Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 66 år 1971     Prop. 1971: 66

Nr 66

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om

skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade; given Stockholms

slott den 5 mars 1971.

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av bUagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen atl bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departemenls­chefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås skattefrihet för ersättningar som enligt ett för-Ukningsavlal betalas ut av AB Astra till neurosedynskadade barn. Skatte­friheten föreslås gälla fr. o. m. 1970 års laxering.

1    Riksdagen 1971.1 saml. Nr 66


 


Prop. 1971: 66

Förslag till

Lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Härigenom förordnas som följer.

Ersättning, som utgår på grund av ett den 5 november 1969 ttäffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astta och representanter för neuro­sedynskadade bam, skaU vid taxering tiU statlig eUer kommunal in­komstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag ttäder i kraft dagen efter den, då lagen enUgt därå medde­lad uppgift uikommit från trycket i Svensk författningssaraUng, och tiUärapas även på ersältning som utbetalats dessförinnan. Den som vid taxering år 1970 taxerats för ersättning som omfattas av lagen får an­föra besvär över taxeringen enligt 100 § laxeringsförordningen (1956: 623).


 


Prop. 1971:66

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet Inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 5 mars 1971.

Närvarande: ministern för uttikes ärendena NILSSON, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, WICKMAN, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge­mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om skatte­frihet för ersättningar till neurosedynskadade och anför.

Inledning

Den 5 november 1969 ttäffades meUan AB Astra och representanter för neurosedynskadade barn ett förlLkningsavlal, sora innebär att bola­get årligen skaU utge ersättning tUl sådana barn som skadats genom bo­lagels läkemedel neurosedyn. Avtalet har den 6 jidi 1970 fastställts av rådhusrätten i Södertälje. Frågan om ersättningens skatterällsliga stäU­ning har varit föremål för bedömning av riksskatlenäranden, som i för­handsbesked den 18 november 1970 funnit ersättnuigen utgöra skatte-plLktig intäkt.

I skrivelse tUl finansdeparteraentet har Föreningen för de neurosedyn­skadade anhållit alt skattefrihet skall gälla de ersättningar sora omfattas av avtalet.

Nuvarande ordning

Med tjänst likställs enligt 31 § andra stycket kommunalskattelagen (1928:370) rätt tUl bl. a. dels livränta, som utgår annorledes än på gmnd av försäkring, dels periodiskt understöd eller därraed jämförlig periodisk intäkt, om givaren enUgl 22, 25, 29 eller 46 § är berättigad tUl avdrag därför.

EnUgl 2 § första stycket förordningen (1947: 576) om statlig inkomst­skatt gäller 31 § andra stycket kommunalskattelagen vid avgörande av vad som är skattepliktig inkomst även vid den statliga inkomstbeskatt­ningen.


 


Prop. 1971:66

Förlikningsavtalet m. m.

Förlikningsavlalel ingicks den 5 november 1969. EnUgt avtalet utbe­talar AB Astra ell belopp av 600 000 kr. ora året lUl fördelning mellan bolagels motparter efter grunder som de själva får bestämraa. Beloppet 600 000 kr. grundades på all del vid förlikningen för varje ersättningsbe-rätligal barn skulle i medeltal erläggas 6 000 kr. per år oavsett den en­skUda skadans orafallning. Ersättningsbeloppet är indexreglerat raed an­knytning till gällande basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allraän för­säkring. Vidare beslärades alt — för den händelse ytterligare fall av neu-rosedynskada skulle uppdagas efler det alt förlikningsavlalel träffades — även dessa skulle omfattas av förlikningen och de skadade ha räll att inträda i denna. Bolaget förband sig atl för sådant fall likaledes betala 6 000 kr. per år fr. o. m. den 1 januari 1968 för varje barn som sålunda kora att orafallas av avtalet. Även della belopp indexreglerades.

Vid förlikningsförhandlingarna beslöts bl. a. att det skulle tillsättas en särskUd fördelningsnärand, neurosedynskadenäinnden. Närandens verk­sarahet regleras av ell reglemente sora godkänts av saralUga skadades ställföreträdare. Närandens beslut i fråga ora fördelningen av raedlen är bindande för de uldelningsberättigade. Fördelningen skulle första gången ske snarast efler del alt AB Astra ställt raedlen till förfogande raed belopp sora belöpte på liden den 1 januari 1968—den 30 juni 1970. Därefter skall fördelning ske varje januari och juli raånad med be­lopp sora belöper på det sist förflutna kalenderhalvåret. Sedan nämn­den bestämt fördelningen skall medlen utbetalas genom förmedling av bank direkt till de skadade. De lill utdelning disponibla medlen skall fördelas mellan de vid varje tiUfälle utdelningsberättigade i första hand efter den invalidiletsgrad som nämnden bedömer föreligga bettäffande envar av dem. Föreligger det synnerliga skäl för avvikelse från denna fördelningsgrund, fär näranden järaka utdelningen. Näranden skall årli­gen avge redogörelse för verksamheten raed bl. a. uppgift ora beslutade ersättningsbelopp.

Under år 1969 utbetalades lUl så gott sora samtiiga skadade ell för­skoll som i regel uppgick till 2 000 kr. Den första fördelningen i juni 1970 orafallade bruttoersällningar ora tillhopa ca 1,6 mUj. kr. Högsta ersättningsbeloppet uppgick liU 44 410 kr. och lägsta utgjorde 1 969 kr. Den andra fördehimgen i januari 1971 avsåg 104 bam raed belopp mel­lan 10 920 kr. och 485 kr. Därvid utbetalades i tre faU ett tillägg med 500 kr. på grund av s. k. hospitaliseringsskador och ökade kostnader.


 


Prop. 1971:66                                                                        5

Riksskattenämndens förhandsbesked

För ett av de neurosedynskadade barnen har hos riksskatlenäranden anhållits om förhandsbesked huruvida ersättning enligt förlikningsav­talet är skattepliktig. Sökanden gjorde gäUande all ersättningen inle kunde anses utgå i form av livränta dels eraedan storleken av denna blir föreraål för särskUl beslut vid varje prövnings- och ulbelalnings-tiUfälle och dels eraedan ersättningen inle grundas på förlusl av in­korast av skattepliktig natur. Sökanden hävdade all del i stället var fråga ora en efler hand utgående ersättning för vård, sveda och värk saral lyte och raen.

Riksskatlenäranden fann i förhandsbeskedet den 18 noveraber 1970 atl den dittills utbetalade ersättningen — liksora fraratida utbetalningar lill sökanden av raedel sora ställs lill förfogande av AB Astra — får anses utgöra ersättning för skada som orsakals av neurosedyn. Riks­skattenämnden fann vidare all, oavsett om utbetalningen i sin helhet eller endasl tiU en del avser ersättning för s. k. ideell skada, utbetal­ningen är hänförlig lill sådan annorledes än på grund av försäkring ut­gående livränta eller sådan raed periodiskt understöd järaförlig perio­disk inläkt som nämns i 31 § komraunalskallelagen. På gmnd härav förklarade nämnden att del dittills utbetalade beloppet utgjorde skatte­pliktig intäkt för sökanden.

Framställningen från Föreningen för de neurosedynskadade

Föreningen för de neurosedynskadade har i sin skrivelse som tidigare nämnts hemställt atl skattefrihet skall gälla de ersättningar sora ora­fattas av förlikningsavlalel. Därvid har föreningen sora raolivering åberopat en skrivelse till föreningen från neurosedynskadenämnden. Näranden har där anfört följande.

Neurosedynskadenäranden har uppfattat ersättningen rent allraänt sora skadestånd. Vid de diskussioner sora förevarit har ersättningen an­setts böra uppfattas som dels ideell ersättning för sveda och värk saral lyte och stadigvarande raen och dels bidrag till ökade kostnader för vård av de skadade. När näranden erhöll sill uppdrag fastslogs ut­tryckligen, alt fördelningen inte skulle ske under hänsynstagande vare sig till de skadades nuvarande ekonomiska status eller eventuellt fram­tida förlusl av förvärvsförraåga. Då man stannade för alt beräkna de enskilda ersättningsbeloppen på grundval av skadans medicinska om­fattning var ell av skälen att speciellt vårdkostnaden kunde förmodas stå ganska väl i överensslämraelse med en sådan gradering. Även den ideella delen av ersättningen borde enligt nämnden i överenssläraraelse raed gällande skadeståndsrättsUg praxis anpassas lill den raedicinska invalidiletsgraden.


 


Prop. 1971:66                                                           6

Neurosedynskadenänmden framhåller att ersättningen i ett relativt stort antal fall koraraer alt variera från det ena bedöraningslUlfällel tUl det andra, eflersora näranden varje halvår har att göra en ny fömlsätt-ningslös bedömning av skadans omfattning och av de skäl som åbero­pas för särskild ersättning vid sidan av den medicinskt gmndade, t. ex. exceptionella vårdkostnader. Medicinsk rehabilitering genom operatio­ner eller särskUda proleskonstmklioner kan alltså enligt nämnden på­verka ersättningen. TUlfäUiga koslnadsfördyringar lar nämnden sär­skilda hänsyn tUl. Ett stort antal av de skadade undergår fortlöpande sjukhusbehandling och fysikalisk behandling i avsikt att i görligaste mån rehabUitera dem. Alt det från AB Astra utgående ersättningsbe­loppet har fått en periodisk karaktär motiveras av praktiska skäl.

Nämnden har för sin del kommit tUl den uppfattningen alt ersätt­ningen inle kan karakteriseras som eller jämstäUas med en invaliditets-livränta i vedertagen mening. Snarare utgör den enligt nämndens me­ning ett efter hand utgående skadestånd för kostnader, sveda och värk under akut sjukdomstid samt lyte och men som anpassas tUl den ska­dades aktuella situation. Nämnden tUlstyrker därför att ersättningsbe­loppen från AB Astra inte behandlas som skattepliktig inkomst.

Departementschefen

Det finns i detla land något över 100 neurosedynskadade barn. En­ligt etl förliknmgsavlal har AB Astra åtagit sig att utbetala ersättning tUl dessa barn. Ersättningens belopp är knutet till invaliditetsgraden och är avsett alt uppgå tUl i genomsnitt 6 000 kr. för år och barn. Ersättningen kan anses vara avsedd bl. a. att täcka den ökning av vårdkostnaden som följer med ökad invaliditet. Dessutom utgår er­sättning när särskUda kostnader inträffat. Såväl invalidiletsgrad som särskUd kostnadsersättning omprövas två gånger ora året. Saratidigt kan ersättningen anses utgöra ideellt skadestånd för lyte i proportion till invaliditetens orafallning. Ersättningen är däreraot inte korapensa-tion för mistad arbetsinkomst, eftersom raoltagarna i samtliga fall är minderåriga bam.

Riksskattenämnden har i förhandsbesked, som vunnit laga kraft, fun­nit ersättningarna skattepliktiga enligt 31 § komraunalskallelagen. För­eningen för de neurosedynskadade har begärt alt de ersättningar som omfattas av förlikningsavtalel skall vara skattefria. Med hänsyn tiU de speciella omständigheter sora föreligger i detla fall vill jag tUlstyrka skattefrihet för beloppen.

Ersättning utbetalades första gången till de skadade i slutet av år 1969 i form av genereUa förskott. Beslämraelsema ora skaltefrihet bör således få verkan redan såvitt avser 1970 års taxering. Eftersom det nu


 


Frop. 1971:66                                                                       7

är för sent att yrka skattefrihet i samband med deklarationens avläm­nande bör möjUghet att föra talan i särskild ordning öppnas för den som blivit taxerad för ersättningsbelopp som avser inkomståret 1969.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemstäUer jag, atl Kungl. Maj:t föreslår riksdagen

atl antaga inom finansdeparlementet upprättat förslag till lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade.

Med bifaU till vad föredraganden sålunda med instäm­mande av statsrådets övriga ledamöter hemstäUt förordnar Hans Maj:t Konungen att lUl riksdagen skall avlåtas propo­sition av den lydelse bUaga till detla protokoll ulvisar.

Ur protokoUet: Britta Gyllensten

MARCUS BOKTR. STHLM 1971   710194