Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen                              Prop. 1971:1

angående

STATSVERKETS TILLSTÅND OCH BEHOV UNDER BUDGETÅRET 1971/72

Jämlikt grundlagens bud avger Kungl. Maj:t härmed proposition an­gående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1971/72.

Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet angående statsverkspropositionens justering vUl Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att godkänna i protokollet berörda förslag och alltså uppta statsverkets in­komster och utgifter i enlighet med följande förslag till riksstat.

1   Riksdagen 1971.1 saml. Nr 1


 


Prop. 1971:1    Statsverkets tillstånd och behov

Riksstat för budgetåret 1971/72

TOTALBUDGETEN


A Skatter, avgifter, m. m.:

I   Skatter

II III

Uppbörd i statens verksamhet

Diverse inkomster


45 488 700 000 931397 000 634 000 000  47 054 097 000


 


B Inkomster av statens kapitalfonder:

I    Statens affärsverksfonder

II    Riksbanksfonden

in     Statens allmänna fastighetsfond

IV    Försvarets fastighetsfond

V   Statens utlåningsfonder

VI    Fonden för låneunderstöd

Vn    Fonden för statens aktier

VIII    Fonden för beredskapslagring

IX   Statens pensionsfonder

X   Diverse kapitalfonder


715 700 000

200 000 000

141 637 000

94 542 000

1 352 868 000

45 546 000

18 642 000

72 950 000

91 813 000

55 927 000


2 789 625 000


 


1 344 702 000 288 128 000

C Beräknad övrig finansiering:

I   Avskrivningar och övriga kapitalmedel inom

kapitalfonderna:

Statens affärsverksfonder Övriga kapitalfonder

Övrig kapitalåterbetalning

n


1 632 830 000 42 758 000


1 675 588 000


Summa kr.     51 519 310 000


Underskott


205 937 000


Summa kr. 51 725 247 000


 


Prop. 1971:1    Statsverkets tillstånd och behov

TOTALBUDGETEN (FORTS.)

A Utgiftsanslag:

I  Kungl. hov- och slottsstatema                                         8 455 000

II   Justitiedepartementet                                                1 914 499 000

III    UtrUcesdepartementet                                            1188 886 000

IV   Försvarsdepartementet                                              6 544 736 000
V  Socialdepartementet                                                 14 909 257 000

VI   Kommunikationsdepartementet                                   3 888 175 000

VII   Finansdepartementet                                              2730 517 000

VIII   Utbildningsdepartementet                                          8 872 707 000

IX   Jordbruksdepartementet                                            960109 000

X  Handelsdepartementet                                                 203 558 000

XI   Inrikesdepartementet                                                 6 013 476 000

XII   Civildepartementet                                                     779 359 000

XIII     Industridepartementet                                               1 305 591 000

XIV    Oförutsedda utgifter                                                      1 000 000
XV   Riksdagen och dess verk m. m.                                       84 922 000

XVI   Riksgäldsfonden                           2 020 000 000 51425 247 000

B Beräknad övrig medelsförbrukning:

I   Minskning av anslagsbehållningar                                 200 000 000

II   Ökad disposition av röriiga krediter   100 000 000      300 000 000

Summa kr. 51 725 247 000


 


Prop. 1971:1    Statsverkets tillstånd och behov


DRIFTBUDGETEN

A Skatter, avgifter, m. m.:

I   Skatter

H   Uppbörd i statens verksamhet III   Diverse inkomster

B Inkomster av statens kapitalfonder:

I   Statens affärsverksfonder

II   Riksbanksfonden

III    Statens allmänna fastighetsfond

IV   Försvarets fastighetsfond
V  Statens utlåningsfonder

VI   Fonden för låneunderstöd

VII    Fonden för statens aktier

yVni   Fonden för beredskapslagring

IX   Statens pensionsfonder

X   Diverse kapitalfonder


45 488 700 000 931 397 000 634 000 000  47 054 097 000

715 700 000

200 000 000

141 637 000

94 542 000

. 352 868 000

45 546 000

18 642 000

72 950 000

91813 000

55 927 000

2 789 625 000


Summa inkomster på driftbudgeten  49 843 722 000

Summa kr. 49 843 722 000


 


Prop. 1971:1    Statsverkets tillstånd och behov

DRIFTBUDGETEN (FORTS.)

A Egentliga statsutgifter:

I   Kungl. hov- och slottsstaterna                                           8 455 000

II   Justitiedepartementet                                                     1 861 497 000

III       Utrikesdepartementet                                                   1182 286 000

IV       Försvarsdepartementet                                  6 299 823 000 V   Sodaldepartementet 14 785 276 000

VI   Kommunikationsdepartementet                                        2 717 374 000

VII   Finansdepartementet                                                    2 585 641000

VIII   Utbildningsdepartementet                                               7 778 706 000

IX   Jordbruksdepartementet                                                  940 579 000

X   Handdsdepartementet                                                    179 703 000

XI   Inrikesdepartementet                                                     2 616 576 000

XII   Civildepartementet                                                         777 358 000

XIII        Industridepartementet                                                   286 087 000

XIV        Oförutsedda utgifter                                                      1000 000

XV   Riksdagen och dess verk m. m.                               84 922 000 42 105 283 000

B Utgifter för statens kapitalfonder:

I   Riksgäldsfonden                                                         2 020000 000

II   Avskrivning av nya kapitalinvesteringar                           1 139 758 000

III   Avskrivning av oreglerade kapitalmeddsföriuster_______ 1 000 000    3 160 758 000

Summa utgifter på driftbudgeten    45 266 041000

Beräknat överskott på statsregleringen:

Överskott av inkomster                                                       4 577 681 000

Därav:

Avsättning tUl budgetutjämningsfonden av kommunal-

skattemedd                                                                          600000 000

Beräknat överskott på statsregleringen                                     3 977 681 000________

Summa kr. 49 843 722 000


 


Prop. 1971:1    Statsverkets tillstånd och behov

KAPITALBUDGETEN

Lånemedel                                                                                        4 483 618 000

Summa kr.   4 483 618 000


 


Prop. 1971:1    Statsverkets tillstånd och behov

KAPITALBUDGETEN (FORTS.)

I   Statens affärsverksfonder:

 

 

Postverkets fond

12 798 000

 

 

Televerkets fond

3 000 000

 

 

Statens järnvägars fond

98 440 000

 

 

Luftfartsverkets fond

49 098 000

 

 

Fabriksverkens fond

22 799 000

 

 

Statens vattenfallsverks fond

581999 000

 

 

Domänverkets fond

5 000 000

773 134 000

II

Statens allmänna fastighetsfond

 

163 144 000

III

Försvarets fastighetsfond

 

19 159 000

IV

Statens utlåningsfonder

 

3 274 052 000

v

Fonden för låneunderstöd

 

299 744 000

VII

Fonden för förlag till statsverket

 

—3 000 000

IX

Diverse kapitalfonder:

 

 

 

Statens vägverks förrädsfond

—  901 000

 

 

Sjöfartsverkets fond

—1 295 000

 

 

Statens datamaskinfond

—  600 000

 

 

Jordfonden

1000

 

 

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

3 938 000

1 143 000 4527376 000


Avgår kapitalåterbetalning:

Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels­förluster Övrig kapitalåterbetalning


1 000 000 42 758 000


43 758 000


 


Stockholms slott den 4 januari 1971

GUSTAF ADOLF


Summa kr.   4 483 618 000

G. E. STRÄNG


 


Prop. 1971:1

Inkomster på driftbudgeten

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1971/72

A Skatter, avgifter, m. m. I   Skatter:

1  Skatt på inkomst, förmögenhet
och rörelse:

a   Skatt på inkomst och förmö­
genhet m. m., bevillning
                   18 800 000 000

b  Kupongskatt, bevillning                          21 000 000

c   Utskiftningsskatt och ersätt­
ningsskatt, bevillning
                                1 000 000

d  Skogsvårdsavgifter, bevillning                 11 700 000

e   Bevillningsavgifter för särskil­
da förmåner och rättigheter,
bevillning
                                                  3 000 000

f   Arvsskatt och gåvoskatt,

bevillning                                              300 000 000

g  Lotterivinstskatt, Z)m7/«m                   105 000 000

h  Stämpelskatt och stämpel­
avgift, 6ev/7/«/«
                                    254 000 000   19 495 700 000

2  Automobilskattemedel:

a   Fordonsskatt, bevillning                    1 305 000 000

b  Bensin- och brännoljeskatt,

bevillning                                           2 038 000 000    3 343 000 000

3  Allmän arbetsgivaravgift,

bevillning                                                                             1915 000 000

4  Tullar och acciser:

a  Tullmedel, 6evi7/wn5'                        1110 000 000

b  Mervärdeskatt, bevillning                12 100 000 000

c   Särskilda varuskatter, be­
villning
                                                  390 000 000

d Omsättningsskatt på motor­
fordon, bevillning
                                 461 000 000

e   Tobaksskatt, bevillning                     I 673 000 000

f   Rusdrycksförsäljningsmedel
av partihandelsbolag, bevill­
ning
                                                         30 000 000

g  Rusdrycksförsäljningsmedel
av detaljhandelsbolag, bevill­
ning
                                                         53 000 000

h  Skatt på sprit, bevillning                    2 000 000 000

i   Skatt på vin, bevillning                          265 000 000

j   Skatt på malt- och läske­
drycker, bevillning
                               675 000 000


 


Prop. 1971:1                                                                                  9

k Energiskatt, bevillning                1 116 000 000

1  Särskild skatt pä motor­
bränslen, bevillning
                        741 000 000
m Skatt på annonser, bevillning
        120 000 000
n Investeringsavgift, Äew7////«
        1 000 000  20 735 000 000  45 488 700 000

II    Uppbörd i statens verksamhet:

1   Expeditionsavgifter                                                  78 450 000

2   Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m.   77 500 000

3   Vattendomstolsavgifter                                                600 000

4   Inkomster vid kriminalvården                                       3 510 000

5   Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten                  14 600 000

6   Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkrings­rådet        8 500 000

7   Inkomster vid statens institut för folkhälsan                   1 500 000

8   Inkomster vid den statliga läkemedelskontroUen             7 600 000

9   Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium              1 928 000

 

10       Inkomster vid karolinska sjukhuset                            142 000 000

11 Inkomster vid statens vårdanstalter för alkohol­missbrukare 400 000

12       Inkomster vid arbetsmedicinska institutet                        500 000

13   Inkomster vid statens vägverk, att tillföras automobilskattemedlen        2 000 000

14     Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att

tillföras automobilskattemedlen                                  19 000 000

15       Avgifter för registrering av motorfordon                       19 300 000

16       Försäljning av sjökort                                                2 150 000

17       Fyravgifter                                                             65 000 000

18       Lotsavgifter                                                            23 000 000

19       Skeppsmätningsavgifter                                           1500 000

20       Fartygsinspektionsavgifter m. m.                                  2 650 000

21       Inkomster vid Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut                                                16 100 000

22       Inkomster vid statens geotekniska institut                     3 200 000

23       Ersättning för visst värderingsförfarande                          40 000

24       Pensionsmedd m. m.                                                241 000 000

25       Inkomst av myntning och justering                  »              33 600 000

26       Kontrollstämpelmedel                                                1 300 000

27       Bidrag till bankinspektionen                                      4 300 000

28       Bidrag för revision av sparbankerna                            , 900 000

29       Bidrag till försäkringsinspektionen                               2 945 000

30       Avgifter för granskning av biograffilm                            250 000

31 Inkomster vid riksantikvarieämbetet                              3 592 000

32       Inkomster vid statens maskinprovningar                         500 000

33       Inkomster vid lantbruksnämndema                               3 000 000

34       Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri                   980 000

35       Inkomster vid statens jordbruksnänmd                            670 000

36       Inkomster vid statens centrala frökontroUanstalt             5 200 000

37       Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.                        1 974 000

38       Inkomster vid statens lantbrakskemiska labora­torium       1 150 000

39       Avgifter vid köttbesiktning                                       7 400000


 


Prop. 1971: 1


10


 


40        Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt

41        Inkomster vid veterinärhögskolan

42         Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-tillverkningen

43        Inkomster av statens gravegendom

44         Inkomster vid statens institut för konsument­frågor

45        Inkomster vid patent- och registreringsväsendet

46         Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register

47        Exekutionsavgifter

48        Restavgifter

49        Inkomster vid statens planverk

50        Inkomster vid Sveriges geologiska undersökning

51 Tillsyn av atomenergianläggningar m. m.

52         Ersättning för vissa komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m.

III   Diverse inkomster:

1   Bötesmedel

2   Totalisatormedel

3   Tipsmedel

4   Lotterimedel

5   Övriga diverse inkomster


4 200 000 1 300 000

165 000 6 900 000

1330 000 39 500 000

1 167 000
14 000 000
50 000 000

2 440 000
770 000

1 736 000

8 100 000

90 000 000 103 000 000 176 000 000 165 000000 100 000 000


931 397 000

634 000 000


47 054 097 000


B   Inkomster av statens kapitalfonder

I   Statens affärsverksfonder:

1   Postverket

2   Televerket

3   Statens jämvägar

4   Luftfartsverket

5   Förenade fabriksverken

6   Statens vattenfallsverk

7   Domänverket

II   Riksbanksfonden

III     Statens allmänna fastighetsfond:

1   Slottsbyggnademas         delfond

2   Kriminalvårdsstyrelseris

3   Beskickningsfastighetemas

4   Karolinska sjukhusets

5   Akademiska sjukhusets

6   Byggnadsstyrelsens

7   GeneraltuUstyrelsens

IV    Försvarets fastighetsfond
V   Statens utlåningsfonder:

1   Utrikesförvaltnmgens lånefond

2   Biståndsförvaltningens lånefond

3   Statens bosättningslånefond


 

12 000 000

 

154 000 000

 

105 000 000

 

20 100 000

 

21 600 000

 

380 000 000

 

23 000 000

715 700 000

 

200 000 000

1000

 

7 125 000

 

3 945 000

 

3 650 000

 

5 069 000

 

121720 000

 

.  127 000

141637000

 

94 542 000

85 000

 

30 000

 

9 500 000

 


 


Prop. 1971:1


11


 


4    Vattenkraftslånefonden

5    Luftfartslånefonden

6    Statens, lånefond för. den mindre skeppsfarten .7 Statens lånefond för universitetsstudier

 

8   Allmänna studielånefonden

9   Lånefonden för studentkårlokaler

 

10       Jordbrukets lagerhusfond

11       Jordbrukets maskinlånefond

12       Statens sekundärlånefond för jordbrukare

13       Fonden för supplementär jordbrukskredit ] 4 Kraftledningslånefonden

 

15        Egnahemslånefonden

16        Statens avdikningslånefond

17        Fiskerilånefonden

18        Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m.

19        Skogsväglånefonden

20   Statens hantverks- och industrilånefond

21        Statens sekundärlånefond för rederinäringen

22   Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre bemedlade, bamrika familjer

23   Lånefonden för främjande av bostadsbyggande på landsbygden

24   Lånefonden för bostadsbyggande

25   Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder

26   Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg­nadsindustrien

27   Lånefonden för kommunala markförvärv

28   Lånefonden för allmänna samlingslokaler

29   Övriga utlåningsfonder

VI   Fonden för låneunderstöd:

1   Statskontorets                        delfond

2   Lantbruksstyrelsens

3   Arbetsmarknadsstyrelsens

4   Bostadsstyrelsens

5   Riksbankens

6   Riksgäldskontorets

VII   Fonden för statens aktier VIII   Fonden för beredskapslagring

IX   Statens pensionsfonder:

1   Folkpensioneringsfonden

2   Civila tjänstepensionsfonden

3   Militära tjänstepensionsfonden

4   Allmänna familjepensionsfonden

5   Statens pensionsanstalts pensionsfond

6   Pensionsfonden för vissa riksdagens verk


280 000

3 400 000

2 000 OOO

900 000

16 500 000

200 000

150 000

600 000

18 000

1000

120 000

1 400 000

I 600 000

800 000

80 000

50 000

20 000 000

6 000

1 470 000

1000 1 280 000 000

2 100 000

2 300 000

7 000 000

2 200 000

77 000

1 352 868 000

 

17 000 000

 

1000

 

27 000 000

 

375 000

 

60 000

 

I 110 000

45 546 000

 

18 642 000

 

72 950 000

69 700 000

 

2 050 000

 

220 000

 

6 200 000

 

13 600 000

 

43 000

91 813 000


 


Prop. 1971:1                                                                                12

X   Diverse kapitalfonder:

1   Fonden för kreditgivning till utiandet                         3 720 000

2   Övriga diverse kapitalfonder                                   52 207 000        55 927 000

2 789 625 000

Summa kr. 49 843 722 000


 


Prop.1971:1


13


Bilaga 1

till Specifikation av

inkomsterna på driftbudgeten

Förslag till

stat för statens allmänna fastighetsfond

för budgetåret 1971/72

Inkomster

A    Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:


1      Slottsbyggnadernas

2      Kriminalvårdsstyrelsens

3      Beskickningsfastigheternas

4      Karolinska sjukhusets

5      Akademiska sjukhusets

6      Byggnadsstyrelsens

7      Generaltullstyrelsens


delfond


4 600 000 19 000 000 25 705 000 11605 000

9 740 000 380 000 000

7 511000


458 161 000


 


B   Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler
och markområden:

1      Slottsbyggnademas         delfond

2      Kriminalvårdsstyrelsens

3      Beskickningsfastighetemas

4      Karolinska sjukhusets

 

6      Byggnadsstyrelsens

7      Generaltullstyrelsens

C   Diverse inkomster:

1      Slottsbyggnademas         delfond

2      Kriminalvårdsstyrelsens

3      Beskickningsfastighetemas

4      Karolinska sjukhusets

5      Akademiska sjukhusets

6      Byggnadsstyrelsens

7      Generaltullstyrelsens


 

700 000

 

1 100 000

 

634 000

 

2 000 000

 

25 000 000

 

200 000

29 634 000

101 000

 

1000

 

1000

 

1000

 

1 004 000

 

12 066 000

 

1000

13 175 000

Summa kr.

500 970 000


 


Prop.1971:1


14


Utgifter

A    Reparations- och underhållskostnader m. m..

 

1   Slottsbyggnadernas

delfond

5 400 000

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

 

9 567 000

 

3   Beskickningsfastigheternas

 

5 360 000

 

4   Karolinska sjukhusets

 

5 400 000

 

5   Akademiska sjukhusets

 

2 641 000

 

6   Byggnadsstyrelsens

 

85 981 000

 

7   Generaltullstyrelsens

 

303 000

114 652 000

B    Avsättning till värdeminskningskonto:

 

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

delfond, förslagsvis

2 709 000

 

3   Beskickningsfastigheternas

"    , förslagsvis

437 000

 

4   Karolinska sjukhusets

"    , förslagsvis

2 456 000

 

5   Akademiska sjukhusets

"    , förslagsvis

3 033 000

 

6   Byggnadsstyrelsens

"    , förslagsvis

37 365 000

 

7   Generaltullstyrelsens

"    , förslagsvis

82 000

46 082 000

C    Hyres- och arrendeutgifter

m. m.:

 

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

delfond, förslagsvis

700 000

 

3   Beskickningsfastigheternas

"    . förslagsvis

16 598 000

 

4   Karolinska sjukhusets

"    , förslagsvis

2 100 000

 

5   Akademiska sjukhusets

"    , förslagsvis

1000

 

6   Byggnadsstyrelsens

"    , förslagsvis

172 000 000

 

7   Generaltullstyrelsens

"    , förslagsvis

7 200 000

198 599 000

Överskott att tillföras riksstatens driftbudget:

 

 

1   Slottsbyggnadernas

ddfond

1 000

 

2   Kriminalvårdsstyrelsens

 

7 125 000

 

3    Beskickningsfastigheternas

 

3 945 000

 

4   Karolinska sjukhusets

 

3 650 000

 

5   Akademiska sjukhusets

 

5 069 000

 

6   Byggnadsstyrelsens

 

121 720 000

 

7   Generaltullstyrelsens

 

127 000

141 637 000

 

 

Summa kr.

500 970 000


 


Prop. 1971:1


15


Bilaga 2

till Specifikation av

inkomsterna på driftbudgeten

Förslag till

stat för försvarets fastighetsfond

för budgetåret 1971/72


Inkomster

A   Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:

234 469 000 84 250 000 5 142 000  323 861 000

1      Kasernbyggnaders delfond

2      Befästningars            "

3      Försvarets forskningsanstalts delfond

B  Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden:

7 400 000 425 000

1      Kasernbyggnaders delfond

2      Befästningars

7 825 000

 

C Inkomster av övnings- och skjutfält:

 

 

1       Kasembyggnaders delfond

2       Befästningars

5 000 000 300 000

5 300 000

D  Diverse inkomster:

 

 

1      Kasernbyggnaders delfond

2      Befästningars

14 300 000 1 200 000

15 500 000

 

Summa kr.

352 486 000

Utgifter

 

 

A   Reparations- och underhällskostnader m. m.:

 

 

1       Kasembyggnaders delfond

2       Befästningars

3       Försvarets forskningsanstalts delfond

139 214 000

58 910 000

1 233 000

199 357 000

B  Avsättning till värdeminskningskonto:

 

 

1       Kasembyggnaders delfond, förslagsvis

2       Befästningars               "   , förslagsvis

3       Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis

16 200 000

7 955 000

960 000

25 115 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                16

C Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden:

28 000000

 

5 000 000

 

472 000

33 472 000

77 755 000

 

14 310 000

 

2 477 000

94 542000

Summa kr.

352 486 000

1      Kasembyggnaders delfond, förslagsvis

2      Befästningars           "   , förslagsvis

3      Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis

Överskott att tillföras riksstatens driftbudget:

1      Kasembyggnaders delfond

2      Befästningars            "

3      Försvarets forskningsanstalts delfond


 


Prop. 1971:1                                                                                                   17

Utgter på driftbudgeten

Egentliga statsutgifter

I. Kungl. hov- och slottsstatema

A  Kungl. hovstaten

1      Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov­hållning                      4 325 000

2      Underhåll och vård av möbler samt andra staten

tillhöriga inventarier i de kungl. slotten                                                    690 000

5 015 000

B  Kungl. slottsstaten

1      De kungl. slotten: Administration                                                         2 627 000

2      De kungl. slotten: Uppvärmning                                                             813 000

3 440 000

Summa kr.           8 455 000

2    Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 1


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      18


II. Justitiedepartementet

A    Justitiedepartementet m. m.

1      Statsrådsberedningen, förslagsanslag

2      Justitiedepartementet, förslagsanslag

3      Svensk författningssamling, förslagsanslag

4      Justitiekanslern, förslagsanslag

5      Lagberedningen, reservationsanslag

6      Fideikommissnämnden, reservationsanslag

1   Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter, förslagsanslag

8      Kommittéer m. m., reservationsanslag

9      Centralnämnden för fastighetsdata, förslagsanslag

 

10             Efterutbildning inom justitiedepartementets verksam­hetsområde, reservationsanslag

11             Extra utgifter, reservationsanslag

12             Ersättning för personskador på grund av brott, för­slagsanslag

B   Polisväsendet

1    Rikspolisstyrelsen, förslagsanslag, varav 6 000 000 kr.
att avräknas mot automobilskattemedlen
Polisverket:

2             Inköp av motorfordon m. m., reservationsanslag, varav 20 200 000 kr. att avräknas mot automobil­skattemedlen

3             Underhåll och drift av motorfordon m. m., förslags­anslag, varav 28 500 000 kr. att avräknas mot auto­mobilskattemedlen

4             Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda­gande av brott mot rikets säkerhet m. m., förslags­anslag

5            Diverse utgifter, förslagsanslag

Lokala polisorganisationen:

6        Förvaltningskostnader, förslagsanslag, varav

203 300 000 kr. att avräknas mot automobilskatte­medlen

7        Utrustning, reservationsanslag, varav 1 650 000 kr.
att avräknas mot automobilskattemedlen

8      Statens kriminaltekniska laboratorium, förslagsanslag

9      Polismyndigheter med särskild budget, förslagsanslag

C   Åklagarväsendet

1      Riksåklagaren, förslagsanslag

2       Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, förslags­anslag


 

2 765 000

11330 000

1 100 000

941 000

680 000

84 000

60 000

9 360 000

8 750 000

200 000

535 000

1 000 000

36 805 000

53 400 000

 

33 700 000

 

49 350 000

 

35 300 000

 

1 500 000

119 850 000

883 800 000

 

11700 000

895 500 OOO

 

4 175 000

 

1000

 

1 072 926 000

 

2 940 OOO

 

66 350 000'

 

69 290 OOO


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      19

D   Domstolarna

9 491000

*5 900 000

150 000

♦13 200 000

34 360 000

192 563 000

15 100 000

740 000

885 000

1 540 000

273 929 000

26 750 000

14 000 000

3 300 000

490 000

44 540 000

17 544 000

256 173 000

45 107 000

2 385 000

3 365 000

660 000

2 100 000

440 000

100 000

1000

327 875 000

1      Högsta domstolen m. m., förslagsanslag

2      Regeringsrätten, förslagsanslag

3      Regeringsrättens årsbok, förslagsanslag

4      Kammarrätterna, förslagsanslag

5      Hovrätterna, förslagsanslag

6   Underrätterna, förslagsanslag
1
   Ersättningar till nämndemän m. m., förslagsanslag

8      Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet, reservationsanslag

9      Anskaffande av blanketter och fastighetsböcker m. m. för domstolsväsendet, förslagsanslag

10   Domstolsväsendets organisationsnämnd, förslagsanslag

E   Rättegångsväsendet i allmänhet

1      Ersättning åt domare, vittnen och parter, förslags­anslag

2      Kostnader enligt lagen om fri rättegång, förslagsanslag

3      Understöd för utomprocessuell rättshjälp, förslagsanslag

4      Tornedalens rättshjälpsanstalt, förslagsanslag

F   Kriminalvården

1      Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsanslag

2      Fångvårdsanstaltema, förslagsanslag

3      Frivården, förslagsanslag

4       Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservations­anslag

5       Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserva­tionsanslag

6       Anskaffning, montering och transport av baracker m. m., reservationsanslag

1   Utbildning av personal m. fl., reservationsanslag

8      Kriminologisk forskning, reservationsanslag

9      Frivillig kontaktverksamhet m. m., reservationsanslag 10   Kriminalvårdsenheter med särskild budget, förslags­anslag

G   Diverse

1    Bidrag till utgivande av författningskommentarer

m. m., reservationsanslag                                                                                                     50 000

2    Bidrag till vissa internationella sammanslutningar

m. m. inom privaträttens område, förslagsanslag                                                               100 000

3      Bidrag till Nordisk Domssamling, reservationsanslag                                                         12 000

4      Bidrag till politiska partier, förslagsanslag                                                                   24 500 000

5      Hyresnämnderna, förslagsanslag                                                                                  10 970 000

6      Vissa kostnader i anledning av allmänna val, förslags­anslag                                              500 000

36 132 000

Summa kr.        1 861 497 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       20


ni. Utrikesdepartementet

A  Utrikesdepartementet m. m.

1      Utrikesförvaltningen, förslagsanslag

2      Representationsbidrag till utlandstjänstemän

3       Inventarier för beskickningar, delegationer och konsu­lat, reservationsanslag

4      Kursdifferenser, förslagsanslag

5      Ersättningar åt olönade konsuler, förslagsanslag

6       Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation, förslagsanslag

1   Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag

8      Kommittéer m. m., reservationsanslag

9      Extra utgifter, reservationsanslag

10   Tillfälliga representationskostnader, förslagsanslag


 

126018 000

3 650 000

3 960 000

1000

1 800 000

4 550 000

110 000

225 000

200 000

950 000

141 464 000


B   Bidrag till vissa internationella organisationer

1    Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i

Haag, förslagsanslag                                                                                                               6 000

2      Förenta Nationerna, förslagsanslag                                                                               13 700 000

3       Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck­ling (OECD), förslagsanslag       5 400 000

4      Europeiska frihanddssammanslutningen (EFTA),

förslagsanslag                                                                                                                  2 050 000

5    Europarådet, förslagsanslag                                                                                            1 450 000

22 606 000

C   Internationellt utvecklingssamarbete

1    Bidrag till intemationella biståndsprogram,

reservationsanslag                                                                                                       395 920 000

2    BUateralt utvecklingssamarbete, reservationsanslag                                                  572 222 000
3   Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt

informationsverksamhet, reservationsanslag                                                                10 021 000

4    Styrelsen för intemationell utveckling (SIDA),

förslagsanslag                                                                                                                 20 837 000

5    Utredningsverksamhet, reservationsanslag                                                                        800 000

999 800 000

D  Information om Sverige i utlandet

1      Svenska institutet, reservationsanslag                                                                            7 417 000

2      Övrig information om Sverige i utlandet, reserva­tionsanslag                                          6 253 000

13 670 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                21

E   Diverse

1    Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda

svenska medborgare m. fl., förslagsanslag                                                450 000

2      Bestridande av resekostnader för inom Förenta Na­tionerna utsedda svenska stipendiater, reservations­anslag       20 000

3      Information om mdlanfolkligt samarbete och utrikes­politiska frågor             1 188 000

4      Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings­institut, reservationsanslag       3 088 000

4 746 000

Summa kr.        1182 286 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       22

IV.   Försvarsdepartementet

A   Försvarsdepartementet m. m.

1      Försvarsdepartementet, förslagsanslag                                                                           1 370 000

2      Vissa nämnder m. m., förslagsanslag                                                                               2 950 000

3      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                                            3 200 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                       600 000

14 120 000

B   Armén

1    Arméstaben, förslagsanslag                                                                            22 750 000
Armén:

2            Avlöningar till aktiv personal m. fl., förslagsanslag       443 600 000

3            Avlöningar m. m. till \ät:a'(iYikti%a, förslagsanslag                                 114 500 000

4            Sjukvård m. m., förslagsanslag                                                                   14 650 000

5            Reseersättningar m. m., förslagsanslag                                                       19 800 000

6            Rekryteringskostnader, reservationsanslag                                                  435 000

7            Bränsle m. m., förslagsanslag                                                                     22 000 000

8            Renhållning, förslagsanslag                                                                         9 200 000

9            Telefon m. m., förslagsanslag                                                                      3 800 000

 

10                          Tvätt, förslagsanslag                                                                                   7 000 000

11                          Övriga expenser m. m., förslagsanslag                                                        3 120 000

12            Mathållning, förslagsanslag                                                                        66 000 000

13                          Furageiing, förslagsanslag                                                                             320 000

14            Övningai m. m., reservationsanslag                                                            82 000 000

15                          Förhyrning av motorfordon m. m., förslagsanslag                                     13 500 000

16            Beklädnad m. m., reservationsanslag                                                         63 000 000

17                          Inwentarier m. m., reservationsanslag                                                        17 400 000

18                          Sjukvärdsmatenel, reservationsanslag                                                        12 500 000

19                          Ökning av drivmedelslagringen, reservationsanslag                                        1 000

20            Drivmedelsutrustning, reservationsanslag                                                  3 000 000

21                          Drivmedelsförråd m. m., förslagsanslag                                                      1 900 000

22            Remontering, reservationsanslag                                                                    1 000

23            Uttagning av hästar, förslagsanslag                                                                30 000

24            Veterinärvård, reservationsanslag                                                                  20 000

25            Hundväsendet, reservationsanslag                                                              1 565 000

26            Förband med särskild budget,/ö>5/ara«5/ag'                                156 000 000    1055 342 000

 

27      Anskaffning av tygmateriel m. m., reservationsanslag                                 *575 000 000

28      Underhåll av tygmateriel m. m., reservationsanslag                                      105 000 000

29      Uttagning av motorfordon och motorredskap, för­slagsanslag                100 000 Hemvärnet:

 

30            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                                        3 885 000

31                          Övningar, reservationsanslag                                                                     10 000 000

32            Intendenturmaterid m. m., reservationsanslag                                            1 650 000

33                          Tygmateriel m. m., reservationsanslag                                                       7 500 000                23 035 000


* Beräknat belopp.


1 781 227 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      23

C  Marinen

1    Marinstaben, yoV5/aMn.y/a                                                                                       16 280 000
Marinen:

2            Avlöningar till aktiv personal m. fl., förslagsanslag                                               159 000 000

3            Avlöningar m. m. till värnpliktiga, förslagsanslag                                                    20 700 000

4            Sjukvård m. m., förslagsanslag                                                                                   3 300 000

5            Reseersättningar m. m., förslagsanslag                                                                      6 050 000

6            Rekryteringskostnader, reservationsanslag                                                                  390 000

7            Bränsle m. m., förslagsanslag                                                                                     8 400 000

8            Renhållning, förslagsanslag                                                                                        3 500 000

9            Telefon m. m., förslagsanslag                                                                                    2 100 000

 

10                          TVätt, förslagsanslag                                                                                                  1100 000

11                          Övriga expenser m. m., förslagsanslag                                                                       2 900 000

12                          Mathållning, förslagsanslag                                                                                      18 850 000

13                          Övningar m. m., reservationsanslag                                                                         32 500 000

14            Beklädnad m. m., reservationsanslag                                                                         9 500 000

15                          Inwentarier m. m., reservationsanslag                                                                        4 300 000

16                          Sjukvårdsmatenel, reservationsanslag                                                                        2 450 000

17                          Ökning av drivmedelslagringen, reservationsanslag                                                          1 000

18                          Drivmedelsutrustning,/-ejervar/onMni/a                                                                       470 000

19                          Drivmedelsförråd m. m.,/ö>5/a5a//5to                                                                          500 000

20            Materialförråd m. m., förslagsanslag                                                                             210 000

21                          Hundbevakningstjänsten, reservationsanslag                                                                135 000

22            Förband med särskild budget, förslagsanslag                                80 000 000       356 356 000

 

23      Anskaffning av fartygsmateriel m. m., reservations­anslag                                       *270 000 000

24      Underhåll av fartyg m. m., reservationsanslag                                                             90 000 000

25      Anskaffning av vissa maskiner m. m., reservations­anslag                                                700 000

26      Bidrag till sjövärnskären, reservationsanslag                                                                    750 000

734086 000

D  Flygvapnet

1    Flygstaben, förslagsanslag                                                                                           21 890 000
Flygvapnet:

2            Avlöningar till aktiv personal m. fl., förslagsanslag                                               206 000 000

3            Avlöningar m. m. till värnpliktiga,/öM/<75a/75/(2.f                                               15 780 000

4            Tjänstepremier m. m., förslagsanslag                                                                        3 000 000

5            Sjukvård m. m., förslagsanslag                                                                                   2 600 000

6            Reseersättningar m. m.,/ör5toM/!5/a                                                                       12 700 000

7            Rekryteringskostnader, reservationsanslag                                                                  450 000

8            Bränsle m. m., förslagsanslag                                                                                   10 400 000

9            Renhållning, förslagsanslag                                                                                        4 970 000

 

10                         Telefon m. m., förslagsanslag                                                                                     6 255 000

11                         Jwätt, förslagsanslag                                                                                                   1350 000

12                         Övriga expenser m. m., förslagsanslag                                                                       2 110 000

13                         Mathållning,/öw/öMM/fl                                                                                         11500 000

14                         Övningar m. m., reservationsanslag                                                                         20 500 000

15                         Beklädnad m. m., reservationsanslag                                                                       12 500 000

16                         Inventarier m. m., reservationsanslag                                                                         4 300 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       24

17                          Sjukvårdsmateriel, reservationsanslag                                            1050 000

18                          Ökning av drivmedelslagringen, reservationsanslag                              1000

19            Drivmedelsutrustning, reservationsanslag                                     1800 000

20            Drivmedelsförråd m. m., förslagsanslag                                         7 300 000

21                          Hundbevakningstjänsten, reservationsanslag                                    610 000

22            Förband med särskild budget, förslagsanslag                              95 000 000       420 176 000

 

23      Anskaffning av flygmateriel m.m., reservationsanslag                                          *1 124 753 000

24      Drift och underhåll av flygmateriel m. m., reserva­tionsanslag                                    245 000 000

25      Understöd åt segelflygverksamhet m. m., reservations­anslag                                           470 000

1 812 289 000

E  Gemensanuna staber m. m.

Försvarsstaben:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                                                        22 551000

2            Särskilda förvaltningskostnader, förslagsanslag                                                            1830 000

3            Öwnmgix, reservationsanslag                                                                                          135 000

4            Vissa bostadskostnadsersättningar, förslagsanslag 700 000         31216 000 Militärorm-ådesstaber:

5            Förvaltnmgskostnader, förslagsanslag                                                                       28 495 000

6            Övningar, reservationsanslag                                                               740 000         29 235 000

 

7      Militärområdesstaber med särskild budget, förslags­anslag                                          17 000 000

8      Militärområdenas byggnadskontor: Avlöningar,

förslagsanslag                                                                                                                  8 200 000

9    Militärområdenas intendenturförvaltningar: Avlö­
ningar, förslagsanslag
                                                                                                      7 500 000

10   Militärområdenas tygförvaltningar: Avlöningar,

förslagsanslag                                                                                                                14 200 000

107 351 000

F   Centrala förvaltningsmyndigheter m. m.

1      Försvarets civUförvaltning,/öw/a-jawi/a                                                                       15 090 000

2      Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsanslag                                                                  5 700 000

3      Fortifikationsförvaltningen,/o>j/ajan5/a                                                                         16 514000

4      Försvarets materielverk, förslagsanslag                                                                       160 000 000

5      Försök med gemensam datadrift, förslagsanslag                                                                     1 OOO

197 305 000

G Institutioner m. m.

Försvarets forskningsanstalt:

1            Förvaltningskostnader,/ör.s/a5a«s/a                                           »31700 000

2            Forskningsverksamhet,.rMerva/owan.j/a                                   *5I 500000            83 200 000

Försvarets radioanstalt:

3            Förvaltningskostnader,/ö>s/a5a/ZÄ/a                                          32 070 000

4             Anskaffning och underhåll av materiel, reservations­slag             10 000 000          42 070 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      25

Krigsarkivet:

1 365 000

 

10 000

 

18 000

1 393 000

1 170 000

 

35 000

1205 000

235 000

 

30 000

265 000

 

1716 000

 

18 795 000

 

787 000

 

1767 000

 

4 431000

 

264 000

 

400 000

 

9132 000

 

1000

1 833 000

 

175 000

2 008 000

4 575 000

 

2 645 000

7 220 000

 

8 443 000

 

183 097 000

 

1 022 000

6 899 000

 

1765 000

 

100 000

8 764 000

 

3 060 000

 

900000

 

13 746 000

5            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

6            Samlingars konservering m. m., reservationsanslag

7            Inredning av vissa arkivaliemagasin, reservations­anslag

Armémuseum:

8        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

9    Samlingars konservering m. m., reservtionsanslag
Marinmuseet och modellkarrunaren i Karlskrona:

10            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

11                          Samlingars konservering m.m., reservationsanslag

 

12      Militärpsykologiska institutet, förslagsanslag

13              Värnpliktsverket, förslagsanslag

14      Militärapoteket, förslagsanslag

15              Försvarets sjukvårdsförtåd, förslagsanslag

16      Försvarets tandvård, förslagsanslag

17              Militärmedicinska undersökningscentralen, förslags­anslag

18              Försvarets medicinalkår: Övningar, reservationsanslag

19              Regionmusiken, förslagsanslag

20      Försvarets hundskola, förslagsanslag Försvarets intendenturkår:

 

21                          Förvaltningskostnader, förslagsanslag

22            Övningar, reservationsanslag

Försvarets personalvård:

23            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

24            Fritidsverksamhet m. m., reservationsanslag

25    Försvarets rationaliseringsinstitut, reservationsanslag

H                    Utbildningsanstalter

1    Försvarshögskolan, förslagsanslag
Militärhögskolan:

2            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

3            Övningar, reservationsanslag

4            Militärhistorisk forskning, reservationsanslag

 

5      Försvarets läroverk, förslagsanslag

6      Försvarets brevskola, förslagsanslag

I    Fastighetskostnader

1    Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slotts­
byggnadernas delfond, förslagsanslag
                                                                                  17 000
Ersättning till försvarets fastighetsfond:

2            Kasernbyggnaders delfond,/örj/aia«j/a                                       217 310 000

3            Befästningars delfond, förslagsanslag                                          84 250 000       301 560 000

4    Borttagande av pansarhinder m. m., reservations'

anslag                                                                                                                                400 000

301 977 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       26

J   Viss materielanskaffning m. m.

1    Utredningar rörande tillämnade materidanskaftningar

m. m., reservationsanslag                                                                                                1 000 000

2    Utredningar rörande tillämnade byggnadsföretag

m. m., reservationsanslag                                                                                                   775 000

 

800 000

 

2 800 000

 

1 400 000

 

28 700 000

 

10 360 000

 

4 000 000

 

1 350 000

 

530 000

 

1 800 000

550 000

 

570 000

1 120 000

 

54 635 000

3       Fortifikatorisk forskningsverksamhet, reservations­anslag

4       Försvarsmedicinsk forskning, reservationsanslag

5       Underhåll av sjukvårdsmateriel, reservationsanslag

6    Vissa signalförbindelser m. m., reservationsanslag
1   Signalskyddsmaterid, reservationsanslag

8       Anskaffning av fortifikatorisk materiel, reservations­anslag

9      Anskaffning av krigskartor, reservationsanslag

 

10            Årskostnader för industriell krigsberedskap, förslags­anslag

11            Engångskostnader för industriell krigsberedskap, reser vationsanslag Byggnads- och reparationsberedskapen:

 

12                          Övningar m. m., reservationsanslag

13                          Materiel, reservationsanslag


K  Bidrag till frivilliga organisationer m. m.

1      Frivilliga befälsutbildningsrörelsen m. m., reserva­tionsanslag

2      Lottaorganisationen, reservationsanslag

3      Frivilliga sjukvårdsväsendet i krig, reservationsanslag

4      Frivilliga djursjukvården i krig, reservationsanslag

5      Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

6      Understöd åt vissa föreningar m. m.

7      Bidrag till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum

L   Övriga gemensamma ändamål

1      Familjebidrag, förslagsanslag

2      Inskrivningskostnader, förslagsanslag

3      Vissa specialundersökningar m. m., förslagsanslag

4      Reseersättningar till värnpliktiga m. fl., förslagsanslag

5      Vissa hälsovårdsåtgärder m. m., förslagsanslag

6       Vissa ersättningar i anledning av skador vid militär verksamhet m. m., förslagsanslag

1   Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring m. m., förslagsanslag

8      Omskolning av i militärtjänst skadade, förslagsanslag

9       Vidareutbildning av viss civil personal, reservations­anslag

 

10      Arbetarskydd, reservationsanslag

11              Förslagsverksamhet, förslagsanslag

12              Försvarsupplysning, reservationsanslag

13              Publikations- och blankettryck,/öw/aMw/a


 

10 551 000

4 390 000

955 000

136 000

575 000

110 000

530 000

17 247 000

80 000 000

3 730 000

590 000

33 000 000

225 000

4 100 000

19 600 000

100 000

545 000

140 000

200 000

616 000

5 825 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      27

14     Beredskapskostnader vid förenade fabriksverken,

förslagsanslag                                                                                                                  3 300 000

15             Ersättning för automobilskatt,/o>i/ajan5/a                                                                    17 000 000

16             Ersättning för rustning och rotering, förslagsanslag                                                               5 000

17             Täckande av vissa medelsbrister,/ö>j/ajo//5/ag                                                                    30 000

169 006 000 M Flygtekniska försöksanstalten

1    Flygtekniska försöksanstalten: Uppdragsverksamhet,

förslagsanslag                                                                                                                14 600 000

2    Bidrag till flygteknisk forskning, reservationsanslag                                                      2 600 000


N   Civilförsvaret m. m.


17 200 000


1      Civilförsvarsstyrelsen,/orj/araw/ag-                                                                              10 466 000

2      Statens civilförsvarsskolor,/örä/aMw/a                                                                        13 108 000

3       Avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m., förslags­anslag                                              8 700 000

4      Vissa kostnader för civilförsvarsutbildning m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                  9 190 000

5      Civilförsvarsfilm, reservationsanslag                                                                                     1 000

6      Försöksverksamhet, reservationsanslag                                                                             950 000

7       Anskaffning av civilförsvarsmateriel, reservations­anslag                                               8 531 000

8      Förvaring och underhåll av civilförsvarsmateriel

m. m., förslagsanslag                                                                                                     16 600 000

9    Bidrag till byggande av skyddsrum, reservationsanslag                                               27 647 000

10             Drift av skyddsrum, yw/iagiani/a                                                                                      810 000

11      Bidrag till kommuner för anordnande av brand­dammar för civilförsvarsändamål, reservationsanslag            8 000 000

12      Signalskyddsmaterid för civila myndigheter, reserva­tionsanslag                                    1 420 000

13             Vissa tdeanordningar, rese/')'a//on5a/7.?/a                                                                          400 000

14             Kostnader för anskaffande av identitetsbrickor m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                      241 000

15    Lokalhyror för vissa skyddsrumsanläggningar,/ö/--

slagsanslag                                                                                                                      2 150 000

16    Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar,/oV-

slagsanslag                                                                                                                         873 000

109 087 000

0      Diverse

1      Reglering av prisstegringar                                                                                          395 000 000

2      Lönekostnadspålägg för militära ramen, förslagsanslag                                              380 000 000

3      Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen, förslags­anslag                                            4 000 000

4      Beredskapsstyrka för FN-tjänst, förslagsanslag                                                             6 000 000

5      Kostnader för projektilröjning på Järvafältet, reserva­tionsanslag                                  1 500 000

6      Seismologiska multipelstationen, förslagsanslag                                                                950 000

787 450 000

Summa kr.        6 299 823 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      28

V. Socialdepartementet

A  Socialdepartementet m. m.

1      Socialdepartementet, förslagsanslag                                                                                  6 900 000

2      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                                              6 300 000

3      Försöksverksamhet m. m., reservationsanslag                                                                  2 000 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                          350 000

15 550 000 B  Allmän försäkring m. m.

1      Försäkringsdomstolen, förslagsanslag                                                                               2 443 000

2      Försäkringsrådet, förslagsanslag                                                                                        1 367 000

3      Riksförsäkringsverket, förslagsanslag                                                                             36 370 000

4      Folkpensioner, förslagsanslag                                                                                    8 290 000 000

5      Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar,

förslagsanslag                                                                                                                   14 600 000

6      Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag                                                                   870 000 000

7      Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslagsanslag                                                          1 500 000

9 216 280 000 C  Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m.

1      AUmänna barnbidrag,/o>5/aM«.j/a                                                                            2160 000 000

2      Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna

barnbidrag, förslagsanslag                                                                                                 4 800 000

3      Bostadstillägg för barnfamiljer, m. m., förslagsanslag                                                   460 000 000

4      Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag                                                                 93 000 000

5      Omkostnader för statens bosättningslån, förslagsanslag                                                     500 000

2 718 300 000 D  Sociala serviceåtgärder

1      Bidrag till social hemhjälp, förslagsanslag                                                                    200 000 000

2      Bidrag till anordnande av bamstugor, reservations­anslag                                               65 000 000

3      Bidrag till driften av barnstugor, förslagsanslag                                                           130 000 000

4      Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsanslag                                                     25 000 000

5      Bidrag till ferievistelse för bam, förslagsanslag                                                                4 000 000

6      Bidrag till semesterhem m. m., förslagsanslag                                                                  1 800 000

425 800 000 E   Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m.

Centrala och regionala myndigheter m. m.

1      Socialstyrelsen, förslagsanslag                                                                                       35 645 000

2      Giftnämnden, förslagsanslag                                                                                             I 358 000

3      Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader,

förslagsanslag                                                                                                                       282 000

4    Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings-

och rationaliseringsinstitut, förslagsanslag                                                                      6 400 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      29

5      Länsläkarväsendet m. m., förslagsanslag                                                                       7 655 000

6      Statens socialvårdskonsulenter, förslagsanslag                                                              I 985 000

7      Länsnykterhetsnämnderaa, förslagsanslag                                                                     5 535 000

58 860 000

4 711000

800 000

*11 800 000

1000

3 400 000

3 800 000

1 115 000

1 400 000

8 660 000

5 747 000

4 567 000

46 001 000

Vissa laboratorier m. m.

8      Statens strålskyddsinstitut, förslagsanslag

9      Statens strålskyddsinstitut m. m.: Inredning och utrustning, reservationsanslag

10    Statens institut för folkhälsan, förslagsanslag
Statens bakteriologiska laboratorium:

11                          Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

12                          Driftbidrag, reservationsanslag

13                          Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag

14            Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag

15                          Utrustning, reservationsanslag

 

16              Statlig läkemedelskontroll,/öw/aMwj/a

17              Statens rättskemiska laboratorium, förslagsanslag

18              Statens rättsläkarstationer,/öw/ajan.y/a


104 861 000 F   Öppen hälso- och sjukvård

1      Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, förslagsanslag                                                     3 000 000

2      Abortförebyggande åtgärder, förslagsanslag                                                                     930 000

3      Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning,

förslagsanslag                                                                                                                     430 000

4      Bidrag till psykisk bama- och ungdomsvård, förslags­anslag                                          1 650 000

5      Bidrag tUl S:t Lukasstiftdsen                                                                                              60 000

6      Allmän hälsokontroll, förslagsanslag                                                                              2 970 000

7      Skyddsympningar, förslagsanslag                                                                                  6 300 000

8      Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag                                                                    3 000 000

9      Bidrag till driften av folktandvården, förslagsanslag                                                     14 800 000

10    Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård,

reservationsanslag                                                                                                               75 000

 

200 000

 

3 520 000

 

36 935 000

244 975 000

 

6 575 000

251 550 000

33 198 000

 

15 300 000

 

7 576 000

56 074 000

11             Bidrag till nordiskt institut för odontologisk material­provning, reservationsanslag

12             Epidemiberedskap m. m., förslagsanslag

G Universitetssjukhus m. m.

Karolinska sjukhuset:

1            Driftkostnader, förslagsanslag

2            Utrustning, reservationsanslag Akademiska sjukhuset i Uppsala:

3            Avlöningar till läkare, förslagsanslag

4            Driftkostnader, förslagsanslag

5            Utrustning, reservationsanslag

6   Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdets
sjukhus i Uppsala, förslagsanslag
                                                                                     100 000

* Beräknat bdopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       30

7    Avlöning av vissa läkare vid sjukhus i Stockholm,

förslagsanslag                                                                                                                12 590 000

8    Bidrag till kommunala undervisningssjukhus,

förslagsanslag                                                                                                            * 190 000 000

9    Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkar­
stationen i Dalby läkardistrikt, reservationsanslag
                                                         1 700 000

10      Vidareutbildning av läkare, förslagsanslag                                                                      4 620 000

11             Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                     405 000

12     Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare

m. m., förslagsanslag                                                                                                       1 700 000

13     Stipendier tUl studerande vid odontologisk fakultet,

förslagsanslag                                                                                                                  1100 000

14    Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag                                                               1 560 000

521 399 000 H Övrig sjukhusvärd m. m.

1      Rättspsykiatriska stationer och kliniker, förslagsanslag                                              13 740 000

2      Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m.,

reservationsanslag                                                                                                          2 400 000

3    Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka

m. m., reservationsanslag                                                                                              96 000 000

4    Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m.,

förslagsanslag                                                                                                              930 000 000

5      Bidrag till viss hälso- och sjukvård, reservationsanslag                                              114 000 000

6      Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker,

förslagsanslag                                                                                                                     485 000

7    Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel

m. m., förslagsanslag                                                                                                       1 800 000

8    Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller

krigsfara, reservationsanslag                                                                                           3 000 000

9    Viss krigssjukvårdsutbildning m. m.,/!»                                                                          1860 000

1 163 285 000 I    Ungdomsvård m. m.

Ungdomsvårdsskolorna:

1            Driftkostnader, förslagsanslag                                                     67 790 000

2            Vård utom skola, förslagsanslag                                                   11 497 000

3             Engångsanskaffning av inventarier m. m.,           reserva­tionsanslag 150 000

4            Personalutbildning, reservationsanslag                                             508 000          79 945 000

5    Ersättningar för skador, vållade av vissa rymlingar

m. fl., förslagsanslag                                                                                                          500 000

6    Ersättningar till kommunema enligt socialhjälps- och

barnavårdslagama m. m., förslagsanslag                                                                       25 000 000

105 445 000 J   Nykterhetsvård m. m.

Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare:

1            Driftkostnader, förslagsanslag                                                     25 655 000

2            Utrustning m. m., reservationsanslag                                                    1000           25 656 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       31

3    Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för

alkoholmissbrukare m. m., reservationsanslag                                                                4 100 000

4    Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter

för alkoholmissbrukare m. m., förslagsanslag                                                               76 700 000

5    Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                 85 000 000

6    Utbildning och samverkan inom nykterhetsvärden,

reservationsanslag                                                                                                              350 000

7    Bidrag till Länkrörelsen m. m.                                                                                         2 300 000

194 106 000 K  Viss rehabiliteringsverksamhet

1      Statens arbetsklinik, förslagsanslag                                                                                 1 655 000

2      Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m., förslags­anslag                                              32 800 000

3      Bidrag till handikappinstitutet                                                                                        4 400 000

4      Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade,

förslagsanslag                                                                                                                90 000 000

5    Kostnader för viss utbildning av handikappade,

förslagsanslag                                                                                                                   5 400 000

6      Bidrag till vanföreanstalter m. m., förslagsanslag                                                          *9 000 000

7      Bidrag till Eugeniahemmet, förslagsanslag                                                                    *3 400 000

8      Bidrag till anordnande av vissa institutioner för

psykiskt utvecklingsstörda, reservationsanslag                                                           10 000 000

9    Bidrag till driften av särskolor m. m., förslagsanslag                                                    75 000 000

10             Bidrag till De handikappades riksförbund                                                                         500 000

11             Bidrag till Hörselfrämjandets riksförbund                                                                         530 000

12      Bidrag till De blindas förening                                                                                        2 500 000

13             Bidrag till Sveriges dövas riksförbund                                                                               115 000

14      Ersättning till postverket för befordran av blindskrifts­försändelser, förslagsanslag      1 785 000

237 085 000 L   Arbetarskydd m. m.

1    Arbetarskyddsstyrelsen,/ci>j/oäa/75/o, varav 157 000

kr. att avräknas mot automobilskattemedlen                                                                10 140 000

2    Yrkesinspektionen, förslagsanslag, varav 1 070 000 kr.

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                                     16 940 000

3    Arbetsmedicinska institutet, förslagsanslag                                                               *10 000 000

37 080 000 M Internationell samverkan

1      Socialattachéer, förslagsanslag                                                                                           825 000

2      Internationellt socialpolitiskt samarbete, förslagsanslag                                                 3 025 000

3      Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                   4 975 000

4      Vissa intemationella resor, reservationsanslag                                                                     75 000

5       Vissa internationella kongresser i Sverige, reservations­anslag                                          250 OOO

9 150 000

Summa kr.      14 785 276 000

Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      32

VI. Kommunikationsdepartementet

A  Kommunikationsdepartementet m. m.

1      Kommunikationsdepartementet, förslagsanslag                                                             5 634 000

2      Kommittéer m. m., reservationsanslag, därav hälften

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                                        2 120 000

3    Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                       330 000

8 084 000

B   Vägväsendet

Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter,/öw/aMrtj/a,

att avräknas mot automobilskattemedlen                                                                       4 430 000

Drift av statliga vägar, reservationsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                                                       826 800 000

Byggande av statliga vägar, reservationsanslag, att

avräknas mot automobilskattemedlen                                                                        685 470 000

Bidrag till drift av kommunala vägar och gator,
förslagsanslag, att avräknas mot automobilskatte­
medlen
                                                                                                                         122130 000
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator,
reservationsanslag, att avräknas mot automobilskatte­
medlen                                                                                                            331 000 000
Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., reservations­
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen
                                                        54 550 000
Bidrag till byggande av enskilda vägar, reservations­
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen                                         23 400 000
Tjänster till utomstående, förslagsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                                                           8 680 000

Avsättning till statens automobilskattemedelsfond,
förslagsanslag
                                                                                                                          1000

2 056 461 000

C  Trafiksäkerhet

Statens trafiksäkerhetsverk:

1        Förvaltningskostnader, förslagsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                         10 918 000

2        Uppdragsverksamhet, förslagsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                         15 288 000        26 206 000

3      Registrering av motorfordon, förslagsanslag                                                                          1 000

4      Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar, reservationsanslag, att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                                                           6 500 000

5    Trafiksäkerhetsforskning, att avräknas mot

automobilskattemedlen                                                                                                 *4 300 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                        33

6    Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens

främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen                                                      2 200 000

7    Kostnader för nytt bilregister m. m., reservations­
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen
                                                          17 502 000

56 709 000

D  Sjöfart

Sjöfartsverket

1      Farledsverksamhet, exkl. isbrytning,/öM/aMWi/a                                                        84100 000

2      Isbrytning, förslagsanslag                                                                                             27 400 000

3      Fartygsverksamhet,/ö>j/aia/7i/a                                                                                      8 120 000

4      Övrig verksamhet, förslagsanslag                                                                                   1 640 000

Övriga sjöfartsändamål

5      Handelsflottans pensionsanstalt                                                                                           1 000

6      Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsanslag                                                                365 000

7      Avsättning till handelsflottans välfärdsfond, förslags­anslag                                             650 000

8      Understöd åt skärgårdsrederier m. m.,/öri/a5a//i/a                                                             650 000

122 926 000

E   Institut m. m.

1   Transportnämnden, förslagsanslag, därav tre

fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen                                                        897 000

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:

2            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                        20 099 000

3            Underhåll av materiel m. m.,/öw/agMHi/a,?                                  1102 000

4             Nyanskaffning av instrument m. m., reservations­anslag                  400 000

5            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag                                            4 001 000

6            Väderiekstjänst för luftfarten, förslagsanslag                                8 960 000          34 562 000

7    Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på

Grönland m. m., förslagsanslag                                                                                      1 218 000

8       Statens väginstitut, att avräknas mot automobil­skattemedlen                                    *3 461 000

9      Statens väginstitut: Utrustning, att avräknas mot

automobilskattemedlen                                                                                                   * 170 000

Statens geotekniska institut:

10            Förvaltningskostnader,/o/-5/o5fl«.s/a                                            2 298 000

11                         Uppdragsverksamhet, förslagsanslag                                            2 741 000

12                         Utrustning, reservationsanslag                                                          100 000            5 139 000

 

13              Fraktbidragsnämnden,/öw/aaKi/a                                                                                      500 000

14              Regionalt transportstöd, förslagsanslag                                                                       15 000 000

70 947 000

* Beräknat belopp. 3    Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 1


 


Prop. 1971:1                                                                                                     34

F   Diverse

1    Ersättning till statens järnvägar för drift av icke

lönsamma järnvägslinjer m. m.                                                           256 700 000

2    Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma
busslinjer, reservationsanslag, att avräknas mot

automobilskattemedlen                                                                     12 100 000

3    Ersättning till postverket för befordran av tjänste­
försändelser, förslagsanslag, därav 2 640 000 kr. att

avräknas mot automobilskattemedlen                                                 131 000 000

4    Bidrag till vissa internationella sammanslutningar

m. m., förslagsanslag                                                                          1 606 000

5      Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag                                           800 000

6      Kostnader för visst värderingsförfarande, förslags­anslag                               40 000

7      Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines

System, förslagsanslag                                                                            1 000

402 247 000

Summa kr.        2 717 374 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                   35


VII. Finansdepartementet

A   Finansdepartementet m. m.

1      Finansdepartementet, förslagsanslag

2      Gemensamma ändamål för statsdepartementen, för­slagsanslag

3      Ekonomiska attachéer, förslagsanslag

4      Kommittéer m. m., reservationsanslag

5      Extra utgifter, reservationsanslag

B   Allmänna centrala ämbetsverk m. m.

1   Kammarkollegiet, förslagsanslag
Statistiska centralbyrån:

2           Statistik, register och prognoser, förslagsanslag

3           Statistisk uppdragsverksamhet, förslagsanslag

4            Teknisk uppdragsverksamhet, förslagsanslag Konjunkturinstitutet:

5           Verksamheten i allmänhet, förslagsanslag

6           Särskilda undersökningar, reservationsanslag

 

7     Statskontoret, förslagsanslag

8     Datamaskincentralen för administrativ databehand­ling, förslagsanslag

9     Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen m. m., förslagsanslag

 

10            Riksrevisionsverket, förslagsanslag

11  Byggnadsstyrelsen, förslagsanslag

12            Utredningar rörande byggnadsföretag m. m., reserva­tionsanslag

13            Inredning av byggnader för statlig förvaltning, reser­vationsanslag

14            Statens förhandlingsnämnd, förslagsanslag

15            Statens avtalsverk, förslagsanslag

16            Statens personalpensionsverk, förslagsanslag

n   Statens personalbostadsdelegation,/o>.s'/af jaw/a

18              Statens personalutbildningsnämnd, 7o>j/aM«5/a

19              Statens personalnämnd, yo>.y/aM«5/a

C   Skatte- och kontrollväsen

Tullverket:

1           Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Anskaffning av viss materiel, reservationsanslag Mynt- och justeringsverket:

3           Förvaltningskostnader, förslagsanslag

4        Nyanskaffning av vissa maskiner m. m., reserva­
tionsanslag

5    Statens justerare, förslagsanslag


 

 

15 500 000

 

17 196 000

 

620 000

 

6 500 000

 

400 000

 

40 216 000

 

3 965 000

81 340 000

 

1000

 

1000

81 342 000

2 245 000

 

670 000

2 915 000

 

25 105 000

 

1000

 

4 000 000

 

20 295 000

 

23 544 000

 

3 000 000

 

27 400 000

 

1 289 000

 

8 507 000

 

12 660 000

 

521 000

 

3 043 000

 

5 095 000

 

222 682 000

196 800 000

 

3 100 000

199 900 000

5 263 000

 

450 000

5 713 000

 

2 627 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                        36

6      Riksskatteverket, förslagsanslag                                                                                    48 770 000

7      Avsättning till banktillsynens fond, förslagsanslag                                                         1 800 000

8      Avsättning till fondtillsynens fond,/ÖM/a5a«j/a                                                                110 000

9      Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond, förslags­anslag                                           290 000

 

10      Avsättning till sparbankstillsynens fond, förslagsan­slag                                                2 100 000

11             Revision av sparbankemas förvaltning, förslagsanslag                                                       900 000

12      Avsättning till försäkringsinspektionens ionå, för­slagsanslag                                         3 445 000

13             Stämpelomkostnader,/ö/-j/aÄa«j/a                                                                                    1216 000

14             Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsanslag                                                          40 000 000

15      Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatte­uppbörd m. m., förslagsanslag 16 600 000

16             Kilometerbeskattning, förslagsanslag                                                                                      1 000

323 472 000 D   Bidrag och ersättningar till kommunerna

1    Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag,

förslagsanslag                                                                                                                   2 130 000

2    Skatteutjärtmingsbidrag till kommunerna m. m., för­
slagsanslag
                                                                                                                1 880 000 000

1 882 130 000 E   Diverse

1    Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:

Slottsbyggnadernas delfond, förslagsanslag                                                                     4 442 000

2      Bidrag till vissa intemationella byråer och organisa­tioner m. m., förslagsanslag             1 020 000

3      Statens krigsförsäkringsnämnd m. m., förslagsanslag                                                           41 000

4      Bidrag till Föreningen Fruktdrycker                                                                                     35 000

5      Bidrag till vanföra ägare av motorfordon, förslagsan­slag                                                 1 900 000

6      Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering                                                       300 000

7      Stöd till dagspressen, förslagsanslag                                                                           *30 000 000

8      Samdistributionsrabatt för dagstidningar, förslags­anslag                                            *10 000 000

9      Avlöningar till personal på indragningsstat m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                      100 000

10             Viss utbildningsverksamhet, reservationsanslag                                                             4 482 000

11             Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering,

förslagsanslag                                                                                                                   4 400 000

12             Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag                                                           370 000

13             Viss förslagsverksamhet m. m.,/öw/agra/w/ag-                                                                    50 000

14             Täckning av merkostnader för löner och pensioner

m. m., förslagsanslag                                                                                                            *1 000

15             Premiering av visst frivilligt sparande, förslagsanslag                                                 *50 000 000

16             Kostnader för viss statlig annonsering,/o>5/a5a/w/a                                                  *10 000 000

117 141 000

Summa kr.        2 585 641 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      37

Vin. Utbildningsdepartementet

A  Utbildningsdepartementet m. m.

1      Utbildningsdepartementet, förslagsanslag                                                                     9 426 000

2      Kommittéer m. m., re.serva//on5a«5/a                                                                         13 200 000

3      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                      500 000

23 126 000

B   Kulturändamål

a)  Konst, litteratur, musik, teater m. m.

1      Konstnärsstipendier, reservationsanslag                                                                        6 574 000

2      Konstnärsbelöningar, förslagsanslag                                                                              1 140 000

3      Statens konstråd,/ö>5/öja/75/ag-                                                                                       162 000

4      Förvärv av konst för statens byggnader m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                  2 500 000

5    Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras

verk genom bibliotek m. m., förslagsanslag                                                                    1 257 000

6      Statens biograf byrå,/öw/aiaw/a                                                                                        514 000

7      Teater- och musikrådet, förslagsanslag                                                                             573 000

8      Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, förslags­anslag                                           47 286 000

9      Bidrag till Svenska riksteatern, förslagsanslag                                                              25 869 000

10    Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar,

förslagsanslag                                                                                                                22 805 000

11             Rikskonsertverksamhet, reserva//o«ja«.s/a                                                                    12 641000

12             Bidrag till regionmusiken,/öz-i/asaM/a                                                                         16 040 000

13      Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reservations­anslag                                          23 348 000

166 709 000

b)  Arkiv, museer m. m.

Riksarkivet:

14            Förvaltningskostnader,/öM/aja/jj/a-                                               6 211000

15            Inköp av arkivalier och böcker m. m., reservations­anslag                  80 000            6 291 000

16     Landsarkiven,/o>5/ajaflj/a                                                                                              4 534 000
Dialekt- och ortnamnsarkiven m. m.:

17                         Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                           2 526 000

18                         Insamlingsverksamhet m. m., reservationsanslag                              519 000            3 045 000 Riksantikvarieämbetet och statens historiska

museum:

19        Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                           8 671 000

20            Underhåll och ökande av museets samlingar m. m., reservationsanslag      267 000

21                          Vård och underhåll av fomlämningar och kultur­historiskt värdefulla byggnader, reservationsanslag         674 000

22            Uppdragsverksamhet,/ö>.s/ag'M«.y/ag'                                        3 592 000           13 204 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                     38

 

2 080 000

6 396 000

 

817 000

 

320 000

7 533 000

 

977 000

5 208 000

 

609 000

5 817 000

3 407 000

 

1000

3 408 000

 

1213 000

 

413 000

 

1 118000

 

6 928 000

 

1 428 000

 

1 829 000

 

2 376 000

 

577 000

1 030 000

 

163 000

1 193 000

 

100 000

 

64 064 000

23     Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisa­
tionen, förslagsanslag
Nationalmuseet:

24                        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

25                        Underhåll och ökande av samlingama m. m., reservationsanslag

26                        Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, reservationsanslag

27     Livrustkammaren, förslagsanslag
Naturhistoriska riksmuseet:

28                        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

29                           Materiel m. m., reservationsanslag Statens sjöhistoriska museum:

30                        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

31         Underhåll och ökande av samlingarna, reservations­
anslag

32            Etnografiska museet, förslagsanslag

33            Medelhavsmuseet, förslagsanslag

34            Skoklosters slott, förslagsanslag

35            Bidrag till Nordiska museet, förslagsanslag

36            Bidrag till Tekniska museet, förslagsanslag

37            Bidrag till Skansen, förslagsanslag

38              Bidrag till vissa museer och arkiv

39              Svenskt biografiskt lexikon, förslagsanslag Stifts- och landsbiblioteken:

 

40                        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

41                        Bokinköp och bokbindning m. m., reservations­anslag

42    Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag

c) Ungdoms- och folkbildningsverksamhet

43     Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala

verksamhet                                                                                        *7 000 000

44      Bidrag till ungdomsorganisationemas lokala verk­samhet, reservationsanslag *17 50OOOO

45              Bidrag till ungdomsledarutbildning, reservationsanslag                                5 100 000

46              Statens ungdomsråd, reservationsanslag                                                   1 200 000

47              Bidrag till hemgårdsrörelsen                                                                      225 000

48              Bidrag till folkbibliotek, reservationsanslag                                                6 821 000

49              Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m.                                                    2 490 000

50      Bidrag till speciella folkbildningsätgärder, reserva­tionsanslag                            500 000

51      Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narko­tikaupplysning, reservationsanslag 1 511 000

52      Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m., reserva­tionsanslag                          2 742 000

53              Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet                                      3 295 000

48 384 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      39

d) Utbildning inom kulturområdet

Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan:

54            Utbildningskostnader, förslagsanslag

55                          Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag Konstfackskolan:

56            Utbildningskostnader, förslagsanslag

57            Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag

 

58      Musikhögskoloma, förslagsanslag

59      Statens scenskolor, förslagsanslag

60      Statens dansskola, förslagsanslag

61              Dramatiska institutet, förslagsanslag

e)  Radio- och TV-verksamhet

62      Viss beredskapsutrustning m. m., reservationsanslag

63      Ersättning för viss rundradioverksamhet

C   Kyrkliga ändamål

Domkapitlen och stiftsnämndema m. m.:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader

 

3      Ersättningar till kyrkor m. m., förslagsanslag

4      Vissa ersättningar till kyrkofonden

5      Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m., förslagsanslag

6      Stipendier till blivande präster för utbildning i finska och lapska språken

7      Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reserva­tionsanslag

8      Bestridande i vissa fall med allmänna medel av kost­nader, förenade med friköp av lägenheter å kyrklig jord, förslagsanslag

9      Bidrag till svenska ekumeniska nämnden

 

10      Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna

11             Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands­församlingarnas kyrkobyggnader, reservationsanslag

12             Bidrag till tryckning av finskspråkig psalmbok


 

3 198 000 456 000

3 654 000

7 323 000 501 000

7 824 000

 

*12'415 000 5958 000 lf620 000 6,094 000

 

37 565 000

 

650 000 9 220 000

 

9 870 000

 

326 592 000

3;:i89 000 °169 000

3 358 000

 

140 000 5 051 000

 

257 000

 

9 000

 

1 300 000

 

1000

80 000

110 000

 

50 000 66 000

 

10 422 000


D  Skolväsendet

a) Centrala och regionala myndigheter m. m.

1      Skolöverstyrelsen, förslagsanslag                                                                                45 589 000

2      Länsskolnämnderna, förslagsanslag                                                                             23 252 000

3      Läroboksnämnden, förslagsanslag                                                                                     599 000

4      Bidrag till vissa elevorganisationer                                                                                    295 000

5      Bidrag till vissa föräldraorganisationer                                                                              205 000

69 940 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      40

b) Pedagogiskt utvecklingsarbete
6   Information om skolreformerna, reservationsanslag
                                                          870 000


c)  Det obligatoriska skolväsendet m. m.

7      Bidrag till driften av grundskolor m. m., förslagsanslag

8      Nomadskolor, förslagsanslag Specialskolan m. m.:

9        Utbildningskostnader, förslagsanslag

10            Utrustning m. m., reservationsanslag

11                          Resor för elever jämte ledsagare, förslagsanslag

12    Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa handi­
kappade barn, förslagsanslag

d) Gymnasiala skolor m. m.

13            Bidrag till driften av gymnasieskolor,/öM/aani/a

14             Bidrag till driften av lantbrukets yrkesutbildning, förslagsanslag

15             Bidrag till driften av skogsbrukets yrkesutbildning, förslagsanslag

16            Statliga realskolor, förslagsanslag

17             Bidrag till driften av högre kommunala skolor, för­slagsanslag

18             Bidrag till driften av riksinternatskolor,/öVi/agM/ix/a Sjöbefälsskolorna:

 

19                          Utbildningskostnader, förslagsanslag

20            Utrustning m. m., reservationsanslag

 

21              Statens skogsinstitut, förslagsanslag

22      Trädgårdsskolan i Norrköping, förslagsanslag

23      Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslagsanslag

24      Bidrag till Specialgymnasiet för lantbruks-, mejeri-och skogsstuderande, förslagsanslag

25      Bidrag till driften av vissa privatskolor, förslagsanslag

26      Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning,/oWaj-anslag

27      Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m., förslagsanslag

28      Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll­prov

29      Vissa kurser för ingenjörer m. m., reservationsanslag

e) Investeringsbidrag

30     Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., förslagsanslag

31            Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk­skoleväsendet, förslagsanslag

32     Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska skolväsendet, förslagsanslag

33            Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, reserva­tionsanslag


 

 

870 000

 

3 189 000 000

 

4 956 000

37 167 000

 

2 118 000

 

1 250 000

40 535 000

 

1 110 000

 

3 235 601 000

 

1 102 000 000

 

23 723 000

 

8 594 000

 

5 950 000

 

3 000 000

 

10 759 000

8 442 000

 

1015 000

9 457 000

 

1 687 000

 

934 000

 

974 000

 

88 000

 

15 000 000

 

18 200 000

 

4 098 000

 

45 000

 

400 000

 

1 204 909 000

 

241 000 000

 

1 240 000

 

90 000

 

6 000 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      41

34      Bidrag till byggnadsarbeten för lantbrukets yrkes­utbildning, reservationsanslag          3 412 000

35      Bidrag till byggnadsarbeten för skogsbrukets yrkes­utbildning, reservationsanslag       1 600 000

253 342 000

4 764 662 000


E   Högre utbildning och forskning

a)  Centrala myndigheter m. m.
Universitetskanslersämbetet:

1            Förvaltningskostnader,/öw/aaw/a                                                  8 174 000

2            Utredningar m. m., reservationsanslag                                           1475 000             9 649 000

 

1 769 000

 

11418 000

68 986 000

 

12 150 000

81 136 000

3 610 000

 

730 000

4 340 000

9 916 000

 

1 540 000

11456 000

83 901 000

 

14 200 000

98 101 000

87 726 000

 

59 760 000

147 486 000

25 622 000

 

8 450 000

 

17 268 000

51 340 000

3 884 000

 

2 860 000

6 744 000

90 125 000

 

39 440 000

129 565 000

3   Utrustningsnämnden för universitet och högskolor,
förslagsanslag

b)  Universiteten m. m.
Humanistiska fakulteterna m. m.:

4            Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

5            Driftkostnader, reservationsanslag Teologiska fakulteterna:

6        Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag
1       Driftkostnader, reservationsanslag

Juridiska fakultetema:

8            Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

9            Driftkostnader, reservationsanslag Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.:

 

10                         Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

11                         Driftkostnader, reservationsanslag

Medicinska fakultetema m. m.:

12                         Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

13                         Driftkostnader, reservationsanslag Odontologiska fakulteterna m. m.:

14                         Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

15                         Driftkostnader, reservationsanslag

16                         Vissa tandsjukvårdskostnader, förslagsanslag Farmaceutiska fakulteten m. m.:

17                         Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

18                         Driftkostnader, reservationsanslag Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.:

19                         Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag

20            Driftkostnader, reservationsanslag Tekniska fakulteterna m. m.:

 

21                          Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag, varav 651 000 kr. att avräknas mot automobilskatte­medlen                79 920 000

22            Driftkostnader, reservationsanslag                                              37 930 000

23            Chalmers tekniska högskola, reservationsanslag, varav 524 000 kr. att avräknas mot automobil­skattemedlen         61913 000       179 763 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      42

Vetenskapliga bibliotek:

24            Avlöningar, förslagsanslag                                                           29 744 000

25            Bokinköp m. m., reservationsanslag                                            13 381000           43125 000

26    Förvaltningarna m. m.  vid  universiteten  och  vissa

högskolor, förslagsanslag                                                                                              30 028 000

27    Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader,

förslagsanslag                                                                                                              155 770 000

28      Decentraliserad universitetsutbildning m. m.,                                                   reserva­tionsanslag                5 545 000

29      Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm                                                                      2 606 000

947 005 000

c)  Vissa högskolor m. m.

30      Socialhögskoloma m. m., förslagsanslag                                                                     *22 170 000

31              Fortbildning av socionomer, joumalister m. m.,

reservationsanslag                                                                                                           *252 000

 

323 000

 

4 684 000

409 000

 

305 000

714 000

 

1000

 

1 522 000

 

29 666 000

32      Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala ut­bildningsverksamhet

33              Journalisthögskolorna, förslagsanslag Nordiska afrikainstitutet:

 

34            Avlöningar m. m., förslagsanslag

35                          Driftkostnader, reservationsanslag

 

36      Latinamerika-institutet i Stockholm, förslagsanslag

37      Vissa kurser för utländska studerande, förslagsanslag

d)  Gemensamt för universitet och högskolor

38    Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer,

förslagsanslag                                                                                                                     800 000

3 500 000

443 000

5 444 000

11942 000

1000

22 650 000

1 015 000

45 795 000

42 960 000

8 760 000

9 900 000

46 350 000

17 650 000

19 815 000

18 185 000

39      Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden, förslagsanslag

40      Gästföreläsningar, reservationsanslag

41             Särskilda åtgärder för forskarutbildning

42      Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier, reservationsanslag

43      Universitetens datamaskincentraler, förslagsanslag

44      Kostnader för datamaskintid, förslagsanslag

45      Extra utgifter vid universitet och högskolor, reserva­tionsanslag

e) Vissa forskningsändamål 46   Medicinsk forskning, reservationsanslag Al   Humanistisk forskning, reservationsanslag

48      Samhällsforskning, reservationsanslag

49      Naturvetenskaplig forskning, reservationsanslag

50      Atomforskning, reservationsanslag

51              Europeiskt samarbete inom kämforskningen,/ör.s/aj-anslag

52      Europeiskt samarbete inom rymdforskningen, för­slagsanslag

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1


43


 


53

54 55 56

57

58 59

60 61 62

63

Institutet för arbetsmarknadsfrågor, förslagsanslag Forskningsinstitutet för atomfysUc:

Förvaltningskostnader, förslagsanslag

Materiel m. m., reservationsanslag Nordiska institutet för samhällsplanering, förslags­anslag

Bidrag till centralinstitutet för nordisk asienforskning, förslagsanslag

Bidrag till nordiska institutet för sjörätt, förslagsanslag Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik, förslagsanslag

Bidrag till Institutet för intemationell ekonomi Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm

Bidrag till Riksföreningen mot cancer, reservations­anslag

f) Inredning och utrustning

64

Inredning och utmstning av lokaler vid universiteten

m. m., reservationsanslag

F   Lärarutbildning

1    Lärarhögskolorna, förslagsanslag
Folkskoleseminariema:

2             Utbildningskostnader, förslagsanslag

3             Materiel m. m., reservationsanslag Förskoleseminariema:

4             Utbildningskostnader, förslagsanslag

5             Materiel m. m., reservationsanslag Gymnastik- och idrottshögskolorna:

6        Utbildningskostnader, förslagsanslag
1       Materiel m. m., reservationsanslag

Seminarierna för huslig utbildning:

8            Utbildningskostnader, förslagsanslag

9            Materiel m. m., reservationsanslag Slöjdlär arseminariet:

 

10            Utbildningskostnader, förslagsanslag

11                          Materiel m. m., reservationsanslag

 

12     Yrkespedagogiska instituten, förslagsanslag

13             Ersättning till deltagare i utbildnmg av lärare vid yrkesundervisningen,/oM/aMffj/a

14      Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor, förslagsanslag

15            Särskilda lärarutbildningsåtgärder, reservationsanslag

16     Lärares fortbildning m. m., reservationsanslag

17            Bidrag till Ericastiftelsen, förslagsanslag

* Beräknat belopp.


604 000

 

1 919 000

 

222 000

2 141 000

 

401 000

 

242 000

 

119 000

 

978 000

 

709 000

 

628 000

 

322 000

 

3 000 000

 

172 764 000

 

*63 000 000

 

63 000 000

 

1 269 648 000

 

*212 580 000

5 449 000

 

134 000

5 583 000

24405 000

 

1 410 000

25 815 000

6 978 000

 

295 000

7 273 000

15 077 000

 

396 000

15 473 000

1 020 000

 

60 000

1 080 000

 

7 446 000

 

6 046 000

 

10 584 000

 

2 142 000

 

36 553 000

 

640 000

 

331 215 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      44

G Vuxenutbildning

1    Viss utbildning via radio och television m. m., reserva­
tionsanslag
                                                                                                                    42 750 000
Statliga skolor för vuxna:

2             Utbildningskostnader, förslagsanslag                                             5 793 000

3             Material för självstudier, reservationsanslag                                 3 500 000

4             Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag                             293 000            9 586 000

5    Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna,

förslagsanslag                                                                                                             * 130 000 000

6      Bidrag till studiecirkelverksamhet,/ö>Ä/fl5anj/a                                                        *130 000 000

7      Bidrag till studieförbund                                                                                                *8 900 000

8      Bidrag till driften av folkhögskolor, förslagsanslag                                                      108 000 000

9      Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m.

till folkhögskolor, reservationsanslag                                                                             3 000 000

10   Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs­
verksamhet, förslagsanslag
                                                                                             5 000 000

437 236 000

H Studiesociala åtgärder

1      Centrala studiehjälpsnämnden m. m.,/»-.?                                                                     7 507 000

2      Studiebidrag m. m., förslagsanslag                                                                              596 000 000

3      Kostnader för avskrivning av vissa studielån med

statlig kreditgaranti, förslagsanslag                                                                                 1 000 000

4    Ersättning till postverket och riksbanken för deras

bestyr med studiesocialt stöd, förslagsanslag                                                                    987 000

5    Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid

gymnasieskolor m. m., förslagsanslag                                                                                140 000

6    Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, för­
slagsanslag
                                                                                                                       1 330 000

606 964 000

I   Internationellt-kulturellt samarbete

1      Kulturellt utbyte med utlandet, reservationsanslag                                                           905 000

2      Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                  2 495 000

3    Sveriges anslutning till vissa intemationella

sammanslutningar,/öM/aifl/w/ag'                                                                                         171000

4      Bidrag till bestridande av kostnader för vissa inter­nationella kongresser i Sverige, reservationsanslag         425 000

5      Bidrag till svenska institut i utlandet m. m.                                                                        506 000

6      Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete, reserva­tionsanslag                                     3 055 000

7      Nordiska kulturfonden, reservationsanslag                                                                     1 284 000

8 841 000

Summa kr.        7 778 706 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      45


IX. Jordbruksdepartementet

A   Jordbruksdepartementet m. m.

1      Jordbruksdepartementet, förslagsanslag                                                                         5 699 000

2      Lantbruksrepresentanter, förslagsanslag                                                                           653 000

3      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                                           7 500 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                       300 000

14 152 000

11 359 000

80 901 000

3 195 000

14 000 000

1000

500 000

10 000 000

1 150 000

1 000 000

1 528 000

96 000

110 000

500 000

124 340 000

9 156 000

*103 000 000

34 300 000

*75 300 000

1218 000

30 000 000

12 453 000

B   Jordbrukets rationalisering m. m.

1      Lantbruksstyrelsen, förslagsanslag

2      Lantbruksnämndema, förslagsanslag

3      Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m., förslagsanslag

4      Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förslags­anslag

5      Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m., reservationsanslag

6      Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaran­ti, förslagsanslag

1   Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norr­land, m. m., förslagsanslag

8      Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa kronolägenheter m. m., förslagsanslag

9      Befrämjande av husdjursaveln m. m., reservations­anslag

 

10      Statens hingstdepå och stuteri, förslagsanslag

11              Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservations­anslag

12              Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, reservations­anslag

13              Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, att avräknas mot automobilskattemedlen

C    Jordbruksprisreglering

1      Statens jordbruksnämnd, förslagsanslag

2      Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, för­slagsanslag

3      Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel m. m., förslagsanslag

4      Särskilt stöd åt det mindre jordbruket, förslagsanslag

5      Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket, reservationsanslag

6      Bidrag till permanent skördeskadeskydd

7      Administration av permanent skördeskadeskydd m. m., förslagsanslag

265 427 000

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                     46

D   Skogsbruk

1      Skogsstyrelsen, förslagsanslag                                                                6 504 000

2      Bidrag till skogsvårdsstyrelserna, förslagsanslag                                       33 432 000

3      Bidrag till skogsförbättringar, förslagsanslag                                              8 000 000

4     Vägbyggnader på skogar i enskild| ägo, förslagsanslag,

att avräknas mot automobilskattemedlen                                               14 400 000

10 000 000

1 385 000 73 721 000

5 870 000

5   Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m
förslagsanslag

rationalisering

Kursverksamhet för skogsbrukets m. m., förslagsanslag

E Fiske

1      Fiskeristyrelsen, förslagsanslag

2      Fiskeriintendenter m. m., förslagsanslag                                                    894 000

3      Främjande i allmänhet av fiskerinäringen, reserva­tionsanslag                           I         265 000

4      Kursverksamhet på fiskets område, reservationsanslag                                285 000

5      Bidrag till fiskehamnar m. m., reservationsanslag                                            1 000

6      Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förslagsanslag                                       20 000

7      Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen, reserva­tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen         1 151 000

8      Särskilt omställningsstöd tiU fiskare, förslagsanslag                                 3 000 000

9      Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till

fiske, förslagsanslag                                                                                1 000

10    Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m.,

förslagsanslag                          I                                                             1000

1 750 000

1000

1000

13 240 000

*300 000

*200 000

500 000

*6 350 000

50 000

20 088 000

7 483 000

11421000

2 000 000

600 000

11  Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m., förslagsanslag

12          Fiskeriundersökningsfartyg, reservationsanslag

13  Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten, reservationsanslag

F   Rennäring

1      Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande, reservationsanslag

2      Kompensation för bensinskatt till rennäringen, att avräknas mot automobilskattemedlen

G   Service och kontroll

1      Veterinärstyrelsen, förslagsanslag

2      Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m., reservationsanslag

3      Veterinärstaten, förslagsanslag

4      Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier, förslagsanslag

5      Statens veterinärmedicinska anstalt, förslagsanslag

6      Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m., förslagsanslag

7    Bidrag till djursjukvård i vissa fall, förslagsanslag
* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1

8    Veterinärinrättningen i Skara, förslagsanslag
Statens centrala frökontrollanstalt:

9        Förvaltningskostnader, förslagsanslag

10        Utrustning, reservationsanslag

11             Statens växtskyddsanstalt, förslagsanslag

12             Bekämpande av växtsjukdomar, förslagsanslag

13              Statens lantbrukskemiska laboratorium, förslags­anslag

14             Statens maskinprovningar, förslagsanslag


8 192 000 50 000


47 477 000

8 242 000

6 081 000

150 000

2 664 000 2 227 000

67 833 000


H   Utbildning och forskning


6 7 8 9 10

II 12 13 14

15

16 17

18 19

20 21

22

23 24 25 26 27


Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader,/ör.y/agran.s/ag' Driftkostnader, reservationsanslag Bokinköp m. m., reservationsanslag Försöksverksamheten, reservationsanslag Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m., förslagsanslag

Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader, ySw/aja/jj/a Driftkostnader, reservationsanslag Bokinköp m. m., reservationsanslag Försöksverksamhet, reservationsanslag Lantbruksdriften vid försöksgården, förslagsanslag

Skogshögskolan:

Förvaltningskostnader, förslagsanslag

Driftkostnader, reservationsanslag

Bokinköp m. m., reservationsanslag Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m., reservationsanslag Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m., förslagsanslag Jordbruksforskning, reservationsanslag Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, reserva­tionsanslag

Bidrag till Sveriges utsädesförening, förslagsanslag Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling Skoglig forskning, reservationsanslag Bidrag till Institutet för skogsförbättring, förslags­anslag

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslags­anslag Alnarpsinstitutet:

Förvaltningskostnader,/ör.y/a5en.s/a

Materiel m. m., reservationsanslag Statens skogsmästarskola, förslagsanslag Reseunderstöd för studier m. m., reservationsanslag Bidrag till viss ungdomsverksamhet


 

32 562 000

 

8 527 000

 

627 000

 

17 871 000

 

1000

59 588 000

12 743 000

 

6 023 000

 

136 000

 

300 000

 

1000

19 203 000

13 237 000 10 106 000

 

148 000

23 491 000

 

5 800 000

 

130 000

 

7 245 000

 

935 000

 

4 892 000

 

255 000

 

3 165 000

 

836 000

 

251000

2 905 000

 

330 000

3 235 000

 

1 145 000

 

39 000

 

500 000

 

130 710 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      48

I   Miljövård m. m.

1      Statens naturvårdsverk, förslagsanslag                                                                          13 360 000

2      Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsanslag                                                      1 086 000

3      Miljövårdsinformation, reservationsanslag                                                                      1 650 000

4      Rikskampanj mot nedskräpning, reservationsanslag                                                          500 000

5      Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m.,

reservationsanslag                                                                                                          9 000 000

6    Vård av naturvårdsområden m. m., reservationsanslag                                                   5 700 000
Stöd till idrotten:

7            Organisationsstöd m. m., reservationsanslag                               45 400 000

8            Anläggningsstöd m. m., reservationsanslag, varav

8 500 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen     22 000 000                   67 400 000

9    Miljövårdsforskning, rejerra/Zo/jia/jj/a                                                                         12 160 000

10      Stöd till kollektiv forskning på vatten- och luftvårds­området, reservationsanslag         1 200 000

11             Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m.,

reservationsanslag                                                                                                        84 000 000

12     Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom

industrin, reservationsanslag                                                                                        50 000 000

13    Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m., förslags­
anslag
                                                                                                                                 940 000

246 996 000

J   Diverse

1      Arrendenämnder och servitutsnämnder, m. m., för­slagsanslag                                         273 000

2      Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m.,

reservationsanslag                                                                                                                  1 000

3    Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                  3 292 000

4    Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder,

förslagsanslag                                                                                                                       25 000

5      Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt­ningar, förslagsanslag                             5 000

6      Ersättning till domänverkets fond för viss upplåten

mark, förslagsanslag                                                                                                             64 000

3 660 000

Summa kr.            940 579 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      49

X. Handelsdepartementet

A  Handelsdepartementet m. m.

1      Handelsdepartementet, förslagsanslag                                                                            4 546 000

2      Krigsmaterielinspektionen,/öw/aga/w/a                                                                              167 000

3      Kollegiet för Sverige-information i utlandet, förslags­anslag                                            1 217 000

4      Handelssekreterare, reservationsanslag                                                                           7 970 000

5      Kommittéer m. ni., reservationsanslag                                                                            1 900 000

6      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                         50 000

15 850 000


B   Utrikeshandel m. m.

1      Kommerskollegium, förslagsanslag                                                                                9 609 000

2      Sprängämnesinspektionen, förslagsanslag                                                                      1 146 000

3      Främjande av utrikeshandeln m. m., reservations­anslag                                                8 017 000

4      Administrationskostnader för nordiskt ekonomiskt

samarbete, reservationsanslag                                                                                            100 000

5      Bidrag till vissa internationella byråer m. m., förslags­anslag                                             347 000

6      Exportfrämjande åtgärder för textil- och konfektions­industrierna samt den manuellt arbetande glasindu­strin, reservationsanslag               4 700 000

7      Täckande av förluster pä grund av garantier för lån till textil- och konfektionsindustrierna samt den

manuellt arbetande glasindustrin, förslagsanslag                                                               675 000

24 594 000

C  Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor

 

1 401 000

 

1515 000

 

9 410 000

6 736 000

 

374 000

7 110 000

 

4 394 000

 

1 000 000

 

25 442 000

1      Marknadsrådet, förslagsanslag                                                                                          612 000

2      Näringsfrihetsombudsmannen, förslags­anslag

3      Konsumentombudsmannen, förslagsanslag

4      Statens pris- och kartellnämnd, förslagsanslag Statens institut för konsumentfrågor:

 

5            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

6            Undersökningar och upplysningsmateriel m. m., reservationsanslag

 

7      Konsumentvaruforskning och konsumentupplysning, reservationsanslag

8      Bidrag till Varudeklarationsnämnden

4   Riksdagen 1971.1 saml. Nr 1


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      50

D  Patent- och registreringsväsendet

1      Patent- och registreringsverket, förslagsanslag                                                             32 479 000

2      Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register,

förslagsanslag                                                                                                                  1 500 000

33 979 000

E   Ekonomiskt försvar

1      Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, förslagsanslag                                                   5 615 000

2      Ersättning för beredskapslagring m. m., förslagsanslag                                                68 939 000

74 554 000

F   Diverse

1      Bidrag till Svenska turisttrafikförbundet                                                                        5 254 000

2      Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag                                                             30 000

5 284 000

Summa kr.            179 703 000


 


Prop. 1971:1                                                   '                                                                                  51

XI.  Inrikesdepartementet

A  Inrikesdepartementet m. m.

1      Inrikesdepartementet, förslagsanslag                                                                             7 353 000

2      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                                           6 500 000

3      Extra utgifter, reservationsanslag                                                                                      200 000

4      Bidrag till bestridande av kostnader för vissa inter­nationella kongresser i Sverige, reservationsanslag          1 000

14 054 000

B  Arbetsmarknad m. m.

1      Arbetsmarknadsstyrelsen, förslagsanslag                                                                    47 380 000

2      Arbetsförmedlingen, förslagsanslag                                                                            182 840 000

3      Allmänna beredskapsarbeten m. m., reservations­anslag, varav förslagsvis 175 000 000 kr. att avräknas

mot automobilskattemedlen                                                                                       430 000 000

4    Särskilda beredskapsarbeten m. m., reservationsanslag,
varav förslagsvis 50 000 000 kr. att avräknas mot

automobilskattemedlen                                                                                              525 000 000

5      Förläggningsbyggnader m. m., förslagsanslag                                                               18 000 000

6      Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverk­samhet, reservationsanslag                1 000

7      Arbetsmarknadsutbildning m. m., förslagsanslag                                                       600 000 000

8      Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsanslag                                                           262 000 000

9      Särskilt stöd ät erkända arbetslöshetskassor, reserva­tionsanslag                                  7 500 000

 

10      Bidrag till anordnande av verkstäder för handikappa­de, förslagsanslag                       25 000 000

11             Bidrag till driften av verkstäder för handikappade,

förslagsanslag                                                                                                              100 000 000

12     Vissa kostnader för vapenfria tjänstepliktiga,/ö>j/og5-

anslag                                                                                                                            14 000 000

13             Statens invandrarverk, förslagsanslag                                                                           10 855 000

14      Omhändertagande av flyktingar, förslagsanslag                                                            15 000 000

15             Anpassningsåtgärder för invandrare, reservationsanslag                                                3 725 000

16             Undervisning för invandrare i svenska språket m. m.,

förslagsanslag                                                                                                                41 000 000

17             Arbetsdomstolen,/ci/-.s/ag5a«j/a                                                                                        560 000

18             Statens förlikningsmannaexpedition,/öVifajfa/ji/ag-                                                           580 000

19             Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,/o>-

slagsanslag                                                                                                                             9 000

2 283 450 000 C Regional utveckling

1      Lokaliseringsbidrag, reservationsanslag                                                                        65 000 000

2      Stöd till lokaliseringsutbildning, förslagsanslag                                                             50 000 000

3       Infriande av statlig garanti för lån i lokaliserings­syfte till rörelsekapital, förslagsanslag       1 000

4t    Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 1


 


Prop. 1971:1                                                                                                      52

4      Sysselsättningsstöd,/ö/i/a5a/;5/a                                                           10 000 000

5      Särskilda stödåtgärder i glesbygder, reservationsanslag                               5 000 000

6       Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administra­tionskostnader, reservationsanslag 8 500 000

7      Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till

hantverks- och industriföretag m. fl., förslagsanslag                                    9 000 000

147 501 000

D  Bostadsbyggande m. m.

1      Bostadsstyrelsen, förslagsanslag                                                           11 637 000

2      Länsbostadsnämnderna, förslagsanslag                                                   22 106 000

3      Statens hyresråd, förslagsanslag                                                             1 735 000

4      Statens nämnd för samlingslokaler, förslagsanslag                                        193 000

5      Räntebidrag, förslagsanslag                                                                    1 000 000

6      Viss bostadsförbältringsverksamhet m. m., förslags­anslag                         130 000000

7      Byggnadsforskning                                                                              4 200 000

8      Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslokaler,

reservationsanslag                                                                                      700 000

171 571 000

Summa kr.        2 616 576 000


 


Prop. 1971:1


53


XII, Civildepartementet


A   Civildepartementet m. m.

1      Civildepartementet, förslagsanslag

2      Kommittéer m. m., reservationsanslag

3      Extra utgifter, reservationsanslag


5 161 000

4 000 000

125 000

9 286 000


 


B   Länsstyrelserna m. m.

1      Länsstyrelserna, förslagsanslag

2      Lokala skattemyndigheterna, förslagsanslag

3      Kronofogdemyndigheterna, förslagsanslag


450 560 000 126 881000 118 182 000

695 623 000


 


C   Planväsendet

1      Statens planverk, förslagsanslag

2      Bidrag till översiktlig planering m. m., reservations­anslag

D   Lantmäteriväsendet

Lantmäteriet:

1            Myndighetsuppgifter, förslagsanslag

2           Förrättnings-   och   uppdragsverksamhet, förslags­anslag

3           Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet, förslagsanslag

4            Utrustning, reservationsanslag


*13 944 000

*1000

*7 007 000 *1 150 000


10 036 000

300 000 10 336 000

22 102 000


 


Kartväsendet

Kartverket: Allmänna kartarbeten, reservationsanslag Försvarsberedskap, reservationsanslag Uppdragsverksamhet, förslagsanslag Utrustning, reservationsanslag


27 521 000

606 000

1000

1 200 000


22 102 000

29 328 000


29 328 000


Räddningstjänst m. m.

Statens brandinspektion, förslagsanslag

Statens brandskola, förslagsanslag

Bidrag till förebyggande och släckning av brand,

förslagsanslag

Bidrag till kostnader för kommunal beredskap,

reser vationsanslag

Beredskap för oljebekämpning till sjöss, förslagsanslag


965 000

1  817 000

2  400 000

1000 5 500 000

10 683 000


 


Berälcnat belopp.


Summa kr.


777 358 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                   54

XIII. Industridepartementet

A  Industridepartementet m. m.

1      Industridepartementet, förslagsanslag                                                      7 079 000

2      Tekniska attachéer m. m., förslagsanslag                                                     197 000

3      Kommittéer m. m., reservationsanslag                                                       3 500 000

4      Extra utgifter, reservationsanslag                                                               200 000

10 976 000


B   Industri m. m.

Statens institut för företagsutveckling:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Bidrag till främjande av företagsutveckling m. m., reservationsanslag

 

3      Främjande av hemslöjden, reservationsanslag

4      Medelstillskott till Norrlandsfonden, reservations­anslag

5      Utbildningsåtgärder för textil- och konfektions-industrierna samt den manuellt arbetande glasindu­strin, reservationsanslag

6      Omställningsfrämjande åtgärder för textil- och kon­fektionsindustrierna, reservationsanslag


 

4 525 000

 

2 400 000

6 925 000

 

825 000

 

5 000 000

 

2 500 000

 

2 500 000

 

17 750 000


 


C Bergsbruk

Sveriges geologiska undersökning:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

2            Kartarbeten m. m., reservationsanslag

3            Utrustning, reservationsanslag

4            Prospektering, reservationsanslag

5            Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

 

6      Bergsstaten, förslagsanslag

7      Statens gruvegendom, förslagsanslag

D  Energiförsörjning

1      Statens elektriska inspektion, förslagsanslag

2      Kostnader för vissa nämnder, förslagsanslag

3      Främjande av landsbygdens elektrifiering, reserva­tionsanslag

4      Delegationen för atomenergifrågor, förslagsanslag


 

7 965 000

 

3 310 000

 

700 000

 

18 700 000

 

600 000

31 275 000

 

939 000

 

20 130 000

 

52 344 000

 

2 494 000

 

43 000

 

1000

 

1 789 000

 

4 327 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      55

E   Teknisk utveckling m. m.

Styrelsen för teknisk utveckling:

110 500 000

 

1000

 

12 000 000

 

3 000 000

125 501 000

 

1000

 

4 900 000

 

1 100 000

 

1000

 

2 000 000

 

500 000

 

570 000

 

1 970 000

 

51 800 000

 

4 100 000

 

8 100 000

 

200 543 000

1            Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag

2            Drift av forskningsstationer, förslagsanslag

3             Skeppsteknisk forskning och utveckling, reserva­tionsanslag

4            Utrustning, reservationsanslag

 

5     Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

6     Bidrag till statens provningsanstalt, reservationsanslag

7     Statens provningsanstalt: Utrustning, reservations­anslag

8     Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

9     Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt, reserva­tionsanslag

 

10      Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning, reserva­tionsanslag

11             Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

12             Bidrag till Sveriges standardiseringskommission

13              Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomener­gi, reservationsanslag

14             Internationellt atomenergisamarbete, förslagsanslag

15              Utvecklingsarbete rörande utvinning av uran, reser­vationsanslag

F   Domänverket

1    Ersättning till domänverkets fond för utgifter för över­
talig personal, förslagsanslag
                                                                                       147 000

Summa kr.            286 087 000

XIV. Oförutsedda utgifter
1    Oförutsedda utgifter, förslagsanslag
                                                                        1 000 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      56


XV. Riksdagen och dess verk m. m.

A  Riksdagen

Riksdagen:

1            Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, förslags­anslag

2            Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, förslagsanslag

3            Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet, förslagsanslag

4            Riksdagsutskottens studieresor m. m., förslagsanslag

5            Parlamentariska delegationer, förslagsanslag

6            Bidrag till studieresor, reservationsanslag

7            Representation m. m., förslagsanslag

8            Kostnader för riksdagens interparlamentariska grupp, förslagsanslag

9            Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare

 

10                          Bidrag till Europarörelsens riksdagsgrupp

11                          Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för grupp­kanslier, förslagsanslag

12            Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl., förslags­anslag

13                          Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reserva­tionsanslag


 

20 117 000

 

5 495 000

 

250 000

 

650 000

 

275 000

 

100 000

 

115 000

 

98 000

 

20 000

 

30 000

 

1 553 000

 

4 200 000

 

225 000

33 128 000

 

33 128 OOO


B   Den inre riksdagsförvaltningen

Den inre riksdagsförvaltningen:

1            Förvaltningskostnader,/örj/agjawi/ag-                                        *27 131 000

2            Kostnader för riksdagstrycket m. m., förslagsanslag                     4 340 000

3            Utgivande av särskilda publikationer, reservations­anslag                 240 000

4            Utredning om riksdagens hus m. m., reservations­anslag                   314 000          32 025 000

32 025 000

C  Allmänt kyrkomöte

1    Allmänt kyrkomöte, förslagsanslag                                                                                 1 000

D  Riksdagens verk

Riksgäldskontoret:

1            Förvaltningskostnader, förslagsanslag                                           5 411000

2             Kostnader vid emission av statslån m. m., förslags­anslag             3 600 000            9 011 OOO

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                       57

Riksdagsbiblioteket:

1 286 000

 

325 000

1611000

 

3 558 000

 

1 091 000

*1 125 000

 

3            Förvaltningskostnader, förslagsanslag

4            Bokinköp och bokbindning, reservationsanslag

 

5      Riksdagens ombudsmannaexpedition, förslagsanslag

6      Riksdagens revisorer och deras kansli, förslagsanslag Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli:

85 000

2 061 000

 

17 332 000

 

1 400 000

 

1 000 000

 

35 000

 

*1000

 

2 436 000

Summa kr.

84 922 000

7           Förvaltningskostnader, förslagsanslag

8           Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, förslagsanslag  851000

9           Andel i kostnaderna för tidskriften Nordisk Kon­takt, förslagsanslag

E   Diverse

1      Vinstutlottning i samband med ungdomens lön­sparande, förslagsanslag

2      Vinstutlottning i samband med allmänt lönsparande, förslagsanslag

3      Kommittéer m. m., förslagsanslag

4      Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m., förslagsanslag

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                                                      58


Utgifter för statens kapitalfonder

I. Riksgäldsfondeni

1    Underskott på riksgäldsfonden                                                                           2 020 000 000

U. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar

A  Statens affärsverksfonder

Kommunikationsdepartementet:

1            Posthus m. m. (I: A: 1), förslagsanslag                                                 1 000

2            Teleanläggningar m. m. (I: B: 1), förslagsanslag                          8 500 000

3            Järnvägar m.m. (1: C: 1), förslagsanslag                                      15 360 000

4            Flygplatser m. m. (I: D: 1),/ö>j/aja«5/a5'                                              1000           23 862 000

Jordbruksdepartementet:

5        Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sambruksföreningar

upplåtna kronoegendomar (I: G: 2), förslagsanslag                                                            1 000

Industridepartementet:

1000

 

1000

 

1000

3 000

 

23 866 000

10 000 000

 

750 000

 

5 000 000

15 750 000

6        Byggnader och utrustning (I: E: 1), förslagsanslag
1       Kraftstationer m. m. (I: F: 1), förslagsanslag
8       Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen (I: G: 4),

förslagsanslag

B   Statens allmänna fastighetsfond

Justitiedepartementet:

1            Polishus m. m. (II: 1), reservationsanslag

2             Byggnadsarbeten för domstolsväsendet (II: 2), reservationsanslag

3             Vissa byggnadsarbeten för kriminalvärden (II: 3), reservationsanslag

Utrikesdepartementet:

4        Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig­
heter för utrikesrepresentationen
(II: 5), reservations­
anslag
                                                                                                                          1 550 000

Försvarsdepartementet:

5             Vissa skyddsrumsanläggningar (II: 6), reservations­anslag             3 301 000

6            Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret

(II: 7), reservationsanslag                                                               1 500 000

7        Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvars­
skolor
(II: 8), reservationsanslag                                                    1 907 000            6 708 000

' Stat för riksgäldsfonden se Bilaga till Utgifter för statens kapitalfonder sid. 61.


 


Prop. 1971:1


59


 


10

11

12

13 14


Socialdepartementet: Utbyggande av karolinska sjukhuset (II: 9), reserva­tionsanslag

Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala (II: 10), reservationsanslag

Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte­mentets verksamhetsområde (II: 11), reservations­anslag

Finansdepartementet: Byggnadsarbeten för statlig förvaltning (II: 12), reservationsanslag

Inköp av fastigheter m. m. (II: 13), reservations­anslag

Statlig förvaltningsskola (II: 14), reservationsanslag Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (II: 15), reservationsanslag


3 750 000 6 500 000

5 240 000   15 490 000

17 713 000

1 375 000 188 000

38 000   19 314 000


 


Utbildningsdepartementet:

15                         Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål (II: 16), reservationsanslag

16                         Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. (II: 18), reservationsanslag

Jordbruksdepartementet:

17        Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m.
(II: 19), reservationsanslag

Industridepartementet:

18        Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m.
(II: 21), reservationsanslag


500 000 *70 000 000   70 500 000

7 164 000

1000 136 477 000


 


C  Försvarets fastighetsfond

1       Kasernbyggnaders delfond (III: 1—5), reservations­anslag

2       Befästningars delfond (111:6—11), reservationsanslag

3       Försvarets forskningsanstalts delfond (III: 12), reservationsanslag


45 600 000 104 100 000

825 000 150 525 000


 


D  Statens utläningsfonder

Utbildningsdepartementet:

1        Studiemedelsfonden (IV: 6), reservationsanslag

Jordbruksdepartementet:

2             Fiskerilånefonden (IV: 8), reservationsanslag

3             Lånefonden till främjande av beredning och avsätt­ning av fisk m. m. (IV: 9), reservationsanslag


383 000 67 000


790 000 000

450 000


* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1                                                                                                     60

Inrikesdepartementet: 4       Lånefonden för allmänna samlingslokaler (IV: 14),

reservationsanslag                                                                                                      1 000 000

797 450 000

E   Fonden för låneunderstöd

Socialdepartementet:

1            Lån till byggande av sjukhem (V: 2), reservations­anslag               5 833 000

2            Län till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för

alkoholmissbrukare m. m. (V: 3), reservationsanslag         3 000 000            8 833 000

Finansdepartementet:

3        Pressens lånefond (V: 7), reservationsanslag                                      *3 750 000

Handelsdepartementet:

4            Lån till utbyggnad av oljelagringen (V: 8), reserva­tionsanslag     11500 000

5            Lån till nordiska industrialiseringsfonden till förmån

för Island (V: 9), reservationsanslag                                              1000 000            18 500 000

31 083 000

F   Diverse kapitalfonder

Kommunikationsdepartementet:

1            Vägmaskiner m. m. (IX: 2), förslagsanslag                                           1 000

2            Sjöfartsmaterid m. m. (IX: 3), förslagsanslag                                       1 000                   2 OOO

Handelsdepartementet:

3        Förrådsanläggningar m. m. (IX: 6), reservations­
anslag
                                                                                                                             355 000'

357 000

Summa kr.        1139 758 000

III. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster

1    Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster                                                 1 000 OOO

* Beräknat belopp.


 


Prop. 1971:1


61


Bilaga

till Utgifter för

statens kapitalfonder

Förslag till

stat för riksgäldsfonden

för budgetåret 1971/72


Utgifter

A  Räntor på statsskulden:

1      Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis

2      Vinster på premieobligationslån, förslagsvis

3      Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis

 

4                "    " sparobligationer, förslagsvis

5                "    " av staten övertagna lån, förslagsvis

6                "    " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m.,

förslagsvis 1   Årsanslaget till Hans Maj:t Konungen

8    Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kvarteret

Lejonet i Stockholm

9           "    " konung Cari XIILs hemgiftskapital

10                "    " Göta kanals reparationsfond

11                                 "    " kortfristig upplåning hos banker m. fl.,

förslagsvis

12                                 "    " skattkammarväxlar,/ö>s/a5vw

13                                 "    " beräknad ny upplåning, förslagsvis

B   Provisioner m. m.:

1      Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis

2      Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis

3      Kursförluster, förslagsvis


 

 

930 540 000

 

177 515 000

 

75 000 000

 

125 000 000

 

212 000

 

55 000 000

 

300 000

 

90 000

 

7 500

 

7 045

 

35 000 000

 

525 000 000

 

149 240 455

 

2 072 912 000

5 000 000

 

2 000 000

 

1000

7 001 000

Summa kr.

2 079 913 000


 


Inkomster

A   Räntor:

1    Ränta på uppköpta obligationer

2                "    " rörliga krediter

3                "    " kortfristig utiåning till banker m. fl.

4                "    " övriga utlånade medel

B   Uppgäld och kursvinster:

1      Uppgäld

2      Kursvinster

5    Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 1


 

10 000

 

55 000 000

 

1 000 000

 

700 000

56 710 000

1000

 

1 000

2 000


 


Prop. 1971:1                                                                                                     62

C  Diverse inkomster:

1      Preskriberade obUgationer och kuponger m. m.                  3 000 000

2      Dragningslistor på premielånen                                         200 000

3      Övriga diverse inkomster                                                        1 000          3 201000

59 913 000

Underskott att avföras på riksstatens driftbudget                                            2 020 000 000

Summa kr.        2 079 913 000


 


63

Kapitalbudgeten

Inkomsterna på kapitalbudgeten
1    Länemedel
                                                                                    4 483 618 000


 


Prop. 1971:1


64


FORSLAG TILL

INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1971/72

I. Statens affärsverksfonder

A. Postverkets fond

 

 

 

Avskrivningsmedel

 

Investeringsanslag

27 300 000

från riksstaten

1000

 

 

inom fonden

14 500 000

 

 

Övriga kapitalmedel

1000

 

 

Investeringsbemyndigande

12 798 000 27 300 000

 

 

 

27 300 000


B. Televerkets fond

Avskrivningsmedel: Telean­läggningar m. m.

från riksstaten                     8 500 000

inom fonden                     618 900000

Avskrivningsmedel: Rundra­dioanläggningar

inom fonden                      31800 000

Övriga kapitalmedel: Tele­
anläggningar m. m.
                   1 000 000
Investeringsbemyndigande:
Teleanläggningar m. m.                3 000 000


Investeringsanslag:

Teleanläggningar m. m. Rundradioanläggningar


631400000 31800000


 


 

663 200 000

 

C. statens järnvägars fond

 

 

Avskrivningsmedel

 

Investeringsanslag

från riksstaten

15 360 000

 

inom fonden

237 800 000

 

Övriga kapitalmedel

12 000 000

 

Investeringsbemyndigande