Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition nr 113 är 1972        Prop. 1972:113

Nr 113

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966: 680) om ändring av vissa underhållsbidrag; given Stockholms slott den 29 september 1972.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stadsrådsprotokollet över justitieärenden, föreslå riksdagen alt bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredraganden hemställt.

Under Hans Mai:ts Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt lagen (1966: 680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall familjerättsliga bidragsbelopp ändras i anslulning till förändringar i penningvärdet. Ändring av bidragen skall enligt lagen ske den 1 april varje år basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring för april månad med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet vid tidpunk­ten för senaste ändring av bidragen. I propositionen föreslås atl basbe­loppet för mars månad i stället skall vara avgörande för om ändring av bidragen skall ske den 1 april.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1973.

1    Riksdagen 1972. 1 saml. Nr 113


 


Prop. 1972:113

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1966: 680) ooi ändring av vissa underhålls­bidrag.

Härigenom förordnas, att 3 § lagen (1966: 680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse                 Föreslagen lydelse


Bidragsbelopp som höjts enligt
Bidragsbelopp som höjts enligt
2 § samt bidragsbelopp som senast
2 § samt bidragsbelopp som senast
bestämts eller bestämmes efter ut-
bestämts eller bestämmes efter ut­
gången av år 1965 ändras i anslut-
gången av år 1965 ändras i anslut­
ning till basbeloppet enligt lagen
ning till basbeloppet enligt lagen
den 25 maj 1962 (nr 381) om all-
den 25 maj 1962 (nr 381) om all­
män försäkring. Ändring sker förs-
män försäkring. Ändring sker förs­
ta gången den 1 april det år bas-
ta gången den 1 april del år bas.
beloppet för april månad med
  beloppet för april månad med
minst fem procent över- eller un-
minst fem procent över- eller un­
derskrider basbeloppet för april
derskrider basbeloppet för april
1966 och därefter den 1 april var-
1966 och därefter den 1 april var­
je år basbeloppet för april månad
je år basbeloppet för mars månad
med minst fem procent över- eller
med minst fem procent över- eller
underskrider basbeloppet vid tid-
underskrider det basbelopp som
punkten för senaste ändring.
låg till grund för senaste ändring.

Bidragsbeloppet ändras med det procenttal med vilket basbeloppet ändrats. Brutet procenttal avrundas till närmast lägre hela procenttal. Procenttalet fastställes av myndighet, som Konungen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med när­mast lägre krontal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.


 


Prop. 1972:113

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet på Stockholms slott den 29 september 1972.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för ulrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYR­DAL, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.

Statsrådet Lidbom anmäler efler gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i lagen (1966: 680) om ändring av vissa underhållsbidrag och anför.

Exekutionsväsendets organisationsnämnd har i skrivelse den 13 april 1972 hemställt om viss ändring i lagen om ändring av vissa underhålls­bidrag. Yttranden över framställningen har efler remiss avgetts av socialstyrelsen, statistiska centralbyrån och Sveriges advokatsamfund.

Gällande rätt. I giftermålsbalken och föräldrabalken finns åtskilliga bestämmelser om underhållsskyldighet mot make, förutvarande make, barn, makes barn samt föräldrar. Underhållsbidrag som genom dom eller avtal har fastställts på grundval av dessa bestämmelser kan i vissa fall jämkas genom beslut av domstol enligt särskilda jämkningsregler. Härutöver innehåller lagen om ändring av vissa underhållsbidrag regler om anpassning av utgående underhållsbidrag till förändringar i penning­värdet. Enligt 2 § höjs alla bidragsbelopp som har bestämts före utgång­en av år 1965 med vissa bestämda procenttal i samband med lagens ikraftträdande. 3 § innehåller regler om hur bidragen forlsättningsvis skall anpassas till förändringar i penningvärdet. Dessa regler skall till-lämpas också i fråga om bidragsbelopp som har bestämts efter utgången av år 1965. Reglerna innebär att bidragsbeloppen skall på visst sätt ändras i anslutning till ändringar i basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Ändring av bidragsbeloppen skall första gången ske den 1 april det år basbeloppet för april månad med minst fem pro­cent över- eller underskrider basbeloppet för april 1966 och därefter den 1 april varje år basbeloppet för april månad med minsl fem pro­cent över- eller underskrider basbeloppet vid tidpunkten för senasle ändring. Bidrag som fastställs i tiden mellan två allmänna ändringar skall justeras redan vid nästföljande allmänna ändring. Bidragsbeloppen skall


 


Prop. 1972:113                                                         4

ändras med samma procenttal som basbeloppet. Procenttalet fastställs av statistiska centralbyrån (SFS 1967: 63). Denna har hittills förordnat att bidragsbeloppen skall höjas med 7 % fr. o. m. den 1 april 1967, med 10 % fr. o. m. den 1 april 1970 och med 9 % fr. o. m. den 1 april 1971.

Skrivelsen från exekutionsväsendets organisationsnämnd. Nämnden erinrar i sin skrivelse om alt kronofogdemyndigheterna vid handläggning av införselmål avseende oguldna underhållsbidrag har all iaktta de höj­ningar av bidragsbeloppen som föranleds av lagen om ändring av vissa underhållsbidrag. Vid tiden för denna lags tillkomst fastställdes basbe­loppet under slutet av andra månaden före den månad som avsågs. Ef­ler en ändring av 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring tillämpas se­dan augusli 1967 andra regler för uträkning av basbeloppet. Beloppet fastställs numera endasl omkring en vecka i förväg. April månads bas­belopp blir sålunda fastställt först i slutet av mars. Denna ordning är enligt nämnden förenad med vissa nackdelar. I införselmål där gälde-nären har eriagt all skuld och således enbart löpande bidrag tas ut ge­nom införsel skall under mars månad tas ut ell belopp som avser un­derhållsbidraget för april. Med hänsyn till alt lagstadgad höjning av un­derhållsbidrag numera aktualiseras med kort varsel har kronofogdemyn­digheterna i regel inga möjligheter att under mars månad ändra pågåen­de införsel avseende april månads underhållsbidrag. Därför uppkom­mer en mindre skuld för april månad. Denna skuld, som utgör skillna­den mellan underhållsbidragen före och efter höjningen, måste las ut samtidigt med det höjda underhållsbidraget. När skulden är betald, måste införselbeloppet ånyo anpassas till det löpande bidraget. Härige­nom uppstår visst merarbete för kronofogdemyndigheten och arbetsgi­varen. Även för barnavårdsnämnden synes denna ordning vara till viss nackdel.

Nämnden anser det motiverat alt lagen ändras på sådant sätt, att be­slul om höjning av underhållsbidrag kommer att föreligga lika lång tid i förväg som då lagen infördes, och hemställer därför att 3 § i lagen ändras så, all ändring av bidrag skall ske den 1 april varje år basbelop­pet för mars månad med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet vid tidpunkten för senasle ändring.

Remissyttrandena. Socialstyrelsen och advokatsamfundet tillstyrker organisationsnämndens hemställan. Statistiska centralbyrån förklarar sig inle ha något alt erinra mot den begärda lagändringen. Socialstyrelsen framhåller atl förslaget bör undanröja en del av det administrativa mer­arbete som är en följd av de nuvarande bestämmelserna. Särskilt barna­vårdsnämndernas verksanihet kommer all underlättas i väsentlig grad. Cenlralbyrån anmärker atl den begärda ändringen innebär en återgång till den beiäkningsordning som avsågs men ej explicit uttrycktes i 1966


 


Prop. 1972:113                                                         5

års lag, nämligen att underlaget för en eventuell omräkning av under­hållsbidragen per den 1 april visst år ytterst skulle utgöras av prismate­rialet för konsumentprisindexberäkningarna avseende januari samma år.

Föredraganden. Enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag skall utgående underhållsbidrag aulomaliskt justeras i anslutning till ändring­ar i basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Justeringen sker per den 1 april och grundas på basbeloppet för april månad. Enligt de reg­ler som gällde vid den tidpunkt då lagen om ändring av vissa under­hållsbidrag trädde i kraft beräknades basbeloppet på grundval av del allmänna prisläget under tredje månaden före den som beloppet avsåg. Detla innebar att basbeloppet kunde fastställas mer än en månad i förväg eller med andra ord att basbeloppet för april månad var känt redan i februari. I propositionen med förslag lill lag om ändring av vissa underhållsbidrag framhölls särskilt att denna ordning gjorde det möjligt att i god tid sprida upplysning om den bidragsändring som i förekommande fall skulle ske den 1 april.

Efter en ändring i lagen om allmän försäkring år 1967 gäller numera atl basbeloppet skall grundas på prisläget under andra månaden före den som beloppet avser. Detla har lett till alt basbeloppet kan fastställas först någon vecka före den aktuella månadens ingång, och möjlighetema alt i förväg sprida upplysning om och anpassa sig till kommande höj­ningar av underhållsbidragen har därigenom väsentligt inskränkts. Som framgår av skrivelsen från exekutionsväsendets organisationsnämnd har detta skapat olägenhet bl. a. för de exekutiva myndigheterna. Nämnden föreslår nu alt 3 § lagen om ändring av vissa underhållsbidrag ändras så att justering av bidragen skall ske den 1 april varje år basbeloppet för mars månad med minst 5 % över- eller underskrider basbeloppet vid tidpunkten för senaste ändring. Den föreslagna lagändringen har god­tagits av remissinstanserna. Även jag ansluter mig till förslaget, vilket i realiteten innebär en återgång till den ordning som lursprungligen gäll­de. Lagändringen bör träda i kraft den 1 januari 1973.

Som 3 § nu är avfattad beror frågan om höjning av bidragen skall ske av en jämförelse mellan basbeloppet för april månad det år då bidra­gen senast höjdes och basbeloppet för april månad ett senare år. Med den ändring som jag nu förordar kommer nästa ändring av bidragen att ske det år då basbeloppet för mars månad med minst 5 % över- eller underskrider basbeloppet vid tidpunkten för den senaste ändringen, dvs. basbeloppet för april 1971. Även därefter bör frågan om underhållsbi­dragen skall ändras vara beroende av en jämförelse mellan basbeloppet för mars månad ett visst år och det basbelopp som utgjorde grundval för den senaste ändringen. I paragrafen bör därför hänvisningen till basbe­loppet vid tidpunkten för den senaste ändringen ersättas av en hänvis­ning till det basbelopp som låg till grund för den senaste ändringen.


 


Prop. 1972: 113                                                        6

Jag hemsläller atl Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att antaga inom justitiedepartementet upprättat förslag till  lag om ändring i lagen (1966: 680) om ändring av vissa underhållsbidrag.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten att lill riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 1»7I     71041 3