Statsutskottets utlåtande nr 71 år 1955

1

Nr 71

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående
nedläggande av garnisonssjukhuset i Skövde m. m.

(1 :a avd.)

I propositionen nr 134 har Kungl. Maj :t, under åberopande av bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för den 25 februari
1955, föreslagit riksdagen att dels besluta att verksamheten vid garnisonssjukhuset
i Skövde skall upphöra med utgången av december 1955, dels
bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i personalförteckningen
och avlöningsstaten för garnisonssjukhusen, som föranledes av att garnisonssjukhuset
i Skövde nedlägges, dels ock medgiva att byggnader och
inventarier, avsedda för garnisonssjukhuset i Skövde, må försäljas till
Skaraborgs läns landsting för en köpeskilling av 799 515 kronor och på i
huvudsak de villkor i övrigt, som angivits i ett i berörda statsrådsprotokoll
omiförmält, mellan kronan och landstinget slutet avtal.

I gemensam skrivelse den 15 december 1954 bär försvarets civilförvaltning,
försvarets sjukvårdsstyrelse och fortifikationsförvaltningen hemställt
om godkännande av ett mellan ämbetsverken, å Kungl. Maj :ts och kronans
vägnar, och Skaraborgs läns landsting i oktober 1954 träffat preliminärt
avtal om försäljning till landstinget av de till garnisonssjukhuset i Skövde
hörande byggnaderna och inventarierna.

Enligt det framlagda förslaget skall garnisonssjukhuset i Skövde nedläggas
och sjukhusbyggnaderna med inventarier överlåtas till Skaraborgs
läns landsting för att av landstinget användas som lasarett. På detta skall
för vård mottagas även försvaret tillhörande personal. Köpeskillingen utgör
enligt det mellan myndigheterna och landstinget preliminärt träffade avtalet
799 515 kronor, varav 482 015 kronor hänför sig till byggnaderna och återstoden
317 500 kronor till inventarierna. Tillträdesdagen har bestämis till
den 1 januari 1956.

Departementschefen biträder myndigheternas förslag att garnisonssjukhuset
i Skövde nedlägges med utgången av december 1955 och att sjukhusbyggnaderna
med inventarier försäljes till landstinget. Uppgörelsen synes
departementschefen ur flera synpunkter fördelaktig för kronan. Sålunda

Bihang till riksdagens protokoll 1955. 0 sand. Nr 71

«2« r>r>

2

Statsutskottets utlåtande nr ''ii år i955

kommer statens kostnader för vård av värnpliktiga in. fl. att efter överlåtelsen
bli lägre än för närvarande. Vidare innefattar avtalet en uppgörelse
rörande eu tvist mellan kronan och landstinget i fråga om landstingets
ersättningsskyldighet för vård av vissa patienter, tillhörande förbanden i
Skaraborgs län. Med hänsyn till de fördelar för kronan, som överlåtelsen
innebär, synes departementschefen den erbjudna köpeskillingen böra
godtagas.

Av den personal som är uppförd på den av riksdagen fastställda personalförteckningen
för garnisonssjukhusen avses för sjukhuset i Skövde en
regementsläkare i Ca 29, en överläkare i Ce 29, tre översköterskor i Ca 14
och ett kanslibiträde i Ca 11. Av Kungl. Maj :t fastställd förteckning över
extra ordinarie tjänstemän i lägre lönegrad än Ce 26 samt extra tjänstemän
ävensom arvodespersonal upptager 59 befattningshavare. Därjämte
linns vid garnisonssjukhuset i Skövde anställd viss arbetarpersonal.

Några nämnvärda svårigheter för personalen vid garnisonssjukhuset
i anledning av att sjukhuset nedlägges har de förslagsställande myndigheterna
icke räknat med. Den personal som så önskar torde kunna erhålla
anställning hos landstinget.

I årets statsverksproposition har föreslagits att anslagen till garnisonssjukhusens
avlöningar och omkostnader för budgetåret 1955/56 uppföres
med 150 000 kronor respektive 400 000 kronor. Departementschefen föreslår
icke någon ändring av dessa belopp men anser att Kungl. Maj :t
lämpligen bör erhålla bemyndigande att vidtaga de ändringar i personalförteckningen
och avlöningsstaten för garnisonssjukhusen, som föranledes
av att garnisonssjukhuset i Skövde nedlägges. Vid fastställande
av omkostnadsstat för garnisonssjukhusen bör vidare beaktas att anslagsbeloppet
400 000 kronor beräknats med utgångspunkt i att verksamheten
vid garnisonssjukhuset i Skövde skulle fortgå under hela nästa budgetår.

Det förutsättes vidare få ankomma på Kungl. Maj:t att meddela de ytterligare
bestämmelser, som kan erfordras i anledning av sjukhusets nedläggande.

Utskottet finner sig böra tillstyrka, att garnisonssjukhuset i Skövde nedlägges
med utgången av innevarande år och att för sjukhuset avsedda
byggnader och inventarier må försäljas till Skaraborgs läns landsting. Utskottet
vill härvid framhålla, att överlåtelsen i fråga utgör ett led i den
successiva avvecklingen av garnisonssjukhusen. Med hänsyn till de fördelar
för kronan, som överlåtelsen innebär, anser utskottet i likhet med departementschefen,
att den erbjudna köpeskillingen bör godtagas. Mot de i det
preliminära avtalet mellan kronan och landstinget för överlåtelsen angivna
villkoren synes utskottet icke något vara att erinra. Utskottet vill
vidare tillstyrka, att Kungl. Maj :t bemyndigas vidtaga de ändringar i per -

Statsutskottets utlåtande nr 71 år 1955

3

sonalförteckningen och avlöningsstaten för garnisonssjukhusen, som föranledas
av att ifrågavarande garnisonssjukhus nedlägges.

Utskottet hemställer,

att riksdagen må

a) besluta att verksamheten vid garnisonssjukhuset i
Skövde skall upphöra med utgången av december 1955;

b) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga de ändringar i personalförteckningen
och avlöningsstaten för garnisonssjukhusen,
som föranledas av att garnisonssjukhuset i Skövde
nedlägges;

c) medgiva att byggnader och inventarier, avsedda för
garnisonssjukhuset i Skövde, må försäljas till Skaraborgs
läns landsting för en köpeskilling av 799 515 kronor och på i
huvudsak de villkor i övrigt, som angivits i ett i statsrådsprotokollet
över försvarsärenden för den 25 februari 1955 omförmält,
mellan kronan och landstinget slutet avtal.

Stockholm den 1 april 1955

På statsutskottets vägnar:

MARTIN SKOGLUND

Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet ha närvarit

från första kammaren: herrar Karl Andersson, Gustaf Karlsson, Iwar
Anderson, Näsgård, Leander, Näsström, Hesselbom, Sundelin, Gustaf Andersson,
Einar Persson, Erik Svedberg, Axel Andersson, Bengtson, Arrhén
och Jacobsson; samt

från andra kammaren: herrar Skoglund i Doverstorp, Ward, Malmborg
i Skövde, Ståhl, Lindholm, Eriksson i Sandby, Svensson i Ljungskile,
Åkerström, Hoppe, Petterson i Degerfors, Birke, Onsjö, Andreasson, 1 röken
Vinge och herr Svensson i Stenkyrka.