character, for the enterprise,

4,      A person acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the
other Contracting State—other than an
agent of an independent status to whom
paragraph 6 applies—shall be deemed lo
be a permanent establishment in the first-
mentioned State if:

(a)    he has, and habitually exercises in that State, an authority to condude con­tracts in the name of the enterprise, un­less his activities are limited lo the pur-chase of goods or merchandise for the enterprise, or

(b)    he has no such authority, but habi­tually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of that enter­prise.


g) jordbmk, plantage eller annan plats där jordbruk, skogsbmk, plantage eller där­med sammanhängande verksamhet bedri­ves,

h) plats för byggnads-, anläggnings- eller instaUationsarbete, som varar mer än sex månader,

i) utövande av övervakande verksamhet under mer än sex månader på plats för byggnads-, anläggnings- eUer installations­arbete,

3    §, Uttrycket "fast driftställe" anses icke
inbegripa:

a)    användningen av anordningar, avsed­da uteslutande för lagring eller utställning av företaget tillhöriga varor,

b)   innehavet av ett företaget tUlhörigt va­rulager, avsett uteslutande för lagring eUer utställning,

c)    innehavet av etl företaget tillhörigt va­rulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom etl annat företags för­sorg,

d)    innehavet av stadigvarande affärsan­
ordning, avsedd uteslutande för inköp av va­
ror eller införskaffande av upplysningar för
företagels räkning,

e)    innehavet av stadigvarande affärsan­
ordning, avsedd uteslutande för att ombe­
sörja reklam, meddela upplysningar, bedri­
va vetenskaplig forskning eller utöva liknan­
de verksamhet, som är av förberedande eller
biträdande art för företagel.

4    §. Person som är verksam i en avtals­
slutande stat för ett företag i den andra av­
lalsslutande staten — härunder • inbegripes
icke sådan oberoende representant som av­
ses i 6 § — behandlas såsom fast driftställe
i den förstnämnda staten, om

a)    han har och i denna förstnämnda stat regelbundet använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn saml verksamheten icke begränsas till inköp av varor för före­tagets räkning eller

b)   han icke har sådan fullmakt men van­ligtvis innehar i den förstnämnda staten ett varulager från vilket han regelbundet leve­rerar varor för företagets räkning.


 


Prop. 1973:183


18


 


5,    An insurance enterprise of a Contract­
ing State shall be deemed lo have a per­
manent establishment in the other Con­
tracting State if it collecls premiums or
insures risks in that other State through
an employee or through a representative
who is not an agent of an independent
status within the meaning of paragraph 6.

6,    An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, ge­neral commission agent or any other agent of an independent status, where such per­sons are acting in the ordinary course of their business, However, where the ac­tivities of such an agent are devoled wholly or mainly to that enterprise he would not be considered an agent of an independent status within ihe meaning of this para­graph, but in such cases the provisions of paragraph 4 would apply,

7,    The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a per­manent establishment of the other.

Article VI Where—-

(a)    an enterprise of a Contracting State participales directly or indirectly in the management, conlrol or capital of any enterprise of the other Contracting State, or

(b)    the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Con­tracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profils which would, but for those conditions, have accrued lo one of


5  §. Försäkringsföretag i en avlalsslutan­de stat anses ha fast driftställe i den andra avlalsslutande staten om förelaget uppbär premier eller försäkrar risker i denna andra stat genom en anställd eller genom ett om­bud, som icke är en sådan oberoende repre­sentant som avses i 6 §,

6  §, Företag i en avtalsslutande stat anses icke ha fast driftställe i den andra avtals-slutande staten endast på den gmnd att fö­relaget uppehåller affärsförbindelser i den­na andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende repre­sentant, under fömtsättning all dessa perso­ner därvid utövar sin vanliga affärsverk­samhet. Om emellertid en sådan represen­tant bedriver sin verksamhet uteslutande eller huvudsakligen för detta företags räk­ning, anses han icke såsom en sådan obe­roende representant som avses i denna pa­ragraf, I sådant fall tillämpas bestämmelser­na i 4 §,

7  §, Den omständigheten alt etl bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kon­trollerar eller kontrolleras av etl bolag med hemvist i den andra avlalsslutande staten eller av ell bolag som uppehåller affärsför­bindelser i denna andra stal (antingen ge­nom ett fast driftställe eller annorledes), medför icke i och för sig all någotdera bo­laget betraktas såsom ett fast driftställe för det andra bolaget,

Artikd VI I fall då

a)    förelag i en avlalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller över­vakningen av företag i den andra avlalsslu­tande staten eller äger del i detta förelags kapital, eller

b)    samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl företag i en avtalsslutande stat som fö­retag i den andra avtalsslutande staten eller äger dd i båda företagens kapital, iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives vUlkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tUlkommit det ena förelaget men


 


Prop. 1973:183


19


 


the enterprises, but by reason of those con­ditions have not so accrued, may be in­duded in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Artide VII

1,   Profils derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated,

2,   Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in intemational traffic may be taxed in both Contracting States according to the law of each Contracting State,

Provided that where such an enterprise derives profits from such operation in the other Contracting State—

(a)    such profits shall be deemed lo be
an amount not exceeding five per cent
of the full amount received by the enter­
prise on account of the carriage of pas­
sengers or freight embarked in that other
State;

(b)     the tax chargeable in that other
State shall be reduced by fifty per cent,

3,    The provisions of paragraph 1 of this
Article shall also apply to a share of the
profils from the operation of aircraft in
international traffic derived by an enter­
prise of a Contracting State through parli­
cipation in a pooled service, in a joint air
transport operation or in an international
operating agency.

Artide VIII

1.    Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State lo a re­sident of the other Contracting State may be taxed in that other State,

2.    However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the com­pany paying the dividends is a resident, and according lo the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed:

(a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if ihe recipienl is a com­pany which owns al least 25 per cent of the voting shares of the company paying the di­vidends during the period of six months immediatdy preceding the date of pay­ment of the dividends;


som på grund av villkoren icke tUlkommit detta företag, inräknas i detta förelags in­komst och beskattas i överensstämmelse där­med,

Artikd VII

1    §. Inkomst som förvärvas av ett före­tag i en avtalsslutande stat genom utövande av luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företa­get har sin verkliga ledning.

2    §, Inkomst som förvärvas av ett före­tag i en avlalsslutande stat genom utövande av sjöfart i internationell trafik får beskat­tas i båda avtalsslutande staterna enligt var­dera statens lagstiftning.

Om ett sådant företag förvärvar inkomst genom sådan verksamhet i den andra avlals­slutande staten, gäller följande:

a)    Inkomsten skall anses utgöra ett be­lopp som inte överstiger fem procent av företagets bruttointäkter genom befordran av passagerare eller gods som tagits ombord i denna andra stat;

b)    den skatt som uttages i denna andra stat skall nedsättas med 50 procent,

3     §, Bestämmelserna i 1 § i denna arti­
kel tillämpas även på sådan del av inkomst
av luftfart i internationell trafik som ett
företag i en avlalsslutande stat förvärvar ge­
nom deltagande i en pool, ett gemensamt
lufttransporlföretag eller ett internationellt
trafikförelag.

Artikd VIII

1    §, Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hem­vist i den andra avlalsslutande staten får be­skattas i denna andra stat,

2    §, Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i en­lighet med lagstiftningen i denna stat, men därvid får skallesatsen icke överstiga

a) 15 procent av utdelningens bruttobe­lopp om mottagaren är ett bolag som under minst sex månader omedelbart före dagen för utbetalning av utdelningen äger minst 25 procent av röstetalet för aktierna eUer andelarna i det utbetalande bolaget.


 


Prop. 1973: 183


20


 


(b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

3,    The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-daims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a com­pany by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, but does not in­clude any interest or royallies lo which Artides IX and X of this Convention apply,

4,    The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipienl of the dividends, being a resident of a Con­tracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent es­tablishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectivdy connected. In such a case the provisions of Article IV shall apply.

5,    Where a company which is a resident of a Contracting State derives profils or in­come from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or in­come arising in that other State,

6,    Dividends paid by a company being a resident of Kenya to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from tax in Sweden to the extent that the di­vidends would have been exempt under Swedish law if both companies had been residents of Sweden, This exemption shall not apply unless the profits out of which the dividends are paid have been subjected in Kenya to the normal income tax which applies at the date of signature of this Con­vention or an income tax comparable there­to, or the principal part of the profits of the company paying the dividends arises, directly or indirectly, from business activi­ties other than the management of securities and other similar property and such activi-


b) 25 procent av utdelningens bruttobe­lopp i alla övriga fall,

3 §, Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt lill andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag eller annan inkomst, som enligt skatlelagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställes med utdelning. Uttrycket inbegriper icke ränta och royalty på vilka artiklarna IX och X i detta avtal tiUämpas.

4    §. Bestämmelserna i 1 och 2§§ av den­na artikd tillämpas icke, om mollagaren av utdelningen har hemvist i en avlalsslutande stat och har fast driftställe i den andra av­talsslutande staten, där det utbetalande bo­laget har hemvist, samt den andel av vilken utdelningen i fråga härflyler äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.

5    §, Om bolag med hemvist i en avlals­slutande stat uppbär inkomst från den andra avlalsslutande staten, får denna andra stat icke påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hem­vist i denna andra stat, och ej heller någon skatt på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vins­ten helt eUer delvis utgöres av inkomst som uppkommer i denna andra stat,

6    §. Utdelning från bolag med hemvist i Kenya till bolag med hemvist i Sverige är undantagen från beskattning i Sverige i den mån utdelningen enligt svensk lag skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen hade haft hemvist i Sverige, Sådan skattebefrielse inträder dock icke med mindre

den vinst, av vilken utdelningen utbetalas, i Kenya underkastats den vanliga inkomst­skatt som utgår vid tiden för undertecknan­det av detta avtal eller därmed jämförlig in­komstskall eller

den huvudsakliga delen av del utdelande bolagels inkomst direkt eller indirekt här­rör från annan verksamhet än förvaltning av värdepapper och därmed likartad egen-


 


Prop. 1973:183


21


 


ties are carried on within Kenya by the company paying the dividends or by a com­pany in which it owns at least 25 per cent of ihe voting power.


dom samt verksamheten bedrives i Kenya av det utdelande bolaget eller av bolag, i vilket det äger aktier eller andelar motsvarande minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar.


 


Article IX

1.    Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Con­tracting State may be taxed in that other State.

2.    However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3.    Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State. The competent authorities of the Con­tracting States may déterminé by mutual agreement any other governmental institu­tion lo which this paragraph shall apply.

 

4,    The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right lo participate in profits, and other debt-daims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises,

5,    The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the reci­pienl of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Con­tracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-daim from which the interest arises is effectivdy connected. In such a case the provisions of Artide IV shall apply.


Artikd IX

1   §, Ränta, som härrör från en avtals-slutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,  får  beskattas   i  denna  andra  stat.

2   §. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stal från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i den­na stat men skattesatsen får därvid icke överstiga 15 procent av räntans bruttobe­lopp.

3   §, Ulan hinder av bestämmelserna i 2 § av denna artikel skall ränta, som här­rör från en avlalsslutande stat och som be­talas lill regeringen eller tiU lokal myndig­het i den andra avtalsslutande staten eller till denna andra avtalsslutande stats cen­tralbank eller till verk eller annan myndig­het som är underställd denna andra stat eller dess lokala myndighet, vara undan­tagen från beskattning i den förstnämnda avlalsslutande staten. De behöriga myndig­heterna i de avtalsslutande staterna kan ge­nom ömsesidig överenskommelse bestäm­ma annat statligt organ på vilket denna pa­ragraf skaU tillämpas,

4   §, Med uttrycket "ränta" förstås i den­na artikd inkomst av statsobligationer, andra obligationer eller skuldebrev, anting­en de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt tUl andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran liksom även all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat i vilken inkomsten uppkommer jäm­ställes med inkomst av försträckning,

5   §, Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikd tUlämpas icke, om mottaga­ren av räntan har hemvist i en avtalsslu­tande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vUken rän­tan härrör samt den fordran av vilken rän­tan härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället, I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel IV.


 


Prop. 1973:183


22


 


6.   Interest shall be deemed lo arise in a
Contracting State when a payer is that
Contracting State itself, a political sub-
division, a local authority or a resident of
that State. Where, however, the person
paying the interest, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in a Con­
tracting State a permanent establishment in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by that permanent
establishment, then such interest shall be
deemed to arise in the Contracting State in
which the permanent establishment is
situated,

7,   Where, owing to a special relationship
between the payer and the redpient or
between both of them and some other per­
son, the amount of the interest paid, having
regard to the debt-daim for which it is paid,
exceeds the amount which would have been
agreed upon by the payer and the recipienl
in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to
the last-mentioned amount; in that case, the
excess part of the payment shall remain
taxable according to the law of each Con­
tracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention,

A rticle X

1,   Royallies arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contract­ing State may be taxed in that other State,

2,   However, such royallies may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the lax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royallies,

3,   The term "royalty" as used in this Article means any royalty or other amount paid as considération for the use of, or for the privUege of using, any copyrighl, patent, design, secret process or formula, trade­mark, cinematograph films or other like properly, but does not include any royalty or other amount paid in respect of the operation of a mine, quarry or oil well or of any other extraction of natural resources.


6 §, Ränta anses härröra från en avtals­slutande stat då utbetalaren är den avlals­slutande staten själv, politisk underavdel­ning, lokal myndighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan — antingen han har hemvist i en avlalsslutande stal eller ej — har fast driftställe i en avlalsslutande stat, för vil­ket upptagits det lån som räntan avser, och räntan bestrides av det fasta driftstäl­let, anses dock räntan härröra från den avtalsslutande stat, där det fasta driftstäl­let är beläget.

7 §. Beträffande sådana fall då särskil­da förbindelser mellan utbetalaren och mot­tagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade ränte­beloppet med hänsyn lill den skuld, för vilken räntan erlägges, överstiger det be­lopp som skuUe ha avtalats meUan utbe­talaren och mottagaren, om sådana för­bindelser icke förelegat, gäller bestämmel­serna i denna artikel endast för sistnämnda belopp, 1 sådant fall beskattas överskjutan­de belopp enligt lagstiftningen i vardera avlalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

ArfikdX

1     §, Royalty, som härrör från en av­lalsslutande stat och utbetalas till person med hemvist i den andra avlalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2     §, Royaltyn får emellertid beskattas även i den avlalsslutande stal från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men därvid fär skattesatsen icke översliga 20 procent av royaltyns bruttobe­lopp,

3     §, Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slag av royalty eller annat belopp som utbetalas såsom ersätt­ning för nyttjandet av eller rätten att nytt­ja upphovsrätt, patent, mönster, hemligt re­cept eller fabrikationsmetod, varumärke, kinematografisk fUm eller rättighet eller egendom av liknande slag. Uttrycket inbe­griper däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjande av gruva, sten­brott,   oljekälla   eller  annan   naturtUlgång.


 


Prop. 1973:183


23


 


4.    The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Artide shall not apply if the recipienl of the royallies, being a resident of a Con­tracting State, has in the other Contracting State in which the royallies arise a perma­nent establishment with which the right or properly giving rise to the royallies is ef­fectivdy connected. In such a case the provisions of Article IV shaU apply,

5.    Royallies shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royallies, whether he is a resi­dent of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establish­ment in connection with which the liability lo pay the royallies was incurred and such royallies are borne by such permanent establishment, then such royallies shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situ­ated.

6.    Where, owing to a special relationship between the payer and the redpient or be­tween both of them and some other person, the amount of royallies paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipienl in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount; in that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due re­gard being had lo the other provisions of this Convention.


4    §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikel tillämpas icke, om den som uppbär royaltyn har hemvist i en avtals­slutande stat och har fast driftställe i den andra avlalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, samt den rättighet eller egendom av vUken royaltyn härflyter äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tUlämpas bestämmelserna i artikel IV,

5    §, Royalty anses härröra från en av­talsslutande stat då utbelalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myn­dighet eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar royaltyn — antingen han har hemvist i en avtals­slutande stat eller ej — har fast driftställe i en avtalsslutande stat, till vilket skyldig­heten att betala royaltyn är knuten och royaltyn bestrides av del fasta driftstället, anses dock royaltyn härröra från den av­lalsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget.

6 §, Beträffande sådana fall då särskUda förbindelser mellan utbelalaren och motta­garen eller mellan dem båda och annan person föranleder alt beloppet av utbetald royalty med hänsyn lill del nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn erlägges, överstiger del belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och motta­garen om sådana förbindelser icke förele­gat, gäller bestämmdserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lag­stiftningen i vardera avlalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.


 


Artide XI

1,    Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State,

2,    Notwithstanding the provisions of par­agraphs 1 and 2 of Article XV such man­agement or professional fees may, however, be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not


Artikd XI

1    §, Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas tUl per­son med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stal.

2    §, Ulan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 §§ av artikel XV får emellertid sådan ersättning för företagsledning eller utövan­de av fritt yrke beskattas i den avtalsslutan­de stat från vilken den härrör i enlighet med lagstiftningen i denna stat men därvid får


 


Piop. 1973:183


24


 


exceed 20 per cent of the gross amount of the management or professional fees,

3,    The term "management or professional fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the pay­ments, in considération for any services of a managerial, technical, professional or consultancy nature,

4,    The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the re­cipienl of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the management or professional fees arise a permanent establishment with which the services giving rise to the management or professional fees are effectivdy connected. In such a case the provisions of Article IV shall apply,

5,    Management or professional fees shall be deemed lo arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local author­ity or a resident of that State, Where, how­ever, the person paying the management or professional fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Con­tracting State a permanent establishment in connection with which the liabUity lo pay the management or professional fees was in­curred and such management or professional fees are borne by such permanent establish­ment, then such management or professional fees shall be deemed to arise in the Con­tracting' State in which the permanent establishment is situated.


skattesatsen icke överstiga 20 procent av er­sättningens bruttobelopp.

3    §. Med uttrycket "ersättning för före­tagsledning eller utövande av fritt yrke" förslås i denna artikel varje slag av betal­ning till person, som icke är anställd hos utbetalaren, såsom ersättning för tjänster i dennes egenskap av förelagsledare, tekniker, konsult eller annan yrkesutövare.

4    §, Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i den­na artikel tillämpas icke, om mottagaren av ersättningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra av­talsslutande staten från vUken ersättningen härrör samt de tjänster på grund varav er­sättningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället, I sådant faU tUl-lämpas bestämmelserna i artikel IV.

5 §. Ersättning för företagsledning eller utövande av fritt yrke anses härröra från en avtalsslutande stat då utbelalaren är staten själv, politisk underavdelning, lokal myndig­het eller person med hemvist i denna stat. Om den person som betalar räntan — an­tingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej — har fast driftställe i en av­talsslutande stat, till vilket skyldigheten att betala ersättningen är knuten och ersättning­en bestrides av det fasta driftstället, anses dock ersättningen härröra från den avlals­slutande stat, där det fasta driftstället är beläget.


 


Article XH

1.    Income of whatever nature derived
from real property (other than income from
mortgages or bonds secured by real pro­
perty) within a Contracting State by a resi­
dent of the other Contracting State may be
taxed in the Contracting State in which
such property is situated,

2,    Any royalty or other amount paid in
respect of the operation of a mine, oil well
or quarry or of any other extraction of
natural resources within a Contracting State


Artikd XII

1    §, Varje slag av inkomst, som person med hemvist i en avlalsslutande stat upp­bär från fastighet belägen i den andra av­lalsslutande staten (med undantag för in­komst av obligation eller annan skuldför­bindelse för vilken lämnats säkerhet i fastig­het), får beskattas i den avtalsslutande stat, där fasligheten är belägen.

2    §. Varje slag av royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjande av gruva, oljekälla, stenbrott el­ler annan naturtillgång i en avtalsslutande


 


Prop. 1973:183


25


 


lo a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State in which such a mine, oil well, quarry or other natural resources are situated.

3. The term "real property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the properly in question is situated. The term shall in any case include property accessory to real property, livestock and equipment used in agriculture and foreslry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufrucl of real property and rights to variable or fixed payments as considération for the working of, or the right lo work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as real pro­perty.


stal till person med hemvist i den andra av­lalsslutande staten, får beskattas i den av­lalsslutande stat, där ifrågavarande gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtill­gång är belägen.

3 §. Uttrycket "fastighet" har den bety­delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där fastigheten i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alllid egendom som utgör tillbehör tUl fas­tighet, levande och döda inventarier i lant­bruk och skogsbruk, rättigheter på vilka fö­reskrifterna i allmän lag angående fastighe­ter är tillämpliga, nyttjanderätt till fastighet samt rätt till föränderliga eller fasta ersätt­ningar för nyttjandet av eller rätten att nytt­ja gruva, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses icke som fastighet.


 


Artide XIII

1,    Gains from the sale, transfer or ex­change of real properly may be taxed in the Contracting State in which such property is situated,

2,    Gains derived from the sale, transfer or exchange of any capital assets other than rea! properly by a resident of a Contracting State who does not carry on a trade or business in the other Contracting State through 3 permanent estabUshmenl situated therein shall be exempt from tax in that other State,

3,    The provisions of paragraph 2 of this Artide shall not affect the right of Kenya lo le\'y according to its own law a tax on gains derived from the sale, transfer or exchange of any shares in any company incorporaled in Kenya by a person who is a resident of Sweden and has been a resident of Kenya at any time during the ten years preceding the sale, transfer or exchange.


Artikd XIII

1    §, Vinst på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av fastighet får be­skattas i den avlalsslutande stat, där egen­domen är belägen,

2    §, Vinst, som på grund av försäljning, byte eller annan överlåtelse av egendom annan än fastighet förvärvas av person som har hemvist i en avtalsslutande stat och icke bedriver rörelse från fast driftstäUe be­läget i den andra avlalsslutande staten, är undantagen från beskattning i denna andra stat,

3    §, Bestämmelserna i 2 § av denna ar­tikel berör icke Kenyas rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst på gmnd av försäljning, byte eller annan överlåtelse av aktier i bolag, som bUdals i Kenya, om över­låtelsen göres av person, som har hemvist i Sverige och som haft hemvist i Kenya under någon del av de senaste tio åren före över­låtelsen.


 


Article XIV

1, Rémunération, induding pensions, paid by, or out of funds created by, the Govern­ment of Kenya lo any individual in respect of services rendered to the Government of Kenya in the discharge of governmental functions shall be exempt from Swedish tax, if the individual is not a national of Sweden,


Artikd XIV

1 §. Ersättningar, pensioner däri inbe­gripna, som utbetalas av — eller från fon­der inrättade av — Kenyas regering tUl fy­sisk person för arbete utfört i denna rege­rings tjänst, är undantagna från svensk skatt, om personen i fråga icke är svensk medbor­gare.


 


Prop. 1973:183


26


 


2,    Rémunération paid by the Government of Sweden or pensions paid by, or out of funds created by, the Government of Sweden to any individual in respect of ser­vices rendered to the Government of Sweden in the discharge of governmental functions shall be exempt from Kenyan tax, if the individual is not ordinarUy resident in Kenya or is ordinarUy resident in Kenya solely for the purpose of rendering those services, and in either case is subject to tax Ihereon in Sweden,

3,    The provisions of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profil.

4,    For the purpose of this Artide, the term "Government" shall include any local authority of either Contracting State.

Artide XV

1.     Subject to Artides XI, XIV, XVI,
XVII, XIX and
XX an individual who is a
resident of Kenya shall be exempt from
Swedish lax on profits or rémunération in
respect of personal (induding professional)
services performed within Sweden in any
taxation year if:

(a)    he is present within Sweden for a period or periods not exceeding in the ag­gregate 183 days during that year, and

(b)   the services are performed for or on behalf of a resident of Kenya, and

(c)    the profits or rémunération are not borne by a permanent establishment which the employer has in Sweden,

2,     Subject to Artides XI, XIV, XVI,
XVII, XIX and
XX an individual who is a
resident of Sweden shall be exempt from
Kenyan tax on profits or rémunération in
respect of personal (induding professional)
services performed within Kenya in any
taxation year if:

(a)    he is present within Kenya for a period or periods not exceeding in the ag­gregate 183 days during that year, and

(b)   the sei-vices are performed for or on behalf of a resident of Sweden, and

(c)    the profits or rémunération are not


2    §. Ersättningar, som utbetalas av Sve­riges regering, och pensioner, som utbetalas av — eller från fonder inrättade av — Sve­riges regering, till fysisk person för arbete utfört i denna regerings tjänst, är undantag­na från kenyansk skatt, om personen i fråga icke är fast bosatt ("ordinarUy resident") i Kenya eller är fast bosatt i Kenya enbart för att utföra ifrågavarande arbete; i båda dessa fall gäller dock skattebefrielsen endast om personen i fråga är skattskyldig för ersätt­ningen respektive pensionen i Sverige.

3    §, Bestämmelserna i denna artikel lill­lämpas icke på ersättning för arbete, som utförts i samband med rörelse som endera avtalsslutande statens regering bedrivit i för­värvssyfte.

4    §, Vid tillämpningen av denna artikel innefattar uttrycket "regering" lokal myn­dighet i endera avlalsslutande staten,

Artikd XV

1    §, Där icke bestämmelserna i artiklarna
XI, XIV, XVI, XVII, XIX och XX föran­
leder annat, är fysisk person med hemvist i
Kenya befriad från svensk skatt på ersätt­
ning för arbete (utövandet av fritt yrke däri
inbegripet), som utföres i Sverige under nå­
got  beskattningsår,  under förutsättning att

a)    han vistas i Sverige under lidrymd el­ler tidrymder, som sammanlagt icke över­stiger 183 dagar under beskattningsåret,

b)    arbetet utföres för eller på uppdrag av person med hemvist i Kenya, och

c)    ersättningen icke såsom omkostnad be­lastar fast driftställe, som arbetsgivaren har i Sverige.

2    §, Där icke bestämmelserna i artiklarna
XI, XIV, XVI, XVII, XIX och XX föran­
leder annat, är fysisk person med hemvist i
Sverige befriad från kenyansk skatt på er­
sättning för arbete (utövandet av fritt yrke
däri inbegripet), som utföres i Kenya under
något beskattningsår, under fömtsättning
att

a)    han vistas i Kenya under tidrymd eller lidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

b)    arbetet utföres för eller på uppdrag av person med hemvist i Sverige, och

c)    ersättningen icke såsom omkostnad be-


 


Prop. 1973:183


27


 


borne by a permanent establishment which the employer has in Kenya.

3. For the purposes of this Convention, profits or rémunération for personal (in­duding professional) services performed in a Contracting Slale, shall be deemed to be income from sources within that State, and the services of an individual whose services are wholly or mainly performed in ships or aircraft operated by a resident of a Con­tracting State, shall be deemed to be per­formed in that State,


lastar fast driftställe, som arbetsgivaren har i Kenya,

3 §, Vid tUlämpningen av detta avtal an­ses ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke däri inbegripet), som utföres i en av­talsslutande stat, utgöra inkomst från källa i denna stat. Då arbetet utföres av fysisk person helt eller tiU huvudsaklig del ombord på fartyg eller luftfartyg, som användes i verksamhet utövad av person med hemvist i en avtalsslutande stat, anses arbetet vara utfört i denna stat.


 


Artide XVI

Directors' fees and similar payments de­rived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State,


Artikd XVI

Slyrelsearvoden och liknande ersättning­ar, som uppbäres av person med hemvist i en avlalsslutande stat i egenskap av styrelse­ledamot i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.


 


Artide XVII

1,   Notwithstanding the provisions of Ar­tide XV income derived by public enter­tainers, such as thealre, motion picture, radio and television arlisles, and musicians, and by athletes, from their personal activ­ities as such may be taxed in the Contrac­ting State in which those activities are exer­cised,

2,   Notwithstanding anything contained in this Convention where the services of a public entertainer or an athlete mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Con­tracting State, Ihe profils derived by that enterprise from providing those services may be taxed in the first-mentioned State,

3,   The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Artide shall not apply lo services of public entertainers and athletes, if their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State,


Artikel XVII

1  §, Utan hinder av bestämmelserna i ar­tikel XV får inkomst, som teater- eUer film­skådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker, professionella idrottsmän och lik­nande yrkesutövare förvärvar genom sin personliga verksamhet i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verk­samheten utövas,

2  §, I de fall då tjänster av yrkesutövare, som avses i 1 §, tillhandahålles i en avtals-slutande stat av förelag i den andra avtals­slutande staten, får inkomst, som företagel förvärvar genom att tiUhandahåUa tjänster­na i fråga, utan hinder av övriga bestäm­melser i detta avtal, beskattas i den först­nämnda staten,

3  §, Bestämmelserna i 1 och 2 §§ av denna artikel tillämpas icke beträffande tjänster, som ulföres av artist eller profes­sionell idrottsman, om besöket i en avlals­slutande stat helt eller till betydande del be­kostas genom bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande staten.


 


Artide XVIII

1, Subject to Artide XIV, any pension and annuity derived by an individual who is a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed in that other State,


Artikd XVIH

1 §, Där icke bestämmelserna i artikel XIV föranleder annat, får varje slag av pen­sion eller livränta, som uppbäres av fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat från källa i den andra avlalsslutande staten, beskattas i denna andra stal.


 


Prop. 1973:183


28


 


2. The term "pension" as used in this Ar­ticle means a periodic payment made in con­sidération of services rendered in the past, by way of compensation for injuries re­ceived or under ihe provisions of a public social security system.

The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full considération in money or money's worth.

Article XIX

A student or business apprentice who is present in a Contracting State for the purposes of his education or training and who is, or was immediatdy before his stay in that State, a resident of the other Con­tracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:

(i) payments made lo him by persons

residing outside that first-mentioned State

for   the   purposes   of   his   maintenance,

education or training; and

(ii) rémunération for personal services performed in that first-mentioned State provided the rémunération does not ex­ceed 9 500 Swedish Crowns or its equi­valent in Kenyan currency for any taxable year.

The benefUs under sub-paragraph (ii) shall extend only for such period of time as may be resonably or cuslomarily re­quired to complete the education or train­ing undertaken but shall in no event exceed a period of three consecutive years.


2 §, Med uttrycket "pension" förstås i denna artikel periodisk utbetalning, som ut­gör ersättning för tidigare utfört arbete el­ler för liden skada eller som utgår enligt bestämmelser om allmän socialförsäkring.

Med uttrycket "livränta" förstås ett fast­ställt belopp, som skall utbetalas periodiskt på fastställda lider under vederbörandes livstid eller under annan angiven eller fast­ställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse alt verkställa dessa utbetal­ningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller pen­ningars värde.

Artikd XIX

Studerande eller affärs- eller hantverks-praktikant, som vistas i en avlalsslutande stat för att erhålla undervisning eller utbild­ning och som har eller omedelbart före vis­telsen i denna stat hade hemvist i den andra avlalsslutande staten, är befriad från skatt i den förstnämnda staten på:

1)     belopp, som utbetalas till honom
från person med hemvist utanför den
förstnämnda staten till bestridande av
hans uppehälle, undervisning eller utbild­
ning, samt

2)        ersättning för personligt arbete, som
utföres i den förstnämnda avtalsslutande
staten,   under   förutsättning   all   ersätt­
ningen  icke under något beskattningsår
överstiger   9 500   svenska   kronor   eller
motsvarande belopp i kenyansk valuta.
Skattebefrielse enligt punkt 2) medges en­
dast för den tid, som skäligen eller vanligt­
vis åtgår för att fullborda studierna eller ut­
bildningen i fråga, men får icke i något fall
avse längre tidrymd än tre på varandra föl­
jande år.


 


Article XX

1, A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not ex­ceeding two years for the purposes of teaching or conducting research at a uni-versity, college, school or other education institution in that Contracting State and who is, or was immediatdy before such visit,  a resident of the other Contracting


Artikd XX

1 §, En professor eller lärare, som vistas i en avtalsslutande stat under en tidrymd icke överstigande två år i syfte att bedriva undervisning eller forskning vid universitet, högskola, skola eller annan undervisnings­anstalt i denna avtalsslutande stat och som har — eller omedelbart före vistelsen hade — hemvist i den andra avtalsslutande sta-


 


Prop. 1973:183


29


 


State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any rémunération for such teaching or research in respect of which he is subject lo tax in the other Contracting State,

2, This Article shall not apply lo in­come from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a spe­cific person or persons.

Article XXI

Where taxes on capital are imposed by one or both of the Contracting States the following provisions shall apply:

(a)    Capital represented by real property may be taxed in the Contracting State in which such properly is situated.

(b)    Subject lo the provisions of para­graph (a) of this Article, capital represent­ed by assets forming part of the business property employed in a permanent esta­blishment of an enterprise, may be taxed in the Contracting State in which the per­manent establishment is situated,

(c)    Ships and aircraft as well as assets, other than real property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

(d)    All other elements of capital of a
resident of a Contracting State shall be
taxable only in that State,

Article XXII

1,     Subject lo the provisions of the law
of Kenya regarding the allowance as a
credit against Kenyan lax of lax payable
in a territory outside Kenya, Swedish lax
payable under the laws of Sweden and in
accordance with this Convention, whether
directly or by déduction, in respect of in­
come from sources within Sweden shall
be allowed as a credit against any Kenyan
tax payable in respect of that income,
The credit shall not exceed the Kenyan
tax, compuled before allowing any such
credit, which is appropriate to the in­
come derived from Sweden,

2.     Where income from sources within
Kenya or capital situated therein under the
laws   of  Kenya  and   in   accordance   with


ten, är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på ersättning, som han uppbär för sådan undervisning eller forsk­ning, om ersättningen är skattepliktig i den andra avtalsslutande staten.

2 §. Denna artikel tUlämpas icke på in­komst genom forskning, om forskningen sker, icke i allmänt intresse utan företrä­desvis till gagn för en eller flera personers privata intressen.

Artikd XXI

Om skatt på förmögenhet förekommer i en avtalsslutande stat, tillämpas följan­de bestämmelser:

a)    Förmögenhet, som består av fastig­het, får beskattas i den avtalsslutande stal, där fastigheten är belägen,

b)    Med förbehåll för bestämmelsen i punkt a) av denna artikel får förmögenhet, bestående av tillgångar som är att hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett fö­relags fasta driftställe, beskallas i den av­talsslutande stat, där det fasta driftstället är beläget,

c)    Fartyg eller luftfartyg samt tillgång, som ej utgör fastighet och som är alt hän­föra lill användningen av fartyg eller luft­fartyg, beskattas endast i den avtalsslutan­de stat, där företaget har hemvist,

d)     Alla andra slag av förmögenhet, som
person med hemvist i en avlalsslutande stat
innehar, beskattas endast i denna stat,

Artikd XXH

1 §, I enlighet med kenyansk lagstiftning angående avräkning från kenyansk skatt av skatt, som utgår i annat land än Kenya, avräknas svensk skall, som enligt svensk lag och i överensstämmelse med detta av­tal utgår antingen direkt eller genom skatte­avdrag på inkomst från källa i Sverige, från kenyansk skatt på samma inkomst, Avräkningsbdoppet skall icke överstiga be­loppet av den kenyanska skatt, som utan sådan avräkning belöper på den inkomst som uppbäres från Sverige,

2 §, Om inkomst från källa i Kenya eller där belägen förmögenhet enligt kenyansk lag och i överensstämmelse med detta avtal


 


Prop. 1973:183


30


 


this Convention may be taxed in Kenya, Sweden shall allow the Kenyan tax paid in respect of such income or capital as a credit against any Swedish tax payable in respect of that income or capital, The credit in either case shall not, however, exceed that part of the Swedish income tax or capital tax, respectively, as compuled before the credit is given, which is ap­propriate to the income or capital which may be taxed in Kenya,

3,    Where under this Convention a resi­dent of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting Slale, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the re­maining income of that person, apply the råte of lax which would have been appli­cable if the income exempled from tax in accordance with this Convention had not been so exempled,

4,    For the purposes of paragraph 2 of this Artide in relation to income tax the term "Kenyan tax paid":

(a)    shall be understood lo mean payments
made in respect of the tax allocated to
Kenya in any assessment in accordance
with Section 88 (2) of the Easl African
Income Tax Management Act;

(b)     shall be deemed to include any
amount which would have been payable
as Kenyan lax for any year but for:

(i) any investment déduction granled under paragraph 27 of the Second Schedule of the Easl African Income Tax Management Act, or

(ii) the lower corporation råte of in­come tax provided by paragraph 2 of the Second Schedule of the Income Tax (Allowances and Råtes) (No, 2) Act, 1971, or

(Ui) any other provision which may subsequentiy be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree lo be for the purpose of economic development.

The provisions of sub-paragraphs (b) (i) and (ii) shall apply for the first ten years


får beskattas i Kenya, avräknas i Sverige kenyansk skatt på inkomsten eller förmö­genheten från svensk skatt på samma in­komst eller förmögenhet. Avräkningsbe-loppet skall dock icke överstiga den del av svensk inkomstskatt respektive förmögen­hetsskatt, som ulan sådan avräkning belö­per på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas i Kenya,

3    §, Om person med hemvist i en av­talsslutande stat enligt detta avtal är be­friad från skatt i denna stat på inkomst som uppbäres från den andra avlalsslutan­de staten, får den förstnämnda avtalsslu­tande staten vid beräkning av skall på ifrå­gavarande persons övriga inkomster till-lämpa den skattesats som skulle ha varit tillämplig, om skattebefrielse enligt detta avtal  icke  hade medgivits  för inkomsten.

4    §. Vid tillämpning av 2 § av denna artikel i fråga om inkomstskatt anses ut­trycket "kenyansk skatt på inkomsten"

 

a)    åsyfta betalningar av sådan skatt som är hänförlig tUl Kenya vid taxering i en­lighet med paragraf 88 punkt 2 i den öst­afrikanska inkomstskattelagen ("Easl Afri­can Income Tax fvlanagement Act"),

b)    omfatta belopp som skulle ha utta­gils som kenyansk skatt under ett år, om icke

 

1)    investeringsavdrag medgivits enligt paragraf 27 i bihang 2 till den östafri­kanska inkomslskattelagen,

2)    den lägre inkomstskallesals för bo­lag, som föreskrives i paragraf 2 i bi­hang 2 lill 1971 års inkomstskattelag nr 2 beträffande avdrag och skattesatser ("Income Tax (Allowances and Råtes) (No, 2) Act, 1971") tillämpats, cUer

3)    skattebefrielse eller skattenedsätt­ning medgivits i enlighet med bestäm­melser härom, som senare kan komma att införas i lagstiftningen och som en­ligt överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avlalsslutande sta­tema har till syfte att främja ekonomisk utveckling.

Bestämmelserna i punkt b) 1 och 2 lill­lämpas beträffande de första tio åren, un-


 


Prop. 1973:183


31


 


for which this Convention is effective, but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to déterminé whether this period shall be extended.


der vilka detta avtal är tiUämpligt, men de behöriga myndigheterna i de avlalsslutande staterna kan överlägga med varandra i syfte att bestämma om denna tidrymd skall utsträckas.


 


Article XXIII

1,   The nalionals of a Contracting State shall not be subjected in the other Con­tracting State to any taxation or any re­quirement connected Iherewith which is other or more burdensome than the taxa­tion and connected requirements to which nalionals of that other State in the same circumstances are or may be subjected,

2,   The term "nalionals" means:

 

(a)    All individuals who are citizens of a Contracting State; and

(b)   All legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State,

 

3,   The taxation on a permanent estab­lishment which an enterprise of a Con­tracting Slale has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities, This paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant lo residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation pur­poses on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents,

4,   Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Con­tracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected Iherewith which is other or more burden­some than the taxation and connected re­quirements to which other similar enter­prises of that first-mentioned State are or may be subjected,

5,   In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description.


Artikd XXHl

1     §, Medborgare i en avtalsslutande stat
skall icke i den andra avtalsslutande staten
bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning eller där­
med sammanhängande krav som med­
borgare i denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli underkastade,

2  §,   Uttrycket   "medborgare"   betyder:

a)     Fysisk person, som är medborgare i en avtalsslutande stat,

b)    Juridisk person och annan samman­slutning, som bildals enligt gällande lag­stiftning i en avtalsslutande stat,

3      §, Beskattningen av fast driftställe,
som företag i en avtalsslutande stat har i
den andra avlalsslutande staten, skall i den­
na andra stat icke vara mindre fördelaktig
än beskattningen av förelag i denna stal
som bedriver samma verksamhet. Denna
bestämmelse skall icke anses medföra för­
pliktelse för en avtalsslutande stat alt med­
ge personer med hemvist i den andra av­
lalsslutande staten sådana personliga av­
drag vid beskattningen, skattebefrielse eller
skattenedsältningar, som medges personer
med hemvist i den förstnämnda staten på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt
mot famUj,

4     §, Företag i en avtalsslutande stat, vU­
kas kapital helt eller delvis äges eller kon­
trolleras, direkt eller indirekt, av en eUer
flera personer med hemvist i den andra av­
lalsslutande staten, skall icke i den först­
nämnda avtalsslutande staten bli föremål
för någon beskattning eller något därmed
sammanhängande krav, som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning
eller därmed sammanhängande krav, som
andra liknande företag i denna förstnämn­
da stat är eller kan bli underkastade.

5      §. I denna artikel åsyftar uttrycket
"beskattning" skatter av varje slag och be­
skaffenhet.


 


Prop. 1973:183


32


 


Alt ide XXIV

1,   Any taxpayer who shows that the action of the taxation authorities of one or both of the Contracting States has resulted or will result in taxation which is contrary to the provisions of this Convention, may lodge a daim with the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, Should the daim be upheld, that competent authority may come to an agree­ment with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of such taxation,

2,   The competent authorities of the Con­tracting States may likewise come to an agreement for the purpose of overcoming double taxation in cases not otherwise pro­vided for by this Convention, as well as in cases where the interpretation or the ap­plication of this Convention gives rise to difficullies or doubls,

3,   The competent authorities of the Con­tracting States may also communicate di­rectly with each other in order to propose changes in any of the Artides of this Con­vention,


Artikd XXIV

1    §, Skattskyldig, som visar alt åtgärd som vidtagits av beskattningsmyndigheterna i en av de avtalsslutande statema eller i båda dessa stater medfört eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande be­skattning, kan göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avlals­slutande stat, där han har hemvist. Anses framställningen gmndad, kan denna behö­riga myndighet träffa överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra av­lalsslutande staten i syfte att undvika sådan beskattning,

2    §, De behöriga myndigheterna i de av­lalsslutande staterna kan likaledes träffa överenskommelse i syfte att undvika dub­belbeskattnmg i sådana fall, som ej omfat­tas av detta avtal, saml i fall där svårighe­ter eller tvivel föreligger beträffande avta­lels tolkning eller tillämpning,

3    §, De behöriga myndigheterna i de av­lalsslutande staterna kan även träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att föreslå ändringar i artiklarna i delta avtal.


 


Article XXV

The competent authorities of the Con­tracting States shall arrange for the ex­change of such information (being infor­mation which is al their disposal under their respective taxation laws in the normal course of administration) as is necessary for carrying out the provisions of the present Convention or preventing fraud or fiscal evasion in relation lo the taxes which are the subject of the Convention, Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disdosed to any persons other than those concerned with the assessment and collection of or the hearing of appeals in relation to the taxes which are the subject of the Convention, No information as aforesaid shall be ex­changed which would disdose any trade, business, industrial or professional secret or trade process, or information, the dis-closure of which would be contrary to public policy.


Artikd XXV

De behöriga myndigheterna i de avlals­slutande staterna skall ombesörja att utbyte sker av sådana upplysningar, som enligt re­spektive skattelagstiftning står till dessa myndigheters förfogande under deras sed­vanliga tjänsteutövning och som är nödvän­diga för alt tUlämpa bestämmelserna i det­ta avtal eller för att förebygga bedrägeri el­ler undandragande av skatt i fråga om de skatter som avses i detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får icke yppas för andra personer än dem, som handlägger taxering och uppbörd av de skatter som avses i delta avtal eller avgör besvär i anslutning därtill. Utbyte får icke ske av sådana upplysningar som skuUe röja handels-, affärs-, industri -eller yrkes­hemlighet eller i näringsverksamhet använt förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot aUmänna hänsyn.


 


Prop. 1973:183


33


 


Artide XXVI

1,   This Convention shall come into force on the date on which the last of all such things shall have been done in Sweden and Kenya as are necessary lo give the Con­vention the force of law in Sweden and Kenya respectively. In the case of Sweden the Convention shall be ratified,

2,   The Contracting States shall notify each other of the completion of the re­quirements mentioned in paragraph 1 of this Article, Such notifications shall be ex­changed at Stockholm as soon as possible,

3,   This Convention shall enter into force upon the exchange of such notifications and shall have effect:

(a) in Sweden:

(i) in respect of coupon tax on divi­dends which are payable on or after 1st January, 1973;

(ii) in respect of sailors' tax and lax on public entertainers on income which is derived on or after Isl January, 1973;

(iii) in respect of other taxes on income which is assessed in the year 1974 and subsequent years; and

(iv) in respect of capital which is as­sessed in the year 1974 and subsequent years,

(b) in Kenya:

in respect of Kenyan tax for any year, year of income or year of assessment be­ginning on or after 1st January, 1973,

Article XXVII

The present Convention shall continue in effect indefinilely but either of the Con­tracting States may, on or before the thir­tieth day of June in any calendar year be­ginning after the expiration of five years from the date of its entry into force, give lo the other Contracting State, through the diplomatic channel, written notice of ter­mination and, in such event, the present Convention shall cease lo be effective in respect of income arising on or after 1st January next following the year in which such notice is given; and as regards the Swedish Slale capital tax, in respect of tax assessed in or after the second calendar year next following that in which such notice is given.


Artikd XXVI

1 §. Detta avtal träder i kraft när den sista av de åtgärder vidtagits i Sverige och Kenya som enligt lagstiftningen i respektive stat fordras för alt avtalet skall bli gällande. Beträffande Sverige skall avtalet ratificeras.

2    §, De avtalsslutande staterna underrät­tar varandra när åtgärder enligt 1 § av den­na artikel vidtagits. Sådana meddelanden utväxlas i Stockholm snarast möjligt,

3    §, Avtalet träder i kraft med utväx­lingen av sådana meddelanden och tiUäm­pas:

a) I Sverige:

1)    Beträffande kupongskatt på utdel­ning, som förfaller till betalning den 1 ja­nuari 1973 eller senare,

2)    beträffande sjömansskatt och bevill­ningsavgift för vissa offentliga förestäU­ningar på inkomst, som förvärvas den 1 januari 1973 eller senare,

3)    beträffande övriga skatter på in­komst, som taxeras år 1974 eller senare år, och

4)    beträffande förmögenhet, som taxe­ras år 1974 eUer senare år.

b) I Kenya:

Beträffande kenyansk skatt för varje år, inkomstår eller beskattningsår som börjar den 1 januari 1973 eller senare.

Artikel XXVII

Detta avtal förblir i krafl ulan tidsbe­gränsning men envar av de avlalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni un­der ett kalenderår som börjar efter utgången av femte året räknat från dagen för ikraft­trädandet — på diplomatisk väg skriftiigen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutan­de staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari närmast efter det år då uppsägningen skedde eller senare, samt, såvitt avser den svenska statliga för­mögenhetsskatten, beträffande skatt som ut­går på grund av taxering andra kalender­året efter del uppsägningen skedde eller se­nare år.


 


Prop. 1973:183


34


 


In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the present Convention and have affixed there­to their seals.


Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, under­tecknat detta avtal och försett det med sina sigUl,


 


Done at Nairobi on this Iwenty-eighth day of June, 1973, in duplicate in the En­glish'language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

C.-G. Crafoord Ambassadör of Sweden

For the Government of the Republic of Kenya

Mtvai Kibaki

Minister for Finance and Planning


Som skedde i Nairobi den 28 juni 1973 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

C.-G. Crafoord Sveriges sändebud

För Republiken Kenyas regering

Mwai Kibaki

Finans- och planeringsminister


riARCiJS BOKTR. STOCKHOLM 1973     730561