Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition till riksdagen                               Prop. 1973:1

angående

STATSVERKETS TILLSTÅND OCH BEHOV

1973/74

Jämlikt grundlagens bud avger Kungl. Maj:t härmed proposition an­gående statsverkets tiUstånd och behov under budgetåret 1973/74.

Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet angående statsverkspropositionens justering vill Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att godkänna i protokollet berörda förslag och alltså uppta statsverkets in­komster och utgifter i enlighet med följande förslag till riksstat.

1    Riksdagen 1973.1 saml. Nr 1.


 


Prop. 1973: 1 Statsverkets tillstånd och behov

Riksstat för budgetåret 1973/74

TOTALBUDGETEN


A Skatter, avgifter, m. m.:

I    Skatter

II    Uppbörd i statens verksamhet

in     Diverse inkomster

B Inkomster av statens kapitalfonder:

I   Statens affärsverksfonder

II    Riksbanksfonden

in     Statens allmänna fastighetsfond

IV    Försvarets fastighetsfond

V   Statens utlåningsfonder

VI    Fonden för låneunderstöd

VII    Fonden för statens aktier

Vni     Fonden för beredskapslagring

IX    Statens pensionsfonder

X   Diverse kapitalfonder


53 065 700 000 1 269 585 000 717 000 000  55 052 285 000

762 300 000

200 000 000

314 239 000

124 874 000

746 289 000

75 327 000

21 079 000

79 200 000

93 330 000

61 856 000

3 478 494 000


 


1 624 501 000 329 539 000

C Beräknad övrig finansiering:

I   Avskrivningar och övriga kapitalmedel inom

kapitalfonderna: Statens affärsverksfonder Övriga kapitalfonder n   Övrig kapitalåterbetalning


1 954 040 000 28 632 000


1 982 672 000


 


Underskott


Summa kr. 60 513 451 000

5 733 446 000 Summa kr. 66 246 897 000


 


Prop. 1973:1 Statsverkets tillstånd och behov

TOTALBUDGETEN (FORTS.)


A Utgiftsanslag:

I

Kungl. hov- och slottsstatema

n

Justitiedepartementet

m

Utrikesdepartementet

TV

Försvarsdepartementet

V

Socialdepartementet

VI

Kommunikationsdepartementet

VII

Finansdepartementet

vni

Utbildningsdepartementet

DC

Jordbruksdepartementet

X

Handelsdepartementet

XI

Inrikesdepartementet

xn

Civildepartementet

xm

Industridepartementet

XIV

Oförutsedda utgifter

XV

Riksdagen och dess verk m. m,

XVI

Riksgäldsfonden

10 371 000 2 658 828 000 1 814 669 000 7 549 950 000

20 247 763 000 4 729 462 000 4 741 601 000

10 173 707 000

1 332 957 000

300 981000

6 731533 000

1 067 647 000
1739 418 000

1 000 000 97 010 000

2 500 000 000  65 696 897 000

B Beräknad övrig medelsförbrukning:

I   Minskning av anslagsbehållningar                              400 000 000

II   Ökad disposition av rörUga krediter                            150 000 000       550 000 000

Summa kr. 66 246 897 000


 


Prop. 1973:1 Statsverkets tillstånd och behov


DRIFTBUDGETEN

A Skatter, avgifter, m. m.:

I   Skatter Uppbörd i

n m

statens verksamhet Diverse inkomster


53 065 700 000 1 269 585 000 717 000 000   55 052 285 000


 


B Inkomster av statens kapitalfonder:

I  Statens afifärsverksfonder

n   Riksbanksfonden

in   Statens allmänna fastighelsfond

rV   Försvarets fastighetsfond

V  Statens utlåningsfonder

VI   Fonden för låneunderstöd

Vn   Fonden för statens aktier

Vin    Fonden för beredskapslagring

IX   Statens pensionsfonder

X   Diverse kapitalfonder


762 300 000

200 000 000

314 239 000

124 874 000

1 746 289 000

75 327 000

21 079 000

79 200 000

93 330 000

61 856 000


3 478 494 000


Summa hikomster på driftbudgeten  58 530 779 000

Summa kr. 58 530 779 000


 


Prop. 1973: 1 Statsverkets tillstånd och behov

DRIFTBUDGETEN (FORTS.)

A Egentliga statsutgifter:

I   Kungl. hov- och slottsstatema                                                              10 371 000

II   Justitiedepartementet                                                                    2 492 427 000

m   Utrikesdepartementet                                                                        1 804 408 000

IV   Försvarsdepartementet                                                                  7 238 049 000

V   Socialdepartementet                                                                       20 203 076 000

VI   Kommunikationsdepartementet                                                          3 302 561 000

Vn   Finansdepartementet                                                                        4 343 461 000

Vm   Utbildnmgsdepartementet                                                                  9 482 124 000

IX   Jordbruksdepartementet                                                                   1 280 836 000

X   Handelsdepartementet                                                                       227 581 000

XI   Inrikesdepartementet.                                                                       3 664 532 000

xn   Civildepartementet                                                                            1 037 197 000

xm   Industridepartementet                                                                          395 618 000

XIV   Oföratsedda utgifter                                                                             1 000 000

XV   Riksdagen och dess verk m. m.                                       97 010 000  55 580 251 000

B Utgifter för statens kapitalfonder:

I   Riksgäldsfonden                                                                          2 500 000 000

II   Avskrivning av nya kapitalinvesteringar                                             981 074 000

ni   Avskrivning av oreglerade kapitahnedelsförluster                1 000 000    3 482 074 000

Summa utgifter på driftbudgeten     59 062 325 000

Beräknat underskott på statsregleringen:

Underskott av mkomster                                                                         531 546 000

Därav:

Avsättning till budgetutjämningsfonden av kommimal-

skattemedel                                                                                            25 000 000

Beräknat underskott på statsregleringen                                                        506 546 000

Summa kr. 58 530 779 000


 


Prop. 1973:1 Statsverkets tillstånd och behov

KAPITALBUDGETEN

Länemedel                                                                                         4 651 900 000

Summa kr.   4 651900 000


 


Prop. 1973:1 Statsverkets tillstånd och behov


KAPITALBUDGETEN (FORTS.)

I   Statens affärsverksfonder:

Postverkets fond Televerkets fond Statens järnvägars fond Luftfartsverkets fond Fabriksverkens fond Statens vattenfallsverks fond Domänverkets fond

n   Statens allmänna fastighetsfond ni   Försvarets fastighetsfond IV   Statens utlåningsfonder V   Fonden för låneunderstöd vn   Fonden för förlag till statsverket VIII   Fonden för beredskapslagring IX   Diverse kapitalfonder:

Statens vägverks förrådsfond

Sjöfartsverkets fond

Fonden för Södertälje kanalverk

Statens datamaskinfond

Jordfonden

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap


28 898 000

— 22 300 000

81 100 000

50 199 000

—2 000 000

892 999 000

4 221 000

—9 501 000

28 536 000

3 500 000

64 000 000

1000

—1 062 000


1033 117 000

395 961 000

56410 000

2 809 070 000

245 050 000

30 450 000

26 000 000

85 474000


4 681 532 000


Avgår kapitalåterbetalning:

Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels-förluster övrig kapitalåterbetalning


1000 000 28 632 000


29 632 000


 


Stockholms slott den 3 januari 1973

GUSTAF ADOLF


Summa kr.   4 651 900 000

G.E. STRÄNG


 


Prop. 1973:1

Inkomster på driftbudgeten

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1973/74

A Skatter, avgifiter, m. m. I   Skatter:

1  Skatt på inkomst, förmögenhet
och rörelse:

a  Skatt på inkomst och förmö­
genhet m. m., bevillning
           21 300 000 000

b  Kupongskatt, bevillning                20 000 000

c   Utskiftnhigsskatt och ersätt­
ningsskatt, bevillning
                    2 000 000

d  Skogsvårdsavgifter, éev////7;«.?-     11700 000

e   Bevillningsavgifter för särskil­
da förmåner och rättigheter,
bevillning
                                      3 000 000

f   Arvsskatt och gåvoskatt,

bevillning                                   280 000 000

g  Lotterivinstskatt, ievii/ww            135 000 000

h Stämpelskatt och stämpel­
avgift, bevillning
                        345 000 000   22 096 700 000

Automobilskattemedel:

a  Fordonsskatt, bevillning            1 330 000 000

b  Bensin- och brännoljeskatt,

bevillning                                 2139 000 000    3 469 000 000

Allmän arbetsgivaravgift,

bevillning                                                           4 515 000 000

4  Tullar och acciser:

a  Tulhnedel, bevillning                   895 000 000

b  Mervärdeskatt, bevillning         14 000 000 000

c   Särskilda varuskatter, be­
villning
                                      336 000 000

d Omsättningsskatt på motor­
fordon, bevillning
                       520 000 000

e   Tobaksskatt, bevillning             1 827 000 000

f   Rusdrycksförsäljningsmedel
av partihandelsbolag, bevill­
ning
                                           40 000 000

g  Rusdrycksförsäljningsmedel
av detaljhandelsbolag, bevill­
ning
                                           51 000 000

h  Skatt pä sprit, bevillning            2 200 000 000

i   Skatt på vin, bevillning                 390 000 000


 


Prop. 1973:1                                                                                  9

j Skatt på malt- och läske­
drycker, bevillning
                       649 000 000

k Energiskatt, bevillning                1 155 000 000

1 Särskild skatt på motor­
bränslen, bevillning
                     781 000 000

m Skatt på annonser och
reklam, bevillning
                          91 000 000

n Skatt på spel, bevillning                  50 000 000 22 985 000 000  53 065 700 000

n    Uppbörd i statens verksamhet:

1   Expeditionsavgifter                                                79 150 000

2   Bidrag till kostnader för poUs-, domstols- och uppbördsväsendet m. m.  75 600 000

3   Vattendomstolsavgifter                                              1 000 000

4   Inkomster vid kriminalvården                                     3 600 000

5   Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkrings-rådet      14 000 000

6   Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen            9 850 000

7   Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium              1 713 000

8   Inkomster vid karolinska sjukhuset                             192 000 000

9   Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol­missbrukare 400 000

10   Inkomster under anslaget kostnader för viss

utbildning av handikappade                                        1 240 000

11 Inkomster vid arbetarskyddsslyrelsen                            1 575 000

12         Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds-styrelsens och yrkesinspektionens verksamhet  17 700 000

13    Inkomster vid statens vägverk, att tillföras automobilskattemedlen         1 500 000

14      Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att

tillföras automobilskattemedlen                                23 800 000

15        Körkortsavgifter                                                    40 000 000

16        Avgifter för registrering av motorfordon                        50 000 000

17        Försäljning av sjökort                                               2 400 000

18        Fyravgifter                                                              84 000 000

19        Lotsavgifter                                                          22 500 000

20        Skeppsmätnmgsavgifter                                              1 700 000

21 Fartygsinspektionsavgifter m. m.                                   3 600 000

22        Inkomster vid Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut                                                 19 300 000

23        Inkomster vid statens geotekniska institut                      3 900 000

24        Ersättning för visst värderingsförfarande                         40 000

25        Pensionsmedel m. m.                                                277 000 000

26        Inkomst av myntnuig m, m,                                       50 000 000

27        Bidrag till bankinspektionen                                       4 905 000

28        Bidrag för revision av sparbankerna                               950 000

29        Bidrag till försäkringsmspektionen                              3 177 000

30        Ersättning för kilometerräknarapparatur                      37 000 000

31        Avgifter för granskning av biograffihn                             275 000

32        Inkomster vid riksantikvarieämbetet                             4 901 000

33        Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning

inom skolväsendet                                                     1 000 000

34   Inkomster vid statens maskinprovningar                          600 000


 


Prop. 1973:1


10


 


35        Inkomster vid lantbruksnämnderna

36        Inkomster vid statens jordbruksnämnd

37        Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt

38        Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.

39        Inkomster vid statens lantbrukskemiska labora­torium

40        Avgifter vid köttbesiktning

41        Inkomster vid statens livsmedelsverk

42        Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt

43        Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-tillverkningen

44        Inkomster av statens gruvegendom

45        Inkomster vid patent- och registreringsväsendet

46        Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register

47        Exekutionsavgifter

48        Restavgifter

49        Inkomster vid statens planverk

50        Inkomster vid Sveriges geologiska undersökning

51 Inkomst av justering och ädelraetallkontroll

52        Tillsyn av atomenergianläggningar m. m.

53        Ersättning för vissa komplementkostnader vid vissa myndigheter m, m.

III   Diverse inkomster:

1   Bötesmedel

2   Totalisatormedel

3   Tipsmedel

4   Lotlerimedel

5   Övriga diverse inkomster


4 000 000

1  100 000 6 300 000

2  245 000

1 450 000 8 100 000

1 500 000

4 400 000

191 000 29 000 000 45 900 000

2 800 000
19 500 000
62 000 000

1 900 000
760 000

5 000 000

2 202 000

40 861 000     1 269 585 000

87 000 000

96 000 000

285 000 000

189 000 000

60 000 000

717 000 000


55 052 285 000


B   Inkomster av statens kapitanonaer I    Statens affärsverksfonder:

1   Postverket

2   Televerket

3   Statens järnvägar

4   Luftfartsverket

5   Förenade fabriksverken

6   Statens vattenfallsverk

7   Domänverket

II   Riksbariksfonden

ni   Statens allmänna fastighetsfond:

1   Slottsbyggnademas         delfond

2   Kriminalvårdsstyrelsens

3   Beskiclcningsfastighetemas

4   Karolinska sjukhusets

5   Akademiska sjukhusets

6   Byggnadsstyrelsens

7   Generaltullstyrelsens

rV Försvarets fastighetsfond


18 800 000

158 000 000

6 000 000

26 000 000

500 000

530 000 000

23 000 000

1000

12 999 000

9 169 000

37 083 000

9 469 000

245 258 000

260 000


762 300 000 200 000 000

314 239 000 124 874 000


 


Prop. 1973:1


11


 


V   Statens utlåningsfonder:

1   Utrikesförvaltnmgens lånefond                                       105 000

2   Biståndsförvaltnungens lånefond                                     50 000

3   Statens bosättningslånefond                                       10 000 000

4   Vattenkraftslånefonden                                                 265 000

5   Luftfartslånefonden                                                  2 800 000

6   Statens lånefond för den mindre skeppsfarten                  1 700 000

7   Statens lånefond för universitetsstudier                           600 000

8   Allmänna studielånefonden                                        25 000 000

9   Lånefonden för studentkårlokaler                                     75 000

 

10        Jordbrukets lagerhusfond                                               60 000

11 Jordbrukets maskinlånefond                                           250 000

12        Statens sekundäriänefond för jordbrukare                          11 000

13 Fonden för supplementär jordbrukskredit                            1 000

14        Kraftledningslånefonden                                                75 000

15        Egnahemslånefonden                                                1000 000

16        Statens avdikningslånefond                                         1 600 000

17        Fiskerilånefonden                                                       1 300 000

18        Lånefonden till främjande av beredning och

avsättning av fisk m. m.                                                  70 000

19        Skogsväglånefonden                                                     40 000

20   Statens hantverks- och industrilånefond                        21 500 000

21        Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre

bemedlade, bamrika familjer                                            910 000

22   Lånefonden för främjande av bostadsbyggande

på landsbygden                                                             1 000

VI

23        Lånefonden för bostadsbyggande                        1 660 000 000

24        Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder            2 375 000

25         Lånefonden för maskinanskaffning mom bygg­nadsindustrin 1 100 000

26        Länefonden för kommunala markförvärv                        12 900 000

27        Lånefonden för aUmänna samlmgslokaler                        2 400 000

28        Övriga utiåningsfonder                                                 101 000

 

Fonden för låneunderstöd:

 

1 Statskontorets                   delfond

14 000 000

2 Arbetsmarknadsstyrelsens     "

60 000 000

3 Bostadsstyrelsens                  "

372 000

4 Riksbankens

30 000

5 Riksgäldskontorets

925 000

Vn   Fonden för statens aktier

Vin   Fonden för beredskapslagring


1 746 289 000

75 327 000 21 079 000 79 200 000


 


DC   Statens pensionsfonder:

1   Folkpensioneringsfonden

2   Civila tjänstepensionsfonden

3   Militära tjänstepensionsfonden


69 500 000

2 210 000

225 000


 


Prop. 1973:1                                                                                12

6 750 000

 

14 600 000

 

45 000

93 330 000

3 060 000

 

58 796 000

61856 000

3 478 494 000

4   Allmänna familjepensionsfonden

5   Statens pensionsanstalts pensionsfond

6   Pensionsfonden för vissa riksdagens verk

X   Diverse kapitalfonder:

1   Fonden för kreditgivning till utlandet

2   Övriga diverse kapitalfonder


Summa kr. 58 530 779 000


 


Prop. 1973:1


13


Bilaga 1

till Specifikation av

inkomsterna på driftbudgeten

Förslag till

stat för statens allmänna fastighetsfond

för budgetåret 1973/74

Inkomster

A    Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:


1 2 3 4 5 6 7

B

1

2 3 4

Slottsbyggnademas          delfond

Kriminalvårdsstyrelsens

Beskickningsfastighetemas

Karolinska sjukhusets

Akademiska sjukhusets

Byggnadsstyrelsens

Generaltullstyrelsens

Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden:

delfond

Slottsbyggnadernas Kriminalvårdsstyrelsens Beskickningsfastighetemas KaroUnska sjukhusets

6      Byggnadsstyrelsens

7      Generaltullstyrelsens

C   Diverse inkomster:

delfond

1      Slottsbyggnademas

2      Kriminalvårdsstyrelsens

3      Beskickningsfastighetemas

4      KaroUnska sjukhusets

5      Akademiska sjukhusets

6      Byggnadsstyrelsens

7      Generaltullstyrelsens


9 600 000 25 500 000 40 850 000 45 802 000 16 215 000 669 000 000

9 569 000

816 536 000

 

700 000

 

1 499 000

 

640 000

 

4160 000

 

28 000 000

 

190 000

35 189 000

101 000

 

1000

 

1000

 

1000

 

1 302 000

 

9 532 000

 

1000

10 939 000

Summa kr.

862 664 000


 


Prop. 1973:1


14


Utgifter

A    Reparations- och underhållskostnader m. m..

 

1    Slottsbyggnademas

delfond, förslagsvis

10 400 000

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

 

10 203 000

 

3   Beskickningsfastighetemas

"     , förslagsvis

9 040 000

 

4   Karolinska sjukhusets

 

8 000 000

 

5   Akademiska sjukhusets

 

3 496 000

 

6   Byggnadsstyrelsens

"    , förslagsvis

160 600 000

 

7   Generaltullstyrelsens

 

227 000

201 966 000

B    Avsättning till värdeminskningskonto:

 

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

delfond, förslagsvis

2 998 000

 

3   Beskickningsfastighetemas

 

932 000

 

4   Karolinska sjukhusets

 

2 680 000

 

5   Akademiska sjukhusets

 

4 551 000

 

6   Byggnadsstyrelsens

 

41 674 000

 

7   Generaltullstyrelsens

 

73 000

52 908 000

C    Hyres- och arrendeutgifter

m. m.:

 

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

delfond, förslagsvis

800 000

 

3   Beskickningsfastighetemas

 

22 350 000

 

4   Karolinska sjukhusets

 

2 200 000

 

5   Akademiska sjukhusets

 

1000

 

6   Byggnadsstyrelsens

 

259 000 000

 

7   Generaltullstyrelsens

 

9 200 000

293 551 000

överskott att tillföras riksstatens driftbudget:

 

 

1    Slottsbyggnademas

delfond

1000

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

 

12 999 000

 

3   Beskickningsfastighetemas

 

9 169 000

 

4   Karolinska sjukhusets

 

37 083 000

 

5   Akademiska sjukhusets

 

9 469 000

 

6   Byggnadsstyrelsens

 

245 258 000

 

7   Generaltullstyrelsens

 

260 000

314 239 000

 

 

Summa kr.

862 664 000


 


Prop. 1973:1


15


Bilaga 2

till Specifikation av

inkomsterna på driftbudgeten

Förslag till

stat för försvarets fastighetsfond

för budgetåret 1973/74


Inkomster

A   Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:

1      Befästningars delfond

2      Kasernbyggnaders delfond

3      Försvarets forskningsanstals delfond

B   Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden:

1       Befästningars delfond

2       Kasernbyggnaders delfond

C  Inkomster av övnings- och skjutfält:

1       Befästningars delfond

2       Kasernbyggnaders delfond

D  Diverse inkomster:

1       Befästningars delfond

2       Kasernbyggnaders delfond

3       Försvarets forskningsanstalts delfond


 

107 752 000

 

281954 000

 

9 092 000

398 798 000

430 000

 

8 600 000

9 030 000

300 000

 

6 000 000

6 300 000

1 209 000

 

12 500 000

 

633 000

14 342 000

Summa kr.

428 470 000


 


Utgifter

A   Reparations- och underhållskostnader m. m.:

1       Befästningars delfond

2       Kasernbyggnaders delfond

3       Försvarets forskningsanstalts delfond

B  Avsättning till värdeminskningskonto:

1       Befästningars delfond, förslagsvis

2       Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis

3       Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis


 

11 260 000

 

159 170 000

 

1 547 000

237 977 000

6 969 000

 

19 800 000

 

991 000

27 760 000


 


Prop. 1973:1                                                                               18


II.  Justitiedepartementet

A   Justitiedepartementet m. m.

1      Statsrådsberedningen, förslagsanslag

2      Justitiedepartementet, förslagsanslag

3      Svensk författningssamling, förslagsanslag

4      Justitiekanslern, förslagsanslag

5      Lagberedningen, reservationsanslag

6      Fideikommissnämnden, förslagsanslag

7      Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter, förslagsanslag

8      Kommittéer m. m., reservationsanslag

9      Centralnämnden för fastighetsdata, förslagsanslag

 

10            Efterutbildning inom justitiedepartementets verksam­hetsområde, reservationsanslag

11  Extra utgifter, reservationsanslag

12            Ersättning för personskador på grund av brott, för­slagsanslag

13           Information om lagstiftning, m. m. reservationsanslag


 

3 900000

14140000

1900000

1220000

275 000

270000

72 000

11000000

13 790 000

500 000

800000

1000000

1 250 000

50117 000


B    Polisväsendet

1    Rikspolisstyrelsen, förslagsanslag, varav 5 200 000 kr.

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                88 500 000

Polisverket:

27 000 000

 

61 750 000

 

43 500 000

 

1900 000

134 150 000

1 196 800 000

 

13 000 000

1 209 800 000

 

5 230 000

 

1000

 

1 000 000

 

1 438 681 000

2             Inköp av motorfordon m. m,, reservationsanslag, varav 19 700 000 kr, att avräknas mot automobil­skattemedlen

3             Underhåll och drift av motorfordon m. m., förslags­anslag, varav 34 300 000 kr. att avräknas mot auto­mobilskattemedlen

4            Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda­gande av brott mot rikets säkerhet m. m., förslags­anslag

5            Diverse utgifter, förslagsanslag

Lokala polisorganisationen:

6             Förvaltningskostnader, förslagsanslag, varav 275 265 000 kr. att avräknas mot automobilskatte­medlen

7             Utrustning, reservationsanslag, varav 2 695 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen

 

8      Statens kriminaltekniska laboratorium, förslagsanslag

9      Polisenheter med särskild budget, förslagsanslag 10   Imredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg, re­servationsanslag


 


Prop. 1973:1                                                                                                            19

C    Åklagarväsendet

1      Riksåklagaren, förslagsanslag                                                                                           3 475 000

2      Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, förslags­anslag                                              84 250 GOD

87 725 000

11290 000

10 878 000

180 000

22 456 000

41 500 000

246 650 000

18 100 000

4100 000

2 600 000

6 754 000

364 508 000

*82 787 000

25 350 000

319 170 000

59 210 000

1500 000

2 000 000

2 525 000

535 000

100 000

1000

D     Domstolarna

1       Högsta domstolen, förslagsanslag

2       Regeringsrätten, förslagsanslag

3       Regeringsrättens årsbok, förslagsanslag

4       Kammarrätterna, förslagsanslag

5       Hovrättema, förslagsanslag

6       Tingsrätterna, förslagsanslag

7       Ersättningar till nämndemän m. m., förslagsanslag

8       Utrustning till domstolar m, m,, reservationsanslag

9   Blanketter m. m. för domstolsväsendet, förslagsanslag
10
   Domstolsväsendets organisationsnämnd,/örs/agsans/ag-

E    Rättshjälp m. m.

1    Beräknade rällshjälpskostnader, förslagsanslag

F     Kriminalvården

1       Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsanslag

2       Fångvårdsanstaltema, förslagsanslag

3       Fri vården, förslagsanslag

4       Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservations­anslag

5       Engångsanskaffning  av  inventarier  m.  m,,  reserva­tionsanslag

6    Utbildning av personal m. fl., reservationsanslag
1   Kriminologisk forskning, reservationsanslag

8      Frivillig kontaktverksamhet m. m., reservationsanslag

9      Kriminalvårdsenheter med särskild budget, förslags­anslag

410 391 000 G    Diverse

1    Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m.,

reservationsanslag                                                                                                                 80 000

2    Bidrag till vissa internationella sammanslutningar

m. m., förslagsanslag                                                                                                           127 000

3      Stöd till politiska partier, förslagsanslag                                                                       39 000 000

4      Hyiesnänrndema m. m., förslagsanslag                                                                          12 011000

5       Vissa kostnader i anledning av allmänna val, förslags­anslag                                            1 000 000

58 218 000


• Beräknat belopp.


Sununa kr.        2 492 427 000


 


Prop. 1973:1                                                                              20

m. Utrikesdepartementet

A  Utrikesdepartementet m. m.

1      Utrikesförvaltningen, förslagsanslag                                                  169 016 000

2      Representationsbidrag till utiandstjänstemän                                              3 895 000

3      Inventarier för beskicknmgar, delegationer och konsu­lat, reservationsanslag    5 503 000

4      Kursdifferenser, förslagsanslag                                                                    1 000

5      Ersättning åt olönade konsuler, förslagsanslag                                           2 135 000

6      Särskilda förhandhngar med annan stat eller mom

internationell organisation, förslagsanslag                                                 6 500 000

7      Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag                                        210 000

8      Kommittéer m, m., reservationsanslag                                                         725 000

9      Extra utgifter, reservationsanslag                                                               305 000
10   Tillfälliga representationskostnader, förslagsanslag                                      1 000 000

189 290 000

B  Bidrag till vissa intemationella organisationer

1      Vörenta'Hatiorxema, förslagsanslag                                                          15 000 000

2      Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

Img (OECD), förslagsanslag                                                                    5 000 000

3    Em-opeiska frihandelssammanslutningen (EFIA),

förslagsanslag                                                                                       2 050 000

4      Emoparkått, förslagsanslag                                                                      2 350 000

5      Övriga internationella organisationer m. m., förslagsanslag                               55 000

24 455 000

C  Intemationellt utvecklingssamarbete

1    Bidrag till intemationella biståndsprogram,

reservationsanslag                                                                                  550 000 000

2      Bilateralt utveckhngssamarbete, reservationsanslag                                   959 956 000

3      Rekrytermg och utbildning av fältpersonal samt

informationsverksamhet, reservationsanslag                                             18 750 000

4    Styrelsen för internationell utvecklmg (SIDA),

förslagsanslag                                                                                     28 094 000

1 556 800 000

D   Information om Sverige i utlandet

1      Svenska institutet, reservationsanslag                                                     10 656 000

2      Sveriges Radios programverksamhet för utlandet                                       11 762 000

3      Övrig information om Sverige i utiandet, reservationsanslag                          3 894 000

26 312 000


 


Prop. 1973:1                                                                                21

E  Diverse

1      Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlan­det m, m,, förslagsanslag    400 000

2      Bestridande av resekostnader för inom Förenta Na­tionerna utsedda svenska stipendiater, reservations­anslag      22 000

3      Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes-

poUtiska frågor                                                                                  1 630 000

4      Bidrag till Stockholms intemationella fredsforsknings-institut, reservationsanslag       3 499 000

5      Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll,

förslagsanslag                                                                                   2000000

7 551 000

Summa kr.        1804 408 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                           22


IV.  Försvarsdepartementet

A    Försvarsdepartementet m. m.

1      Försvarsdepartementet, förslagsanslag                                                                           10 700 000

2      Vissa nämnder m. m., förslagsanslag                                                                                 6 430 000

3      Kommittéer m. m., förslagsanslag                                                                                     4 000 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                         900 000

5      Reglering av prisstegringar för det militära försvaret,

förslagsanslag                                                                                                                525 000 000

6    Reglering av prisstegringar för civilförsvaret, förslags­
anslag
                                                                                                                                9 600 000

 

556 630 000

1 731 000 000

 

*536 900 000

 

42 230 000

 

51 100 000

2 361 230 000

533 700 000

 

*364 000 000

 

17 500 000

 

29 000 000

944 200 000

961 200 000

 

*880 128 000

 

27 000 000

 

*391 600 000

2 259 928 000

 

36 800 000

 

30 265 000

 

23 720 000

 

30 800 000

 

120 500 000

12 380 000

 

26 250 000

38 630 000

 

9 910 000

B    Arméförband

Arméförband:

1            Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag

2            Materielanskaffhing, förslagsanslag

3            Iståndsättning av befästningar och kasemer, förslagsanslag

4            Forskning och utveckling, förslagsanslag

C    Marinförband

Marinförband:

1            Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag

2            Materielanskaffning, förslagsanslag

3            Iståndsättning av befästningar och kasemer, förslagsanslag

4            Forskning och utveckling, förslagsanslag

D    Flygvapenförband

Flygvapenförband:

1            Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag

2            Materielanskaffning, förslagsanslag

3            Iståndsättning av befästningar och kasemer, förslagsanslag

4            Forskning och utveckling, förslagsanslag

E    Central och högre regional ledning

1      Försvarsstaben, förslagsanslag

2      Arméstaben, förslagsanslag

3      Marinstaben, förslagsanslag

4      Flygstaben, förslagsanslag

5       MiUtärområdesstaber m, m,, förslagsanslag Krigsorganisation för vissa staber m, m.:

 

6             Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag

7             Materielanskaffning, förslagsanslag

8    Central och högre regional lednmg: Iståndsättning av
befästningar och kasemer, förslagsanslag

290 625 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1


23


 


F     Gemensamma myndigheter och funktioner

1       Försvarets civilförvaltning, förslagsanslag

2       Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsanslag

3       Fortifikationsförvaltningen, förslagsanslag

4       Försvarets materielverk, förslagsanslag

5       Försvarets forskningsanstalt, förslagsanslag

6   Försvarets radioanstalt, förslagsanslag
1
   Vämpliktsverket, förslagsanslag

8       Försvarets rationaliseringsinstitut, förslagsanslag

9       Försvarshögskolan, förslagsanslag

 

10      Militärhögskolan, förslagsanslag

11              Försvarets gynmasieskola, förslagsanslag

12      Intendenturförvaltningsskolan, förslagsanslag

13      Försvarets hrevs\io\a, förslagsanslag

14      Militärpsykologiska institutet, förslagsanslag

15              Krigsarkivet, förslagsanslag

16      Militärhistoriska museer, förslagsanslag

17      Försvarsmedicinska forskningsdelegationen, förslagsanslag

18              Regionmusiken, förslagsanslag

19              Frivilliga försvarsorganisationer m. m., förslagsanslag

20      Insatsberedskap m. m., förslagsanslag

21              Viss gemensam verksamhet, förslagsanslag

22      Vissa ersättningar m. m,, förslagsanslag

23      Försvarets hundskola, förslagsanslag

24      Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m., förslagsanslag

25      Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av befästningar och kasemer, förslagsanslag

G    Civilförsvar

1   Civilförsvar, förslagsanslag


20 250 000

*14100 000

*37 810 000

244 500 000

*111 000 000

58 400 000

31 800 000

10 910 000

1 320 000

12 265 000

3 515 000

1 075 000

1 470 000

*2 750 000

1  915 000

2  390 000

3  400 000 ♦15 220 000

 

18      350 000 31210 000

19      350 000 26 490 000

1000

2  840 000

3  100 000 675 431 000

122 210 000


 


H    Övrig verksamhet

1     Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, förslagsanslag

2     Beredskapsstyrka för FTSf-tjänst, förslagsanslag

3     Viss anskaffning för militära anläggningar m. m,, förslagsanslag

4     Flygtekniska försöksanstalten, förslagsanslag

5     Viss signalskyddsmateriel, förslagsanslag

6     Vissa teleanordningar, förslagsanslag

7     Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar, förslagsanslag

8     Identitetsbrickor, förslagsanslag

9     Bistånds- och katastrofutbildning, förslagsanslag


1  155 000 9 000 000

2  000 000

4 000 000
1 900 000

1  300 000

2  790 000 400 000

5 250 000

27 795 000


 


Summa kr.


7 238 049 000


Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                           24

V. Socialdepartementet

A    Socialdepartementet m. m.

1      Socialdepartementet, förslagsanslag                                                                                 1 808 000

2      Kommittéer m. m,, reservationsanslag                                                                           10 800 000

3      Försöksverksamhet m, m,, reservationsanslag                                                                 2 000 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                        450 000

21 058 000 B    Allmän försäkring m. m.

1      Försäkringsdomstolen, förslagsanslag                                                                              2 795 000

2      Försäkringsrådet, förslagsanslag                                                                                       1 630 000

3      Riksförsäkringsverket, förslagsanslag                                                                            56 173 000

4      Folkpensioner, förslagsanslag                                                                                 10 560 000 000

5      Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar,

förslagsanslag                                                                                                                  20 800 000

6      Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag                                                            *2 220 000 000

7      Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslagsanslag                                                         1 500 000

12 862 898 000 C    Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m.

1      Allmänna barnbidrag, förslagsanslag                                                                        2 395 000 000

2      Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna

bambidrag, förslagsanslag                                                                                                 1 800 000

3      Bostadstillägg m, m,, förslagsanslag                                                                             965 000 000

4      Ersättning för bidragsförskott,/öw/fl.gwns/ag-                                                             194 000 000

5      Omkostnader för statens bosättningslån, förslagsanslag                                                     534 000

3 562 334 000 D    Sociala serviceåtgärder

1      Bidrag till social hemhjälp, förslagsanslag                                                                    275 000 000

2       Bidrag till anordnande av barnstugor, reservations­anslag                                               70 000 000

3      Bidrag till driften av barnstugor, förslagsanslag                                                           303 000 000

4      Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsanslag                                                     52 000 000

5      Bidrag till ferievislelse för bam, förslagsanslag                                                                 4 000 000

6      Bidrag till semesterhem m, m., förslagsanslag                                                                  1 800 000

705 800 000 E    Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m.

Centrala och regionala myndigheter m. m.

1      Socialstyrelsen, förslagsanslag                                                                                       46 922 000

2      Giftnämnden, förslagsanslag                                                                                          *1 473 000

3      Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader,

förslagsanslag                                                                                                                        346 000

4    Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings-

och rationaliseringsinstitut, förslagsanslag                                                                       6 350 000

5      Länsläkarväsendet m. m,, förslagsanslag                                                                          9 332 000

6      Socialvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder,

förslagsanslag                                                                                                                     8 966 000

♦ Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1


25


 


Vissa laboratorier m. m.

7    Statens strålskyddsinstitut, förslagsanslag
Statens bakteriologiska laboratorium:

8            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

9            Driftbidrag, reservationsanslag

 

10            Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag

11                          Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag

12            Utmstning, reservationsanslag

 

13      Statlig läkemedelskontroll, förslagsanslag

14      Statens rättskemiska laboratorium, förslagsanslag

15              Statens rättsläkarstationer, förslagsanslag


1000 1 000 000 4 800 000 1 275 000 1 280 000


6 073 000

8 356 000

12 297 000

7 567 000

6 492 000

114 174 000


F     Öppen hälso- och sjukvård


5 6 7 8 9 10

11

12


Läkemedel åt vissa kvinnor och bam, förslagsanslag Abortförebyggande åtgärder, förslagsanslag Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning, förslagsanslag

Bidrag till psykisk bama- och ungdomsvård, förslags­anslag

Bidrag till S;t Lukasstiflelsen Allmän hälsokontroll, förslagsanslag Skyddsympningar, förslagsanslag Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag Bidrag till driften av folktandvården, förslagsanslag Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård, reservationsanslag

Bidrag till nordiskt institut för odontologisk material­provning, reservationsanslag Epidemiberedskap m. m., förslagsanslag


3 200 000
1 100 000

430 000

1 750 000

90 000

1 310 000

7 600 000

4 600 000
15 900 000

300 000

1 200 000 4 525 000

42 005 000


G    Universitetssjukhus m. m.


8 9

10

11


Karolinska sjukhuset: Driftkostnader, förslagsanslag Utrustning, reservationsanslag Akademiska sjukhuset i Uppsala:

Avlöningar till läkare, förslagsanslag

Driftkostnader, förslagsanslag

Utrustning, reservationsanslag Bidrag till kommunala undervisningssjukhus, förslagsanslag

Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkar­stationen i Dalby läkardistrikt, reservationsanslag Vidareutbildning av läkare, förslagsanslag Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., förslagsanslag

Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare m, m,, förslagsanslag Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag


378 183 000 4 600 000

43 258 000

29 880 000

2 540 000


382 783 000

75 678 000 190 000 000

1 942 000 8 382 000

625 000

1 820 000 1 814 000

663 044 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                           26

H    Övrig sjukhusvärd m. m.

1      Rättspsykiatriska stationer och kliniker, förslagsanslag                                                19 650 000

2      Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m.,

reservationsanslag                                                                                                                   1 000

3    Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka

m. m., reservationsanslag                                                                                             110 000 000

4    Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m,,

förslagsanslag                                                                                                            1 376 000 000

5    Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker,

förslagsanslag                                                                                                                      100 000

6    Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel

m, m,, förslagsanslag                                                                                                        2 469 000

7    Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller

krigsfara, reservationsanslag                                                                                            1 781 000

8      Viss krigssjukvårdsutbildning m. m., förslagsanslag                                                        2 280 000

9      Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare,

förslagsanslag                                                                                                                 20 700 000

 

1 532 981 000

98 358 000

 

1000

 

608 000

98 967 000

 

600 000

 

32 000 000

 

131 567 000

24 235 000

 

350 000

24 585 000

 

100 000

 

98 900000

 

105 000 000

 

350 000

 

3 200 000

I     Ungdomsvård m. m.

Ungdomsvårdsskolorna:

1            Driftkostnader, förslagsanslag

2             Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserva­tionsanslag

3            Personalutbildning, reservationsanslag

 

4       Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl. ,förslagsanslag

5       Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårdslagarna m. m,, förslagsanslag

J     Nykterhetsvård m. m.

Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare:

1            Driftkostnader, förslagsanslag

2            Utrustning m. m., reservationsanslag

 

3      Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m, m,, reservationsanslag

4      Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m, m,, förslagsanslag

5      Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m., förslagsanslag

6      Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, reservationsanslag

7      Bidrag till Länkrörelsen m. fl, organisationer

232 135 000 K    Viss rehabiliteringsverksamhet

1      Statens arbetsklinik, förslagsanslag                                                                                 2 375 000

2      Bidrag till handikappinstitutet                                                                                        5 080 000

3      Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade,

förslagsanslag                                                                                                               120 000 000


 


Prop. 1973:1                                                                                 27

4    Kostnader för viss utbildning av handikappade,

förslagsanslag                                                                                    8 300 000

5    Bidrag till anordnande av vissa institutioner för

psykiskt utvecklingsstörda, reservationsanslag                                         13 000 000

6      Bidrag till driften av särskolor m. m., förslagsanslag                                   111 000 000

7      Bidrag till handikapporganisationer, reservationsanslag                                2 500 000

8      Kostnader för viss verksamhet för blinda,

förslagsanslag                                                                                   2 510 000

9    Ersättning till postverket för befordran av blindskrifts­
försändelser, förslagsanslag
                                                                 2 515 000

267 280 000 L    Arbetarskydd m. m.

1    Arbetarskyddsstyrelsen,/öw/ajani/fl, varav 189 000

kr. att avräknas mot automobilskattemedlen                                            28 095 000

2    Yrkesinspektionen, förslagsanslag, varav 1 354 000 kr.

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                27 525 000

3    Särskilda arbetarskyddsprojekt, reservationsanslag                                   2 200 000

57 820 000 M   Internationell samverkan

1      Socialattachéer, förslagsanslag                                                                950 000

2      Intemationellt socialpolitiskt samarbete, förslagsanslag                              3 090 000

3      Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m.,

förslagsanslag                                                                                      5 700 000

4      Vissa intemationella resor, reservationsanslag                                                90 000

5       Vissa intemationella kongresser i Sverige, reservations­anslag                            150 000

9 980 000

Summa kr.      20 203 076 000


 


Prop. 1973:1                                                                               28

VI. Kommiuiikationsdepartementet

A    Kommunikationsdepartementet m. m.

1      Kommunikationsdepartementet, förslagsanslag                                          6 368 000

2      Kommittéer m. m,, reservationsanslag, därav hälften

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                 4 500 000

3    Extra utgifter, reservationsanslag                                                               430 000

11 298 000

B    Vägväsendet

Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, förslagsanslag,

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                 5 500 000

Drift av statliga vägar, reservationsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                             1 024 800 000

Byggande av statliga vägar, reservationsanslag, att

avräknas mot automobilskattemedlen                                                  725 500 000

Bidrag till drift av kommunala vägar och gator,
reservationsanslag, att avräknas mot automobilskatte­
medlen
                                                                                          158 750 000
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator,
reservationsanslag, att avräknas mot automobilskatte­
medlen                                                                                                             333 600 000
Bidrag till drift av enskilda vägar m. m,, reservations­
anslag, att avräknas mol automobilskattemedlen
                                    75 000 000
Bidrag till byggande av enskilda vägar, reservations­
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen
                                    24 800 000
Tjänster till utomstående, förslagsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                                 10 700 000

Avsättning till statens automobilskattemedelsfond,
förslagsanslag
                                                                                         1000

2 358 651 000

C    Trafiksäkerhet

Statens trafiksäkerhetsverk:

1        Förvaltningskostnader, förslagsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                        14 518 000

2        Uppdragsverksamhet, förslagsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                        19 490 000          34 008 000

3      Registrering av motorfordon, förslagsanslag                                                  1 000

4      Bidrag till trafiksäkerhelsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar, reservationsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                                  6 500 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                           29

5    Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens

främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen                                                      2 550 000

6      Kostnader för nytt bilregister m. m., reservations­anslag                                              23 960 000

7      Kostnader för framställning av körkort m, m.,

förslagsanslag                                                                                                                 20 000 000

87 019 000 D    Sjöfart

Sjöfartsverket

1      Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, förslagsanslag                                                     104 317 000

2      Isbrytning, förslagsanslag                                                                                               34 845 000

3      Fartygs verksamhet, förslagsanslag                                                                                10 920 000

4      Övrig verksamhet, förslagsanslag                                                                                        600 000

Övriga sjöfartsändamål

5      Handelsflottans pensionsanstalt                                                                                             1 000

6      Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsanslag                                                                  365 000

7      Avsättning till handelsflottans välfärdsfond, förslags­anslag                                               600 000

8      Understöd åt skärgårdsrederier m. m., förslagsanslag                                                         675 000

152 323 000

E    Institut m. m.

1    Transportnämnden, förslagsanslag, därav tre

fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen                                                       1 252 000

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:

2            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                          25 781 000

3            Underhåll av materiel m. m,, förslagsanslag                                    1 282 000

4             Nyanskaffning av instrument m, m,, reservations­anslag                   400 000

5            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag                                              1 ITiA 000

6            Väderiekstjänst för luftfarten, förslagsanslag                                11 228 000          45 925 000

7    Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på

Grönland m, m., förslagsanslag                                                                                        1 048 000

8      Statens väg- och trafikinstitut, förslagsanslag                                                                         1 000

9      Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, reservations­anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen      5 850 000

10    Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, reserva­
tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen
                                                       400 000
Statens geotekniska institut:

11                          Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                            2 890 000

12            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag                                              3 377 000

13                          VUrviStnmz, reservationsanslag                                                        100 000            6 367 000

 

14      Fraktbidragsnämnden, förslagsanslag                                                                           551 000

15             Transportstöd för Norrland m, m,,/o>j/agra/w%                                                          46 700 000

16      Transportstöd för Gotland,/öw/a.yaw/a5-                                                                      2 300 000

17             Transportforskningsdelegationen, reservationsanslag,

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                                        7 013 000

117 407 000


 


Prop. 1973:1                                                                                 30

F    Diverse

1    Ersättning till statens jämvägar för drift av icke

lönsamma järnvägslinjer m. m.                                                            380 000 000

2    Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma
busslinjer, reservationsanslag, att avräknas mot

automobilskattemedlen                                                                     * 17 000 000

3    Ersättning till postverket för befordran av tjänste­
försändelser, förslagsanslag, därav 3 000 000 kr. att

avräknas mot automobilskattemedlen                                                  176 000 000

4    Bidrag till vissa internationella sammanslutningar

m. m., förslagsanslag                                                                           2 021 000

5      Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag                                            800 000

6      Kostnader för visst värderingsförfarande, förslags­anslag                                40 000

7      Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines

System, förslagsanslag                                                                             1 000

8    Kostnader för omläggning av flygtrafikledamtbild-

ningen, förslagsanslag                                                                              1 000

575 863 000

Summa kr       3 302 561 000

* Beräknat belopp


 


Prop. 1973:1                                                                               31


VII. Finansdepartementet

A   Finansdepartementet m. m.

1      Finansdepartementet,/öw/ai'arts/a                                                           15 850 000

2       Gemensamma ändamål för statsdepartementen, för­slagsanslag                         25 675 000

3      Ekonomiska attachéer, förslagsanslag                                                         750 000

4      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                        8 000 000

5      Extra utgifter, reservationsanslag                                                               300 000

 

50 575 000

 

7 181000

105 081 000

 

1000

 

1000

105 083 000

2 672 000

 

630 000

3 302 000

 

29 250 000

 

1000

 

4 000 000

 

30 610 000

 

1000

 

5 000 000

 

10 000 000

 

1 556 000

 

10 176 000

 

16 093 000

 

690 000

 

4 241 000

 

12 843 000

B    Allmänna centrala ämbetsverk m. m.

1    Kammarkollegiet, förslagsanslag
Statistiska centralbyrån:

2            Statistik, register och prognoser, förslagsanslag

3            Statistisk uppdragsverksamhet, förslagsanslag

4            Teknisk uppdragsverksamhet, förslagsanslag Konjunkturinstitutet:

5            Verksamheten i allmänhet, förslagsanslag

6            Särskilda undersökningar, reservationsanslag

 

7     Statskontoret, förslagsanslag

8     Datamaskincentralen för administrativ databehand­ling, förslagsanslag

9     Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet, förslagsanslag

 

10            Riksrevisionsverket, förslagsanslag

11  Byggnadsstyrelsen, förslagsanslag

12            Utredningar rörande byggnadsföretag m. m., reserva­tionsanslag

13            Inredning av byggnader för slatiig förvaltning, reser­vationsanslag

14            Statens förhandlingsnänmd, förslagsanslag

15            Statens avtalsverk, förslagsanslag

16     Statens personalpensionsverk, förslagsanslag
Yl   Statens personalbostadsdelegation,/öw/o.jfl/i5/a.?

18            Statens personalutbildningsnämnd, förslagsanslag

19            Statens personalnämnd, förslagsanslag

240 027 000 C    Skatte- och kontrollväsen

Tullverket:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                        258 600 000

2            Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag             2 450 000       261 050 000 Myntverket:

3            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                           3 560 000

4        Nyanskaffning av vissa maskiner m. m., reserva­
tionsanslag
                                                                  1550 000          5 110 000

5    BSksskaXtevexkeX, förslagsanslag                                                              70 800 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                           32

1 800 000

330 000

375 000

2 400 000

950 000

3 677 000

1 547 000

53 000 000

34 530 000

7 400 000

442 969 000

1 820 000

*2 150 000 000

1 200 000 000

122 000 000

3 473 820 000

9186 000

1 370 000

52 000

35 000

2 000 000

300 000

67 000 000

22 000 000

10 000 000

4 800 000

100 000

5 153 000

6 600 000

180 000

193 000

1000

7 100 000

136 070 000

Summaikr.  4 343 461 000

6   Avsättning till banktillsynens fond, förslagsanslag 1   Avsättning till fondtillsynens fond, förslagsanslag

8       Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond, förslags­anslag

9      Avsättning till sparbankstillsynens fond, förslagsanslag

 

10             Revision av sparbankernas förvaltning, förslagsanslag

11              Avsättning till försäkringsinspektionens fond, för­slagsanslag

12             Stämpelomkostnader, förslagsanslag

13             Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsanslag

14      Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatte­uppbörd m, m,, förslagsanslag

15             Kilometerbeskattning, förslagsanslag

D    Bidrag och ersättningar till kommunerna

1      Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag, förslagsanslag

2      Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m, m,, för­slagsanslag

3      Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl,, förslags­anslag

4      Särskilt bidrag till kommunema

E    Diverse

1      Ersättning till statens alhnänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas delfond, förslagsanslag

2      Bidrag till vissa intemationella byråer och organisa­tioner m. m,, förslagsanslag

3      Statens krigsförsäkringsnämnd, m. m, förslagsanslag

4      Bidrag till Föreningen Fruktdrycker

5      Bidrag till vanföra ägare av motorfordon, förslagsan­slag

6      Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering

7      Produktionsbidrag för dagstidningar, förslagsanslag

8      Samdistributionsrabatt för dagstidningar, förslags­anslag

9      Viss informationsverksamhet, reservationsanslag

 

10            Vinstutloltning i lönsparandet m, m., förslagsanslag

11             Avlöningar till personal på indragningsstat m, m., förslagsanslag

12     Viss utbildningsverksamhet, reservationsanslag

13             Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, förslagsanslag

14            Kostnader för vissa nämnder m, m,, förslagsanslag

15            Viss förslagsverksamhet m. m., förslagsanslag

16             Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m,, förslagsanslag

17             Förberedelser för omlokalisering av statiig verksamhet, förslagsanslag

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        33


Vni. Utbildningsdepartementet

A    Utbildningsdepartementet m. m.

1      Utbildningsdepartementet, förslagsanslag

2      Kommittéer m. m., reservationsanslag

3      Extra utgifter, reservationsanslag

B    Kulturändamål

a)  Konst, litteratur, musik, teater m. m.

1       Konstnärsstipendier, reservationsanslag

2       Konstnärsbelöningar, förslagsanslag

3       Statens konstråd, förslagsanslag

4       Förvärv av konst för statens byggnader m, m,, reser vationsanslag

5       Ersättning åt författare m, fl, för utlåning av deras verk genom bibliotek m, m,, förslagsanslag

6       Statens biografbyrå, förslagsanslag

1   Teater- och musikrådet, förslagsanslag

8      Bidrag till Operan och Dramatiska teatem, reservations­anslag

9      Bidrag till Svenska riksteatern, reservationsanslag

 

10           Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar, förslagsanslag

11           Rikskonsertverksamhet, reservationsanslag

12     Bidrag till regionmusiken, förslagsanslag

13           Musikaliska akaåerrnea, förslagsanslag

14     Tidskriftsstöd, reservationsanslag

15           Filmstöd

16           Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservations­anslag

17           Viss beredskapsutrustning m, m,, reservationsanslag

b)  Arkiv, museer m. m.
Riksarkivet:

18                          Förvaltningskostnader, förslagsanslag

19                          Inköp av arkivalier och böcker m, m,, reservations­anslag

■ 20   Landsarkiven, förslagsanslag

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv:

21                          Förvaltningskostnader, förslagsanslag

22            Insamlingsverksamhet m. m,, reservationsanslag

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum:

23            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

24            Underhåll och ökande av museets samlingar m. m., reservationsanslag

25            Vård och underhåll av fornlämningar och kultur­historiskt värdefulla byggnader, reservationsanslag

26            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

*Beräknat belopp

3    Riksdagen 1973.1 saml. Nr 1.


 

 

11 359 000

 

17 200 000

 

500 000

 

29 059 000

 

8 500 000

 

1 425 000

 

239 000

 

3 000 000

 

13 184 000

 

713 000

 

739 000

 

63 211000

 

33 699 000

 

33 845 000

 

17 358 000

 

*23 260 000

 

1 765 000

 

1 300 000

 

1690 000

 

27 700 000

 

800 000

 

232 428 000

8 949 000

 

89 000

9 038 000

 

6 256 000

3 086 000

 

590 000

3 676 000

12 362 000

 

289 000

 

728 000

 

4 901 000

18 280 000


 


Prop. 1973:1


34


 


27

28 29

30

31

32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45

46


Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisa­tionen, förslagsanslag

Nationalmuseet;

Förvaltningskostnader, förslagsanslag

Underhäll och ökande av samlingarna m. m,,

reservationsanslag

Utställningar av nutida svensk konst i utlandet,

reser vationsanslag

Livrustkammaren, förslagsanslag

Naturhistoriska riksmuseet:

Förvaltningskostnader, förslagsanslag Materiel m, m,, reservationsanslag

Statens sjöhistoriska museum:

Förvaltningskostnader, förslagsanslag Underhåll och ökande av samlingarna, reservations­anslag

Etnografiska museet, förslagsanslag

Medelhavsmuseet, förslagsanslag

Skoklosters slott, förslagsanslag

Bidrag till Nordiska museet, förslagsanslag

Bidrag till Tekniska museet, förslagsanslag

Bidrag till Skansen, förslagsanslag

Bidrag till vissa museer och arkiv

Svenskt biografiskt lexikon, förslagsanslag

Stifts- och landsbiblioteken: Förvaltningskostnader, förslagsanslag Bokinköp och bokbindning m, m,, reservations­anslag

Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag


 

 

2 341 000

9 163 000

 

903 000

 

344 000

10 410 000

 

1 305 000

8 314 000

 

657 000

8 971 000

4 297 000

 

1000

4 298 000

 

1 892 000

 

688 000

 

1 290 000

 

9 079 000

 

2 160 000

 

2 400 000

 

2 823 000

 

707 000

1 228 000

 

175 000

1 403 000

 

100 000

 

87 117 000


 


c) Ungdoms- och folkbildningsverksamhet

47      Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet

48      Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verk­samhet, reservationsanslag

49      Bidrag till ungdomsledareutbildning, reservationsanslag

50      Statens ungdomsråd, reservationsanslag

51              Bidrag till hemgårdsrörelsen

52      Bidrag till folkbibliotek, reservationsanslag

53      Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m.

54      Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder, reserva­tionsanslag

55      Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narko­tikaupplysning, reservationsanslag

56      Bidrag till nykterhetsorganisationer m, m,, reserva­tionsanslag

57      Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet


7 725 000

22 500 000 7 580 000

1 119 000
225 000

5 844 000

2 790 000

500 000

1  686 000

2  742 000 4 515 000

57 226 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        35

d) Utbildning inom kulturområdet

Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan:

4 367 000

 

523 000

4 890 000

9 812 000

 

673 000

10 485 000

15 851 000

 

343 000

16194 000

 

6 673 000

 

2 084 000

 

6 940 000

4173 000

 

650 000

4 823 000

 

52 089 000

 

428 860 000

4 073 000

 

3 000

4 076 000

 

140 000

 

5 051 000

58            Utbildningskostnader, förslagsanslag

59            Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag Konstfackskolan:

60            Utbildningskostnader, förslagsanslag

61                          Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag Musikhögskolorna:

62            Utbildningskostnader, förslagsanslag

63            Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag

 

64      Statens scenskolor, förslagsanslag

65      Statens dansskola, förslagsanslag

66      Dramatiska institutet, förslagsanslag Bibliotekshögskolan:

 

67            Utbildningskostnader, förslagsanslag

68            Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag

C    Kyrkliga ändamål

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m,:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader

 

3      Ersättningar till kyrkor m. m., förslagsanslag

4      Vissa ersättningar till kyrkofonden

5      Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                      287 000

6    Stipendier till blivande präster för utbildning i finska

och samiska språken                                                                                                               9 000

7       Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reserva­tionsanslag                                      2 900 000

8      Bidrag till svenska ekumeniska nämnden                                                                            100 000

9    Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna                                                                      130 000
10   Bidrag till fria kristna samfund m. m., reservationsanslag                                  4 000 000

16 693 000 D    Skolväsendet

a)  Centrala och regionala myndigheter m. m.

1      Skolöverstyrelsen, förslagsanslag                                                                                  61 347 000

2      Länsskolnämnderna, förslagsanslag                                                                               27 607 000

3      Läroboksnämnden, förslagsanslag                                                                                       800 000

4       Utveckling av studielämplighetsprov, reservations­anslag                                               1 000 000

5      Bidrag till vissa elevorganisationer                                                                                      500 000

6      Bidrag till vissa föräldraorganisationer                                                                                255 000

91 509 000

b)  Pedagogiskt utvecklingsarbete

1   Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet,

reservationsanslag                                                                                                          24 125 000

24 125 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        36

c)  Det obligatoriska skolväsendet m. m.

 

4 011000 000

 

6 426 000

 

5 631 000

45 791 000

 

2180 000

 

1835 000

49 806 000

 

1 300 000

 

4 074163 000

 

1 382 000 000

 

35 204 000

 

1000

 

84 000

 

8 484 000

10 026 000

 

552 000

10 578 000

1436 000

 

582 000

2 018 000

924 000

 

134 000

1 058 000

 

1 107 000

 

14 983 000

 

22 891 000

 

1 700 000

 

45 000

 

605 000

 

1 480 758 000

 

174 000 000

 

21 500 000

 

925 000

8       Bidrag till driften av grundskolor m. m., förslags­anslag

9       Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m,, reservationsanslag

10    Nomadskolor, förslagsanslag
Specialskolan m, m,:

11                          Utbildningskostnader, förslagsanslag

12            Utrustning m. m., reservationsanslag

13                          Resor för elever jämte ledsagare, förslagsanslag

14    Bidrag till förskoleverksamhet m, m, för vissa handi­
kappade bam, förslagsanslag

d)  Gymnasiala skolor m. m.

15           Bidrag till driften av gymnasieskolor, förslagsanslag

16           Bidrag till viss värdyrkesutbildning, förslagsanslag

17           Kostnader för viss personal vid statliga realskolor, förslagsanslag

18           Bidrag till driften av högre konmiunala skolor, förslagsanslag

19           Bidrag till driften av riksinternatskolor, förslagsanslag Sj öbef älsskol om a:

 

20            Utbildningskostnader, förslagsanslag

21                          Utrustning m. m., reservationsanslag

Statens skogsinstitut:

22            Avlöningar till lärarpersonal m. m,, förslagsanslag

23            Driftkostnader, reservationsanslag

Trädgårdsskolan i Norrköping:

24            Utbildningskostnader, förslagsanslag

25            Materiel m. m., reservationsanslag

 

26      Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslagsanslag

27      Bidrag till driften av vissa privatskolor, förslagsanslag

28      Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, reservationsanslag

29      Främjande av lärlingsutbildning hos hantverks­mästare m. m., förslagsanslag

30      Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll­prov

31              Vissa kurser för ingenjörer m. m., reservationsanslag

e)  Investeringsbidrag
yi   Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m.,

förslagsanslag

33      Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m,, reservationsanslag

34      Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet, förslagsanslag


 


Prop. 1973:1                                                                                                      37

35   Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska

skolväsendet, förslagsanslag                                                           _____ 72 000

196 497 000


5 867 052 000

E    Högre utbildning och forskning

o) Centrala myndigheter m. m. Universitetskanslersämbetet:

1            Förvaltningskostnader, yoz-s/agsans/fl                         11102 000

2            Uireånirygar m. m., reservationsanslag                            2 075 000          13 177 000

 

2 781 000

 

1 326 000

 

17 284 000

64 334 000

 

18 100 000

82 434 000

4225 000

 

1 050 000

5 275 000

11025 000

 

2 100 000

13 125 000

86 181 000

 

21 700 000

107 881 000

116 435 000

 

85 450 000

201 885 000

28 766 000

 

13 250 000

 

24 704 000

66 720 000

4 399 000

 

4 350 000

8 749 000

103 012 000

 

58 200 000

161212 000

89 591 000

 

53 800 000

143 391 000

3     Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, förslagsanslag

4     Nämnden för socionomutbildning, förslagsanslag

b) Universiteten m. m. Humanistiska fakultetema m. m.:

5            Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

6            Driftkostnader, reservationsanslag

Teologiska fakulteterna:

7            Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

8            Driftkostnader, reservationsanslag

Juridiska fakultetema:

9        Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

10                          Driftkostnader, reservationsanslag Samhällsvetenskapliga fakultetema m. m.:

11   Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

12                        Driftkostnader, reservationsanslag

Medicinska fakulteterna m. m.:

13                          Avlöningar till lärarpersonal,/öw/agjani/a

14                          Driftkostnader, reservationsanslag OdoDtologiska fakultetema m, m,:

15                        Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

16                        Driftkostnader, reservationsanslag

17                          Vissa tandsjukvårdskostnader, förslagsanslag Farmaceutiska fakulteten m, m,:

18                          Avlöningar till lärarpersonal,/öw/asani/fl

19                          Driftkostnader, reservationsanslag Matematisk-naturvetenskapliga fakultetema m. m.:

20                        Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

21                          Driftkostnader, reservationsanslag Tekniska fakultetema m. m.:

 

22                          Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag, varav 750 000 kr. att avräknas mot automobilskatte­medlen

23                        Driftkostnader, reservationsanslag

24            Teknisk utbildning och forskning m. m.: Chalmers tekniska högskola och högskolan i Lin­köping, reservationsanslag, varav 603 000 kr. att av­räknas mot automobilskattemedlen                                             97 236 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        38

25      Decentraliserad universitetsutbildning m. m., reserva­tionanslag                                     5 729 000

26      Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm                                                                        1 906 000

895 543 000

c)   Vissa högskolor rn. m.

27      Socialhögskolorna, förslagsanslag                                                                                  27 457 000

28      Fortbildning av socionomer, joumalister m. m.,

reservationsanslag                                                                                                               796 000

29      Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala ut­bildningsverksamhet                                 385 000

30      Journalisthögskolorna, förslagsanslag                                                                               5 662 000

31              Latinamerika-institutet i Stockholm,/ör.y/aM«5/flg                                                              84 000

32      Vissa kurser för utländska studerande, förslagsanslag                                                      1 712 000

33      Bidrag till Ericastiftelsen, förslagsanslag                                                                              945 000

37 041 000

d)  Gemensamt för universitet och högskolor
Vetenskapliga bibliotek:

34             Avlöningar, förslagsanslag                                                            36 981000

35             Bokinköp m.m., reservationsanslag                                              18 419 000          55 400 000

36    Förvaltningarna vid universiteten m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                 44 135 000

37    Universiteten m, m.: Gemensamma driftkostnader,

förslagsanslag                                                                                                               219 350 000

38    Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer,

förslagsanslag                                                                                                                   1150 000

39    Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden,

förslagsanslag                                                                                                                   3 650 000

40    Stipendier för främjande av högre vetenskapliga

studier, reservationsanslag                                                                                             13 232 000

41     Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m, m,,

reservationsanslag                                                                                                             9 745 000

42      Universitetens datamaskincentraler, förslagsanslag                                                                 1 000

43      Kostnader för datamaskintid, förslagsanslag                                                                   24 050 000

44      Extra utgifter vid universiteten m, m,, reserva­tionsanslag                                                 1 400 000

372 113 000

e)   Vissa forskningsändamål

45      yfeåiemsk forsknin%, reservationsanslag                                                                        51530 000

46      Humanistisk forskning, reservationsanslag                                                                     10 790 000

47      Samhällsforskning, reservationsanslag                                                                            12 230 000

48      Naturvetenskaplig forskning, reservationsanslag                                                            62 480 000

49      Atomforskning, reservationsanslag                                                                                 24 360 000

50      Europeiskt samarbete inom kärnforskningen, förslags­anslag                                          25 245 000

51              Europeiskt samarbete inom rymdforskningen,

förslagsanslag                                                                                                                 10 161 000

Forskningsinstitutet för atomfysik:

52            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                            2 698 000

53            Materiel m. m,, reservationsanslag                                                    257 000             2 955 000

 

54      Institutet för social forskning, förslagsanslag                                                                  1 243 000

55      Bidrag till Institutet för internationell ekonomi                                                                  830 000


 


Prop. 1973:1

56      Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut

57      Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm

58      Bidrag till Riksföreningen mot cancer, reservations­anslag

59      Bidrag till Vetenskapsakademien, förslagsanslag

/) Inredning och utrustning

60    Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten
m, m,, reservationsanslag

F     Lärarutbildning

Lärarhögskolorna;

1            Avlöningar till lärarpersonal m, m,, förslagsanslag                      182 161 000

2            Driftkostnader, reservationsanslag                                                34 271 000 Förskoleseminarierna:

3            Avlöningar till lärarpersonal m, m,, förslagsanslag                        31 213 000

4            Driftkostnader, reservationsanslag                                                  2 641 000 Gymnastik- och idrottshögskolorna;

5            Avlöningar till lärarpersonal m,m., förslagsanslag                           9 137 000

6            Driftkostnader, reservationsanslag                                                     938 000 Seminarierna för huslig utbildning;

7            Avlöningar till lärarpersonal m, m,, förslagsanslag                        15 396 000

8            Driftkostnader, reservationsanslag                                                  1 279 000 Slöjdlärarseminariet;

9            Avlöningar till lärarpersonal m. m,, förslagsanslag                          1 379 000

10        Driftkostnader, reservationsanslag                                                     109 000

11            Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, förslagsanslag

12     Särskilda lärarutbildningsåtgärder, reservationsanslag

13            Lärares fortbildning m. m,, reservationsanslag


39

813 000

380 000

3 000 000 *3 810 000

209 827 000

*73 000 000

73 000 000

1 604 808 000

216 432 000

33 854 000

10 075 000

16 675 000

1 488 000

15 120 000

1 942 000

39 653 000

335 239 000


G Vuxenutbildning


1


Viss utbildning via radio och television m, m,,

reser vationsanslag

Statliga skolor for vuxna:

Utbildningskostnader, förslagsanslag Material för självstudier, reservationsanslag Undervisningsmateriel m, m,, reservationsanslag

Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna,

förslagsanslag

Bidrag till studiecirkelverksamhet, förslagsanslag

Bidrag till studieförbund

Bidrag till driften av folkhögskolor, förslagsanslag


*5 246 000 *750 000 *198 000


44 250 000

6 194 000

165 000 000

*205 000 000

*10 400 000

135 000 000


* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        40

9   Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor,

reservationsanslag                                                                                                            6 000 000

10    Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m.

till folkhögskolor, reservationsanslag                                                                              2 000 000

11      Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs­verksamhet, förslagsanslag                8 000 000

12      Undervisning för invandrare i svenska språket m, m,,

förslagsanslag                                                                                                                  45 000 000

626 844 000 H    Studiesociala åtgärder

1      Centrala studiehjälpsnämnden m. m., förslagsanslag                                                      10 251 000

2      Studiebidrag m. m,, förslagsanslag                                                                              *544 000 000

3      Kostnader för avskrivning av vissa studielån med

statlig kreditgaranti, förslagsanslag                                                                                     400 000

4    Ersättning till postverket och riksbanken för deras

bestyr med studiesocialt stöd, förslagsanslag                                                                  2 133 000

5    Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem

vid gymnasieskolor m. m., förslagsanslag                                                                           280 000

6    Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, förslags­
anslag
                                                                                                                               1 530 000

558 594 000

I       Internationellt-kulturellt samarbete

a)  Kulturellt utbyte med utlandet

1      Kulturellt utbyte med utlandet, reservationsanslag                                                            506 000

2      Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m,,

förslagsanslag                                                                                                                   3 130 000

3    Bidrag till vissa internationella kongresser i Sverige,

reservationsanslag                                                                                                              390 000

4    Bidrag till svenska institut i utiandet                                                                                  536 000

4 562 000

b)  Nordiskt kulturellt samarbete

5    Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete m. m.,

reservationsanslag                                                                                                             *900 000

 

*1 093 000

 

*1 284 000

643 000

 

337 000

980 000

 

1 673 000

 

10 413 000

 

14 975 000

Summa kr.

9 482 124 000

6      Nordiska samarbetsprojekt m. m,, reservationsanslag                                                   *4 059 000

7      Nordiska institutet för samhällsplanering, reservations­anslag                                         *424 000

8      Nordiska institutet för teoretisk atomfysik, reservations­anslag

9      Nordiska kulturfonden, reservationsanslag Nordiska afrikainstitutet:

10       Avlöningar m, m., förslagsanslag

II         Driftkostnader, reservationsanslag
12   Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m,,

reservationsanslag

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        41


IX. Jordbruksdepartementet

A    Jordbruksdepartementet m. m.

1      Jordbruksdepartementet, förslagsanslag                                                                           6 828 000

2      Lantbruksrepresentanter, förslagsanslag                                                                             113 000

3      Kommittéer m, m., reservationsanslag                                                                             4 800 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                         360 000

12 761 000

15 691 000

96 040 000

4 000 000

19 000 000

150 000

1000 000

12 000 000

1 200 000

1 000 000

1000

632 000

96 000

120 000

500 000

630 000

200 000

B     Jordbrukets rationalisering m. m.

1      Lantbruksstyrelsen, förslagsanslag

2      Lantbruksnämnderna, förslagsanslag

3      Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m,, förslagsanslag

4      Bidrag till jordbrukets rationalisering, m, m,, förslags­anslag

5      Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m, m., reservationsanslag

6      Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaran­ti, förslagsanslag

1   Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norr­land, m. m., förslagsanslag

8      Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa kronolägenheter m. m., förslagsanslag

9      Befrämjande av husdjursaveln m. m., reservations­anslag

 

10     Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

11            Bidrag till statens hingstdepå och stuteri, reservations­anslag

12            Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservations­anslag

13            Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, reservations­anslag

14     Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, att avräknas mot automobilskattemedlen

15            Främjande av rennäringen, reservationsanslag

16            Kompensation för bensinskatt till rennäringen, att avräknas mot automobilskattemedlen

152 260 000 C    Jordbrulcsprisreglering

1      Statens jordbruksnämnd,/ö>,ytog5an5/ag                                                                     10 039 000

2       Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, förslags­anslag                                              1 113 000

3       Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, för­slagsanslag                                     96 000 000

4      Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och

fodermedel m. m., förslagsanslag                                                                                   37 941 000

5    Stöd till jordbruket i norra Sverige, förslagsanslag                                                         74 000 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        42

6   Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m.,

6 000 000

1 218 000

30 000 000

13 761 000

270 072 000

8 211000

41 240 000

8 000 000

15 000 000

10 100 000

1 572 000

84 123 000

7 601 000

1 094 000

275 000

305 000

3 000 000

20 000

1 100 000

3 000 000

1000

1000

1 000 000

6 500 000

1000

23 898 000

20 084 000

9182 000

15 168 000

50 000

20 728 000

förslagsanslag 1   Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket,

reservationsanslag

8     Bidrag till permanent skördeskadeskydd

9     Administration av permanent skördeskadeskydd m. m., förslagsanslag

D    Skogsbruk

1     Skogsstyrelsen, förslagsanslag

2     Bidrag till skogsvårdsstyrelserna, förslagsanslag

3     Bidrag till skogsförbättringar, förslagsanslag

4     Vägbyggnader på skogar i enskild ägo, förslagsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen

5     Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m,, förslagsanslag

6     Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m, m,, förslagsanslag

E    Fiske

1      Fiskeristyrelsen, förslagsanslag

2      Fiskeriintendenter m, m., förslagsanslag

3       Främjande i allmänhet av fiskerinäringen, reserva­tionsanslag

4      Kursverksamhet på fiskets område, reservationsanslag

5      Bidrag till fiskehamnar m. m., reservationsanslag

6    Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förslagsanslag
1   Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen, reserva­
tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen

8       Särskilt omställningsstöd till fiskare, m. m,, förslags­anslag

9       Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske, förslagsanslag

 

10           Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m, m,, förslagsanslag

11           Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m., förslagsanslag

12           Fiskeriundersökningsfartyg, reservationsanslag

13           Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten, reservationsanslag

F    Service och kontroll

1      Statens livsmedelsverk, förslagsanslag

2      Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier,/ö>j/ö5a/7.?/o5-

3      Statens veterinärmedicinska anstalt, förslagsanslag

4      Anskaffande av viss laboratorieutrustning m, m,, reservationsanslag

5      Veterinärstaten, förslagsanslag


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        43

6   Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar,

 

4 000 000

 

600 000

 

819 000

9 933 000

 

60 000

9 993 000

 

7 910 000

 

150 000

 

4160 000

 

2 798 000

 

122 000

 

95 764 000

45 339 000

 

10 074 000

 

722 000

 

23 460 000

 

1000

79 596 000

15 184 000

 

7 406 000

 

166 000

 

315 000

 

1000

23 072 000

16 337 000

 

12 427 000

 

179 000

28 943 000

 

11 500 000

 

300 000

 

*8 800 000

 

1 185 000

 

*5 692 000

 

255 000

 

3 125 000

 

1 152 000

 

3 300 000

 

287 000

m. m,, förslagsanslag 1   Bidrag till djursjukvård i vissa fall, förslagsanslag

8    Veterinärinrättningen i Skara, förslagsanslag
Statens centrala frökontrollanstalt:

9        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

10        Utrustning, reservationsanslag

11              Statens växlskyddsanstalt, förslagsanslag

12      Bekämpande av vä\is]nkåomar, förslagsanslag

13              Statens lantbmkskemiska laboratorium, förslags­anslag

14      Statens maskinprovningar, förslagsanslag

15              Statens vå\Xsor\.nämnå, förslagsanslag

G    Utbildning och forsknmg

Lantbrukshögskolan:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Driftkostnader, reservationsanslag

3            Bokinköp m. m., reservationsanslag

4            Försöksverksamheten, reservationsanslag

5            Lantbmksdriften vid försöksstationerna m. m., förslagsanslag

Veterinärhögskolan:

6        Förvaltningskostnader, förslagsanslag
1       Driftkostnader, reservationsanslag

8            Bokinköp m. m., reservationsanslag

9            Försöksverksamhet, reservationsanslag

10        Lantbruksdriften vid försöksgården, förslagsanslag

Skogshögskolan:

11                          Förvaltningskostnader, förslagsanslag

12            Driftkostnader, reservationsanslag

13                          Bokinköp m. m., reservationsanslag

 

14      Inredning och utmstning av lokaler vid jordbrukets högskolor m, m., reservationsanslag

15              Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m., förslagsanslag

16      Jordbruksforskning, reservationsanslag

17              Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, reserva­tionsanslag

18              Bidrag till Sveriges utsädesförening,/öw/flM/zs/ö.?

19      Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling

20      Skoglig forskning, reservationsanslag

21              Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds­förädling och skogsgödsling m. m,, reservationsanslag

22      Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, reservations­anslag

23      Bidrag fill Skogs- och lantbruksakademien, förslags­anslag

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                                                        44

Alnarpsinstitutet:

24            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                            3 484 000

25            Materiel m. m., reservationsanslag                                                     366 000            3 850 000

 

26      Statens skogsmästarskola, förslagsanslag                                                                        1 501 000

27      Reseunderstöd för studier m. m,, reservationsanslag                                                            39 000

28      Bidrag till viss ungdomsverksamhet                                                                                   500 000

173 097 000 H    Miljövård m. m.

1      Statens naturvårdsverk,/öw%Mni'/fl5'                                                                        *23 514 00O

2      Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsanslag                                                      1 605 000

3      Miljövårdsinformation, reservationsanslag                                                                      1 650 000

4      Rikskampanj mot nedskräpning, reservationsanslag                                                           500 000

5      Ersättningar vid bildande av naturreservat m, m.,

reservationsanslag                                                                                                           9 000 000

6    Vård av naturvårdsområden m. m., reservationsanslag                                                   9 400 000
Stöd till idrotten:

7            Organisationsstöd m. m., reservationsanslag                                57 300 000

8             Anläggningsstöd m. m., reservationsanslag, varav 9 000 000 kr, att avräknas mot automobilskatte­medlen             24 200 000        81500000

9    Miljövårdsforskning, reservationsanslag                                                                       20 560 000

10    Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet,

reservationsanslag                                                                                                           2 000 000

11    Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet,

m, m,, reservationsanslag                                                                                                 4 000 000

12    Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m.,

förslagsanslag                                                                                                               255 000 000

13    Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin

m. m., reservationsanslag                                                                                               50 000 000

14      Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m., förslags­anslag                                             960 000

15             Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond,

förslagsanslag                                                                                                                   5 000 000

464 689 000 I     Diverse

1      Servitutsnämnder, m, m,, förslagsanslag                                                                             145 000

2      Bidrag vid föriust på grund av naturkatastrof m. m,,

reservationsanslag                                                                                                                   1 000

3    Bidrag till vissa internationella organisationer m, m,,

förslagsanslag                                                                                                                   3 992 000

4    Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder,

förslagsanslag                                                                                                                        29 000

5    Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätl-

ningår, förslagsanslag                                                                                                              5 000

4 172 000

Summa kr.        1 280 836 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                    45


X.  Handelsdepartementet

A  Handelsdepartementet m. m.

1      Handelsdepartementet, förslagsanslag                                                       5 787 000

2      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                        2 500 000

3      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                100 000

4      Krigsmaterielinspektionen, förslagsanslag                                                    191 000

5      Kostnader för nordiskt samarbete, förslagsanslag                                          100 000

8 678 000

3 300 000

13 120 000

4 900 000

1687 000

6 968 000

7 200 000

450 000

800000

700 000

39125 000

11589 000

427 000

50 000

B   Främjande av utrikeshandeln m. m.

1      Sveriges exportråd, reservationsanslag

2      Handelssekreterare, reservationsanslag

3      Exportfrämjande åtgärder, reservationsanslag

4      Svenska handelskanwar i utlandet m. m,, reserva­tionsanslag

5      Svenska turisttrafikförbundet, reservationsanslag

6      Exportfrämjande åtgärder för teko-industri samt ma­nuellt arbetande glasindustri, reservationsanslag

1   Täckande av förluster på grund av garantier för lån till teko-industri samt manuellt arbetande glasindustri, förslagsanslag

8      Exportfrämjande åtgärder för möbelindustri, snickeriindustri m. fl., reservationsanslag

9      Exportfrämjande åtgärder för sko- och garveriindustri, reservationsanslag

C   Kommerskollegium m. m.

1      Kommerskollegium, förslagsanslag

2      Bidrag till vissa intemationella byråer m. m., förslags­anslag

3      Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag

12 066 000

D  Pris-, konkiurens- och konsumentfior

1      Marknadsdomstolen, förslagsanslag                                                           742 000

2      Näringsfrihetsombudsmannen, förslagsanslag                                            1 689 000

3      Konsumentombudsmannen, förslagsanslag                                                2 063 000

4      Statens pris- och kartellnämnd, förslagsanslag                                           10 921 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                      46

Konsumentverket:

5            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

6            Forskning m. m., reservationsanslag 1       Allmänna reklamationsnämnden, förslagsanslag 8   Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m., förslags­anslag

E   Patent- och registreringsverket m. m.

1     Patent- och registreringsverket, förslagsanslag

2     Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register, förslagsanslag

F   Ekonomiskt försvar

1      Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, förslagsanslag

2      Ersättning för beredskapslagring m. m., förslagsanslag

3      Täckande av förluster på grand av kreditgarantier i beredskapssyfte till teko-, sko- och garveriindustrier-na, förslagsanslag


 

13 702 000

 

1320 000

 

1800 000

16 822 000

■s-

2100000

 

34 337 000

 

43 590 000

 

3 500 000

 

47 090 000

 

8 646 000

 

77 139 000

 

500000

 

86 285 000

Summa kr.

227 581 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                    47

XI.  Im-lkesdepartementet

A  Inrikesdepartementet m. m.

1       Inrikesdepartementet, förslagsanslag                                                     9 719 000

2       Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                     8 800 000

3       Extra utgifter, reservationsanslag                                                             200 000

4       Bidrag till bestridande av kostnader för vissa inter­nationella kongresser i Sverige, reservationsanslag    1 000

18 720 000

B   Arbetsmarknad m. m.

1       AxhetsmarknaåsservioQ, förslagsanslag                                            1166 000 000

2       Sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa, reservationsanslag, varav förslagsvis 175 000 000 kr.

att avräknas mot automobilskattemedlen                                              360 226 000

3       Stöd till lagemppbyggnad, förslagsanslag                                              50 000 000

4       Särskilda åtgärder för arbetsanpassning, reservations­anslag, varav förslagsvis 50 000 000 kr. att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                               931 910 000

5       Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsanslag                                     *680 000 000

6       Totalförsvarsverksamhet, förslagsanslag                                               26 460 000

7       Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utmstning, re­servationsanslag             6 500 000

8       Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning, re­servationsanslag          5 000 000

9       Arbetsdomstolen, förslagsanslag                                                             691 000

 

10              Statens förlikningsmannaexpedition,/öz-j/ajfl/w/ö                                        633 000

11  Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,

förslagsanslag                                                                                         9 000

3 227 429 000

C  Invandring m. m.

1      Statens invandrarverk, förslagsanslag                                                   14 840 000

2      Åtgärder för flyktingar, förslagsanslag                                                  20 670 000

3      Anpassningsåtgärder för invandrare, reservationsanslag                           4 505 000

40 015 000

D  Regional utveckling

1      Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet, förslagsanslag                       * 131 125 000

2      Särskilda stödåtgärder i glesbygder, reservationsanslag                              *5 000 000

3       Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administra­tionskostnader, reservationsanslag 11 400 000

* Beräknat belopp


 


Prop. 1973:1                                                                                                       48

4   Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till

hantverks- och industriföretag m. fl., förslagsanslag                                 20 000 000

167 525 000

E  Bostadsbyggande m. m.

1      Bostadsstyrelsen, förslagsanslag                                                            13 563 000

2      Länsbostadsnämndema, förslagsanslag                                                  26 444 000

3      Statens hyresråd, förslagsanslag                                                              1 835 000

4      Räntebidrag, förslagsanslag                                                                         1 000

5       Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., förslags­anslag                            150 000 000

6      Byggnadsforskning                                                                             9 000 000

7       Anordningsbidrag m. m, till allmänna samlingsloka­ler, reservationsanslag         5 000 000

8      Upprustningsbidrag m, m, till allmänna samlingslo-.

kaler, reservationsanslag                                                                         5 000 000

210 843 000

Summa kr.        3 664 532 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                            49

xn. Civildepartementet

A   Civildepartementet m. m.

1      Civildepartementet,/örj/flg-MMi/o                                                                                  5 712 000

2      Kommittéer m, m., reservationsanslag                                                                             3 200 000

3      Exira ntfier, reservationsanslag                                                                                            150 000

4      Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.,

reservationsanslag                                                                                                                  50 000

9112 000 B   Länsstyrelserna m. m.

1      Länsstyrelserna,/öM/agjaw/a                                                                                      613 116 000

2      Lokala skattemyndigheterna,/öM/agrans/ag                                                                183 205 000

3      Kronofogdemyndighetema, förslagsanslag                                                                  154 007 000

950 328 000 C   Planväsendet

1       Statens planverk,/örj/agiflWÄ/a                                                                                    12 666 000

2       Bidrag till översiktlig planering m. m,, reservations­anslag                                              4 219 000

16 885 000 D  Lantmäteriväsendet

Lantmäteriet:

1            Myndighetsuppgifter,/öwZog5ans/a                                             19 819 000

2            Förrättnings- och uppdragsverksamhet, förslags­anslag                          1 000

3            Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet, förslagsanslag 10 686 000

4            Utmstning, reservationsanslag                                                    1 000 000          31506 000

E   Kartväsendet

Kartverket:

1            Mimänna kaxtarheten, reservationsanslag                                   15 934 000

2            Försvarsberedskap, reservationsanslag                                              443 000

3            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag                                                     1000

4            Utrustning, reservationsanslag                                                      250 000          16 628 000

F   Räddnmgstjänst m. m.

1      Statens brandinspektion, förslagsanslag                                                                          1 175 000

2      Statens brandskola, förslagsanslag                                                                                  2 563 000

3      Bidrag till förebyggande och släckning av brand,

förslagsanslag                                                                                                                   3 000 000

4    Bidrag till kostnader för kommunal beredskap,

reservationsanslag                                                                                                           1 000 000

5    Beredskap för oljebekämpning till sjöss, förslagsanslag                                                  5 000 000

12 738 000

Summa kr.       1 037197 000

4    Riksdagen 1973.1 saml. Nr 1.


 


Prop. 1973:1


50


Xni. Industridepartementet


A   Industridepartementet m. m.

1      Industridepartementet, förslagsanslag

2      Tekniska attachéer m. m., förslagsanslag

3      Kommittéer m. m., reservationsanslag

4      Extra utgifter, reservationsanslag

5      Bidrag till vissa internationella organisationer, förslags­anslag


8 151 000 216 000

4 350 000 200 000

140 000


 


B    Industri m. m.

Statens institut för företagsutveckling:

Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

Främjande av företagsutveckling, reservationsanslag

Utrustning, reservationsanslag Främjande av hemslöjden, reservationsanslag Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservations­anslag

Utbildningsåtgärder för textil- och konfektions-industrierna, reservationsanslag

10

Utbildningsåtgärder m. m. för möbelindustri, snickeri­industri m. fl,, reservationsanslag Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom vissa industribranscher, reservationsanslag Täckande av förluster på grund av strukturgarantier tiU företag inom vissa industribranscher, förslagsanslag Omställningsfrämjande åtgärder för vissa industri­branscher, reservationsanslag Sprängämnesinspektionen, förslagsanslag

11

C                           Bergsbruk

Sveriges geologiska undersökning:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Kartarbeten m, m,, reservationsanslag

3            Utrustning, reservationsanslag

4            Prospektering, reservationsanslag

5            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

 

6      Bergsstaten, förslagsanslag

7      Statens gruvegendom, förslagsanslag

D                      Energiförsörjning

1      Statens elektriska inspektion, förslagsanslag

2      Kostnader för vissa nämnder, förslagsanslag


 

 

13 057 000

1000

 

8 900 000

 

500 000

9 401 000

 

1032 000

 

5 000 000

 

3 300 000

 

1 650 000

 

825 000

 

1000

 

5 000 000

 

1 491 000

 

27 700 000

9 975 000

 

4 037 000

 

730 000

 

21 900 000

 

600 000

37 242 000

 

1070 000

 

21 890 000

60 202 000

3 076 000 43 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                            51

3       Främjande av landsbygdens elektrifiering, reserva­tionsanslag                             9 000 000

4      Delegationen för atomenergifrågor, förslagsanslag                                                           2 202 000

 

14 321 000

157 100 000

 

1 000

 

13 000 000

 

8 000 000

178 101 000

 

1000

 

6 230 000

 

6 240 000

 

1 100 000

 

1000

 

2 100 000

 

500 000

 

700 000

 

2 960 000

 

49 800 000

 

5 200 000

 

2 500 000

 

20 269 000

 

*4 500 000

E     Teknisk utveckling m. ra.

Styrelsen för teknisk utveckling:

1            Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag

2            Drift av forskningsstationer, förslagsanslag

3             Skeppsteknisk forskning och utveckling, reserva­tionsanslag

4            Utrustning, reservationsanslag

5   Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet,
förslagsanslag

6    Bidrag till statens provningsanstalt, reservationsanslag
1    Statens provningsanstalt: Justering och ädelmetall-

kontroll, förslagsanslag

8      Statens provningsanstalt: Utrustning, reservations­anslag

9      Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

 

10      Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt, reserva­tionsanslag

11              Statens  skeppsprovningsanstalt:  Utrustning,  reserva­tionsanslag

12      Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

13              Bidrag till Sveriges standardiseringskommission

14      Atomenergi verksamhet inom Aktiebolaget Atomener­gi, reservationsanslag

15              Internationellt atomenergisamarbete, förslagsanslag

16      Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran, reser­vationsanslag

17      Europeiskt rymdsamarbete m, m,, förslagsanslag

18              Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling, reservationsanslag

280 202 000 F     Domänverket

1    Ersättning till domänverkets fond för utgifter för över­
talig personal, förslagsanslag
                                                                                         136 000

Summa kr,           395 618 000

XIV. Oförutsedda utgifter

1    Oförutsedda utgifter, förslagsanslag                                                                          1 000 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973: 1                                                                                52


XV. Riksdagen och dess verk m. m.

A  Riksdagen

Riksdagen:

22 041 000

 

5 620 000

 

300 000

 

650 000

 

300 000

 

120 000

 

125 000

 

169 000

 

55 000

 

30 000

 

920 000

 

5 315 000

 

150 000

35 795 000

32 744 000

 

5 710 000

 

135 000

38 589 000

1           Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, förslags­anslag

2           Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, förslagsanslag

3           Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet, förslagsanslag

4           Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, förslagsanslag

5           Parlamentariska delegationer, förslagsanslag

6           Bidrag till studieresor, reservationsanslag

7           Representation m. m., förslagsanslag

8           Kostnader för riksdagens interparlamentariska grupp, förslagsanslag

9            Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare

 

10                          Bidrag till Europarörelsens riksdagsgmpp

11   Kontorshjälp till riksdagsledamöter, förslagsanslag Yl       Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. f\., förslags­anslag

13       Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reserva­tionsanslag

B   Den inre riksdagsförvaltningen

Den inre riksdagsförvaltningen:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Kostnader för riksdagstrycket m. m., förslagsanslag

3            Utgivande av särskilda publikationer, reservations­anslag

C  Alhnänt kyrkomöte

1    Alhnänt kyrkomöte, förslagsanslag                                                           1 000

D  Riksdagens verk

Riksgäldskontoret:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                           6 672 000

2             Kostnader vid emission av statslån m. m., förslags­anslag    3 600 000

3             Administrationskostnader för lön­sparandet, förslagsanslag  320 000

4             Administrationskostnader i samband med premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt,

förslagsanslag                                                                1 000         10 593 000


 


Prop. 1973:1                                                                                53

Riksdagsbiblioteket:

1 668 000

 

400 000

2 068 000

 

4 452 000

 

1910 000

1 316000

 

1 585 000

2 901 000

 

21 924 000

 

700 000

 

1000

 

701000

Summa kr.

97 010 000

5            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

6            Bokinköp och bokbindning, reservationsanslag

 

7      Riksdagens ombudsmannaexpedition, förslagsanslag

8      Riksdagens revisorer och deras kansli, förslagsanslag Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli:

9        Förvaltningskostnader, förslagsanslag
10       Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet,

förslagsanslag

E   Diverse

1      Kommittéer m. m., förslagsanslag

2      Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m., förslagsanslag


 


Prop. 1973:1                                                                                                               54


Utgifter för statens kapitalfonder I. Riksgäldsfonden

1    Underskott på riksgäldsfonden                                                                            2 500 000 000

II. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar

A  Statens afTärsverksfonder

Kommunikationsdepartementet:

1000

 

5 000 000

 

27 800 000

 

1000

32 802 000

3 700 000

 

1000

3 701000

 

36 503 000

21 750 000

 

2 000 000

 

4 200 000

 

15 750 000

43 700 000

1            Posthus m. m. (I: A: 1), förslagsanslag

2            Teleanläggningar m. m, (I: B: 1), förslagsanslag

3            Jämvägar m, m. (I: C: 1), förslagsanslag

4            Flygplatser m. m. (I: D: 1), förslagsanslag

Industridepartementet:

5            Byggnader och utmstning (I: E: 1), förslagsanslag

6            Kraftstationer m, m. (I: F: 1), förslagsanslag

B   Statens allmäima fastighetsfond

Justitiedepartementet:

1            Polishus m. m. (II: 1), reservationsanslag

2            Byggnadsarbeten för domstolsväsendet (II: 2), reservationsanslag

3            Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården (II: 3), reservationsanslag

4            Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm (II: 4), reservationsanslag

Utrikesdepartementet:

5        Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig­
heter för utrikesrepresentationen (TI: 5), reservations­
anslag
                                                                                                                           2 540 000

Försvarsdepartementet:

6            Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar (II: 6), reservationsanslag         2 500 000

7            Anskaffning av vissa skyddsmmsanläggningar

(II: 7), reservationsanslag                                                               3 000 000             5 500 000

' Stat för riksgäldsfonden se BUaga till Utgifter för statens kapitalfonder sid. 57.


 


Prop. 1973:1                                                                                                               55

Socialdepartementet:

3 842 000

 

4 500 000

8 342000

47 500 000

 

3 000 000

 

25 000

50 525 000

8             Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala (U: 9), reservationsanslag

9             Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte­mentets verksamhetsområde (II: 10), reservations­anslag

Finansdepartementet:

10            Byggnadsarbeten för stathg förvaltning (U: 11), reservationsanslag

11                          Inköp av fastigheter m. m. (II: 12), reservations­anslag

12        Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (U: 13),
reservationsanslag

Utbildningsdepartementet:

13                          Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål (II: 14), reservationsanslag       1 051 000

14                          Byggnadsarbeten vid universiteten m, m. (II: 16),

reservationsanslag                                                                      *90 000 000           97 051 000

Jordbruksdepartementet:

15         Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m.

(11: 17), reservationsanslag                                                                                      22 500 000

Civildepartementet:

16         Byggnadsarbeten för länsstyrelserna (II: 18),

reservationsanslag                                                                                                       7 500 000

Industridepartementet:

17         Byggnadsarbeten för teknisk utveckhng m, m, (II: 19),

reservationsanslag                                                                                                       1 300000

238 958 000

C  Försvarets fastighetsfond

1    Försvarets fastighetsfond (III: 1—7), reservationsanslag                                   186 500 000

D  Statens utlåningsfonder

Utbildningsdepartementet:

1        Studiemedelsfonden (IV: 5), reservationsanslag                                                    *455 000 000

Jordbruksdepartementet:

2            FiskerWån&fonåen (JN-.l), reservationsanslag                                 810 000

3            Lånefonden till främjande av beredning och avsätt-

nmg av fisk m. m. (IV: 8), reservationsanslag                                   325 000             1 135 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                   56

Inrikesdepartementet: 4       Lånefonden för allmätma samlingslokaler (FV: 14),

reservationsanslag                                                                              9 800 000

465 935 000


E  Fonden för låneunderstöd

Socialdepartementet:

1        Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för
alkoholmissbrukare m, m. (V: 2), reservationsanslag

Finansdepartementet:

2            Lån för inrättande av alkoholfria restamanger (V: 5), reservationsanslag

3            Pressens lånefond (V: 6), reservationsanslag

Handelsdepartementet:

4            Lån till utbyggnad av oljelagringen (V: 7), reserva­tionsanslag

5            Lån till teko-, sko- och garveriindustrierna (V: 8), reservationsanslag

6            Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd (V: 9), reservationsanslag


 

 

1000 000

26 000

 

5 000 000

5 026 000

11 500000

 

30 000 000

 

250 000

41 750 000

 

47 776 000


 


F   Diverse kapitalfonder

Kommunikationsdepartementet:

1            Vägmaskiner m. m. (IX: 2), förslagsanslag

2            Sjöfartsmateriel m. m. (IX: 3), förslagsanslag

Handelsdepartementet:

3       Förrådsanläggnmgar m. m. (IX: 7), reservations­
anslag


 

1000

 

1000

2 000

 

5 400 000

 

5 402 000

Summa kr.

981 074 000


m. Avskrivning av oreglerade kapitahnedelsförluster

1    Avskrivning av oreglerade kapitahnedelsförluster                                  1 000 000


 


Prop. 1973:1


57


Bilaga

till Utgifter för

statens kapitalfonder

Förslag till

stat för riksgäldsfonden

för budgetåret 1973/74


Utgifter

A    Räntor på statsskulden:

1      Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis

2      Vinster på premieobligationslån, förslagsvis

3      Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis

 

4              "    "   sparobligationer, förslagsvis

5              "    "   av staten övertagna lån, förslagsvis

6              "    "   lån hos statsinstitutioner och fonder m. m.,

förslagsvis 1   Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s, k, Guadeloupe-räntan)

8    Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kv.

Lejonet i Stockholm

9         "    "   konung Cari XlILs hemgiftskapital

10              "    "   Göta kanals reparationsfond

11                              "    "   kortfristig upplåning hos banker m, fl,,

förslagsvis

12              "    "   skattkammarväxiar, förslagsvis

13                              "    "   beräknad ny upplåning,/öw/a§iv/.y

B     Provisioner m. m.:

1      Kapitalrabatter, förslagsvis

2      Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis

3      Inlösningsprovisioner m. m,, förslagsvis

4      Kursförluster, förslagsvis


1000 000

10 000 000

3 000 000

1000


1 252 000 000
218 000000

67 000 000

120 000 000

184 000

50 000 000

300 000

90 000 7 500 7 045

50 000 000 450 000 000 361 114 455

2 568 703 000

14 001 000


 


Summa kr.


2 582 704 000


Inkomster A Räntor:

 

1

2 3 4

}

Ränta på uppköpta obligationer "    "   rörliga krediter "    "   kortfristig uUåning till banker m, fl. "    "   övriga utlånade medel

Uppgäld och kursvinster:

1000

75 000 000

1 000 000

1 000 000

77 001 000

1 2

Uppgäld Kursvinster

1000 1000

2 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                      58


C   Diverse inkomster:

1      Preskriberade obligationer och kuponger m. m.

2      Dragningslistor på premielånen

3      Övriga diverse inkomster

Underskott att avföras på riksstatens driftbudget


 

5 500 000

200 000

1 000

5 701 000

82 704 000 2 500 000 000

Summa kr.

2 582 704 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                      59

Kapitalbudgeten

Inkomsterna på kapitalbudgeten
1   Lånemedel
                                                                                   4 651 900 000


 


Prop. 1973:1


60


FÖRSLAG TILL

INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1973/74

I. Statens afifärsverksfonder

 

 

 

A. Postverkets fond

Avskrivningsmedel

frän riksstaten

inom fonden övriga kapitalmedel Investeringsbemyndigande

1000 18 200 000

1000 28 898 000

47 100 000

Investeringsanslag

47 100 000

 

47 100 000


B. Televerkets fond

Avskrivningsmedel: Telean­läggningar m. m,

från riksstaten                     5 000 000

inom fonden                     819 900 000

Avskrivningsmedel: Rund ra­dioanläggningar

inom fonden                      39 700 000

övriga kapitalmedel; Tele-
anläggnmgar m, m.
                    1 000 000

Investeringsbemyndigande:
Teleanläggningar m. m.
         —22 300 000


Investeringsanslag:

Teleanläggningar m. m. Rundradioanläggningar


803 600000 39 700000


 

 

 

 

843 300 000

 

843 300 000

C. statens järnvägars fond

 

 

 

Avskrivningsmedel

 

Investeringsanslag

382 600 000

från riksstaten

27 800 000

 

 

inom fonden

265 700 000

 

 

övriga kapitalmedel

8 000 000

 

 

Investeringsbemyndigande

81 100 000 382 600 000

 

 

 

382 600 000

D. Luftfartsverkets fond

 

 

 

Avskrivningsmedel

 

Investeringsanslag

75 700 000

från riksstaten

1000

 

 

inom fonden

19 000 000

 

 

övriga kapitalmedel

6 500 000

 

 

Investeringsbemyndigande

50 199 000

 

 


E. Fabriksverkens fond

Avskrivningsmedel från riksstaten


75 700 000

3 700 000


Investeringsanslag


75 700 000

23 200 000


 


Prop. 1973:1


61


 


inom fonden Övriga kapitalmedel Investeringsbemyndigande


21000 000

500 000

—2 000 000

23 200 000


23 200 000


 


F. Statens vattenfallsverks fond

Avskrivningsmedel

från riksstaten                             1 000

mom fonden                         415 000 000

övriga kapitahnedel                   10 000 000

Investeringsbemyndigande        892 999 000


Investeringsanslag


1318 000 000


 


1 318 000 000


1 318 000 000


 


G. Domänverkets fond

Investeringsbemyndigande


4 221 000


Summa investeringsanslag      4 221 000


Summa investeringsbemyndi-
ganden för statens affärsverks­
fonder
                            1033 117 000

n. statens aUmänna fastighetsfond


Avskrivningsmedel

från riksstaten

inom fonden Övriga kapitalmedel Investeringsbemyndigande


238 958 000

52 908 000

3000 000

395 961 000

690 827 000


Summa investeringsanslag       690 827 000

690 827 000


III. Försvarets fastighetsfond


Avskrivningsmedel

från riksstaten

inom fonden övriga kapitalmedel Investeringsbemyndigande


186 500 000 27 991 000 17 000 000 56410 000

287 901 000


Summa investeringsanslag       287 901 000

287 901 000


 


rV. Statens utlåningsfonder

Utrikesförvaltningens lånefond

Investeringsbemyndigande

Biståndsförvaltningens lånefond

Investeringsbemyndigande


100 000

1000


Investeringsanslag Investeringsanslag


100 000

1000


 


Prop. 1973:1


62


 


Statens bosättningslånefond

Investeringsbemyndigande


1000


Investeringsanslag


1000


 


Statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Investeringsbemyndigande
                   1000


Investeringsanslag


1000


 


Stndiemedelsfonden

Avskrivningsmedel från riksstaten


455 000 000


Investeringsanslag


455 000 000


 


Lånefonden för studentkårlokaler

Investeringsanslag

1000

Investeringsbemyndigande

Fiskerilånefonden

Investeringsanslag

Avskrivningsmedel

810 000 1 190 000

från riksstaten Investeringsbemyndigande

2 000 000

Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m.

Investeringsanslag

Avskrivningsmedel

325 000 375 000

från riksstaten Investeringsbemyndigande

700 000

Statens flskredskapslånefond

Investeringsbemyndigande

Investeringsanslag

200 000

Investeringsanslag

Statens hantverks- och industrilånefond Investeringsbemyndigande        20 000 000

Investeringsanslag

Lånefonden för bostadsbyggande Investeringsbemyndigande    2 680 000 000

Länefonden för inventarier i vissa specialbostäder

1000

Investeringsanslag

Investeringsbemyndigande

Investeringsanslag

Lånefonden för kommunala markförvärv Investeringsbemyndigande       100 000 000

Lånefonden för allmänna samlingslokaler

Investeringsanslag

Avskrivningsmedel

från riksstaten                            9 800 000

Investeringsbemyndigande            7 200 000

17 000 000

Summa investeringsbemyndi-
ganden för statens
utlåningsfonder
                   2 809 070 000


1000

 

2 000 000

2 000 000

700 000

700 000

200 000

20 000 000

2 680 000 000

1000 100 000 000

17 000 000

17 000 000


 


Prop. 1973:1


63


 


V. Fonden för låneunderstöd

Avskrivningsmedel

från riksstaten                        47 776 000

Övriga kapitalmedel                   67 215 000

Investeringsbemyndigande        245 050 000


Summa investeringsanslag       360 041 000


 


360 041 000


360 041 000


VII. Fonden för förlag till statsverket


Övriga kapitalmedel Investeringsbemyndigande


40 000 000 30 450 000

70 450 000


Summa investeringsanslag      70 450 000

70 450 000


 


VIII. Fonden för beredskapslagring
Investeringsbemyndigande      26 000 000


Investeringsanslag


26 000 000


IX. Diverse kapitalfonder

A. Statens vägverks förrådsfond

Investeringsanslag

52 100 000

Avskrivningsmedel

från riksstaten                             1 000

inom fonden                          61 000 000

övriga kapitahnedel                      600 000

Investeringsbemyndigande       —9 501 000

 

 

 

 

 

 

52 100 000

 

52 100 000

B. Sjöfartsverkets fond

 

 

 

Avskrivningsmedel

från riksstaten

inom fonden övriga kapitahnedel Investeringsbemyndigande

1000

18 713 000

50 000

28 536 000

47 300 000

Investeringsanslag

47 300 000

 

47 300 000

C. Fonden för Södertälje kanalverk

 

 

Investeringsbemyndigande

3 500 000

Investeringsanslag

3 500 000

D. Statens datamaskinfnnd

 

 

 

Avskrivningsmedel

inom fonden Investeringsbemyndigande

40 000 000 64 000 000

104 000 000

Summa investeringsanslag

104 000 000

 

104 000 000

E. Jordfonden

 

 

 

Investeringsbemyndigande

1000

Investeringsanslag

1000


 


 

Prop. 1973:1

 

64

F. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

 

Avskrivningsmedel

från riksstaten

inom fonden Investeringsbemyndigande

Investeringsanslag 5 400 000 1 062 000 —1 062 000

5 400 000

5 400 000

 

5 400 000

Summa investeringsbe-myndiganden för diverse kapitalfonder

85 474 000

 

SUMMA INVESTERINGSSTATER


Avskrivnmgsmedel

från riksstaten

inom fonden övriga kapitalmedel Investeringsbemyn digan de


981074 000 1800 174 000

153 866 000 4 681 532 000

7 616 646 000


Summa investeringsanslag    7 616 646 000

7 616 646 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                    65

Kapitalinvestering

I. Statens affärsverksfonder

A  Postverket

1    Posthus m. m.                                                                                  47 100 000

B   Televerket

Kommunikationsdepartementet:

1        Teleanläggningar m. m.                                                                  803 600 000

Utbildningsdepartementet:

2        Rundradioanläggningar                                                                   39 700 000

843 300 000

C  Statens järnvägar

1    Jämvägar m. m.                                                                              382 600 000

D  Luftfartsverket

1    Flygplatser m. m.                                                                             75 700 000

E   Förenade fabriksverken

1    Byggnader och utmstning                                                                  23 200 000

F   Statens vattenfallsverk

1    Kraftstationer m. m.                                                                       1 318 000 000

G  Domänverket

Justitiedepartementet:

1        Förvärv av jordbmksfastigheter för kriminalvården                                       1 000

Jordbruksdepartementet:

2            Markförvärv för natimrårdsändamål, m. m.                       4 000 000

3             Byggnadsarbeten m. m. vid vissa för lantbmks-högskolans försöksverksamhet disponerade

jordbruksegendomar                                                     220 000            4 220 000

4 221 000

Summa kr.        2 694 121 000


 


Prop. 1973:1                                                                                                    66


II. Statens allmänna fastighetsfond

Justitiedepartementet:

1            Polishus m. m.

2            Byggnadsarbeten för domstolsväsendet

3            Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården

4            Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockhohn

Utrikesdepartementet:

5        Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig­
heter för utrikesrepresentationen

Försvarsdepartementet:

6            Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar

7            Anskaffning av vissa skyddsmmsanläggningar

Socialdepartementet:

8            Utbyggande av karolinska sjukhuset

9            Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala

10        Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte­
mentets verksamhetsområde

Finansdepartementet:

11   Byggnadsarbeten för statlig förvaltning

12                         Inköp av fastigheter m. m.

13                         Vissa byggnadsarbeten vid tullverket

Utbildningsdepartementet:

14                         Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål

15   Radio- och televisionshus

16                         Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.

Jordbruksdepartementet:

17         Byggnadsarbeten vid jordbmkets högskolor m. m.

Civildepartementet:

18         Byggnadsarbeten för länsstyrelsema

Industridepartementet:

19         Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m.


 

87 000 000

 

8 000 000

 

8 400 000

 

63 000 000

166 400 000

 

10 160 000

5 000 000

 

3 000 000

8 000 000

1000

 

7 684 000

 

9 000 000

16 685 000

190 000 000

 

25 000 000

 

100 000

215 100 000

14 102 000

 

2 780 000

 

*180 000 000

196 882 000

 

45 000 000

 

30 000 000

 

2 600 000

Summa kr.

690 827 000


Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                    67


m. Försvarets fastighetsfond

1             Arméförband: Anskaffning av anläggningar

2             Marinförband: Anskaffning av anläggningar

3             Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar

4             Central och högre regional ledning: Anskaffning av anläggningar

Gemensamma myndigheter m. m,:

5                   Anskaffning av anläggningar

6                   Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt

7        Anskaffning av vissa militära anläggningar


 

 

88 000 000

 

71 000 000

 

90 500 000

 

23 000 000

15 000 000

 

1000

15 001 000

 

400 000

Summa kr.

287 901 000


IV. Statens utiåningsfonder

Utrikesdepartementet:

1             Utrikesförvaltnmgens lånefond                                       100 000

2             Biståndsförvaltningens lånefond                                            1000             101 000

Socialdepartementet:

3        Statens bosättningslänefond                                                                   1000

Kommunikationsdepartementet:

4        Statens lånefond för den mindre skeppsfarten                                             1 000

Utbildningsdepartementet:

*455 000 000

 

1000

455 001 000

2 000 000

 

700 000

 

200 000

2 900 000

5             Studiemedelsfonden

6             Länefonden för studentkårlokaler

Jordbruksdepartementet:

7             Fiskerilånefonden

8             Lånefonden till främjande av beredning och avsätt­ning av fisk m. m.

9        Statens fiskredskapslånefond

♦ Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1


68


 


Inrikesdepartementet:

10                          Statens hantverks- och industrilånefond

11   Lånefonden för bostadsbyggande

12                          Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder

13                          Lånefonden för kommunala markförvärv

14                          Lånefonden för allmänna samlingslokaler


20 000 000

2 680 000 000

1000

100 000 000

17 000 000


2 817 001000


Summa kr.      3 275 005 000

V. Fonden för låneunderstöd


Socialdepartementet:

1             Lån till anordnande av bamstugor

2             Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbmkare m. m.

3             Lån till utländska läkare for viss eftemtbildning

Kommunikationsdepartementet:

4        Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1972/73

Finansdepartementet:

5             Län för inrättande av alkoholfria restauranger

6             Pressens lånefond

Handelsdepartementet:

7             Lån till utbyggnad av oljelagringen

8             Lån till teko-, sko- och garveriindustrierna

9             Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd

Inrikesdepartementet: 10       Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån


 

27 000 000

 

1000 000

 

1000

28 001 000

 

15 000 000

40 000

 

25 000000

25 040 000

11 500 000

 

30 000 000

 

500 000

42 000 000

 

*250 000 000

Summa kr.

360 041 000


vn. Fonden för förlag till statsverket


Finansdepartementet: Vissa projekteringskostnader

Civildepartementet: Förskott till vissa plankostnader m. m.


70 000 000

450 000


 


Summa kr.


70 450 000


• Beräknat belopp.


 


Prop. 1973:1                                                                                                    69

VIII. Fonden för beredskapslagring

Handelsdepartementet:
överstyrelsens för ekonomiskt försvar deifond:
1
         Lagring för beredskapsändamål                                                     26 000 000

Summa kr.          26 000 000

IX. Diverse kapitalfonder

Försvarsdepartementet: Statens datamaskinfond: Försvarefs delfond:

1            Anskaffning av datamaskiner                                                        16 000 000

Kommunikationsdepartementet: Statens vägverks förrådsfond:

2                   Vägmaskuier m. m.                                                 52 100 000 Sjöfartsverkets fond:

3                   Sjöfartsmateriel m. m.                                             47 300 000

4         Fonden för Södertälje kanalverk                                   3 500 000       102 900 000

Finansdepartementet: Statens datamaskinfond:

5            Anskaffning av datamaskiner                                                        88 000 000

Jordbruksdepartementet:

6        Jordfonden                                                                                          1 000

Handelsdepartementet: Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap:

7            Förrådsanläggningar m. m.                                                             5 400 000

Summa kr.         212 301 000

MARCUS BOKTR. STHLH U73     710500


 


Prop. 1973:1                                                                               70

Utdrag av protokollet  över finansärenden,  hållet  inför Hans  Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministem för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYR­DAL, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om proposition angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1973/74 och anför.

Kungl. Maj:t fattar denna dag på hemställan av vederbörande före­dragande beslut om de förslag till riksdagen i frågor om statsverkets in­komster och utgifter för budgetåret 1973/74 som skall ingå i nämnda proposition. Utdrag av statsrådsprotokollet i dessa ärenden bör bifogas propositionen som bilagor 1—23. I fråga om bilagoma 4—15 har före­dragandena upprättat översikter över sina förslag. Dessa översikter tor­de få tryckas först i resp. bilaga.

Förslag till nämnda proposition har den lydelse bilaga till detta pro­tokoll utvisar med därvid fogade specifikationer av inkomsterna och ut­gifterna på riksstaten. Jag hemställer att Kungl, Maj:t föreslår riks­dagen

att godkänna förslaget till riksstat för budgetåret 1973/74 och uppta statsverkets inkomster och utgifter i enlighet med detta.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten


 


Bilaga 1 till statsverkspropositionen 1973                              Prop. 1973:1

Bilaga 1

Finansplanen

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYR­DAL, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge­mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om finans­plan och beräkning av inkomster för budgetåret 1973/74 m. m. samt an­för.

Den internationella ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska utvecklingen i OECD-länderna präglades under 1972 av en påtaglig ökning av tillväxttakten. Den splittrade konjunklurbilden från 1971 avlöstes av en allmän uppgång, även om betydande skillnader i tillväxttakten kunde konstateras mellan de olika länderna. De nord­amerikanska staterna uppvisade en ovanligt hög ekonomisk tillväxt eller omkring 6 %, Den totala produktionen i Västeuropa ökade där­emot inte i saituna omfattning och nådde inte upp till det genomsnittliga ökningstalet för 1960-talet. Tillväxten var dock omkring 1/2 % högre än under 1971 eller närmare 4 %.

Den kraftiga uppgången av löner och priser fortsatte under 1972 i OECD-länderna även om en viss dämpning kunde iakttagas under vin­terhalvåret 1971—72. Under senare delen av 1972 har emellertid pris-stegrmgslakten åter ökat. Förenta staterna har under fjolåret haft den fördelaktigaste kostnadsutvecklingen bland OECD-länderna. Konsu­mentpriserna ökade där med ungefär 3 % mot i regel 6—8 % i Väst­europa, Löneökningarna i OECD-länderna uppgick i likhet med 1971 till 10—15 % med undantag för de nordamerikanska staterna där ök­ningen varit lägre.

1    Riksdagen 1973. 1 saml. Nr I. Bilaga 1. Finansplanen.


 


Prop. 1973:1    Bilaga 1    Finansplanen                                               2

För att komma till rätta med pris- och kostnadsutvecklingen, vilken i regel inte var betingad av överefterfrågan, har flera länder använt sig av pris- och lönereglerande åtgärder. Inflationsproblemen har också varit föremål för överläggningar inom såväl EEC som OECD,

Främst av sysselsättningsskäl lades under 1971 den ekonomiska politi­ken efter hand om i expansiv riktning inom flertalet OECD-länder. Där­vid kom såväl finans- som kreditpolitiska åtgärder till användning. Un­der 1972 har genom den ekonomiska politikens utformning de offentliga investeringarna, den privata konsumtionen och bostadsbyggandet kom­mit att utgöra de mest dynamiska inslagen i den ekonomiska tillväxten i OECD-länderna. Kreditpolitiken har emellertid i slutet av 1972 åter stramats åt genom bl, a, räntehöjningar i de större västeuropeiska länder­na, vilket även påverkal ränteläget på eurodollarmarknaden.

Världshandeln ökade i volym med 8—9 % under 1972 och har där­igenom närmat sig den normala ökningstakten under 1960-talets senare del. Det är en väsentlig höjning jämfört med 1971 då emellertid världs­handeln sannolikt stördes av den rådande valutaoron. Det är troHgt att vissa förskjutningar av leveranser och betalningar kommit till stånd, vil­ket försvårar jämförelser mellan dessa två år, OECD-länderna ökade sin import med omkring 10 % år 1972, Exporten ökade inte i samma om­fattning utan stannade vid en tillväxt av 8 %, Bortsett från effekten av valutakursändringarna torde prisuppgången inom världshandeln ha varit begränsad under 1972.

Konjunkturutvecklingen i Förenta staterna har sedan sommaren 1971 visat en uppåtgående tendens och under 1972 har ekonomin kraftigt ex­panderat på nästan alla områden. Bruttonationalprodukten beräknas 1972 ha ökat med drygt 6 % jämfört med 2,7 % under 1971, Expansio­nen härrörde främst från ökad privat konsumtion och bostadsbyggande, medan industriinvesteringarna låg kvar på samma nivå som under 1971. Arbetslösheten har trots den snabba produktionstillväxten varit hög. Det ekonomiska uppsvinget tillsammans med det genom devalveringen för­sämrade bytesförhållandet ledde till att handelsbalansen visade ett un­derskott på omkring 6,5 miljarder