Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1971       Prop. 1971:129

Nr 129

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i skatte­brottslagen (1971: 69); given Stockholms slott den 8 oktober 1971.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av
statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla det
förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements­
chefen hemställt.
      \

Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och Herres frAnvaro:

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG

Propositionens huvud.sakliga innehåll

I propositionen föreslås, att skattebrottslagen (1971: 69), som träder i kraft den 1 januari 1972, skall gälla även i fråga om skatt enligt för­ordningen (1971: 170) om annonsskatt, avgift enligt lagen (1970:742) om lönegarantiavgift samt avgift enligt lagen (1971:282) om arbetar­skyddsavgift.

1    Riksdagen 1971.1 saml. Nr 129


 


Prop. 1971:129

Förslag till

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69)

Härigenom förordnas, att 1 § skattebrottslagen (1971: 69) skall ha nedan angivna lydelse.


Nuvarande lydelse


Föreslagen lydelse


1 § Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt 1. förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid utskift-ning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), för­ordningen (1933: 395) om ersättningsskatt, förordningen (1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift, förordningen (1947: 576) om stadig inkomstskatt, förordningen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, förordningen (1958: 295) om sjö­mansskatt, förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa bygg­nadsarbeten.


2. förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen (1943: 477) om skatt å vissa päls­varor, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemul-sion m. m., förordningen (1953: 397) angående avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., förordningen (1956: 545) angående omsättnings­skatt å motorfordon i vissa fall, förordningen (1957: 262) om all­män energiskatt, förordningen (1960:253) om tillverkning och beskattning av malt- och läske­drycker, förordningen (1960: 258) om utjämningsskatt å vissa varor, förordningen (1961: 372) om ben­sinskatt, förordningen (1961: 394) om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskatteförordningen (1964: 308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förordningen (1966: 21) om särskild skatt på motor­bränslen, förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt,

3. lagen (1954: 243) om yrkes­skadeförsäkring i vad avser obli-


2. förordningen (1941: 251) om särskild   varuskatt,   förordningen (1943: 477) om skatt å vissa päls­varor, förordningen (1948: 85) om försäljningsskatt,        förordningen (1953: 396) om accis å fettemul­sion  m. m.,   förordningen   (1953: 397) angående avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion   m. m.,   förordningen (1956: 545) angående omsättnings­skatt å motorfordon i vissa fall, förordningen (1957: 262) om all­män    energiskatt,     förordningen (1960: 253) om tillverkning och be­skattning av malt- och läskedryc­ker, förordningen (1960: 258) om utjämningsskatt å vissa varor, för­ordningen (1961: 372) om bensin­skatt, förordningen (1961: 394) om tobaksskatt,   förordningen   (1961: 653) om brännoljeskatt, stämpel­skatteförordningen      (1964: 308), förordningen (1964: 352) om ga­solskatt,   förordningen   (1966: 21) om särskild skatt på motorbräns­len, förordningen (1968: 430) om mervärdesskatt,      förordningen (1971:170) om annonsskatt,

3, lagen (1954: 243) om yrkes­skadeförsäkring i vad avser obli-


 


Prop. 1971:129


Nuvarande lydelse

gatorisk försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vis­sa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m, m., för­ordningen (1960:77) angående byggnadsforskningsavgift, lagen (1961:300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän försäkring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, förordningen (1968:419) om allmän arbetsgi­varavgift.

Föreslagen lydelse

gatorisk försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vis­sa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m, m,, för­ordningen (1960:77) angående byggnadsforskningsavgift, lagen (1961: 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381) om allmän försäkring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, förordningen (1968:419) om allmän arbetsgi­varavgift, lagen (1970: 742) om lönegarantiavgift, lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman­de skatt som avses i uppbördsförordningen (1953: 272),

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skattetillägg eller liknande avgift.


 


Prop. 1971:129

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet på Stockholms slott den 8 oktober 1971.

Närvarande: statsministern PALME, statsråden STRÄNG, JOHANS­SON, HOLMQVIST, ASPLING, NILSSON, LUNDKVIST, GEIJER, MYRDAL, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, NORLING, LÖF­BERG, LIDBOM, FELDT,

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge­mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ändring i skattebrottslagen (1911: 69) och. antör.

Genom förordningen (1971: 170) om annonsskatt har den 1 juli 1971 införts skatt på annonser i dagstidningar och andra periodiska publikationer, I fråga om ansvar för den som i deklaration för sådan skatt lämnar oriktig uppgift gäller skattestrafflagen (1943: 313). Denna lag upphör vid utgången av år 1971 och ersätts då av skattebrottslagen.

Vidare har genom lagen (1970: 742) om lönegarantiavgift och lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift införts två nya avgifter, som fast­ställs med ledning av bestämmelserna i förordningen (1959: 552) an­gående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. (avgiftsförordningen). F. n. kan ansvar för den som lämnar oriktig uppgift till ledning för fastställande av dessa avgifter komma i fråga enligt 33 § avgiftsförordningen. Denna paragraf upphör att gälla när skattebrottslagen träder i kraft.

I 1 § första stycket skattebrottslagen finns en uppräkning av de skatter och avgifter som omfattas av lagens straffbestämmelser. En skatt eller avgift som inte omnämns i detta stycke faller utanför lagens tillämpningsområde. Annonsskatten, som tillkommit efter skattebrotts­lagen, finns ej med i uppräkningen. Inte heller återfinns där lönegaranti­avgiften eller arbetarskyddsavgiften. Skattebrottslagen bör därför kom­pletteras så att den kommer att gälla också i fråga om annonsskatten och de nämnda avgifterna.

Under åberopande av det anförda hemställer jag att Kungl, Maj:t föreslår riksdagen

att antaga inom finansdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971: 69).


 


Prop. 1971:129

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Kungl, Höghet Kronprinsen-Regenten att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: Britta Gyllensten

KUNGL. BOKTR, STHLM  1971    710438