Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj: ts proposition nr 30 år 1971    Prop. 1971:30

Nr 30

Kungl. Maj:ts propoåtioii till riksdagen med försteg till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.; given Stockholms slott den 12 mara 1971.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över juslitieärenden och lagrådets protokoll samt Kungl. Maj:ts och kyrkomötets bilagda skrivelser, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande depar­tementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEUER

Propositionens liuTndsakliga innehåll

I propositionen föresläs tre nya lagar av central betydelse på den offentliga förvaltningens område: lag om allmäima förvaltningsdomsto­lar, förvaltningsprocesslag och förvaltningslag. Förslagen mnebär dels att rättskipningen i regeringsrätten och kammarrätt omorganiseras, dels att allmäima förfaranderegler för förvaltningsdomstolar och förvaltnings­myndigheter införs.

Genom förslagen flyttas tyngdpunkten i den domstolsmässiga besvärs­prövningen i förvaltningsärenden från regeringsrätten till kammarrätt. Kammarrätt får ställning av allmän förvaltningsdomstol närmast under regeringsrätten med i stort sett samma målområde som denna. I sam­band därmed byggs kammarrättsorganisationen ut kraftigt. Sålunda skall det i fortsättningen finnas två kammarrätter, den ena i Stockholm med Svealand utom Värmland samt Norrland, Östergötland och Got­land som domkrets och den andra i Göteborg med återstoden av landet som domkrets. Två av stockholmskammarrättens avdelningar föreslås förlagda till Sundsvall. Antalet avdelningar i kammarrätt ökas från f. n. 9 till 15. Kammarrättsavdelningama föreslås organiserade efter


 


Prop. 1971:30                                                      2

hovrättsmönster med en kammarrättslagman som ordförande och i prin­cip ordinarie kammarrättsråd som övriga ledamöter.

För regeringsrättens del iimebär förslagen att domstolen huvud­sakligen får ställning av prejudikatinstans. Mål, som fullföljs från kam­marrätt till regeringsrätten, skall prövas av regeringsrätten bara om denna meddelar prövningstillstånd.

Tillstånd skall meddelas, om det är av vikl för ledning av rättstillämp­ningen alt frågan prövas av regeringsrätten eller om del föreligger syn­nerliga skäl till sådan prövning, såsom att resning annars skulle kunna ha beviljats. Som en konsekvens av regeringsrältens ändrade uppgifter föreslås att antalet regeringsråd minskas från f. n. 22 till högst 18. Vidare föreslås att den nuvarande ordningen, atl regeringsrättens mål bereds i statsdeparlementen och föredras inför domstolen av tjänstemän i departementen, skall upphöra. I stället inrättas ett eget kansli för rege­ringsrätten i vilket särskilda föredragande för domstolen ingår.

Grundläggande regler om förfarandet i mål hos regeringsrätten och kammarrätt föreslås meddelade i förvaltningsprocesslagen. Demia före­slås bli tillämplig även hos länsrätt, länsskatterätt och mellankommunala skatterätten. Syftet med lagen är bl. a. att underlätta för den enskilde att själv föra sin talan vid förvaltningsdomstol.

Förfarandet i förvaltningsdomstol föreslås i princip vara skriftligt. Muntlig förhandling skall kunna ingå i handläggningen, när det kan an­tas vara till fördel för utredningen. Part föreslås få viss möjlighet att påverka frågan huruvida muntlig förhandling skall komma till stånd. Enskild part, som inställer sig vid muntlig förhandling, skall enli för­slaget kunna få ersättning av allmännA medel för sin inställelse, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för inställelsen.

För förvaltningsdomstol föreslås gälla uttryckligt förbud att gå utöver vad som har yrkats i målet. Möjlighet skall dock finnas för domstol att utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det föreligger sär­skilda skäl och det kan ske utan men för motstående enskilt intresse.

Förslaget till förvaltningslag är avsett att bilda grundvalen för förvalt­ningsmyndighetemas handläggning av sina ärenden. Lagen syftar främst tiU att stärka den enskildes rättssäkerhet i hans mellanhavanden med myndigheterna. Vid utfommingen av lagen har lagts särskild vikt vid att den skall tillgodose behovet av förfaranderegler i första instans, att reglema skall vara så enkla och lättillgängliga som möjligt samt att lagen inte får äventyra kravet pä snabbhet och effektivitet i förvalt­ningen.

Förfarandereglema i förvaltningslagen föreslås uppdelade i två hu­vudavsnitt. I det första ingår sådana regler som kan tillämpas i stort


 


Prop. 1971:30                          '=                         3

sett i alla slag av förvaltningsärenden. Hit hör bl. a. regler om jäv, en­skilds rätt att anlita ombud eller biträde, myndighets skyldighet att väg­leda den som har gjort en ofullständig ansökan e. d., myndighets befo­genhet att anlita tolk och ordningen för anförande av besvär över myn­dighets beslut. De flesta av reglema är nya som allmänna föreskrifter betraktade. Några av reglema, t. ex. reglema om besvärstid, ersätter däremot nuvarande lagstiftning i ämnet.

Det andra huvudavsnittet i förvaltningslagen föreslås innehålla sådana bestämmelser som är av särskild betydelse i ärenden där det är fråga om myndighetsutövning mot enskild, dvs. när myndighet utövar befo­genhet att för enskild bestämma om förmån, rättigjhet, skyldighel, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Sålunda fö­reslås bl. a. bestämmelser om rätt för sökande, klagande eller aiman part i ell ärende alt ta del av utredningsmaterialet i ärendet, myndighets skyldighel att underrätta part om detta material, parts rätt att muntligen lämna uppgift i ärende, myndighets skyldighet att ange skälen för be­slul, varigenom den avgör ärende, och att underrätta part om Innehållet i sådant beslut och om vad han skall iaktta vid klagan över beslutet Samtliga bestämmelser är nya som allmänna regler betraktade.

Propositionen iimehåller dessutom förslag till konsekvensändringar till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, förvaltningslagen och för­valtningsprocesslagen. Ändringarna går bl. a. ut på att i olika specialför­fattningar föra in uttryckliga bestämmelser om huruvida besvär skall anföras hos Kungl. Maj:t eller hos förvaltningsdomstol. Härvid överges den nuvarande tekniken att beteckna även besvär, som skall prövas av regeringsrätten, såsom besvär hos Kungl. Maj:t. I stället anges i sådant fall att besvär skall anföras hos regeringsrätten. I konsekvens härmed kommer i fortsättningen uttrycket att talan fullföljs hos Kungl. Maj:t i princip att innebära att talan skall prövas av Kungl. Maj:t i statsrådet. Som en konsekvens av ett av syftena med förvaltningslagen och förvalt­ningsprocesslagen — att åstadkonuna enhetliga och generellt tillämpliga regler för förfarandet hos förvaltningsmyndigheter resp. hos förvalt­ningsdomstolar — har vidare de förfaranderegler som nu finns i ohka specialförfattningar i stor utsträckning utmöastrats.Denna anpassning av specialförfattningar till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen har hittills slutförts beträffande ett 50-tal författningar. Avsikten är att arbetet därmed skall fortsätta.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1971, såvitt angår för­faranderegler för länsrätt, länsskatterätt och mellankommunala dmtte-rätten, samt i övrigt den 1 januari 1972.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971

1) Förslag tiU Lag

om allmänna f öiraltnlngsdomstolar

Härigenom förordnas som följer.

Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätt är allmän förvaltningsdomstol närmast under regerings­rätten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm och kammarrätten i Göteborg.

Regeringsrätten

Regeringsrätten prövar

1.   besvär över kammarrättens beslut,

2.   besvär över annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller av riksdagen beslutad författning anföres hos domstolen.

3.   mål som avses i 20 § lagen (1936: 567) om domkapitel.

Om regeringsrättens behörighet att pröva ansökningar om resning och återställande av försutten tid finns bestämmelser i 19 § regeringsformen.

3 §

Regeringsrätten hestår av högst aderton regeringsråd. Konungen för­ordnar ett av regeringsråden att vara domstolens ordförande.

Om regeringsråds tjänstgöring i lagrådet finns bestämmelser i regerings­formen.

Regeringsrätten är delad i två eller flera avdelningar. Avdelningarna är lika behöriga att upptaga mål som regeringsrätten handlägger.

Regeringsrättens ordförande är ordförande på en avdelning. Ordförande på annan avdelning är det regeringsråd som Konungen förordnar.

Om avdelnings sammansättning vid prövning av mål finns bestämmel-


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971                    5

ser  i   regeringsformen.   Vid  behandling  av  fråga  om  prövningstillstånd skall tre regeringsråd deltaga.

5 §

Finner avdelning vid överläggning till avgörande av mål, att den mening som råder på avdelningen avviker från rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen av regeringsrätten, får avdelningen förordna, att målet eller, om det kan ske, endast viss fråga i målet skall avgöras av regeringsrätten i dess helhet. Sådant förordnande får också meddelas, om det i annat fall är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet eller viss fråga avgöres av regeringsrätten i dess helhet.

Har i olika avgöranden av regeringsrätten kommit till uttryck mot var­andra stridande åsikter i fråga om viss rättsgrundsats eller lagtolkning, äger första stycket tillämpning endast om avdelningen finner att den rådan­de meningen avviker från det senast meddelade avgörandet.

När mål avgöres av regeringsrätten i dess helhet, skall alla ledamöterna deltaga i avgörandet, om ej laga hinder möter.

6§ När  avdelning behandlar ansökan  om  resning i  något av regerings­rätten avgjort mål eller ärende, får ledamot, som deltagit i det tidigare avgörandet,  ej tjänstgöra på avdelningen,  om domfört antal ledamöter ändå är att tillgå inom domstolen.

7 § För beredning och föredragning av mål i regeringsrätten finns hos dom­stolen särskilda tjänstemän.

Kammarrätterna

8 § Kammarrätt prövar

1.     besvär över beslut i förvallningsärende som enligt lag eller annan för­
fattning anföres hos domstolen,

2.    mål  som underställes domstolen enligt folkbokföringsförordningen
(1967:198).

Konungen förordnar om kammarrättemas domkretsar.

9§ Innefattar besvär även fråga, som det ankommer på Konungen att avgöra, och finner kammarrätten frågorna ej böra avgöras var för sig, skall kam­marrätten med eget utlåtande överlämna målet till Konungens prövning.


 


6                     Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

10    §

I kammarrätt finns kammarrättspresident, en eller flera kammarrättslag­män samt kammarrättsråd. De skall vara lagfarna.

Kammarrättspresident, kammarrättslagman och kammarrättsråd ut­nämnes av Konungen.

11    §

Kammarrätt är delad i avdelningar. Konungen får bestämma att avdel­ning skall vara förlagd till annan ort än den där domstolen har sitt säte.

Avdelning består av presidenten eller en lagman såsom ordförande samt av minst två kammarrättsråd, av vilka en är vice ordförande.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av mål om fastighetstaxering finns bestämmelser i taxeringsförordningen (1956: 623).

12    §

Kammarrätt är domför med tre ledamöter. Fler ån fyra får ej sitta i rät­ten. Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns be­stämmelser i taxeringsförordningen (1956:623).

Konungen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast måls beredande får vidtagas av ledamot i kammarrätten eller av annan tjänste­man vid denna.

Gemensamima bestämmelser

13 §

I fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller bestäm­melsema i 16 och 29 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

U § Allmän förvaltningsdomstol sammanträder på den ort där den har sitt säte eller där avdelning av domstolen är förlagd. När det föreligger särskilda skäl får domstolen sammanträda på annan ort.

15 §

Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller i konkurstillstånd får ej utöva be­fattning som ledamot eller föredragande.

Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha avlagt domared eller försäkran enligt 4 kap. 11 § rättegångsbalken.

De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän för­valtningsdomstol.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                      7

16 §

Konungen får på begäran av allmän förvaltningsdomstol förordna sär­skilda sakkunniga för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen med utlåtanden.

17 §

Vid allmän förvaltningsdomstol finns kansli.

18 §

Konungen meddelar närmare bestämmelser om allmän förvaltningsdom­stols organisation och verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då lagen (1909: 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt, lagen (1967:64) om tillfällig ökning av rege­ringsrådens antal och lagen (1970: 279) om besvär över beslut av riksdagens organ skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet. Besvär över beslut, som enligt äldre bestäm­melser anföres hos kammarrätten, skall efter ikraftträdandet prövas av kam­marrätten i Stockholm. Konungen får dock bestämma att sådana besvär över beslut av myndighet inom domkretsen för kammarrätten i Göteborg skall prövas av denna kammarrätt.

Regeringsrätten får bestå av fler än aderlon regeringsråd till dess antalet nedgått till detta antal till följd av inträffade ledigheter. Om särskilda skäl föreligger, får dock nya ledamöter utses dessförinnan.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

2) Förslag

till

Förvaltningslag

Härigenom förordnas som följer.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller handläggning av ärende hos förvaltningsmyndighet. Lagen gäller även ärende hos domstol, om ärendet avser domstolens förval­tande verksamhet.

Har i lag eller i författning som beslutats av Konungen eller riksdagen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller dock den be­stämmelsen.

2§ Lagen gäller icke ärende hos

1.   Konungen,

2.   kommunal myndighet, om ärendet avgöres genom beslut som överkla­gas genom kommunalbesvär eller besvär hos kommunal besvärsnämnd,

3.   överexekutor eller utmätningsman, om ärendet avser myndighetens exekutiva verksamhet, eller

4.   polis-, åklagar- eller tullmyndighet, om ärendet avser myndighetens verksamhet till förekommande eller beivrande av brott.

3§

Bestämmelserna i 14—20 §§ gäller endast i den mån fråga är om utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande.

Bestämmelserna i 14—20 §§ tillämpas ej

1.    i ärende i första instans när ärendet avser sjukvård och mjmdighelens beslut ej kan överklagas genom besvär eller

2.    när ärendet avser föreskrift till allmän efterrättelse och fråga ej är om prövning med anledning av överklagande.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            9

Allmänna bestämmelser

4§ Den som har att handlägga ärende är jävig,

1.   om saken angår honom själv eller hans make, föräldrar, barn eller syskon eller annan honom närstående eller ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon honom närstående,

2.   om han eller någon honom närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3.   om ärendet blivit anhängigl hos myndigheten efter överklagande eller underställning eller på grund av tillsyn över annan myndighet och han tidigare hos den underordnade myndigheten deltagit i den slutliga handlägg­ningen av ärende som rör saken.

4.   om han i saken fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon eller

5.   om eljest särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar be­tydelse.

Den som är jävig får ej handlägga ärendet. Han får dock vidtaga åtgärd, som ej utan olägligt uppskov kan ombesörjas av annan.

Känner någon till omständighet som kan antagas utgöra jäv mot honom, skall han självmant ge det till käima.

Har fråga om jäv mot någon uppkommit och har annan ej trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får deltaga i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten ej är beslut-för utan honom och annan ej kan träda i hans ställe utan olägligt uppskov.

Mot beslut i jävsfråga får talan föras endast i samband med talan mot beslut, varigenom myndigheten avgör ärendet.

Den som för talan i ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest olämplig, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

Talan mot myndighets beslut att avvisa ombud eller biträde får föras i samma ordning som gäller för talan mot beslut, varigenom myndigheten avgör ärendet.

If—11563


 


10                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 är 1971

7 §

Handling anses ha kommit in till myndighet den dag då handlingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten, anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman till banda. Underrättas myn­dighet särskilt om att telegram till myndigheten anlänt till telegrafanstalt, anses telegrammet ha kommit in redan när underrättelsen nått behörig tjänsteman.

Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag avlämnats i myndighetens lokal eller funnits tillgänglig för myndigbeten på postanstall, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till banda närmast följande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som icke är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten begär det.

8§ Är ansöknings- eller besvärshandling eller annan handling från någon som saken angår ofullständig och kan bristen avhjälpas på ett enkelt sätt, skall myndigheten vägleda honom, om det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt.

9§ När myndighet har att göra med någon som ej behärskar svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad, får myndigheten vid behov anlita tolk.

10     §

Innan myndighet inhämtar yttrande genom remiss, skall myndigheten noga pröva behovet av åtgärden. Behöver yttrande inhämtas från flera, skall det göras samtidigt, om ej särskilda skäl föranleder annat. Om det ej är obe­hövligt, anges i remissen i vilka avseenden och inom vilken tid yttrande önskas samt huruvida mottagaren bör inhämta yttrande från annan.

11     §

Talan mot sådant beslut av myndighet som kan överklagas genom besvär får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot.

12     §

Besvär över myndighets beslut anföres genom att besvärshandling till­ställes den förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol som har att pröva besvären. I besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas.

Besvärshandlingen skaU ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I fråga om beslut, som avser föreskrift till allmän efterrättelse och som ej delges, räknas besvärsliden från den


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971             11

dag då beslutet tillkännagavs. Har beslutet tillkännagivits vid mer än ett tillfälle, räknas besvärstiden från dagen för dét sista tillkännagivandet.

Besvär som ej anförts i rätt tid upptages ej till prövning. Har besvärshand­lingen före besvärstidens utgång kommit in till den myndighet som har med­delat det överklagade beslutet, skall besvären ändå upptagas till prövning.

13      §

Myndighet, som har att pröva besvär, kan förordna att det överklagade beslutet, om det eljest skulle lända till efterrättelse omedelbart, tills vidare icke skall gälla.

Särskilda bestämmelser för vissa ärenden

14      §

Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts ärendet med de begränsningar som följer av 39 § andra stycket lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna hand­lingar eller av denna paragraf.

Myndighet får vägra att lämna ut annat material än allmän handling under samma förutsättningar som enligt nyssnämnda lagrum gäller be­träffande allmän handling. Lämnas sådant material ut, skall myndigheten om det behövs göra förbehåll om hur det får användas.

Har myndigheten vägrat att lämna ut handling eller annat som tillförts ärendet, skall myndigheten på annat sätt upplysa parten om innehållet i materialet, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse so«i föranlett vägran att lämna ut materialet. Myndigheten skall vid behov förordna att den som erhåller sådan upplysning ej får obehörigen yppa vad han fått veta.

16 § Ärende får ej avgöras utan att sökande, klagande eller annan part under­rättats om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och till­fälle beretts honom att yttra sig över det. Myndigheten får dock avgöra ärende utan att så skett,

1.    om åtgärderna är uppenbart obehövliga,

2.    om ärendet rör tillsättning av tjänst, antagning för frivillig utbildning, utfärdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller jämförbar sak och fråga ej är om prövning med anledning av överklagande,

3.    om det kan befaras att genomförandet av beslutet i ärendet annars skulle avsevärt försvåras eller

4. om ärendets avgörande ej kan uppskjutas.
Underrättelse enligt första stycket får ske genom delgivning.


 


12                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

Bestämmelsema i 14 § om begränsningar i rätten att ta del av det som tillförts ärendet äger motsvarande tillämpning i fråga om underrättelse enligt första stycket.

16      §

Vill sökande, klagande eller annan part muntligen lämna uppgift i ären­det, skall tillfälle beredas honom att göra det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Sådan uppgift antecknas genom myndighetens försorg i den utsträckning som det behövs.

17      §

Beslut, varigenom myndighet avgör ärende, skall innehålla de skäl som bestämt utgången. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis,

1.    om beslutet icke går part emot eller det eljest är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,

2.    om beslutet rör tillsättning av tjänst, antagning för frivillig utbildning, utfärdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller jämförbar sak,

3.    om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, privatlivets helgd, enskilds behöriga ekonomiska intresse eller jämförbart förhållande eller

4. om ärendet är så brådskande att det ej finns tid att utforma skälen.
Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av part om möjligt

upplysa honom om dem i efterhand.

18     §

Sökande, klagande eller atman part skall underrättas om innehållet i beslut varigenom myndighet avgör ärende, om det ej är uppenbart obehöv­ligt. Är det uppenbart atl beslutet går honom emot, skall han även under­rättas om vad han har att iakttaga vid talan mot beslutet och om skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan handling. Underrättelse får ske genom delgivning.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om annan som får över­klaga beslutet begär att skriftligen få del av detta.

1Ȥ

Innan myndigheien rättar beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, skall tillfälle lämnas part att yttra sig, om det ej är obehövligt.

20 § Den som uppsåtligen bryter mot förbehåll eller förordnande som medde­lats enligt 14 § eller 15 § tredje stycket dömes till böter eller fängelse i högst ett är, om ej gämingen är belagd med straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972, då lagen (1946: 326) om rätt att i mål och ärenden som tillhöra stats- eller kommunalmyndighets hand-


 


Kungl. Maj.-ts proposition nr 30 år 1971          13

läggning insända handlingar med posten m.m. och lagen (1954:355) om besvärstid vid talan mot förvaltande myndighets beslut skall upphöra att gälla.

I fråga om besvär över beslut som meddelats före den 1 januari 1972 gäller äldre bestämmelser.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, lillämpas i stället den nya bestäm­melsen.

3) Förslag

till

Förvaltningsprocesslag

Härigenom förordnas som följer.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller rättskipning i regeringsrätten, kammarrätt, skatterätt och länsrätt.

2§ Har i lag eller i författning som beslutats av Konungen meddelats be­stämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Måls anhängiggörande

Ansökan, besvär, anmälan, underställning och annan åtgärd, varigenom mål anhängiggöres, skall ske skriftligen.

Ansöknings- eller besvärshandling från enskild bör innehålla uppgift om hans namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Hand­lingen skall vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud.

I ansöknings- eller besvärshandling eller därmed jämförlig handling skall anges vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd härför. I besvärshandling anges dessutom det beslut mot vilket talan föres.

Sökande eller klagande bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis.


 


14                 Kungl. Maj:ts proposition nr 50 dr 1971

5§ Är ansöknings- eller besvärshandling så ofullständig att den icke kan läggas till grund för prövning i sak, skall rätten förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans talan annars ej upptages till prövning.

§

Mål upptages ej till prövning, om ansökan, besvär eller annan åtgärd, varigenom mål anhängiggöres, ej skett inom föreskriven tid.

7 §

Besvärshandling tillställes den domstol som har att pröva besvären. Handlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då klagan­den fick del av det beslut som överklagas. Har besvärshandlingen före be­svärstidens utgång kommit in till den domstol eller förvaltningsmyndighet som har meddelat beslutet, skall besvären ändå upptagas till prövning.

Måls handläggning

8 § Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras, överflödig utredning får avvisas.

9§

Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antagas vara till fördel för utredningen.

I kammarrätt, skatterätt och länsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen éj är obe­hövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det.

10 §

Ansöknings- eller besvärshandling eller annan handling, varigenom mål anhängiggöres, och det som hör till den skall tillställas motpart eller annan mot vilken åtgärd ifrågasattes. Mottagaren skall föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

Underrättelse enligt första stycket behövs ej,

1.   om det är uppenbart att talan ej kan bifallas eller att underrättelse är onödig eller

2.   om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra genom­förandet av beslut i målet.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 dr 1971            15

11      §

Den som förelagts att svara skaU göra det skriftligen, om ej rätten för­ordnar att svaret får lämnas vid muntlig förhandling.

Den som svarar skall ange huruvida han medger eller bestrider yrkan­dena i målet eller, om målet anhängiggjorts genom anmälan eller under­ställning, huruvida han godtager eller motsätter sig åtgärd som ifråga­sattes. Om han bestrider yrkande eller motsätter sig ifrågasatt åtgärd, bör han ange skälen härför och de bevis som han vill åberopa.

Svar skall innehålla uppgift om vilket mål det hänför sig till.

12      §

Rätten skall ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen över detta, om det ej är obehövligt. Rätten får förelägga honom att yttra sig över svaret vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

13      §

Om det behövs, skall rätten inhämta yttrande från förvaltningsmyndighet som tidigare beslutat i saken.

14      §

Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller klagande och den som har att svara i målet. Enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd av att hans utevaro ej utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

15      §

Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, fär tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om rät­ten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av Konungen.

16      §

I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller 5 kap. 1—5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna om handläggning inom stängda dörrar, om det behövs av hänsyn till privalivets helgd eller enskilds behöriga ekonomiska intresse.

17      §

Vid muntlig förhandling föres protokoll. Protokollet skall innehålla redo­görelse för förhandlingens gäng och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall antecknas vad som förekommer vid för-


 


16                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

handlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden.

18      §

Innan mål avgöres, skall part ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det, om det ej föreligger sådana skäl däremot som anges i 10 § andra styckel.

19      §

Bestämmelserna i 43 § om begränsningar i rätten att ta del av det som tillförts målet äger motsvarande tillämpning i fråga om underrättelse en­ligt 10 § första stycket, 12 eller 18 §.

Vissa bevismedel

20 §

Skriftlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas rätten utan dröjs­mål. I fråga om sådant bevis gäller i övrigt 38 kap. 1—5, 7 och 8 §§ rätte­gångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till annan än part för tillhanda­hållande av skriftlig handling utgår dock alltid av allmänna medel.

21 §

Åberopas till bevis föremål, som lämpligen kan ges in till rätten, skall föremålet utan dröjsmål överlämnas dit. I fråga om sådant bevis gäller 39 kap. 5 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till annan än part för tillhandahållande av föremål utgår dock alltid av allmänna medel.

22      §

Äberopar part skriftlig handling eller föremål till bevis, får rätten före­lägga honom att inom viss tid tillställa rätten handlingen eller föremålet vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

23      §

Rätten får förordna om syn på stället för besiktning av fastighet eller plats eller av föremål som ej lämpligen kan ges in till rätlen. Vid sådan syn får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig anledning därtill.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling i tillämpliga delar.

24 §

Rätlen får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkun­skap, från myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till banda med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971             17

I fråga om sakkunnig gäller 40 kap. 2—7 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Ersättning för utlåtande av myndighet, tjänsteman eller den som eljest har att gå till hända med yttrande utgår endast om det är särskilt före­skrivet. Annan sakkunnig är berättigad till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Rätten får bevilja förskott på sådan ersättning.

25 §

Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant för­hör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed eller försäkran. Om förhör gäller 36 kap. 1—18 och 20—23 §§ samt 40 kap. 9—11, 13—16 och 20 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

26 §

Vittne eller sakkunnig har rätt till ersättning av allmänna medel för kostnad för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättning för kostnad för resa och uppehälle. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av Konungen.

Har vittnet eller den sakkunnige inkallats på begäran av enskild part och visar det sig att parten saknade godtagbart skäl för sin begäran, får rätten ålägga honom att återbetala ersättningen till statsverket.

27 §

Finner skatterätt eller länsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig lämp­ligen bör hållas av annan skatterätt eller länsrätt, får rätten efter samråd med denna besluta härom.

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 och 11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Beslut

28      §

Domstol, som har att pröva besvär, kan förordna att det överklagade beslutet, om det eljest skulle lända till efterrättelse omedelbart, tills vidare icke skall gälla och även i övrigt förordna rörande saken.

29      §

Rättens avgörande får ej gå utöver vad som yrkats i målet. Om det föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta till


 


18                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående enskilt intresse.

30 §

Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.

Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

31      §

Beslut, varigenom rätten avgör målet, skall tillställas part genom hand­ling som fullständigt återger beslutet och skiljaktig mening, där sådan före­kommit. Beslut som kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om vad den skall iakttaga som vill anföra besvär över beslutet.

Kräves särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsrätten, skall kammarrättens beslut innehålla uppgift härom och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas.

32 §

Beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, får rättas av domstolen. Om det ej är obe­hövligt, skall tillfälle lämnas part att yttra sig innan rättelse sker.

Besvär

33 §

Mot skatterätts och länsrätts beslut föres talan hos kammarrätt. Mot kam­marrätts beslut föres talan hos regeringsrätten. Talan föres genom besvär. Talan får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot.

34 §

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras sär­skilt när rätten

1.    ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

2.    avvisat ombud eller biträde,

3.    förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4.    förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra sär­skild påföljd för honom,

5.    utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före-


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                   19

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

6.     förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7.     förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet eller

8.     avslagit begäran om biträde eller till biträde förordnat annan än den som begärts.

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.

Särskilda regler om besvär hos regeringsrätten

35 §

Besvär över kammarrätts beslut i fråga som fullföljts till eller under­ställts kammarrätten prövas av regeringsrätten endast om regeringsrätten meddelat prövningstillstånd.

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran därom skall intagas i regeringsrättens beslut.

Att prövningstillstånd ej behövs i mål om utlämnande av allmän hand­ling framgår av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen.

36                                            §
Prövningstillstånd meddelas,

1.     om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av regeringsrätten eller

2.     om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror pä grovt förbiseende eller grovt misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, som samtidigt föreligger till bedömande, får prövningstillstånd meddelas även i övriga mål.

Meddelar regeringsrätten prövningstillstånd för viss fråga, får dom­stolen pröva även annan fråga som besvären avser.

37 §

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis, som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det före­ligger särskilda skäl.

Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl som han åberopar till stöd för sin begäran om prövningstillstånd.


 


20                 Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

Straff ocb vite

38 §

Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller fotograferar i rättssalen eller vägrar att efterkomma föreskrift, som meddelats till ordningens upprätthållande, dömes till böter, högst femhundra kronor. Till samma straff dömes den som muntligen inför rätten eller i skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt.

39 §

Den som uppsåtligen bryter mot förbehåll eller förordnande, som medde­lats med stöd av 19 eller 43 §, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens förordnande ej får uppenbaras dömes till böter.

40 §

Vite enligt denna lag får ej bestämmas till högre belopp än femtusen kronor. Har vite utdömts och förelägger rätten nytt vite, får vitet be­stämmas lill högst tiotusen kronor.

Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej utdömas.

övriga bestämmelser

41 §

I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt denna lag gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare.

42 §

Rätten skall självmant upptaga fråga om ansvar för förseelse under förfarandet och om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag.

43 §

Sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som till­förts målet med de begränsningar som följer av 39 § andra stycket lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna hand­lingar eller av denna paragraf.

Rätten får vägra alt lämna ut annat malerial än allmän handling under samma förutsättningar som enligt nyssnämnda lagrum gäller beträffande


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971             21

allmän handling. Lämnas sådant material ut, skall rätten om det behövs göra förbehåll i fråga om hur det får användas.

Har rätten vägrat att lämna ut handling eller annat som tillförts målet, skall rätlen på annat sätt upplysa parten om innehållet i materialet, i den mån det behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som föranlett vägran att lämna ut materialet. Rätten skall vid behov förordna att den som erhåller sådan upplysning ej får obehörigen yppa vad han fått veta.

44      §

Handling anses ha kommit in till rätten den dag då handlingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten, anlänt till rätten eller kommit behörig tjänsteman till banda. Underrättas rätten sär­skilt om att telegram till rätten anlänt till telegrafanstalt, anses telegrammet ha kommit in redan när underrättelsen nått behörig tjänsteman.

Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag avlämnats i rättens kansli eller funnits tillgänglig för rätten på postanstall, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till banda närmast följande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som icke är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom egenhändigt undertecknad handling, om rätten begär det.

45      §

Är någon som kallats till muntlig förhandling hindrad att inställa sig, skall han omedelbart anmäla det till rätten.

46 §

I fråga om laga förfall äger 32 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken mot­svarande tillämpning.

47 §

Skall rätten bringa handling eller annat fill någons kännedom, får det ske genom delgivning.

48        §

Den som för talan i mål får anlita ombud eller biträde. Visar ombud  eller biträde  oskicklighet  eller  oförstånd  eller  är  han eljest olämplig, får rätten avvisa honom som ombud eller biträde i målet.


 


22                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

49     §

Ombud skaU styrka sin behörighet genom fullmakt. Fullmakt skall inne­hålla ombudets namn. Får ombudet sätta annan i sitt ställe, skall detta anges.

Styrker ombud ej sin behörighet, skall rätten förelägga ombudet eller hu­vudmannen att avhjälpa bristen. Är i sådant fall ansöknings- eller besvärs­handling undertecknad av ombud, skall i föreläggandet anges att talan upp­tages till prövning endast om detla iakttages. Har annan åtgärd företagits av ombud som ej styrkt sin behörighet, skall i föreläggandet anges att åt­gärden beaktas endast om föreläggandet iakttages.

50     §

Behärskar part, vittne eller annan som skall höras inför rätten ej svenska språket eller är han allvarligt hörsel- eller talskadad, skall rätten vid behov anlita tolk. Rätten får även i annat fall vid behov anlita tolk.

Som tolk får ej anlitas den vars tillförlitlighet kan anses förringad på grund av hans ställning till någon som för talan i målet eller på grund av annan därmed jämförlig omständighet.

51     §

Den som anlitas som tolk vid muntlig förhandling skall inför rätten avlägga ed eller försäkran, att han efter bästa förstånd skall fullgöra sitt uppdrag.

52     §

Den som fullgör uppdrag som tolk annorledes än i tjänsten har rätt till arvode samt ersättning för kostnad och tidsspillan. Kostnad för tolk betalas av allmänna medel.

53     §

Vad i denna lag sägs om enskild part gäller i tillämpliga delar även den som är ställföreträdare för parten.

Denna lag träder i kraft beträffande skatterätt och länsrätt den 1 juli 1971 samt i övrigt den 1 januari 1972.

I fråga om talan mot beslut av skatterätt eller länsrätt, som meddelats före den 1 januari 1972, gäller äldre bestämmelser om talan mot beslut av prövningsnämnd eller länsstyrelse i motsvarande fall.

I fråga om talan mot kammarrätts beslut, som meddelats före den 1 januari 1972, gäller äldre bestämmelser.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                   23

4) Förslag till Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Härigenom förordnas som följer.

1 § Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag eller annan författ­ning som utfärdats före den 1 januari 1972, enligt vad hittills gällt skall anföras hos Konungen, skall besvären, i den mån ej annat föreskrives i 2 §, i stället anföras hos kammarrätt i följande mål:

1.     mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för upprättande av förslag tUl befattning eller uppdrag,

2.     mål om avlöningsförmån, inbegripet ersättning för viss förrättning eller visst uppdrag, sjukvård, beklädnad och dylikt, mål om resekostnads-och traktamentsersättning, mål om delaktighet i eller avgift till pensions­inrättning eller annan sådan allmän anstalt eller kassa, mål om rätt till pension eller dylik förmån, allt enligt gällande föreskrift eller överens­kommelse,

3.     mål om ersättning till tjänsteman vid polis-, åklagar- eller exeku­tionsväsendet för utgift, som är föranledd av hans verksamhet,

4.     mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, såvida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriations-domstol eller ersättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen (1942: 350) om fomminnen eller om ersättning enligt natur­vårdslagen  (1964:822),

5.     mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller utförsel av vara med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller ned­sättning eller återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av Konungens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla provian-teringsfrilager,

6.     mål om beslut rörande statens, kommuns eller annan kommunal förvaltningsenhets uttagande enligt gällande föreskrift av skatt eller annan avgift, såvida ej beslutet avser nedsättning eller befrielse och meddelats med stöd av Konungens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller avgift, vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän dom­stol, eller om beslut enligt lagen (1939:254) om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter,

7.     mål om beslut rörande återbetalning av ulskylder, böter eller andra allmänna medel, såvida ej beslutet meddelats med stöd av Konungens be-


 


24                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

myndigande eller avser avgift  vars  uttagande  genom  utmätning   förut­sätter beslut av allmän domstol,

8.     anmärknings-  och  avkortningsmål,   mål  om  tillsyn  över  stiftelser,

9.     mål om beslut som enligt författning eller föreskrift rörande den allmänna hälsovården, rörande förebyggande eller bekämpande av djur-eller växtsjukdomar eller rörande djurs vård eller behandling i särskilt fall meddelats angående förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggöran­de eller liknande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om beslut enligt arbelarskyddslagen (1949: 1), allmänna ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna sammankomster eller strål-. skyddslagen (1958: 110) eller i ärende som avses i skogsförläggningslagen (1963: 246),

 

10.     mål om förordnande angående läkarundersökning av den som är anställd i allmän tjänst, mål om disciplinär bestraffning, mål om av­stängning från tjänstgöring, mål om skiljande från allmän tjänst eller där­med   jämförUgt   uppdrag   annorledes   än   i   samband   med   förflyttning,

11.     mål om föreläggande vid vite, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltnings­enhet, eller om föreläggande enligt lagen (1919: 240) om fondkommissions­rörelse och fondbörsverksamhet, lagen (1940: 358) med vissa bestämmel­ser till skydd för försvaret m. m., lagen (1942: 335) om särskilda skydds­åtgärder för vissa kraftanläggningar, lagen (1948:433) om försäkringsrö­relse, lagen (1950: 272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket, lagen (1950: 596) om rätt till fiske, lagen (1955: 183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker, lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen, lagen (1959: 73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m., lagen (1959: 118) om krigs-ansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring, civilförsvarslagen (1960: 74), lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, jordförvärvslagen (1965:290), för­ordningen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, miljöskyddslagen (1969: 387), jordhävdslagen (1969:698), lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar eller lagen (1970: 596) om förenklad aktiehantering,

12.     mål om utdömande av vite,

13.     mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående behandlingen av häktad eller den som anhållits eller gripits för brott eller som eljest hålles i förvar tillfälligt eller angående verkställighet av straff eller annan brottspåföljd eller av intagning i arbetsanstalt,

14.     mål om handräckning, såvida ej fråga är om beslut enligt lagen (1939: 254) om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            25

2 § Besvär som enligt författningarna skall fullföljas  hos Konungen skall anföras hos regeringsrätten i följande mål:

1.    mål om beslut av kommunalstämma i ärende, som endast angår i man­tal satt jord,

2.    mål ora fördelning till återbetalning av lån utav allmänna medel,

3.    skattläggningsmål, övriga mål om grundskatter eller därmed jämför­liga ulskylder, mål om markegångsprisen,

4.    mål om fastställande av jordebok, om upptagande i eller uteslutande ur jordebok av fastighet eller särskild anteckning, om ändring i förhållande, varom uppgift finnes införd i jordebok saml sådana i 2 § 7: o) lagen (1909: 38 s. 3) om Kungl. Maj:ls regeringsrätt avsedda mål om förmåner, rättig­heter och skyldigheter, vilka åtföljer fastighet på grund av dess särskilda natur och egenskap,

5.    mål om rust- och rotehållares rättigheter och skyldigheter, övriga mål rörande indelnings- och roteringsverket, mål om hemmans och lägenheters indelning till lotsning, om utbyten av boningsplatser för lotsar eller av lots-ningspliktiga hemman och lägenheter, om dessas förmåner, friheter och skyldigheter, mål om ordningen och sättet för begagnande av samfälld tångtäkf,

6.    mål om tillvaro av eller företräde till stadgad åborätt eller ständig besittningsrätt till hemman eller lägenhet, som tillhör kronan, menighet eller allmän inrättning,

7.    mål om rättighet till och villkoren för skatteköp av kronan, menighet eller allmän inrättning tillhörig fastighet, som jämlikt författningarna får till skatte försäljas, om fastställande av skatteköpeskilling, mål om nybygges omföring till skatte och villkoren därvid,

8.    mål om avgäld från avsöndrad lägenhet, om fördelning av mantal eller ulskylder mellan stamfastighet och avsöndrad lägenhet, mål om tomt­mätning, mål om avslyckning enligt 5 kap. lagen (1917:269) om fastig­hetsbildning i stad, mål om undantag från tillämpningen av de om vissa jordbruksarrenden enligt lag gällande särskilda bestämmelser eller av före­skrifter i lagen (1957: 390) om fiskearrenden,

9.    avvittringsmål,

 

10.  mål om registrering enligt lagen (1899: 59) om skydd för vissa mönster och modeller,

11.  mål om upphävande av registrering av elektrisk starkströmsledning eller undcrstation,

12.  mål om bötesansvar,

13.  mål som enligt övergångsbestämmelse vid ändring i lagen om Kungl. Maj;ts regeringsrätt skall prövas av regeringsrätten.


 


26                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

3§ Har i mål som avses i 1 eller 2 § besvärshandling inkommit till stalsde-partement inom föreskriven besvärstid, skall talan ändå anses fullföljd i rätt tid.

Denna lag träder i kraft den  1 januari 1972 men gäller ej fråga om besvär över beslut som meddelats dessförinnan.

5) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1967: 64) om tillfällig ökning av regeringsrådens anta!

Härigenom förordnas, att 1 § lagen (1967:64) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

1                                                                                          §•'
Kungl. Maj:ts regeringsrätt skall
  Kungl. Maj:ts regeringsrätt skall
till och med den 30 juni 1971 utgöras
till och med den 31 december 1971
av tjugotvå regeringsråd. Därefter
utgöras av högst tjugotvå regerings-
skall antalet regeringsråd nedbringas
råd. Därefter skall antalet regerings­
till sjutton, i den mån det kan ske
råd nedbringas till sjutton, i den mån
till följd av inträffade ledigheter.
det kan ske till följd av inträffade

ledigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

6) Förslag

till

Lag

om ändring i gifiermålsbalken

Härigenom förordnas, att 2 kap. 13 § gifiermålsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse 1968: 60.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


27


 


(Nuvarande lydelse)


2 KAP.


(Föreslagen lydelse)


 


13 §.»

Klagan över beslut av länsstyrelse i fall, som i 1 § avses, eller av social­styrelsen i fall, som i 5 § avses, må föras hos Konungen i justitiedeparte­mentet i den ordning, som år bestämd för överklagande av förvaltande myn­digheters och ämbetsverks beslut.


Talan mot beslut av länsstyrelse i fall, som avses i 1 §, eller av social­styrelsen i fall, som avses i 5 §, föres hos kammarrätten genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

7) Förslag till

Lag

om ändring i lagen (1916:434) om fullföljd av talan mot beslut i vissa ärenden rörande äktenskaps ingående

Härigenom förordnas, att lagen (1915: 434) om fullföljd av talan mot beslut i vissa ärenden rörande äktenskaps ingående- skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse) Vill någon klaga över beslut angå­ende utfärdande av intyg enligt 3 kap. 3 § giftermälsbalken eller äktenskaps-certifikat eller angående företagande av vigsel, må han anföra besvär, där beslutet meddelats av präst inom svenska kyrkan, hos domkapitlet, där det givits av borgerlig vigselförrät-tare, hos Konungens befallningsha-vande och, där det meddelats av myn­dighet utom riket eller av chefen för


(Föreslagen lydelse) Vill någon klaga över beslut angå­ende utfärdande av intyg enligt 3 kap. 3 § giftermälsbalken eller äktenskaps-certifikat eller angående företagande av vigsel, må han anföra besvär, där beslutet meddelats av präst inom svenska kyrkan, hos domkapitlet, där det givits av borgerlig vigselförrät-tare, hos Konungens befallningsha-vande och, där det meddelats av myn­dighet utom riket eller av chefen för


> Senaste lydelse 1968: 768. ' Senaste lydelse 1968: 760.


 


28


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse) utrikesdepartementets rättsavdelning, hos Konungen i vederbörande stats­departement, över domkapitlets eller Konungens befallningshavandes be­slut må klagan föras hos Konungen genom besvär, som vid talans förlust skola ingivas eller insändas till veder­börande statsdepartement sist å tret­tionde dagen från det klaganden er­höll del av beslutet.


(Föreslagen lydelse) utrikesdepartementets rättsavdelning, hos kammarrätten, över domkapitlets eller Konungens befallningshavandes beslut må klagan föras hos kammar­rätten genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

8) Förslag

till

Lag

om ändring i föräldrabalken


Härigenom förordnas i fråga om föräldrabalken*,

dels alt i 21 kap. 2—4 och 9 §§ ordet »länsstyrelsen» skall bytas ut mot »länsrätten»,

dels att 8 kap. 10 § samt 21 kap. 1, 5, 6 och 10—12 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

8 KAP.
10 §.2
över barnavårdsnämnds------------- hos länsstyrelsen.

Talan mot länsstyrelsens beslut fö­res hos kammcurätten genom besvär.

Barnavårdsnämnds, länsstyrelses eller kamn:iarrätts beslut länder ome­delbart till efterrättelse.

Talan mol länsstyrelsens beslut fö­res hos Konungen genom besvär.

Barnavårdsnämndens eller länssty­relsens beslut länder, utan hinder av klagan, till efterrättelse intill dess aimorlunda kan varda förordnat.

1 21 kap. tillagt genom 1967; 712. ■ Senaste lydelse 1954: 356.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


29


21 KAP.

1 §•


Verkställighet av vad rätten i dom eller beslut bestämt om vårdnad eller umgängesrätt eller om överlämnande av barn sökes hos länsstyrelsen.

Har domen eller beslutet icke vun­nit laga kraft och är ej särskilt med­givet att verkställighet ändå får ske, får länsstyrelsen icke vidtaga åtgärd enligt 2 eller 3 §.


Verkställighet av vad allmän dom­stol i dom eller beslut bestämt om vårdnad eller umgängesrält eller om överlämnande av barn sökes hos länsrätten.

Har domen eller beslutet icke vun­nit laga krafl och är ej särskilt med­givet att verkställighet ändå får ske, får länsrätten icke vidtaga åtgärd en­ligt 2 eller 3 §.


5§.


Är det uppenbart att förhållande­na ändrats väsentligt sedan domen eller beslutet meddelades, kan läns­styrelsen vägra verkställighet, om det av hänsyn till barnets bästa är påkallat att fråga om ändring beträf­fande vårdnad eller umgängesrätt prövas av rätten. Sådan fråga upp­tages av rätten på ansökan av den som varit part i ärendet hos länssty­relsen eller av barnavårdsman eller barnavårdsnämnd.

Länsstyrelsen får även i annat fall vägra verkställighet, om risk, som ej är ringa, föreligger för skada på bar­nets kroppsliga eller själsliga hälsa.


Är det uppenbart att förhållande­na ändrats väsentligt sedan allmän domstols dom eller beslut meddela­des, kan länsrätten vägra verkställig­het, om det av hänsyn till barnets bästa är påkallat att fråga om änd­ring beträffande vårdnad eller um­gängesrätt prövas av allmän domstol. Sådan fråga upptages av allmän domstol på ansökan av den som va­rit part i ärendet hos länsrätten eller av barnavårdsman eller barnavårds­nämnd.

Länsrätten får även i annat fall vägra verkställighet, om risk, som ej är ringa, föreligger för skada på bar­nets kroppsliga eller själsliga hälsa.


6§.


Även om dom eller beslut som av­ses i 1 § ej föreligger, äger den som har vårdnaden att, när barnet vistas hos annan, påkalla länsstyrelsens ål­gärd för att barnet skall överflyttas till honom.


Även om dom eller beslut som av­ses i 1 § ej föreligger, äger den som bar vårdnaden att, när barnet vistas hos annan, påkalla länsrättens åt­gärd för att barnet skall överflyttas till honom.


 


30


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

Föreligga särskilda skäl att fråga om ändring beträffande vårdnaden prövas av rätten, kan länsstyrelsen vägra att vidtaga den sökta åtgärden.

I övrigt


(Föreslagen lydelse)

Föreligga särskilda skäl att fråga
om ändring beträffande vårdnaden
prövas av allmän domstol, kan läns­
rätten vägra att vidtaga den sökta
åtgärden.
----------- §§ tUlämpning.


10 §.


I ärende eiUigt detta kapitel skall länsstyrelsen föranstalta om den ut­redning som är behövlig. Förhör fär hållas med var och en som kan an­tagas ha upplysningar av betydelse att lämna. Länsstyrelsen kan förord­na, att barnet skall undersökas av lä­kare.

I kallelse till förhör eller läkarun­dersökning äger länsstyrelsen före­lägga vite. Länsstyrelsen äger utdö­ma förelagt vite.


I ärende enligt detta kapitel kan länsrätten förordna, att barnet skall undersökas av läkare.

I kallelse till läkarundersökning äger länsrätten förelägga vite. Läns-rätten äger utdöma förelagt vite.


11 §•

---- motsvarande tUlämpning.

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra punk­ten, hämtning eller omhändertagan­de av barn och läkarundersökning betalas av allmänna medel. Fråga om ersättning för sådan kostnad prövas av länsrätten.

Beträffande parti--------------

/ fräga om ersättning till den som på kallelse inställt sig för förhör in­för länsstyrelsen och icke år part äga bestämmelserna om ersättning av all­männa medel till vittne motsvarande tillämpning. Ersättningen skall dock alltid betalas av allmänna medel. Även kostnad för utförande av upp­drag enligt 2 § första stycket andra punkten, hämtning eller omhänder­tagande av barn och läkanmdersök-ning betalas av allmänna medel. Frå­ga om ersättning enligt detta stycke prövas av lånsstyrelsen.

12 §.

Talan mot länsstyrelsens beslut fö­res hos Konungen genom besvär. Be-


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971             31

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

svaren ingivas till länsstyrelsen. Den­na skall skyndsamt infordra förkla­ring över besvären, om det ej är uppenbart att anledning saknas, och införskaffa ytterligare utredning, om det är behövligt. Länsstyrelsen skall därefter sända handlingarna i åren­det jämte eget utlåtande till vederbö­rande statsdepartemenet.

Beslut, som ej avser utdömande av Beslut enligt detta kapitel som ej
vite eller ersättning för parts kostnad, avser utdömande av vite eller ersatt-
länder omedelbart till efterrättelse, ning för parts kostnad länder ome-
om ej annat förordnas.
               delbart till efterrättelse, om ej annat

förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971 såvitt avser 21 kap. Äldre be­stämmelser gäller dock i denna del fortfarande i fråga om talan mot läns­styrelses beslut som meddelats före den 1 juli 1971.

I övrigt träder lagen i kraft den 1 januari 1972. Äldre bestämmelser gäller dock i denna del fortfarande i fråga om talan mot länsstyrelses beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

9) Förslag

tiU

Lag

om ändring 1 joi>dförvärvsIagen (1965: 290)

Härigenom förordnas, att 1, 14 och 15 §§ jordförvärvslagen (1965:290) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

1 §•*

Fast egendom,-------------------------- om aktiebolag.

FörvärvstiUstånd fordras----------------- från staten;

2. om staten, landstingskommun,        2. om staten, landstingskommun, stad, landskommun, köping, munici-    kommun eller kommunalförbund är palsamhälle eller kommunalförbund    förvärvare; är förvärvare;

> Senaste lydelse 1967:268.


 


32                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

3.    om egendomen enligt medgi-         3. om egendomen enligt medgi­
vande av Konungen förvärvas för
       vande av Konungen förvärvas för
kyrkligt ändamål eller fånget prövats
kyrkligt ändamål eller fånget prövats
enligt lagen den 4 januari 1927 (nr 1)
enligt lagen (1970: 939) om förvalt-
angående tillstånd till försäljning av
                       ning av kyrklig jord;

kyrklig jord i vissa fall samt till upp­låtelse av sådan jord under tomträtt;

4.                                                   om egendomen förvärvas      av aktier.

14 §.

Ansökan om-------------------------- fatta beslutet.

Avser tiUstånd------------------------- tillståndets giltighet.

Vägras tillstånd, skola i beslutet anges tillämpat lagrum och de skäl på vilka beslutet grundas.

Må klagan föras över beslut eller        Äger säljare påkalla inlösen enligt äger  säljare påkalla  inlösen  enligt     10 §, skall i beslutet anges vad som 10 §, skall i beslutet anges vad som     därvid är att iakttaga, därvid är att iakttaga.


15 §.

hos Konungen.

Talan mot------------------------

Besvären skola inges till lantbruks­nämnden. Denna skall snarast möj­ligt sända handlingarna i ärendet till besvärsmyndigheten jämte bevis om beslutets delgivning och, om beslutet meddelats av nämnden, eget utlåtan­de över besvären.

Ha besvären ingivits till besvärs­myndigheten, utgör detta ej hinder mot att besvären upptagas till pröv­ning, om de inkommit före besvärs­tidens utgång.

Talan mot länsstyrelses beslut en­ligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                    33

10) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier I vissa bolag

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1916: 156) om vissa inskränk­ningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag,

dels att 5 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 17 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

5                                             §.*

Ansökan om tillstånd till förvärv             Ansökan om tillstånd till förvärv
av fast egendom enligt 1 eller 2 §
       av fast egendom enligt 1 eller 2 §
eller om prövning enligt 4 § ingives
     eller om prövning enligt 4 § tillstäl-
till länsstyrelsen i det län där egen-
   les länsstyrelsen i det län där egen­
domen eller del av denna är belägen,
domen eller del av denna är belägen.
Ansökan göres skriftligen före fång-
    Ansökan göres skriftligen före fång­
et eller inom tre månader från det
       et eller inom tre månader från det
fånget skedde. I ärendet bör fånges-
fånget skedde. I ärendet bör fånges-
handlingen eller, om sådan ännu ej
     handlingen eller, om sådan ännu ej
upprättats, fångesmannens skriftliga
upprättats, fångesmannens skriftliga
samtycke till ansökningen företes i
     samtycke till ansökningen företes i
huvudskrift eller bestyrkt avskrift,
       huvudskrift eller bestyrkt avskrift.
Har det ej skett och är ej fråga om
    Har det ej skett och är ej fråga om
förvärv på auktion som avses i 8 §,
   förvärv på auktion som avses i 8 §,
må sökanden föreläggas att avhjälpa
må sökanden föreläggas atl avhjälpa
brislen vid äventyr att ansökningen
   bristen vid äventyr att ansökningen
eljest avvisas.
                                                           eljest avvisas.

Angår ansökan------------------------- att utövas.

Göres ej--------------------------- stycket utgått.

Sökes tillstånd------------------------- tUl Konungen.

över lånsstyrelses beslut i ärende, som nu sagts, må klagan föras i den ordning, som för ekonomimål i all-månhet är stadgad.

Närmare föreskrifter rörande den        Närmare föreskrifter rörande den

utredning, som må erfordras för läns- utredning,   som   må   erfordras   för

' Senaste lydelse 1970: 1007. 2—1156,3


 


34                 Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

styrelses prövning i sådant ärende,     länsstyrelses prövning i ärende, som
meddelas av Konungen.
             nu sagts, meddelas av Konungen.

17 a §.

Mot beslut av länsstyrelse i ärende, som avses i i §, eller om utseende av ombud enligt 17 § föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länssty­relse enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

11) Förslag till Lag om ändring i lagen (1970:998) om arrendenämnder och hyresnämnder

Härigenom förordnas, att 15 § lagen (1970: 998) om arrendenämnder och hyresnämnder skall ha nedan angivna lydelse.

(I prop. 1971:12 föreslagen lydelse) (Här föreslagen lydelse)

15 §

Ansökan i----------------------- motsvarande tillämpning.

Motpart skall beredas tillfälle att Förhandling skall hållas inför yttra sig över ansökningen. Förhand- nämnden, om det ej är uppenbart att ling skall hållas inför nämnden, om förhandling ej behövs. Fastighetens det ej är uppenbart att förhandling ägare kan vid vite föreläggas att in-ej behövs. Fastighetens ägare kan vid ställa sig till förhandling, vite föreläggas att inställa sig till för­handling.

Beslut enligt 14 § andra stycket lagen (1970:246) om tvångs förvalt­ning av bostadsfastighet får medde­las utan att fastighetsägaren beretts tillfälle att yttra sig i frågan.


 


KungL Maj:ts proposition nr 30 år 1971           35

12) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred

Härigenom förordnas, att i 4 kap. lagen (1933: 269) om ägofred skall in­föras en ny paragraf, 46a§, samt närmast före paragrafen en rubrik av nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse) Om   besvär

46 a§.

Talan mot lånsstyrelses beslut en­ligt 23, 41, 42 eller 43 § eller om för­ordnande av förrättningsman enligt 40 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av lånsstyrelse en­ligt denna lag, beträffande vilket för­bud mot klagan icke föreskrivits, fö­res talan hos Konungen genom be­svär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

13) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1952:166) om bäradsallmänningar

Härigenom förordnas, att 47 § 2 mom. lagen (1952: 166) om bäradsall­männingar skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


47 §.

2   mom. Mot beslut som länssty-        2  mom.   Talan mot beslut, som relse meddelat enligt denna lag må    länsstyrelse meddelat i fall som av-


 


36


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

talan föras hos Konungen genom be­svär, som skola hava inkomm.it till jordbruksdepartementet inom en må­nad från den dag klaganden erhöll del av beslutet.


(Föreslagen lydelse)

ses i 1 mom. eller enligt 8, 17, 37 eller 38 §, föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

14) Förslag

till

Lag

om ändring 1 lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Härigenom förordnas, att 46 § 2 mom. lagen (1952: 167) om allmännings­skogar i Norrland och Dalarna skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


46 §.

2 mom. Mot beslut som lånssty­relse meddelat enligt denna lag mä talan föras hos Konungen genom be­svär, som skola hava inkommit till jordbruksdepartementet inom en må­nad från den dag klaganden erhöll del av beslutet.


2 mom. Talan mot beslut, som länsstyrelse meddelat i fall som avses i 1 mom. eller enligt 7 a, 16, 36 eller 37 §, föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av lånsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971                     37

15) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske

Härigenom förordnas, att 41 § lagen (1950: 596) om rätt till fiske skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


41 §.*

Då beslut som länsstyrelse medde­lar enligt denna lag angår så många att avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas envar av dem, skall delgivning ske enhgt 17 § delgiv­ningslagen (1970:428).

Är någon missnöjd med länsstyrel­ses beslul enligt denna lag, må kla­gan föras hos Konungen genom be­svär, vdka skola hava inkommit till jordbruksdepartementet inom två månader efter det klaganden erhöll del av beslutet. Vederbörande fiskeri-intendent är på grund av sin befatt­ning behörig att föra klagan över så­dant beslut.

Beslut, som avses i 22, 28 och 29 §§, skola lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan, om ej läns­styrelsen annorlunda förordnar. Om särskilda skäl föreligga, må länssty­relsen förordna att även beslul, som avses i 31 §, skaU lända till omedel­bar efterrättelse.


Talan mot länsstyrelses beslut i ärende, vara 24, 28 eller 29 § äger tillämpning, eller rörande utdömande av vite enligt 32 § föres hos kammar­rätten genom besvär inom två måna­der efter det klaganden erhöll del av beslutet.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär inom tid som. sägs i första stycket.

Vederbörande fiskeriintendent är på grund av sin befattning behörig att föra talan i ärende som avses i första eller andra stycket.

Då beslut som länsstyrelse eller kammarrätt meddelar enligt denna lag angår så många att avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas envar av dem, skall delgivning ske enligt 17 § delgivningslagen (1970: 428).

Beslut, som avses i 22, 28 och 29 §§, skola lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan, om ej annor­lunda förordnas. Om särskilda skäl föreligga, må länsstyrelsen förordna att även beslut, som avses i 31 §, skall lända till omedelbar efterrät­telse.


* Senasie lydelse 1970: 438.


 


38


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

16) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1960:130) om fiskevärdsområden

Härigenom förordnas, att 31 § lagen (1960: 130)  om fiskevårdsområden skall ba nedan angivna lydelse.


31 §.

(Nuvarande lydelse)

Då beslut som länsstyrelse medde­lar enligt denna lag angår så många att avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas envar av dem, skall meddelande om beslutet på statsver­kets bekostnad intagas i en eller flera tidningar inom orten. Delgivning skall anses hava skett den dag då meddelandet först infördes i sådan tidning.

Mot länsstyrelses beslut enligt den­na lag må talan föras hos Konungen genom besvär, vilka skola hava in­kommit till jordbruksdepartementet inom två månader efter det delgiv­ning skett.

Länsstyrelses beslut, som avser an­nat än fiskevårdsområdes bildande, skall, om ej annorlimda förordnas, lända till efterrättelse utan hinder av förd talan.


(Föreslagen lydelse)

Mot länsstyrelses beslut om. förord­nande av sakkunnigt biträde enligt 17 § må talan ej föras.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos kam­marrätten genom besvär. Besvären skola anföras inom två månader efter det klaganden fick del av beslutet.

Då beslut som länsstyrelse eller kammarrätt meddelar enligt denna lag angår så många att avskrift av beslutet ej lämpligen kan tillställas envar av dem, skall meddelande om beslutet på statsverkets bekostnad in­tagas i en eller flera tidningar inom orten. Delgivning skall anses hava skett den dag då meddelandet först infördes i sådan tidning.

Länsstyrelses eller kammarrätts beslut, som avser annat än fiske­vårdsområdes bildande, skall, om ej annorlunda förordnas, lända till ef­terrättelse utan hinder av förd talan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971           39

17) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1938: 274) om räft till jakt

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1938: 274) om rätt till jakt, dels att 11 § 3 mom.* skall upphöra att gälla, dels att 13 § 4 mom. skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 27 §, av nedan angivna ly­delse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

13 §.
4 mom. Menar den---------------- så skedde.

Beslut    angående   jaktutövningen Beslut    angående   jaktutövningen

skall, där ej länsstyrelsen annorlunda skall, där ej annorlunda förordnas,

förordnar,   lända   till   efterrättelse lända till efterrättelse utan hinder av

ulan hinder av att talan föres mot    alt talan föres mot beslutet,
beslutet.

27 §.3

Talan mot polismyndighets beslut enligt 23 § föres hos länsstyrelsen genom besvär. Mot lånsstyrelsens be­slut må talan ej föras.

Mot lånsstyrelses beslut enligt 10, 11 eller 13 § eller rörande föreläggan­de eller förordnande med stöd av 24 § 1 mom. första stycket föres talan hos kammarrätten genom besvär. I fall, som avses i 11 §, skola besvär anföras inom två månader från det klagan­den erhöll del av beslutet.

Talan mot annat beslut av läns­styrelse enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Meddelande om länsstyrelses eller kammarrätts beslut med stöd av 11 § skall införas i tidning inom orten.

> Senaste lydelse 1963:606. ' Senaste lydelse 1951:290. ' Förutvarande 27 § upphävd genom 1951:290.


 


40                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                     (Föreslagen lydelse)

Delgivning av beslutet skall anses ha skett den dag dd meddelandet inför­des i tidningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

18) Förslag

tiU

Lag

om ändring i vattenlagen (1918: 523)

Härigenom förordnas, att i vattenlagen  (1918:523)   skall införas en ny paragraf, 14 kap. 10 §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

14 KAP.

10 §. Mot beslut av Konungens befall-ningshavande enligt denna lag om föreläggande vid vite, om fastställelse av stadgar eller av ändring av stad­gar, om förordnande av förrättnings-man, biträdande förrättningsman, god man eller biträde åt sakägare, om förordnande eller entledigande av syssloman eller om arvode till sysslo­man föres talan hos kammarrätten genom besvär.

I samma ordning föres talan mot beslut av Konungens befallningsha-vande beträffande föreläggande en­ligt 2 kap. 35 § vid annat äventyr än vite eller beträffande fråga som av­ses i 2 kap. 64 § eller 68 § första stycket samt mot sådant beslut av Konungens befallningshavande som avses i 10 kap. 53, 77 eller 78 §.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971             41

(Föreslagen lydelse)                   (Nuvarande lydelse)

I övrigt föres talan mot beslut av Konungens befallningshavande enligt denna lag hos Konungen genom be­svär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

19) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled

Härigenom förordnas, att i lagen (1919: 426) om flottning i allmän flottled skall införas en ny paragraf, 84 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

84 a §. Talan mot beslut av Kungl. Maj:ts befallningshavande om anlitande av sakkunnigt biträde, om utseende eller entledigande av styrelseledamot eller revisor i flottningsförening, om för­anstaltande om åtgärd på sådan för­enings bekostnad, om utseende av för­valtare som avses i 82 a § eller med anledning av sådan förvaltares beslut i fråga om äterställningsåtgärder fö­res hos Konungen genom besvär.

Mot annat beslut av Kungl. Maj:ts befallningshavande enligt denna lag föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

2t—11563


 


42                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

20) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämp­ningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den  11

maj 1929

Härigenom förordnas, att 23 § lagen (1929: 405) med vissa föreskrifter an­gående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrältskonventionen av den 11 maj 1929 skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   {Föreslagen lydelse)

23 §.

Föreläggande, varom--------------- företaget uppkommer.

Då ombud------------------------- tillgänglig förteckning.

Kostnad för---------------------------- är föreskriven.

Talan mot beslut av Konungens be­fallningshavande enligt första stycket föres hos kammarrätten genom be­svär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

21) Förslag

tm

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom förordnas, att 37 kap. 6 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

37 KAP.

6 §. / ärende, som handlägges av över-        Begär den dömde att bliva munt-wafcntngsnämnd   och   avser   annan    ligen hörd i ärende, som handlägges


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


43


 


(Nuvarande lydelse)

fråga än upphörande av övervak­ning eller av meddelad föreskrift, skall den dömde erhålla tillfålle att yttra sig, såframt det lämpligen kan ske och hans hörande ej finnes vara utan gagn. Begär den dömde att bli­va muntligen hörd i ärende hos nämnden, skall tillfälle därtill bere­das honom.

I ärende hos kriminalvårdsnämn­den, ungdomsfängelsenämnden och interneringsnämnden bör, om det kan antagas vara till gagn och lämp­ligen kan ske, tiUfäUe beredas den dömde ott yttra sig eller att bliva muntligen hörd.


(Föreslagen lydelse)

av övervakningsnämnd, skall tillfäl­le därlill beredas honom.

I ärende hos kriminalvårdsnämn­den, ungdomsfängelsenämnden och interneringsnämnden bör, om det kan antagas vara till gagn och lämp-Ugen kan ske, tillfälle beredas den dömde att bliva muntligen hörd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

22) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1040: 358) med vissa bestämmelser till skydd för

försvaret m. m.

Härigenom förordnas, att i lagen (1940: 358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. skall införas en ny paragraf, 10 a §, av nedan an­givna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse) 10 a§. Mot länsstyrelses beslut enligt 6 § om utdömande av vite föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av lånssty­relse enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.


 


44


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

23) Förslag

till

Lag

om ändring I lagen (1964: 641) om behandling i fångvårdsanstalt

Härigenom förordnas, att 78 § lagen (1964: 541) om behandling i fång­ vårdsanstalt skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


78 §.


Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt deima lag föres genom besvär hos Konungen. Besvären sko­la ingivas till kriminalvårdsstyrelsen.

Intagen äger-------------------

I länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket må ändring sökas ge­nom besvär hos kriminalvårdsnämn­den. Besvären skola ingivas till läns­styrelsen, som har att med eget ytt­rande skyndsamt insända handling­arna i ärendet till kriminalvärds-nämnden.

Mot ungdomsfängelsenämndens, —


Talan mot kriminalvårdsstyrel­sens beslut i särskilt fall enligt denna lag föres hos kammarrätten genom besvär. Mot annat styrelsens beslut enligt lagen föres talan hos Konungen genom besvär.

---------------- 75§.

I länsstyrelses beslut enligt 12 § andra stycket må ändring sökas ge­nom besvär hos kriminalvårdsnämn­den.

ej föras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 dr 1971


45


24) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m.

Härigenom förordnas, att 24 och 26 §§ lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m. skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)

24 §.1

Framställning om-------------- —

Framställningen må-------------

Innan framställning enligt 5, 10 eller 17 § bifalles, skall den dömde, om det ej av särskilda skål finnes kunna underlåtas, beredas tillfålle att yttra sig i ärendet.


(Föreslagen lydelse)

- eller Norge. den meddelats.


 


26 §.

Talan mot kriminalvårdsstyrel­sens beslut enligt denna lag föres ge­nom besvär hos Konungen.

Ora ej annorlunda förordnas, skall kriminalvårdsstyrelsens beslut ome­delbart lända till efterrättelse.

Är den dömde här i riket omhän­dertagen för verkställighet av dom, som avses i kriminalvårdsstyrelsens beslut, skall i fråga om förberedande och utförande av hans talan mot be­slutet vad i rättegångsbalken är stad­gat om offentlig försvarare äga mot­svarande tillämpning; arvode och er­sättning till försvararen skola dock all lid gäldas av statsverket.


Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag föres hos kammarrätten genom besvär.

Om ej annorlunda förordnas, skola kriminalvårdsstyrelsens och kammar­rätts beslut omedelbart lända till ef­terrättelse.

Är den dömde här i riket omhän­dertagen för verkställighet av dom, som avses i kriminalvårdsstyrelsens eller kammarrätts beslut, skall i fråga om förberedande och utförande av hans talan mot beslutet vad i rätte­gångsbalken är stadgat om offentlig försvarare äga motsvarande tillämp­ning; arvode och ersättning till för­svararen skola dock alltid gäldas av statsverket.


Senaste lydelse 1964: 548.


 


46                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

25) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1968: 565) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring har i riket

Härigenom förordnas, att 32 § lagen (1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

32 §.

Talan mot beslut enligt denna lag Talan mot beslut som avses i 22
föres hos Konungen genom besvär, eller 25 § föres hos kammarrätten
I fall som avses i 22 och 25 §§ skall genom besimr, som skall ha anförts
besvären ha inkommit inom två må- inom två månader från beslutets dag.
nåder från beslutets dag.
               Talan mot annat beslut enligt den-

na lag föres hos Konungen genom
besvär.
Beslut enligt---------- annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            47

26) Förslag

till

Lag

om ändring 1 lagen (1887: 42 s. 1) angående handelsreglster, firma

och prokura

Härigenom förordnas, att 3 § lagen (1887:42 s. 1) angående handelsre­gister, firma och prokura skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

3§.

Har den — —-------------------------- registrering vägras.

Vägras registrering,--------------------- skälen därför.

Är sökanden med beslutet miss-  Är sökanden med beslutet miss­
nöjd, äge han, vid talans förlust, in-
nöjd, äge han, vid talans förlust, in­
om två månader från beslutets dag
om två månader från beslutets dag
däröver anföra besvär hos länsstyrel-
däröver anföra besvär hos länsstyrel­
sen, om beslutet meddelats av särskild
sen, om beslutet meddelats av särskild
registerförare, och mot länsstyrelsens
registerförare, och mot länsstyrelsens
beslut hos Konungen.
                          beslut hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

27) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1902: 71 s. 1), Innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Härigenom förordnas, att 2 § 6 mom. lagen (1902: 71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall ha nedan angivna lydelse.

» Senaste lydelse 1964:657.


 


48                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

2 §.

6 mom. Åsidosätter koncessionshavaren-------- delvis återkallas.

Fråga om återkallelse prövas  av      Fråga  om återkallelse prövas  av

den Konungen bemyndigar.             den Konungen bemyndigar. Mot be-

slut om återkallelse föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

28) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1942:336) om särskilda skyddsåtgärder för vissa

kraftanläggningar

Härigenom förordnas, att 17 § lagen (1942: 335) om särskilda skyddsåt­gärder för vissa kraftanläggningar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                         (Föreslagen lydelse)

17 §.2

Mot  krigsskyddsnämndens   beslut
rörande ersättning enligt 7 § föres
talan hos kammarrätten genom be-
.wär.
Klagan över krigsskyddsnämndens
        Talan mot annat beslut av krigs-

beslut må föras hos Konungen genom skyddsnämnden enligt denna lag
besvär. Där ej annorlunda förordnas, föres hos Konungen genom besvär,
skall heslutet dock omedelbart lända Där ej annorlunda förordnas, skall
till efterrättelse.
                            beslutet dock omedelbart lända till

efterrättelse.

• Senaste lydelse 1957:383. 2 Senaste lydelse 1957:49.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            49

Denna lag träder i kraft den I januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

29) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1919: 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet

Härigenom förordnas, att 24, 37 och 40 §§ lagen (1919: 240) om fondkom­missionsrörelse och fondbörsverksamhet skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

24 §.

Fondkommissionär åligger------------------ fattade beslut.

Tillsynsmjmdigheten  äger att  ge-        Tillsynsmyndigheten äger att ge­nom   föreläggande  av  vite  tillhålla    nom  föreläggande  av  vite  tUlhålla fondkommissionär att  fullgöra sina    fondkommissionär att fullgöra sina skyldigheter  enligt   denna   paragraf    skyldigheter enligt denna paragraf. ävensom att fålla till sådant vite.

37 §.

Har fondbörsstyrelse------------------- börsordningen åligger.

Tillsynsmyndigheten äger förelag-        Tillsynsmyndigheten äger föreläg­ga vite vid meddelande av förbud el-    ga vite vid meddelande av förhud el­ler föreskrift enligt denna paragraf    ler föreskrift enligt denna paragraf. samt fälla till sådant vite.

40 §.

över beslut, som av tillsynsmyn-  Talan mot beslut, som meddelas av

digheten på grund av denna lag med-     tillsynsmyndigheten   på    grund   av delas, må klagan föras hos Konungen    denna lag, föres hos Konungen genom


 


50


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

inom den tid, som för överklagande av förvaltande myndigheters och äm­betsverks beslut år stadgad, men be­slutet går ändock i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förord­nar.


(Föreslagen lydelse)

besvär, men beslutet går ändock i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förordnar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

30) Förslag

tm

Lag

om ändring i lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser

Härigenom förordnas, att 20 § lagen (1929:116) om tiUsyn över stiftelser skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


20 §.

över beslut, som Konungens befall­ningshavande på grund av denna lag meddelar, må klagan föras hos Konungen inom den tid, som för överklagande av förvaltande myndig­heters och ämbetsverks beslut är stadgad. Förbud enligt 16 § så ock förordnande jämlikt 18 § andra styc­ket lände utan hinder av förd klagan till efterrättelse, där ej Konungen an­norlunda förordnar.


Mot beslut av Konungens befall­ningshavande enligt denna lag föres talan hos kammarrätten genom be­svär.

Förbud etUigt 16 § så ock förord­nande jämlikt 18 § andra stycket lände till efterrättelse utan hinder av förd klagan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


51


31) Förslag

Ull

Lag

om ändring i lagen (1936: 567) om domkapitel

Härigenom förordnas, att 7 § 1 mom., 13 § 7 mom. och 20 § lagen (1936: 567) om domkapitel skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


7§.

1 m o m.* över val av ledamöter och suppleanter i domkapitel må anföras besvär, vilka, ställda till Konungen, skola inom tre veckor från den dag, då valet avslutades, ingivas tUl domkapitlet, som efter inhämtan­de av vederbörandes förklaringar samt efter infordrande av valsedlar och övriga valhandlingar, i den mån de ej äro för domkapitlet tillgäng­liga, har att med eget yttrande till Konungen insända besvären jämte de förklaringar, som inkommit, även­som protokoU, valsedlar och övriga handlingar rörande valet.


1 mom. Talan mot val av leda­möter och suppleanter i domkapitel föres hos kammarrätten genom be­svär. Besvären skola inom tre veckor från den dag, dä valet avslutades, in­givas till domkapitlet, som efter in­hämtande av vederbörandes förkla­ringar samt efter infordrande av val­sedlar och övriga valhandlingar, i den mån de ej äro tillgängUga för domka­pitlet, har att med eget yttrande till kammarrätten insända besvären jäm­te de förklaringar, som inkommit, ävensom protokoll, valsedlar och öv­riga handlingar rörande valet.


 


13 §.

7 m o m. Den som icke åtnöjes med domkapitels beslut i något av de i 2—5 mom. angivna hänseenden äger hos Konungen söka åndring genom besvär, vilka skola ingivas till eckle­siastikdepartementet.

Beslut som avses i 3 eller 4 mom. går i verkställighet utan hinder av klagan, där ej annorlunda förordnas.


7 mom. Mot domkapitels beslut enligt 2—5 mom. föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Beslut av domkapitel eller kam­marrätt i ärende som avses i 3 eUer 4 mom. går i verkställighet utan hin­der av klagan, där ej annorlunda för­ordnas.


20

Med avseende å biskop tillkommer        Med avseende å biskop tillkommer

• Senaste lydelse 1970: 754. 2 Senaste lydelse 1957: 578. ' Senaste lydelse 1968:496.


 


52                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

befogenhet, som i  13 § 3—5 mom.    befogenhet, som i 13 § 3—5 mom.

ägs, Konungen.

sägs, regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

32) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1938: 96) om understödsföreningar

Härigenom förordnas, alt 79 § lagen (1938:96) om understödsföreningar skall ha nedan angivna lydelse.


79 §.

(Nuvarande lydelse) Om tillsynsmyndighetens —

Är understödsförening eller annan, som enligt denna lag i ärende an­gående föreningen gjort framställning eller anmälan hos tillsynsmyndighe­ten, missnöjd med tillsynsmyndighe­tens beslut, må, vid talans förlust, besvär över beslutet hos Konungen anföras, där föreningens styrelse har .sitt säte å ort inom Norrbottens, Väs­terbottens, Jämtlands eller Väster­norrlands län, före klockan tolv å fyrtiofemte dagen, och, där styrelsen har sitt säte å ort inom annan del av


(Föreslagen lydelse)

-------------- därför angivas.

Mot beslut i ärende om medgivan­de, vara 20, 36 eller 52 § äger till­lämpning, och mot sådant beslut av tillsynsmyndigheten som ej medde­lats i sårskilt fall föres talan hos Konungen genom besvär.

Är I övrigt understödsförening eller annan, som enligt denna lag i ärende angående föreningen gjort framställ­ning eller anmälan hos tillsynsmyn­digheten, missnöjd med tillsynsmyn­dighetens beslut, må besvär över be­slutet anföras hos kammarrätten.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

riket, före klockan tolv å trettionde dagen från beslutets dag.


53


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

33) Förslag

tm

Lag

om ändring i gruvlagen (1938: 314)

Härigenom förordnas, att 80 § gruvlagen (1938:314) skaU ha nedan an­givna lydelse.


(Nuvarande lydelse)

80 Där ej förut i denna lag annor­lunda stadgats, må klagan över berg­mästarens enligt denna lag meddela­de beslut föras hos kommerskolle­gium genom besvär, vilka skola in­givas till kommerskollegium.


(Föreslagen lydelse)

%■'

Där ej förut i denna lag annor­lunda stadgats, må talan mot berg­mästarens enligt denna lag meddela­de beslut föras hos kommerskolle­gium genom besvär.

Mot beslut av Konungens befall­ningshavande enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär. Mot beslut av kommerskollegium om medgivande enligt 21 § 2 mom. and­ra stycket, om tillstånd enligt 69 el­ler 76 §, om insändande av utdrag enligt 74 § första stycket eller om förklaring som avses i 74 § andra stycket samt mot sådant beslut av kommerskollegium enligt denna lag, som ej meddelats i särskilt fall, föres likaledes talan hos Konungen yenom besvär.


i Senaste lydelse 1960:680.


 


54


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

Mot annat beslut av kommerskol­legium enligt lagen föres talan hos kammarrätten genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

34) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1886: 46) angående stenkolsfyndigheter m. m.

Härigenom förordnas, att 19 och 48 §§ lagen (1886: 46) angående stenkols­fyndigheter m. m. skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


19 §.

Yppas tvist om ersättning, som en­ligt denna lag skall utgå, varde frågan, där den ej gäller jordlösen, varom i 14 § sägs, prövad av tre ojävige skiljemän, av vilka vardera parten utser en och de sålunda ut­sedde tillkalla den tredje; tredskas den, mot vilken anspråket väckes, att utse skiljeman, eller kunna de ut­sedde ej om valet av den tredje sig förena, äge Konungens Befallningsha­vande eller rätten i stad och doma­ren å landet eller utmätningsmannen i orten att på ansökan av den, som anspråket väckt, om valet förordna. Varder till ersättning dömt, skall den ersättningsskyldige ock förplik­tas att gälda kostnaden för skilje­männens sammanträde samt motpar­tens utgifter å saken; sättes ersätt-


Yppas tvist om ersättning, som enligt denna lag skall utgå, varde frågan, där den ej gäller jordlösen, varom i 14 § sägs, prövad av tre ojävige skiljemän, av vilka vardera parten utser en och de sålunda ut­sedde tillkalla den tredje; tredskas den, mot vilken anspråket väckes, att utse skiljeman, eller kunna de utsedde ej om valet av den tredje sig förena, äge Konungens Befall­ningshavande eller rätten eller ut­mätningsmannen i orten att på an­sökan av den, som anspråket väckt, om valet förordna. Mot sådant för­ordnande må talan ej föras. Varder till ersättning dömt, skall den ersätt­ningsskyldige ock förpliktas att gäl­da kostnaden för skiljemännens sam­manträde  samt motpartens  utgifter


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


55


 


(Nuvarande lydelse)

ningen ej högre än den ersättnings­skyldige före sammanträdet bjudit, stånde var sina kostnader och gälde vardera halva sammanträdeskostna­den.


(Föreslagen lydelse)

å saken; sättes ersättningen ej högre än den ersättningsskyldige före sam­manträdet bjudit, stånde var sina kostnader och gälde vardera halva sammanträdeskostnaden.


Vad de--------------- rättens prövning.

ViU den,---------------- honom öppet.


48 §.1

Klagan över bergmästares beslut må föras hos kommerskollegium ge­nom besvär, vilka skola ingivas till kommerskollegium.

Talan mot bergmästares beslut föres hos kommerskollegium genom besvär.

Talan mot beslut av Konungens Befallningshavande i mål om före­läggande vid vite enligt denna lag föres hos kammarrätten genom be­svär. I övrigt föres talan mot beslut av Konungens Befallningshavande hos Konungen genom besvär.

Talan mot beslut av kommerskol­legium om beskaffenheten av karta, om behörighet att verkställa gruv-måtningar eller om tillstånd att igen­fylla schakt eller gruvöppning eller att vidtaga annan åtgärd som avses i 35 § samt mot sådant beslut av kommerskollegium enligt denna lag, som ej meddelats i särskilt fall, föres hos Konungen genom besvär. Mot annat beslut av kommerskollegium föres talan hos kammarrätten genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

' Senaste lydelse 1960:681.


 


56


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


35) Förslag

till

Lag

om ändring i uranlagen (1960:679)

Härigenom förordnas, att 63 § och rubriken tUl 7 kap. uranlagen (1960: 679) skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


7 KAP.


Fnlinijd «T talan mot bergmiiafares beslnt

63

Är någon ----------------------

Klagan över bergmästares i annat fall enligt denna lag meddelade be­slut föres hos kommerskollegium ge­nom besvär, vilka skola ingivas till kommerskollegium.


Follföljd av talan

---- förrättningens avslutande.

Talan mot bergmästares i annat fall enligt denna lag meddelade be­slut föres hos kommerskollegium ge­nom besvär.

Talan mot beslut av länsstyrelse i mål om föreläggande vid vite enligt denna lag föres hos kammarrätten genom besvär. I övrigt föres talan mot beslut av länsstyrelse hos Konungen genom besvär.

Talan mot beslut av kommerskol­legium i ärende om undersöknings­tillstånd, om medgivande enligt 26 § 3 mom. 1, om tillstånd enligt 48 eller 53 §, om insändande av utdrag en­ligt 51 § första stycket eller om för­klaring som avses i 51 § andra styc­ket samt mot sådant beslut av kom­merskollegium enligt denna lag, som ej meddelats i särskilt fall, föres hos Konungen genom besvär. Mot annat beslut av kommerskoUegium föres talan hos kammarrätten genom be­svär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                    57

36) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln

Härigenom förordnas, alt 15 § lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydehe)

15 §.

Talan mot---- —------------------ genom besvär.

Mot beslut av kommerskoUegium i ärende, som avses i 7 §, och mot tillsynsmyndighetens beslut enligt 12 § föres talan hos kammarrätten ge­nom besvär.

Mot annat----------------------------------- hos Konungen.

Beslut som avses i andra stycket Annat beslut än som avses i första
länder till efterrättelse utan hinder stycket länder till efterrättelse utan
av förd talan, om ej annorlunda för- hinder av förd talan, om ej annorlun-
(jrdnas.
                                        da förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

37) Förslag till Lag ora ändring i lagen (1939: 608) om enskilda vägar

Härigenom förordnas, att 69, 70, 93, 98 och 107 §§ lagen (1939: 608) om enskilda vägar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

69 §. Därest i fall, då eidigt 67 eller 68 §        Därest i fall, då enligt 67 eller 68 § taxeringsvärde   skall   vara   bestäm-    taxeringsvärde   skall   vara   bestäm­mande för nybildad fastighets andel    mande för nybildad faslighets andel


 


58


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

i väghållningsskyldighet eller betal­ningsansvar, sådant värde icke åsatts fastigheten, äge länsstyrelsen på an­sökan och efter verkställd utredning fastställa särskilt värde att intill dess taxering sketl ligga till grund för be­räkningen.


(Föreslagen lydelse)

i väghållningsskyldighet eller betal­ningsansvar, sådant värde icke åsatts fastigheten, äge länsstyrelsen på an­sökan och efter verkställd ulredning fastställa särskilt värde att intill dess taxering skett ligga till grund för be­räkningen. Mot länsstyrelsens beslut må talan icke föras.


70 §.


Behörig länsstyrelse

öt;er lånsstyrelses beslut i ären­den, som i detta kapitel avses, må, där ej enligt vad ovan stadgats vid beslutet skall förbliva, klagan föras hos Konungen i vederbörande stats-departement i den för ekonomimål i aUmänhet stadgade ordning.


---------- är belägen.

Mot länsstyrelses beslut enligt 18, 19, 48, 51, 52 eller 62 § föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av läns­styrelse enligt detta kapitel föres, där ej enligt vad ovan stadgats vid be­slutet skall förbliva, hos Konungen genom besvär.


 


93 §.»

Då länsstyrelse meddelat beslut i ärende, som avses i detta kapitel, skall, utom i fall som avses i tredje siycket, underrättelse om beslutets innehåll i vederbörliga delar genom länsstyrelsens försorg antingen tUl­ställas envar, som beslutet rörer, eller ock kungöras på sätt i 80 § fjärde styckets sägs.

Rörande klagan över länsstyrelses beslut i ärende, som i detta kapitel avses, gälle vad om ekonomimål i all­mänhet finnes föreskrivet, dock att de till Konungen ställda besvären skola jämte styrkt avskrift åårav in­lämnas till länsstyrelsen, som har att, efter infordrande av vederbörandes


Då länsstyrelse meddelat beslut i ärende, som avses i detta kapitel, skall, utom i fall som avses i fjärde stycket, underrättelse om beslutets innehåll i vederbörliga delar genom länsstyrelsens försorg antingen till­ställas envar, som beslutet rörer, eller ock kungöras på sätt i 80 § fjärde stycket sägs.

Mot länsstyrelses beslut enligt detta kapitel i fråga om skyldighet för fas­tighet, som ingår i vägförening, att bidraga till föreningens utgifter, om skyldighet att gälda kostnad för för­rättning eller utredning, om föreläg­gande som avses i 87 §, om faststäl­lelse av stadgar eller av beslut om


' Senaste lydelse 1954: 197.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


59


 


(Nuvarande lydelse)

förklaring, där sådant anses böra äga rum, insända huvudskriften av be­svärshandlingarna jämte eget utlå­tande till Konungen.

över beslut, varigenom länsstyrelse förordnat förrättningsman eller sak­kunnigt biträde eller föreskrivit un­derställning av utlåtande, må ej kla­gas. Ej heller må talan föras mot be­slut, varigenom förrättning återför­visats till förrättningsmannen. Att ta­lan ej må föras mot länsstyrelses be­slut i jävsfråga, följer av vad i 30 och 78 §§ är stadgat.

98

Det åligger-------------------

Försummar någon att fullgöra ho­nom enligt första siycket ålagd upp­giftsskyldighet, äger länsstyrelsen vid vite förelägga honom att fullgöra så­dan skyldighet.

107 över länsstyrelses beslut i fråga, som avses i detta kapitel, må klagan föras hos Konungen i vederbörande statsdepartement i den för ekonomi­mål i  allmänhet stadgade ordning.


(Föreslagen lydelse)

ändring däri, om meddelande av fö­reskrifter att gälla såsom stadgar, om förordnande eller entledigande av sys.sloman, om ersättning för upp­drag eller om beslut av vägförening föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länssty­relse enligt detta kapitel föres, där ej enligt vad nedan föreskrives vid be­slutet skall förbliva, hos Konungen genom besvär.

över beslut, varigenom länsstyrelse förordnat förrättningsman eller sak­kunnigt biträde eller föreskrivit un­derställning av utlåtande, må ej kla­gas. Ej heller må talan föras mot länsstyrelses beslut rörande faststäl­lande av särskilt värde å fastighet eller mot beslut, varigenom förrätt­ning återförvisats till förrättnings-mannen. Att talan ej må föras mot länsstyrelses beslut i jävsfråga, följer av vad i 30 och 78 §§ är stadgat.

---------------- av vägen.

Försummar någon att fullgöra ho­nom enligt första stycket ålagd upp­giftsskyldighet, äger länsstyrelsen vid vite förelägga honom att fullgöra så­dan skyldighet. Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Mot länsstyrelses beslut enligt 100 eller 101 § eller om föreläggande en­ligt 106 § föres talan hos kammar­rätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av låns-


*       Senaste lydelse 1962:234.

*       Senaste lydelse 1054:197.


 


60


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

Beslutet skall lända till efterrättelse ulan hinder av förd klagan, där ej Konungen annorlunda förordnar.


(Föreslagen lydelse)

styrelse enligt detta kapitel föres hos Konungen genom besvär.

Beslut, varom fråga är i detta ka­pitel, skall lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan, där ej annor­lunda förordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

38) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1941: 282) om sterilisering

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1941: 282) om sterilsering dels att i 3 och 4 §§ ordet »medicinalstyrelsen» skall bytas ut mot »social­styrelsen»,

dels atl 7 § skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


7 §.

över medicinalstyrelsens beslut, varigenom tillstånd lill sterilisering vägrats, må besvär anföras hos Konungen före klockan tolv å tju­gonde dagen från den då beslutet meddelades.

I övrigt må medicinalstyrelsens be­slut enligt denna lag ej överklagas.


Mot socialstyrelsens beslut, varige­nom tillstånd till sterilisering vägrats, föres talan hos kammarrätten genom besvär.

I övrigt må socialstyrelsens beslut enligt denna lag ej överklagas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

> Senaste lydelse av 3 § 1964:178.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971             61

39) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1944: 133) om kasirering

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1944: 133) om kastreringS dels att i 4 och 5 §§ ordet »medicinalstyrelsen» i olika böjningsformer skall bytas ut mot »socialstyrelsen» i motsvarande form, dels att 7 § skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

7 §. över medicinalstyrelsens beslut  i        Mot socialstyrelsens beslut i ärende ärende angående kasirering må be-    angående kasirering föres talan hos svär anföras hos Konungen inom en     kammarrätten genom besvär. månad frän den dag då beslutet med­delades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

40) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1942: 360) om fornminnen

Härigenom förordnas, alt 19 § lagen (1942:350) om fornminnen skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                         (Föreslagen lydelse)

19                                           §.''

I ärende---------------------------- slutliga avgörande.

Talan mot länsstyrelsens beslut en- Talan mot länsstyrelsens beslut en­
ligt denna lag eller bestämmelse som
ligt denna lag föres hos kammarråt-
meddelats med stöd av lagen föres
               ten genom besvär,
hos Konungen genom besvär.

' Senaste lydelse av 4 § 1966:300. ' Senaste lydeUe  1967: 77.


 


62                 Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

41) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1960:690) om byggnadsminnen

Härigenom förordnas, att 14 § lagen  (1960:690)   om byggnadsminnen skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

14 §.
/ riksantikvariens eller länsstyrel-        Talan   mot  riksantikvariens   eller
ses beslut enligt denna lag md den    länsstyrelses beslut enligt denna lag
som beslutet rör söka ändring hos    föres hos kammarrätten genom be-
Konungen genom besvär, vilka skola    svär.
ingivas till ecklesiastikdepartementet.
Beslut enligt----------------------------------- förd klagan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

42) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1944: 705) om aktiebolag

Härigenom förordnas, att 108 och 189 §§, 190 § 1 och 2 mom., 191 §, 195 § 2 och 4 mom., 196 och 197 §§, 198 § 1 mom., 199 och 206 §§ samt rubriken närmast före 206 § lagen (1944: 705) om aktiebolag skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                  (Föreslagen lydelse)

108 §.1
Hava i--------------------------- av registreringsmyndigheten.

• Senaste lydelse 1955:384.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


63


 


(Nuvarande lydelse)

På anmälan varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då revi­sorer icke utsetts till antal som en­ligt denna lag och bolagsordningen är föreskrivet, förordna revisorer till erforderligt antal samt, i fall då re­visor som är auktoriserad revisor el­ler godkänd granskningsman ej ut­setts, ehuru det enligt denna lag eller bolagsordningen skolat ske, förordna en sådan revisor. Är revisor omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosalt svensk medborgare, utan ve­derbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har någon utsetts till revisor i slrid mot vad i 107 § 1 mom. tredje styckel stadgas, skall på anmälan därom länsstyrelsen förklara honom entledigad och förordna revisor i hans ställe. Har anmälan ej gjorts av styrelsen, skall före besluts medde­lande tillfälle beredas styrelsen att yttra sig i ärendet. Förordnande av revisor skall avse tid till dess annan revisor blivit i föreskriven ordning ulsedd.

Har revisor,--------------- '■

Vad i--------------------------


(Föreslagen lydelse)

På anmälan varom i första styc­ket sägs skall länsstyrelsen, i fall då revisorer icke utsetts till antal som enligt denna lag och bolagsordning­en är föreskrivet, förordna reviso­rer lill erforderligt antal samt, i fall då revisor som är auktoriserad revi­sor eller godkänd granskningsman ej utsetts, ehuru det enligt denna lag el­ler bolagsordningen skolat ske, för­ordna en sådan revisor. Är revisor omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborga­re, ulan vederbörligt tillstånd utsetts lill revisor eller har någon utsetts till revisor i strid mot vad i 107 § 1 mom. tredje siycket stadgas, skall på anmälan därom länsstyrelsen förkla­ra honom entledigad och förordna revisor i hans ställe. Förordnande av revisor skall avse lid till dess annan revisor blivit i föreskriven ordning utsedd.

motsvarande tillämpning. — om revisorssuppleant.


189 §.


Ansökan om godkännande för re­gistrering enligt 14, 53 och 63 §§, an­sökan om aktiebolags registrering och anmälan för registrering skola ingivas eller i betalt brev med posten insändas till registreringsmyndighe­ten. Sådan ansökan eller anmälan skall vara åtföljd av stadgade avgif­ter.


Ansökan om godkännande för re­gistrering enUgt 14, 53 och 63 §§, an­sökan om aktiebolags registrering och anmälan för registrering skola vara åtföljda av stadgade avgifter.


 


64


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


190 §.

1    mom. Har vid upprättandet av
någon av stiftelsehandlingarna icke
iakttagits vad i denna lag är stadgat,
eller finnes någon av dessa hand­
lingar eljest innehålla något, som
strider mot denna lag eller annan
lag eller författning, eller vara till
sin avfattning i något viktigare hän­
seende otydlig eller vilseledande, el­
ler hava föreskrifterna i 14 § icke
iakttagits eller har stadgad avgift
ej eriagts, varde godkännande av
nämnda handlingar för registrering
av bolaget vägrat. Vägras godkän­
nande, skall beslutet därom med an­
givande av skålen ofördröjligen med
posten tillställas stiftar ombudet.

Meddelas godkännande,---------

2 m o m. Godkännande av-------

Har registrering av ökningsbeslu­tet vägrats eller har vid upprättan­det av teckningslistan eller kungörel­sen icke iakttagits vad i 52 § och 182 § 1 mom. sägs eller möter eljest hin­der mot godkännande eller har stad­gad avgift ej eriagts, skall godkän­nande av nämnda handlingar vägras. Vägras godkännande, skall beslutet därom med angivande av skålen ofördröjligen med posten tillställas bolaget.

Meddelas godkännande,---------


1 mom. Har vid upprättandet av någon av stiftelsehandlingarna icke iakttagits vad i denna lag är stadgat, eller finnes nägon av dessa hand­lingar eljest innehålla någol, som strider mot denna lag eller amian lag eller författning, eller vara till sin avfattning i något viktigare hän­seende otydlig eller vilseledande, el­ler hava föreskrifterna i 14 § icke iakttagits eller har stadgad avgift ej eriagts, varde godkännande av nämnda handlingar för registrering av bolaget vägrat.

7§.

---- ökningsbeslulet registrerats.

Har registrering av ökningsbeslu­tet vägrats eller har vid upprättan­del av teckningslislan eller kungö­relsen icke iakttagils vad i 52 § och 182 § 1 mom. sägs eller möler eljest hinder mot godkännande eller har stadgad avgift ej eriagts, skall god­kännande av nämnda handlingar vägras.

till bolaget.


191 §.


Göres ej ansökan om bolagets registrering inom den i 32 § stadga­de tiden, skall registreringsmyndig-helen till stiftarombudet ofördröjli­gen avlåta skrivelse med anmaning att framställa erinran till den det ve-


Göres ej ansökan om bolagets registrering inom den i 32 § stadga­de tiden, skall registreringsmyndig­heten till stiftarombudet ofördröjU-gen avlåta skrivelse med anmaning atl framställa erinran till den det ve-


 


Kungl. Maj:ts proposifion nr 30 år 1971


65


 


(Nuvarande lydelse)

derbör att vidtaga erforderliga åtgär­der för vinnande av registrering. Sö-ke.s ej registrering inom tre månader från det skrivelsen avlåtils, skall myndigheien förklara frågan om bo­lagets registrering förfallen samt ofördröjligen med posten översända underrättelse om beslutet till stiftar­ombudet.

Har frågan----- —--------------


(Föreslagen lydelse)

derbör att vidtaga erforderliga åtgär­der för vinnande av registrering. Sö­kes ej registrering inom tre månader från det skrivelsen avlåtils, skall myndigheten förklara frågan om bo­lagets registrering förfallen.

mom., förfallel.


195 §.


2 mom. Har i fall, då beslut om ökning av aktiekapitalet innehåller bestämmelse om minimiteckning, re­gistreringsanmälan enligt 61 § icke gjorts inom föreskriven lid, skall registreringsmyndigheten lill bola­get avlåta skrivelse med anmaning att inom en månad därefter inkom­ma med sådan anmälan. Eflerkom­mes ej anmaningen eller har genom lagakraftägande beslut registrering vägrats, skall myndigheten förklara ökningsbeslutet förfallet samt därom ofördröjligen med posten översända underrättelse till bolaget. Sedan be­slutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret antecknas, atl på grund av förklaringen den tidiga­re anteckningen om ökningsbeslutets registrering avföres ur registret.

4 m o m. Har styrelsen---------

Har anmälan för registrering av bolagsstämmans godkännande icke gjorts inom sex månader efter det registreringsmyndigheten godkänt ökningsbeslutet och de i 63 § andra stycket omförmälda handlingama, skall myndigheten till bolaget avlåta skrivelse med anmaning att inom en


2 mom. Har i fall, då beslut om ökning av aktiekapitalet innehåller bestämmelse om minimiteckning, re­gistreringsanmälan enligt 61 § icke gjorts inom föreskriven tid, skall registreringsmyndigheten till bolaget avlåta skrivelse med anmaning att inom en månad därefter inkomma med sådan anmälan. Eflerkommes ej anmaningen eller har genom laga­kraftägande beslul registrering väg­rats, skall myndigheten förklara ök­ningsbeslulet förfallel. Sedan beslutet om förklaringen vunnit laga kraft, skall i registret antecknas, att på grund av förklaringen den tidigare anteckningen om ökningsbeslutets re­gistrering avföres ur registret.

--- ökningsbeslulet registrerats.

Har anmälan för registrering av bolagsstämmans godkäimande icke gjorts inom sex månader efter det regislreringsmyndigheten godkänt ökningsbeslulet och de i 63 § andra slyckel omförmälda handlingarna, skall myndigheien till bolaget avlåta skrivelse med anmaning att inom en


3—11563


 


66


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

månad därefter inkomma med så­dan anmälan. Eflerkommes ej an­maningen eller har genom lagakraft­ägande beslul registrering vägrats, skall myndigheten förklara frågan om aktiekapitalets ökning förfallen samt därom ofördröjligen med pos­ten översända underrättelse till bo­laget.


(Föreslagen lydelse)

månad därefter inkomma med så­dan anmälan. Eflerkommes ej an­maningen eller har genom lagakraft­ägande beslut registrering vägrats, skall myndigheien förklara frågan om aktiekapitalets ökning förfallen.


196 §.


Har i fall, då enligt 67 § rättens tillstånd erfordras för verkställighet av beslut om nedsättning av aktie­kapitalet, ansökan om sådant till­stånd ej gjorts inom föreskriven tid eller har ansökan genom lagakraft­ägande beslut avslagits eller har be­slut om tillstånd icke anmälts för registrering inom den därför stadga­de tiden, skall registreringsmyndig­heten förklara nedsättningsbeslutet förfallet samt därom ofördröjligen med posten översända underrättelse till bolaget. Sedan beslutet om för­klaringen vunnit laga krafl, skall i registret antecknas, att på grund av förklaringen den tidigare anteckning­en om nedsättningsbeslulels registre­ring avföres ur registret.


Har i fall, då enligt 67 § rättens tillstånd erfordras för verkställighet av beslut om nedsättning av aktie­kapitalet, ansökan om sådant till­stånd ej gjorts inom föreskriven tid eller har ansökan genom lagakraft­ägande beslut avslagils eller bar be­slut om tillstånd icke anmälts för registrering inom den därför stadga­de tiden, skall registreringsmyndighe­ten förklara nedsättningsbeslutet för­fallet. Sedan beslutet om förklaring­en vunnit laga kraft, skall i registret antecknas, att på grund av förkla­ringen den tidigare anteckningen om nedsältningsbeslutets registrering av-föres ur registret.


197 §.


Där verkstäUighet av beslul, var­igenom i bolagsordningen intagits förbehåU enligt 177 §, icke anmälts för registrering inom den i 186 § 3 mom. stadgade tiden, skall registre­ringsmyndigheten förklara frågan om ändring av bolagsordningen för­fallen samt ofördröjligen med posten översända underrättelse därom till bolaget.


Där verkställighet av beslut, var­igenom i bolagsordningen intagits förbehåll enhgt 177 §, icke anmälts för registrering inom den i 186 § 3 mom. stadgade tiden, skall registre­ringsmyndigheten förklara frågan om ändring av bolagsordningen för­fallen.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


67


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


198 §.


1 m o m. Har beslut----- —-----

Skall ökningen-----------------

Har ökningsbeslulet enligt 195 § 2 mom. av regislreringsmyndigheten genom lagakraftägande beslut för­klarats förfallet, skall ock beslutet om bolagsordningsändringen anses förfallel och anteckning i registret ske, alt på denna grund den lidigare anteckningen om detta besluts re­gistrering avföres ur registret. An­mäles för registrering att full betal­ning eriagts för så många aktier, att aktiekapitalet uppgår till minimika­pitalet enligt den beslutade bolags­ordningsändringen, skall vid regist­rering i anledning av anmälningen tillika antecknas, att bolagsordnings­ändringen är verkställd, och åligger det registreringsmyndigheten att till­ställa bolaget bevis därom. Göres ej sådan anmälan inom tre år efter ut­gången av den i 60 § stadgade tiden, skall myndigheten, efter det bolagets styrelse erhållit tillfälle att yttra sig, besluta erforderUg jämkning i bo­lagsordningen samt ofördröjligen med posten översända underrättelse om beslutet till bolaget. Sedan beslu­tet vunnit laga kraft, skall i registret införas anteckning om jämkningen samt bevis om bestämmelsens nya lydelse av myndigheten tillställas bo­laget.


------- av aktiekapitalet.

--------- är verkställd.

Har ökningsbeslutet enligt 195 § 2 mom. av registreringsmyndigheten genom lagakraftägande beslut för­klarats förfallet, skall ock beslutet om bolagsordningsändringen anses förfallel och anteckning i registret ske, att på denna grund den tidiga­re anteckningen om detta besluts re­gistrering avföres ur registret. Anmä­les för registrering att full betalning eriagts för så många aktier, atl ak­tiekapitalet uppgår till minimikapi­talet enligt den beslutade bolagsord­ningsändringen, skall vid registrering i anledning av anmälningen tillika antecknas, alt bolagsordningsänd­ringen är verkställd, och åligger det registreringsmyndigheten att tillstäl­la bolaget bevis därom. Göres ej så­dan anmälan inom tre år efter ul­gången av den i 60 § stadgade tiden, skall myndigheten, efter det bolagets styrelse erhållit tillfälle att yttra sig, besluta erforderlig jämkning i bolags­ordningen. Sedan beslutet vunnit la­ga kraft, skall i registret införas an­teckning om jämkningen samt bevis om bestämmelsens nya lydelse av myndigheten tillställas bolaget.


199 §.

Har ansökan eidigt 174, 175 eller          Har ansökan enligt 174, 175 eller
176 § om rättens tUlstånd att bringa
176 § om rättens tillstånd att bringa
fusionsavtal till verkställighet ej in-
     fusionsavtal till verkställighet ej in­
kommit inom  föreskriven  tid   eller
  kommit  inom   föreskriven   tid  eller


 


68


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


206 §.


(Nuvarande lydelse)

har ansökan genom lagakraftägande beslut avslagits eller har beslutet om tillstånd icke anmälts för registre­ring inom den därför stadgade tiden, skall regislreringsmyndigheten för­klara frågan om fusion förfaUen samt ofördröjligen med posten över­sända underrättelse därom till bo­lagen.

Har genom--------------------

Vid registrering----------------

Om talan å registrerings-myndighetens beslut.

Äro stiftarna missnöjda med beslut, varigenom godkännande för registre­ring vägrats enligt 190 § 1 mom., eller är bolaget missnöjt med be­slut varigenom sådant godkännande vägrats enligt nämnda paragraf 2 eller 3 mom., må, vid talans förlust, sist inom två månader från beslu­tets dag besvär däröver anföras hos Konungen. Rätt tiU sådan talan tiU-komme ock sökande, som är miss­nöjd med beslut, varigenom registre­ring vägrats enligt 192 §.

över beslut om sådan förklaring, som avses i 191 §, 195 § 2 och 4 mom., 196 §, 197 § och 199 §, så ock över beslut om jämkning av bolags­ordning enligt 198 § 1 mom. må jäm­väl besvär anföras i den ordning, var­om i första stycket stadgas.


(Föreslagen lydelse)

har ansökan genom lagakraftägande beslul avslagils eller har beslutet om tillslånd icke anmälts för registre­ring inom den därför stadgade tiden, skall registreringsmyndigheten för­klara frågan om fusion förfallen.

- ur registret, är upplöst.

Om besvSr.

Mot beslut i tiUståndsärende, vara 3, 77, 79, 88, 107, 147 eller 149 § äger tiUämpning, föres talan hos Konungen genom besvär.

Talan mot lånsstyrelses beslut en­Ugt denna lag föres hos kammarrät­ten genom besvär.

Äro stiftarna missnöjda med beslut, varigenom godkännande för registre­ring vägrats enligt 190 § 1 mom., eller är bolaget missnöjt med beslut varige­nom sådant godkännande vägrats en-Tgl nämnda paragraf 2 eller 3 mom., må, vid talans förlust, sist inom två månader från beslutets dag besvär däröver anföras hos kammarrätten. Rätt till sådan talan tillkomme ock sökande, som är missnöjd med beslut, varigenom registrering vägrats enligt 192 §.

över beslut av registreringsmyn­digheten enligt 173 a § samt över be­slut om sådan förklaring, som avses i 191 §, 195 § 2 och 4 mom., 196 §,

197    § och 199 §, så ock över beslut om jämkning av bolagsordning enUgt

198    § 1 mom. må jämväl besvär an-


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


69


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse) föras i deri ordning, varom i tredje stycket stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

43) Förslag

tiU

Lag

om ändring i byggnadslagen (1947: 385)

Härigenom förordnas, att 150 § byggnadslagen (1947: 385) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

150 §.1


Länsstyrelses beslut rörande fast­ställelse av generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning så ock länsstyrelses beslut avseende tillämpning av utomplansbestämmel­ser å visst område skall meddelas ef­ter anslag. Den som är missnöjd med beslutet har att, vid talans förlust, in­om tre veckor från den dag då be­slutet meddelades anföra besvär hos Konungen.

Talan mot annat av länsstyrelsen meddelat beslut föres hos Konungen genom besvär i den ordning som är bestämd för överklagande av förvalt­ande myndigheters och ämbetsverks beslut.

Har länsstyrelse


Länsstyrelses beslut rörande fast­ställelse av generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller tomlindelning så ock länsstyrelses beslul avseende tillämpning av utomplansbestämmel­ser å visst område skall meddelas ef­ler anslag.

Mot länsstyrelses beslut i ärende
om medgivande, vara 39 § äger till­
lämpning, föres talan hos kammar­
rätten genom besvär. Talan mot an­
nat av länsstyrelsen meddelat beslut
föres hos Konungen genom besvär.
I fall som avses i första stycket räk­
nas besvärstiden från den dag då be­
slutet meddelades.
----------- utan bifall.


> Senaste lydelse 1959:611.


 


70


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

44) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag

Härigenom förordnas, att 12, 15 och 16 §§ lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


12 §.


Har någon genom oriktiga uppgif­ter eller annorledes förorsakat att all­mänt barnbidrag för visst barn obe­hörigen utgått eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse detta, skall återbe­talning ske av vad för niycket utbe­talats, där ej i särskilt fall socialsty­relsen finner anledning atl helt eller delvis eftergiva sådan återbetalnings­skyldighet.

Har återbetalningsskyldighel----


Har någon genom oriktiga uppgif­ter eller annorledes förorsakat all all­mänt barnbidrag för visst barn obe­hörigen utgått eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse detla, skall återbe­talning ske av vad för mycket utbe­talats, där ej länsstyrelsen finner an­ledning att helt eller delvis eftergiva återbetalningsskyldighel.

---------- .skäligt belopp.


 


15 över barnavårdsnämnds beslut i ärende angående aUmänt barnbidrag må klagan föras hos länsstyrelsen genom besvär, vilka skola ingivas till länsstyrelsen.

Utan hinder av anförda besvär lände barnavårdsnämndens beslut till efterrättelse, där ej länsstyrelsen an­norlunda förordnar.


över barnavårdsnämnds beslut i ärende angående allmänt barnbidrag må klagan föras hos länsstyrelsen genom besvär.

Barnavårdsnämnds beslut skall omedelbart lända till efterrättelse.


Senaste lydelse 1964: 145. Senaste lydelse 1954:360.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


71


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


16 §.'


Är någon missnöjd med länsstyrel­ses beslut i ärende angående allmänt barnbidrag, må han däröver anföra besvär hos socialstyrelsen.

över socialstyrelsens utslag må klagan ej föras.


Talan mot länsstyrelses beslut i ärende angående allmänt barnbidrag föres hos kammarrätten genom be­svär.

Länsstyrelses och kammarrätts be­slut skola omedelbart lända till efter­rättelse, om ej annorlunda förordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

45) Förslag

tm

Lag

om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Härigenom förordnas, att 22 § lagen (1964: 143) om bidragsförskott skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

22 §.

Talan mot------------------------- hos länsstyrelsen.

Mot länsstyrelsens beslut föres ta-        Mot länsstyrelses beslut i fråga om
lan genom besvär hos Konungen.
        gottgörelse  av statsverket till kom-

mun för utgivna bidragsförskott föres talan hos Konungen genom besvär.

Talan mot annat beslut av läns­styrelse i ärende enligt denna lag fö­res hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

1 Senaste lydelse 1954:360.


 


72                   Kungl. Maj.ts proposition nr 30 är 1971

46) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse

Härigenom förordnas, att 318 § och rubriken närmast före 318 § lagen (1948: 433) om försäkringsrörelse skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)

XI.   Om klagan över fOrsfiliringg-

inspekUonens beslut.


(Föreslagen lydelse) XI.  Om besvär.


 


318 §.

över beslut, som av försäkringsin­spektionen meddelas på grund av till­synen över försäkringsbolag, må kla­gan föras hos Konungen inom den tid som för överklagande av förval­tande myndigheters och ämbetsverks beslut är stadgad.

Den, som icke åtnöjes med försäk­ringsinspektionens beslut, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver anföra besvär hos Konungen.

över beslut om sådan förklaring, som avses i 304 § 4 mom., 308 § 2 mom., 309 § och 311 § må jämväl besvär anföras i den ordning, varom i andra stycket stadgas.


Talan mot beslut i tiUståndsärende, vara 72, 81, 100, 142 eller 237 § äger tillämpning, och mot beslut, som av försäkringsinspeklionen meddelas på grund av Ullsynen över försäkrings­bolag, föres hos Konungen genom be­svär.

Mot försäkringsinspektionens be­slut enligt 335 § må talan icke föras.

Den, som icke åtnöjes med försäk­ringsinspektionens beslut, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver anföra besvär hos kammarrätten. I samma ordning må besvär anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 304 § 4 mom., 308 § 2 mom.. 309 § och 311 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971            73

47) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1950: 272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrörelse här i riket

Härigenom förordnas, att 33 § lagen (1950: 272) om rätt för utländsk för-säkringsanstall att driva försäkringsrörelse här i riket skall ha nedan an­givna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

33 §. över försäkringsinspektionens be-        Talan   mot   försäkringsinspekUo-slut enligt denna lag mä klagan föras    nens  beslut enligt denna lag föres hos Konungen inom den tid som för    hos Konungen genom besvär, överklagande av förvaltande myndig­heters   och   ämbetsverks   beslut   är stadgad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

48) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1969: 73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m.

Härigenom förordnas, att i lagen (1959: 73) med vissa bestämmelser oro inländsk försäkringsrörelse vid krig m. m. skall införas en ny paragraf, 18 §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

18 §. Talan   mot   försäkringsinspekiio­nens beslut enligt derma lag föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. 3t—11563


 


74                 Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

49)    Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1969: 118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring

Härigenom förordnas, att i lagen (1959: 118) om krigsansvarighet för liv-och invaliditetsförsäkring skall införas en ny paragraf, 27 §, av nedan an­givna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

27 §. Talan   mot   försäkringsinspektio­nens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

50) Förslag

tm

Lag om ändring i arbetarskyddslagen (1949:1)

Härigenom förordnas, att 73 § arbetarskyddslagen (1949: 1) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

73 §.1

över arbetarskyddsstyrelsens----------------- ej föras.

Mot arbetarskyddsstyrelsens beslut
rörande förbud, föreläggande eller fö­
reskrift enligt 53—59 §§ föres talan
hos kammarrätten genom besvär.
Talan mol------------------------ hos Konungen.

> Senaste lydelse 1963: 245.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            Ib

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

51) Förslag

Ull

Lag

om ändring i skogsförläggningslagen (1963: 246)

Härigenom förordnas, att 23 § skogsförläggningslagen  (1963:246)  skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

23 §.

Mot arbetarskyddsstyrelsens beslut
rörande förbud eller föreläggande en­
ligt 13, 14, 15 eller 17 § föres talan
hos kammarrätten genom besvär.
Talan mot beslut av arbetarskydds-        Talan mot beslut av arbetarskydds­
styrelsen i ärende, som avses i den-    styrelsen i annat ärende, som avses i
na   lag,   föres   genom   besvär   hos    denna lag, föres hos Konungen genom
Konungen.
                                 besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

52) Förslag

Ull

Lag

om ändring i kyrkomötesförordningen (1949:174)

Härigenom förordnas, att 7 § 9 mom. och 1.0 § kyrkomötesförordningen (1949: 174) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

7§. 9 m o m. Angående besvär över val        9 m o m. Talan mot domkapitels av delegerade, elektorer och ersättare    beslut om indelning i distrikt för val


 


76


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

skall vad i lag finnes stadgat om be­svär över val av ledamöler i kyrkoråd äga motsvarande tillämpning.


(Föreslagen lydelse)

av elektorer föres hos regeringsrätten genom besvär.

Angående besvär över val av dele­gerade, elektorer och ersättare skall vad i lag finnes stadgal om besvär över val av ledamöter i kyrkoråd äga motsvarande lillämpning.


 


10 §.1

Klagan över val till ombud vid kyrkomöte fullföljes hos Konungen genom besvär, som inom tre vec­kor efter valet skola hava inkommit tUl justitiedepartementet för att i Konungens regeringsrätt skyndsamt föredragas och avgöras.


Klagan över val till ombud vid kyrkomöte föres hos regeringsrätten genom besvär inom tre veckor efter valet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

53) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1950: 382) om svenskt medborgarskap

Härigenom förordnas, att 12 § lagen (1950: 382) om svenskt medborgar­skap skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


12 §.

Talan mot den centrala utlännings-myndighetens eller lånsstyrelses be­slut föres genom besvär hos Konung­en.


Talan mot den centrala utlän-ningsmyndighelens beslut föres hos Konungen genom besvär.

Talan mot lånsstyrelses beslut fö­res hos kammarrätten genom besvär.


Senaste lydelse 1958: 59. Senaste lydelse 1968: 704.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


77


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

54) Förslag

tiU                                             1

Lag om ändring i lagen (1961: 308) om ekonomiska föreningar

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1951:308) om ekonomiska för­eningar,

dels att 47, 49, 99 och 100 §§ saml 103 § 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 105 a §, och närmast före denna paragraf en ny rubrik av nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


47 §.


Hava revisorer---------- ■------

På anmälan varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då re­visorer icke utsetts till föreskrivet an­tal, förordna revisorer. Är revisor omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare, utan vederbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har någon utsetts till re­visor i strid mot vad i 46 § 1 mom. andra stycket stadgas, skall på an­mälan därom länsstyrelsen förklara honom entledigad och förordna revi­sor i hans ställe. Har anmälan ej gjorts av styrelsen, skall före besluts meddelande tillfälle beredas styrel­sen att yttra sig i ärendet. Förordnan­de av revisor skall avse tid till dess annan revisor blivit i föreskriven ordning utsedd.

Revisor, som--------------------


------------  eUer borgenär.

På anmälan varom i första stycket sägs skall länsstyrelsen, i fall då re­visorer icke utsetts till föreskrivet an­tal, förordna revisorer. Är revisor omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medborgare, utan vederbörligt lillslånd utsetts till revisor eller har någon utsetts till revisor i slrid mot vad i 46 § 1 mom, andra stycket stadgas, skall på an­mälan därom länsslyrelsen förklara honom entledigad och förordna re­visor i hans ställe. Förordnande av revisor skall avse lid lill dess annan revisor blivit i föreskriven ordning utsedd.

skäligt arvode.


49 §.


Om det


anses tillböriigl.


 


78


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

Revisor må-------------------

Lämnas ej samtycke, varom i and­ra stycket sägs, inom två veckor efter det revisor hos styrelsen begärt att få anlita medhjälpare, äger revisorn hänskjuta frågan lill länsstyrelsens avgörande. Lånsstyrelsen prövar framställningen och skall före be­sluts meddelande bereda föreningens styrelse tillfåUe att yttra sig i ären­det.


(Föreslagen lydelse)

------ inverkande omständigheter.

Lämnas ej samtycke, varom i and­ra stycket sägs, inom två veckor efter det revisor hos styrelsen begärt att få anlita medhjälpare, äger revisorn hänskjuta frågan till länsstyrelsens avgörande.


99 §.


Ansökan om förenings registrering och anmälan för registrering skola ingivas eller i betalt brev med posten insändas till lånsstyrelsen. Sådan an­sökan eller anmälan skall vara åt­följd av stadgade avgifter.


Ansökan om förenings registrering och anmälan för registrering skola vara åtföljda av stadgade avgifter.


100 §.

Hava vid-------------------------- — talan anställts.

Registrering skall-------------------- läns föreningsregister

Vägras registrering, skall länssty­relsen ofördröjligen till sökanden med posten översända underrättelse om beslutet med angivande av skälen därför.

Vägras registrering, skall länssty­relsen ofördröjligen till sökanden med posten översända underrättelse om beslutet med angivande av skälen därför. Är sökanden missnöjd med beslutet, md han hos Konungen föra talan genom besvär, vilka vid även­tyr av talans förlust skola inkomma inom tvä månader frän beslutets dag.


103 §.


2 m o m. Har ansökan enligt 97 § om rättens tillstånd att bringa fu­sionsavtal till verkställighet ej inkom­mit inom föreskriven tid eller har an­sökan genom lagakraftägande beslut avslagits eller har beslutet om till­stånd icke anmälts för registrering inom den därför istadgade tiden, skall


2 m o m. Har ansökan enligt 97 § om rättens tillstånd att bringa fu­sionsavtal till verkställighet ej in­kommit inom föreskriven tid eller har ansökan genom lagakraftägande beslut avslagits eller har beslutet om tiUstånd icke anmälts för registrering inona den därför stadgade tiden, skall


 


Kungl. Majits proposition nr 30- år 1971           79

(Nuvarande lydelse)                  (Föreslagen lydelse)

länsstyrelsen förklara frågan om fu- länsslyrelsen förklara frågan om fu­sion förfallen samt ofördröjligen med sion förfallen. posten översända underrättelse där­om till föreningarna, över beslutet om sådan förklaring md besvär an­föras i den ordning som i 100 § sista stycket stadgas.

Har genom---- —---------------------- ur registret.

Vid registrering-------------- ■------------- är upplöst.

Besvär.

105 a §.

Mot beslut i tillständsärende, vara 22, 29, 46 eller 76 § äger tillämpning, föres ialan hos Konungen genom be­svär.

Den som icke åtnöjes med länssty­relses beslut, varigenom registrering vägrats, md sist inom tvä mänader från beslutets dag föra talan däremot hos kammarrätten genom besvär. 1 samma ordning föres talan mot be­slut enligt 74 § och mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom.

Talan mot annat beslut av länssty­relse enligt denna lag föres hos kam­marrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

55) Förslag

UU

Lag

om ändring i lagen (1948: 218) om sambruksföreningar

Härigenom förordnas, att i lagen (1948: 218) om sambruksföreningar skall införas en ny paragraf, 63 a §, av nedan angivna lydelse.


 


80                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

63 a §.

Mot beslut i tiUståndsärende, vara 1 eller 4 § eller 54 §, jämförd med 76 § lagen (1951:308) om ekonomi­ska föreningar, äger tillämpning, och mot lantbruksstyrelsens beslut om ut­färdande enligt 36 eller 54 § av in­struktion för revisor eller om med­givande som avses i 51 § föres talan hos Konungen genom besvär.

Talan mot annat beslut av lanf-bruksstyrelsen enligt denna lag fö­res hos kammarrätten genom be­svär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

56) Förslag

tiU

Lag

om ändring i bostadsrättslagen (1971:000)

Härigenom förordnas i fråga om bostadsrältslagen (1971: 000),

dels att 67 och 68 §§ samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna lydelse,

dels att nuvarande punkterna 14—16 i övergångsbestämmelserna skall betecknas 15—17,

dels att i lagen skall införas närmast före 68 § en ny rubrik och i över­gångsbestämmelserna en ny punkt, 14, av nedan angivna lydelse.

(I prop. 1971:12 föreslagen lydelse)  (Här föreslagen lydelse)

67                                              §
Bestämmelserna i 99—105 §§ la- Bestämmelserna i 99—105 §§ la­
gen (1951:308) om ekonomiska för-
gen (1951:308) om ekonomiska för­
eningar äger motsvarande tillämp-
      eningar äger motsvarande tiUämp­
ning i fråga om bostadsrättsförening,
   ning i fråga om bostadsrättsförening.
Härvid skaU hänvisningen i 100 §
Härvid skaU hänvisningen i 100 §
andra stycket till 7 § tredje stycket
     andra stycket till 7 § tredje stycket
avse 45 § tredje stycket denna lag.
     avse 45 § tredje stycket denna lag.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


81


 


(I prop. 1971:12 föreslagen lydelse)


(Här föreslagen lydelse)

Beträffande ansökan om godkän­nande av ekonomisk plan skall be­stämmelserna om anmälan för regi­strering äga motsvarande tiUämp­ning.


Besvär


Beträffande ansökan om godkän­nande av ekonomisk plan skall be­stämmelserna om anmälan för regi­strering äga motsvarande tiUämp­ning.

68 §

Bestämmelserna i 105 a § lagen (1951: 308) om ekonomiska förening­ar äger motsvarande tillämpning i fråga om bostadsrättsförening.

Mot beslut i ärende om behörighet som avses i 4 § andra stycket föres talan hos Konungen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 5 § föres hos kam­marrätten genom besvär.


övergångsbestämmelser


3. Den nya lagen äger tillämpning även på bostadsrättsförening som re­gistrerats enligt äldre lag. I fråga om sådan förening gäller dock punkter­na i-—13 nedan.


3. Den nya lagen äger lillämpning även på bostadsrättsförening som re­gistrerats enligt äldre lag. I fråga om sådan förening gäller dock punkter­na 4—14 nedan.

14. Äldre lag gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut av läns­styrelse som meddelats före den nya lagens ikraftträdande.


57) Förslag

tiU

Lag

om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)

Härigenom förordnas, att 15 § religionsfrihetslagen  (1951:680) skall ha nedan angivna lydelse.


 


82                   Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

15 §.

över pastors---- —-------------------- motsvarande tUlämpning.

Mot beslut eller åtgärd enligt denna lag av ämbetsman som avses i 14 § föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslul som meddelals före den 1 januari 1972.

68) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1964: 243) om yrkesskadeförsäkring

Härigenom förordnas, att 2, 44 och 48 §§ lagen (1954:243) om yrkes­skadeförsäkring' skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

2 §.

Besvär och —---------------------- och utveckling.

Bestämmelserna i 44 § förvalt­ningsprocesslagen (1971:000) äga motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag hos försäkringsrådet.

Grunderna för — —------------------------- med riksdagen.

44 §.2 Mot riksförsäkringsverkets beslut        Mot riksförsäkringsverkets beslut i ärende angående försäkring enligt    i ärende angående försäkring enligt denna lag må talan föras hos försäk-    denna lag må talan föras hos för-ringsrådet genom besvär, som skola    säkringsrådet genom besvär. hava inkommit till försäkringsrådet senast inom en månad efter det kla­ganden erhållit kännedom om beslu­tet.

* Lagen omtryckt 1962:408. = Senaste lydelse 1967:916.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                    83

(Nuvarande lydelse)'                        (Föreslagen lydelse)

Den som--------------------------------- hos försäkringsrådet.

Försäkringsrådet äger, — —■ —------------ denna paragraf.

Mot försäkringsrådets beslut i an-      Mol försäkringsrådets beslut i an-

nat ärende enligt denna lag än som nat ärende enligt denna lag än som avses i andra stycket må talan föras avses i andra slyckel må lalan föras hos försäkringsdomstolen genom hos försäkringsdomstolen genom be­besvär. Besvären skola hava inkom- svär. Besvärshandlingen skall hava mit till försäkringsrådet inom tre inkommit lill försäkringsrådet inom veckor från det klaganden erhållit tre veckor från den dag då klagan­kännedom om beslutet; dock skall den fick del av beslutet. Den omstän-besvårstiden för menighet vara fem digheten, att handlingen tillställts veckor. Den omständigheten, att be- försäkringsdomslolen, utgör dock ej svaren ingivits eller insänts direkt till hinder för besvärens upptagande till försäkringsdomstolen, ulgör ej hin- prövning, därest handlingen inkom-der för besvärens upptagande till mit till domstolen före besvärstidens prövning, därest de inkommit till utgång, domstolen före besvärstidens utgång.

Försäkringsrådets beslut--------------- — annorlunda förordnar.

48 §.

Avgift för------------------------- samt förvaltningskostnader.

Grunderna för----------------------- ■■---- av Konungen.

Försäkringsavgifterna skola--------------- • — med riksdagen.

I övrigi--------------------------------- avse försäkringstagaren.

Utan hinder av 3 § första stycket förvaltningslagen (1971:000) äga 14 —20 §§ nämnda lag tiUämpning i ärende rörande den frivilliga försäk­ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslul som meddelats före den 1 januari 1972.


1 Med nuvarande lydelse avses beträffande 48 § den lydelse som har föreslagils 1971:22.


prop.


 


84                  Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

59) Förslag

tiU Lag om ändring i lagen (1961: 257) om besvär över försäkringsrådets beslut

Härigenom förordnas, alt rubriken till lagen (1961: 257) om besvär över försäkringsrådets beslut saml 1 och 2 §§ lagen skall ha nedan angivna ly­delse.


1 §■

(Nuvaranåe lydelse)

Lag

om besvär över försäkringsrådets

beslut

Utan hinder av vad därom eljest finnes stadgat, må klagan över för­säkringsrådets beslul i ärende angå­ende försäkring eller skadeersättning föras hos försäkringsdomstolen ge­nom besvär. Besvären skola hava in­kommit till försäkringsrådet inom tre veckor från det klaganden erhål­lit kännedom om beslutet; dock skall besvärstiden för menighet vara fem veckor. Den Omständigheten, att be­svären ingivits eller insänts direkt till försäkringsdomstolen, utgör ej hin­der för besvärens upptagande till prövning, därest de inkommit till domstolen före besvärslidens utgång.


(Föreslagen lydelse)

Lag

om besvär över försäkringsrådets

beslut, m. m.

Ulan hinder av vad därom eljest finnes stadgat, må klagan över för­säkringsrådets beslut i ärende angå­ende försäkring eller skadeersättning föras hos försäkringsdomstolen ge­nom besvär. Besvärshandlingen skall hava inkommit till försäkringsrådet inom tre veckor från den dag då kla­ganden fick del av beslutet. Den om­ständigheten, att handlingen tillställts försäkringsdomslolen, utgör dock ej hinder för besvärens upptagande till prövning, därest handlingen inkom­mit till domstolen före besvärstidens utgång.


 


Försäkringsrådets beslut


2§.

T—---- annorlunda förordnar.

Bestämmelserna i 44 § förvalt­ningsprocesslagen (1971:000) äga motsvarande tillämpning i ärende angående försäkring eller skadeer­sättning hos försäkringsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mol beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 är 1971                   85

60) Förslag

tUl

Lag

om ändring i allmänna förfogandelagen (1964: 279)

Härigenom förordnas, alt 23 § allmänna förfogandelagen (1954: 279) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

23 §.

Ersällning, som skall-------------- Konungen besiämmer.

Ersällning, som icke------ förordnar, av allmän lokal värderingsnämnd.

Den värderingsnämnd,------------- samma egendom.

Annan ersättning------ bestämmes av allmän lokal värderingsnämnd.

Utan hinder-------------- av riksvärderingsnämnden.

I lokal värderingsnämnds beslut 1 lokal värderingsnämnds beslut må kronan och enskild sakägare samt må kronan och enskild sakägare samt i beslut avmyndig het, som i första i beslut av myndighet, som i första stycket sägs, enskild sakägare söka stycket sägs, enskild sakägare söka ändring hos riksvärderingsnämnden ändring hos riksvärderingsnämnden mom tre veckor från det klaganden genom besvär. Med enskild sakägare fick del av beslutet. Med enskild sak- avses i delta stycke jämväl den som ägare avses i detta stycke jämväl den enligt 11 § salts i kronans ställe, som enligt 11 § satts i kronans ställe.

över riksvärderingsnämndens------------------ ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

61) Förslag

tUl

Lag

om ändring i rekvisitionslagen (1942: 583)

Härigenom förordnas, att 17 och 20 §§ rekvisitionslagen (1942: 583) skall ha nedan angivna lydelse.


 


86


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


17 §.


Ersättning, som---------------

över beslut av myndighet, som nu nämnts, må enskild sakägare anföra besvär hos den allmänna lokala vär­deringsnämnden. Besvären skola in­om tjugu dagar från det klaganden erhållit del av beslutet hava inkom­mit till länsstyrelsen.

Vill någon med stöd av 15 § göra anspråk på ersättning utöver vad gäl­lande taxa medgiver, skall han inom tid som nyss sagts göra ansökan där­om hos riksvärderingsnämnden.


rekvisitionens fullgörande.

över beslut av myndighet, som nu nämnts, må enskild sakägare anföra besvär hos den allmänna lokala vär­deringsnämnden. Beträffande tid och sått för anförande av besvär finnas föreskrifter i 12 § förvaltningslagen (1971:000). Besvärshandlingen må också tillställas länsstyrelsen.

Vill någon med stöd av 15 § göra anspråk på ersättning utöver vad gäl­lande taxa medgiver, skall han inom besvärstiden göra ansökan därom hos riksvärderingsnämnden.


 


20 §.

över lokal värderingsnämnds be­slut i ärende angående ersättning må besvär anföras hos riksvärderings­nämnden inom tjugu dagar från det klaganden erhåUit del av beslutet.


över lokal värderingsnämnds be­slut i ärende angående ersättning må besvär anföras hos riksvärderings­nämnden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

62) Förslag

tm

Lag om ändring i allmänna ransoneringslagen (1954:280)

Härigenom förordnas,  att   10  och  45  §§ allmänna ransoneringslagen (1954:280) skall ha nedan angivna lydelse.


För förnödenhet, som jämlikt 8 § För förnödenhet, som jämlikt 8 §

inlöses av kronan, utgår ersättning     inlöses av kronan, utgår ersättning


(Nuvarande lydelse)


10 §.


(Föreslagen lydelse)


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


87


 


(Nuvarande lydelse)

med belopp motsvarande de kostna­der ägaren haft för produktion eller inköp av det inlösta partiet ävensom de utgifter han kan hava haft för forsUng och lagring av partiet; dock må ersättning icke bestämmas till högre belopp än som skolat utgå, där­est förnödenheten jämlikt allmänna förfogandelagen avslåtts till kronan. Ersättning bestämmes av allmän lo­kal värderingsnämnd, som omförmä­les i rekvisitionslagen. Ändring i lo­kal värderingsnämnds beslut må av kronan och enskild sakägare sökas hos riksvärderingsnämnden inom tre veckor från det klaganden fick del av beslutet, över riksvärderingsnämn­dens beslut må klagan ej föras.


(Föreslagen lydelse)

med belopp motsvarande de kostna­der ägaren haft för produktion eller inköp av det inlösta partiet ävensom de utgifter han kan hava haft för forsling och lagring av partiet; dock må ersättning icke bestämmas lill högre belopp än som skolat ulgå, därest förnödenheten jämlikt all­männa förfogandelagen avslåtts till kronan. Ersättning bestämmes av all­män lokal värderingsnämnd, som omförmäles i rekvisitionslagen. Änd­ring i lokal värderingsnämnds beslut må av kronan och enskild sakägare sökas hos riksvärderingsnämnden ge­nom besvär, över riksvärderings­nämndens beslut må klagan ej föras.


45 §.


Klagan över beslut, som annan myndighet än domstol meddelat i fråga om lillämpning av denna lag, skall föras genom besvär inom tre veckor från det klaganden erhöll del av beslutet och i den ordning som är bestämd för överklagande av myn­digbetens beslut; dock skall klagan över beslut, som meddelats beträf­fande tillämpning av 36 eller 37 §, föras hos Konungen. Utan hinder av däröver förd klagan skall myndig­hetens beslut lända till efterrättelse, om ej annorlunda förordnas.


Klagan över beslut, som annan myndighet än allmän domstol med­delat i fråga om lillämpning av den­na lag, skall föras genom besvär i den ordning som är bestämd för över­klagande av myndighetens beslut; dock skall klagan över beslut röran­de lUlämpning av 23, 36 eller 37 § och över beslut av central förvalt­ningsmyndighet rörande återkallelse av ransoneringsbevis föras hos kam­marrätten genom besvär. Utan hin­der av däröver förd klagan skall för­valtningsmyndighetens eller kam­marrättens beslut lända till efterrät­telse, om ej annorlunda förordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


88                  Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971

63) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1954: 679) om nykterhetsvård

Härigenom förordnas i fråga om lagen  (1954: 579)  om nykterhetsvåd

dels att 29 och 30 §§ skall upphöra att gälla,

dels alt i 18—20 §§, 21 § 1 mom. saml 22, 23, 25, 31 och 33—37 §§ ordet »länsstyrelsen» i olika böjningsformer skall bytas ut mot »länsrätten» i mot­svarande form,

dels alt 3, 5, 9, 24, 26—28, 32, 40, 55, 59—62 och 66 §§ skaU ba nedan angivna lydelse,

dels att i lagen, närmast efter 62 §, skall införas en ny paragraf, 62 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

3 §.2
I varje kommun skall finnas en I varje kommun skall finnas en
kommunal nykterhetsnämnd och i kommunal nykterhetsnämnd och i
varje län en lansnykterhetsnämnd. I varje län utom Gotlands län en läns-
Stockholms län omfattar länsnykter- nykierhelsnämnd. I Stockholms län
hetsnämndens verksamhetsområde omfattar länsnykterhetsnämndens
dock icke Stockholm.
                     verksamhetsområde dock icke Stock-

holm.

Nykterhetsnämnderna skola------------- av socialstyrelsen.

När i--------------------------------------- eljest vistas.

5 §.»

Kommunal nykterhetsnämnd------------ kommunens socialnämnd.

Konungen äger---------------------- av länsnykterhetsnämnden.

Ledamöter i----------------------------- av nämnden.

Vid val —------------------------------- till tjänstgöring.

I fråga om valbarhet till ledamot I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant, verkan av valbarhe- eller suppleant, verkan av valbarhe­tens upphörande och rätt till avsägel- tens upphörande och rätt till avsä-se, mandattid och avgång, val av ord- gelse, mandattid och avgång, val av förande och vice ordförande, ställe ordförande och vice ordförande, och tid för sammanträde, suppleants ställe och tid för sammanträde, supp-tjänslgöring och rätt att närvara vid    leants tjänstgöring och rätt att när-

1 Senaste lydelse av              25 § 1964: 175

19 § 1964:175                      34 §        .

21 § 1 mom. 1963: 72           36 § 1956: 225

= Senaste lydelse 1967:790. 'Senaste lydelse 1964:779.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971           89

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

sammanträde, beslutförhet och jäv, vara vid sammanträde, beslutförhet, förfarandet vid fattande av beslut, förfarandet vid fattande av beslut, protokoll och reservation, tillkänna- protokoll och reservaiion, tillkänna­givande varest och på vilka tider givande varest lill nämnden ställda till nämnden ställda framställningar framställningar mottagas, tidpunkt mottagas, skriftväxling, vård och för- när handling skall anses ha kommit tecknande av handlingar hörande tUl in till nämnden, skriftväxling, vård nämndens arkiv, utseende av kassa- och förtecknande av handlingar hö-förvaltare samt ledamots ansvar och rande till nämndens arkiv, utseende skadeståndsskyldighet skall vad i 32 av kassaförvaltare saml ledamots an-—42 §§ kommunallagen är stadgat svar och skadeståndsskyldighet skall rörande kommunens styrelse äga vad i 32—36 §§, 37 § första stycket motsvarande tillämpning; dock att och 38—42 §§ kommunallagen är det ej är erforderligt, att protokoll stadgat rörande kommunstyrelsen upptager annat än förteckning å när- äga motsvarande tillämpning; dock varande ledamöter samt för varje att del ej är erforderligt, att protokoll ärende beslutet och skälen därför. upplager annal än förteckning å när­varande ledamöler samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos kommunal nykterhets-nämnd.

9 §.»

Länsnykterhetsnämnden skall--------- länsstyrelsen, samt

två ledamöter, utsedda av länds-     två ledamöler, utsedda av lands-

linget; dock skall i Gotlands lån kom-    tinget; dock skall i län, som omfattar munfullmäktige i Gotlands kommun     en kommun vilken icke deltager  i utse två ledamöter samt i annat lån,     landsting, landsiingei utse en ledamot som   omfattar  en  kommun,  vilken     och kommunfullmäktige i den kom-icke deltager i landsting, landstinget    munen en ledamot, utse  en  ledamot  och kommunfull­mäktige i den kommunen en leda­mot.

För varje--------------------------------- en suppleant.

Ledamöter och suppleanter utses bland      motsvarande tillämpning.

Ledamöter och suppleanter utses för------ den avgångne.

Närmare bestämmelser----------------- av Konungen.

Angående bestridandel---------------- särskilt stadgat.

' Senaste lydelse 1970:49.


 


90


Kungl. Maj:ls proposition nr 30 år 1971


 


24 §.

(Nuvarande lydelse)

Föreläggande, som i 23 § sägs, skall innehålla erinran om rätten att påkalla förhör enligt 27 §. Har läns­styrelsen vid föreläggandets medde­lande beslutat anordna förhör, skall detta tillkännagivas i föreläggandet med angivande tillika att förklaring kan avgivas vid förhöret.

Är den som ansökningen avser om­händertagen enUgt 21 § 1 mom. må, där länsstyrelsen av särskild anled­ning anordnar förhör med honom innan ansökningshandlingarna ut­ställts till delgivning enligt 23 §, så­dan delgivning underlåtas och hand­lingarnas innehåll i stället vid för­höret tillkännagivas för den, varom fråga är; dock åligge länsstyrelsen att på begäran tillhandahålla honom avskrift av ansökningshandlingarna.

26

Har någon omhändertagils enligt 21 § 1 mom., åligger det lånsstyrel­sen alt, sedan ansökan om Ivångsin­tagning inkommit, utan uppskov prö­va, huruvida han fortfarande skall vara omhändertagen.

Sedan lid för förklaring över an­sökningen utgått, har länsstyrelsen all utan oskäligt dröjsmål föranstalta om erforderligt förhör i ärendet samt förelaga detsamma till slutligt av­görande.

27

Förhör med den, om vars intag­ning är fråga, skall, där ej särskilda


(Föreslagen lydelse)

Föreläggande, som i 23 § sägs, skall innehålla erinran om möjlig­heten enligt 9 § tredje stycket för­valtningsprocesslagen (1971:000) att påkalla muntlig förhandling. Har länsrätten vid föreläggandets medde­lande beslutat anordna muntlig för­handling, skall delta tillkännagivas i föreläggandel med angivande till­lika att förklaring kan avgivas vid förhandlingen.

Är den som ansökningen avser om­händertagen enligt 21 § 1 mom. må, där länsrätten av särskild anledning anordnar muntlig förhandling med honom innan ansökningshandlingar­na utställts till delgivning enligt 23 §, sådan delgivning imderlåtas och handlingarnas innehåll i släUet vid förhandlingen tillkännagivas för den, varom fråga är; dock åligge länsrät­ten alt på begäran tillhandahålla ho­nom avskrift av ansökningshand­lingarna.

§•

Har någon omhändertagits enligt 21 § 1 mom., åligger det länsrätten alt, sedan ansökan om tvångsintag­ning inkommit, ulan uppskov pröva, huruvida han fortfarande skall vara omhändertagen.

Sedan lid för förklaring över an­sökningen utgått, har länsrätten att utan oskäligt dröjsmål föranstalta om erforderlig muntlig förhandling i ärendet samt företaga detsamma till slutligt avgörande.

Vid delgivning som avses i 23 § samt underrättelse och tillhandahål-


' Senaste lydelse 1970: 457.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


91


 


(Nuvarande lydelse)

skål däremot äro, av länsstyrelsen anordnas, om han i förklaring begärt att bliva muntligen hörd. Lånsstyrel­sen må jämväl eljest förordna om dylikt förhör ävensom förhör med annan person, som förväntas kunna lämna upplysning av betydelse för ärendets bedömande.

Beträffande kallelse tiU förhör in­för länsstyrelsen, hämtning och an­nan påföljd av utevaro skola bestäm­melserna i 13 § 2 mom. första och andra styckena äga motsvarande till­lämpning; dock skall i fråga om hämtning till förhör gälla dels att handräckning härför må meddelas, där den uteblivne delgivits kallelse till förhöret så tidigt att han kunnat inställa sig å förelagd dag, dels ock att person, som skall höras upplys­ningsvis, ej må hämtas förrän det be­funnits, att han ej genom viten kun­nat förmås tiU inställelse.


(Föreslagen lydelse)

lande enligt 24 § andra stycket skola bestämmelserna i 43 § förvaltnings­processlagen (1971:000) om be­gränsningar i rätten att taga del av det som tillförts målet äga motsva­rande tUlämpning. Detsamma skall gälla i fråga om vittnesberättelse, som med tiUämpning av 25 § nämn­da lag och 36 kap. 18 § rättegångs­balken upptagits i parts frånvaro.

Rätten må underlåta att kalla den som ansökningen avser till muntlig förhandling för förhör med vittne, såvida det finnes grundad anledning att antaga, att någons personliga säkerhet skulle sättas i fara eller ändamålet med tillämnade eller vid­tagna vårdåtgärder skulle motverkas, om han erhåller kännedom om för­höret.

Har den, om vars intagning är frå­ga, delgivits kallelse till muntlig för­handling så tidigt att han kunnat in­ställa sig på förelagd dag och utebli­ver han utan att hava anmält laga förfall, äger rätten förordna att han skall hämtas.


28 §.» Vid förhör inför länsstyrelsen sko­la förhandlingarna vara offentliga. Länsstyrelsen äger dock avvisa åhö­rare, som enligt vad känt är eller an­tagas md ej fyllt tjugo år. När den som ansökningen avser det begär, sä ock eljest, när lånsstyrelsen finner omständigheterna föranleda därtill, skall handläggningen äga rum inom stängda dörrar, därvid länsstyrelsen likväl må medgiva hans anhöriga ävensom andra, vilkas närvaro kan

' Senaste lydelse 1969: 1G9.


 


92                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

förväntas bliva till nytta under för­höret, att övervara detsamma.

Länsstyrelsen må höra person upplysningsvis utan att den som an­sökningen avser är närvarande.

Konsulent eller assistent hos läns- Vid muntlig förhandling i lånsrät-
nykterhelsnämnden eller annan, som ten skola konsulent eller assistent hos
företräder denna nämnd, så ock re- länsnykterhetsnämnden eller annan,
presentanl för vederbörande kommu- som företräder denna nämnd, så ock
nala nykierhelsnämnd skola få lill- representant för vederbörande kom-
fälle att närvara vid förhöret.
          munala nykterhetsnämnd få tillfälle

Protokoll skall föras över vad vid    att närvara. förhöret förekommer.

32 §.1

Länsstyrelsens sluUiga beslut jåm-        Länsrätts slutliga beslut skall oför-te    besvärshänvisning,   där   klagan    dröjligen delgivas sökande samt den över beslutet må föras, skall oför-    som beslutet avser, dröjligen delgivas sökande samt den som beslutet avser.

Har beslutet----------------------------- tillställas åklagaren.

Där nykierhelsnämnd---------------------- denna nämnd.

40 §.

Allmän vårdanstalt för------------- för alkoholmissbrukare.

Sådant erkännande----------------------- helst återkallas.

Allmän vårdanstalt skall------------------- en styrelse.

Vid allmän------------------------------ för avdelningen.

Förvaltningslagen (1971: 000) äger tillämpning i ärende enligt denna lag, som handlägges av styrelse eller före­ståndare för allmän vårdanstalt, även om anstalten drives av annan än staten, landsting eller kommun.

Konungen meddelar------------------- anstalternas verksamhet.

55 §.«

Missbrukar den utskrivne alkohol- Missbrukar den utskrivne alkohol­haltiga  drycker samt  undandrager    haltiga drycker samt undandrager sig

' Senaste lydelse 1970: 457. ' Senasie lydelse 1963: 72.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


93


 


(Nuvarande lydelse)

sig övervakning eller bryter mot meddelade lydnadsföreskrifter, må länsstyrelsen, om han ej genom hjälpålgärd kunnat återföras Ull ett nyktert liv eller sådan åtgärd prövas vara gagnlös, besluta, att han skall återintagas å allmän vårdanstalt. Så­dant beslut må dock ej avse den som tidigare återintagits, med mindre ef­ter föregående ålerinlagning medde­lats beslut jämlikt 18 §.

I ansökan om ålerinlagning skall noggrant angivas, i vilka avseenden den utskrivne brutit mot de medde­lade föreskrifterna, samt redogörel­se lämnas för hans uppförande i öv­rigt under tiden efter utskrivningen. Ansökningen skall för att kunna för­anleda beslut enligt första siycket hava inkommit till länsstyrelsen före utgången av den tid, varunder den som ansökningen avser är underkas­tad övervakning eller lydnadsföre­skrifter.

Beslämmelserna i 19—21 och 23— 39 §§ skola äga molsvarande till­lämpning för de fall, varom i denna paragraf är fråga.


(Föreslagen lydelse)

övervakning eller bryter mot medde­lade lydnadsföreskrifler, må länsrät­ten, om han ej genom hjälpålgärd kunnat återföras till ell nyktert liv eller sådan åtgärd prövas vara gagn­lös, besluta, att ban skall återintagas å allmän vårdanstalt. Sådant beslut må dock ej avse den som lidigare återintagits, med mindre efter före­gående ålerinlagning meddelals be­slut jämlikt 18 §.

I ansökan om ålerinlagning skall noggrant angivas, i vilka avseenden den utskrivne brutit mot de medde­lade föreskrifterna, samt redogörelse lämnas för hans uppförande i övrigt under tiden efter utskrivningen. An­sökningen skall för att kunna för­anleda beslut enligt första stycket hava inkommit lill länsrätten före ut­gången av den tid, varunder den som ansökningen avser är underkastad övervakning eller lydnadsföreskrif­ter.

Bestämmelserna i 19—21, 23—28 och 31—39 §§ skola äga motsvaran­de tillämpning för de fall, varom i denna paragraf är fråga.


 


59 Beslut av nykterhetsnämnd må överklagas av den som beslutet rörer, om beslutet innebär utdömande av vite, förordnande enligt 15 § om övervakning, meddelande av lyd­nadsföreskrift, förverkande av an­stånd med verkställighet eller ålgärd som avses i 14 § 2 mom. över annat av nykierhelsnämnd enligt denna lag meddelat beslut må klagan ej föras.


Talan mot nykterhetsnämnds be­slut föres hos länsrätten genom be­svär, om nämnden avvisat ombud eller biträde eller om beslutet inne­bär utdömande av vite, förordnande enligt 15 § om övervakning, medde­lande av lydnadsföreskrifl, förver­kande av anstånd med verkstäUighet eller ålgärd som avses i 14 § 2 mom. över annat av nykierhelsnämnd en-


' Senaste lydelse 1957: 215.


 


94


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

Klagan  föres  genom   besvär  hos länsstyrelsen.


(Föreslagen lydelse)

ligt denna lag meddelat beslul må klagan ej föras.


 


60 §.


Beslut av anstallsstyrelse eller fö­reståndare må överklagas av den som beslutet rörer, om beslutet avser fråga om försökspermission, utskriv­ning eller annan vårdfråga eller om det irmebär förordnande om över­vakning eller meddelande av lyd­nadsföreskrift.

Talan föres genom besvär hos so­cialstyrelsen inom tre veckor från det klaganden erhöll kännedom om beslutet.


Beslut av anstallsstyrelse eUer fö­reslåndare må överklagas hos social­styrelsen genom besvär, om beslutet avser fråga om försökspermission, utskrivning eller annan vårdfråga el­ler om det innebär förordnande om övervakmng eller meddelande av lyd­nadsföreskrift.


61 §.1


Länsstyrelses beslut må överklagas av den som beslutet rörer, om beslu­tet innebär förordnande om tvångs-intagning, avslag å ansökan härom, villkorligt anstånd med verkställighet, förverkande av dylikt anstånd eller utdömande jämlikt 22 eller 27 § av vite, så ock då beslutet avser ersätt­ning åt den som inkcdlats att upplys-inngsvis höras inför länsslyrelsen.

Talan föres hos Konungen genom besvär, vilka skola ingivas till läns­styrelsen. Länsstyrelsen skall skynd­samt infordra förklaring över besvä­ren, om anledning därtill ej uppen­barligen saknas, samt, efter att hava införskaffat den ytterligare utred­ning, som kan vara erforderlig, till socialdepartementet insända samtliga målet rörande handlingar tillika med eget utlåtande.

Klagan över beslut, som av länssty­relse särskilt meddelats om någons


Mot länsrätts beslut må talan fö­ras, om beslutet innebär förordnan­de om tvångsintagrung, avslag å an­sökan härom, villkorligt anstånd med verkställighet eller förverkande av dylikt anstånd eller fråga är om be­slut som avses i 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:000).

Talan mot beslul, som av länsrätt särskilt  meddelats  om någons om-


Senaste lydelse 1956:225.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                    95

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

omhändertagande, må av honom fö-     händertagande, må av honom föras ras i enahanda ordning, dock utan     ulan inskränkning lill viss tid. inskränkning till viss tid.

över annat av länsstyrelse medde-   Talan är ej tillålen mot beslut av

lat slutligt beslut, än ovan sägs, är     lånsstyrelse eller mot annat av läns­klagan ej tilläten. Ej heller må sär-     rätt meddelat beslut än förut är sagt. skild klagan föras, där länsstyrelse under   ärendes   handläggning   med­delat annat beslut, än förut är sagt.

62 §.»

Mot sådant beslut av socialstyrel­sen,   som  meddelats  i  särskilt  fall, föres talan hos kammarrätten genom besvär, över beslut av socialstyrelsen md        Talan mot annat beslut av social­t/en som beslutet rörer söka ändring    styrelsen föres hos Konungen genom hos Konungen genom besvär, vilka    besvär. skola ingivas till socialdepartementet.

62 a §.

Bestämmelserna i 27 § första styc­ ket andra punkten och andra stycket skola äga motsvarande tillämpning vid prövning i högre rätt av fråga om tvångsintagning.

66                                             §.=

Skall kallelser och andra medde-      I mål eller ärende enligt denna lag

landen enligt denna lag delgivas får  får delgivning ej ske med tillämpning

rfef ej ske med tillämpning av 12 eller av   12   eller   15   §  delgivningslagen

15 § delgivningslagen (1970: 428).                                  (1970: 428).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971 såviti avser 3, 9, 18—20 §§, 21 § 1 mom. samt 22—37, 55, 59, 61 och 66 §§. Äldre bestämmelser gäller i denna del fortfarande i fråga om lalan mot beslut av länsstyrelse som meddelats före den 1 juU 1971.

1 övrigt träder lagen i kraft den 1 januari 1972. Äldre bestämmelser gäller i denna del fortfarande i fråga om talan mot beslul av socialstyrel­sen som meddelals före den 1 januari 1972.

' Senaste lydelse 1956: 225. ' Senaste lydelse 1970: 457.


 


96


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


64) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1966:183) om bankrörelse

Härigenom förordnas, att 175 § lagen  (1955:183)  om bankrörelse skaU ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


175 §.


över beslut, som meddelas av till­synsmyndigheten, må klagan föras hos Konungen inom den tid som år stadgad för överklagande av förval­tande myndighets beslut, men beslu­tet går ändock i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förord­nar.

Den som icke åtnöjes med registre­ringsmyndighetens beslul, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver anföra besvär bos Konungen.

över beslut om sådan förklaring, som avses i 167 § 2 mom. och 168 §, må jämväl besvär anföras i den ord­ning, varom i andra stycket stadgas.


Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär, men beslu­lel går ändock i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förord­nar.

Den som icke åtnöjes med registre­ringsmyndighetens beslut, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag däröver anföra besvär hos kammarrätten. I samma ordning må besvär anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 167 § 2 mom. och 168 §.


Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

65) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker

Härigenom förordnas, att 91 § lagen (1955:416) om sparbanker skall ha nedan angivna lydelse.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


97


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


91 §.*

över beslul, som meddelas av till­synsmyndigheten, må klagan föras hos Konungen inom den tid, som är stadgad för överklagande av förval­tande myndighets beslut, men beslu­tet går ändock i verkställighet, där icke Konungen förordnar annorlun­da.

Den som icke åtnöjes med registre­ringsmyndighets beslut, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag anföra besvär däröver hos Konungen.

över beslut om sådan förklaring, som avses i 86 § 3 mom., må jämväl besvär anföras i den ordning, varom stadgas i andra stycket.


Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär, men beslu­lel går ändock i verkställighet, där icke Konungen förordnar annorlun­da.

Den som icke åtnöjes med registre­ringsmyndighetens beslut, varigenom registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag anföra besvär däröver hos kammarrätten. 1 samma ordning må besvär anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 86 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

66) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen

Härigenom förordnas, att 82 § lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse) 82 §.

Den som icke åtnöjes med tillsyns­myndighetens beslut, varigenom re­gistrering vägrats, mä sist inom två månader från beslutets dag föra talan däremot   hos  kammarrätten   genom


I Senaste lydelse 1962:234.

4—11563


 


98                  Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

besvär. I samma ordning föres talan
mot beslut om sådan förklaring som
avses i 103 § 2 mom. lagen om ekono­
miska föreningar,
över beslut, som Ullsynsmyndighe-        Talan mot annat beslut, som till­
ien meddelar med stöd av denna lag,     synsmyndighelen meddelar med stöd
må klagan föras hos Konungen, men    av denna lag, föres hos Konungen ge-
beslutet går ändock i verkstäUighet,     nom besvär, men beslutet går ändock
om icke Konungen annorlunda för-     i verkställighet, om icke Konungen
ordnar.
                                       annorlunda förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

67) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1956: 618) om allmänna sammankomster

Härigenom förordnas, att 5, 13 och 15 §§ lagen (1956: 618) om allmänna sammankomster skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                  (Föreslagen lydelse)

5 §•

Ansökan om------------------------ huvudsakliga uiformning.

Erfordras ulöver--------------------- vid sammankomsten.

Om beslut i anledning av ansökan        Om beslut i anledning av ansökan skall meddelas skriftligt besked. In-     skall meddelas skriftligt besked. nebär beslutet att sammankomst ej må äga rum, skola skälen därtill an­givas.

13 §.»

Mot beslut som myndighet medde- Mot beslut som polismyndighet lat på grund av denna lag må talan meddelat på grund av denna lag föres föras genom besvär, om beslutet fat-    talan hos länsstyrelsen genom besvär.

> Senaste lydehe 1964: 678.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971                   99

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

täts av  lånsstyrelse,  hos  Konungen        Talan mot lånsstyrelses beslut en-
och eljest hos länsstjTclsen.                     ligt lagen och mot socialstyrelsens be­
slut enligt 12 § föres hos Konungen
genom besvär.
Beslut som---------------- ■---------- annorlunda förordnas.

15 §.
Med dagsböter straffes
                      Till böter dömes

1) den som-------------------------------- första stycket.

Försummelse i--------------------------- till stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

68) Förslag

liU

Lag

om ändring i luftfartslagen (1967: 297)

Härigenom förordnas, alt 14 kap. 2 § luftfartslagen (1957:297) skaU ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

14 KAP.

2 %.'

Talan mot sådant luftfartsverkets beslut i särskilt fall enligt denna lag eller med stöd därav meddelade före­skrifter, som rör certifikat eller be­hörighetsbevis   för   personal   inom luftfarten, medgivande att utan certi­fikat göra tjänst å luftfartyg, regi­strering  av   luftfartyg  eller  förbud mot  luftfartygs   avgång,  föres  hos kammarrätten genom besvär, över luftfartsverkets beslut enligt        Mot annat beslut av luftfartsverket denna   lag   må   klagan   föras   hos    enligt   denna   lag   föres   talan   hos Konungen genom besvär. Utan hin-    Konungen genom besvär. der av besvär skall beslutet, där ej       Beslut, som avses i denna paragraf,

' Senaste lydelse 1969: 201.


 


100                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

annat angives, lända till efterrättelse     skall omedelbart lända fill efterrät-intUl dess annorlunda blivit förord-     telse, om ej annorlunda för ord nas. nat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mol beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

69) Förslag

till

Lag

om ändring i strålskyddslagen (1968: 110)

Härigenom förordnas, att 29 § slrålskyddslagen (1958: 110) skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


29 §.

över tillsynsmans beslut enligt 16 § må klagan föras hos strål­skyddsmyndigheten inom tre veckor från det klaganden fick del av be­slutet. När synnerliga skäl äro därlill, äger tillsynsman förordna att beslu­tet skall omedelbart lända till efter­rättelse ulan hinder av förd klagan.

över beslut av slrålskyddsmyndig-heten enligt denna lag må klagan fö­ras hos Konungen genom besvär.

Mot tillsynsmans beslut enligt 16 § föres talan hos strålskyddsmyndig­heten genom besvär. När synnerliga skäl äro därlill, äger tillsynsman för­ordna atl beslutet skall omedelbart lända lill efterrättelse utan hinder av förd klagan.

Talan mot beslul i särskilt fall av slrålskyddsmyndighelen rörande tillstånd, godkännande, medgivande, villkor, åläggande, föreskrift, förbud eller vitesföreläggande enligt denna lag föres hos kammarrätten genom besvär, om ej beslutet rör fråga som avses i 5 § tredje stycket eller 12 § första stycket.

I övrigt föres talan mot strdl-skyddsmyndighetens beslut enligt denna lag hos Konungen genom be­svär.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


101


 


(Nuvarande lydelse)

Strålskyddsmyndigheten äger för­ordna, atl villkor, åläggande, före­skrift, förbud eller återkallelse av till­slånd eller godkännande som medde­las med stöd av 5, 7, 9, 16, 18 eller 19 § skall omedelbart lända till efter­rättelse ulan hinder av förd klagan.


(Föreslagen lydelse)

Strålskyddsmyndigheten och kam­marrätten äga förordna, alt villkor, åläggande, föreskrift, förbud eller återkallelse av tillstånd eller godkän­nande som meddelas med stöd av 5, 7, 9, 16, 18 eller 19 § skaU omedelbart lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

70) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1926:1) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i

gränsområdena

Härigenom förordnas, att i lagen (1926: 1) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland an­gående renar i gränsområdena skall införas en ny paragraf, 18 §, av nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse) 18 §. Mot lånsstyrelsens beslut enligt 8, 10 eller 16 § föres talan hos kammar­rätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av läns­styrelsen enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


102


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


71) Förslag

till

Lag

om ändring i civUförsvarslagen (1966:74)

Härigenom förordnas, att 83 § civUförsvarslagen (1960: 74) skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)

83 över   civilförsvarschefs   beslut   i ärende, som avses i denna lag, må besvär anföras hos länsstyrelsen.

Beslut, som enligt denna lag med­delats av länsstyrelse eller civilför­svarsstyrelsen, må överklagas hos Konungen.

Talan må---

Under högsta


(Föreslagen lydelse)

§•

över beslut av civUförsvarschef, chef för undsättning skär eller polis­myndighet i ärende, som avses i den­na lag, må besvär anföras hos läns­styrelsen.

Mot länsstyrelses beslut om kost­nadsfördelning enligt 49, 54 eller 55 §, om uttagande av egendom enligt 76 § eller om föreläggande av vite vid underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt 15 § föres talan hos kammar­rätten genom besvär. I samma ord­ning föres talan mot beslut, som länsstyrelse enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade bestäm­melser i särskilt fall meddelat om föreläggande, föreskrift, tillstånd el­ler godkännande i vad angår inrät­tande, utrustning eller underhåll av enskilt skyddsrum, dock ej beslut en­ligt 31 §.

I övrigt föres talan mot länssty­relses beslut enligt denna lag hos Konungen genom besvär. I samma ordning föres talan mot civilförsvars-styrelsens beslut enligt lagen.

---- eUer58§.

----- till efterrättelse.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971          103

72) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1939: 254) om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter

Härigenom förordnas, att 7 § lagen (1939: 254) om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

7§.
Klagan över beslut, som enligt den-
Mot länsstyrelses beslut enligt 5 §
na lag meddelas av länsstyrelse, må
om utdömande av  vite föres talan
föras hos Konungen i vederbörande
hos kammarrätten genom besvär,
statsdepartement i den ordning, som
Talan mot annat beslut av läns-
för överklagande av förvaltande myn-
styrelse enligt denna lag föres hos
digheters och ämbetsverks beslut år
    Konungen genom besvär,
bestämd.   Länsstyrelses  beslut  skall
Länsstyrelses beslut  som avses  i
dock ulan hinder av besvär lända till
andra stycket skall utan hinder av
efterrättelse,  intill  dess   annorlunda
besvär lända till efterrättelse,  intill
kan varda förordnat.
                         dess annorlunda förordnas.

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mol beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

73) Förslag

tiU

Lag

om ändring i barnavårdslagen (1960:97)

Härigenom förordnas i fråga om barnavårdslagen (1960: 97)*,

dels att 21, 76—78 och 84 §§ skall upphöra all gälla,

dels att i 7 och 12 §§ orden »kommunens fullmäktige» skall bytas ut mot »kommunfullmäktige»,

' Senaste lydelse ov 12 § 1969:151 56 §


 


104


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


dels alt i 37 och 79 §§ ordet  »länsstyrelsen» skall bytas ut mot »läns­rätten»,

dels att i 56 § ordet »stad» skall bytas ut mot >kommun>, dels att 8, 9, 13, 14, 19, 20, 24, 75, 80—83, 85—87 och 95 §§ samt rubriken lill 11 kap. skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


8 §.


Belräffande barnavårdsnämnd skall vad i 32—42 §§ kommunallagen är stadgat om kommunens styrelse äga motsvarande tillämpning. I kommu­nens tjänst anställd befattningshava­re skall dock icke på grund av denna sin tjänsteställning vara obehörig att vara ledamot eller suppleant i barna­vårdsnämnd. Ej heller är det erfor­derligt, att barnavårdsnämnds proto­koll upplager, förutom vad som må följa av 14 § tredje stycket denna lag, annal än förteckning på närva­rande ledamöter och för varje ären­de beslutet och skälen därför.


Belräffande barnavårdsnämnd skall vad i 32—36 §§, 37 § första stycket och 38—42 §§ kommunaUagen är stadgat om kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning. I kommu­nens tjänst anställd befattningshava­re skall dock icke på grund av den­na sin tjänsteställning vara obehörig att vara ledamot eller suppleant i barnavårdsnämnd. Ej heller är det erforderligt, att barnavårdsnämnds protokoll upptager, förutom vad som må följa av 14 § tredje stycket denna lag, annal än förteckning på närva­rande ledamöter och för varje ärende beslulel ocb skälen därför.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos barnavårdsnämnd.


 


9

Barnavårdsnämnden skall hos kommunens fullmäktige och styrelse göra erforderliga framställningar och äger att från kommunens styrelse och övriga nämnder samt dess bered­ningar och befattningshavare inford­ra yttranden och upplysningar.

Nämnden bör--

Finner nämnden


Barnavårdsnämnden skall hos kommunfullmäktige och kommun­styrelsen göra erforderliga framställ­ningar och äger att från kommun­styrelsen och kommunens övriga nämnder samt dess beredningar och befattningshavare infordra yttranden och upplysningar.

   berör barnavården.

   vederbörande domstol.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971


105


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


13 §.


Vad i detta kapitel stadgas avser icke Stockholms stad. 1 fråga om or­ganisationen av barnavården där skola i stället gälla de särskilda be­stämmelser som efter förslag av stadsfullmäktige fastställas av Konungen.

Kan i annan kommun organisa­tionen icke lämpligen anordnas efler vad i detta kapilel sägs, äger Konungen på framställning av kom­munens fullmäktige medgiva undan­tag.


Vad i detta kapitel stadgas avser icke Stockholm. 1 fråga om organisa­tionen av barnavården där skola i stället gälla de särskilda bestämmel­ser som efter förslag av kommun­fullmäktige fastställas av Konungen.

Kan i annan kommun organisa­tionen icke lämpligen anordnas efter vad i detla kapilel sägs, äger Konungen på framstäUning av kom­munfullmäktige medgiva undanlag.


14 §.

Åligger det--------------------- utan dröjsmål.

Utredningen skall------------- vållas någon.

Vad som--------------------- betryggande sätt.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971: 000) äga 6, 8—10,14,15, 17, 19 och 20 §§ nämnda lag tillämp­ning i samtliga ärenden hos barna­vårdsnämnd. Bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen äga motsvarande tillämpning på barnavårdsnämnds beslut under ärendes handläggning.

19 §.


Innan barnavårdsnämnden avgör ärende, skall den ärendet rör under­rättas om vad som framkommit vid utredningen samt tillfälle beredas ho­nom att yttra sig däröver, såvida icke sådant yttrande befinnes uppenbart obehövligt eller ärendet kräver så snabbt avgörande att yttrande icke kan avvaktas.

Begär den som är berättigad att yttra sig atl bli muntligen hörd inför nämnden, skall förhör med honom


Begär någon, som enligt 15 § för­valtningslagen (1971:000) skaU be­redas tillfälle att yttra  sig, att bli


4t—11563


 


106


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

anordnas, om ej särskilda skäl för­anleda annat. Den som beredes till­fälle atl yttra sig skall eriiu-as om rätten atl påkalla sådanl förhör.

Den ärendet---------------- —

Är fråga om barn under femlon år, skall vad i denna paragraf stad­gas endast gälla föräldrarna.


(Föreslagen lydelse)

munlUgen hörd inför nämnden, skall förhör med honom anordnas, om ej särskilda skäl föranleda annat. Den som beredes tillfälle att yttra sig skall erinras om rätten att påkalla sådanl förhör. - äga betydelse.

Är fråga om bam under femton år, skall vad som stadgas i 15 § för­valtningslagen och förevarande para­graf endast gälla föräldrarna.


20 §.

Den årendet rör må anlita biträde, när han höres av barnavårdsnämn­den eller företrädare för denna.

Visar biträde oskicklighet eller oförstånd eller befinnes han eljest vara olämplig, må han avvisas.

Är den ärendet rör under aderlon år, böra hans föräldrar vara närva­rande, när han höres av barnavårds­nämnden eller företrädare för denna, om del kan ske utan men för utred­ningen.

Är den ärendet rör under aderton år, böra hans föräldrar vara närva­rande, när han höres, om det kan ske utan men för utredningen.


24 §.1

Har barnavårdsnämnden enligt 29 eller 30 § beslutat att någon skall omhändertagas för samhällsvård eller ulredning, skall beslutet oför­dröjligen delgivas honom själv, om han fyllt femton år, och hans för­äldrar. Den som delgives beslutet skall samtidigt anmodas att skrift­ligen förklara, huruvida han sam­tycker liU att det verkställes.

Lämnas icke av envar som enligt


Har barnavårdsnämnden enligt 29 eller 30 § beslutat alt någon skall omhändertagas för samhällsvård eller ulredning, skall beslutet oför­dröjligen delgivas honom själv, om han fyllt femton år, och hans för­äldrar, ffar i ärendet sJcif/aJctig me­ning antecknats i nämndens proto­koll, skall upplysning härom läm­nas. Den som delgives beslutet skaU samtidigt anmodas att skriftligen för­klara, huruvida han samtycker till atl del verkställes.

Lämnas icke av envar som enligt


> Senaste lydelse 1970: 460.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


107


 


(Nuvarande lydelse)

försia slyckel skall erhålla del av be­slutet samtycke till verkställighet, skall beslutet underställas länsstyrel­sens pröviung. För sådanl ändamål skall beslutet jämte samtliga hand­lingar i ärendet utan dröjsmål och senast inom tio dagar från dagen för beslutet ingivas till länsstyrelsen.


(Föreslagen lydelse)

försia stycket skall erhålla del av be­slutet samtycke till verkställighet, skall beslutet underställas länsrättens prövning. För sådanl ändamål skall beslulel jämte samtliga handlingar i ärendet utan dröjsmål och senast in­om lio dagar från dagen för beslutet tillställas länsrätten.


 


11 kap. Förfarandet hos länsstyrel­se i underställningsjnål

75 I fråga om förfarandet hos läns­styrelse i underställningsmål skola beslämmelserna i 14—16 §§, 17 § första och andra styckena samt 19— 21 §§ i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Vid förhör inför länsstyrelsen skall representant för barnavårdsnämnden beredas tillfälle att närvara.

Skall underställt beslut lända till efterrättelse oberoende av laga kraft, åligger det länsstyrelsen alt ulan dröjsmål pröva, huruvida beslutet må verkställas innan målet slutligt av­göres.


11 kap. Förfarandet hos länsrätt i underställningsmål

§•

I fråga om förfarandet hos läns­rätt i underslällningsmål skola be­stämmelserna i 15 § tredje stycket, i 16 och 17 §§ om kallelse och hämt­ning till läkarundersökning av den underårige och om hämtning till för­hör av den som ärendet rör, i 19 § första stycket andra punkten och tredje stycket samt i 20 § i tillämp­liga delar lända till efterrättelse.

Vid muntlig förhandling skall re­presentant för barnavårdsnämnden beredas tillfälle alt närvara.

Skall underställt beslut lända till efterrättelse oberoende av laga kraft, åligger det länsrätten all utan dröjs­mål pröva, huruvida beslutet må verkställas innan målet slutUgt av­göres.


80 §.1


med stöd----------------------------------- 51 §.


/ barnavårdsnämnds beslut må den beslutet rör söka ändring hos länsstyrelsen, om nämnden

utdömt förelagt vite,

avvisat av enskild anlitat biträde.


Talan mot barnavårdsnämnds be­slut föres hos länsrätten genom be­svär, om nämnden utdömt förelagt vite, avvisat ombud eller biträde.


' Senaste lydelse 1969: 151.


 


108

Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Föreslagen lydelse)

(Nuvarande lydelse)

Ändring sökes genom besvär, vilka skola ingivas till länsstyrelsen.

Lånsstyrelsen äger att i avvaktan på slutligt avgörande förbjuda eller avbryta verkställighet av överklagat beslut som skall lända till efterrättel­se oberoende av laga kraft.

81 §.


/ beslutet som styrelse för ung­domsvårdsskola meddelat i ärende rörande utskrivning från skolan må den beslutet rör söka ändring hos länsstyrelsen genom besvär, vilka skola ingivas till denna.


Talan mot beslut som styrelse för ungdomsvårdsskola meddelat i ären­de rörande utskrivning från skolan föres hos länsrätten genom besvär.


Om talan------------------------ särskilt stadgal.

82 §.


Av länsstyrelse meddelat beslut eller utslag i mål eller ärende som avses i denna lag skall genom läns­styrelsens försorg skyndsamt delgivas varje enskild person och kommun som beröres därav.


Av länsrätt eller länsstyrelse med­delat beslut i mål eller ärende som avses i denna lag skall delgivas varje enskild person och kommun som be röres därav.


 


83 §.

över länsstyrelses slutliga beslut eller utslag i mål eller ärende an-gåenåe skyldighet för kommun, sta­ten eller enskild att ersätta kommuns kostnad för omhändertagen eller be­träffande enskilds bidrag till omhän­dertaget barns vård må besvär anfö­ras hos kammarrätten. Talan må dock ej fuUföljas endast beträffande ränta eller rättegångskostnad.

Om mål angående ersättning från kommun förevarit hos två eller flera länsstyrelser och besvär anföras över det i huvudsaken sist meddelade ut­slaget, må i samband därmed föras


Mot länsstyrelses slutliga beslut i mål eller ärende enligt denna lag samt mot annat beslut i särskUt fall av socialstyrelsen än som avses i 56 §, 57 § första eller tredje stycket eller 58 § föres talan hos kammar­rätten genom besvär. Talan må dock ej fullföljas endast belräffande ränta eller rättegångskostnad.

Om mål angående ersättning från koinmun förevarit hos två eller flera länsstyrelser och besvär anföras över det i huvudsaken sist meddelade be­slutet, må i samband därmed föras


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

talan även mol utslag eller beslut som

109

dessförinnan meddelats i målet. Så­dant utslag eller beslul skall ej hind­ra att saken prövas i sin helhel.

lalan även mol beslut som dessför­innan meddelats i målel. Sådant be­slut skall ej hindra all saken prövas i sin helhet.

85 §.


Besvär över länsstyrelses beslut el­ler utslag skola ingivas till länssty­relsen.

Lånsstyrelsen skaU skyndsamt in­fordra förklaring över besvären, om anledning ej uppenbarligen saknas, samt, efter att ha införskaffat den ytterligare utredning som kan vara erforderlig, insända samtliga hand­lingar i målet jämte eget utlåtande till kammarrätten eller, om besvären skola prövas av Konungen, till social-deparlemcntel.


I fråga om delgivning av kammar­rätts beslut skall vad som är stadgat i 82 § äga motsvarande tillämpning.


86 §.


/ fråga om delgivning av kammar­rättens utslag skall vad som är stad­gat i 82 § äga motsvarande tillämp­ning.

över kammarrättens utslag må klagan icke föras.


Länsstyrelses eller länsrätts beslut i ärende som avses i 4—9 kap., be­slut av socialstyrelsen enligt 62 eller 64 § och kammarrätts motsvarande beslut skola omedelbart lända till efterrättelse.


87 §.»


/ beslut av socialstyrelsen må ånd­ring sökas hos Konungen genom be­svär, vUka skola ingivas till socialde­partementet.

Av socialstyrelsen enligt 58, 62 eller 64 § meddelat beslut länder till efter­rättelse utan hinder av förd klagan.


Mot sådant beslut av socialstyrel­sen, som ej meddelats i särskilt fall, samt mot beslut av styrelsen en­ligt 56 §, 57 § första eller tredje styc­ket eller 58 § föres talan hos Konung­en genom besvär.

Av socialstyrelsen enligt 58 § med­delat beslut länder till efterrättelse utan hinder av förd klagan.


Senasie lydelse 1963:261.


 


110                 Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                                 (Föreslagen lydelse)

95                                            §.1

Skall kallelser, beslut eller andra     / mål eller ärende enligt denna lag

meddelanden enligt denna lag delgi-      får delgivning ej ske med tillämp-

vas får det ej ske med tillämpning av ning av  12 eller  15  §  delgivnings-

12 eller 15 § delgivningslagen (1970:                        lagen (1970:428).
428).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971 såvitt avser 24 § andra slyckel, 37, 75—81 och 95 §§, rubriken till 11 kap. samt, i fråga om länsrätt, 82 och 86 §§. Hänvisningen i 75 § lill 19 och 20 §§ skall dock för tiden liU den 1 januari 1972 avse 19 § andra slyckel andra punklen och fjärde slyckel respektive 20 § tredje stycket i paragrafernas nuvarande lydelse.

I övrigt träder lagen i kraft den 1 januari 1972. Äldre bestämmelser gäller i denna del fortfarande i fråga om lalan mot beslut av länsstyrelse, socialstyrelsen eller kammarrätten som meddelats före den 1 januari 1972.

74) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1960: 408) om behörighet att utöva läkaryrket

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1960:408) om behörighet alt ulöva läkaryrket,

dels att i 2—10 §§ och övergångsbestämmelserna ordet »medicinalstyrel­sen» skall bytas ul mol »socialstyrelsen»,

dels atl 12 § skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

12 §.

Talan mot socialstyrelsens beslut enligt 2—5, 7 eller i särskilt fall en­ligt 9 § föres hos kammarrätten ge­nom besvär.

Mot annat beslut av socialstyrelsen

enligt   denna   lag   föres   talan   hos

Konungen genom besvär.

Beslut,sommedicinalstyrelsenmed-        Beslut,   som   socialstyrelsen   eller

delat med stöd av denna lag, skall     kammarrätten meddelat med stöd av

* Senaste lydelse 1970:460. ° Senaste lydelse av

3 § 1964:214

6 § 1963:252.


 


Kungl. Majits proposition lu- 30 år 1971                  111

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

lända till omedelbar efterrättelse, om     denna lag, skall lända lill omedelbar
ej annorlunda förordnas.
                  efterrättelse, om ej annorlunda för-

ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mol beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

75) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1963: 251) om behörighet att utöva tandläkaryrket

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1963: 251) om behörighet alt ulöva tandläkaryrket

dels att i 2—6 och 8—-11 §§ samt Iredje stycket första punkten övergångs­bestämmelserna ordet »medicinalstyrelsen» skall bytas ut mol »socialsty­relsen»,

dels att 13 § skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

13 §.

Talan mot socialstyrelsens beslut enligt 3—6, 8 eller 10 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av socialstyrelsen
enligt   denna   lag   föres   talan   hos
Konungen genom besvär.
Beslut,     som     medicinalstyrelsen        Beslut,   som   socialstyrelsen   eller
meddelat med stöd av denna lag, skall     kammarrätten meddelat med stöd av
lända till omedelbar efterrättelse, om    denna lag, skall lända till omedelbar
ej annorlunda förordnas.
                  efterrättelse, om ej annorlunda för-

ordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

> Senaste lydelse av 4 § 1964:550.


 


112                Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971

76) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1965: 61) om behörighet att utöva veterinäryrket

m. m.

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1965: 61) om behörighet all utöva veterinäryrket m. m.,

dels atl i 5 § ordet »medicinalstyrelsen» skall bytas ut mot »socialstyrelsen», dels alt 13 § skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

13 §.

Talan mot veterinärstyrelsens be­slut enligt 2—5, 7 eller i särskilt fall enligt 8 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat  beslut av veterinärsty­
relsen  enligt denna  lag  föres talan
hos Konungen genom besvär.
Beslul som veterinärstyrelsen med-        Beslut som veterinärslyrelsen eller
delar med stöd av denna lag länder    kammarrätten meddelar med stöd av
lill omedelbar efterrättelse, om annat    denna lag länder till omedelbar efter-
ej förordnas.
                                rättelse, om annat ej förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

77) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1960: 409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

dels att i 1 och 9 §§ ordet »medicinalstyrelsen» i olika böjningsformer skall bytas ut mot »socialstyrelsen» i motsvarande form,

dels att 11 § skall ha nedan angivna lydelse.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


113


 


Beslut, som medicinalstyrelsen meddelat med stöd av 9 §, skall lända lill omedelbar efterrättelse, om ej an­norlunda förordnas.

(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)

11 §.

Talan mot socialstyrelsens beslut enligt 9 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Förbud som avses i 9 § skall lända till omedelbar efterrättelse, om ej an­norlunda förordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mol beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

78) Förslag

till

Lag

om ändring i varumärkeslagen (1960: 644)

Härigenom förordnas, atl 47 § varumärkeslagen (1960: 644) skall ha ne­dan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


47 §.«


Talan mot----------------------

Talan föres---------------------

Mol besvärsavdelningens beslut må talan föras av sökanden, om det gått honom emot. Talan föres genom be­svär hos Konungen inom två måna­der från beslutets dag.


--------- skäl föreligga.

------------- beslutets dag.

Mol besvärsavdelningens beslul må lalan föras av sökanden, om det gått honom emot. Talan föres hos rege­ringsrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelals före den 1 januari 1972.

> Senaste lydelse 1967:841.


 


114                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

79) Förslag

till

Lag

om ändring i patentlagen (1967: 837)

Härigenom förordnas, att 25 och 72 §§ patentlagen (1967:837) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

25                                               §.

Talan enligt------------------- till prövning.

Mol beslut på besvärsavdelningen    Mot beslut på besvärsavdelningen

må talan föras av sökanden, om det må talan föras av sökanden, om det

gått honom emot. Talan föres genom gått honom emot. Talan föres hos

besvär hos Konungen inom två må-   regeringsrätten genom besvär inom

nåder från beslutets dag.                    två månader från beslutets dag.

Beslämmelserna i 22 § femte styc-   Bestämmelserna i 22 § femte styc­
kel äga molsvarande lillämpning be-
ket äga motsvarande tillämpning be­
träffande handlingar som inkomma
   träffande handlingar som inkomma
till A'onungen.
                                                    till regeringsrätten.

72 §.

Talan mot------------------- till prövning.

Mol besvärsavdelningens beslut fö-  Mot besvärsavdelningens beslut fö-

res talan genom besvär hos Konungen     res talan hos regeringsrätten genom inom två månader från beslutets dag.     besvär inom två månader från beslu­tets dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelals före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971                  115

80) Förslag

till

Lag

om ändring i mönsterskyddslagen (1970: 486)

Härigenom förordnas, att 22 och 47 §§ mönsterskyddslagen (1970: 485) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                      (Föreslagen lydelse)

22 §

Talan enligt-------------------- lill prövning.

Mot beslul på besvärsavdelningen Mot beslut på besvärsavdelningen
får lalan föras av .sökanden, om be-
         får lalan föras av sökanden, om be­
slutet gått honom emot. Talan föres
         slutet gått honom emot. Talan föres
genom besvär hos Konungen inom
   hos regeringsrätten genom besvär
två månader från beslutets dag.
     inom tvä månader från beslutets dag.

47 §

Talan mot-------------------- lill prövning.

Talan mot besvärsavdelningens be-  Talan mot besvärsavdelningens be-

slul föres genom besvär hos Konung- slut föres hos regeringsrätten genom
en inom två månader från beslutets besvär inom två månader från be-
dag.
                                           slutels dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fräga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972,

81) Förslag

till

Lag

om ändring i växtförädlarrättslagen (1971: 000)

Härigenom förordnas, att 19 och 48 §§ växtlörädlarrättslagen (1971:000) skall ha nedan angivna lydelse.


 


116                 Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(I prop. 1971:40 föreslagen lydelse)           (Här föreslagen lydelse)

19 §

Talan enligt---------------------------- till prövning.

Mot  beslul  av  lantbruksstyrelsen     Mol beslut  av lantbruksstyrelsen

får talan föras av sökanden, om be- får talan föras av sökanden, om be­
slutet gått honom emot. Talan föres slutet gått honom emot. Talan föres
hos Konungen genom besvär inom hos regeringsrätten genom besvär in-
två månader från beslutets dag.
        om två månader från beslutels dag.

48 §

Talan mot---------------------------- fill prövning.

Talan mol lanlbruksstyrelsens be-       Talan mot lantbruksstyrelsens be-

slut föres hos Konungen genom be- slut föres hos regeringsrätten genom
svär inom två månader från beslu- besvär inom två månader från be­
tets dag.
                                       slutets dag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

82) Förslag

tiU

Lag

nm ändring i brandlagen (1962: 90)

Härigenom förordnas i fråga om brandlagen (1962: 90), dels att i 1 § orden »kommunens fullmäktige» skall bytas ut mot »kom­munfullmäktige», dels att 15 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                        (Föreslagen lydelse)

15 §.

över brandstyrelses---------------------- hos länsstyrelsen.

Talan mot beslut, som enligt denna Talan mot länsstyrelses beslut i
lag meddelas av länsstyrelsen, föres ärende som avses i 6, 7, 9 eller 14 §
hos Konungen.
                                föres hos kammarrätten genom be-

svär.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                   117

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär.


16 §.

Den som utan giltigt skäl uteblir från brandövning eller brandsläck­ning, varlUl han kallats genom brand-larm eller på annat sätt, eller lämnar honom anvisat arbete eller eljest icke åtlyder vad brandbefäl i och för tjänsten befallt eller som bryter mot 10 eller 11 § eller som hindrar eller söker hindra åtgärd, som avses i 12 §, dömes lill dagsböter.

Arbetsgivare eller arbetsledare, som vägrar anställd nödig ledighet för deltagande i brandövning eller brand­släckning eller därmed sammanhäng­ande arbete, dömes, såframt ledighe­ten kunnat medgivas utan synnerlig olägenhet, till dagsböter.

Den som genom brandlarm eller på annal sätt obehörigen åstadkommer brandstyrkas utryckning eller sam­ling, dömes tiU dagsböter eller fängel­se i högst sex månader och vare skyl­dig att ersätta därav föranledd kost­nad.


Den som utan giltigt skäl uteblir från brandövning eller brandsläck­ning, vartill ban kallats genom brand­larm eller på annat sätt, eller lämnar honom anvisat arbete eller eljest icke åtlyder vad brandbefäl i och för tjänsten befallt eller som bryter mol 10 eller 11 § eller som hindrar eller söker hindra åtgärd, som avses i 12 §, dömes till böter.

Arbetsgivare eller arbetsledare, som vägrar anställd nödig ledighet för del­tagande i brandövning eller brand-släckning eller därmed sammanhäng­ande arbete, dömes, såframt ledighe­ten kunnat medgivas ulan synnerlig olägenhel, till böter.

Den som genom brandlarm eller på annat sätt obehörigen åstadkommer brandstyrkas utryckning eller sam­ling, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader och vare skyldig att ersätta därav föranledd kostnad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mol beslul som meddelats före den 1 januari 1972.


 


118                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

83) Förslag

tiU

Lag

om ändring i skollagen (1962: 319)

Härigenom förordnas, att 14, 18, 20 d, 20 f, 23, 25, 39 a och 54 §§ skol­lagen (1962: 319) skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


14 §.


I avseende--------------------

Beträffande skolstyrelsen skall i övrigt vad i 33—42 §§ kommunal­lagen är stadgat rörande kommun­styrelsen äga motsvarande tiUämp­ning. Om val av ordförande och vice ordförande skall jämväl länsskol­nämnden underrättas.


------ i styrelsen.

Belräffande skolstyrelsen skall i övrigt vad i 33—36 §§, 37 § första stycket och 38—42 §§ kommunalla­gen är stadgat rörande kommunsty­relsen äga motsvarande tillämpning. Om val av ordförande och vice ord­förande skall jämväl länsskolnämn­den underrättas.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos skolstyrelsen.


18 §.


Vad i 12—14 §§ stadgas äger icke avseende å skolstyrelsen i Slockholms kommun. Beträffande nämnda skol­styrelse skola 50 §, 51 § 1 mom. och 52 § kommunallagen för Stockholm äga lillämpning med iakttagande av atl antalet ledamöter ej må understi­ga sju saml alt skolchefen ej må ul­ses lill ledamot eller suppleant.


Vad i 12—14 §§ stadgas äger icke avseende å skolstyrelsen i Stock­holms kommun. Beträffande nämn­da skolstyrelse skola 50 §, 51 § 1 mom., med undantag av hänvisning­en till 39 § andra stycket, samt 52 § kommunallagen för Stockholm äga tillämpiung med iakttagande av att antalet ledamöter ej må understiga sju samt att skolchefen ej må utses till ledamot eller suppleant.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga


* Lagen omtryckt 1970: 1026.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971
(Nuvarande lydelse)
                     (Föreslagen lydelse)


119


 


Skolchefen i


ärenden  hos skolstyrelsen  i  Stock­holms kommun.

-------- § sägs.


20 d §.


Fråga om atl förvägra elev i lands­tingskommunens gymnasieskola be­frielse enligt 27 § och fråga om alt förvägra någon inträde i sådan skola på grund av beslämmelserna i 45 och 47 a §§ skall prövas av utbildnings­nämnden, i den mån Konungen ej annorlunda förordnar.


Fråga om alt förvägra elev i lands­tingskommunens gymnasieskola be­frielse enUgl 27 § och fråga om atl förvägra någon inträde i sådan skola på grund av beslämmelserna i 45 och 47 b §§ skaU prövas av utbUdnings-nämnden, i den mån Konungen ej annorlunda förordnar.


20 f §.


I den-------------------------

Beträffande utbildmngsnämnd, som väljes enligt första slyckel, skall beslämmelserna i 17 § ovan saml i 43—51 §§ och 54 § fjärde slyckel landslingslagen den 14 maj 1954 (nr 319) äga motsvarande tillämpning.


--------- till tjänstgöring.

Beträffande utbildningsnämnd, som väljes enligt första siycket, sko­la bestämmelserna i 17 § ovan samt i 45—47 §§, 48 § första stycket, 49— 51 §§ och 54 § fjärde stycket lands­tingslagen den 14 maj 1954 (nr 319) äga motsvarande tillämpning.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos utbildningsnämnd, som väljes enligt första stycket.


23 §.


Varje bam,--------------------

Skolpliktigt barn som på grund av syn-, hörsel- eller talskada icke kan följa undervisningen i grundskolan äger rätt till undervisning i special­skolan. Fråga om barns rätt till så­dan undervisning prövas av lokal styrelse för specialskolan, sedan för­åldrarna fått tillfäUe att yttra sig.


--------- i grundskolan.

Skolpliktigt barn som på grund av syn-, hörsel- eller talskada icke kan följa undervisningen i grund­skolan äger rätt till undervisning i specialskolan. Fråga om barns rätt till sådan undervisning prövas av lo­kal styrelse för specialskolan.


 


120


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                         (Föreslagen lydelse)

25 §.


 


Studieväg för---------------- ■ —

Uttagning till specialundervisning av elev i grundskolan sker genom skolans försorg, sedan föräldrarna fått tillfälle att yttra sig.


------- av skolan.

Uttagning till specialundervisning av elev i grundskolan sker genom skolans försorg.


39 a §.


Bestämmelserna i---------------

Fräga huruvida skolplikt enligt
30 § Iredje stycket gäller för barn
efler utgången av vårterminen det
kalenderår då barnet fyller sexton
år och fråga om barn enligt 31 §
andra stycket skall deltaga i under­
visningen i specialskolan prövas av
lokal styrelse för specialskolan. In­
nan beslut meddelas skola föräld­
rarna ha fått tillfälle att yttra sig.
På lokal---------------------------


-------- avsedd undervisning.

Fråga huruvida skolplikt enligt 30 § tredje siycket gäller för bam efler utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller sexton år och fråga om barn enligt 31 § andra stycket skall deltaga i undervisning­en i specialskolan prövas av lokal styrelse för specialskolan.

37§§.


54 §.

över beslut av lånsskolnämnd och skolöverstyrelsen må besvär anföras hos Konungen.

Mot länsskolnänmds beslut i ären­de, på vilket 35 eller 39 § äger till­lämpning, föres talan hos kammar­rätten genom besvär. I samma ord­ning föres talan mot beslut som av­ses i 51 § andra stycket.

Talan mot annat beslut av låns­skolnämnd eller skolöverstyrelsen en­ligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971                    121

84) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring

Härigenom förordnas, alt 3 kap. 6 §, 18 kap. 9 och 22 §§ samt 20 kap. 13 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

3 kap.

6 §.

Försäkrad är----------------------------- i sjukpenningklass.

Beslut angående försäkrads place­ring i sjukpenningklass skall skrift­ligen delgivas denne.

18 kap.

9 §.

Ledamot av----- — — — — — —•  försäkringskassas   Ijänsl.

Styrelseledamot äger ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom och kassan eller rö­rande hans försäkring eller eljest hans rätt enligt denna lag. Ej heller må han deltaga i behandling av an­nan fråga, vari han äger ett väsent­ligt intresse, som kan vara stridande mot kassans. Vad sålunda år stadgat äger motsvarande tillämpning beträf­fande rättegång eller annan talan mot styrelseledamot eller tredje man.

22 §.

Ärende avgöres-------------- —---- för pensionsärenden.

I ärende,----------------------------- betydelse höras.

Begär den —------------------------------ däremot äro.

Beslut som fattas i pensionsdele­gation skall, i den mån det icke be­finnes obehövligt, innehåUa de skål, på vilka avgörandet grundas.


 


122


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydehe)


20 kap. 13 8.


Besvär skola ingivas eller insändas till den myndighet eller det organ som meddelat beslutet.

Den omständigheten att besvären ingivits eller insänts direkt till den myndighet, som har att pröva be­svären, utgör ej hinder för besvärens upptagande lill prövning, därest de inkommit före besvärslidens utgång.

Beträffande tid för anförande av besvär skall jämväl i fråga om all­män försäkringskassas beslut tilläm­pas vad som är föreskrivet i lagen om besvärstid vid talan mot förval­tande myndighets beslut.

AUmän försäkringskassas-------


Besvärshandling skall tillställas den myndighet som meddelat be­slutet.

Den omständigheten att besvärs-handlingen tillställts den myndighei, som har att pröva besvären, utgör ej hinder för besvärens upplagande till prövning, därest handlingen inkom­mit före besvärstidens utgång.

pröva beslutet.


Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

85) Förslag

till

Lag

om ändring I namnlagen (1963:621)

Härigenom förordnas i fråga om namnlagen (1963: 521),

dels att 34 § skall upphöra att gälla,

deh atl 28, 29 och 35 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


28 §.


Finner pastor gjord anmälan ej kunna upptagas, skall han med an­givande av grunden därför meddela beslut att anmälningen ej föranleder anteckning i kyrkobok. Meddelas be-


Finner pastor gjord anmälan ej kunna upptagas, skall han meddela beslut att anmälningen ej föranleder anteckning i kyrkobok.


 


Kungl. Maj:ts proposUion nr 30 år 1971


123


 


(Nuvarande lydehe)

.slutet ej genast i anledning av munt­lig anmälan eller är anmälningen skriftlig, skall han ofördröjligen om beslutet underrätta den som gjort an­mälningen. I underrättelsen skall an­givas vad den som vill fullfölja talan mot beslutet har att iakttaga.


(Föreslagen lydelse)


 


29 §.


Den vars rätt beröres av beslut, som pastor meddelat enligt 28 §, eller av annan åtgärd, som pastor vid­tagit i namnärende, må söka åndring däri. Talan föres hos domkapitlet ge­nom besvär.

Talan mot domkapitlets beslut i fråga, som enligt första stycket dra­gils under dess prövning, föres hos Konungen genom besvär.


Talan mot beslut, som pastor med­delat enligt 28 §, eller mot annan åt­gärd, som pastor vidtagit i namn-ärende, föres hos domkapitlet genom besvär.

Talan mot domkapitlets beslut i fråga, som enligt försia stycket dra­gits under dess prövning, föres hos kammarrätten genom besvär.


35 §.'

Talan mot----------------------------- skäl föreligga.

Talan föres genom besvär hos pa-        Talan föres bos patent- och regi-tent-   och    registreringsverkels   be-    streringsverkets besvärsavdelning ge-svärsavdelning inom en månad från    nom besvär, beslutets dag.

Mot besvärsavdelningens------------- icke föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972,

86) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1963: 537) om gravrätt m. m.

Härigenom förordnas, att 17 § lagen (1963:537) om gravrätl m.m. .skall ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse  1967:842.


 


124


Kungl. Maj:ts [iroposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


Talan mol länsstyrelses beslut en­ligt denna lag eller med stöd därav meddelade bestämmelser föres genom besvär hos Konungen.

17 §.

Talan mot länsstyrelses beslut en­ligt 11 eller 16 § föres hos kammar­rätten genom besvär. / samma ord­ning föres talan mot sådant beslut enligt 15 § som ej avser föreläggande för kommun med stöd av första stycket.

I övrigt föres talan mot länssty­relses beslut enligt denna lag hos Konungen genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

87) Förslag

tm

Lag

om ändring i lagen (1964: 322) med vissa bestämraelser i anledning av statens övertagande av huvudmannaskapet för polisväsendet m. m.

Härigenom förordnas, att 12 § lagen (1964: 322) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av huvudmannaskapet för polisväsendet m. m. skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydehe)


 


12 §.

Över beslut, som länsstyrelse eUer myndighet, som avses i 7 §, meddelat enligt denna lag, må kommunen an­föra besvär hos Konungen.

Beslut, som sägs i första stycket och som ej avser utdömande av vite, länder lill efterrättelse utan hinder av förd klagan, om ej annat förordnas.


över beslut, som länsstyrelse eUer myndighet, som avses i 7 §, meddelat enligt denna lag, må kommunen an­föra besvär hos kammarrätten.

Beslut, som meddelats enligt den­na lag och som ej avser utdömande av vite, länder lill efterrättelse utan hinder av förd klagan, om ej annat förordnas.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                  125

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

88) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1964: 829) om skyldighet för vissa städer att bidraga till statsverkets kostnader för domstolsväsendet

Härigenom förordnas, alt 5 § lagen (1964: 829) om skyldighet för vissa städer att bidraga till statsverkets kostnader för domstolsväsendet skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                       (Föreslagen lydelse)

5§.
Över beslul, som länsstyrelse eller        över beslut, som länsstyrelse eller
myndighei vilken avses i 1 § medde-
         myndighet vilken avses i 1 § medde­
lat enligt denna lag, må staden anfö-
        lat enligt denna lag, må staden anföra
ra besvär hos Konungen.
               besvär hos kammarrätten.

Beslut, som sågs i första stycket.        Beslut enligt denna lag länder till

länder lill efterrättelse utan hinder av        efterrättelse utan hinder av förd kla-

förd klagan, om ej annat förordnas, gan, om ej annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

89) Förslag

mi

Lag om ändring i naturvårdslagen (1964: 822)

Härigenom förordnas, atl 40 § naturvårdslagen (1964: 822) skall ba nedan angivna lydelse.


 


126


Kungl. Mujds proposition nr 30 ur 1971


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


40 §.»

Talan mot länsstyrelses beslut en­ligt denna lag eller med stöd därav meddelade bestämmelser föres ge­nom besvär hos Konungen. Statens naturvårdsverk äger föra sådan talan för tillvaratagande av naturvårdens intressen.

Talan mot hälsovårdsnämnds be­slut eidigt denna lag föres genom be-.svär hos länsstyrelsen.


Talan mot hälsovårdsnämnds be­slut enligt denna lag föres hos läns-.styrelsen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut i ärende enligt 13, 17, 20, 21, 22, 24, 39 eller 47 § eller om föreläggande enligt 16 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär.

Statens naturvårdsverk äger för tillvaratagande av naturvårdens in­tressen föra talan mot beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

90) Förslag

tm

Lag

om ändring i statstjänstemannalagen (1965: 274)

Härigenom förordnas, alt 24, 26 och 27 §§ statstjänstemannalagen (1965: 274) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                       (Föreslagen lydelse)

24 §.


Innan fråga om disciplinär be­straffning avgöres, skall tillfälle be­redas tjänstemannen att skriftligen eller, om han påfordrar det eller det eljest finnes lämpUgt, vid muntligt förhör uttala sig om vad som åbero­pas mot honom. Därvid äger han för


I ärende om disciplinär bestraff­ning skall, om tjänstemannen på­fordrar det, tillfälle beredas honom att vid muntligt förhör uttala sig i saken.


• Senaste lydelse 1970:891.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


127


 


(Nuvarande lydelse)

sitt försvar anlita biträde som med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finnes lämplig för uppdraget.


(Föreslagen lydelse)


 


26 §.

Vidtages ålgärd — — —---------

Beslut om avstängning meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dömas lill disciplinstraff, av Konungen och eljest av myndighet som Konungen besiämmer. I ärende om avstängning skola bestämmelser­na i 23 § andra stycket och 24 § iakttagas.

Om avstängning


------ omedelbart hävas.

Beslut om avstängning meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dömas till disciplinstraff, av Konungen och eljesl av myndighet som Konungen besiämmer. I ärende om avstängning skola beslämmelser­na i 23 § andra siycket och 24 § iakttagas. Bestämmelserna i 15, 17 och 18 §§ förvaltningslagen (1971: 000) skola tiUämpas åven om beslut som nyss sagts utgör beslut under ärendes handläggning.

----- särskilda bestämmelser.


 


27 §.1


Tjänsteman som----------------

Beslut om avstängning enligt försia siycket eller om läkarundersökning som avses där meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dömas till disciplinstraff, av Konungen och el­jest av myndighet som Konungen be­stämmer. I sådant ärende skola be­stämmelserna i 23 § andra stycket iakttagas. Tillfälle skall beredas tjänstemannen att skriftligen eller, om han påfordrar det eller det eljest finnes lämpligt, muntligen uttala sig i ärendet. Därvid äger han anlita bi­träde som med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet fin­nes lämplig för uppdraget.

Närmare bestämmelser------- • —


---- omedelbart hävas.

Beslut om avstängning enligt första stycket eller om läkarundersökning som avses där meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dömas tiU disciplinstraff, av Konungen och el­jest av myndighet som Konungen be­stämmer. I sådant ärende skola be­slämmelserna i 23 § andra styckel iakttagas. Om tjänstemannen påford­rar det, skall tillfälle beredas honom att muntligen uttala sig i ärendet.

Bestämmelserna i 15, 17 och 18 §§
förvaltningslagen (1971:000) skola
tiUämpas även om beslut som nyss
sagts utgör beslut under ärendes
handläggning.
-------- av Konungen.


Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

' Senaste lydelse 1970: 353.


 


128                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

91) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1966: 293) ora beredande av sluten psykiatrisk vård

i vissa fall

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa falP,

deh all 32 § skall upphöra att gälla,

dels att i 4 § orden »kommunens fullmäktige» skall bytas ul mot »kom­munfullmäktige»,

dels alt 1, 6, 22, 24, 26 och 34 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen, närmasl efter rubriken »Särskilda bestämmelser», skall införas en ny paragraf, 34 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

1 §.-

Den som------------------------------ under b).

Med psykisk------------------------- i förståndsutvecklingen.

Vård beredes på sjukhus som dri-      Vård beredes på sjukhus som dri-

ves av staten, landstingskommun ves av staten, landstingskommun
eller stad som ej tillhör sädan kom- eller kommun som ej tillhör lands­
mun,
                                           tingskommun.

Vad som------------------------- särskild sjukavdelning.

6 §.==

Behörig alt--------------------------------- detta slag.

Vårdintyg får utfärdas-------------------- sådan undersökning.

Vårdintyg utfärdat--------------------------- är verksam.

Vårdintyg får icke---------------------------- om intagning.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ för­valtningslagen (1971:000) äga icke tUlämpning i ärende om utfärdande av vårdintyg.

22 §.

Talan får---------------------------------- utan bifall.

I övrigt får talan mot utskrivnings-    I övrigt får talan mot utskrivnings-

nämnds beslut föras endast i fall nämnds beslut enligt denna lag föras
som avses i 26 §.
                           endast i fall som avses i 26 §.

Talan föres-------------------------------- genom besvär.

'Senaste lydelse av 4 § 1967:948. -Senaste lydelse 1969:212.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971                  129

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydehe)

24 §.

Talan enligt----------------- — — motsvarande lillämpning.

Besvären skola inges till utskriv-ningsnåmnden.

26 §.

Talan mot beslut, varigenom ut- Talan mot beslut, varigenom ut­skrivningsnämnd avvisat biträde en- skrivningsnämnd ullåUt sig om er-ligt 32 § eller utlåtit sig om ersätt- sättning som avses i 33 § tredje styc-ning som avses i 33 § tredje styckel, ket, föres hos psykiatriska nämnden föres hos psykiatriska nämnden ge- genom besvär, nom besvär.

Besvären skola inges till utskriv­ningsnämnden.

34 §.1

Utskrivningsnämnd eller----------------- äro närvarande.

Bestämmelsema i--------------- eller psykiatriska nämnden.

Innebär beslut av utskrivnings­nämnd att besvär över beslut om in­tagning eller över beslut enligt 9 § andra stycket ogillats eller att ansö­kan om utskrivning avslagits eller att besvär över beslut om avslag på sä­dan ansökan ogillats, skall i beslutet anges de i 1 § angivna förutsättning­ar på vilka beslutet grundas. Vad som sagts nu äger motsvarande till­lämpning i fråga om beslut av psy­kiatriska nämnden.

34 a §.

/ ärende, vari 17 § förvaltnings­lagen (1971:000) äger tillämpning, få skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sågs där, om ändamålet med värden annars skulle motverkas.

I läkares beslut enligt 8 eller 9 § eller varigenom ansökan om utskriv­ning avslagits samt i motsvarande be­slut av utskrivningsnämnd eller psy-

• Senaste lydelse 1967:948. 5—11563


 


130                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydehe)

kiatriska nämnden skola alltid anges de i 1 § angivna förutsättningar på vilka beslutet grundas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mol beslul som meddelats före den 1 januari 1972.

92) Förslag

tm

Lag

om ändring i lagen (1967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt

utvecklingsstörda

Härigenom förordnas i fråga om lagen  (1967:940)  angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, dels att 20 § skall upphöra att gälla, dels att i 2 § ordet »stad» skall bytas ut mot »kommun», deh att 10, 14, 22 och 45—50 §§ skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen, närmast efler rubriken »övriga bestämmelser», skall in­föras en ny paragraf, 49 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                          (Föreslagen lydelse)

10 §.

Annan än-------------------- med landstingskommun.

Drives godkänd----------------- ej förordnas.

/ ärende enligt denna lag som rör någons vård i enskild inrättning äger förvaltningslagen (1971: 000) motsva­rande tillämpning.

14                                                                                           §.
Ledamöter och suppleanter i sär-
          Ledamöter och suppleanter i sär­
skild styrelse för omsorger om psy-
     skild styrelse för omsorger om psy­
kiskt utvecklingsstörda väljes av
           kiskt utvecklingsstörda väljes av
landstinget eller stadsfullmäktige till
   landstinget eller kommunfullmäktige
det antal landstinget eller stadsfull-
   till det antal landstinget eller korn-
mäktige bestämmer. Antalet ledamö-
munfullmäktige bestämmer. Antalet
ter får dock icke vara under fem.
       ledamöter får dock icke vara under


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 är 1971


131


 


(Nuvarande lydelse)

Valet skall vara proportionellt om del begäres av minsl så många väljan­de som motsvarar det tal vilket er­hålles, om samtliga väljandes anlal delas med del antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådanl proportionellt val gäller särskilda föreskrifter. Sker val av suppleanter icke proportionellt, skall även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas lill tjänstgöring.

För särskild styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda äger i landstingskommun bestämmelsema i 43—51 §§ och 54 § fjärde styckel landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319), I Stockholm bestämmelserna i 51 § kommunallagen för Stockholm den 1 mars 1957 (nr 50) och i annan stad som ej tillhör landstingskommun beslämmelserna i 32—42 §§ ocb 45 § andra och Iredje styckena kom­munallagen den 18 december 1953 (nr 753) motsvarande lillämpning. I protokoll behöver dock upptagas en­dasl förteckning över närvarande le­damöter och beslutet i varje ärende.

För styrelsen för omsorger om psy­kiskt utvecklingsstörda i Stockholm gäller dessutom vad stadsfullmäktige föreskriver med iakttagande av be­stämmelserna i kommunallagen för Stockholm.


(Föreslagen lydelse)

fem. Valet skall vara proportionellt om del begäres av minst så många väljande som motsvarar del tal vilket erhålles, om samtliga väljandes an­tal delas med det anlal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt val gäller särskilda föreskrifter. Sker val av suppleanter icke proportionellt, skall även beslämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring.

För särskild styrelse för omsorger om psykiskt utvecklingsstörda äger i landstingskommun bestämmelserna i 43—51 §§ och 54 § fjärde stycket landslingslagen den 14 maj 1954 (nr 319) samt i kommun som ej tillhör landstingskommun beslämmelserna i 32—42 §§ och 45 § andra och tredje styckena kommunallagen den 18 de­cember 1953 (nr 753) molsvarande lillämpning. I protokoll behöver dock upptagas endast förteckning över närvarande ledamöler och beslutet i varje ärende.


22 §.

Beslutsnämnd får------------------- är närvarande.

Bestämmelserna i--------------------- av nämnden.

Nämndens beslut skall innehålla de skäl på vilka avgörandet grundas, i den mån det icke år obehövligt.


 


132                 Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydehe)                       (Föreslagen lydelse)

45 §.

Mot psykiatriska---------------------- icke föras.

Mot länsskolnämndens beslut får      I   fråga  om  talan  mot  länsskol-

talan föras hos Konungen genom be- nämnds beslut gäller 54 § skollagen
svär.
                                           i tillämpliga delar.

46 §.

Talan enligt 44 § eller----------------------------- 15 år.

Mot beslut,--------------------- eller socialnämnden.

Talan enligt 44 § första----------------------- viss tid.

Besvären skall inges till den som meddelat beslutet.


47 §.


Talan mot beslut, varigenom be­slutsnämnd för psykiskt utvecklings­störda avvisat biträde eller utlåtit sig om ersättning som avses i 21 § tredje stycket, föres hos psykiatriska nämn­den genom besvär.

Besyären skall inges till besluts­nämnden.


Talan mot beslut, varigenom be­slutsnämnd för psykiskt utvecklings­störda utlåtit sig om ersättning som avses i 21 § tredje stycket, föres hos psykiatriska nämnden genom besvär.


Beslut som avses i 30 § tredje styc­ket eller 39 § Iredje stycket samt be­slut av beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda länder omedelbart till efterrättelse.

48 § Beslut som avses i 30 § tredje styc­kel eller 39 § tredje styckel samt beslut av beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda länder omedelbart lill efterrättelse. Myndighet som har att pröva besvär äger dock i avvak­tan på sitt slutliga avgörande förbju­da eller avbryta verkställighet av be­slut, som överklagats hos myndig­heten.


49 §.

När psykiatriska----------------

Vid handläggning inför nämnden gäller i övrigt i tiUämpliga delar 29 och 31—34 §§ lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.


psykiskt utvecklingsstörda.

Vid handläggning inför nämnden gäller i övrigt i tillämpUga delar 29, 31, 33 och 54 §§ lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                  133

(Nuvarande lydelse)                       (Föreslagen lydelse)

49 a §.

/ ärende, vari 17 § förvaltnings­lagen (1971:000) äger tillämpning, får skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där, om ändamålet med omsorgerna an­nars skulle motverkas.

I vårdchefs eller läkares beslut om inskrivning med stöd av 35 §, i mot­svarande beslut av ordförande i be­slutsnämnd enligt 23 § första stycket, i sådant beslut av vårdchef, före­ståndare eller läkare som inriebår avslag på ansökan om slutlig ut­skrivning av den som inskrivits med stöd av 35 § samt i beslutsnämnds och psykiatriska nämndens motsva­rande beslut skall alltid anges de i 35 § angivna förutsättningar på vilka beslutet grundas.

50 §.

Vid bedömning------------------------- i specialsjukhus.

För inskrivning----------------------------- vid sjukhuset.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ för­
valtningslagen (1971:000) äger icke
tillämpning i ärende om utfärdande
av läkarintyg som avses i andra
stycket.
Särskolchef, vårdchef--------------------- första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

93) Förslag till Lag om ändring i lagen (1966: 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

Härigenom förordnas, att i lagen (1966: 301) om rättspsykiatrisk under-


 


134               Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

sökning i brottmål skall införas en ny paragraf, 11 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                    (Föreslagen lydelse)

11 a §. Mot socialstyrelsens beslut enligt 4 § och mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt 7 a § föres talan hos kammarrätten genom besvär. I sam­ma ordning föres talan mot beslut i särskilt fall av kriminalvårdssty­relsen eller socialstyrelsen rörande tillämpningen av 7 eller 9 §.

Talan mot armat beslut av krimi­nalvårdsstyrelsen eller socialstyrelsen rörande tillämpningen av denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

94) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1967: 631) om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

Härigenom förordnas, att 33 § lagen (1967:531)  om tryggande av pen­sionsutfästelse m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                    (Föreslagen lydelse)

33 §.
Talan   mot   tillsynsmyndighetens        Talan   mot   tillsynsmyndighetens
beslut föres genom besvär.
         beslut enligt 22 § föres hos Konungen

genom besvär.

Talan mot annat beslut av tillsyns­myndigheten enligt denna lag föres lios kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                                                                      135

95) Förslag

till

Lag

om ändring I smittskyddslagen (1968: 231)

Härigenom förordnas, att 33 § smittskyddslagen (1968: 231) skall ha ne­dan angivna lydelse.

33 §.

(Nuvarande lydelse)
Talan mot------------

Talan mot länsstyrelses beslut en­ligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Hälsovårdsnämnds ocTi länsstyrel­ses beslut skall lända till omedelbar efterrättelse om ej annorlunda för­ordnas.


(Föreslagen lydelse)

--- länsstyrelsen genom besvär.

Mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 7, 10, 14, 15 eller 21 § föres talan hos kammarrätten genom besvär.

I övrigt föres talan mot länsstyrel­ses beslut enligt denna lag hos Konungen genom besvär.

Hälsovårdsnämnds, länsstyrelses och kammarrätts beslut skall lända till omedelbar efterrättelse om ej an­norlunda förordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot heslut som meddelats före den 1 januari 1972.

96) Förslag

tiU

Lag

om ändring i miljöskyddslagen (1069: 387)

Härigenom förordnas,  all   14  och  48  §§  miljöskyddslagen   (1969:387) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                  (Föreslagen lydelse)

14 §.

Koncessionsnämnden skall--------- nämndens prövning.

Nämnden skall--------------------------- i frågan.


 


136


Kungl. Maj:ts proposUion nr 30 år 1971


(Nuvarande lydelse)

3.     hålla sammanträde med parter och besiktning på platsen, om det ej är uppenbart onödigt,

4.    bereda part tillfålle att yttra sig över utredning som förebragls av motpart eller införskaffats genom koncessionsnämndens försorg.

(Föreslagen lydehe)

3.    hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på platsen, om det ej är uppenbart onö­digt,

4.    lämna den som gjort ansökan eller framställt erinran underrättelse om det som tillförts ärendet genom annan ån honom själv och bereda honom tillfälle att yttra sig däröver, om ej annat följer av 15 § förvalt­ningslagen (1971: 000).

Nämnden kan uppdraga åt en--------------- styckel 3.

Nämnden kan uppdraga ål sakkunnig-------- särskild ulredning.

Kostnad för---------------------- för uiredningen.

48 §.


A'är koncessionsnämnden eller länsstyrelsen meddelar beslut i fråga om tillstånd enligt denna lag skall senast samma dag underrättelse om tiden för beslutets meddelande in­föras i en eller flera av ortens tid­ningar eller, om sä lämpligen kan ske, avsändas till parterna. Vad nu sagts gäller även beslut av konces­sionsnämnden i fräga som avses i 41 § och beslut av länsstyrelsen i fråga som avses i 40 §.

Talan mot beslut som avses i för­sta stycket och beslut enligt 14 § sista stycket andra punkten föres hos Konungen inom fyra veckor frän da­gen för beslutet. Statens naturvärds­verk får föra talan mot beslut som avses i första stycket för att tillvara­taga allmänna intressen.

Mot beslut som meddelas av natur­vårdsverket enligt 10 § andra stycket eller av länsstyrelsen enligt 17 § andra stycket fär talan ej föras.


Mot beslut som meddelas av statens naturvårdsverk enligt 10 § andra stycket eller av länsstyrelsen enligt 17 § andra stycket får talan ej föras.

Talan mot beslut enligt 14 § sista stycket andra punkten eller rörande förbud vid vite enligt 51 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av konces­sionsnämnden eller länsstyrelsen en­ligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

För att tillvarataga allmärma in­tressen får naturvårdsverket föra ta­lan mot koncessionsnämndens eller lånsstyrelsens beslut i fråga om till­stånd enligt lagen, mot koncessions­nämndens beslut i fråga som avses i 41 § och mot länsstyrelsens beslut i fråga som avses i 40 §.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971                  137

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

97) Förslag

tm

Lag om ändring i jordhävdslagen (1969: 698)

Härigenom förordnas, alt i jordhävdslagen (1969: 698) skall införas en ny paragraf, 9 a §, av nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

9a§ Mot lantbruksnämnds beslut enligt denna lag föres talan hos lantbruks­styrelsen genom besvär.

Talan mot lantbruksstyrelsens be­slut enligt lagen föres hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

98) Förslag

tm

Lag

om ändring i lagen (1970: 244) om allmänna vatten- oeh avlopps­anläggningar

Härigenom förordnas, att 35 § lagen (1970: 244) om allmänna vallen- och avloppsanläggningar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydehe)

35 §

Ärende, som---------------------- av detta.

Länsstyrelsen kan--------- — av kommunen.

Talan mot länsstyrelses beslut en­ligt 7 eller 33 § eller om ersättning till   sakkunnig  som  avses   i   andra

5t—11563


 


138               Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

stycket föres hos kammarrätten ge­nom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos Konungen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäUer fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

99) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1070:375) om utlämning till Danmark, Finland, Islani eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Härigenom förordnas, att 6, 11 och 12 §§ lagen (1970: 375) om utlämning tUl Danmark, Finland, Island eller Norge för verkstäUighet av beslut om vård eller behandling skall ba nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                    (Föreslagen lydelse)

När ärende-------------------------------- till förhöret.

Beslut om utlämning får icke med-   Beslut om utlämning får icke med-

delas utan att den som begäres ut-     delas utan att den som begäres ut­
lämnad fått tillfälle att ytlra sig.
  lämnad underrättats om det som till­
förts ärendet genom annan än ho­
nom själv och fåll lillfälle att yttra
sig över det.

11 §
Talan mot polismyndighets beslut
     Talan mot polismyndighets beslut

enligt denna lag föres hos länsstyrel- enligt denna lag föres hos länsstyrel­sen genom besvär. Besvärshandlingen sen genom besvär, inges till polismyndigheten. Vid ta­lan mot beslut om utlämning skall besvärshandlingen ha inkommit in­om en vecka från den dag då kla­ganden delgavs beslutet.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


139


 


(Nuvarande lydelse)

Mot länsstyrelsens beslut föres la­lan hos Konungen genom besvär. Be­svärshandlingen inges till länsstyrel­sen. Vid talan mot beslut om utläm­ning skall besvärshandlingen ha in­kommit inom en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet.

Talan mot beslut om reseförbud eller omhändertagande får föras utan inskränkning till viss tid.


(Föreslagen lydelse)

Mot länsstyrelsens beslut föres ta­lan hos kammarrätten genom besvär.

Besvär över beslut om utlämning enligt denna lag skall anföras inom en vecka från den dag då klagan­den delgavs beslutet. Talan mot be­slut om reseförbud eller omhänder­tagande får föras utan inskränk­ning lill viss tid.


12 §

och länsstyrelse får, när särskilda skäl föranleder det, förordna alt dess beslut om utläm­ning verkställes omedelbart. Kam­marrätts beslut om utlämning verk­ställes omedelbart, om ej domstolen förordnar annat.

Beslut om----------------- till efterrättelse.

Polismyndighet   och   länsstyrelse        Polismyndighet får, när särskilda skäl föranleder del, förordna atl dess beslut om utläm­ning verkställes omedelbart.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

100) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna

Härigenom förordnas, att 11 § lagen (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av slalens övertagande av lokalhållningen för de allmänna under-rättema skall ha nedan angivna lydelse.


 


140                 Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

11 § Talan mol beslul enligt denna lag        Talan mot beslul enUgl denna lag

av myndighet som avses i 7 § andra     av myndighei som avses i 7 § andra

siycket föres hos Konungen genom     siycket eller av länsstyrelse föres hos

besvär.                                         kammarrätten genom besvär.

Mot beslut-------------------------- ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

101) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1970: 696) om förenklad aktiehantering

Härigenom förordnas,  att  28  § lagen   (1970:596)  om  förenklad akUe-hantering skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                        (Föreslagen lydelse)

28 §

Värdepapperscentralen slår---------------- av bankinspektionen.

Vid meddelande------------------------- förelägga vite.

Talan mot bankinspektionens be­slut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Beslut i------------------------------ förordnar annat.

Ytterligare bestämmelser--------------------- av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

102) Förslag

tiU

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom förordnas, att 4 kap. 6, 13 och 35 §§, 12 kap. 8 § samt 15 kap. 2 § faslighelsbildningslagen (1970: 988) skall ha nedan angivna lydelse.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


141


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


4 KAP.

6 §


Vet förrättningsman att sådan om­ständighet föreligger som kan anta­gas utgöra jäv mot honom, är han skyldig att självmant ge det till kän­na.

Vill sakägare-----------------

Har sakägare i rätt tid anfört jäv, skall fastighetsbildningsmyndigheten snarast möjligt meddela beslut i jävs­frågan. Sedan fråga om jäv mot för­rällningsman uppkommit, får han i övrigt vidtaga endast åtgärd som icke utan synnerlig olägenhet kan uppskjutas och som ej innefattar av­görande av en för förrättningen be­tydelsefull fråga. Sådan åtgärd får vidtagas av förrättningslantmätaren, även om han förklarats jävig.

Den omständigheten------- —


-------- jäv förfallen.

Sedan fråga om jäv mot förrält­ningsman uppkommit, får han en­dast vidtaga åtgärd som icke utan synnerlig olägenhet kan uppskjutas och som ej innefattar avgörande av en för förrättningen betydelsefull fråga. Sådan åtgärd får vidtagas av förrättningslantmälaren, även om han förklarats jävig.

jäv uppkom.


13 §


Sakägare får föra sin talan genom ombud.

Förrältningslantmätare och god man får ej vara ombud vid den fas-Ughelsbildningsmyndighet som han tillhör. Ej heller får den vara ombud som tagit befattning med saken i sin Ijänst eller såsom ombud för sak­ägare med motstående intresse. Del­samma gäller beträffande den som står i sådant förhållande till förrätt­ningsman som avses i 4 kap. 12 § rättegångsbalken.

I övrigt


Förrättningslantmälare och god
man får ej vara ombud för eller bi­
träde åt sakägare vid den faslighels-
bildningsmyndighel som han tillhör.
Ej heller får den vara ombud eller
biträde som lagil befallning med sa­
ken i sin tjänsl eller såsom ombud
för eller biträde åt sakägare med
motstående intresse. Detsamma gäl­
ler beträffande den som slår i så­
dant förhållande till förrättningsman
som avses i 4 kap. 12 § rällegångs­
balken.
--------- tillämpliga delar.


 


142


Kungl. Maj.ts proposUion nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


35 §


Behärskar sakägare ej svenska språket eller är han allvarligt hörsel-eller talskadad, får tolk anlitas att biträda fastighetsbildningsmyndighe­ten.

Som tolk får ej den anlitas be­träffande vilken sådan omständighet föreligger att hans tillförlitlighet kan anses förringad.

Tolk har


Fastighetsbildningsmyndigheten
får ej som tolk anlita den beträffan­
de vilken sådan omständighet före­
ligger att hans tillförlitlighet kan an­
ses förringad.
------------ i tjänsten.


12 KAP.


Sammanläggning sker----------

Fastighetsbildningsmyndigheten får utan ansökan upptaga fråga om sammanläggning, om fastigheterna beröres av fastighetsreglering som sker i syfte atl åstadkomma en all­män förbättring av fastighetsbestån­det inom etl område eller om annan fastighetsbildning är beroende av sammanläggningen. Innan samman­läggning sker, skall ägaren av fastig­heterna ges tillfälle att yttra sig. Sammanläggning får ej ske, om äga­ren bestrider åtgärden och den kan antagas orsaka honom olägenhet av någon betydelse.


fastigheternas ägare.

Fastighetsbildningsmyndighelen får utan ansökan upptaga fråga om sammanläggning, om fastigheterna beröres av fastighetsreglering som sker i syfte att åstadkomma en all­män förbättring av fastighetsbestån­det inom ett område eller om annan fasUghelsbildning är beroende av sammanläggningen. Sammanlägg­ning får ej ske, om ägaren av fas­tigheterna bestrider åtgärden och den kan antagas orsaka honom olä­genhet av någon betydelse.


15 KAP. 2 §


Talan mot fastighetsbildningsmyn-dighetens beslut föres särskilt, om myndigheten

1. avvisat ansökan om fastighets­bildning eUer fastighetsbestämning eller nvvisat ombud,


Talan mot fastighetsbildningsmyn­dighetens beslut föres särskilt, om myndigheten

1. avvisat ansökan om fastighets­bildning eller fastighetsbestämning eller avvisat ombud eller biträde,


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971          143

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

2. ogillat jäv----------------------------- från uppdraget.

Talan enligt------------------------ beslutet rör.

103) Förslag

tiU

Lag

om ändring i förordningen (1961:313) om förfarandet I anmärkningsmål

Härigenom förordnas i fråga om förordningen (1961:313) om förfaran­det i anmärkningsmål,

dels att 9 § skall upphöra att gälla,

dels att 8 § skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

8§.

Har annan revisionsmyndighet än Har annan revisionsmyndighet än
kammarrätten meddelat slutligt be-
kammarrätt meddelat slutligt beslut
slut i anmärkiungsmål och har ej
i anmärkningsmål och har ej an-
anmärkningen därvid avvisats med
märkningen därvid avvisats med stöd
stöd av 5 §, må talan mot beslutet
av 5 §, må talan mot beslutet föras
föras genom besvär hos kammarrät-
genom besvär hos kammarrätten av
ten av revisorn samt av myndighet
revisorn samt av myndighet eller an-
eller annan, mot vars räkenskap
nan, mot vars räkenskap anmärk-
anmårkningen riktats, ävensom av
ningen riktats, ävensom av tjänste­
tjänsteman, som i 4 § sägs, och sak-
man, som i 4 § sägs, och sakägare,
ägare.

över annat----------------------- icke föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


144                     Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

104) Förslag

tm

Lag

om ändring i familjebidragsförordningen (1946: 99)

Härigenom förordnas i fråga om familjebidragsförordningen (1946:99)*, dels att i 24 § orden »kommunens fullmäktige» skall bytas ut mot »kom-munf lUlmäktige»,

dels att i 27 §, 28 § 2 mom. och 29 § orden »Stockholms stad» skall bytas ut mot »Stockholm»,

dels att 25, 26, 33 och 34 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydehe)


(Föreslagen lydelse)


 


25 §.


I fråga om familjebidragsnämnd i arman kommun än Stockholm skall ulöver bestämmelserna i 24 § vad i 32—42 §§ kommunallagen är stad­gat rörande kommunens styrelse ävensom i 45 § andra och tredje styckena samma lag i fråga om där avsedd nämnd äga motsvarande till­lämpning, dock att det ej är erfor­derligt att protokollet upptager an­nat än förteckning å närvarande le­damöter och beslutet i varje ärende.


I fråga om särskild fanuljebidrags-nämnd i annan kommun än Stock­holm skall utöver bestämmelserna i 24 § vad i 32—36 §§, 37 § första styc­ket och 38—42 § kommunallagen är stadgat rörande kommunstyrelsen ävensom i 45 § andra och tredje styc­kena samma lag i fråga om där av­sedd nämnd äga motsvarande till-lämpiung, dock atl det ej är erforder­ligt att protokollet upptager annat än förteckning å närvarande ledamöter och beslulel i varje ärende.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos särskild familjebidrags­nämnd.


 


26 §.


Belräffande familjebidragsnämnd i Stockholm skola, ulöver vad i 24 § är stadgat, bestämmelserna i 51 § kommunallagen för Stockholm äga tiUämpning, varjämte skall gälla vad


Beträffande särskild familjebidrags-nämnd i Stockholm skola, utöver vad i 24 § är stadgat, beslämmelserna i 51 § kommunallagen för Stockholm, med undantag av hånvisningen till 39 §


 


• Förordningen omtryckt 1960: Senaste lydelse av 27 § 1962:674 29 § 1966:424


152.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


145


 


(Nuvarande lydelse)

stadsfullmäktige med tillämpning av sladgandena i sagda lag föreskriva. Protokoll som föres vid familjebi­dragsnämndens sammanträde behö­ver dock ej upptaga annat än förteck­ning å närvarande ledamöler och be­slutet i varje ärende.


(Föreslagen lydelse)

andra stycket nämnda lag, äga tiU-lämpning, varjämte skall gälla vad kommunfullmäktige med tillämp­ning av sladgandena i sagda lag föreskriva. Protokoll som föres vid särskild familjebidragsnåmnds sam­manträde behöver dock ej upptaga annat än förteckning å närvarande ledamöter och beslutet i varje ärende. Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos .särskild familjebidrags­nämnd.


 


33 över familjebidragsnämnds beslut rörande tillämpningen av denna för­ordning må klagan föras, då fråga är om tiUämpningen av 21 eller 22 §, hos tillsynsmyndigheten och eljest hos länsstyrelsen. Klagan föres ge­nom besvär, vilka skola ingivas till länsstyrelsen. Skola besvären prövas av tillsynsmyndigheten, åligger det länsstyrelsen att till denna insända besvären. Familjebidragsnärands be­slut skall gå i verkställighet utan bin­der av däröver anförda besvär.

Mot tillsynsmyndighetens-------


Mot familjebidragsnämnds beslut rörande tiUämpningen av denna för­ordning föres talan genom besvär, då fråga är om tillämpningen av 21 eller 22 §, hos tillsynsmyndigheten och eljest hos länsstyrelsen. Familje­bidragsnämnds beslut skall gå i verk­ställighet utan hinder av däröver an­förda besvär.

31 § sägs.


 


34§.»

över länsstyrelses beslut rörande tillämpningen av denna förordning md klagan föras hos kammarrätten genom besvär, vilka skola ingivas till den länsstyrelse, som meddelat beslu-


Talan mot beslut av lånsstyrelse rörande tillämpningen av 29 § första stycket föres hos Konungen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut / öv­rigt rörande tUlämpningen av denna förordning föres hos kammarrätten genom besvär.

Liinsstyrelses och kammarrätts be-


> Senaste lydelse 1963:112.


 


146


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 dr 1971


 


(Nuvarande lydehe)

tet; och åligger det länsstyrelsen att jämte eget yttrande insända besvären till kammarrätten. Länsstyrelses be­slut skall gå i verkställighet ulan hinder av däröver anförda besvär.

Mot kammarrättens beslut mä ta­lan icke föras.


(Föreslagen lydelse)

slut skola gå i  verkställighet utan hinder av däröver anförda besvär.


Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om falan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

106) Förslag

tm

Lag om ändring i förordningen (1067:882) om studiemedelsavgifter

Härigenom förordnas i fråga om förordningen (1967:882)  om studie­medelsavgifter,

dels att 31 § skall upphöra att gälla,

dels aft 13 och 30 §§ skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydehe)


(Föreslagen lydelse)


 


13 §.

Centrala studiehjålpsnämnden sän­der underrättelse om beslut angående preliminär avgift, slutlig avgift eller kvarstående avgift till den återbetal­ningsskyldige. 1 underrättelsen anges vad den återbetalningsskyldige skall iakttaga om han önskar söka rättel­se i eller föra talan mot nämndens beslut.

I underrättelse —-------------


/ underrättelse till den äterbetal-
ningsskyldige om beslut angående
preliminär avgift, slutlig avgift eller
kvarstående avgift anges, utöver vad
som föreskrives i 18 § förvaltnings­
lagen (1971:000), vad den återbetal­
ningsskyldige skall iakttaga om han
önskar söka rättelse i centrala studie-
hjålpsnåmndens beslut.
----------- enligt 7 §.


30 §.


Talan mot sådant beslut av cen­trala  studiehjälpsnämnden som  av-


Talan mot sådant beslut av cen­trala studiehjålpsnämnden som avses


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


147


 


(Nuvarande lydelse)

ses i derma förordning föres hos kam­marrätten genom besvär. Besvären skall insändas eller inges till centra­la studiehjålpsnämnden.

Centrala studiehjålpsnämndens be­slut länder till efterrättelse utan hin­der av att talan föres mot beslutet, om nämnden ej förordnar annat.


(Föreslagen lydelse)

1 denna förordning föres hos kam­marrätten genom besvär.

Beslut enligt denna förordning län­der omedelbart till efterrättelse, om ej annat förordnas i beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

106) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1964: 731) om trafiknämnder

Härigenom förordnas, att 8 och 9 §§ lagen (1964: 731) om Irafiknämnder skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydehe)


 


8 §.

Trafiknämnd äger — —-------

Ärende som---------- —-----

Ledamot må ej deltaga i behand­ling av ärende som personligen rör honom eller någon honom närståen­de som sägs i 4 kap. 13 § 2 rätte­gångsbalken.


nästa sammanträde. - fordras enhällighet.


 


9§.


Länsstyrelses beslul i ärende som hänskjutits från trafiknämnd skall omedelbart delges nämnden. Hand­lingarna i ärendet skola tillsfällas nämnden, sedan beslutet vunnit laga kraft.


Om länsstyrelses beslut i ärende som hänskjutits från trafiknämnd skall nämnden omedelbart underråt­tas. Handlingarna i ärendet skola till­ställas nämnden, sedan beslutet vun­nit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.


 


148               Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971

107) Förslag

till

Lag

om ändring i förordningen (1965: 852) om ackord och avskrivning rörande

vissa skatter

Härigenom förordnas, att 2 § förordningen (1965: 852) om ackord och av­skrivning rörande vissa skaller skaU ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


2 §.

Behörig att antaga ackordsförslag eller avskriva skatt enligt 1 § är, om annal ej föreskrivits, den centrala be­skatlningsmyndighelen eller, om så­dan ej finnes, länsstyrelsen.


Behörig att antaga ackordsförslag eller avskriva skatt enligt 1 § är, om annat ej föreskrivits, den centrala be­skaltningsmyndigheten eller, om så­dan ej finnes, länsstyrelsen. Mot be­slut i sååant ärende får talan ej föras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

108) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1920: 796) om val till riksdagen


Härigenom förordnas, att 92 § lagen ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)

92 Besvär över val till riksdagen stäl­las lill Konungen och skola vid även­tyr av lalans förlust ha inkommit lill cenlrala valmyndigheten inom tio da­gar från den dag då kungörelse om valets utgång intogs i allmänna tid­ningarna. Så snart besvär inkommit, översändes avskrift av besvären till Konungens befallningshavande med anmodan   att   skyndsamt   inkomma


(1920: 796) om val till riksdagen' skall

(Föreslagen lydelse)

§•

Besvär över val till riksdagen stäl­las till regeringsrätten och skola vid äventyr av talans förlust ha inkom­mit till centrala valmyndigheten in­om tio dagar från den dag då kungö­relse om valets utgång intogs i all­männa tidningarna. Så snart besvär inkommit, översändes avskrift av be­svären till Konungens befallningsha­vande med anmodan att skyndsamt


' Lagen omtryckt 1969:823.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


149


 


(Nuvarande lydelse)

med yttrande över besvären till Konungen. Efter besvärslidens ut­gång kungör cenlrala valmyndighe­ten skyndsamt samtliga inkomna be­svär i allmänna tidningarna. Därvid utsattes viss kort lid, inom vilken för­klaring över besvären må avgivas lill myndigheten. Efter utgången av för­klaringstiden insänder myndigheten ofördröjligen besvärshandlingarna och inkomna förklaringar till Konungen.

Den som ■--------------------


(Föreslagen lydehe)

inkomma med yttrande över besvä­ren till regeringsrätten. Efter besvärs­lidens utgång kungör centrala val­myndigheten skyndsamt samtliga in­komna besvär i allmänna tidningar­na. Därvid utsattes viss kort tid, in­om vilken förklaring över besvären må avgivas till myndigheten. Efter utgången av förklaringstiden insän­der myndigheten ofördröjligen be­svärshandlingarna och inkomna för­klaringar tUI regeringsrätten. - har skett.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot val som för­rättats före den 1 januari 1972.

109) Förslag

till

Lag

om ändring i kommunala vallagen (1930: 253)


och 56 § kommunala vallagen


Härigenom förordnas, all 3 § 3 mom. (1930: 253)' skall ha nedan angivna lydelse.

(Föreslagen lydelse)

3 mom. Vid val av kyrko­fullmäktige skall varje försam­ling eller, där församling är för dy­likt val delad i valkretsar, varje så­dan valkrets bilda ett valdistrikt. Där på grund av bestämmelserna i lagen om val till riksdagen delar av för­samlingen eller av valkretsen ingå i olika valdistrikt vid val till riksda­gen, skall dock varje sådan del bilda eget valdistrikt vid val av kyrkofull-

(Nuvarande lydelse)

3§. 3 mom. Vid val av kyrko­fullmäktige skall varje försam­ling eller, där församling är för dy­likt val delad i valkretsar, varje så­dan valkrets bilda etl valdistrikt. Där på grund av bestämmelserna i lagen om val till riksdagen delar av för­samlingen eller av valkretsen ingå i oUka valdistrikt vid val till riksda­gen, skall dock varje sådan del bilda eget valdistrikt vid val av kyrkofull-

' Lagen omtryckt 1969:824.


 


150


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

mäktige. När skäl därtUI äro, må länsstyrelsen förordna, att delar av församling eller valkrets, vilka enligt dessa bestämmelser skulle var för sig bilda eget valdistrikt vid val av kyrkofullmäktige, dock skola vid så­dant val tillsammans uigöra ett val­distrikt.

56 Är någon missnöjd med val, må han däröver anföra besvär hos Konungen; och skall han, vid för­lust av talan, sist inom tio dagar ef­ter den dag, då valet avslutats, ingiva sina till Konungen ställda besvär till länsstyrelsen, som genom kungörelse, vilken införes i en eller flera av or­tens mest spridda tidningar, utsätter viss kort tid, inom vilken förklaring över besvären må avlämnas till läns­styrelsen. Sedan den för förklarings avgivande bestämda tiden tillända-gått, har länsstyrelsen att ofördröjli­gen insända besvären jämte de för­klaringar, som inkommit, ävensom protokoll över valet, valsedlarna och övriga handlingar rörande valet till vederbörande statsdepartement för att i regeringsrätten skyndsamt före­dragas och avgöras.

Skiljes den--------------------

Vad i--------------------------


(Föreslagen lydelse)

mäktige. När skäl därtill äro, må länsstyrelsen förordna, alt delar av församling eller valkrets, vUka enUgt dessa bestämmelser skulle var för sig bilda eget valdistrikt vid val av kyrkofullmäktige, dock skola vid så­dant val tillsammans utgöra ett val­distrikt, över sådant beslut må be­svär anföras i den ordning, som är bestämd för överklagande av låns­styrelsens beslut i mål, vilka bedö­mas efter lagen (1961:436) om för­samlingsstyrelse.

§•

Är någon missnöjd med val, må han däröver anföra besvär hos rege­ringsrätten; och skall han, vid för­lust av talan, sist inom lio dagar ef­ter den dag, då valet avslutats, in­giva sina till regeringsrätten stäUda besvär till länsstyrelsen, som genom kungörelse, vilken införes i en eller flera av ortens mest spridda tid­ningar, utsätter viss kort tid, inom vilken förklaring över besvären må avlämnas till länsstyrelsen. Sedan den för förklarings avgivande be­stämda tiden tiUändagått, har läns­slyrelsen att ofördröjligen insända besvären jämte de förklaringar, som inkommit, ävensom protokoll över valet, valsedlarna och övriga hand­lingar rörande valet till regeringsrät­ten.

för valet.

ny röstsammanräkning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot val som för­rättats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            151

110) Förslag

tui

Lag om ändring i kommunallagen (1953: 763)

Härigenom förordnas, atl 9, 37 och 40 §§, 76 § 3 mom. samt 78 § kom­munaUagen (1953: 753)' skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

9 §.

För val--------------------------- inom valkrets.

Vid valkretsindelning------------- kan ske.

I varje--------------------------- genom lottning.

Om indelning---------------------- i ärendet.

Beslut om----------------------- nästa val.

Mot länsstyrelsens beslut om indel­ning i valkretsar föres talan hos re­geringsrätten genom besvär.

37 §.


Kommunstyrelsen må-------

Vad i 16 § stadgas om jäv för kom­munfullmäktig skall äga motsvaran­de tillämpning med avseende å leda­mot i kommunstyrelsen. Vid behand­ling av ärende, vari ledamot är jävig, skall ledamoten avträda.


---------- äro tillstädes.

Vad i 16 § stadgas om jäv för kom­munfullmäktig skall äga motsvaran­de tillämpning med avseende å leda­mot i kommunstyrelsen och annan som har att handlägga ärende hos styrelsen. Vid behandling av ärende, vari ledamot eller annan är jävig, skall denne avträda.


40 §.


Kommunstyrelsen skall på lämp­ligt sätt kungöra varest och på vilka tider till styrelsen ställda framställ­ningar emottagas.

Styrelsens skriftväxling


Kommunstyrelsen skall på lämp­ligt sätt kungöra varest till styrelsen ställda framställningar emottagas.

Bestämmelserna i7 § förvaltnings­
lagen (1971:000) äga motsvarande
tillämpning i ärende hos kommun­
styrelsen.
------- ■ och förtecknas.


' Lagen omtryckt 1969: 765.


 


152


Kungl. Majits propo.sition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydehe)


(Föreslagen lydelse)


 


76 §.

3 mom. Kommun må utse särskild nämnd med uppgift att upptaga och avgöra besvär över kommunstyrel­sens eller annan kommunal nämnds beslut om tillsättande av eller för­ordnande å kommunal tjänstebefatt­ning eller entledigande från sådan befattning eller om disciplinär åt­gärd mot befattningshavare, där kla­gan över beslutet eljest skolat föras enligt 2 mom.

Reglemente för sådan besvärs-nämnd antages av kommunfullmäk­tige. Beslut om anlagande av regle­mente skall underställas länsstyrel­sens prövning. Där ej annat före­skrives i reglementet, skall vad i 45 § sägs äga tiUämpning å besvärs­nämnd.

Finnes besvärsnämnd. Beträffande klagan —


3 mom. Kommun må utse särskild nämnd med uppgifl alt upptaga och avgöra besvär över kommunstyrel­sens eller annan kommunal nämnds beslut om tillsättande av eller för­ordnande å kommunal tjänstebefatt­ning eller entledigande från sådan befattning eller om disciplinär åtgärd mot befattningshavare, där klagan över beslulel eljest skolat föras en­ligt 2 mom. Bestämmelserna i 4—10, 13—17, 19 och 20 §§ förvaltnings­lagen (1971: 000) äga motsvarande tillämpning i ärende hos sådan be­svärsnämnd.

Reglemente för besvärsnämnd an­tages av kommunfullmäktige. Beslut om antagande av reglemente skall underställas länsstyrelsens prövning. Där ej annat föreskrives i reglemen­tet, skaU vad i 45 § sägs, med undan­tag av hänvisningen till 37 § andra stycket och 40 § andra stycket, äga lillämpning å besvärsnämnd.

------ — stadgas i 1 mom.

------------- sägs i 1 mom.


78 §.


I länsstyrelsens utslag må, där icke för vissa frågor annorlunda är sär­skilt stadgat, ändring sökas hos Konungen senast inom tre veckor från den dag, då klaganden erhöll del av beslutet; dock äger menighet som klagar åtnjuta två veckor läng­re besvärstid än nu sagts.


I länsslyrelsens beslut må, där icke för vissa frågor annorlunda är sär­skill stadgat, ändring sökas hos rege­ringsrätten senast inom tre veckor från den dag, då klaganden erhöll del av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mol beslut som meddelats före den 1 januari  1972.


 


Kungl. Majits propo.sition nr 30 år 1971

111) Förslag

till

Lag

om ändring i kommunallagen (1957: 50) för Stockholm


153


Härigenom förordnas, att 9, 39 och 42 §§, 80 § 3 mom. samt 82 § kom­munallagen   (1957:50)   för Stockholm' skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydehe)

9§.

För val--------------------------- inom valkrets.

Vid valkretsindelning---------------- kan ske.

I varje--------------------------- genom lottning.

Om indelning---------------------- i ärendet.

Beslut om —r-------------------- nästa val.

Mot länsstyrelsens beslut om indel­ning i valkretsar föres talan hos re­geringsrätten genom besvär.

39


Kommunstyrelsen må —----

Vad i 17 § stadgas om jäv för kom­munfullmäktig skall äga molsvaran­de tillämpning med avseende å leda­mot i kommunstyrelsen. Vid behand­ling av ärende, vari ledamot är jävig, skall ledamoten avträda.


---- — äro tillstädes.

Vad i 17 § stadgas om jäv för kom­munfullmäktig skall äga motsvaran­de lillämpning med avseende å le­damot i kommunstyrelsen och annan som har att handlägga ärende hos styrelsen. Vid behandhng av ärende, vari ledamot eller annan är jävig, skall denne avträda.


42 §.


Kommunstyrelsen skall på lämp­ligl sätt kungöra varest och på vilka tider till styrelsen ställda framställ­ningar emottagas.

Styrelsens skriftväxling


Kommunstyrelsen skall på lämp­ligt säll kungöra varest till styrel­sen ställda framställningar emotta­gas.

Bestämmelserna i 7 § förvaltnings­
lagen (1971:000)  äga motsvarande
tiUämpning i ärende hos kommun­
styrelsen.
----------- hans inseende.


• Lagen omtryckt 1969: 766.


 


154


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

80 3 mom. Kommunen må utse sär­skild nämnd med uppgift att uppta­ga och avgöra besvär över kommun­styrelsens eller annan kommunal nämnds beslut om tillsättande av el­ler förordnande å kommunal tjänste­befattning eller entledigande från så­dan befattning eller om disciplinär åtgärd mot befattningshavare, där klagan över beslutet eljest skolat fö­ras enligt 2 mom.

Reglemente för sådan besvärs-nämnd antages av kommunfullmäk­tige. Beslut om antagande av regle­mente skall underställas länsstyrel­sens prövning. Där ej annat föreskri­ves i reglementet, skall vad i 51 § 1 mom. sägs äga tillämpning å besvärs-nämnd.

Finnes besvärsnämnd, Beträffande klagan —


(Föreslagen lydelse)

§•

3 mom. Kommunen må utse sär­skild nämnd med uppgift att uppla­ga och avgöra besvär över kommun­styrelsens eller annan kommunal nämnds beslut om tillsättande av el­ler förordnande å kommunal tjänste­befattning eller entledigande från så­dan befallning eller om disciplinär ålgärd mot befattningshavare, där klagan över beslutet eljest skolat fö­ras enligt 2 mom. Bestämmelserna i 4—10, 13—17, 19 och 20 §§ förvalt­ningslagen (1971:000) äga motsva­rande tillämpning i ärende hos så­dan besvärsnämnd.

Reglemente för besvärsnämnd an­tages av kommunfullmäktige. Beslut om antagande av reglemente skall underställas länsstyrelsens prövning. Där ej annat föreskrives i reglemen­tet, skall vad i 51 § 1 mom. sägs, med undantag av hänvisningen till 39 § andra stycket och 42 § andra stycket, äga tillämpning å besvärs­nämnd.

--------- stadgas i 1 mom.

---------- sägs i 1 mom.


82 §.


I länsslyrelsens utslag mä, där icke för vissa frågor annorlunda är sär­skilt stadgat, ändring sökas hos Konungen.


1 länsslyrelsens beslut må, där icke för vissa frågor annorlunda är sär­skilt stadgat, ändring sökas hos rege­ringsrätten senast inom tre veckor från den dag, dä klaganden erhöll del av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Majits proposition nr 30 år 1971            155

112) Förslag

tiU

Lag

om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse

Härigenom förordnas, att 12 § 3 mom. samt 50, 53 och 91 §§ lagen (1961:436) om församlingsslyrelse skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

12 §.

3  mom. Om indelning------------- i ärendet.

Be.slut om----------------------- nästa val.

Mot länsstyrelsens beslut om indel­ning i valkretsar föres talan hos re­geringsrätten genom besvär.

50 §.

Kyrkorådet må------- —--------------- äro tillstädes.

Vad i 19 § första stycket stadgas Vad i 19 § första stycket stadgas
om jäv för kyrkofullmäktig skall äga om jäv för kyrkofullmäktig skall äga
molsvarande tillämpning med avse- motsvarande tillämpning med avse­
ende å ledamot i kyrkorådet. Vid be- ende å ledamot i kyrkorådet ocTi an-
handling av ärende, vari ledamot är nan som har att handlägga ärende
jävig, skall ledamoten avträda.
   hos rådet. Vid behandling av ärende,

vari  ledamot eller annan är  jävig, skall denne avträda.

53 §.
Kyrkorådet skall på lämpUgt sätt         Kyrkorådet skall på lämpligt sätt
kungöra varest och på vilka tider till    kungöra varest till rådet ställda fram-
rådet ställda framställningar emot-     ställningar emottagas.
lagas.                                                              Bestämmelserna i7 § förvaltnings­
lagen (1971:000) äga motsvarande
tUlämpning   i   ärende   hos   kyrko­
rådet.
Kyrkorådets skriftväxling------------------- hans inseende.

91 §. I länsstyrelsens utslag må, där icke        1 länsstyrelsens beslut mä, där icke för vissa frågor annorlunda är sär-    för vissa frågor annorlunda är sär­skilt   stadgat,   ändring   sökas   hos     skilt stadgat, ändring sökas hos rege-Konungen   senast  inom   tre  veckor     ringsrätten  senast inom  tre veckor


 


156                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

från  den dag,  då klaganden erhöll     från den dag, då klaganden erhöll del av beslutet; dock äger menighet     del av beslutet. som klagar åtnjuta två veckor längre besvärstid än nu sagts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

113) Förslag

tiU

Lag

om ändring i landstingslagen (1954:310)

Härigenom förordnas, att 48 och 49 §§ samt 78 § 1 och 3 mom. lands­tingslagen (1954: 319) skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                    (Föreslagen lydelse)

48                                          §.
Förvaltningsutskottet må         äro tillstädes.

Vad i 28 § stadgas om jäv för Vad i 28 § stadgas om jäv för
landstingsman skall äga motsvaran- landstingsman skall äga motsvaran­
de tillämpiung med avseende å le- de tillämpning med avseende å le­
damot i förvaltningsutskottet. Vid damot i förvaltningsutskottet och an-
behandling av ärende, vari ledamot nan som har att handlägga ärende
är jävig, skall ledamoten avträda.
       hos   utskottet.   Vid   behandling   av

ärende, vari ledamot eller annan är jävig, skall denne avträda.

49     §.

Bestämmelserna i7 § förvaltnings­
lagen (1971:000) äga motsvarande
tillämpning   i   ärende   hos   förvalt­
ningsutskottet.
I fråga------------------------------- å förvaltningsutskottet.

78 §. 1   mom. över beslut av landsting        1   mom. över beslut av landsting äger medlem av landstingskommu-    äger  medlem  av landstingskommu­nen  anföra  besvär  hos  Konungen,    nen anföra besvär hos regeringsrät-


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


157


 


(Nuvarande lydelse)

Sådan klagan må grundas endasl därå, att beslutet

icke tillkommit i laga ordning,

står i slrid mol allmän lag eller författning eller annorledes överskri­der landstingets befogenhet eller

kränker klagandens enskilda rätt eller eljest vilar på orättvis grund.

Besvären, ställda tUl Konungen, skola hava inkommit till länsstyrel­sen inom tre veckor från den dag, då verkställd justering av del över be­slutet förda protokollet tillkännagi­vils å landstingskommunens anslags­tavla. Besvären skola vara åtföljda av överklagade beslutet jämte bevis om dagen för justeringens tillkänna­givande.

Över landstings-----------------

3 mom. Landstingskommun må utse särskUd nämnd med uppgift att upptaga och avgöra besvär över be­slut av förvaltningsutskottet eller an­nan nämnd om lillsältande av eller förordnande å tjänstebefattning bos landstingskommunen eller entledi­gande från sådan befattiung eller om disciplinär åtgärd mot befattningsha­vare, där klagan över beslutet eljesl skolat föras enligt 2 mom.

Reglemente för sådan besvärs­nämnd antages av landstinget. Be­slut om anlagande av reglemente skall undersläUas Konungens pröv­ning. Där ej annat föreskrives i regle­mentet, skall vad i 42 § andra styc­ket, 43 §, 44 § andra stycket samt


(Föreslagen lydelse)

len. Sådan klagan må grundas endast därå, alt beslutet

icke tillkommit i laga ordning,

står i slrid raot aUmän lag eller författning eller annorledes överskri­der landstingets befogenhet eUer

kränker klagandens enskilda rätt eller eljest vilar på orättvis grund.

Besvären, ställda lill regeringsrät­ten, skola hava inkommit lill läns­styrelsen inom tre veckor från den dag, då verkställd justering av det över beslulel förda protokollet till­kännagivits å landstingskommunens anslagstavla. Besvären skola vara åt­följda av överklagade beslutet jämte bevis om dagen för justeringens till­kännagivande.

— ej klagas.

3 mom. Landstingskommun må utse särskUd nämnd med uppgift att upptaga och avgöra besvär över be­slul av förvallningsutskollet eller an­nan nämnd om tillsättande av eller förordnande å tjänstebefattning hos landstingskommunen eller entledi­gande från sådan befattning eller om disciplinär ålgärd mot befatt­ningshavare, där klagan över beslu­tet eljest skolat föras enligt 2 mom. Bestämmelserna i 4—10, 13—17, 19 och 20 §§ förvaltningslagen (1971: 000) äga motsvarande tillämpning i ärende hos sådan besvårsnåmnd.

Reglemente för besvärsnämnd an­tages av landstinget. Beslut om an­tagande av reglemente skall under­ställas Konungens prövning. Där ej annat föreskrives i reglementet, skall vad i 42 § andra stycket, 43 §, 44 § andra siycket, 46 och 47 §§, 48 §


 


158


Kut\gl. Majits proposition nr 30 år 1971


(Nuvarande lydelse)

46—51 §§ är stadgat med avseende å förvaltningsutskottet äga motsva­rande lillämpning å besvärsnämnd.

(Föreslagen lydelse)

första stycket, 49 § andra stycket samt 50 och 51 §§ är stadgat med av­seende å förvaltningsutskottet äga motsvarande tillämpning å besvärs­nämnd.

Finnes besvärsnämnd,------------------- stadgas i 1 mom.

Beträffande klagan---------------------- sägs i 1 mom.

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslul som meddelats före den 1 januari 1972.


114) Förslag

tm

Lag om ändring I militärersättningsförordnlngen (1060: 261)

Härigenom förordnas, att 4 § militärersältningsförordningen (1950:261)

(Föreslagen lydelse)

skall ha nedan angivna lydelse. (Nuvarande lydelse)


4 §.»

Ersättningsärenden, som-----

Mot riksförsäkringsverkets beslut i sådant ärende må talan föras hos försäkringsrådet genom besvär, som skola hava inkommit till försäk­ringsrådet senast inom en månad ef­ter det klaganden erhållit kännedom om beslutet.

Försäkringsrådet äger,-------

Mot försäkringsrådets beslut må talan föras hos försäkringsdomstolen genom besvär. Besvären skola hava inkommit till försäkringsrådet inom tre veckor från det klaganden erhål­lit kännedom om beslutet; dock skall besvärstiden för menighet vara fem veckor. Den omständigheten, att be-


------ av riksförsäkringsverket.

Mot riksförsäkringsverkets beslut i sådant ärende må talan föras hos försäkringsrådet genom besvär.

---------- denna paragraf.

Mot försäkringsrådets beslut må talan föras hos försäkringsdomstolen genom besvär. Besvärshandlingen skall hava inkommit till försäkrings­rådet inom tre veckor från den dag dä klaganden fick del av beslutet. Den omständigheten, att handlingen tillställts försäkringsdomstolen, utgör


' Senaste lydelse 1967: 918.


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971                   159

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

svaren ingivits eller insänts direkt till     dock ej binder för besvärens uppta-försäkringsdomstolen,  utgör ej hin-     gande till prövning, därest handling-der   för  besvärens   upptagande  lill     en inkommit till domstolen före be-prövning,   därest   de   inkommit  lill     svarstidens utgång, domstolen före besvärslidens utgång.

Försäkringsrådets beslut —-------------- annorlunda förordnar.

Med avseende å försäkringsrådets Med avseende å försäkringsrådets
behandling av ifrågavarande åren- behandling av ifrågavarande ären­
den skall gälla vad i 6 § lagen om för- den skall gälla vad i 6 § lagen om
säkringsrådet stadgas.
                  försäkringsrådet stadgas. Bestämmel-

serna i 44 § förvaltningsprocesslagen (1971: 000) äga motsvarande tillämp­ning i ärende enligt denna förordning hos försäkringsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lalan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

115) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1970: 65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar

Härigenom förordnas, atl 62 § lagen (1970: 65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

62 §

Banken och------------------ ■-------- av bankinspektionen.

Vid meddelande----------------- förelägga vite.

Talan mot bankinspektionens be­slut enligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

Beslut i--------------------------- förordnar annat.

I övrigt--------------------------- om tillsynsverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.


 


160                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

116) Förslag

till

Lag

om ändring i förordningen (1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar

Härigenom förordnas, alt 40 § förordningen (1968: 576) om Konunga­riket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

40 §.1

Kassan och------------------------ av bankinspektionen.

Vid meddelande------------------ förelägga vite.

Talan mot bardcinspektionens be­slut enligt denna förordning föres hos Konungen genom besvär.

Beslut i---------------------------- förordnar annat.

I övrigt---------------------------- om tillsynsverksamheten.

Denna lag träder i krafl den 1 januari 1972.

117) Förslag

tUl

Lag

om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1956: 2) om socialhjälp-,

dels att 59 § skall upphöra all gälla,

dels alt i 3, 8, 9, 13 och 14 §§ orden »kommunens fullmäktige» skall bytas ut mot »kommunfullmäktige»,

dels att i 10 § orden »kommunens styrelse» skall bytas ut mol »kommun­styrelsen»,

dels att i 21 § ordet »stad» i olika böjningsformer skall bytas ut mot »kommun» i motsvarande form,

dels att 4, 6, 11, 54, 58, 60 och 62 §§ skaU ha nedan angivna lydelse.

' Senaste lydelse 1970: 66.

= Senaste lydelse av 8 § 1967:321,


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


161


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


4 §.


I fråga om valbarhet lUl ledamot eller suppleant, verkan av valbarhe­tens upphörande och rätl lill avsägel­se, mandattid och avgång, val av ordförande och vice ordförande, stäl­le och Ud för sammanträde, supp­leants tjänstgöring och rätl alt när­vara vid sammanträde, beslutförhet och jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokoll och reservation, till­kännagivande varest och på vilka ti­der lill nämnden ställda framställ­ningar mottagas, skriftväxling, vård och förtecknande av handlingar hö­rande till nämndens arkiv, utseende av kassaförvaltare samt ledamots an­svar och skadeståndsskyldighet skall vad i 32—42 §§ kommunallagen är stadgat rörande kommunens styrelse äga molsvarande tillämpning; dock alt det ej är erforderligt, att proto­koll upplager annat än förteckning å närvarande ledamöler samt för varje ärende beslutet och skälen där­för.


I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleani, verkan av valbarhe­tens upphörande och rätl lill avsä­gelse, mandattid och avgång, val av ordförande och vice ordförande, ställe och tid för sammanträde, supp­leants tjänstgöring ocb rätt att när­vara vid sammanträde, beslutförhet, förfarandet vid fattande av beslut, protokoll och reservaiion, tillkänna­givande varest till nämnden ställda framställningar mottagas, tidpunkt när handling skall anses ha kommit in till nämnden, skriftväxling, vård och förtecknande av handlingar hö­rande till nämndens arkiv, utseende av kassaförvaltare samt ledamots an­svar och skadeståndsskyldighet skall vad i 32—36 §§, 37 § första stycket och 38—42 §§ kommunaUagen är stadgat rörande kommunstyrelsen äga motsvarande tillämpning; dock alt det ej är erforderUgt, alt protokoll upptager annat än förteckning å när­varande ledamöter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äga 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos socialnämnd.


 


6 §.1

Socialnämnden har all-------

Socialnämnden har ock-----

Nämnden skaU hos kommunens fullmäktige, dess styrelse och övriga nämnder ävensom hos andra myn­digheter göra de framställningar, som finnas påkallade, samt äger att


--------- och verkstälUghel.

------------ på nämnden.

Nämnden skall hos kommunfull­mäktige, kommunstyrelsen och kom­munens övriga nämnder ävensom hos andra myndigheter göra de framställningar, som finnas påkalla-


' Senaste lydelse 1968:244.

6—11563


 


162


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

från kommunens styrelse och övriga nämnder samt dess beredningar och befattningshavare infordra de yttran­den och upplysiUngar, som erfordras för fullgörande av nämndens upp­gifter.


(Föreslagen lydehe)

de, samt äger alt från kommunsty­relsen och kommunens övriga nämn­der samt dess beredningar och be­fattningshavare infordra de yttran­den och upplysiungar, som erford­ras för fullgörande av nämndens uppgifter.


 


11 §•

Vad i 2—10 §§ stadgas äger icke avseende å Stockholms stad. I fråga om organisationen av socialhjälps­verksamheten därstädes skola i stäl­let gälla de särskUda bestämmelser, som efter förslag av stadsfullmäkti­ge fastställas av Konungen.

Därest i annan kommun organisa­tionen icke lämpUgen kan anordnas efter vad i 2—10 §§ sägs, äger Konungen på framställning av kom­munens fullmäktige medgiva de un­dantag, som finnas påkallade.


Vad i 2—10 §§ stadgas äger icke avseende å Stockholm. I fråga om or­ganisationen av socialhjälpsverksam­heten därstädes skola i stället gälla de särskilda bestämmelser, som efter förslag av kommunfullmäktige fast­ställas av Konungen.

Därest i annan kommun organisa­tionen icke lämpUgen kan anordnas efler vad i 2—10 §§ sägs, äger Konungen på framställning av kom­munfullmäktige medgiva de undan­tag, som finnas påkallade.


54 §.»


över socialnämnds beslut i ärende rörande meddelande av socialhjälp må besvär anföras hos länsstjTclsen. Beslutet går dock i verkställighet, så­vida ej länsstyrelsen annorlunda för­ordnar.


över socialnämnds beslut i ärende rörande meddelande av socialhjälp må besvär anföras hos länsstyrelsen. Beslutet länder dock omedelbart till efterrättelse.


58 §.1


över länsstyrelses slutliga beslut eller utslag i sådant mål eller ären­de, som avses i 27, 30, 31, 39 eller 40 §, 52 § andra eller tredje stycket eller 54 §, må besvär anföras hos kammarrätten.   Talan  må  dock  ej


över länsstyrelses slutliga beslut i sådant mål eller ärende, som avses i 27, 30, 31, 39 eller 40 §, 52 § andra eller tredje siycket eUer 54 §, må be­svär anföras hos kammarrätten. Ta­lan må dock ej fullföljas endast be-


Senaste lydelse 1964:66.


 


Kungl. Maj:ts proposition rv 30 år 1971


163


 


(Nuvarande lydelse)

fullföljas hos kammarrätten allenast belräffande ränta eller rättegångs­kostnad.

Har mål, varom sägs i 27 eller 30 §, förevarit hos två eller flera länssty­relser, och anföras besvär över det i huvudsaken sist meddelade utslaget, må i samband därmed föras talan även mot utslag eller beslut som dess­förinnan meddelats i målel; och skall sådant utslag eller beslut ej utgöra hinder för sakens prövning i dess helhet.

Har länsstyrelsen förordnat, att socialhjälp skall meddelas, går be­slutet härom i verkställighet utan hinder av förd klagan.


(Föreslagen lydelse)

träffande ränta eller rättegångskost­nad.

Har mål, varom sägs i 27 eller 30 §, förevarit hos två eller flera länsstyrelser, och anföras besvär över det i huvudsaken sist meddelade be­slutet, må i samband därmed föras talan även mot beslut som dessför­innan meddelals i målel; ocb skall sådanl beslul ej utgöra hinder för sa­kens prövning i dess helhel.

Har länsstyrelse eller kammarrätt förordnal, att socialhjälp skall med­delas, går beslutet härom i verk­ställighet utan hinder av förd kla­gan.


60 §.


I fråga om delgivning av kam­marrättens utslag skall vad i 57 § är stadgat äga motsvarande tUlämp­ning.

över kammarrättens utslag md klagan ej föras.


I fråga om delgivning av kam­marrätts beslut skall vad i 57 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.


62 §.


över länsstyrelses beslut i andra frågor avseende tmämpningen av derma lag än ovan berörts må and­ning sökas hos Konungen genom be­svär, vilka skola ingivas till social­departementet.


över länsstyrelses beslut i andra frågor avseende tillämpningen av denna lag än ovan berörts må and­ning sökas hos Konungen genom be­svär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

118) Förslag

tiU

Lag

idring i förordningen (1951: 442) om förhandsbesked i taxeringsfrågor

örordnas, alt 6—8 och 11 §§ förordningen  (1951:442)  om 1 i taxeringsfrägor skall ha nedan angivna lydelse.


6 §.

•ande lydelse)

varigenom riksskatte-t förhandsbesked, må s av sökanden och taxeringsintendent, a besvär tillkommer inde kommun, muni-ich landsting, om för-avser taxering av fas-vitt detsamma avser kommunal inkomst-m nu sagts skola upp-igt avgöras av kam­est förhandsbeskedet ig av 6 § 1 mom., 7, • 12 § kommunalskat-Kungl. Maj:t, därest et avser annan fråga.


(Föreslagen lydelse)

över beslut, varigenom riksskatte­verket meddelat förhandsbesked, må besvär anföras av sökanden och vederbörande taxeringsintendent. Rätt atl anföra besvär tillkommer även vederbörande kommun och landstingskommun, om förhandsbe­skedet avser taxering av fastighet el­ler såvitt detsamma avser taxering till kommunal inkomstskatt. Besvär som nu sagts skola upptagas och av­göras av regeringsrätten.

ej anföras.


 


7 §.

t 6 § första stycket jd att besvären eljest ill prövning, vara in-atteverkets kansli in-rån den dag, då kla-del av förhandsbe-vären skola vara fo-av riksskatteverkets de förhandsbeskedet n utredning, klagan-


Besvär enligt 6 § första stycket skola anföras inom en månad från den dag, då klaganden erhållit del av förhandsbeskedet. Vid besvärs­handlingen skola vara fogade utdrag av riksskatteverkets protokoll röran­de förhandsbeskedet ävensom all den utredning, klaganden vill åberopa lill stöd för ändringssökandet.


1970:914.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


185


 


(Nuvarande lydelse)

den vill åberopa till stöd för änd­ringssökandet.

Inkomna besvär skola, efter veder­börandes hörande, av riksskattever­ket skyndsamt överlämnas tiU fi­nansdepartementet, därest prövning­en av besvären ankommer pä Kungl. Maj:t, och eljest tiU kammarrätten.


(Föreslagen lydelse)


8 §.'


Av riksskatteverket meddelat för­handsbesked eller, om besvär där­över anförts, Kungl. Maj:ts eller kammarrättens i anledning av besvä­ren meddelade beslut skall lända tiU efterrättelse vid taxering, som med beskedet avses, om och i den mån den, på vilkens begäran förhandsbe­skedet meddelats, därom framstäUer yrkande. Därvid har denne att med­dela erforderliga upplysningar till bedömande av beskedets tiUämplig-het.

Vad i-------------------------


Av riksskatteverket meddelat för­handsbesked eller, om besvär där­över anförts, regeringsrättens i anled­ning av besvären meddelade beslut skall lända till efterrättelse vid taxe­ring, som med beskedet avses, om och i den mån den, på vilkens begäran förhandsbeskedet meddelats, därom framställer yrkande. Därvid har den­ne alt meddela erforderliga upplys­ningar till bedömande av beskedets tillämplighet.

--- beskedet angår.


11 §.


Vad i denna förordning sägs om taxeringsintendent skall avse jämväl allmänna ombudet hos mellankom­munala prövningsnämnden och all­mänt ombud enligt förordningen om mervärdeskatt.


Vad i denna förordning sägs om taxeringsintendenl skall avse jämväl allmänna ombudet för mellankom­munala mål och allmänt ombud en­ligt förordningen om mervärdeskatt.


Denna lag träder i kraft, såvitt angår 11 §, den 1 juli 1971 och i övrigt den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fräga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

1       Senaste lydelse 1970:914.

2       Senaste lydelse 1968: 581.


 


166                Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971

119) Förslag

tiU

Lag

om ändring I förordningen (1967:343) om oljelagring m. m.

Härigenom förordnas, att 22 § förordningen (1957:343) om oljelagring m. m.' skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

22 §.

Mot   tillsynsmyndighetens   beslut
enligt 4, 18 eller 19 § föres talan hos
kammarrätten genom besvär,
över  tillsynsmyndighetens  beslut       / övrigt föres talan mot tillsyns-
enligt denna förordning md klagan    myndighetens beslut enligt denna för­
föras hos Kungl. Maj:t genom besvär,    ordning hos Kungl. Maj:t genom be­
svär.
Beslut av tillsynsmyndigheten skaU        Beslut av tiUsynsmyndigheten eller
lända till efterrättelse utan hinder av    kammarrätt skall lända till efterrät-
förd klagan, där ej annorlunda för-    telse utan hinder av förd klagan, där
ordnas.
                                       ej annorlunda förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäUer fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

120) Förslag

tm

Lag om ändring i förordningen (1967:344) om oljeavgift m. m.

Härigenom förordnas, att 11 § förordningen  (1957:344)  om oljeavgift m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                   (Föreslagen lydelse)

11 §• över  tillsynsmyndighetens  beslut        Talan mot sådant beslut av till-

enligt denna förordning md klagan    synsmyndighelen som  avses i 6 §

* Förordningen omtryckt 1969: 755. " Förordningen omtryckt 1969: 756.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


167


 


(Nuvarande lydelse) föras hos Kungl. Maj:t genom besvär.

Beslut av tillsynsmyndigheten skall lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan, där ej annorlunda för­ordnas.


(Föreslagen lydelse)

första stycket eller 12 § föres hos Kungl. Maj:t genom besvär.

Mot annat beslut av tillsynsmyn­digheten enligt denna förordning fö­res talan hos kammarrätten genom besvär.

Beslut av tillsynsmyndigheten eller kammarrätt skall lända tUl efterrät­telse utan hinder av förd klagan, där ej annorlunda förordnas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

121) Förslag

tm

Lag

om ändring i sjukvårdslagen (1962: 242)

Härigenom förordnas, att 34 § 1 mom. sjukvårdslagen (1962:242) skall ha nedan angivna lydelse.


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


34 §.


1 m o m.* Talan mot sjukvårdssty­relses eller direktions beslut om till­sättande av läkartjänst i andra fall än som avses i 20 § 1 mom. föres genom besvär hos socialstyrelsen. Be­svären skola hava inkommit till so­cialstyrelsen inom tre veckor från den dag, då verkställd justering av det över beslutet förda protokollet tillkännagivits å landstingskommu­nens anslagstavla. Vid pröviung av


1 m o m. Talan mot sjukvårdssty­relses eller direktions beslut om till­sättande av läkartjänst i andra fall än som avses i 20 § 1 mom. föres ge­nom besvär hos socialstyrelsen. Be­svärstiden räknas från den dag, då verkställd justering av det över be­slutet förda protokollet tillkännagi­vits å landstingskommunens anslags­tavla. Vid prövning av besvären må jämväl de sakkunnigas förslag avse-


1 Senaste lydelse 1970:211.


 


168               Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

besvären må jämväl de sakkunnigas     ende tjänsten  komma  under bedö-förslag avseende tjänsten komma un-     mande, der bedömande.

Om besvär--------------------------- eller kommunallagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

122) Förslag

tUl

Lag

om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198)

Härigenom förordnas i fråga om folkbokföringsförordningen (1967: 198),

dels att 51 och 54 §§ skall upphöra att gälla,

deh att i 2 § orden »centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden» skall bytas ut mol »riksskatteverket»,

dels att i 37, 44 och 48 §§ ordet »länsstyrelse» i olika böjningsformer skall bytas ut mot »länsskatieräti» i molsvarande form,

dels att 36, 45—47, 49, 50, 52 och 57 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydehe)                    (Föreslagen lydelse)

36 §.

Pastorsämbete beslutar efter an-     Pastorsämbete  beslutar  efler  an-

mälan eller när annat skäl föreUgger     mälan eller när annat skäl föreligger om  viss  persons  kyrkobokföring  i     om  viss  persons  kyrkobokföring  i församlingen.   Pastorsämbetet   skic-     församlingen. kar underrättelse till honom, om åt­gärd vidtages utan att anmälan skett eller om anmälan ej följts vid kyrko­bokföringen.

45                                                                                         §.
Mot beslut i kjrrkobokföringsären-
Mot beslut i kyrkobokföringsären­
de som underslälles länsstyrelse eller
de som underställes lånsskcdterått
domkapitel eller avser föreläggande
eller domkapitel eller avser föreläg-
enligt 30, 33 eller 57 § får talan icke
gande av pastorsämbete enligt 30
föras.
                                eller 33 § eller 57 § andra stycket får

lalan icke föras.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


169


 


(Nuvarande lydehe)

Talan mot beslut i annat kyrko­bokföringsärende föres genom besvär

a)       hos länsstyrelsen om beslutet meddelals av pastorsämbete och av­ser fråga om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighel, kyrkobok­föring under viss rubrik eller regi­strering i obefintUgregister,

b)      hos domkapitlet om beslutet meddelats av pastorsämbete och av­ser aiman fråga,

c)       hos länsstyrelsen om beslutet meddelats av den lokala skattemyn­digheten i Stockholm eller Göteborg.

Talan i fråga om kyrkobokförings­ort, kyrkobokföringsfastighel, kyrko­bokföring under viss rubrik eller re­gistrering i obefintligregister får föras av den vars kyrkobokföring beröres av beslutet och av kommunen. Be­svären skall inges till länsstyrelsen. Har besvären ingivits till annan läns­styrelse än den som skall pröva be­svären, utgör detta ej hinder mot att de prövas.

I annan fråga än som avses i tred­je stycket får talan föras av dén som beröres av beslutet. Talan i sådan fråga får föras utan inskränkning i tiden. Besvären skall inges till be­svärsmyndigheten.


(Föreslagen lydelse)

Talan mot beslut i annat kyrko­bokföringsärende föres genom besvär

a)   hos länsskatterätten om beslutet
meddelats av pastorsämbete och av­
ser fråga om kyrkobokföringsort,
kyrkobokföringsfastighet, kyrkobok­
föring under viss rubrik eller regi­
strering i obefintligregister,

b)    hos domkapitlet om beslutet
meddelats av pastorsämbete och av­
ser annan fråga,

c)   hos lånsskatteråtten om beslutet
meddelats av den lokala skattemyn­
digheten i Stockholm eller Göteborg.

Talan i fråga ora kyrkobokförings­ort, kyrkobokföringsfastighet, kyrko­bokföring under viss rubrik eller re­gistrering i obefintligregister får föras av den vars kyrkobokföring beröres av beslutet och av kommunen.

I annan fråga än som avses i tred­je stycket får talan föras av den som beröres av beslutet. Talan i sådan fråga får föras utan inskränkiung i tiden.


46 §.


Mot lokal skattemyndighets beslut i ärende om mantalsskrivning som underställes länsstyrelse får talan icke föras.

Talan mot beslut av lokal skatte­myndighet i annal mantalsskriv­ningsärende föres genora besvär hos lånsstyrelsen. Talan får föras av den


Mot lokal skattemyndighets beslut i ärende om mantalsskrivning som underställes länsskatterätt får talan icke föras.

Talan mot beslut av lokal skatte­myndighet i annat mantalsskriv­ningsärende föres genom besvär hos länsskatterätten. Talan får föras av


6t—11563


 


170


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

vars mantalsskrivning beröres av be­slutet och av kommunen.

Besvären skall ha inkommit till länsstyrelsen senast den 15 april mantalsåret. Har besvären ingivits till annan länsstyrelse än den som skall pröva besvären, utgör detta ej hinder mot att de prövas.


(Föreslagen lydelse)

den  vars  mantalsskrivning  beröres av beslutet och av kommunen.

Besvären skall ha inkommit senast den 15 april mantalsåret.


47 §.


Innan underställt ärende avgöres, skall person och kommun som får föra lalan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig.

Innan länsstyrelse eller domkapitel avgör besvärsärende inhämtas yttran­de från beslutsmyndigheten och be­redes den som, förutom klaganden, får föra talan i ärendet tillfälle att avge yttrande.

Vid avgörande av kyrkobokfö­ringsärende kan länsstyrelsen förord­na om sådan kyrkobokföringsåtgärd som ej yrkats i ärendet. I mantals­skrivningsärende gäller motsvarande i fråga om såväl kyrkobokförings-som mantalsskrivningsåtgärd.


Innan underställt ärende avgöres, skall person och kommun sora får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av bety­delse för avgörandet.

Innan länsskatterätt eller domka­pitel avgör besvärsärende inhämtas yttrande från beslulsmyndigheten. och beredes den som, förutom kla­ganden, får föra lalan i ärendet till­fälle att avge yttrande öi>er det som är av betydelse för avgörandet.


Mot lånsskatterätts beslut i ärende som underslälles kammarrätt får ta­lan icke föras.

49 § Mot länsstyrelses beslut i ärende som underställes kammarrätten får lalan icke föras.

Talan mot annat beslut av läns­styrelse föres genom besvär

a) hos kammarrätten i fråga om mantalsskrivning, kyrkobokförings-ort, kyrkobokföringsfastighet, kyrko­bokföring under viss rubrik eller re­gistrering i obefintligregister eller om


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 är 1971


171


 


(Nuvarande lydelse)

föreläggande eller utdömande av vite,

b) hos Konungen i annan fräga.

Talan mot dorakapitels beslut fö­res genom besvär hos Konungen.

Besvär enligt andra eller tredje stycket skall inges till den myndig­het som meddelat beslutet. Har be­svären ingivits till besvär smy ndighe­ten, utgör detta ej hinder mot att besvären prövas, om de inkommit före besvärstidens utgång.

Beslul som avses i andra eller tred­je stycket skall verkställas omedel­bart, om beslutsmyndigheten ej för­ordnat annat.

50

Länsstyrelses beslut, varigenom mål underställes kammarrättens prövning, och länsstyrelses eller dom­kapitels beslut, varigenom ärendet avgjorts, skall delges person och kommun som beröres av beslutet.

I imderställningsbeslut--------

Länsstyrelses beslut, mot vilket ta­lan får föras, och domkapitels beslut skall innehålla besvärshänvisning.


(Föreslagen lydelse)

Talan mol domkapitels beslut föres hos kammarrätten genom besvär.

Beslut av länsskatterätt, som ej skall underställas kammarrätt, samt beslut av domkapitel och kammar­rätt skall verkställas omedelbart, om beslutsmyndigheten ej förordnat an­nat.

§■

Länsskatterätts beslut, varigenom

mål underställes kammarrätts pröv­
ning, och lånsskatterätts, domkapitels
eller kammarrätts beslut, varigenom
ärendet avgjorts, skaU delges pers(*n
och kommun som beröres av beslutet.
----- av underställningsbeslutet.


 


52 §.

Vad som enligt 47 § tredje stycket gäller för lånsstyrelse äger motsva­rande tillämpning pä kammarrätten vid dess prövning av mål om kyrko­bokföring eller mantalsskrivning.

Mot kammarrättens avgörande i mål enligt denna förordning fär ta­lan icke föras.


Vid avgörande av kyrkobokförings-ärende kan underställningsmyndig­het eller besvärsmyndighet förordna om sådan kyrkobokföringsåtgärd som ej yrkats i ärendet. I mantals­skrivningsärende gäller motsvarande i fräga om såväl kyrkobokförings-som mantalsskrivningsätgärd.


 


57 §.


Om föreläggande erdigt 30 eller 33 § icke eflerkommes, kan pastorsäm-


Om föreläggande enligt 30 eller 33 § icke eflerkommes, kan pastorsäm-


 


172                Kungl. Maj.ts proposition nr 30 är 1971

(Nuvarande lydelse)                      (Föreslagen lydelse)

betet anlita biträde av länsstyrelsen, betet anlita biträde av länsstyrelsen.
Denna kan bestämma lämpUgt vite Denna kan bestämma lämpligt vite
för fortsatt försummelse och utdöma för fortsalt försummelse. Mot sådant
försuttet vite.
                              beslut av länsstyrelsen föres talan hos

kammarrätten genom besvär. Låns-
skatterätten   utdömer   försuttet  vite
på anmälan av lånsstyrelsen.
Vid underlåtenhet--------------- motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft, såvitt angår 2, 37, 44—52 och 57 §§, den 1 juli 1971 och i övrigt den 1 januari 1972.

I fråga om imderställning av och talan mot beslut som meddelats före den 1 juli 1971 gäller äldre bestämmelser. Underställningsärende och be­svärsärende prövas dock av länsskatlerällen i stället för av länsslyrelsen.

Talan mol domkapitels beslul som meddelats före den 1 januari 1972 föres hos Konungen genom besvär.

Mot kammarrätts beslul som meddelals före den 1 januari 1972 får talan icke föras.

Vid talan mot beslut av folkbokföringsmyndighet, som meddelats imder tiden den 1 juli—den 31 december 1971, skall besvärshandlingen ges in till besvärsmyndigheten. Har handlingen före besvärstidens utgång kommit in till beslutsmyndigheten, skall besvären ändå upptagas till prövning. Beslut som nyss nämnts skall innehålla besvärshänvisning.

Har vid talan mot beslut av länsskaiierält, som meddelats under tiden den 1 juli — den 31 december 1971, besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in lill länsskatlerällen i stället för lill kammarrätten, skall besvären ändå upptagas till prövning.

123) Förslag

tiU Förordning om ändring i förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa

byggnadsarbeten

Härigenom förordnas, att 15 § förordningen (1970:99) om investerings­avgift för vissa byggnadsarbeten skall ha nedan angivna lydelse.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


173


 


(Nuvarande lydelse)


(Föreslagen lydelse)


 


15 §

Mot länsstyrelsens beslut enligt 4—6 §§ föres talan genom besvär hos kammarrätten. Besvär skall vara inkomna till kammarrätten inom två månader från det klaganden fick del av beslutet. Mot kammarrättens ut­slag får talan icke föras.

Har talan förts mot länsstyrelsens beslut, får länsstyrelsen medge an­stånd med inbetalning av investe­ringsavgift helt eller delvis.


Mot länsslyrelsens beslut enligt 4—6 §§ föres talan genom besvär hos kammarrätten. Besvär skall vara in­komna till kammarrätten inom två månader från det klaganden fick del av beslutet.

Har talan förts mot länsstyrelsens eller kammarrättens beslut, får be­slutsmyndigheten medge anstånd med inbetalning av investeringsavgift helt eller delvis.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämraelser gäller fortfarande i fråga om lalan raot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.


124) Förslag

till

Lag

om ändring i lagen (1970: 296) om social centralnämnd m. m.

Härigenom förordnas, alt 4 § lagen (1970: 296) om social centralnämnd

(Föreslagen lydelse)

m. m. skall ha nedan angivna lydelse. (Nuvarande lydelse)

4 §


1 fråga om social centralnämnd äger 32—42 §§ kommunallagen (1953: 753) om kommunens styrelse motsvarande tillämpning. Nämndens protokoll behöver, förutom vad som följer av 14 § tredje stycket barna­vårdslagen (1960:97), ej innehålla annat än förteckning på närvarande ledamöter samt för varje ärende be­slutet och skälen därför.


I fråga om social centralnämnd äger 52—56 §§, 37 § första stycket och 38—42 §§ kommunaUagen (1953: 753) ora kommunstyrelsen motsva­rande tillämpiung. Nämndens proto­koll behöver, förutom vad som föl­jer av 14 § tredje stycket barnavårds­lagen (1960:97), ej innehålla annat än förteckning på närvarande leda­möter samt för varje ärende beslu­tet och skälen därför.


 


174                Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971

(Nuvarande lydelse)                     (Föreslagen lydelse)

Utan hinder av 2 § 2 förvaltnings­lagen (1971:000) äger 4 och 5 §§ nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos social centralnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

126) Förslag

tm

Kungörelse om ändring i förordningen (1968: 564) om tUIfälUg handel

Härigenom förordnas, att 11 § förordningen (1968: 564) om tillfäUig han­del skall ha nedan angivna lydelse.

(Nuvarande lydelse)                     (Föreslagen lydelse)

11 §.
Talan mot beslut enligt denna för- Talan mot polismyndighets beslut
ordning föres genom besvär, om be- enhgt denna förordning föres hos
slutet meddelats av polismyndighet, länsstyrelsen genom besvär. Mot
hos länsstyrelsen och eljest hos länsstyrelses beslut föres talan hos
Konungen.
                                   kammarrätten genom besvär.

Talan   mot   beslut  av   tillstånds-
myndighet som avses i 5 § föres hos
Konungen genom besvär.
Beslut enUgt---------------------------- annat förordnas.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som meddelats före den 1 januari 1972.

126) Förslag

till

Kungörelse

om ändring i vapenförordningen (1949:340)

Härigenom förordnas, att 40 § vapenförordningen (1949: 340) skall ha ne­dan angivna lydelse.


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971            175

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

40 §.'

Polismyndighets beslut------------ hos länsstyrelsen.

över länsstyrelses beslut / ärende, Talan mot länsstyrelses beslut en­
sam avses i 14, 16, 27, 28 eller 30 §, ligt 14, 27 eller 28 § eller rörande
må klagan föras hos Konungen ge- återkallelse au tillstånd enligt 30 §
nom besvär, vilka skola ingivas till föres hos Konungen genom besvär.
inrikesdepartementet.
                 Mot beslut av länsstyrelse i ärende,

på vilket 16 § äger tillämpning, föres talan hos kammarrätten genom be­svär.

Talan mot------------------------ ej föras

Polismyndighets och länsstyrelses        Polismyndighets, länsstyrelses och beslut  lända  till   efterrättelse   utan     kammarrätts beslut skola omedelbart hinder av besvär, intill dess annor-     lända till efterrättelse. lunda förordnas.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut sora meddelats före den 1 januari 1972.

127) Förslag

till

Kungörelse

om ändring i vägtrafikförordningen (1961: 648)

Härigenom förordnas i fråga om vägtrafikförordningen (1951: 648)''',

deh alt i 33 § 5 mom. försia stycket, 35 § femte stycket och 37 § 2 mom.

ordet »länsstyrelse»  i olika böjningsformer skall bytas ut mot  »länsrätt»

i motsvarande form,

dels all 33 § 1—4 och 7 mom. samt 34 och 76 §§ skall ha nedan angivna

lydelse.

(Nuvarande lydelse)                    (Föreslagen lydelse)

33 §.

1 m o m. Finner länsstyrelse, med        1 m o m. Finner länsstyrelse, med hänsyn  till inkomna  underrättelser    hänsyn  till  inkomna  underrättelser

* Senaste lydelse 1065: 118.

= Förordningen omtryckt 1967:856;   '


 


176


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nuvarande lydelse)

om person, för vilken länsstyrelsen utfärdat körkort, skälig anledning till antagande, all denne icke uppfyller de krav på skicklighet, hänsyn, an­svar och pålitlighet i nykterhetshän­seende eller de övriga förutsättningar, som gälla för erhållande av körkort, skall länsstyrelsen skyndsamt upp­taga frågan om hans lämplighet till omprövning. Länsstyrelsen äger där­vid förelägga föraren att inkomma med lämplighetsintyg, läkarintyg el­ler kompetensbevis. Föreläggande må förbindas med föreskrift, att den undersökning eller det prov, som fö­regår utfärdandet av sådan handling, skall verkställas av viss person eller av person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Länsstyrelsen äger ock själv eller genom polismyn­dighet införskaffa den utredning an­gående föraren, sora finnes erforder-lig-

2 mom. I följande fall skall, där annat ej följer av vad i 34 § stadgas, körkort återkallas av den lånsstyrelse, som utfärdat körkortet, nämUgen

1. om föraren —---------------


(Föreslagen Igdelse)

om person, för vilken länsstyrelsen utfärdat körkort, skälig anledning till antagande, att denne icke uppfyller de krav på skicklighet, hänsyn, an­svar   och   pålitlighet    i nykterhets­hänseende eller de övriga förutsätt­ningar, som gälla för erhållande av körkort,   skall   länsstyrelsen   skynd­samt utreda frågan om hans lämplig­het. Länsstyrelsen äger därvid före­lägga   föraren   att   inkomma   med lämplighelsintyg,    läkarintyg    eller kompetensbevis.    Föreläggande   må förbindas med föreskrift, att den un­dersökning eller det prov, som före­går utfärdandet av sådan handling, skall verkställas av viss person eller av person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Länsstyrelsen äger ock själv eller genom polismyn­dighet införskaffa den utredning an­gående  föraren,  som  finnes   erfor­derlig.

Fråga om återkallelse av förarens körkort eller om åtgärd som avses i 34 § skall, efter anmälan av länssty­relsen, prövas av länsrätten. Länsrät­ten har i sådant ärende samma befo­genheter som enligt första stycket till­komma lånsstyrelsen.

2 m o m. I följande fall skall, där annat ej följer av vad i 34 § stadgas, körkort återkallas av länsrätten i det län, vars länsstyrelse utfärdat körkor­tet, nämligen

— körkort; eller


 


8. om föraren icke efterkommer länsstyrelsens föreläggande att in­komma med lämplighetsintyg, läkar­intyg eller kompelensbevis eller un­derlåter att ställa sig till efterrättelse


8. om föraren icke efterkommer länsstyrelsens eller länsrättens före­läggande att inkomma med lämplig­hetsintyg, läkarintyg eller kompetens­bevis eUer underlåter att ställa sig tUl


 


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


177


 


(Nuvarande lydelse)

de föreskrifter, som meddelats honom i samband med sådant föreläggande.

Återkallelse av----------------

3   m o ra. Uppstår fråga om åter­
kallelse av körkort och kan det på
sannoUka skäl antagas, att körkortet
kommer att slutligt återkallas, skall
länsstyrelsen, redan innan slutligt be­
slut om återkallelsen fattas, återkalla
körkortet tills vidare i avvaktan på
det slutliga beslutet.

Har lill länsstyrelsen inkommit be­slut om körkorts omhändertagande enligt 35 §, skall länsstyrelsen skynd­samt förordna, huruvida körkortet skall återkallas tills vidare eller åter­ställas till föraren. Har beslutet med­delals enligt andra stycket i samma paragraf och uppgick alkoholkon­centrationen i förarens blod under färden till 0,8 promille eller däröver, skall dock länsstyrelsen efter motta­gen underrättelse om beslutet åter­kalla körkortet tills vidare.

4   m o ra. Beslut om återkallelse av
körkort skall genom länsstyrelsens
försorg delgivas den, som avses med
beslutet.

Har återkallelse skett, åligger det föraren alt efter anmaning överlämna körkortet till länsstyrelsen.

Skulle beslut------------------


(Föreslagen lydelse)

efterrättelse de föreskrifter, som med­delats honom i samband med sådant föreläggande.

— körkortspliktigt fordon.

3    m o ra. Uppstår fråga om åter­
kallelse av körkort och kan det på
sannolika skäl antagas, att körkortet
kommer att slutligt återkallas, skall
länsrätten, redan innan slutligt beslut
om återkallelsen fattas, återkalla kör­
kortet tills vidare i avvaktan på det
slutliga beslutet.

Har till länsstyrelsen inkommit be­slut om körkorts omhändertagande enligt 35 §, skall länsstyrelsen skynd­samt anmäla årendet hos länsrätten, som förordnar huruvida körkortet skall återkallas tills vidare eller åter­ställas till föraren. Har beslutet med­delats enligt andra stycket i samma paragraf och uppgick alkoholkon­centrationen i förarens blod under färden till 0,8 promille eller däröver, skall dock länsrätten efter mottagen underrättelse om beslutet återkalla körkortet tills vidare.

4    m o m. Beslut om återkallelse av
körkort skall delgivas den, som avses
med beslutet.

Har återkallelse skett, åligger det föraren att efter anmaning överlämna körkortet till den länsstyrelse, som utfärdat körkortet.

--- till föraren.


 


7 m o m. Då prövning av fråga om återfående av körkort eller utfärdan­de av nytt körkort ankommer på an­nan länsstyrelse än den, som åter­kallat körkortet, skall yttrande i ären-


7 mom. / ärende om återfående av körkort eller utfärdande av nytt körkort skall länsstyrelsen inhämta yttrande från den länsrätt som åter­kallat   körkortet.   Ankommer  prov-


 


178


Kungl. Maj:ts proposition nr 30 år 1971


 


(Nnvacnnde lydelse)

det jämte utdrag rörande sökanden ur körkortsregistret inhämtas från sistnämnda länsstyrelse. Angående beslul i anledning av ansökan om återfående av körkort skall under­rättelse lämnas cfen länsstyrelse, som återkallat detsamma. Körkort, som må återfås, skall tillhandahållas sö­kanden hos den länsstyrelse, som meddelat beslut i frågan.


(Föreslagen lydelse)

ningen på annan länsstyrelse ån låns­styrelsen i det län, vars länsrätt åter­kallat körkortet, skall utdrag ur kör-kortsregistret rörande sökanden in­förskaffas från sistnämnda länssty­relse. Angående beslut i anledning av ansökan om återfående av körkort skall underrättelse lämnas lånsstyrel­sen i det län, vars länsrätt återkallat körkortet. Körkort, som må återfås, skall tillhandahållas sökanden hos den länsstyrelse, som meddelat beslut i frågan.


 


34 §.


Har innehavare av körkort, vilken icke tidigare brutit mot 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, gjort sig skyldig till brott mot 2 mom. av samma paragraf, men uppgick alko­holkoncentrationen i hans blod un­der färden icke lill 0,8 promille, må i stället för beslut om återkallelse av körkortet meddelas varning, därest nmständigheferna äro mildrande.

Har emot innehavare av körkort förebragls sådan omständighet, som i 33 § 2 mom. första stycket 3—6 sägs, eller annat förhållande, som är ägnat atl allvarligt minska tilltron till hans lämplighet såsom förare, utan att lik­väl tillräckliga skål till återkallelse av körkortet föreligga, må länssty­relsen meddela honom vaming.

Beslut om vaming skall genom länsstyrelsens försorg delgivas den, sora avses med beslutet.

Varning må ej överklagas.

76 Talan mot beslut av polismyndig­het eller trafiknämnd  enligt denna


Har innehavare av körkort, vilken icke tidigare brutit mot 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, gjort sig skyldig lill brott mot 2 mom. av samma paragraf, men uppgick alko­holkoncentrationen i hans blod un­der färden icke till 0,8 promille, må länsrätten meddela honom varning i stället för att besluta om återkallelse av körkortet, därest omständigheter­na äro mildrande.

Har emot innehavare av körkort förebragls sådan omständighet, som i 33 § 2 mom. första stycket 3—6 sägs, eller annat förhållande, som är ägnat all aUvariigt minska tilltron till hans lämplighet såsom förare, utan att likväl tillräckliga skäl till återkallel­se av körkortet föreligga, mä låns­rätten meddela honom vaming.

Beslut om vaming skall delgivas den, som avses med beslutet.

Varning må ej överklagas.

§•

Talan mot beslut av polismyndig­het eller trafiknämnd  enligt denna


 


Kungl. Maj.ts proposition nr 30 år 1971


179


 


(Nuvarande lydehe)

förordning föres hos läns